12 februari 2014

www.brantjeswijn.nl
12 februari 2014
Tel. 023-8200170
www.heemsteder.nl
5
Chinees Restaurant
Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)
Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl
0132890
70x41
KEURSLAGERKOOPJE
Weekaanbieding VP
4 gepaneerde
schnitzels
Buurt bijgepraat over Vomarplannen
Heemstede - Op maandag 3 februari waren omwonenden rond
de bouwlocatie van de nieuwe Vomarsupermarkt bijeen
om ingelicht te worden over de
stand van zaken. In eerste instantie werden de verschillende plannen toegelicht met betrekking tot de toegang tot de
parkeergarage. De meeste bewoners zijn van meet af aan tegen de bouwplannen. Als het er
toch van moet komen zien zij bij
voorkeur de toegang tot de garage vanaf het Julianaplein. De
aanwezige deskundige op het
gebied van bouwen en verkeer,
Bob Fabel, deed het verzoek om
de stukken te krijgen waarop de
ontsluitingsplannen zijn gebaseerd. Hij kraakte de gang van
zaken met de mededeling dat
de ingehuurde bureaus precies
opschrijven wat de opdrachtgever wenst. Hij diende zich aan
voor hulp bij het nalopen van
de plannen mits hij de uitgangspunten krijgt. De ruim 60 aanwezigen vroegen zich af waar zij
nu staan in het proces. Voorzitter Bart Offerman lichtte toe dat
er nog geen aanstalten zijn gemaakt met het wijzigen van het
bestemmingsplan. De gemeente
komt pas in actie als de Vomar
met een bouwaanvraag komt.
De vereniging wil, in het geval de
plannen toch doorgaan, meepraten met de gemeente en de Vomar over een voor hen zo gun-
stig mogelijke uitkomst. Bij alle stappen wil de vereniging betrokken blijven en indien nodig
huurt zij externen in om de zaken bouwtechnisch en juridisch
tegen het ligt te houden. Een
gang naar de rechter sluit zij niet
uit. Offerman had becijferd dat
de vereniging maximaal 12.200
euro kwijt is als zij zelf rapporten
laat opstellen en juridische procedures aangaan. De omwonenden moeten dit bedrag dan opbrengen. Een van de aanwezigen maakte zich zorgen over het
voortbestaan van de kleinschalige winkels. Het gesprek kwam
op Hoofddorp waar de grootwinkelbedrijven alle speciaalzaken deden verdwijnen. Het herziene bestemmingsplan is er nog
niet en komt pas ver na de gemeenteraadsverkiezingen op de
agenda. Om die reden kregen de
aanwezigen een overzicht van
de standpunten die de partijen
op dit moment innemen. De VVD
en het CDA zijn voorstander van
de bouw. HBB en de PvdA zijn
het meest vergaand in de afwijzing van de plannen. GroenLinks
ziet liever een andere invulling
van het plan. D66 is de grote onbekende. De aanwezige lijsttrekker Jur Botter van D66 werd naar
zijn mening gevraagd. D66 wil
alleen instemmen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Een achterom voor de huidige bewoners, veilige ontslui-
ting van de garagetoegang aan
het Julianaplein, eerste uren gratis parkeren in de garage en een
goede schadeafwikkeling voor
de bewoners. Het zegt weinig,
slechts een achterom en gratis
parkeren zijn in de praktijk controleerbaar. Een goede schadeafwikkeling en de veiligheid zijn
voor velerlei uitleg vatbaar. D66
heeft zich in een positie gemanoeuvreerd waarmee zij nog alle kanten uit kan. Het wachten
is nu op concrete plannen van
de Vomar zodat vervolgstappen
kunnen worden gezet.
Eric van Westerloo
6,50
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
**
Toeristenplaza?
Nee, Nieuwe
Overbos
Heemstede – Vooral als je er
met je neus bovenop staat, lijkt
de nieuwbouw van het nieuwe
Overbos wel een toeristenplaza
in aanbouw. De toch wel kolossale flats doen denken aan toeristenoorden als Benidorm of
aan de kust van Turkije. De oranje balkonhekjes versterken dat
beeld nog. Het oude Overbos
was qua hoogte al sterk aanwezig in het groen tussen de Burg.
Van Lennepweg en Herenweg,
de nieuwe gebouwen ‘Overbos’
zijn dat evenzeer.
Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
**
Wie meldt zich aan?
Gratis ‘goede doelen’ kraam
Kunstmarkt en Brocantemarkt
Heemstede - De ondernemersvereniging Jan
van Goyen organiseert dit jaar weer de Kunstmarkt en de Antiek- en Brocantemarkt.
Ook in 2014 worden in de Jan van Goyenstraat
weer de beide markten georganiseerd, die langzamerhand landelijke bekendheid gaan krijgen.
De uitnodigingen voor de Kunstmarkt zijn al verstuurd, en de eerste aanmeldingen stromen al
weer binnen. Binnen afzienbare tijd gaat ook de
organisatie van de Antiek en Brocantemarkt van
start. De markten worden dit jaar gehouden op
respectievelijk 22 juni en 7 september.
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op iedere markt één kraam gratis ter beschikking gesteld aan een goed doel. Echter: er heeft zich nog
niemand gemeld die op deze dagen reclame wil
maken voor zijn of haar goede doel. Zoals gezegd zijn er slechts twee plaatsen beschikbaar,
dus het is zaak om snel te reageren. Meld u met
een korte e-mail aan: [email protected]
02 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Klankbordgroep duurzaamheid
nog niet op een lijn met het college
Heemstede - Tijdens de commissievergadering
ruimte
op 6 februari werd een lijvig
stuk behandeld over de toekomst van de afvalverwerking in Heemstede. Wethouder Botter was door de raad
op pad gestuurd met de opdracht te kijken waar verbeteringen nodig, mogelijk en
wenselijk zijn.
Heemstede doet het best goed.
Momenteel wordt 60% van het
afval gescheiden. Het doel is om
op de 65% te komen in 2015 in
2020 zou dat volgens Den Haag
zelfs 75% moeten zijn. De ingestelde klankbordgroep wil meer
voorlichting maar ook meer laten
betalen door hen die een loopje
nemen met het scheiden van afval. Het college kan zich vinden
het voorstel om meer aan voorlichting te geven en mensen met
zachte drang te bewegen afval
beter te scheiden. Van een tariefsverhoging of differentiatie
van het tarief voor een grote of
een kleine rolemmer wil het college nog niets weten. Er komen
nieuwe ontwikkelingen op ons
af. Door het kopen via Internet
komt er meer verpakkingsmateriaal bij het afval. Het statiegeld
op petflessen wordt afgeschaft
waardoor er meer plastic in de
grijze emmer belandt. Gaande-
weg de vergadering bleek dat
er onder de raadsfracties ideeen zijn hoe dit verder aan te pakken. Maas (PvdA) kwam met
het voorstel om de klankbordgroep te laten uitzoeken hoe,
zonder verhoging van de lasten
voor de gebruiker, de doelstelling van 65% gehaald kan worden. GroenLinks ziet vooral heil
in het meer laten betalen voor
huishoudens met een grote rolemmer en zo de tariefsdifferentiatie tussen en grote en een kleine rolemmer te vergroten. Van
Vlijmen (CDA) liet een heel ander geluid horen. In zijn visie is
het mogelijk om de zaak om te
keren. In plaats van burgers te
laten betalen voor de afvalverwerking kan afval juist geld gaan
opbrengen. Volgens Van Vlijmen
is steeds meer afval geschikt
voor hergebruik zoals plastic,
glas, textiel en olie. Als dit door
de gemeente of de Meerlanden
kan worden verkocht hoeft de
heffing niet omhoog en kan deze
zelfs op termijn worden verlaagd.
The Vintagestore (Cruquiusweg)
heeft al aangeboden afgewerkte olie op te halen. De inkomsten
zijn dan voor hen en de olie verdwijnt uit de afvalberg.
Wethouder Botter bracht de
commissieleden nog even onder de aandacht dat hij de opdracht had een inventarisatie te
maken van de afvalstromen en
tevens bij de Meerlanden een
korting van 10% op de aanbesteding te realiseren. De korting is geregeld en met dit rapport geeft hij inzicht in de huidige situatie en wat er mogelijk
is in de toekomst. Een groep van
500 inwoners krijgt als proef een
afbreekbaar zakje voor keukenafval. De wethouder gaat door
met het motiveren en communiceren om zoveel mogelijk afval
te laten scheiden door de inwoners van Heemstede. Hij formuleert een nieuwe opdracht aan
de klankbordgroep om kostenneutraal toch de gewenste percentages te halen.
werkplaats had, waar hij altijd
bezig was met alles wat er maar
te slijpen was.....schaatsen, messen, grasmaaiers....enz.
Begin jaren 70 is De Roos verhuisd naar de Binnenweg
(het oude pand van De Gruyter) en werd het pand in de Indische Buurt verkocht. Op
de ‘nufoto’ van Harry Opheikens heeft het pand nu als
adres de Borneostraat en is het
Salon Lyanel (kapsalon, zonnebank, schoonheidssalon). In
van 1930
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID
Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 16 februari aanvang
10:00 uur, voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge, viering van
het Heilig Avondmaal.
Zondag 23 februari aanvang
10:00 uur, voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge.
Kerkdiensten
Alle partijen gaven hun goedkeuring aan het stuk dat in haar
geheel is na te lezen op de website van de gemeente ‘Nota afvalinzameling en afvalscheiding’.
Eric van Westerloo
de Sumatrastraat is nog te zien
waar de vroegere huisdeur heeft
gezeten.
Heeft u meer informatie over deze winkel of foto’s van vroeger?
Of heeft u nog een foto van een
winkel die vroeger in Heemstede
was en die u wilt laten zien aan
de lezers van De Heemsteder?
Mail hem naar de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek ([email protected]) of
lever de foto in bij het kantoor
van De Heemsteder, Camplaan
35. Wij zorgen er dan voor dat
de foto gescand wordt, u krijgt
het origineel terug. Vertel uw
verhaal erbij en misschien hebben andere lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze
website www.hv-hb.nl Hier kunt
u ook – als u die heeft – uw vragen stellen.
Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
[email protected]
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
[email protected]
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Viering
Trefpunt
Bennebroek
Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (5)
Opnieuw een verdwenen winkeltje, zoals er zo veel zijn geweest
in Heemstede.
Deze week Sumatrastraat 12.
Deze winkel staat bekend als
“De Roos”, geopend in 1953. De
‘toenfoto’ is van Facebook geleend en geplaatst door Nanco Roos, zoon van de oprichter. We zien het pand als IJzerhandel, maar kennen het ook als
verkoopadres voor Huisartikelen
en Speelgoed. Nanco herinnert
zich dat zijn vader op zolder een
COLOFON
Regio – In het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek
vindt zondag 16 februari een
JOOST- viering plaats. Voorganger is ds. A. Mak (Haarlem).
Tevens Jeugdviering en Kindercafé. De dienst vangt aan
om 10.00 uur.
Lekker happen
bij Plexat
Heemstede - Plexat, dé plek
voor jongeren bij Casca, organiseert vrijdag 21 februari weer
een eethuis voor jongeren. Om
17.30 uur kun je aan tafel tot ongeveer 19.00 uur. Daarna kun je
gezellig blijven kletsen, beetje
hangen, doen waar je zin in hebt,
of een spelletje ... in Plexat. Geopend tot 22.00 uur. Kosten: 4,euro maaltijd incl. drankje.
In de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Thema op 21 februari is ‘Captains dinner in het
klein’. Kom je ook? Meld je dan
aan voor vrijdag 12.00 uur via
[email protected] of door te bellen naar 023-548 38 47.
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.Nl
04 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Met dit artikel 1 week gratis meedraaien
HJF Huiswerkbegeleiding maakt het verschil!
Hoe werkt het? Elke dag, na
school, komt uw kind bij ons.
Hier wordt eerst doorgenomen
Er warmpjes bijzitten met Kumaro kunststof kozijnen
Beter zingen na zeven lessen
Iedereen die er deze winter warmpjes bij wil zitten en geen
zin meer heeft om de oude kozijnen te schilderen, kiest
eenvoudig voor Kumaro kunststof kozijnen.
De kozijnen zijn in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar;
van strak en modern tot stijlvol klassiek. De kozijnen zijn
energiebesparend, inbraakwerend onderhoudsarm en
hebben een lange levensduur. Bovendien gelden in het
najaar allerlei aantrekkelijke acties.
Heemstede - In deze tijd van
het schooljaar komt het erop aan: gaat ons kind over
of niet? Sommige kinderen
kunnen juist in deze periode
een steuntje in de rug gebruiken. HJF Huiswerkbegeleiding kan dan het verschil maken.
“Hoewel veel kinderen op de
middelbare school goed zelfstandig kunnen werken, zijn er
ook leerlingen die wel wat hulp
kunnen gebruiken. Bij HJF Huiswerkbegeleiding kunnen wij die
hulp bieden. Wij helpen uw kind
met het maken van een planning, kijken of en waar er eventuele hiaten zitten, en helpen
uw kind om met regelmaat aan
de taken voor school te werken.
Dit neemt zoveel stress weg bij
de leerling, dat er veel meer rust
ontstaat. En alleen al daardoor,
gaat het beter op school. Wij
zien goede resultaten door onze
begeleiding: leerlingen krijgen
meer rust, het huiswerk is klaar
als ze naar huis gaan! Daardoor
wordt het voor ouders en kinderen gezelliger thuis: geen geruzie meer over huiswerk wat nog
gemaakt moet worden. En daardoor gaan de cijfers omhoog, en
kan uw kind toch over naar de
volgende klas.
LEUKE ZAKEN
Tijdens de workshop ‘Basis vocal techniek’ ervaren deelnemers
dat zij veel meer kunnen dan ze denken. Het is een duidelijke, positieve methode om de zangtechniek te verbeteren.
Haal met een Décork
kurkvloer
natuur
in huis
In deze workshop krijgen deelnemers uitleg over
de drie
basisprincipes van een gezond stemgebruik en volop de gelegenStookdemonstratie
bij DeElke
Schouw
heid
om hier speksteen
mee te kachels
oefenen.
zanger - pop, rock, musical of klassiek - heeft baat bij een goede ademsteun. Ook het
gebruik van ‘twang’ en het vermijden van spanning in de kaak
zorgen ervoor dat stembanden
gezond blijven. Door het juiste
gebruik van deze basisprincipes zullen heesheid en het gevoel van spanning in de keel
snel verdwijnen. De workshop
bestaat uit zeven groepslessen
en wordt gegeven in ‘Onze bovenkamer’ in Santpoort-Noord.
Docent is Carolien Goeman,
tweedejaars studente aan het
Complete Vocal Institute in Kopenhagen. Daar volgt zij de 3–
jarige opleiding singer/teacher.
Voor de oefeningen wordt muziek uit de top 100 gebruikt.
Bezoek de showroom op de Maxwellstraat 1
in IJmuiden, bel voor meer informatie
tel: 0255-512109 of kijk voor fraaie voorbeelden
op www.kumarokozijnen.nl.
Duurzaam, ecologisch en natuurlijk; zo worden de Altech kachels omschreven die zowel aan de binnenals de buitenzijde opgebouwd zijn uit speksteen. Deze speksteenmassa zorgt er voor dat als het vuur
gedoofd is de haard nog zes tot twaalf uur warmte afgeeft. Door een unieke verbrandingstechniek heeft
deze kachel, met maar liefs 89%, een rendement die zijn gelijke niet kent.
Er is een stookdemonstratie van deze kachel op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag
6 oktober van 12.00 tot 16.00 uur bij Haardenspecialist De Schouw, Lamoraalweg 69, Egmond aan
den Hoef, tel.: 072-5064133. www.deschouwhaarden.nl
welk huiswerk er gemaakt en
geleerd moet worden. Dan overleggen we wat er eerst gedaan
wordt, en wat daarna. De leerling
gaat aan de slag, en het leerwerk
wordt uitgebreid overhoord.
Maakwerk wordt gecontroleerd
of het gemaakt is, en of er serieus aan gewerkt is. Loopt een
leerling tegen leerstof aan die
hij niet begrijpt, dan vraagt hij
hulp aan een van onze begeleiders. Dit zijn studenten aan HBO
of WO. Zij hebben nog niet zo
lang geleden zelf op de middelbare school gezeten, en kunnen
uw kind uitstekend helpen met
de diverse vakken. Tussendoor
is er (kort) tijd voor ontspanning
met een kopje thee en een koekje. Pas als het werk klaar is, gaat
uw kind naar huis. Daar is dan
tijd en ruimte voor leuke dingen
samen, hobby’s, sporten etc.
HJF Huiswerkbegleiding is een
voortzetting van Huiswerkbegeleiding Ineke, al jaren een begrip in de regio. In het afgelopen
schooljaar hebben bijv. als onze eindexamenkandidaten hun
examen gehaald. Maar ook dit
schooljaar worden goede resultaten geboekt.
Er is nu ruimte voor uw kind,
maar wacht niet te lang! Bel voor
een afspraak met Hedwig Jurrius: 06-46577776, Of kijk op de
website: www.HJFHuiswerkbegeleiding.nl. Wie met dit artikel
naar HJF Huiswerkbegeleiding
komt, mag 1 week gratis proefdraaien.
Water, de natuurlijke schoonheid van groen en blauw.
Lucht, de zorgloze rust van wit en blauw. Aarde, de
stabiele basis van bruin en groen. Vuur, de intense
kracht van oranje en rood. Décorks kurkvloeren brengen de rust van natuur in huis en dompelen de bewoners onder in een aangenaam bad van jarenlang
woonplezier. De milieuvriendelijke kurkvloeren zijn
in vele kleuren verkrijgbaar, waterdicht, isolerend,
brandwerend, geluiddempend, veerkrachtig, slijtvast,
gemakkelijk te onderhouden en in vele combinaties
leverbaar in klassieke én moderne stijlen.
Décork, Tappersweg 87 (Waarderpolder),
Haarlem, tel.: 023-5318281, www.decork.nl.
Aanmelden kan via [email protected] of 0629552810. De kosten van deze workshop bedragen 97,50
euro per persoon. De lessen zijn op donderdagavond van
20.15 tot 22.00. Start op 6 maart 2014. Zie ook www.zangschoolcarolien.goeman.com.
HJF Huiswerkbegeleiding is gevestigd in de Pinksterkerk aan
de Camplaan 18 in Heemstede.
Wij zijn dagelijks geopend van
14.00-18.00 uur.”
“Kies een kantoor dat bij de grootte van uw
onderneming past”
First Administratie neemt uw
administratieve werk uit handen
Heemstede - First Administratie & Advies, sinds
bijna 10 jaar gevestigd aan het Jan Miense Molenaerplein 8 (winkelcentrum Jan van Goyen) is
voor veel ondernemers en particulieren een bekend adres. Want het kleine administratiekantoor doet voor hen de bedrijfsadministratie, en
/ of de loonadministratie, maar verzorgt ook de
aangifte inkomstenbelasting voor particulieren.
Binnenkort moet voor iedere onderneming weer
een jaarrekening gemaakt worden, en daarna
de belastingaangifte voor IB of Vpb. Nu zijn de
meeste ondernemers zo verstandig om dit soort
werkzaamheden uit te besteden aan een administratiekantoor of een accountant.
Remco van den Berg van First Administratie &
Advies: “Maar ik zie in de praktijk vaak dat de
grootte van de onderneming en die van het ondersteunende administratiekantoor of accountants-kantoor, niet goed bij elkaar passen. Dan
kiest bijvoorbeeld een kleinere onderneming
voor een groot administratiekantoor. En die doen
prima werk, maar de uurtarieven van administratiekanto-ren en accountants is wel in over-
eenstemming met hun expertise. En dat komt tot
uiting in de factuur.
Kies dus altijd een ondersteunend kantoor dat
bij de grootte van uw onderneming past. Dan zal
de factuur ook beter bij uw budget passen.
Daarnaast heeft First Administratie voldoende
tijd beschikbaar om ook de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren te verzorgen. Zowel
de ‘gewone’ aangifte, als overlijdens- of migratieaangifte kan worden verzorgd, maar ook het
aanvragen van toeslagen. Uw privacy is volledig gewaarborgd, want de relatie tussen klant
en administratiekantoor is een zaak van vertrouwen. Bovendien is uw DigiD niet meer nodig voor het insturen van uw belastinggegevens.
En is het bezwaarlijk voor u om langs te komen,
dan is het ook mogelijk dat ik bij u kom om de
nodige gegevens op te halen en zo nodig weer
terug te brengen.”
Voor inlichtingen of een vrijblijvend gesprek
kunt u contact opnemen met:
Remco van den Berg, First Administratie & Advies, telefoon 023 – 547 13 19 of 0625 – 021 084.
Han demonstreert de gemengde tulpen met gratis vaas. Leuk cadeau!
Dit is dé Valentijnsaankoop!
Heemstede – Je weet niet wat
je voor je lieve Valentijn moet kopen? Dit is je kans: een prachtig
boeket gemengde tulpen én de
vaas krijg je er gratis bij. Mooie
tulpen, mooie glazen vaas die
je nog heel lang kunt gebruiken voor elk boeket dat je daarna krijgt. De prijs is heel lief want
maar 12,95 euro. Je bent hartelijk welkom bij Han van Baekel aan het eind van de Jan
van Goyenstraat, net nog A. van
Ostadeplein. Wist je dat je hier
vandaan via ‘Topbloemen.nl’ ook
door heel Nederland bloemen
kunt laten bezorgen? Informeer
gerust bij Han. En weet dat deze goed gesorteerde bloemenwinkel ook elke zondag geopend
is. Als dat niet makkelijk voor familiebezoek of date? Een mooi
boeket meenemen, dat steelt gelijk alle harten.
Wat ook interessant is om te weten is dat Han van Baekel bloemen en planten een spaarkaart
biedt. Deze speciale pas kost
eenmalig 3 euro en daarna kun
je gaan sparen. Voor elke bestede euro krijg je 1 punt. 100 punten levert dan weer een gratis boeket bloemen op ter waarde van 8,95 euro. Altijd leuk! Het
spaartegoed kun je bekijken op
www.mijnspaar.nl
Han van Baekel Heemstede,
A. van Ostadeplein 6, Heemstede. Telefonisch bereikbaar via
023-7430241 of 06-21423623.
06 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Jarige Casca viert feest
“Wij zijn behoorlijk uniek”
Sjaak Struijf.
Heemstede – Casca bestaat dit jaar 20 jaar. Tijd voor een
feestje, vindt directeur Sjaak Struijf. En een mooi moment om
te laten zien dat ze meer zijn dan een organisatie die leuke
dingen organiseert. Op donderdagavond 13 maart is iedereen
welkom in de Luifel.
“We zijn niet van vandaag op gisteren ontstaan”, zegt Struijf. “Ooit
is het begonnen bij de kerken die
hun eigen cultureel werk hadden. De voorlopers van Casca, ’t
Oude Posthuis, centrum 111, de
Princehof en Het Honk hebben
een lange historie. Later kwam
daarbij het welzijnswerk dat van
overheidswege werd gefinancierd. De gemeente Heemstede heeft de taken toen bij Casca
neergelegd, ondersteund door
overheidssubsidie en niet langer gefinancierd vanuit de Kerk.”
De vroegere buurthuizen werden uiteindelijk samengebracht
in het gebouw aan de Herenweg
en het werd toegankelijk voor iedereen. Verdere professionalisering resulteerde in de organisatie van vandaag met circa 80
medewerkers. Lang niet elke gemeente heeft het unieke concept
in huis zoals dat van Casca, vol-
gens de directeur. “Door de bezuinigingen zijn veel welzijnsorganisaties behoorlijk aangeslagen. Vaak richten zij zich uitsluitend nog op de kwetsbare groepen in de samenleving. Wij doen
dat ook, maar daarnaast bedienen we tevens de gewone inwoners van onze gemeente. Dat
noem ik gemakshalve: preventief welzijn. Als je namelijk niet
investeert in een netwerk als
het nog goed met je gaat, ben
je vaak te laat als het niet meer
zo gemakkelijk gaat en je meer
hulp nodig hebt. Hoe waardevol is zo’n functie? Dat blijft lastig, want hoe druk je de waarde uit van het feit dat je mensen
leert kennen door het volgen van
een cursus of door het bezoeken van een lezing of een theateruitvoering? Breng dat maar
eens in kaart. Er zijn onderzoeken gedaan die uitwijzen dat ie-
dere euro investering in welzijn
later drie euro besparing oplevert voor de gemeenschap. De
gemeente Heemstede is daarin
ook uniek te noemen, door hun
keuze voor het preventieve welzijn.”
Evenwicht in aanbod
Casca heeft een evenwicht moeten zoeken in het marktgerichte aanbod van cursussen, kinderopvang en evenementen versus het welzijnswerk. “Het een is
hard nodig om het andere mogelijk te maken. Wij bieden cursussen die je ook ergens anders kan volgen, maar er zijn
ook cursussen die erop gericht
zijn mensen bij elkaar te brengen. Dan is de cursus het middel
en niet zo zeer het doel.” In zijn
functie als wethouder had Sjaak
Struijf regelmatig te maken met
Casca. Toen hij in 2010 directeur
werd, had hij een duidelijk beeld
voor ogen. Toch heeft de realiteit zijn verwachtingen overtroffen, stelt hij. “Hier wordt knetterhard gewerkt door iedereen,
vaste medewerkers en vrijwilligers. Ook het bereik heeft mij
verrast. Er komen bij ons ieder
jaar bijna 60.000 mensen over de
vloer. Dat is een Arena vol, oftewel twee maal het inwonersaantal van Heemstede. Daarmee
hebben we ook een regiofunctie.
Want, nogmaals, lang niet iedere gemeente kan bieden wat wij
hier opgebouwd hebben.”
Op de feestavond van 13 maart
wil Casca de ziel tonen van de
organisatie. Vanaf 19.00 uur is
de avond onder meer gevuld
met muzikale optredens door lokale beroemdheden en is er een
vraaggesprek met de plaatselijke politici onder leiding van Irene Moors. Ook komt er een tentoonstelling over het verleden.
In aanloop van het feest laat
de Heemsteder u komende weken nader kennismaken met enkele medewerkers van Casca.
Mirjam Goossens
Zin in een avondje volleybal?
Dat kan bij GSV Heemstede
Heemstede - Bij GSV Heemstede kunt u op verschillende
niveaus en in alle leeftijdsgroepen volleyballen. Op dinsdag is
er in sporthal Groenendaal aan
de Sportparklaan in Heemstede training voor de allerkleinsten vanaf 6 jaar: het beginners
Cool Moves Volley van 16.00 uur
tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot
18.00 uur voor de gevorderde
CMV’tjes.
Het CMV is een speelse manier
om de techniek van het volleybal
onder de knie te krijgen. De aandacht ligt op het balvaardig worden, het leren van samenspelen en het in teamverband met
elkaar kunnen spelen. Voor het
CMV wordt eens per maand op
zaterdag in toernooivorm competitie gespeeld op verschillende niveaus.
De C jeugd traint van 17.45 uur
tot 19.00 uur. Zij doen mee in
de Nevobo competitie en spelen hun thuiswedstrijden in de
Spaarnehal in Haarlem.
Vanaf 19.30 uur tot 21.00 trainen
de dames en heren wedstrijdgroepen en de recreanten. Deze recreantengroep is een gemengde groep en doet maandelijks op maandagavond mee aan
een recreanten competitie van
de Nevobo in toernooivorm in de
Spaarnehal in Haarlem.
De competitie thuiswedstrijden
van de dames en heren worden
ook in de Spaarnehal gespeeld.
Meer informatie vindt u op de
website: www.gsv-heemstede.nl
en het secretariaat: René Akerboom 023-5290129.
Op donderdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur wordt er op behoorlijk niveau gemengd recreatief gespeeld in de sportzaal van
de Evenaar aan de van de Waalslaan 33 te Heemstede.
Na het inspelen worden, in een
toernooivorm, door drie groepen
onderlinge wedstrijden van een
kwartier gespeeld. Deze groep
bestaat al jaren en heeft dringend behoefte aan uitbreiding.
De koffie staat altijd klaar en
voor informatie kunt u terecht
bij: Jos Holdorp 023-5324160 of
de website.
Heeft u zin om ook eens een
keertje mee te doen? Kom dan
langs op donderdag in de Evenaar of op dinsdag in Sporthal
Groenendaal.
INGEZONDEN
Visie van CDA Heemstede
Zorgen om een
zorgzame samenleving
Misschien maakt u reeds gebruik van zorgvoorzieningen en vraagt
u zich af wat de aankomende decentralisatie van de zorg door
het kabinet voor u gaat betekenen. Misschien nu nog niet. Feit is
dat we allemaal vroeger of later een vorm van zorg nodig hebben.
Ouder worden we allemaal. En het kan je zo maar gebeuren dat
je ziek wordt, of je partner, of dat je kind extra begeleiding nodig
heeft. Daarom maken wij ons als CDA daar nu al zorgen om. Er
zullen meer taken uitgevoerd moeten worden door de gemeente
en de budgetten zijn beperkt.
Ik wou dat ik u kon beloven dat alle voorzieningen in stand blijven.
Ik wou dat ik u kon beloven dat de OZB nooit verhoogd zal worden. Feit is dat de ene belofte misschien ten koste van de andere
gaat. En in beide gevallen doen wij u onrecht.
Natuurlijk zullen we heel kritisch naar de uitgaven moeten kijken.
We kunnen u immers niet vragen meer belasting te gaan betalen
voor het in stand houden van allerlei leuke dingen waar mensen
gebruik van maken die daar ook best zelf wat meer voor kunnen
betalen. Als het er echter om gaat om de zwakkeren in de samenleving te helpen en dat echt niet mogelijk blijkt te zijn zonder de
OZB te verhogen, dan kiest het CDA voor de zwakkeren.
Nu zijn niet alle problemen alleen een kwestie van geld. Sommige
dingen kun je niet met geld oplossen en sommige dingen hoef je
dus ook niet met geld op te lossen. Veel problemen kunnen heel
goed verholpen worden door vrijwilligers of mantelzorgers die omzien naar hun naasten. Deze mensen moeten maximaal geholpen
en gesteund worden en vooral niet gehinderd door te veel regels.
Als CDA zullen we ook daarop inzetten. Hoe kunnen we zorgen
dat mensen voor elkaar kunnen zorgen?
In ieder geval moet u gaan stemmen, want deze verkiezingen gaan
om u. Het zijn lokale verkiezingen en het gaat om heel veel zaken
die u en mij raken. Kijkt u dus vooral kritisch naar de lokale standpunten van de politieke partijen in Heemstede.
Marieke Waterlander, CDA Heemstede.
D66: Heemstede nog duurzamer
Heemstede - “D66 heeft afgelopen jaren samen met inwoners het duurzaamheidsbeleid in Heemstede van de grond gekregen. De gemeente moet dit beleid nu structureel doorzetten”, aldus lijsttrekker Jur Botter. Hij wil hij burgers helpen met
hun initiatieven en de hulp inschakelen van de lokale ondernemers. Want duurzaamheidsbeleid omvat naast ‘people’ en
‘planet’ ook de P van ‘profit’. Dan snijdt het mes aan twee kanten.
Duurzaamheid op de kaart
Inwoners, ondernemers en instellingen in Heemstede, vertegenwoordigd door de klankbordgroep duurzaamheid, hebben recent aangegeven dat de
gemeente haar zaken goed op
orde heeft. Dit is een steun in de
rug van het door D66 ingezette
beleid.
zijn oplaadpunten voor zowel
elektriciteit, als groen gas voor
auto’s. Duurzaamheid is inmiddels in veel onderdelen van het
gemeentelijk beleid opgenomen.
Sinds kort kunnen bewoners
via de gemeente een thermografische foto van hun huis laten
maken om te zien waar onnodig
energie weglekt.
‘D66 heeft de vorige gemeenteraadsverkiezingen als één van de
weinige politieke partijen duurzaamheid als belangrijk thema in
haar verkiezingsprogramma opgenomen.’ Inmiddels wordt dit
D66 gedachtegoed breder gedragen in de gemeenteraad.
‘De tijd is daarom rijp om door
te pakken op dit onderwerp’, aldus Botter.
Energie besparen
Lijsttrekker Jur Botter heeft een
duidelijke wensenlijst. Er kan
flink op de kosten worden bespaard met het terugdringen
van het energieverbruik. Hij wil
daarbij inzetten op meer warmte-koude opslag en het beter
isoleren van bestaande woningen.
En de gemeente moet niet alleen
het goede voorbeeld geven, ze
heeft een voortdurende taak om
de inwoners van deze voordelen
bewust te maken.
Lokale duurzame initiatieven
Heemstede heeft intussen projecten met zonnepanelen, er
08 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Marijn Brouwers en Marc-Peter van Dijk in de Luifel
Broosheid en bravoure in
‘Beste meneer Halsema,’
Heemstede – Op 24 februari is
het precies 30 jaar geleden dat
cabaretier/zanger Frans Halsema
overleed. Hij liet een oeuvre na
van prachtige meesterwerkjes.
Kleinkunstenaar Marijn Brouwers en pianist Marc-Peter van
Dijk verdiepten zich in de liedjes
van Frans Halsema en gaven hun
eigen interpretatie hieraan. Hun
voorstelling oogstte lovende kritieken in onder meer het Parool
en Trouw. ‘Beste meneer Halsema,’ is op vrijdag 21 februari te
zien in theater de Luifel.
“Ik zocht naar de identiteit van
Frans Halsema, het poëtische dat
aan hem hing”, legt Marijn Brouwers uit. “Als liedjeszanger werd
ik geïnspireerd door de kameleonachtige Frans Halsema: je kunt
hem met recht een ‘selfmade
man’ noemen. Het was enerzijds een burgerlijke man, maar
ook een melancholische en filosofische man. Met Frans Halsema gebeurde er wat met me:
ik wilde dit gedachtegoed oppakken. Toen ik dook in het leven van Frans Halsema, stuitte ik
op allerlei toevalligheden: Halsema woonde bijvoorbeeld ooit aan
de Looiersgracht in Amsterdam,
waar ik nu ook woon. Via een oproepje op Facebook ontmoette
ik Marc-Peter, waarmee ik deze
voorstelling samen doe.” MarcPeter van Dijk: “Ik heb mijn jeugd
in Heemstede doorgebracht en
heb vanaf de middelbare school
altijd piano gespeeld. Ik ben altijd
op zoek naar de verwondering in
de muziek. Ik houd ervan liedjes
te begeleiden en ben verliefd op
theater. De liedjes van Frans Halsema waren in de jaren zeventig overgoten met een sausje van
het Metropoolorkest, karakteriserend voor deze periode. Denk
bijvoorbeeld aan nummers als:
‘Zondagmiddag Buitenveldert’ en
het duet met Jenny Arean ‘Vluchten kan niet meer’. Marijn en ik
zochten een kant in een sober-
dere setting van alleen de piano,
die de liedjes heel veel recht aandoen, waardoor ze nog meer ontroeren. Ik probeer het verhaal te
vertellen in muziek”.
Marijn: “Mensen moeten niet
verwachten dat ik Frans Halsema
precies naspeel. ‘Beste meneer
Halsema,’ moet je zien als een
raamwerkvoorstelling: een lange
brief aan Halsema, vanuit mijn
context. Ik zoek verbinding met
Frans Halsema door ook over
mezelf te vertellen. Ik ben zelfs
bij zijn graf op Zorgvlied met een
laptop gaan zitten om te zien
wat er met me gebeurde. Toen
wij zijn pittoreske boerderijtje in
Dreumel bezochten, kon ik de
melancholische Halsema echter meer voelen. Je wilt liedvertolker zijn: maar je gaat op zoek
naar de essentie die het voor jou
betekent. Je wilt daarin een eigen visie hebben, zonder de betekenis waarvoor het is geschreven te verliezen. De liedjes van
Halsema zijn rijk aan taal. Zware
dingen met een kwinkslag benaderen, zoals Halsema ook deed:
een ware chansonnier. Een van
Halsema’s schrijvers, Michel van
de Plas zei ooit: “In het stemgeluid en tekst van Halsema kunnen wij de broosheid en bravoure halen”. En dat is nu precies
waar het om draait”, aldus Marijn Brouwers.
Op vrijdag 21 februari in theater
de Luifel de voorstelling ‘Beste
meneer Halsema,’ aanvang 20.15
uur. Kaarten kosten 18,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemstede.nl, op tel. nr. 023 -548 38
38 (optie 1), aan de kassa van
theater de Luifel of 45 minuten
voor aanvang van de voorstelling. Meer informatie over Marijn Brouwers op www.marijnbrouwers.nl.
Bart Jonker
Mysterieuze dramafilm
Bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, kunt u
woensdag 19 februari een
film bekijken in de Theaterzaal op het grote doek. Ditmaal
gaat het om een mysterieuze
dramafilm. Aanvang: 20.00 uur
– entree 6,00 euro. Duur van de
film: 120 minuten. Voor meer
informatie over de film of om
te reserveren kunt u bellen op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28 kies 1.
Lezing over Petra, hoofdstad van de Nabateeërs
Tot 23 maart 2014 is in het
Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden de spectaculaire tentoonstelling ‘Petra, Wonder in
de woestijn’ te zien. Meer dan
150 archeologische topstukken
en wandvullende foto’s laten
de beroemde Jordaanse woestijnstad voor uw ogen verrijzen. Op donderdag 20 februari wordt bij Casca de Luifel een
lezing gehouden over de stad.
U krijgt een kijkje achter de
schermen van de tentoonstelling, maar tevens neemt Lucas
Petit, de conservator van de
collectie Nabije Oosten van het
Rijksmuseum van Oudheden, u
mee naar het antieke Petra zelf.
Hoe kon een nomadenstam
van het Arabische Schiereiland
in zo’n korte tijd één van de zeven nieuwe wereldwonderen
bouwen en waarom was het
machtige Romeinse rijk lange
tijd niet in staat om de inwoners, de Nabateeërs, aan zich
te onderwerpen?
Herenweg 96, Heemstede. Entree 8,00 euro. Opgeven kan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28 kies 1.
Calefax: inspirerend muzieklaboratorium in Oude Kerk
V.l.n.r. Marc-Peter van Dijk en Marijn Brouwers.
Kookdemo’s, Diner Dansant en Lazy Sunday
Events bij Brasserie Vogelenzang
Regio - De maand februari staat bij Brasserie Vogelenzang in het teken van liefde, dansen en eten.
Vanaf vrijdag 14 februari staan er diverse activiteiten op het programma bij dit sfeervolle restaurant
in Vogelenzang. Na Valentijnsdag staan er 3 soorten evenementen op het programma: Diner Dansant (15 februari & 15 maart), Kookdemonstraties
(16 februari & 9 maart) en Lazy Sunday Afternoon
(23 februari en 23 maart).
Diner Dansant
Een perfect avondvullend programma waarin het diner wordt afgewisseld met dansen. Tussen de gangen door wordt er live muziek gespeeld door ‘Jimm’s
one man band’ en is er alle gelegenheid voor een
stijldans. Foxtrot? Engelse wals? Tango? U zult zien:
Stijldansen verleer je niet. Na het dessert is het tijd
om echt met de voetjes van de vloer te gaan.
Kookdemonstraties
U leert de fijne kneepjes van het bereiden van vis
en vlees, gebruik makend van de oven. Het klinkt
zo eenvoudig, maar in de praktijk een stuk moeilijker. Chef Marco vertelt u alles over het bereiden
van vlees en vis op lage temperatuur gegaard met
kern-thermometer en u krijgt de recepten van de
gerechten mee naar huis.
Lazy Sunday Afternoon
U kunt genieten van een relaxte middag met live
muziek van ‘Jimm’s one man band’, zang, piano en
keyboard. Onder het genot van een hapje en een
drankje kunt u luisteren naar lekkere Jazz, soul en
soft pop, maar er mag uiteraard ook gedanst worden. Voor reserveringen of meer informatie over de
menu’s en evenementen kijk op: www.brasserievogelenzang.nl.
Heemstede - Het unieke rietblazerskwintet Calefax is net in
Nederland teruggekeerd van
een spectaculaire en succesvolle
tournee door de Verenigde Staten. De vijf gepassioneerde blazers zijn zaterdag 22 februari te
bewonderen in de Oude Kerk in
Heemstede met het programma
‘An American in Paris’.
Calefax neemt een speciale
plaats in het scala van de Nederlandse muziek in: vijf virtuoze
spelers en briljante arrangeurs.
Uitvinders van een heel nieuw
genre: het rietkwintet. Een inspiratiebron voor de nieuwe generatie rietblazers die wereldwijd in
hun voetsporen treedt. Een klassiek ensemble met een popmentaliteit.
Van 21 januari tot en met 2 februari jongstleden reisde de
groep door de VS, waar zij onder meer in Alabama, Harrisburg
en New York volle zalen trok. Regelmatig is Calefax op tournee
in binnen- en buitenland. Concertreizen brachten de groep al
eerder naar de States, maar ook
naar Rusland, China, India, Turkije, Japan, Brunei en Zuid-Afrika bijvoorbeeld.
Unieke bezetting
Het repertoire van Calefax omvat vele eeuwen muziek. Klassieke kamermuziek blazen zij nieuw
leven in door die zelf te arrangeren voor hun eigen unieke rietkwintetbezetting: hobo, klarinet,
saxofoon, basklarinet en fagot.
Daarnaast zijn er intussen zo’n
honderd nieuwe werken voor
Calefax geschreven door componisten van over de hele wereld. Diverse reizen en samenwerkingen met collega-musi-
ci zorgen ook voor invloeden uit
de wereldmuziek, jazz en improvisatie.
Onder de naam Calefax Edition geeft de groep bladmuziek
uit van de eigen arrangementen
voor rietkwintet, waarmee ze een
pioniersrol vervullen en dit nieuwe genre op de kaart zetten.
Navolging
Over de hele wereld ontstaan
rietkwintetten
in
navolging
van Calefax; van Argentinië tot
Nieuw-Zeeland en van de Verenigde Staten tot Europa. Met
masterclasses en workshops
aan conservatoria en universiteiten draagt Calefax zijn specifieke werkwijze en muzikale ervaring over op nieuwe generaties.
Zo fungeert de groep als inspirerend laboratorium voor musici en componisten. Deze rol vervult Calefax ook bij het jaarlijkse PAN-festival. Een muziekfeest
met de Calefax-musici als gastheer en uitvoerenden. De avond
staat garant voor een bonte verzameling muzikale avonturen,
verrassende uitstapjes naar andere kunstdisciplines en een
compositiewedstrijd.
U kunt luisteren naar werk van
Gershwin, Mozart, Debussy,
Bach en Vivaldi. Calefax bestaat
uit Oliver Boekhoorn, hobo; Ivar
Berix, klarinet; Raaf Hekkema,
saxofoon; Alban Wesly, fagot en
Jelte Althuis, basklarinet. Inmiddels zijn er al zo’n kleine twintig
CD’s van Calefax verkrijgbaar.
In de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, Heemstede vanaf 20.15 uur. De entree bedraagt
21,50 euro. Kaartverkoop: 023548 38 38 en www.podiaheemstede.nl.
10 de Heemsteder
• 12 februari 2014
VSBfonds geeft 15.000 euro
voor schoolplein De Ark
Heemstede – Enkele weken
geleden kwam de gemeente
Heemstede met goed nieuws:
het gehele schoolplein van De
Ark aan de Van der Waalslaan
wordt voorzien van nieuwe bestrating en riolering. Een prachtig cadeau dat hard nodig is, gezien de vele ongelijk liggende tegels, diepe plassen na een regenbui en verzakte gedeelten.
Een week terug kwam daar nog
eens fantastisch nieuws bovenop! Het VSBfonds heeft op basis van een projectplan een subsidie toegekend van 15.000 euro!
Een mooi bedrag, dat het in een
keer mogelijk maakt om de plannen om te zetten in daden.
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ac-
Goede snelle service bij
Landmeier Tweewielers Heemstede:
“We kregen al opdrachten
voordat we opengingen”
Heemstede - De fiets is eigenlijk een heel fijn en praktisch vervoermiddel dat verkrijgbaar is in alle soorten en maten. Fietsen ontspant: het gejaagde bij bijvoorbeeld autorijden is ervan af. En het is nog gezond en goedkoop ook. “Landmeier Tweewielers bestaat al 70
jaar: mijn opa begon deze zaak
in Haarlem aan de Rijksstraatweg, tegenover het voetbalstadion”, legt Jan Landmeier uit.
“Mijn vader nam de zaak daarna over. Ik ben 17 jaar geleden
in de zaak gekomen. Met mijn
compagnon besloot ik 2 jaar geleden ook een zaak in Heemstede te openen. Doordat de zaak
in Heemstede zo goed liep, besloten we de zaak in Haarlem af
te stoten. Wij hanteren onze eigen formule in de rijwielsector.
Vooral onze snelle reparatieservice is een van onze sterkste pijlers. Veel rijwielhandelaren verkopen liever dan dat ze reparaties uitvoeren. Wij zijn juist trots
op onze snelle reparatieservice
tegen scherpe tarieven: klanten
hoeven nooit lang op hun reparatie te wachten. We bieden zelfs
een ophaalservice aan. Toen we
in Heemstede onze zaak begonnen, kregen we al reparatieopdrachten binnen voordat we geopend waren, kun je nagaan!
We zijn echter geen ‘stuntzaak’:
we willen betaalbaar zijn, maar
streven naar de hoogste kwaliteit in service- en klantgerichtheid, positieve mond-tot-mondreclame. Het is echt essentieel
dat mensen hun fiets regelmatig
laten nakijken: dit komt het fietscomfort, de veiligheid en het ge-
not echt ten goede. Veel fietsen
zijn belabberd onderhouden: te
zachte banden, te slappe ketting
of remmen die niet goed werken.
Wij onderhouden de fiets van A
tot Z. We maken de fiets schoon
en spuiten deze in met een beschermlaag. Daarna is het net
alsof je op een nieuwe fiets wegrijdt: zo’n verschil maakt het. Ook
doen we bromscooters. Een normale servicebeurt voor een fiets
kost bij ons 35 euro, bij een bakfiets of elektrische fiets kost deze 47,50 euro. Scherpe prijzen:
bij concurrenten zit je al snel
rond het dubbele van deze bedragen. Onze zaak is ruim opgezet, met dito werkplaats. De
deur staat letterlijk en figuurlijk
wijd open: bakfietsen en scooters rijd je gemakkelijk bij ons
naar binnen voor een reparatie.
Wij kunnen sowieso alles leveren qua (elektrische) fietsen of
scooters, omdat we niet gebonden zijn aan een leverancier. We
kunnen snel bestellen én leveren, zodat grote voorraden niet
meer noodzakelijk zijn. We voeren bijvoorbeeld bekende scootermerken als Vespa en Piaggio.
Maar ook het merk Kymco uit
Taiwan, dat een goede prijs- en
kwaliteitsverhouding heeft. Je
merkt dat de vraag van de jeugd
naar scootermodellen is veranderd. Zo’n 10 jaar geleden moest
een scooter snel zijn. Nu is er
vooral een sterke vraag naar retromodellen, zoals scooters met
een windscherm. Daar hoefde
je 10 jaar geleden niet mee aan
te komen. Kwaliteit en een goed
advies bij aankoop van een nieuwe fiets of scooter vinden wij be-
langrijk. Deze krijg je niet bij een
warenhuisfiets, die wel goedkoper lijkt maar van beduidend
mindere kwaliteit is. Duurkoop
dus. Let bijvoorbeeld eens op
het zadel, dit wordt snel vergeten. Een zadel moet passend zijn,
net als een paar schoenen. We
bieden daarom de mogelijkheid
om een zadel 2 weken te proberen: als dit niet lekker zit kun
je dit omruilen. En aan het eind
van het jaar kun je ook bij ons
terecht voor vuurwerk”, aldus Jan
Landmeier.
Landmeier Tweewielers Heemstede , Kerklaan 25, tel. 023 –
5297777, e-mail: [email protected] Website: www.landmeier.nl of op Facebook: Landmeier
Tweewielers.
Bart Jonker
tief meedoet, zich betrokken
voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie
gebieden: Mens & Maatschappij
voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst &
Cultuur voor plannen waardoor
meer mensen kunnen genieten
van kunst en cultureel erfgoed
en Beurzen voor studenten die
in het buitenland verder willen
studeren of onderzoek doen. Het
fonds steunt projecten met geld,
kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Rond de meivakantie wordt gestart met graven,
betegelen en herinrichten. Hopelijk is 10 weken later het plein
klaar om in gebruik te nemen.
Dát zou een mooie afsluiting van
het schooljaar zijn!
Alaaaffff!!!
Carnavalsmuts knutselen
Heemstede - Woensdagmiddag
19 februari kunnen meisjes én
jongens van 5 tot en met 10 jaar
naar de knutselclub in activiteitencentrum De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 te Heemstede.
Deze keer wordt een Carnavalsmuts gemaakt. De Knutselclub
duurt van 13.30 tot 15.15 uur.
Kosten per keer zijn: 4,00, euro
een kaart voor 10 keer kost 35,00
euro. Kinderen graag van tevoren aanmelden: 023-548 38 28 –
kies 1. Kinderen die zich van te
voren hebben aangemeld gaan
voor.
Hoogste score voor LaRiva in
vergelijkend onderzoek!
Heemstede - De meest effectieve manier om blijvend af te vallen lijkt een langdurig programma van intensieve begeleiding.
Zo’n programma omvat een aanpassing van het persoonlijke eetpatroon en van beweging. LaRiva laat in een vergelijkend zien dat
haar resultaat uniek is. Met name het resultaat na 1 jaar was opmerkelijk beter dan in alle andere publicaties (zie grafiek).
Bronnen:
1) NHG standaard Obesitas ( Nederlands Huisarts Genootschap), noot 51 en 52.
2) Eindverslag van een pilotonderzoek van het programma “Balans” door Dr. U. Zuiderveld, arts en Drs. L. Buffart, bewegingswetenschapper.
Meer informatie of een afspraak maken? LaRiva vind je aan de
Raadhuisstraat 27, telefoon: 023-5474419.
12 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Stem ook!
Ambachtelijke bakkerij TED is uitgeroepen
tot de leukste bakker van Bennebroek
Regio - Ambachtelijke bakker
TED, gevestigd in Bennebroek
(gemeente Bloemendaal) aan
de Bennebroekerlaan 39 met
tevens een filiaal in de Jan .v.
Goyenstraat 6 in Heemstede
mag zich dit jaar de leukste bakker van Bennebroek /Bloemendaal noemen.
De eerste ronde van de verkiezing van de leukste bakker van
Nederland heeft bakker TED gewonnen nu is de zaak genomineerd voor de leukste bakker
van de provincie en van Nederland. Maar heeft dan ook weer u
stem hard nodig!
Hoe meer er gestemd wordt van
10 februari tot 6 maart hoe meer
kans TED maakt om de leukste
bakker van de provincie en Nederland te worden.
Om dit te kunnen worden zijn
stemmen hard nodig en daarom
heeft de bakker een leuke actie
georganiseerd voor al zijn klanten uit Bennebroek, Heemstede
en omgeving.
Om te stemmen gaat u naar de
site van www.leukstebakker.nl
en naar gemeente Bloemendaal.
U brengt uw stemt uit op bakkerij TED en bevestigt dit per mail.
U neemt uw bevestiging van
uw stem mee naar één van de
winkels en levert die in met uw
naam en telefoonnummer. U
maakt dan kans op éën van de
gratis slagroomtaarten die bakkerij TED weggeeft.
Hoe meer u stemt en inlevert hoe
meer kansen hoe heeft op een
heerlijke slagroomtaart…
Fotografie: Michel van Bergen
Lelijk ten val door sturen in elkaar
Heemstede - Een meisje heeft
vrijdagochtend hoofdletsel opgelopen bij een verkeersongeval in Heemstede. Twee meisjes fietsten over de Heemsteedse Dreef toen het rond acht uur
ter hoogte van de Zandvaartkade mis ging. De meisjes kwamen
met de sturen in elkaar waarna
ze lelijk ten val kwamen.
Een van de meisjes liep bij de val
hoofdletsel op en is na de eerste zorg door ambulancepersoneel naar het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp overgebracht.
Het andere meisje kwam met de
schrik vrij. Door het ongeval was
een rijbaan van de Heemsteedse
Dreefnaar de Johan Wagenaarlaan tijdelijk afgesloten.
Vriendschapsbeelden in de Wereldwinkel
Heemstede - Al eeuwen is
vriendschap de meest belangrijke relatie die de mens heeft ervaren. Oeroude culturen kwamen samen bij een kampvuur
om vrede en vriendschap onder
de stammen te vieren. Zij maakten aardewerken beelden als
symbool voor vriendschap. Ook
blijkt uit opgravingen in ZuidAmerika dat men vriendschapsbeelden aan de overledenen
meegaf. Dit deden ze met de bedoeling om hen ook in het hier-
namaals de zegen van vriendschap mee te geven.
Tegenwoordig zijn de vriendenschapsbeelden in alle soorten en
maten te verkrijgen. Bekend zijn
de vriendengroepen van zeepsteen uit Kenia en de serpentijnbeelden uit Zimbabwe. De Wereldwinkel verkoopt ze.
Ook de vriendenkringen van aardewerk of keramiek, zoals die
gemaakt worden op Java (Indonesie), of in Zuid Amerika zijn
prachtig en geschikt als symbo-
lisch cadeau. De vriendenkringen zijn vaak mensfiguren maar
ook kringen van dieren worden
gemaakt.
De legende vertelt dat, als je een
vriendenkring cadeau doet aan
een persoon waar je om geeft,
de band van de vriendschap voor
altijd zal bestaan.
Op zoek naar een vriendschapscadeau? Kom kijken in Wereldwinkel Heemstede Raadhuisstraat 29. Open dinsdag t/m zaterdag.
SENIORENNIEUWS HEEMSTEDE
Belastinghulp voor 55-plus
De aangifte inkomstenbelasting 2013 moet ook dit jaar weer voor 1 april 2014 worden ingevuld.
Welzijn Ouderen Heemstede biedt in samenwerking met de Ouderenbonden hulp bij het invullen van de
aangifte. U kunt kiezen voor hulp op kantoor aan de Lieven de Keylaan of bij u thuis.
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de hulp: het inkomen mag niet hoger zijn dan ca. 37.000,- euro
voor een alleenstaande en voor gehuwden/samenwonenden ca. 55.000,- euro en het moet gaan om een
beperkt vermogen.
De kosten voor hulp bij de aangifte zijn 12,50 euro.
Voor informatie en het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met de receptie van
Welzijn Ouderen Heemstede.
Wat eten we deze maand
Op 25 februari staan de gastvrouwen van WOH weer klaar om hun gasten te verwennen met een
driegangendiner, inclusief een lekker glas wijn. Deze keer staat op het menu: heldere rundvleessoep,
hachee met gekookte aardappels, rodekool, appelmoes en rauwkost. Als toetje: dubbelvla.
U bent welkom om 12.30 uur.
Tot één week van te voren kunt u reserveren door het kopen van een kaartje à 12,00 euro bij de receptie.
WOH ook open op de vrijdagmiddag
Vanaf februari is ons kantoor op de Lieven de Keylaan ook op de vrijdagmiddag geopend.
Kantoorvrijwilliger gezocht
Voor de vrijdagmiddag zijn wij op zoek naar een extra vrijwilliger die ons kantoorteam kan komen versterken.
Hebt u affiniteit met onze doelgroep en waardeert u contact met andere gemotiveerde vrijwilligers?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Willie Chermin.
De volgende keer in het Seniorennieuws:
• Dinsdag 4 maart Alzheimer cafe, veranderingen in de zorg
• Woensdag 5 maart: Politieke middag voor senioren in het Raadhuis
• 31 maart - 4 april: Tuinproject Graag Gedaan Maatschappelijke stage door leerlingen van College Hageveld
De informatie voor
deze rubriek wordt
verzorgd door de
stichting Welzijn
Ouderen Heemstede
(WOH).
Lieven de Keylaan
24, Heemstede, telefoon 023-528 85 10 op
maandag t/m donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van
9.00 - 13.00 uur.
Op de website: www.
welzijnouderenheemstede.nl
is heel veel
informatie te vinden
over activiteiten en
dienstverlening door
en voor Ouderen in
Heemstede.
12 februari 2014
• de Heemsteder
13
GEZONDHEIDSPLAZA
Zelfverzekerder en een veiliger gevoel op straat
Bewegingsproject voor 65tot 75-jarigen krijgt vervolg
Heemstede/Zandvoort - Als vervolg op het succesvolle GALM+ sport- en beweegproject dat sinds 2010 in Zandvoort heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, heeft de afgelopen 12 weken het GALM-Extra project in Zandvoort gedraaid. Ruim 25 deelnemers hebben de voorbije maanden sportles gekregen van Elly de Jong in de gymzaal van de Oranje Nassau School Lijsterstraat 1, Zandvoort . Na deze introductieperiode is besloten tot
een vervolg van nog eens minimaal 10 weken. Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden bij Hubert Habers van Sportservice Heemstede-Zandvoort. Ook geïnteresseerden die niet aan het introductieprogramma hebben deelgenomen zijn van harte welkom.
Het GALM-extra project is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 - 75 jaar die niet
of weinig sporten of weinig lichaamsbeweging hebben. Naast een betere fitheid kunnen
zij door het project ook meer sociale contacten op doen en zich zelfverzekerder en veiliger voelen op straat. Hieraan wordt tijdens het project, naast het beweeggedeelte, aandacht besteed.
Uit onderzoek blijkt dat met het ouder worden, het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belang¬rijker wordt. Vandaar dat Sportservice Heemstede-Zandvoort
65-plusser uitnodigt om aan dit project deel te nemen om zo (weer) sportief actief te worden en samen met anderen (weer) plezier in bewegen te ervaren.
Elly de Jong verzorgt vrijdagmiddag de lessen, van 15.45 tot 16.45 uur. De eerste was
vrijdag 7 februari jl. De kosten bedragen 3 euro per les. Wilt u meer weten? Bel met Hubert Habers van Sportservice Heemstede-Zandvoort, tel. 023 573 46 79.
Uitsluitend voor docenten
Lezing over ‘Het verliefde brein’
Regio - Wetenschapsjournalist Mark Mieras houdt op Valentijnsdag een lezing over ‘Het verliefde brein’ in museum
Het Dolhuys in Haarlem (Schotersingel 2). Hoe werkt verliefdheid in je brein, waarom val je wel op die één en niet
op die ander? Hoe leg je het aan? En hoe werkt verliefdheid in het puberbrein? De lezing wordt op 14 februari gehouden op de jaarlijkse Docentendag van Het Dolhuys en
is dan ook uitsluitend bedoeld voor docenten.
Mieras is een gerenommeerd wetenschapsjournalist en
onder andere bekend van zijn boeken ‘Ben ik dat?’, ‘Wat
hersenonderzoek vertelt over onszelf’, ‘Liefde, wat hersenonderzoek onthult over de klik, de kus en al het andere’,
en zijn laatste boek ‘Heftige Hersens’ – voor en over tieners. Zijn lezingen zijn vol humor, wetenswaardigheden en
nieuwe invalshoeken over brein-gerelateerde onderwerpen waarbij iedereen zich herkent.
Het jaar 2014 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het
Brein en daarom heeft Het Dolhuys de speciale rondleiding ‘Dwalen door het Brein’ ontwikkeld. Op deze Docentendag krijgen de deelnemers een voorproefje en worden
ze rondgeleid door het museum. Leraren die op de Docentendag een rondleiding boeken voor hun klas, krijgen een
vroegboekkorting van 25 procent.
Aanmeldingen voor de lezing over ‘Het verliefde brein’ via
[email protected]
Ook aandacht voor voeding
Gezonde jeugd in Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer
Heemstede - De Sportimpuls regeling ‘Kinderen
sportief op gewicht’ ondersteunt lokale sport- en
beweegaanbieders in hun samenwerking met de
gezondheidszorg bij de ontwikkeling van sport- en
beweegaanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar en jongeren van 12-18 jaar met overgewicht.
In augustus 2013 hebben gymnastiekvereniging
OSS uit Zandvoort en Dynamic Family Sport uit
Haarlemmermeer een aanvraag toegekend gekregen voor de projecten Fitte Start (0-4 jaar) en Family Fit! (12-18 jaar). Met ondersteuning van Sportservice Haarlemmermeer en Sportservice Heemstede-Zandvoort en in samenwerking met diverse projectpartners wordt vanaf februari uitvoering
gegeven aan beide programma’s. Beide projecten
worden aangeboden in Heemstede, Zandvoort en
Haarlemmermeer.
Kick-off
Op donderdag 6 februari gingen de projecten van
start met een kick-off. De Heemsteedse wethouder
Jur Botter gaf in het Haarlemmermeer Lyceum in
Hoofddorp op een sportieve wijze de aftrap van
het project. Ruim 50 belangstellenden sloegen na
een presentatie de handen in een om van de projecten een succes te maken. In groepjes werden
tot slot stellingen besproken, zoals hoe het project
na de subsidieperiode van 2 jaar structureel kan
worden voortgezet.
Fitte Start
Fitte Start is een programma voor ouders en hun
kind (0-4 jaar) en start op 19 februari. Door samenwerking, voorlichting, begeleiding en een passend
beweegaanbod zorgt Fitte Start voor een bijdrage
aan een gezonde en actieve leefstijl. Het programma bestaat uit 9 sportoriëntatielessen: 3 lessen
ouder/kind gymnastiek bij de gymnastiekvereniging, 3 lessen ouder/kind zwemmen in het zwem-
bad en 3 bijeenkomsten ‘Beweegkriebels’. De cursus Beweegkriebels geeft informatie over het belang van bewegen, en praktische tips en voorbeelden. Daarnaast is er aandacht voor voeding en gedrag tijdens 3 bijeenkomsten ‘Groeien naar Gezond Gewicht’. Tijdens deze voorlichtingen krijgen ouders en verzorgers op een interactieve manier praktische informatie aangereikt om te werken aan een gezonde leefstijl voor het hele gezin.
De eigen bijdrage bedraag 30 euro voor het volledige programma.
Het programma Fitte Start is een gezamenlijk initiatief van De Opvoedpoli, Voedingsadviesbureau
de Winter, Sportservice Haarlemmermeer, Sportservice Heemstede- Zandvoort, Gymnastiekvereniging OSS Zandvoort, GSV Heemstede, SV Pax
Haarlemmermeer, Sportplaza Groenendaal Heemstede, Centerparcs Zandvoort en Sportfondsen
Haarlemmermeer.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
www.fittestart.nu.
14 de Heemsteder
• 12 februari 2014
“Weinig steekhoudende argumenten”
Bezwarencommissie Heemstede wijst
openbaarheid overweg Alverna af
Heemstede - De gemeentelijke Commissie
voor Bezwaarschriften heeft op 6 februari haar advies aan B&W van Heemstede uitgebracht.Zij verklaart het bezwaar van Fietsersbond en Wandelnet tegen het afwijzen
van de openbaarheid van de spoorwegovergang Laantje van Alverna ongegrond.
In haar overwegingen schrijft de commissie dat
‘niet aannemelijk is geworden dat de spoorwegovergang (..) een openbare weg is.’ Immers: ‘Met
hekken is kenbaar gemaakt dat de spoorwegovergang in beginsel niet vrij toegankelijk is.’ “Juridisch gezien weinig steekhoudend”, aldus Vladimir Mars van Wandelnet.
B&W neemt nog 6 weken de tijd om een besluit
te nemen. Als het college het advies van de commissie overneemt, zullen Fietsersbond en Wandelnet in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Want het Laantje van Alverna is een belangrijke schakel in het fiets- en wandelverkeer tussen
Heemstede en de binnenduinrand en moet daarom open blijven vinden Wandelnet en de Fietsersbond.
Zij benadrukken dat de overweg wel beter beveiligd moet worden, met elektronische en geluidsarme schuifhekken bijvoorbeeld. Zo ook overweg Leyduin, de andere fiets- en wandelschakel.
Want ook die onbewaakte overgang staat op de
nominatie om gesloten te worden door ProRail.
Plaatsing baanverlichting
tennispark Groenendaal
Heemstede - Maandag 2 februari is de firma Aerolux gestart
met het plaatsen van de verlichting op tennispark Groenendaal.
Op maandag 24 maart zullen de
leden van Tennisvereniging Merlenhove en de particuliere huurders op tennispark Groenendaal
voor het eerst gebruik kunnen
maken van de verlichting.
Natuurlijk (?)
Heemstede – Nu de winter maar niet komen wil, althans een
winter met vorst en sneeuw, trekt de natuur haar eigen plan. Dat
wil zeggen: zij maakt haast met voorzichtige bloesem, narcissen
die al ‘staan’ en andere lenteplantjes die het licht al hebben gezien. Natuurlijk? Ja, want zó is de natuur! Zij past zich aan. Die
wetenschap levert soms vreemde taferelen op. Bijgaande foto
(van Marenka Groenhuijzen) laat paddenstoeltjes zien. Te laat of
te vroeg? Heeft u ook zo’n bijzonder ‘natuurlijke (?) foto? Mail
naar onze krant: [email protected]
Heemstede – De serie ‘winkels
van toen Indische Buurt’ in de
Heemsteder is een groot succes.
Vele leuke reacties mocht de redactie al in ontvangst nemen
maar de complimenten gaan natuurlijk naar de samensteller van
deze rubriek: Vereniging Oud
Heemstede en Bennebroek. Diverse lezers kwamen al doorgeven dat zij ook oude foto’s in bezit hebben van zaken die allang
niet meer bestaan. Ook de heer
Peter van Stein toog naar het redactiekantoor aan de Camplaan
en wel met deze leuke oude foto van groentenzaak ‘Steenkist’.
“Ik moet zo’n 8 jaar oud zijn geweest”, vertelt de nu 70-jarige
Peter, “en mijn fietsje staat daar
vooraan. De andere fiets”, zo legt
hij uit, “is van Dirk Steenkist zelf.
We reden veel bestellingen.” De
winkel bevond zich aan de Achterweg 10, hoewel er destijds 16
op het huisnummer stond.
Toptijd voor Merel
lichtmasten wordt de boogverlichting tussen de twee blokken
banen geplaatst. Verwacht wordt
dat acht banen medio februari
van verlichting zijn voorzien.
Foto: Marenka Groenhuijzen.
De bouw van de verlichtingsinstallatie van tennispark Groenendaal krijgt nu echt gestalte.
Gestart is met het aanbrengen
van de zeven meter hoge lichtingmasten aan de zijkant van de
banen 1, 4, 5 en 8. De palen zijn
anderhalve meter in de grond
verankerd. Door de donkergroene kleur van de palen vallen deze
minder op in de bosrijke omgeving. Na het aanbrengen van de
71 jaar geleden…
Februari
geen maand
om te
trouwen?
Heemstede – De afdeling
Publieksbalie van het raadhuis in Heemstede publiceert
met enige regelmaat huwelijken en geboorten die in
Heemstede plaatsvinden. Het
lijdt geen twijfel dat de eerste week van februari geen
populaire week is om je huwelijk te sluiten. Geen enkel
paar wilde ‘ja’ zeggen tussen 31 januari en 6 februari.
Misschien wel een weekje later op Valentijnsdag? Er was
trouwens wel een geboorte te
vieren in genoemde periode.
Benjamin Manni, zoon van
R.A.J. Manni en L.M.S. Bersee zag het levenslicht. Gefeliciteerd!
Heemstede - Atlete Merel van
der Marel heeft in Apeldoorn tijdens het NK indoor voor junioren B voor een ware sensatie gezorgd.
Tijdens het sterk bezette looponderdeel, de 1500 meter, sleepte
Merel (als 2e jaars C junior tussen de meisjes B junioren) de
bronzen medaille in de wacht.
Haar eindtijd van 4.35, 46 min
was ze maar liefst 15 seconden
sneller dan haar oude persoonlijke outdoor-record uit 2013.
Met haar gelopen tijd verwerft ze
zelfs bij de oudere meisjes B een
prominente plaats op de ranglijst: beste junioren meisjes B aller tijden (gaat naar 6e plaats aller tijden).
Met haar eindtijd voldoet ze nu
al aan de kwalificatie eis van de
EYOF 2015 Tblisi (Georgië), limiet out-door staat op 4.37.
Op de ranglijst junioren B laat
ze enkele hedendaagse top-
pers (waaronder Susan Kuijken
4.41 min. gelopen in 2003) achter zich.
De race op zich verliep voor
Merel zoals verwacht. Topfavoriete Sabine Rutten probeerde bij aanvang met een moordend tempo de concurrentie af
te schudden.
Ondanks de zeer snelle doorkomsttijden liet Merel en (de
uiteindelijke nummer 2 Jasmijn
Bakker eveneens C junior) zich
niet gek maken.
Op enkele meters afstand volgde ze ronden lang de kopgroep.
In de laatste 400 meter van de
race konden Merel en Jasmijn
versnellen, terwijl veel andere
toppers door de verzuring in de
benen moesten afhaken. Merel
kwam op slechts 3 seconden van
de winnares (Sabine Rutten junior B) en 1,5 seconden van nummer 2 (Jasmijn Bakker eveneens
junior C) over de finish.
Merel links (brons) en rechts nummer 2 (Jasmijn Bakker).
16 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Vanuit je woning sneller naar
recreatie- en natuurgebieden
Regio - In de periode 2010–
2012 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de realisatie van bijna 35 kilometer nieuwe recreatieve fiets-, wandelen ruiterpaden en vaarverbindingen (onder andere kanoroutes). Meer dan 340.000 inwoners
hebben daardoor de mogelijkheid om vanuit hun woning sneller en comfortabeler in recreatieen natuurgebieden te komen.
Dat blijkt uit de evaluatie van
de subsidieregeling ‘verbetering
recreatieve verbindingen’.
De jeugd van BSM in het nieuw!
Regio - Woensdagmiddag 5 februari tijdens de
training hebben de mini’s en de F spelertjes van
voetbalvereniging BSM uit Bennebroek nieuwe
voetbalkleding ontvangen. Niemand minder dan
Bennie Broek van Linnaeushof kwam de kleding
brengen! Linnaeushof heeft zich voor de komende 3 jaar als sponsor aan BSM verbonden. Een
logisch gevolg van een al jarenlange samenwerking met o.a. de regionale minicompetitie, ge-
organiseerd door zeer enthousiaste vrijwilligers
van BSM. Ook in 2014 zal de finale van deze
competitie in april op het picknickveld van Linnaeushof gespeeld worden! Dit jaar alweer voor
de 7e maal! Mocht u getuige willen zijn van deze uiterst spannende wedstrijd, houdt u dan even
de website van Linnaeushof (www.linnaeushof.
nl) in de gaten, waar binnenkort meer informatie
te vinden zal zijn.
Protestlied tegen anti-homowetgeving
Dichtbevolkte gebieden
De subsidieregeling voor de verbetering van recreatieve verbindingen is in 2010 ingesteld met
het doel om recreatie dichtbij huis te vergemakkelijken en
knelpunten in het provinciaal recreatief routenetwerk op te lossen.
In de periode 2010-2012 is aan
16 projecten subsidie toegekend. De meeste projecten en
het meeste geld zijn ingezet in
de dichtbevolkte gebieden van
de provincie.
Belang van groen en recreatie
De provincie heeft in 2013 met
de Agenda ‘Licht op Groen’
nieuw beleid vastgesteld voor
recreatie en groen. Ook daarin
heeft de provincie aangegeven
dat zij blijft investeren in recreatieve verbindingen.
De provincie zal in 2014 aanvullende en aangescherpte doelstellingen vaststellen voor recreatiebeleid in de Agenda ‘Licht
op Groen’, waaronder ook voor
de totale opgave van recreatieve verbindingen en de meest urgente knelpunten in recreatieve
routenetwerken. Dit is ook één
van de aanbevelingen die uit de
evaluatie naar voren komt.
Sinds 1 juni 2013 is de subsidieregeling voor recreatieve verbindingen opnieuw opengesteld.
Zie www.noord-holland.nl, subsidieloket onder ‘natuur en milieu / Groen 2013’.
Egelopvang zoekt collectanten
Regio - Egelopvang Haarlem e.o. vangt jaarlijks rond de 250 hulpbehoevende egels op. De egel wordt met uitsterven bedreigd en
is daarom wettelijk beschermd. De opgevangen egels worden dagelijks door vele vrijwilligers liefdevol verpleegden verzorgd totdat ze weer de natuur in kunnen. De verzorging en medische behandeling is een zeer kostbare zaak. De egelopvang is hiervoor
helemaal afhankelijk van giften. Een van de middelen om aan het
broodnodige geld te komen is het houden van een collecte. Collecteer je mee? In Heemstede wordt gecollecteerd van 3 t/m 8
maart. Aanmelden kan via [email protected] of telefonisch
06-81172378 bij Thecla Wolfs.
Haarlems trio Katjoesja tegen Poetin
Regio - De Haarlemse muzikanten Hans Goes, Eric J. Coolen en
Hans Vos hebben een protestlied gemaakt tegen de anti-homowetgeving van de Russische
president Poetin. Op de dag van
de opening van de Olympische
Spelen in Sotsji is de trailer van
dit lied online geplaatst op Facebook. Het betreft nog een demo
van alleen het refrein. Het complete lied wordt komende week
opgenomen.
De bedenkers en schrijvers hebben hun krachten verenigd. Ze
presenteren een protestlied tegen het regeringsbeleid van
Poetin, waar het gaat om homoseksualiteit binnen Rusland. De
naam van het trio is Katjoesja.
Katjoesja is een oud Russisch
oorlogslied over een meisje dat
verlangt naar haar liefde aan het
front. Het lied ‘Eens Zal Het Rode Plein Knalroze Zijn’ is ook een
Russisch strijdlied geworden.
Het toont gelijkenissen met Katjoesja. Het gaat over een jongen
die droomt over zijn geliefde en
samen met hem het Kremlin in
wil. Hij blijft echter alleen achter,
terwijl zijn grote jeugdliefde jaren later in het Kremlin de antihomowet ontwerpt.
De compositie is een treurige
wals geworden met wat Russische invloeden dat in de buurt
komt van een smartlap, zoals wij
die kennen.
‘Gezichtsexpressies die doen huiveren’
Verbeelde emoties in Waag-expositie
Regio - De komende weken exposeert de Haarlemse beeldend kunstenaar Maurice Ploem in de expositieruimte van de
Waag aan het Spaarne te Haarlem. Maurice is autodidact en
schildert indringende mensfiguren in olieverf op doek. Ploem
maakt emoties, die te maken hebben met pijn, angst, verdriet,
wanhoop en kwetsbaarheid, zichtbaar in gezicht en lichaamexpressies in z’n werk. Emoties die in de dagelijkse werkelijkheid vaak verborgen blijven.
Vooral door het gebruik van
blauwtinten komen deze emoties bij de argeloze bezoeker duidelijk over. Ploem toont op ongekende wijze de mens in uiter-
ste nood waarbij de kleur blauw
meer betekent dan een simpele
inkleuring van z’n werk. Blauw
als metafoor voor emotionele en
lichamelijke verwaarlozing, blau-
we plekken op lichaam en ziel.
Gezichtsexpressies die doen
huiveren, die uiting geven als
een schreeuw om aandacht.
Hoewel het werk van Ploem
een autobiografische laag bevat, wordt het persoonlijke element in de getoonde werken zeker overstegen en herkent de kijker universele ervaringen en bijbehorende emoties. Dat donker en licht twee kanten van
een medaille zijn, wordt duidelijk
zichtbaar in de doeken, die ook
troost, kracht en verbinding verbeelden.
Naast zijn recente schilderijen toont Maurice Ploem op deze expositie ook enkele werken
in houtskool. Te zien van donderdag 13 februari tot en met zondag 2 maart in Galerie De Waag
Spaarne 30 te Haarlem. (Van
13.00 tot 17.00 uur) De feestelijke opening van deze expositie
vindt op zondag 16 februari om
15.00 uur plaats met Sophia Maria (dans-performance), Ineke
Riem (poezie) naast een muzikale omlijsting van Peter Stam &
Victor van Kampen (gitaar). Zie
ook www.galeriedeprovenier.nl
en www.kzod.nl.
18 de Heemsteder
• 12 februari 2014
Scooterrijdster gewond na
ongeval op de Zandvoorterweg
Valentijnsgedichten
Mystiek
Daar stond je
Jezelf wegcijferend
tussen barzitters
en sombere cafémuziek
Daar was je
Ineens lette ik op je ogen
Ik zag melancholie en spijt
Verwijt en zelfkritiek
Veel later zat je
naast mij, niet meer weifelend
over haar, je wilde mij
Het lot beschikte anders, wat
bleef was de mystiek.
Azzedine
Regio - Een vrouw is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in Aerdenhout. Zij reed rond drie uur op haar scooter over
de Boekenroodeweg toen ze op de rotonde bij de Zandvoorterweg
door het natte wegdek onderuit gleed.
De vrouw kwam hierbij lelijk ten val. Politie en ambulance werden
opgeroepen om assistentie te verlenen. De scooterrijdster werd
door ambulancepersoneel opgevangen en overgebracht naar het
ziekenhuis voor verder behandeling.
Een reis langs de Zuidkaap:
van Mosselbaai tot Robberg
Regio – Groei & Bloei Bennebroek organiseert op vrijdag 21
februari een lezing met de titel
Zuidkaap.
Henny van der Wilt verhaalt over
haar fietstocht langs de bloeiende zuidkust van Zuid-Afrika. Op
haar tocht bezocht ze ondermeer
de botanische tuin Kirstenbosch,
natuurreservaat ‘De Hoop’, Fransche hoek, Stellenbosch (botanische tuin), Cape Agulas, Mossel-
baai, natuurreservaat Robberg,
waar de Kaapse pelsrob leeft. De
tocht eindigde na 1200 fietskilometers in Port Elisabeth.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 2121 AJ in
Bennebroek, aanvang 20.00 uur.
De entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Meer informatie: www.bennebroek.groei.nl.
Kunst en cultuurcursus bij Casca
Monsters, draken en goudschatten
Heemstede - Monsters, draken
en goudschatten bevolken de
verhalen uit de tijd van de volksverhuizingen (4e tot 6e eeuw
n.Chr.). Archeologen vinden deze goudschatten terug in graven, zoals dat van het graf van
de vorst van Sutton Hoo in Engeland, en als schatvondsten, zoals
de in 2009 gevonden Staffordshire hoard met meer dan 700
gouden voorwerpen.
De cursus begint met een les
over deze vondsten en de geschiedenis erachter. In de volgende lessen komen verhalen
over monsters, draken en goudschatten aan de orde: het Engelse verhaal Beowulf over een
Zweedse held, die een gruwelijk monster verslaat, en het beroemde Duitse Nibelungenverhaal. Na de vertelling van de verhalen hoort u hoe deze bewaard
zijn gebleven en hoe ze in de afgelopen jaren zijn gebruikt of
misbruikt. Daarbij kijken we ook
naar schilderingen en tekeningen, die kunstenaars in de afgelopen eeuwen van de verhalen
gemaakt hebben.
De cursus Monsters, draken en
goudschatten bestaat uit 4 lessen op maandag van 14.00-16.00
uur vanaf 3 maart bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden kan via www.casca.
nl of telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548
38 28 kies 1.
Foto: Michel van Bergen
Onversneden New Orleans en
Dixieland repertoire in Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 16 februari vindt in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein in Heemstede een optreden plaats van
de bekende Rotterdamse Harbour Jazzband. De band bestaat al ruim 50 jaar en kan worden gerekend tot de beste traditionele jazzorkesten van ons
land. Een hoog muzikaal gehalte en een grote mate van inzet en enthousiasme bepaalt de
sfeer bij de concerten en optredens van de band. Nog steeds
wordt het onversneden New Orleans en Dixieland repertoire gebracht met composities van o.a.
Jelly Roll Morton, Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Irving Berlin en Glenn Miller. Verschillende leden van de band speelden
eerder in andere bekende jazzorkesten, waaronder de fameuze
Dutch Swing College Band.
De huidige bezetting bestaat uit
Flip Robers, trombone, leider, Sytze van Duin, cornet/trompet,
Hans Verheul, klarinet, sopraanalt-/tenorsax, Jan-Wouter Alt,
baritonsax, klarinet, altsax, Ton
Hameeteman, piano, Matthijs
Willering, banjo, gitaar, Ludo
Deckers, contrabas en Raymond
van der Hooft, drums en zang.
Het concert wordt gegeven in
de serie
Theeconcerten. De
toegang is gratis; aan de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten en ten behoeve van het Restauratiefonds van de monumentale kerk. Na afloop van het concert worden in het verenigingsgebouw De Pauwehof achter de
kerk thee, koffie en andere dranken geschonken en zelfgemaakte bakproducten geserveerd, alles tegen vriendelijke prijzen. De
aanvang van het concert is 15.00
uur.
Zaterdagochtend 1 maart Groei &
Bloei workshop Lathyrus opkweken
Regio - Lathyrus, ook wel pronk- of siererwt genoemd, zal dankzij de heerlijke geur van de
talrijke bloemen ‘nooit’ in de vergetelheid raken. Desalniettemin is ze vooral bekend bij de
hobbytuinders en kennen wij ze van de pastelkleurige bloemenpracht in de tuin van ‘opa en
oma’.
Groei & Bloei Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met de Nederlandse Lathyrus Vereniging op 1 maart een workshop Lathyrus kweken.
Deze workshop laat zien dat het opkweken van deze bloemen niet moeilijk hoeft te zijn, als we ons
maar aan een paar regeltjes houden. Als we onze potjes ingezaaid hebben, wordt er door middel van
een presentatie duidelijk gemaakt wat je moet doen om uiteindelijk in de zomermaanden een overdaad aan bloemen te kunnen plukken. Ook het oogsten, dat meestal ‘te rauw’ wordt gedaan, komt
aan de orde net als het zorgen voor lange stelen en grotere bloemen.
Natuurlijk is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en in de pauze zijn er zaden
van veel soorten (kleuren) verkrijgbaar voor maar 1.- euro per drie zakjes á 20 zaden.
De workshop wordt gegeven in gebouw Tinholt te Overveen. Ingang fiets: Vrijburglaan 17; Auto’s parkeren Willem de Zwijgerlaan. De workshop begint om 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur. De kosten
zijn voor Groei & Bloei-leden 15,- euro; voor niet-leden 18,- euro. Dit inclusief materiaal en koffie/thee.
U kunt zicht telefonisch aanmelden op 023-5257367. Bij antwoordapparaat graag uw naam en telefoonnummer inspreken en vermelden ‘Lathyrus workshop’ óf via e-mail: [email protected],
hierbij s.v.p. ook uw telefoonnummer vermelden. Uw aanmelding wordt bevestigd.
20 de Heemsteder
• 12 februari 2014
AgendA
12
Woensdag
februari
t/m zaterdag 1 maart
Thomas de Klerk.
Nieuwe exposanten bij Het
Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a, Heemstede.
Thomas de Klerk - schilderijen; Marieke Verkerke - schilderijen; Charlot Terhaar sive
Droste - schilderijen en Emmy Gostelie - schilderijen.
Woensdag t/m zaterdag 13.00
- 17.30 uur. 023 5474499 /
0657195700.
tentoonstelling over het
thema ‘Van God Los? Je
geest in balans’. Terwijl de
traditionele kerken in Nederland leeglopen, groeit de belangstelling voor nieuwe vormen van spiritualiteit.
Aan de hand van kunstwerken, foto’s, films en documentaires wordt getoond wat we
doen als we niet zo lekker in
ons vel zitten. Schotersingel 2,
Haarlem.
Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.
12
februari
Woensdag
t/m eind maart
Peter Stam & Victor van Kampen (gitaar).
12
februari
Woensdag
tot vrijdag 11 april
Zie ook www.galeriedeprovenier.nl en www.kzod.nl.
Expositie Marij Cranen,
zeefdrukken en acryldoeken, gemengde technieken. Figuratief, niet per se realistisch. Bloedbank Sanquin
in het Boerhaavegebouw,
Boerhaavelaan 32/c te Haarlem (3e etage).
Open: di t/m vrij van 11.15–
12.00 uur en ma/di/do van
20.15 -21.00 uur. Info: marij.
[email protected]
12
februari
Woensdag
t/m dinsdag 15 april
12
februari
Woensdag
t/m zondag 2 maart
Expositie professioneel fotograaf Geek Zwetsloot
‘paarden’ bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, te bezichtigen tijdens
openingsuren. Zie voor meer
informatie: http://geekzwetsloot.tumblr.com.
12
februari
Woensdag
tot en met 25 maart
Pieter van der Es exposeert
zijn schilderijen in de Bibliotheek Haarlem Noord
(Planetenlaan 170). Stadsgezichten langs Het Spaarne,
stillevens en portretten. De
tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de Bibliotheek.
12
februari
Woensdag
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in
Haarlem presenteert een
Fototentoonstelling ‘Wijkzuster/broeder op een
voetstuk’. In Publiekshal
raadhuis Heemstede. Haarlemse fotograaf portretteerde voor Zorgbalans 12 verpleegkundigen. Gratis te bezoeken. Openingstijden: ma
t/m woe: 8.30 - 17.00 uur, do:
8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 16.00 uur.
12
februari
Woensdag
tot vrijdag 10 april
Gosia Bolwijn Wiese
(Haarlem) exposeert in het
Inloophuis Kennemerland.
Voor deze expositie kiest zij
naast een aantal bloemenschilderijen voor even kleurrijke abstracten die zijn gebaseerd op bijzondere levensvormen onder water.
Openingstijden: dinsdag van
09.30 tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur. Wulverderlaan 51,
Santpoort-Noord.
www.inloophuiskennemerland.nl.
14
februari
Vrijdag
Valentine party in Café de
1ste Aanleg. Vanaf 21.00
uur met DJ Love. Lovesongs
voor een avond rozengeur
en vlinders in je buik. Hoek
Kerklaan/Raadhuisstraat
Heemstede.
14
februari
Vrijdag
t/m vrijdag 4 april
Ruimtelijke ordening
structuren, rasters en patronen. Nieuwe expositie in
Provinciehuis aan de Dreef
3 te Haarlem.
De tentoonstelling bestaat uit
werk van Jack Prins, Maartje
Blans,
Rita Kok en Tonneke Sengers.
Op werkdagen te bezichtigen
van 9.00 tot 17.00 uur.
18 februari
Dinsdag
In voormalig gemeentehuis
van Bennebroek aan de
Bennebroekerlaan 5 worden schilderijen van Annemiek Loof tentoongesteld.
Vooral Franse landschappen,
maar er zijn ook schilderijen
te zien met een onderwerp uit
eigen land. Opening donderdag 6 februari om 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.45 uur.
Openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30
uur en op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.
13
februari
Donderdag
t/m zondag 2 maart
‘Verbeelde emoties’ in
Waag-expositie. Werk van
Maurice Ploem. Hij schildert
indringende mensfiguren in
olieverf op doek. Galerie De
Waag Spaarne 30 te Haarlem. (13.00-17.00 uur) Feestelijke opening op zondag 16
februari, 15.00 uur met Sophia
Maria (dans-performance),
Ineke Riem (poezie) naast
een muzikale omlijsting van
Gepreksavond PKN Heemstede: Schuld en boete,
vergelding en straf: iedereen heeft er wel een mening
over. Maar hoe komt zo’n
straf tot stand, hoe voelt het
om een straf te ondergaan,
hoe help je gestraften terug
in de maatschappij. Daarover
organiseert Bezinning en Verdieping twee gespreksavonden.
Op 18 februari: Wat doet straf
met een mens? Met gast Helmine Pronk- de Graaff, pastor in dienst bij het Diaconaal
Centrum voor Gevangenispastoraat te Haarlem. Aanv.
Avonden om 20.00 uur, in de
Pauwehof achter de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein Heemstede.
Toegang: vijf euro.
16
februari
Zondag
Cinefile Matinee met Erik
van Zuylen en Joyce Roodnat.
Filmmaker Erik van Zuylen
was al twee keer eerder in het
Oude Slot, om de lezing van
zijn echtgenote Joyce Roodnat technisch te ondersteunen. Nu zijn de rollen omgedraaid: Roodnat ondersteunt
zijn verhaal met vragen en
opmerkingen.
Podium Oude Slot - aanvang:
15.00 uur - 17,00 euro; 39,50
euro met maaltijdarrangement en filmvertoning ‘Het
mysterie van de Sardine’.
In de Oude kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede is een uur ‘onversneden’ jazz te horen.
The Harbour Jazzband uit
Rotterdam treedt op, New Orleans en Dixieland repertoire.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis met deurcollecte.
Na afloop thee, koffie en gebak in de Pauwehof.
17
februari
Maandag
t/m maandag 31 maart
Foto-expositie ‘Thuis in
Heemstede’, in de Burgerzaal v/h Raadhuis te Heemstede.
Wat verbindt (kandidaat)
raadsleden met Heemstede? Opening vrijdag 14 februari om 16.00 uur. door burgemeester mevrouw Heeremans.
21
februari
Vrijdag
Marijn Brouwers - Beste
Meneer Halsema. Fantastische zanger zingt liedjes van
Frans Halsema. En hoe!
Theater de Luifel - aanvang:
20.15 uur - 18,50 euro.
Lezing door Henny van der
Wilt over de Zuidkaap, een
fietstocht van 1200 km
langs de Zuid-Afrikaanse
kust. Het Trefpunt, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur.
De entree is gratis. Meer informatie:
www.bennebroek.groei.nl.
22
februari
Zaterdag
Rietblazerskwintet Calefax
in de Oude Kerk Heemstede met het programma ‘An
American in Paris’.
In de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, Heemstede
vanaf 20.15 uur.
De entree bedraagt 21,50 euro. Kaartverkoop: 023-548 38
38 en
www.podiaheemstede.nl.
3
maart
Maandag
Lezing Bibliotheek Haarlem Centrum: Moderne architectuur in Barcelona.
Architectuurhistoricus Suzanne Roelfs vertelt van 20 tot 22
uur over de moderne en recente architectuur in de stad.
Bijwonen kost 10,- euro (nietleden betalen 12,50 euro).
Kaartjes op de avond zelf
te koop, locatie: Gasthuisstraat 32.
Meer informatie: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
12 februari 2014
Meer rust in je hoofd en
een dieper gevoel van geluk
‘Art of Breathing’,
cursus en workshops
Regio - Maak je je zorgen? Slaap je slecht? Heb je gezondheidsklachten en ervaar je teveel stress? Of heb je gewoon behoefte aan meer dagelijkse ontspanning? The Art of Breathing
is de oplossing.
Het enige wat je nodig hebt, is je adem!
Art of Breathing cursus is een programma van aantal doordeweekse avonden en een weekend. Leer een simpele techniek
om dagelijks thuis te doen.
Ervaar wat goed ademen voor je doet en hoe die je in zeer korte tijd voorziet van nieuwe energie. Wetenschappelijke studies
hebben aangetoond dat de unieke ademtechniek Sudarshan
Kriya de lichamelijke en geestelijke gezondheid sterk bevorderen. Iedere cel wordt verjongd en het verouderingsproces vertraagd.
Ervaar meer rust in je hoofd en een dieper gevoel van geluk!
Cursusdata: 28 februari t/m 3 maart / 13 t/m 17 maart.
Introductieworkshops (7 euro)
• do 13 februari 20.00-21:30 uur, Linnaeuslaan 2, Haarlem
• zo 16 februari 10:30-12:00 uur, Art of Living centrum, Diakenhuisweg 29, Haarlem
• wo 19 februari 10:00-11:30 uur, Art of Living centrum, Diakenhuisweg 29, Haarlem
• ma 24 februari 20.00-21.30 uur, Linnaeuslaan 2, Haarlem
Meer info op: www.artofliving.org.
Contactpersoon: Mark Metselaar, [email protected]
of 06-25532066.
Candle-light & lovesongs
Valentine party
Café de 1ste Aanleg
Heemstede - De traditionele
rozen die al jaren worden uitgedeeld aan alle dames die Café de
1ste Aanleg bezoeken op 14 februari hebben hun waarde bewezen. Valentijn mag dan door
velen een commercieel getint
feestje zijn maar bij de 1ste Aanleg denken ze daar anders over.
Sfeer is alles waar het om draait
aanstaande vrijdag op Valentijn.
Met Candlelight & lovesongs
verrassen Christine, Kees en hun
medewerkers u graag met een
zeer romantische Valentijn. Met
de kaarsen, de aankleding en
de ‘vergeten’ lovesongs van origineel 45 toeren vinyl wordt het
een ouderwets avondje schuifelen of slijpen.
Vanaf 21.00 uur stoft ‘DJ Love’
zijn mooie lovesongs af voor een
avond rozengeur en vlinders in
de buik. Verliefd, verloofd of alleenstaand? Er is voor iedereen
een plekje.
Hoek Kerklaan en Raadhuisstraat te Heemstede.
• de Heemsteder
21
Cinefile Matinee III op 16 februari in het Oude Slot
Erik van Zuylen offert ‘ex voto’s’ in zijn werk
Heemstede – Op zondagmiddag 16 februari is film- en documentairemaker Erik van Zuylen te gast in het Oude Slot. Zijn
echtgenote journaliste Joyce
Roodnat, vergezelt hem en ondersteunt zijn verhaal met vragen en opmerkingen. Van de
hand van Erik van Zuylen verschenen diverse films en documentaires, zoals de film ‘Het
mysterie van de Sardine’ uit 2006
en zijn recente documentaire
over de verbouwing van het NRC
kantoor op het Rokin in Amsterdam, met daarin verborgen attributen zoals een citaat van Fellini. Daarnaast schrijft hij scenario’s. Wat beweegt en inspireert
Erik van Zuylen en wat voor rol
spelen ‘ex voto’s‘ in zijn werk?
“Een ex voto is een voorwerp dat
aan een heilige wordt opgedragen die een smeekbede in de
vorm van een wonder beantwoordde, de ‘verplichting’ aan
de heilige”, legt Erik uit. Ik raakte
volledig in de ban van het thema
ex voto, dat vooral tot uiting komt
in de katholieke religie. Ex voto
verbindt volkscultuur met geloof.
Op een festival in Zwitserland in
Locarno liep ik de kerk Madonna dell Sasso binnen en kwam
voor het eerst in aanraking met
geschilderde ex voto’s. Dit fascineerde me. Ik reisde door Italië,
waar je veel ex voto’s aantreft en
deze wetenschappelijk belicht
worden in studies en publicaties.
Zo zijn er in Napels 5000 ex voto’s onderzocht. In een kerk in
Bari leek het wel een uitdragerij
van ex voto’s: van zilveren voorwerpjes tot complete bruidsjaponnen. In Frankrijk, trof ik in de
kerkjes aan de kust ex voto’s aan
in de vorm van zeeschilderkunst.
En in het Retro-romaanse deel
van Zwitserland trof ik werk van
een schilder aan die in de Van
Gogh stijl schilderde, maar juist
alle ex voto’s zoetelijk uitbeeldde.
Daar trof ik ook een andere bijzondere ex voto aan: een beeltenis van de heilige Madonna achterop een scooter. In Turijn was
zelfs een winkeltje waar je ex voto’s kon laten maken. Het thema
ex voto heb ik zelf toegevoegd
in mijn film ‘Het mysterie van de
sardine’ gebaseerd op het gelijknamige boek van de Pools-Britse schrijver en filmmaker Stefan
Themerson. De film en het boek
gaan over een man die zijn benen kwijtraakt bij een bomaanslag. Eind jaren dertig verhuisde
Themerson naar Parijs: het bolwerk van de Avant-garde dat op
hem van grote invloed was. Het
boek vertelt meteen hoe de vork
in de steel zit, maar naarmate het
verhaal zich ontwikkelt, wordt
het steeds ingewikkelder. Sommigen zijn gek op dit boek, sommigen zijn er gek van geworden”, lacht Erik. “Ik heb voor deze
film verschillende scenario’s geschreven“, vervolgt Erik. “Het is
zoiets als telkens je tuintje omspitten: uit elk scenario pakte ik
weer een ander element voor de
film om het levend te houden. Je
kijkt eigenlijk niet naar een film
maar naar scènes. Aanvankelijk
zou deze film een internationale productie worden, met een rol
toebedeeld aan de Britse acteur
Hugh Laurie. Het is uiteindelijk
een prachtige Nederlandse productie geworden met onder anderen Victor Löw, Renée Fokker, Hans Dagelet en Kitty Courbois. Je moet het zelf maar gaan
zien: ‘Het mysterie van de sardine’ kun je in een speciaal arrangement bijwonen na de lezing.
De film is een ontdekkingsreis
met de vraag ‘Waarom ik’ en intussen komt het antwoord in de
vorm van ‘hoe ermee te leven’ ”,
aldus Erik van Zuylen.
Aanvang: 15.00 uur. Entree lezing: 17,- euro. Met speciaal
maaltijdarrangement en filmvertoning ‘Het mysterie van de sardine’ 39,50 euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl, op tel.
nr. 023 -548 38 38 (optie 1), aan
de kassa van theater de Luifel of
45 minuten voor aanvang van de
voorstelling in de het Oude Slot
(pinnen is daar niet mogelijk).
Bart Jonker
Lezingencyclus Ineke Smit Uitvaartverzorging
Levenskunst bij verlies, met pastor Van den Berg
Regio - De lezing ‘Rouwen in
de tijd’ wordt gegeven door
pastor Marinus van den Berg;
geestelijk verzorger en publicist. Hij is gespecialiseerd in
begeleiden tijdens afscheid nemen en rouw. Pastor van den
Berg kan mensen nieuwe levenskracht geven door hun ervaringen rondom verlies te ordenen en beter te leren be-
grijpen. Op dinsdag 18 februari geeft pastor Van den Berg
een lezing in de Oosterkerk te
Haarlem. De lezing gebeurt in
samenwerking met Ineke Smit
Uitvaartverzorging.
De vele voorbeelden die Marinus van den Berg vertelt zijn
herkenbaar.
Nabestaanden
krijgen handvatten geboden
om verder te gaan in het dool-
hof van de rouw. Na de pauze is
er ruimte voor vragen. De lezing
is gratis toegankelijk.
Boeken worden verzorgd door
Boekhandel H. de Vries in
Haarlem.
De lezing begint om 20.00 uur
in de Oosterkerk, Zomerkade 165 Haarlem. Kijk voor info
ook op www.inekesmit.nl of bel
naar 06-54661799.
Joostviering Bennebroek over verandering
Regio - Het thema van de Joostviering op zondag 16 februari in
Trefpunt te Bennebroek is ‘Wees
de verandering die je wenst te
ontmoeten’. Voorganger is Aart
Mak.
Wat is Joost? Joost is iets anders dan de gangbare kerk-
dienst. Joost is goed te volgen, juist voor mensen die niet
vaak in de kerk komen. Joost is
er voor mensen die op zoek zijn
naar een ander geluid in het
drukke leven van alle dag. Joost
gaat over vragen die er toe doen:
relaties, maatschappij, spirituali-
teit, plezier en zinnig leven. Joost
is er op de derde zondag van de
maand.
De dienst begint om 10.00 uur
in het Trefpunt, Akonietenplein 1
Bennebroek. Welkom! zie ook de
website: www.pkntrefpunt.nl
Er is tevens een jeugdviering.
Nieuws
informatie van de gemeente Heemstede, 12 februari 2014
Heemstede
Exposities in het raadhuis van
Heemstede
Foto-expositie ‘Thuis in Heemstede’
Van 17 februari tot en met 31 maart is in de
Burgerzaal van het raadhuis een unieke fotoexpositie te bezichtigen. Met de expositie ‘Thuis in
Heemstede’ geven (kandidaat) raadsleden antwoord
op de vraag: Welke plek symboliseert voor u ‘Thuis
in Heemstede?’ De foto’s brengen in beeld wat
(kandidaat) raadsleden verbindt met Heemstede.
In deze uitgave:
- Vergadering gemeenteraad
- Omgevingsvergunningen
Volg ons op
Facebook en Twitter!
De wijkzuster/broeder op een
voetstuk
Op dit moment is de tentoonstelling ‘De
wijkzuster/broeder op een voetstuk’ te zien in de
publiekshal. De Haarlemse fotograaf Arjen Born
portretteerde voor Zorgbalans 12 foto’s van (wijk)
verpleegkundigen en wijkverzorgenden. Het werk
in de thuiszorg vraagt veel van deze mensen,
daarom zet Zorgbalans deze helden letterlijk op een
voetstuk. Deze reizende tentoonstelling is nog te
zien tot eind maart 2014.
Inloopochtend burgemeester
14 februari
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00.
E-mail: [email protected]
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt deze keer plaats
op vrijdag 14 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het
raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U kunt vrij inlopen,
dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
Handige app voor
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk
en snel op de
hoogte blijven van
ontwikkelingen in uw
buurt? Weten dat er
een verbouwing in
uw straat aankomt? Of
dat uw buurman een
uitbouw gaat bouwen?
Of waar bomen
gekapt worden? Met
de Omgevingsalert
app kunt u snel op
de hoogte blijven
van de laatste
bekendmakingen.
Download de gratis
app in de App Store
(Apple) of Play Store
(Android).
10 maart vanaf 19.30 uur:
Lijsttrekkersdebat
In de aanloop naar de verkiezingen vindt op
maandag 10 maart het lijsttrekkersdebat plaats
in de Burgerzaal van het raadhuis. Zaal open
vanaf 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur.
De lijsttrekkers van de politieke partijen die in
Heemstede op 19 maart deelnemen aan de
verkiezingen, gaan dan in discussie met elkaar
over diverse thema’s. Binnenkort leest u meer
over het definitieve programma.
Kijk voor meer informatie op
www.heemstede.nl/verkiezingen.
Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 8 het plaatsen van een trap
naar de bovenwoning wabonummer 9913,
ontvangen 26 januari 2014.
- Zandvoortselaan 8 A het plaatsen van een trap
naar de bovenwoning wabonummer 9914,
ontvangen 26 januari 2014.
- Nijverheidsweg het kappen van 6 iepen
wabonummer 9990, ontvangen 29 januari 2014.
- Binnenweg 104 het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 9992, ontvangen 29 januari 2014.
- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het
winkelpand wabonummer 10008, ontvangen 30
januari 2014.
- Burgemeester van Lennepweg 35 diverse
wijzigingen aanbrengen in de zorgwoningen,
Nieuw Overbos wabonummer 10010, ontvangen
30 januari 2014.
Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 66, 68, 70 het slopen van
2 woningen en 1 monument wabonummer
10042, ontvangen 29 januari 2014.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Von Brucken Focklaan 33 het uitbreiden van een
woonhuis met een erker wabonummer 9747,
ontvangen 16 januari 2014. In het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben wij besloten voor deze aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
6 weken.
- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak
wabonummer 9700, ontvangen 13 januari 2014.
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak
wabonummer 9700, ontvangen 13 januari 2014.
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen,
zie kader.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 70 het plaatsen van een dakkapel,
wijzigen van een dakkapel en het kappen van 7
cipressen en 1 meidoorn, verzonden 7 februari
2014.
- Oosterlaan 27 het aanbrengen van een stalen
constructie wabonummer 9750, verzonden 7
februari 2014.
- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een
berging, het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en maken van een uitbouw
wabonummer 9348, verzonden 7 februari 2014.
- Binnenweg 103 het wijzigen van de winkelpui
wabonummer 9745, verzonden 7 februari 2014.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
Verkiezing Gemeenteraad 2014
Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de
op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente
Heemstede maakt bekend, dat de op vrijdag
7 februari 2014 door het centraal stembureau
geldige verklaarde kandidatenlijsten ingevolge
het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor
een ieder ter inzage zijn gelegd bij de Afdeling
Publiekszaken, Raadhuisplein 1.
Bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’
Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten voor twee gedeeltelijke herzieningen van het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ ten
behoeve van Watermuziek en Spaarnelicht te Heemstede
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke
ordening bekend dat zij de voorbereiding gaan
starten van twee gedeeltelijke herzieningen van
het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’
door middel van de terinzagelegging van de
uitgangspunten van het plan. Het betreft hier
herzieningen ten behoeve van de realisatie van
de wijken Watermuziek en Spaarnelicht, terreinen
rondom het Spaarneziekenhuis te Heemstede,
gelegen bij de César Francklaan, Jan van Gilselaan
en de Hendrik Andriessenlaan. Tevens maken zij
bekend dat er geen advies zal worden gevraagd aan
een onafhankelijke adviseur.
Algemene en specifieke
uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn
algemene uitgangspunten geformuleerd die
voor alle bestemmingsplannen in Heemstede
gelijk zijn en specifieke uitgangspunten die per
bestemmingsplan verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen op
29 januari 2009 vastgesteld. Nu heeft het college
een notitie opgesteld waarin de op de gebieden
Watermuziek en Spaarnelicht van toepassing zijnde
uitgangspunten voor de herzieningen van het
bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ zijn
opgenomen.
Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten
wordt in een vroeg stadium de richting aangegeven
voor het ruimtelijke beleid voor deze gebieden.
Er is dus nog geen concreet bestemmingsplan
opgesteld, maar u kunt al wel de gedachtevorming
over de invulling van het gebied beïnvloeden.
Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan
kunt u tot en met 26 maart 2014 een schriftelijke
inspraakreactie indienen bij het college van
burgemeester en wethouders (postbus 352, 2100 AJ
Heemstede of per e-mail: [email protected]
nl). Inspreken kan ook mondeling bij één van de
contactpersonen onder het kopje “Meer informatie”.
Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten
van de herzieningen van het bestemmingsplan
‘Woonwijken Noordoost’ kunt u vinden op www.
heemstede.nl. (Zie: woon & woonomgeving ->
Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter
inzage in de hal van het raadhuis.
Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan
door de gemeente, worden verwerkt in de ontwerp
herzieningen van het bestemmingsplan. Ook
zullen deze reacties aan alle insprekers worden
toegezonden. Daarbij wordt aangegeven op welke
manier uw reactie is betrokken bij de opstelling van
de ontwerp herziening van het bestemmingsplan.
Naar verwachting zullen de ontwerp herzieningen
van het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’
in het tweede kwartaal van 2014 ter inzage worden
gelegd. Op dat moment kunt u wederom uw
mening over het plan geven en zal deze worden
meegewogen in de definitieve besluitvorming. De
herzieningen van het bestemmingsplan worden
volgens planning in het derde kwartaal van 2014
door de gemeenteraad vastgesteld.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de mevrouw L.C.Wijker van de afdeling
Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer: 023 5485783
of [email protected], of met de heer Ter Haak
van dezelfde afdeling, via telefoonnummer: 023
5485766 of [email protected]
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 20 februari
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 20 februari
2014
- Vragenuur
Hamerpunten
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting
in Wandelbos Groenendaal
- Verordening werkzaamheden kabels en
leidingen 2014
- Aanpassen tarieven reisdocumenten in
Verordening heffing en invordering van leges
2014
Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: [email protected]
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
Per 04-02-2014
- S.A.Y Mezori, geboren 10-06-1973,
Binnenweg 194
Per 06-02-2014
- F. Behzadpour, geboren op 21-01-1963,
Jan. P. Stijboslaan 25
- H. Öcalan, geboren op 04-07-1988,
Haemstedeplein 23
- R.J. Broekman, geboren op 16-10-1957,
p/a Bankastraat 6
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen zes weken na plaatsing van deze
publicatie hierop reageren door contact op te
nemen met de afdeling Publiekszaken van de
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen ambtshalve uit te
schrijven uit Nederland:
Per 28 november 2013
- R. van Delft, geboren 20-04-1970,
Leidsevaartweg 23
- M.L. Guarddado Pimentel Teixeira, geboren
17-02-1975 Troelstralaan 50
- E.O. Padinha, geboren 21-07-1976
Troelstralaan 50
Per 19 december 2013
- L.H.J. van Rosmalen, geboren 15-07-1986,
Nijverheidsweg 21
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
bezwaar maken. Zie Inzien, reageren, bezwaar
maken.
Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
[email protected],
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.
Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.
Zie verder kader ‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Ex profs wippen Kon. HFC uit het bekertoernooi
Haarlem-Zuid - De voormalige
profvoetballers Olaf Lindenberg
(o.a. Ajax) en Mostapha el Aamrani (Telstar) zorgden er persoonlijk voor dat de Kon. HFC tegen een 2-0 nederlaag opliep in
de bekerwedstrijd tegen De Dijk
in Amsterdam. Heel erg serieus
werd de wedstrijd niet genomen,
al wilden de beide ploegen natuurlijk wel winnen. HFC speelde
met een zestal spelers, die normaalgesproken op de bank zitten of in het tweede elftal acteren. De Dijk dacht daar hetzelfde
over, mede door een aantal blessures, werd er ook bij hen een
beroep gedaan op hun reserves.
HFC kreeg volop kansen en mo-
gelijkheden, het doel treffen was
er echter niet bij. Ook de grensrechter van De Dijk hielp driftig
mee met het omzeep helpen van
HFC kansen. Herhaaldelijk vlagde hij voor buitenspel ook als
dat niet zo was. De goed leidende scheidsrechter Te Kloeze besloot de man verder maar te negeren en op zijn eigen oordeel af
te gaan. Mike van der Ban en Nigel Castien waren dicht bij een
treffer. Pas na een halfuur spelen kwam De Dijk tot een eerste goede mogelijkheid. Doelman Gerard van Rossum pareerde de inzet. Na rust werd De Dijk
sterker al werden zij niet heel
gevaarlijk. Ook HFC kreeg nog
kansen de scoren te openen, helaas voor de Haarlemmers stond
er steeds een tegenstander in
de baan van de schoten. In de
60e minuut ging verdediger Vincent Volkert in de fout waarna
Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo
mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan
voorlopige voorziening worden aangevraagd.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
de snelle El Aamrani de ruimte
kreeg. Hij kon snoeihard uithalen
waarbij de bal in de verre hoek
belandde1-0. HFC nam meer risico en ging één op één spelen
in de verdediging. Er ontstond zo
meer ruimte voor De Dijk. Aanvoerder Lindenberg maakte met
een schot van buiten het strafschopgebied een einde aan de
illusies van HFC 2-0. Lichtpuntje
voor HFC was de terugkeer van
Gertjan Tamerus die, na bijna
twee jaar blessureleed, een minuut of twintig mocht meespelen. Ook het spel van de 18 jarige Nigel Castien geeft hoop voor
de toekomst. Hij liet zien vanaf het middenveld zijn aanvallers van scherpe passes te kunnen voorzien. Pikant detail, over
twee weken moet HFC opnieuw
naar De Dijk. Dan op volle sterkte voor een wedstrijd in de reguliere competitie. Eerst dient HFC
zondag thuis af te rekenen met
hekkensluiter Boshuizen uit Leiden.
Eric van Westerloo