W0AC7A Filosofische vaardigheden: Oefeningen Kalender 2014-2015

W0AC7A Filosofische vaardigheden: Oefeningen
Kalender 2014-2015
W0AC7A “Filosofische vaardigheden: oefeningen” (9 studiepunten, coörd. A. De Block) is een
verplicht opleidingsonderdeel in de eerste bachelor wijsbegeerte. Het bestaat uit drie delen.
a. W0AC8a Informatievaardigheden (2 sp., G. Galle)
b. W0AC9a Dispuut- en steloefeningen (4 sp., V. Caudron & W. Styfhals)
c. W0AD0a Praktijkseminarie Filosofie en cultuur (3 sp., S. Symons)
a.
In de lessen Informatievaardigheden (W0AC8a) leer je je weg vinden in de bibliotheek
en in filosofische databanken en referentiewerken. Je maakt een aantal taken waarin je de
methodes die je hebt geleerd meteen ook in de praktijk brengt. In een van de laatste weken
van het eerste semester wordt er een toets georganiseerd.
Bijeenkomsten in lokaal PSI 02.51 (Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102)
Woensdag 24 september 11-13u
Woensdag 8 oktober 11-13u
Woensdag 15 oktober 11-13u + uitdelen opdracht 1
Woensdag 29 oktober 11-13u + uitdelen opdracht 2
Woensdag 12 november 11-13u + uitdelen opdracht 3
[Woensdag 19 november 11-13u: reserve]
Rondleidingen in de bibliotheek van het HIW
voor één van de zes rondleiding intekenen op de lijsten aan de valven
de rondleiding is verplicht; aanwezigheden worden gecontroleerd
vertrek aan de balie van de bib – studentenkaart meebrengen! – duur ca. 40 min.
Donderdag 25 september om 9u, om 11u en om 11.45u
Vrijdag 26 september om 9u en om 10u
Dinsdag 30 september om 9u
Rondleidingen in Leercentrum Agora (E. Van Evenstraat 4)
voor één van de twee rondleidingen intekenen op de lijsten aan de valven
studentenkaart meebrengen! - duur: ca. 45 min.
Donderdag 25 september om 9.45u aan de toegangspoort HIW (vertrek in Agora om
10u)
Woensdag 1 oktober om 10.45u aan de toegangspoort HIW (vertrek in Agora om
11u)
Toets op de PC (azerty-klavier)
Woensdag 3 december 11-13u in VHI 01.22 (PC-klas D1) en VHI 01.24 (PC-klas F1)
Deadlines opdrachten
woensdag 29 oktober: opdracht 1
opladen in Toledo: ten laatste om 10.30 u
+ 1 exemplaar afgedrukt: om 11 u in de les
woensdag 12 november: opdracht 2
opladen in Toledo: ten laatste om 10.30 u
+ 1 exemplaar afgedrukt: om 11 u in de les
vrijdag 19 december (= voor kerstvakantie): opdracht 3
opladen in Toledo: ten laatste om 15.00 u
+ 1 exemplaar afgedrukt aan de balie van de bib van het HIW ten laatste om
15.30 u
Evaluatie: Het cijfer dat je krijgt is voor de helft gebaseerd op de opdrachten en voor de helft
op de toets. Opgelet: Enkel wie de drie opdrachten tijdig heeft ingediend en aan de toets
heeft deelgenomen krijgt een cijfer; alle anderen krijgen een beoordeling ‘niet afgelegd’ (NA).
b.
De Dispuut- en steloefeningen (W0AC9a) vinden plaats in kleine groepjes. Je leert
er mondeling en schriftelijk argumenteren, uitgaande van een filosofische problematiek.
Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je uitleg over de verschillende schrijfopdrachten. Via een
intekenlijst aan de valven schrijf je vóór de eerste les in voor één van de drie groepen.
Bijeenkomsten:
Eerste semester

Groep 1: maandag 11-13 u. in MSI 01.23 (Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2)
- 29 september
- 20 oktober
- 10 november
- 8 december

Groep 2: maandag 14-16 u. in MSI 02.18 (Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2)
- 29 september
- 20 oktober
- 10 november
- 8 december

Groep 3: donderdag 14-16 u. in VHI 01.40 (Van Den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2)
- 2 oktober
- 23 oktober
- 13 november
- 11 december
Tweede semester

Groep 1: dinsdag 11-13 u.in HIW lokaal N (Kardinaal Mercierplein 2)
- 10 februari
- 24 februari
- 10 maart
- 24 maart
- 21 april
- 5 mei
- 19 mei

Groep 2: dinsdag 14-16 u. in MSI 02.23 (Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2)
- 10 februari
- 24 februari
- 10 maart
- 24 maart
- 21 april
- 5 mei
- 19 mei

Groep 3: donderdag 14-16 u. in VHI 00.64 (Van Den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2)
- 12 februari
- 26 februari
- 12 maart
- 26 maart
- 23 april
- 7 mei
- 21 mei (enkel deze bijeenkomst: VHI 02.40)
Inleverdata schrijfopdrachten: de deadlines voor de verschillende schrijfopdrachten
worden meegedeeld tijdens de contactmomenten en vermeld op elke opdracht.
Evaluatie: Je krijgt een cijfer voor je prestaties tijdens de dispuutoefeningen en voor je
schrijfopdrachten. Opgelet: afwezigheden worden genoteerd! Wie onvoldoende deelneemt
en/of niet alle opdrachten tijdig indient krijgt een beoordeling ‘niet afgelegd’ (NA).
c.
Het derde onderdeel van het opleidingsonderdeel “Filosofische vaardigheden” is het
Praktijkseminarie filosofie en cultuur (W0AD0a). In kleine groepjes reflecteer en
discussieer je over kunst en cultuur. Elk semester woon je tenminste twee van de
geprogrammeerde artistieke evenementen (theater, film, literatuur, dans, beeldende kunst) en
de begeleidende seminaries bij, en schrijf je over één daarvan een paper. In het tweede
semester is er ook een groepswerk voorzien. De introductiesessie tijdens de eerste week van
het academiejaar zet het programma en de vereisten van dit praktijkseminarie op een rijtje.
Bijeenkomsten:
 Introductiesessie: donderdag 25 september, 20-21u, HIW lokaal B (aansluitend op de les
Fundamentele wijsbegeerte)
 Keuzeaanbod activiteiten 1e semester: op het programma staan een 7-tal voorstellingen.
Bij elke voorstelling hoort een seminarie op donderdag 11-13 u. in het HIW. Tijdens de
introductiesessie wordt het programma toegelicht.
voorstelling op woensdag 1 oktober om 19:45 u.
seminarie op donderdag 2 oktober, 11-13 u., HIW lokaal N
voorstelling op dinsdag 7 oktober om 20 u.
seminarie op donderdag 9 oktober, 11-13 u. , HIW lokaal N
voorstelling op woensdag 22 oktober om 20u.
seminarie op donderdag 23 oktober, 11-13 u. , HIW lokaal N
voorstelling op woensdag 29 oktober om 21u.
seminarie op donderdag 30 oktober, 11-13 u. , HIW lokaal N
voorstelling op woensdag 5 november om 20:30 u.
seminarie op donderdag 6 november, 11-13 u. , HIW lokaal N
voorstelling op dinsdag 18 november om 20:30 u.
seminarie op donderdag 20 november, 11-13 u., HIW Salons
voorstelling op dinsdag 9 december om 22 u.
seminarie op donderdag 11 december, 11-13 u. , HIW lokaal N
 Verplichte activiteit en groepswerk: 2e semester
 Keuzeaanbod 2e semester: te bepalen.
Inleverdata opdrachten:
Papers bij activiteiten 1e semester: vrijdag 9 januari
Papers bij activiteiten 2e semester: dinsdag 26 mei
Evaluatie: Je krijgt een cijfer op basis van je deelname aan de discussie tijdens de
bijeenkomsten, het groepswerk en je scripties. Opgelet: afwezigheden worden genoteerd! Wie
onvoldoende deelneemt en/of niet alle opdrachten tijdig indient krijgt een beoordeling ‘niet
afgelegd’ (NA).
ECTS-fiche
In de ECTS-fiche vind je een volledige omschrijving van de doelstellingen, begintermen,
inhouden en evaluatiemethoden van het vak ‘Filosofische vaardigheden: oefeningen’.
Je vindt ze op http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/W0AC7AN.htm
Bepaling van het examenresultaat




Om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel ‘Filosofische vaardigheden’ als
geheel moet je slagen voor elk van de drie onderdelen. Als je een van de onderdelen
niet hebt afgelegd is je eindresultaat voor het geheel ‘niet afgelegd’ (NA). Als je voor een
van de onderdelen minder dan 10/20 hebt behaald kan je ten hoogste 9/20 behalen voor
het geheel.
Bij de berekening van het eindcijfer worden de deelcijfers gewogen volgens het aantal
studiepunten van elk onderdeel.
Voor de afzonderlijke onderdelen krijg je maar een quotering indien je de verplichte
bijeenkomsten hebt bijgewoond, alle opdrachten tijdig hebt ingeleverd en, in het geval
van Informatievaardigheden, de toets hebt afgelegd.
Deadlines voor opdrachten moeten strikt worden nageleefd. Laattijdig ingediende
opdrachten worden niet aanvaard. Enkel de examenombuds kan uitstel toestaan, en dit
enkel op grond van ernstige, niet te voorziene omstandigheden.
Hernemen van het opleidingsonderdeel




Je kunt voor het opleidingsonderdeel ‘Filosofische vaardigheden’ geen tolerantie inzetten.
Als je niet geslaagd bent, moet je dus herkansen.
Welke onderdelen moet je hernemen? Als je niet geslaagd bent voor het
opleidingsonderdeel ‘Filosofische vaardigheden’ als geheel, moet je alle onderdelen
hernemen waarvoor je een onvoldoende of een NA behaalde. De onderdelen waarvoor je
een voldoende cijfer behaalde hoef je niet te hernemen.
Wat moet je precies doen? Als je in juni niet geslaagd bent voor een onderdeel,
contacteer je zo spoedig mogelijk de docent om te vernemen wat je precies moet doen
voor de derde examenperiode. De herkansing is in elk geval beperkt tot de opdrachten en
de toets. Als je de verplichte contactmomenten niet of onvoldoende hebt bijgewoond kun
je ook in de derde examenperiode niet meer slagen (opnieuw een score NA).
De deadline voor het indienen van opdrachten in de derde examenperiode is maandag
17 augustus 2015. Dit geldt voor alle onderdelen.