Verkoper

Verkoper
Food
Non-Food
Ambulante handel
Midden- en
kleinbedrijf
X
X
X
Hoofdkantoor
Grootwinkelbedrijf
Distrib.centrum
Filialen
X
X
X = aanwezig in het deel binnen het midden- en kleinbedrijf en het grootwinkelbedrijf.
Synoniemen van verkoper
• Verkoopadviseur
• Verkoopmedewerker
• Verkoper ambulante handel
• Winkelmedewerker
Plaats in de organisatie en doorgroeiperspectief
Verkoopspecialist
Verkoper
Aankomend verkoopmedewerker
Kerntaken
• Voert verkoopgesprekken
• Ontvangt en slaat goederen op
• Verzorgt presentaties, verkoopruimte en –omgeving
• Handelt verkooptransacties af
Voert verkoopgesprekken
De verkoper ontvangt klanten op een manier dat zij zich welkom voelen, observeert hen en bepaalt het
inspringmoment. Tijdens het verkoopgesprek inventariseert de verkoper de (specifieke) koop- of informatiebehoefte van de klant en verbindt vervolgens hieraan de mogelijkheden die het assortiment
biedt. Op basis hiervan krijgt de klant advies over de toepassing, eigenschappen en verwerking van het
artikel. De verkoper past verkooptechnieken toe en informeert de klant over de producten, bijproducten, service, ruil-, retour- en garantiebepalingen en garantiebepalingen en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer de verkoper een antwoord niet weet, dan wordt ondersteuning gevraagd van
een collega. De verkoper voert in voorkomende gevallen branchespecifieke, vakkundige handelingen
uit om een product of artikel op maat te kunnen verkopen.
De verkoper eindigt het verkoopgesprek wanneer de klant heeft besloten om wel of niet tot de koop
over te gaan. Desgewenst krijgt de klant informatiemateriaal mee. Als de klant tot aankoop overgaat,
verwijst de verkoper de klant naar het afrekenpunt. Is het artikel niet op voorraad, dan zorgt de verkoper dat het artikel wordt besteld. De verkoper neemt, naast het verkopen van artikelen, klachten van
klanten aan en rapporteert deze aan zijn leidinggevende. De standaardklachten handelt de verkoper af
en verwijst de klant bij andere klachten door.
De verkoper meldt gesignaleerde klantbehoeften, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen aan zijn
leidinggevende. Ook signaleert en meldt hij derving en probeert het te voorkomen. Bij constatering
schakelt de verkoper de direct verantwoordelijke of collega’s in.
Ontvangt goederen en slaat deze op
Voorafgaand aan het ontvangen van goederen weet de verkoper waar deze naar toegebracht moeten
worden en op welke wijze de goederen vervoerd moeten gaan worden. Voor de nieuwe goederen heeft
de verkoper ruimte gemaakt. De retourgoederen zijn klaargezet.
De verkoper is betrokken bij het lossen van de goederen en controleert in het bijzijn van de leverancier
of chauffeur de geleidedocumenten en het aantal verpakkingseenheden. Eventuele afwijkingen meldt
de verkoper aan de leidinggevende. Tevens noteert de verkoper de afwijkingen en de aantallen op het
geleidedocument en geeft de retouren aan de leverancier mee. De verkoper pakt de geleverde goederen
om en verdeelt deze voor de opslag van goederen. Vervolgens controleert de verkoper de omgepakte
goederen op afwijkingen en noteert deze. De verkoper meldt de afwijkingen aan zijn leidinggevende.
De verkoper controleert bij de ontvangst van maatwerk of het artikel aan de juiste specificaties voldoet. De verkoper vervoert de geleverde goederen naar de opslagruimte en slaat ze daar op. Gedurende
het hele proces signaleert en meldt de verkoper derving en probeert het te voorkomen. Bij constatering
schakelt de verkoper de direct verantwoordelijke of collega’s in. De verkoper verwerkt het afval, ruimt
de gebruikte hulpmiddelen en werkplek op en verricht schoonmaakwerkzaamheden.
Verzorgt presentaties, verkoopruimte en –omgeving
De verkoper transporteert in opdracht van zijn leidinggevende of ervaren collega de artikelen van de
opslagruimte naar de verkoopruimte. De artikelen maakt de verkoper verkoopklaar, door te prijzen,
plaatsen en te controleren op prijs- en tekstkaarten en beveiliging. Zonodig brengt de verkoper de beveiligingslabels aan.
De verkoper bouwt presentaties op in de verkoopruimte en andere presentatieruimtes. Hiervoor maakt
de verkoper gebruik van een presentatieplan. De verkoper combineert in de presentatie de displays,
decoratiematerialen, artikelen en artikelinformatie volgens instructie. De verkoper signaleert wanneer
artikelen aangevuld moeten worden en overlegt dit met de direct verantwoordelijke. De verkoper vult
de artikelgroepen aan, controleert de artikelen op afwijkingen tijdens het aanvullen, verwerkt de afwijkende artikelen en meldt deze aan de direct verantwoordelijke. Verder signaleert de verkoper opruimof schoonmaakwerkzaamheden bij de artikelpresentatie, de verkoopruimte of de –omgeving en voert
deze werkzaamheden uit. Ook signaleert en meldt hij derving en probeert derving te voorkomen. Bij
constatering van derving schakelt de verkoper de direct verantwoordelijke of collega’s in. De verkoper
ruimt na de werkzaamheden de gebruikte hulpmiddelen op en sluit onder verantwoordelijkheid van de
leidinggevende de verkoopruimte af.
Handelt verkooptransacties af
De verkoper schat het moment in dat de verkooptransactie afgehandeld kan worden. De verkoper handelt de verkooptransactie af door vast te stellen hoeveel de klant moet betalen. Hierbij hanteert de verkoper het systeem om de betaling van de klant te verwerken, de verkooporder te verwerken of een bestelling te plaatsen. De verkoper geeft de klant aan hoe de afhandeling van de verkooptransactie verder
verloopt door de klant te informeren over betaalwijze, spaarsystemen, garantie- en ruilvoorwaarden en
de wijze en moment van aflevering. Tevens informeert de verkoper de klant over eventuele risico’s of
gevaren. Tijdens de afhandeling van de verkooptransactie gaat de verkoper na of de juiste prijzen worden gehanteerd. Bij afwijkingen of verdachte situaties vraagt de verkoper ondersteuning van een ervaren collega of leidinggevende. Klanten met klachten verwijst hij ook naar hen door.
De verkoper verpakt de aankoop en neemt op passende wijze afscheid van de klant. De verkoper probeert derving zoveel mogelijk te signaleren en te voorkomen. Bij constatering van derving maakt de
verkoper hier melding van en schakelt de direct verantwoordelijke of collega’s in. Ook verzorgt de
verkoper de administratie met betrekking tot de afhandeling van de verkooptransactie en ruimt de gebruikte hulpmiddelen en werkplek op.
Rol en verantwoordelijkheden
De verkoper heeft met name een uitvoerende rol en is verantwoordelijk voor het zelfstandig goed uitvoeren van het takenpakket. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) het werk van
collega’s, maar wel verantwoordelijk voor het bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Competenties
Relevante competenties van de verkoper zijn:
Competenties
Definities
D Aandacht en begrip tonen
De verkoper is in staat om belangstelling en begrip te tonen voor
ideeën, opvattingen en emoties van anderen, zich in hun standpunten
en gevoelens in te leven, goed te luisteren en voldoende verdraagzaamheid en welwillendheid te laten zien, gepaste bezorgdheid te
E Samenwerken en overleggen
F Ethisch en integer handelen
H Overtuigen en beïnvloeden
I
Presenteren
K Vakdeskundigheid toepassen
L Materialen en middelen
inzetten
P Leren
R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’
richten
S Kwaliteit leveren
T Instructies en procedures
opvolgen
tonen en anderen te steunen die het moeilijk hebben, te laten zien
ook zichzelf goed te kennen.
De verkoper is in staat om anderen te raadplegen en te betrekken bij
het nemen van beslissingen en/of het uitvoeren van taken, tijdig en
regelmatig met anderen te overleggen en hen voldoende te informeren, zich in de samenwerking openhartig en oprecht op te stellen,
openlijk de bijdrage van anderen te waarderen, de samenwerking en
de teamgeest in een groep te bevorderen en zich waar nodig aan de
groep aan te passen.
De verkoper is in staat om zich integer te tonen en consequent te
handelen in lijn met de binnen de organisatie, (beroeps) groep en/of
maatschappij geldende normen en waarden, rekening te houden met
de omgeving en verschillen tussen mensen te respecteren.
De verkoper is in staat om in het contact een krachtige en positieve
indruk te maken, actief met ideeën en meningen naar voren te komen
en voor een onderbouwing met steekhoudende argumenten te zorgen,
duidelijk en krachtig inhoud en sturing aan een gesprek, discussie
en/of onderhandeling te geven, te streven naar overeenstemming
over en draagvlak voor de uitkomst.
De verkoper is in staat om in het contact zaken duidelijk, begrijpelijk
en correct uit te leggen en toe te lichten, zich in het contact innemend
en zelfbewust op te stellen, kernachtig te communiceren en betrouwbaarheid en deskundigheid uit te stralen, zaken op een enthousiaste
en inspirerende wijze weten te brengen, in het contact met anderen
effectief gebruik van humor te maken, goed op toehoorders/toeschouwers in te spelen en de stijl van presenteren daarop af
te stemmen.
De verkoper is in staat om de specifiek voor het vak benodigde mentale, manuele en/of fysieke vermogens op een adequate wijze aan te
wenden, op basis van het eigen vakkundig/technisch inzicht vraagstukken en problemen weten op te lossen, waar nodig eigen kennis
en expertise met anderen te delen.
De verkoper is in staat om voor de taak of het probleem de meest
geschikte materialen en middelen te kiezen, deze materialen en middelen op een doeltreffende en doelmatige wijze te gebruiken, goed
zorg te dragen voor de aanwezige materialen en middelen.
De verkoper is in staat om zelf actief voor het bijhouden van de eigen vakkennis en –vaardigheden te zorgen en onderneemt indien nodig stappen om deze verder te ontwikkelen, van fouten en feedback
te leren, actief en systematisch aan de eigen ontwikkeling en ontplooiing te werken.
De verkoper is in staat om actief de behoeften en verwachtingen van
interne en/of externe klanten te achterhalen, hierop zoveel als mogelijk bij aan te sluiten, zich klantgericht op te stellen, de tevredenheid
van de ‘klanten’ goed in de gaten te houden en zonodig actie te ondernemen.
De verkoper is in staat om duidelijke kwaliteits- en productiviteitsnormen waaraan het (eigen) werk moet voldoen te formuleren, er
sterk op gericht te zijn de afgesproken kwaliteit en productiviteit te
halen, de taken hiervoor consistent en systematisch uit te voeren,
nauwkeurig in de gaten te houden of de afgesproken kwaliteits- en
productiviteitsniveaus gerealiseerd worden.
De verkoper is in staat om instructies en aanwijzingen bereidwillig
op te volgen, zich strikt te houden aan de voorgeschreven
(werk)procedures, zich gedisciplineerd te tonen, het werk conform de
geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen uit te voeren.