Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een

Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de
rechtbank, onder overlegging van de hierna genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via loket.rechtspraak.nl.
Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag
over een minderjarige
Rechtbank
Tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252
Burgerlijk Wetboek)
In te vullen door de
griffie
Op
is ingekomen ter griffie van de Rechtbank te
dit verzoek, ingediend door
Verzoeker I
Verzoeker II
Naam
Voornamen
Geboren op
BSN nummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnr. waarop u
overdag bereikbaar bent
Handtekening
verzoeker I
II
Plaats en datum
met het verzoek van hen beiden om over de minderjarige:
Naam
Voornamen
BSN nummer
Te
Geboren op
Huidig adres
Postcode en woonplaats
gezamenlijk het gezag uit te oefenen en hiervan aantekening te maken in het openbare register (gezagsregister),
waarin aantekening wordt gehouden van rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefenende gezag betrekking
hebben (art. 1:244 Burgerlijk Wetboek).
Hierbij zijn de volgende stukken bijgevoegd: (niet ouder dan drie maanden)
een origineel afschrift van de geboorteakte – gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden – met
daarop de latere vermelding van de erkenning van de hierboven genoemde minderjarige.
een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide verzoekers.
Zie voor de voorwaarden om de aantekening in het gezagsregister te verkrijgen de mededelingen aan de achterzijde.
De identiteit van
verzoeker I is
vastgesteld middels
De identiteit van
verzoeker II is
vastgesteld middels
Paraaf griffie
In te vullen door de griffie
Verzoeker 1 komt niet voor in
het curateleregister
Verzoeker 2 komt niet voor in
het curateleregister
Voor de toegestane
legitimatiebewijzen
z.o.z.
2012
478 - 16
Voorwaarden
De voorwaarden om een aantekening in het gezagsregister te verkrijgen zijn:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
een verzoek van beide ouders;
de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard;
de andere ouder is meerderjarig;
degene die het gezag over het kind wil verkrijgen moet juridisch ouder van het kind zijn
(dat is de man of vrouw die het kind heeft geadopteerd, de man die het kind heeft erkend,
de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld (artt. 1:198 en 1:199 Burgerlijk
Wetboek));
de ouders zijn niet met elkaar gehuwd en zij hebben geen geregistreerd partnerschap met
elkaar;
de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind;
de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld;
geen van beide ouders lijdt zodanig aan een geestelijke stoornis dat hij of zij in de
onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen;
de ouders (of een van hen) zijn niet ontheven van of ontzet uit het gezag over het kind over
wie zij gezamenlijk gezag uit willen oefenen;
er is geen derde persoon met het gezag belast.
Legitimatie
Met de hierna genoemde documenten kunt u zich legitimeren:
- een geldig Nederlands rijbewijs;
- een gemeentelijke identiteitskaart (VNG-model) of Europese identiteitskaart;
- een geldig reisdocument, als bedoeld in art.2 lid 1 van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498)
(bijv. een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort, of een reisdocument voor
vluchtelingen/vreemdelingen);
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 (Stb 2000,
495) moet beschikken.
478 - 16
Toelichting bij het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag
over een minderjarige’
Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer
volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen. Als ouders getrouwd zijn op het
moment dat een kind geboren wordt, krijgen zij automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.
Ook ouders die niet met elkaar getrouwd zijn kunnen samen het ouderlijk gezag uitoefenen.
Dit kan door een aantekening te laten maken in het gezagsregister. Het gezagsregister wordt
bijgehouden bij de r­ echtbank en is een openbaar register. Ouders die niet met elkaar getrouwd
zijn en niet een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, en die ook niet eerder
gezamenlijk het gezag over het kind hebben uitgeoefend, kunnen samen een verzoek indienen
bij de griffier van een rechtbank om gezamenlijk het gezag uit te oefenen. Bij welke rechtbank
u moet zijn leest u verderop.
Alleen ouders die nooit eerder gezamenlijk het gezag over dit kind hebben uitgeoefend
Een verzoek tot gezamenlijke gezagsuitoefening kan alleen worden ingediend door ouders die
niet eerder het gezamenlijk gezag hebben gehad over dit kind.
Hoe kunt u een verzoek indienen
Voor het indienen van een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een
minderjarige kunt u gebruik maken van het bijgaande formulier. U kunt het ingevulde formulier
indienen door het per post toe te zenden of het bij de rechtbank af te geven.
Een andere mogelijkheid is om een verzoek digitaal in te dienen via loket.rechtspraak.nl.
Bij welke rechtbank moet u uw verzoek indienen
Het verzoek kunt u indienen bij iedere rechtbank in Nederland, ook als uw kind niet in
Nederland geboren is of de geboorteplaats van het kind onbekend is.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen
De voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u achterop het formulier. Let er op dat het
verzoek door u beiden wordt ondertekend, het moet immers om een gezamenlijk verzoek gaan.
Vanaf welke moment heeft u samen het gezag
Vanaf het moment van aantekening in het gezagsregister heeft u gezamenlijk het gezag over
uw kind. Het gezamenlijk gezag gaat dus direct in. U krijgt een bevestiging van de inschrijving
toegestuurd.
Welke stukken moet u bijvoegen
De griffier moet kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Zo moet hij
bijvoorbeeld kunnen controleren of u beiden meerderjarig bent. Daarom moet u een aantal
bewijsstukken bijvoegen. Dat zijn:
- een afschrift/uittreksel van de geboorteakte van het kind waar u gezamenlijk gezag over wilt
uitoefenen. Dit afschrift kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het
kind geboren is;
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders. De identiteits­bewijzen die u
hiervoor kunt gebruiken worden op de achterzijde van het formulier genoemd;
- alle afschriften mogen maximaal drie maanden oud zijn.
Bij het digitaal indienen van een verzoek via loket.rechtspraak.nl zijn deze stukken niet vereist.
De controles zijn verwerkt in het digitale formulier.
De griffier kan de aantekening weigeren
De griffier beslist over aantekening in het gezagsregister. Als de griffier meent dat u niet aan
alle voorwaarden voldoet, zal hij de aantekening in het gezagsregister niet maken. Hij vertelt
u waarom hij de aantekening weigert. In één geval is beroep mogelijk bij de rechter, namelijk
als de griffier weigert de aantekening te maken omdat hij meent dat één of beide ouders lijden
aan een geestelijke stoornis. De rechter beslist in zo’n geval of de aantekening alsnog moet
plaatsvinden of niet.
478 - 16
Waar vindt u de rechtbanken
U vindt een rechtbank in de hierna genoemde plaatsen: Alkmaar, Almelo, Amsterdam,
Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, ‘ s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, ‘
s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam,
Utrecht, Zutphen en Zwolle. De adresgegevens kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.
Meer informatie
Meer informatie over gezag over minderjarigen, vindt u in de folder ‘Gezag, omgang en
informatie’, die te vinden is op www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie en het
aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van
de gezamenlijke ministeries:
Informatie Rijksoverheid
Telefoon 1400 (lokaal tarief)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.
Internet: www.rijksoverheid.nl