agenda - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

NATIONALE
KENNIS­AGENDA
VOOR HET
MUSEALE VELD
Nationale Kennisagenda
voor het Museale Veld
Colofon
Redactie: Anne Versloot
Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock
Vormgeving: CreaBea, Amersfoort
Druk: Drukkerij Zalsman, Zwolle
Foto omslag: Amsterdam Museum, Jeroen Oerlemans.
ISBN: 9789057992315
[email protected]
www.cultureelerfgoed.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, oktober 2014
Inhoud
Deel 1
1. Musea en wetenschap 6
2. Inzet en ambitie 8
3. Verbreding van onderzoek 10
4. Midden in de samenleving 14
5.
16
16
19
20
Nieuwe wegen 1. Musea genereren kennis en context 2. Musea bieden emotie en inspiratie 3. Musea verrijken de samenleving 6. De toekomst 22
Bibliografie 23
Deel 2
Inleiding 27
Essays:
Julia Noordegraaf:Collect en Connect. Collectiewaarde in
een digitaal tijdperk Charles Esche:
Het kunstmuseum in de hybride samenleving Carla van Boxtel:Naar meer waarde in museumeducatie: ambities,
didactische uitdagingen en professionalisering Arnoud Odding: Over waarheid en waardering René Goudriaan: Musea in economisch perspectief 48
58
66
Projectorganisatie 75
28
38
Deel 1
Nationale Kennisagenda
voor het Museale Veld
1. Musea en wetenschap
Musea zijn van grote betekenis voor de samenleving.
Ze vormen een dynamische culturele sector, leveren
een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kennis,
historisch besef, identiteit en sociale cohesie én ze
zijn een economische factor van betekenis. Om hun
maatschappelijke rol in de toekomst nog beter te
kunnen vervullen en te versterken is kennisontwikkeling essentieel. Behalve op het gebied van collecties (zoals presentatie en conservering), zijn er vooral
nieuwe ideeën en inzichten nodig met betrekking
tot kennisoverdracht, de beleving bij het publiek,
de economische impact en de verbindende rol van
musea in de samenleving. Aspecten die nog maar
weinig musea zelf (wetenschappelijk) onderzocht
hebben. Bovendien is het contact met universiteiten,
(culturele) instituten en onderzoekers vaak nog te
weinig gestructureerd om van hun kennis profijt
te hebben. Samenwerking met en inzet van andere
wetenschappelijke instellingen en disciplines is om
die reden onontbeerlijk.
Tot nog toe zijn de wetenschappelijke taken en activiteiten van musea vooral gedefinieerd vanuit de
waarde van de collecties. Presentatie en conservering
nemen de wetenschappelijke capaciteit van musea
nagenoeg geheel in beslag en bepalen de relatie met
de universiteit. Het sterk toegenomen belang van de
maatschappelijke functie van het museum maakt een
samenwerking met andere onderzoekers en disciplines urgent en belangrijk, zoals sociale psychologie,
marketing en communicatie, informatiewetenschappen of bedrijfskunde. Daarnaast zullen ook andere onderdelen van de museale organisatie betrokken moeten worden bij de formulering van de kennisvraag.
Samenwerking tussen musea, universiteiten, hboinstellingen, het Karel van Mander Instituut en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan de
wetenschapsfunctie van musea versterken, zoals de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap formuleerde in de Museumbrief ‘Samen werken, samen
sterker’. Eerder adviseerden de Raad voor Cultuur,
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de commissie Asscher-Vonk
al dat een betere afstemming het wetenschappelijk
onderzoek zou bevorderen. Bovendien kan meer
aansluiting worden gezocht bij relevante activiteiten
van Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),
KNAW en initiatieven uit de academische wereld zoals de Onderzoeksagenda van de Onderzoeksschool
Kunstgeschiedenis (OSK).
Zo kent NWO al een aantal programma’s dat een meer
of minder nadrukkelijke relatie heeft met het museale
veld, zoals Science4Arts, dat zich specifiek richt op een
samenwerking tussen de alfa- en bètawetenschappen
bij het onderzoek naar conservering en behoud van
kunstvoorwerpen. Het programma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) maakt onderzoek
mogelijk naar de digitale ontsluiting van collecties
door IT-onderzoekers en erfgoedbeheerders. Daarnaast heeft NWO onlangs een Memorandum of Understanding getekend met het Rijksmuseum, de RCE,
TNO en de TU Delft om natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en uit te voeren in relatie
met kunstobjecten en erfgoedwaarden.
In november 2014 presenteert de Onderzoekschool
Kunstgeschiedenis, waarin verschillende grote Ne-
Museum De Fundatie, Zwolle
derlandse musea alsook de RCE participeert, haar
onderzoeksagenda ‘Perspectief. Onderzoeksagenda
Kunstgeschiedenis’. De OSK stelt nadrukkelijk dat het
een samenhangende onderzoeksagenda heeft willen
opstellen ‘waarin bijvoorbeeld de samenwerking
tussen academische onderzoekers en buiten-universitaire onderzoekscentra (onder andere musea) ook
op het gebied van de wetenschappelijke opleiding,
prominent aanwezig is’.
Maar voor het museale veld ontbreekt vooralsnog
een gemeenschappelijke kennisagenda. De minister van OCW heeft daarom het Karel van Mander
Instituut, NWO, KNAW en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed de opdracht gegeven om samen
met de museumsector voor het eerst een gemeenschappelijke agenda te ontwikkelen. De opdracht is
mede gebaseerd op de consultatieronde waarmee
de minister voor de Museumbrief de verschillende
instellingen in het museale veld raadpleegde.
De Kennisagenda voor het Museale Veld die hieruit
voortgekomen is, is in de eerste plaats een instru-
ment van en voor het museale veld. Het biedt de
musea de mogelijkheid hun kennisvraag gericht
te formuleren en hun relatie met onderzoekers en
universiteiten te structureren en te sturen. Daarbij
gaat het niet alleen om de formulering van de onderzoeksvragen die het wetenschapsveld nodig heeft om
de gewenste kennis te ontwikkelen. Zeker zo belangrijk is de toepassing en borging van de kennis door
de vertaling van de kennis naar instrumenten en
inzichten, procedures en competenties die bruikbaar
zijn in de museale praktijk.
Deze Kennisagenda voor het Museale Veld, naast
andere kennis- en onderzoeksagenda’s en -programma’s, beoogt aan te sluiten bij bestaande initiatieven
en een versterking te bieden op de wetenschappelijke
inspanningen die onderzoekers leveren ten behoeve
van het museale veld. Want het is noodzakelijk dat
de musea beargumenteerde antwoorden krijgen op
de kennisvragen die nu en in de toekomst spelen.
Op die manier behouden de musea hun grote maatschappelijke betekenis voor de samenleving.
2. Inzet en ambitie
Musea hebben vanouds een sterke band met onderzoek en wetenschap. Een deel komt regelrecht voort
uit wetenschappelijke verzamelactiviteiten, zoals de
universiteitsmusea. Ook een aantal rijkscollecties
heeft een universitaire en wetenschappelijke oorsprong en die is nog goed herkenbaar. Het Rijksmuseum van Oudheden, het Rijksmuseum Volkenkunde, Museum Boerhaave en Naturalis – de Leidse
rijksmusea – hebben allemaal een wetenschappelijke
staf van statuur en zijn middels hoogleraarsposten en
hoofdocentschappen aan de universiteit verbonden.
Ook wetenschappelijk veldwerk behoort nog steeds
tot hun museale beleid, al is dat minder dan in het
verleden. En er zijn meer musea, waarvan de directeur
of een conservator een leerstoel bekleedt.
Andere musea koesteren evenzeer hun banden met
de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek.
Teylers Museum en het Zeeuws Museum, bijvoorbeeld, wortelen diep in de traditie van achtiendeeeuwse wetenschappelijke genootschappen van de
verlichte burgerij. En het merendeel van de, zo niet
alle, historische musea komt voort uit plaatselijke
historische verenigingen, die zich met overgave toeleggen op onderzoek naar de lokale geschiedenis. Een
opmerkelijk gezelschap in dit verband is het KOG, het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, verbonden
aan het Rijksmuseum, dat zijn collectie in bruikleen
heeft gegeven en sinds 1990 een leerstoel aan UvA
mogelijk maakt.
In de nota ‘Meer dan Kwaliteit’ (2011) is de wetenschappelijke taak voor musea belegd bij zes kerninstellingen – het Rijksmuseum Amsterdam, Rijksmuseum van Oudheden, Het Rijksmuseum Volken-
kunde, NCB Naturalis, Museum Catharijneconvent,
het Letterkundig Museum (en het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie) – die een leidende
rol in het museale netwerk voor het wetenschappelijke domein vervullen.
Cijfers over de wetenschappelijke capaciteit van musea
kunnen worden gebaseerd op de Museumcijfers 20121
en de Erfgoedmonitor2. Voor deze kennisagenda is
een beknopt aanvullend onderzoek gedaan naar de
musea die door de Erfgoedmonitor zijn bevraagd.
Volgens de Museumcijfers 2012 valt 5,19% van de betaalde medewerkers van musea in de categorie wetenschap. Voor de onbetaalde medewerkers is dat 4,42%.
Dat zijn omgerekend respectievelijk 306 en 163 fte’s.
Voor de Erfgoedmonitor is in 2012 eveneens onderzocht hoeveel fte’s musea aan wetenschappelijk
onderzoek besteden. Uitgangspunt voor dit onderzoek zijn de kerninstellingen, aangevuld met enkele
andere grote musea. Daaruit bleek dat het bij de
betreffende musea – buiten Naturalis – om circa 50
fte’s gaat. De afwijking is te verklaren uit het verschil
tussen wetenschappelijk werk en wetenschappelijk
onderzoek.
Wetenschappelijke activiteiten van musea
In de reacties van musea klinkt de ambitie door om
wetenschappelijk onderzoek als structureel onderdeel van de museale functie te behouden, te borgen
en te versterken. De recente ontwikkelingen, waardoor soms grote verschuivingen hebben plaatsgevon-
1 www.museana.net
2 www.erfgoedmonitor.nl
den, zoals de samenvoeging van drie volkenkundige
musea tot het Nationaal Museum van Wereldculturen, lijken te hebben geleid tot een nieuwe energie
om de wetenschappelijke functie vorm te geven.
Het Nationaal Museum van Wereldculturen ontwikkelt een Research Centre fot Material Culture, dat de
onderzoekslijnen van de fusiepartners moet bundelen en het museum een nieuwe internationale positie
moet verschaffen. Museum Het Catharijneconvent
heeft, nadat het onderzoeksbureau SKKN aan de organisatie is toegevoegd, het wetenschappelijk beleid
opnieuw vormgegeven en in een nieuw perspectief
geplaatst. Het museum heeft in de doelstellingen opgenomen dat het als kenniscentrum kennis wil delen
en ontwikkelen door middel van gerichte samenwerking met collega-musea en wetenschappers.
Wetenschappelijk onderzoek komt dus bij de verschillende musea steeds meer op de voorgrond te staan.
Ook Museum Boerhaave geeft aan zichzelf te willen
ontwikkelen als knooppunt in een kennisnetwerk
met een volwaardige positie in het academische
wetenschapshistorische veld en zoekt afwisselend
partners als Philips Research en het College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Het Rijksmuseum van Oudheden kondigt in het
huidige collectieplan aan dat er in 2014 een apart
Onderzoeksplan zal worden geschreven met daaraan
gekoppeld een onderzoeksagenda. Het Van Gogh
Museum begint eind 2014 met het opstellen van een
nieuw onderzoeksbeleidsplan.
Bij verschillende musea komt de wetenschappelijke
functie tot uiting in een programmering van lezingen, seminars, conferenties en andere bijeenkomsten of evenementen. De rol van curator wordt in
deze musea niet beperkt tot de wetenschappelijke
onderbouwing van een selectie van kunstwerken en
de presentatie ervan in een tentoonstelling. De inzet
van het wetenschappelijke netwerk van onderzoekers komt tot uiting in randprogrammering met een
steeds meer zelfstandig karakter.
Conservatoren en wetenschappelijk medewerkers
publiceren vanouds regelmatig in wetenschappelijke
tijdschriften. Terwijl de situatie voor wetenschappelijke tijdschriften in een aantal gevallen minder florissant lijkt te worden, blijken musea ruimte te zien om
een eigen wetenschappelijk tijdschrift uit te geven.
Het Rijksmuseum heeft met The Rijksmuseum
Bulletin een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift,
dat zich richt op een internationale doelgroep van
onderzoekers en geïnteresseerden. Het Stedelijk
Museum is van plan om nog in 2014 in samenwerking
met zes universiteiten een peer reviewed tijdschrift te
beginnen dat als e-zine zal verschijnen onder de titel
Stedelijk Studies, eveneens gericht op een internationaal publiek van academisch niveau.
De grootte van het museum is niet altijd bepalend
voor de wetenschappelijke ambitie en inzet. Kleine
musea kunnen een grote ambitie laten zien, soms ingegeven door de specifieke niche waarin ze opereren.
Het museum Klok & Peel in Asten staat in de mondiale top vijf van collecties van luidklokken (carillons,
kerkklokken) en heeft onlangs een eerste stap gezet
om een internationaal expertcentrum voor campanologie te realiseren. Japanmuseum Sieboldhuis in
Leiden maakt slim gebruik van de vele mogelijkheden
die de unieke collectie biedt voor wetenschappelijke
activiteiten en weet zich verbonden met een breed
universitair netwerk. Het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam heeft een indrukwekkende staf van conservatoren die op vrijwillige basis aan het museum
verbonden zijn en een belangrijk deel van het wetenschappelijke werk voor hun rekening nemen. Bij
natuurhistorische musea komt deze constructie van
honorair conservator vaker voor.
Uit de navraag die voor de kennisagenda is gedaan bij
de musea uit het onderzoek van de Erfgoedmonitor,
aangevuld met enkele andere grote musea, blijkt dat
musea hun wetenschappelijk onderzoek voornamelijk richten op de ontwikkeling van tentoonstellingen, de geschiedenis en samenstelling van de collectie en de conservering en restauratie van objecten.
Enkele musea gaven aan ook onderzoek te doen naar
het maatschappelijk functioneren. Het Amsterdam
Museum doet onderzoek naar de verbindende waarde
van het museum bij de op participatie gerichte verzamel- en tentoonstellingsprojecten in buurten als
Amsterdam-Oost. Het Stedelijk Museum, het Van
Gogh Museum en het Rijksmuseum participeren in
een promotieonderzoek van de UvA naar de educatieve
waarde van rondleidingen. Het Rijksmuseum komt
dit najaar met een wetenschappelijke agenda waarin
samenwerking en publieke relevantie centraal staan.
3. Verbreding van onderzoek
Het doel van de kennisagenda is het onderzoek door,
voor en over musea te benoemen waarmee de maatschappelijke betekenis van de musea in de samenleving kan worden versterkt. In de publicatie ‘Meer
dan waard’ (2011) van de Museumvereniging is die
betekenis gebaseerd op vijf museale waarden: collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde,
belevingswaarde en economische waarde.
Kennisontwikkeling op het terrein van collecties
is noodzakelijk, maar niet voldoende in het licht
van de maatschappelijke betekenis van het moderne museum. Nieuwe ideeën en inzichten in de
sociaal-culturele functie van het museum als maatschappelijk instituut – educatieve methoden en
technieken, (digitaal) publieksbereik en -beleving,
de economische aspecten van het museale bedrijf en
de voorkeuren van de moderne museumconsument
– zijn essentieel om te garanderen dat musea ook in
de toekomst een betekenisvolle maatschappelijke rol
en ambitie kunnen (blijven) waarmaken.
De breedte van die kennisopgave overstijgt de oriëntatie en mogelijkheden van veel individuele instellingen en vraagt om een interdisciplinaire benadering. De samenwerking tussen musea onderling
in het agenderen, structureren en laten uitvoeren
van onderzoek is essentieel. De samenwerking van
het museale veld met universitaire onderzoekers en
wetenschappelijke instellingen is noodzakelijk om
een antwoord te vinden op de kennisvragen van nu
en die in de toekomst.
De ontwikkeling van de Kennisagenda voor het
Museale Veld past in een brede ontwikkeling om
maatschappelijke kennis- en onderzoeksopgaven
planmatig te benaderen. Zo zijn er de laatste jaren
in diverse maatschappelijke domeinen kennis- en
onderzoeksagenda’s geformuleerd. Een recent
voorbeeld uit de sportsector is het ‘Sectorplan
sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016’ dat tot
stand is gekomen in samenwerking met ministeries,
hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten,
NOC*NSF, sportbonden en sportserviceorganisaties.
Ook internationaal zijn interessante voorbeelden
verschenen zoals ‘The English Heritage Agenda 20052010’ of de publicaties van het Amerikaanse Center
for the Future of Museums.
Voor de ontwikkeling van deze kennisagenda zijn onderzoeksgegevens benut van vergelijkbare kennis- en
onderzoeksagenda’s, specifieke analyses door experts
en algemene veldconsultaties van het museale veld.
Bij het opstellen waren de belangrijkste vragen:
• Welke trends zijn relevant voor het functioneren
van musea?
• Voor welke opgaven of uitdagingen zullen musea
zich de komende tien jaar gesteld zien? In hoeverre zijn musea wel/niet toegerust om op deze
trends in te spelen of het hoofd te bieden aan deze
uitdagingen?
• Welke kennis is nodig om de maatschappelijke rol
en betekenis van musea op korte en middellange
termijn te ondersteunen?
• Door wie en in welke verbanden kan deze kennis
het beste worden verzameld?
• Op welke wijze kan deze nieuwe kennis tot brede
en effectieve toepassing komen?
Kennisagenda en uitvoeringsagenda
Er is gekozen om onderscheid te maken tussen de
kennisagenda als inhoudelijk kader en de uitvoeringsagenda. De kennisagenda bevat de belangrijkste
en meest urgente kennisvragen voor de toekomst
van musea. Om die vragen in kaart te brengen, zijn
gesprekken gevoerd met een groot aantal vertegenwoordigers van het museale veld en andere deskundigen. Daarnaast hebben vijf experts essays geschreven over relevante onderwerpen, die als deel 2 van
deze agenda zijn gebundeld. Ze bevatten waardevolle
inzichten en aanbevelingen die bij het opstellen van
de agenda zijn gebruikt.
De kennisagenda biedt de basis voor een uitvoeringsagenda in de toekomst. Die zal richting bieden hoe,
door wie en wanneer het benodigde onderzoek kan
worden georganiseerd binnen beschikbare financiële
kaders, nationaal en internationaal, en binnen bestaande en toekomstige onderzoeksprogramma’s.
De kennisopgaven overstijgen in de praktijk de
oriëntatie en mogelijkheden van veel individuele
musea en vragen om een interdisciplinaire en instelling overstijgende benadering. Te denken valt
aan disciplinegericht wetenschappelijk onderzoek
(kunsthistorisch, natuurhistorisch, etnologisch, historisch, etc.) en /of interdisciplinair onderzoek. Maar
ook aan materiaaltechnisch onderzoek, restauratie­
onderzoek, pedagogisch en vakdidactisch onderzoek, onderzoek naar leerstrategieën en leer­effecten,
kennisoverdracht met nieuwe media (bijvoorbeeld
augmented reality, embodied cognition) en expertise op
het gebied van communicatie, bedrijfskunde en
economie.
Deze kennisagenda is voor het gehele museale veld
en gericht op de langere termijn met een tijdshorizon van tien jaar. Het is de uitdaging om de blik van
het onderzoek te verbreden en de samenwerking
door wetenschappers uit de universitaire wereld met
musea te versterken. Misschien nog belangrijker is
de vertaling van de nieuwe kennis en inzichten in
praktisch toepasbare concepten en instrumenten.
Tekeningen van Dan Perjovschi, van de collectiepresentatie ‘Er was eens… De collectie nu’, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2013. Foto: Peter Cox
Vooral voor de breedte van het museale veld, dat
voor een groot deel bestaat uit kleinere instellingen,
is deze vertaalslag van belang. Nederland kent een
fijnmazig netwerk van kleine en middelgrote musea,
die niet alleen een belangrijke maatschappelijke rol
vervullen voor een grote diversiteit van doelgroepen.
Het is vaak de binding met de directe omgeving,
de lokale gemeenschap, waardoor ze een unieke
plaats in de maatschappij innemen. Kennis om die
maatschappelijke rol te kunnen vervullen en uit te
bouwen is een gedeeld belang van de gehele museale
sector.
Concreet beoogt deze kennisagenda het museale
veld te faciliteren en het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, voor en door het museale veld.
Met een agenda is het beter mogelijk middelen
gericht in te zetten en naar fondsen te zoeken. Ook
helpt de agenda musea om (beter) aan te sluiten op
de onderzoeksprogrammering van NWO en andere
bronnen ter bevordering van onderzoek nationaal en
internationaal.
Onderzoek en talentontwikkeling
De kennisagenda is een eerste belangrijke stap en zal
van alle betrokken partijen langdurige aandacht en
inzet vergen. Zoals aangekondigd in de Museumbrief
zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een eerste aanzet geven bij de uitvoering van
de kennisagenda door een aantal onderzoeksbeurzen ter beschikking te stellen.
Om talentontwikkeling op het vlak van wetenschappelijk onderzoek door musea te stimuleren, zal via
NWO jaarlijks een aantal beurzen ter beschikking
komen voor museummedewerkers die onderzoek
wensen te doen op de thema’s binnen het kader van
deze kennisagenda. Ze zijn daarmee een investering
in kennis ten behoeve van het museale veld. Maar
bovenal vormen ze een investering in talenten en
mensen. Een nadere toelichting van de criteria en
voorwaarden voor de beurzen staat op de website
van NWO.
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan
op de maatschappelijke rol van musea en de kennis
die daarvoor gewenst is.
Augmented Reality App in Museum Catherijneconvent.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
4. Midden in de samenleving
De samenleving verandert, de behoeften van het publiek veranderen, de rol van de overheid verandert.
Daarmee veranderen ook de musea. Musea richten
hun blik in toenemende mate op de buitenwereld.
Ze heroriënteren zich op hun identiteit, op hun profiel en op nieuwe manieren om hun publiek te bereiken. Op allerlei terreinen gaan ze nieuwe verbindingen en partnerschappen aan. Ze worden steeds
meer ondernemend; spelen met hun programma’s
in op de behoeften van de markt en zijn op zoek naar
nieuwe inkomstenbronnen en nieuwe partnerschappen om hun missie te kunnen vervullen.
De centrale vraag voor deze kennisagenda is welke
kennis musea nodig hebben in dit proces van innovatie om hun maatschappelijke betekenis te
waarborgen en te versterken. Met het oog op deze
maatschappelijke betekenis van het museum voor
nu en in de toekomst is het belangrijk om ook bij de
kennisopgaven voor de toekomst de volle betekenis
van het museum voor ogen te houden.
Kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld in (internationale) netwerken. Digitalisering en sociale media
maken kennis toegankelijk voor iedereen op elk
moment, overal. De grenzen tussen echt en onecht,
waar en onwaar, worden fluïde als gevolg van de
technologische revolutie.
Het gedrag van het publiek is sterk veranderd. Publieksvoorkeuren zijn divers en niet zomaar te koppelen aan een eenduidige doelgroep. Veel mensen
willen vooral iets bijzonders ervaren en meemaken
en waar dat plaatsvindt, in een museum, op een
festival of ergens anders, is minder relevant. Anderen
zoeken vooral verdieping en informatie. Bezoekers
willen graag zelf invloed hebben en betrokken zijn.3
Bovendien vervagen de klassieke scheidslijnen tussen cultuurdisciplines. De ontwikkeling van ‘cultuurhuizen’ in veel steden, waarin functies als bibliotheek, museum en archief worden gecombineerd
is daar een uitingsvorm van. Bestuurlijk vinden
verschuivingen plaats. De rijksoverheid is geleidelijk
meer op afstand komen te staan. Stedelijke overheden worden door decentralisatie steeds meer het
brandpunt, ook voor culturele ontwikkeling. Een
onderwerp van groeiende betekenis is de rol van
Europa, die is prominent geagendeerd in de Agenda
2026.4
In het beleid van overheden en instellingen is de
nadruk op meetbaarheid van prestaties toegenomen.
Er is minder subsidie beschikbaar en andere geldbronnen, van fondsen, bedrijven en private partijen
worden belangrijker.
De rol van musea
‘Musea zijn spiegels naar het verleden en naar de
toekomst’, zo staat er in ‘Musea voor Morgen’.5 Hun
authentieke collecties verbinden verleden, heden en
toekomst met elkaar. De behoefte aan authenticiteit
en zingeving groeit, juist in een samenleving waar in-
3 Z
ie ook ‘De Cultuurverkenning. Ontwikkelingen en
trends in het culturele leven in Nederland’, Raad voor
Cultuur, Den Haag, juni 2014.
4 ‘Agenda 2026, Toekomstverkenning voor de Nederlandse museumsector’, Nederlandse Museumvereniging september 2010.
5 Uit ‘Musea voor Morgen’, Nederlandse Museumvereniging en Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea, 30
september 2012.
Museumnacht Rotterdam. Foto: Bas Czerwinski
formatie overvloedig voorhanden is. Musea bevinden
zich daarom in potentie in een groeimarkt, maar wel
in een markt waar toenemende concurrentie is van
andere, ook commerciële vormen van vrijetijdsbesteding. De kunst is om een eigen unieke plaats binnen
die markt te vinden. Dat hangt af van het type museum, de omvang, de locatie, de mogelijkheden die de
collectie biedt, et cetera. Onderstaand toekomstbeeld
biedt een schets van mogelijke elementen.
Het Museum van Morgen
Musea spelen in op de behoefte aan verhalen en
beelden die structuur en betekenis geven aan de
overvloed van informatie die op mensen afkomt in
hun dagelijks leven. Met hun collecties en hun netwerken kunnen musea eindeloos nieuwe verhalen
vertellen en nieuwe contexten toevoegen.
Musea zijn geen neutrale, waardevrije instellingen.
Ze kiezen uit het enorme reservoir van kennis dat bij
henzelf en anderen aanwezig is het ‘frame’6 dat hen
6 Z
ie essay Odding p. 60, die de term ‘framen’ gebruikt en
spreekt van ‘op feiten gebaseerde subjectiviteit’.
in staat stelt een betekenisvol of inspirerend verhaal
te vertellen. Met gebruik van specialistische kennis
geven ze antwoord op vragen die bij bezoekers leven
en zijn een showcase voor de nieuwste inzichten in
wetenschap en kennis.
In die zin zijn musea ook een etalage voor wetenschappelijke instellingen, die zelf voor die publieksfunctie niet zijn toegerust, en voegen ze maatschappelijke waarde toe aan wetenschappelijk onderzoek.
Ze leggen naar gelang hun profiel en missie verbindingen met andere culturele en maatschappelijke
instellingen en opereren binnen een variëteit aan
sociale netwerken. De interactie met het publiek en
de behoeften van het publiek zijn cruciaal.
Het museum van morgen is geen zender van informatie maar nodigt uit tot meedenken, meedoen en
dialoog. Het publiek vindt in het museum niet alleen
een plaats van bezinning en serious pleasure maar ook
een platform en ontmoetingsplek voor mensen en
ideeën.
5. Nieuwe wegen
Musea zoeken in een snel wijzigend maatschappelijk
landschap naar nieuwe wegen om hun relevantie aan
te tonen, (financieel) draagvlak te vinden, partners
en sponsors aan zich te binden en te voldoen aan de
behoeften van een veeleisend en heel divers publiek.
Op welke gebieden liggen de uitdagingen en welke
kennis is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan
te kunnen?
Die vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord door
het beschrijven van drie lijnen, die de maatschappelijke betekenis van het museum bundelen. Elke
lijn is geïnspireerd op een of meer van de publieke
waarden uit ‘Meer dan waard’ die als richtsnoer voor
de kennisagenda zijn gekozen. De drie lijnen sluiten
elkaar niet uit en overlappen regelmatig.
Per lijn wordt beschreven:
a.een korte analyse van de stand van zaken op dat gebied
b.een opsomming van de belangrijkste ambities,
met de daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen.
1. Musea genereren kennis en context
Musea hebben met hun unieke collecties een kapitaal
waarvan de waarde niet overschat kan worden, niet
alleen in culturele zin, maar ook als bron van kennis
in de huidige kennissamenleving. In de discussies in
de aanloop naar deze kennisagenda kwam regelmatig
naar voren dat de verbinding tussen collectie en publiek
centraal zou moeten staan. Hoe kun je de betekenis van
collecties voor het publiek vergroten? Hoe kun je de
betrokkenheid van burgers bij erfgoed versterken?
onderzoek naar de collectie
Vanouds zetten musea onderzoek in om relevante
kennis en feiten te verzamelen over de collectie: over
de materiële aspecten van collecties, over conservering en restauratie. Kennis van die materiële aspecten
blijft van enorme betekenis. ‘Zolang authenticiteit een
van de unique selling points is, moeten we zoveel mogelijk willen weten van het authentieke object.’7
Daarnaast is ook onderzoek naar de geschiedenis van
collecties en collectievorming en de waarderingsge7 Uitspraak van een van de deelnemers aan de sessie
over collectiewaarde onderdeel van de werkbijeenkomst over de kennisagenda, georganiseerd door de
RCE op 24 april 2014.
1. Musea genereren kennis en context
Collectiewaarde
Educatieve waarde
2. Musea bieden emotie en inspiratie
Belevingswaarde
3. Musea verrijken de samenleving
Verbindende waarde
Economische waarde
schiedenis van groot belang voor de vorming, uitwisseling en selectie van collecties in de toekomst. Voor
het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij
hun cultuurbezit biedt het interessante mogelijkheden die verder onderzocht moeten worden. Restauraties op zaal bijvoorbeeld of presentaties over onderzoek naar materiële aspecten van schilderijen blijken
op grote interesse van het publiek te kunnen rekenen
en dragen bij aan het maatschappelijke draagvlak voor
de collecties en de activiteiten van musea.
bron van kennis
Met de collectie als de constante bron in een veranderende maatschappelijke context zoeken musea
steeds opnieuw naar de betekenis van voorwerpen
in relatie tot de maatschappelijke actualiteit. Bij die
continue zoektocht naar (potentiële) betekenissen
worden verbindingen gelegd tussen collecties en
kennis ‘binnen’ en ‘buiten’ het museum.
Musea worden vaak als ‘schatkamers’ beschreven. In de
discussies over de kennisagenda dook ook regelmatig
de dynamischer term ‘werkplaats’ of ‘gereedschapskist’
op.8 Dat sluit aan bij de gedachte dat niet zozeer feitenkennis van belang is in de eenentwintigste eeuw, maar
het kunnen gebruiken van kennis in diverse contexten.
Educatie, de klassieke functie van het museum, wordt
dan ‘betekenis- en kenniscreatie’ waarbij maximaal
ruimte is voor de inbreng van de gebruiker.
Het functioneren als hedendaagse leeromgeving,
die ook inzetbaar is in het onderwijs, betekent in die
denkwijze dat musea ruimte geven voor interactie en
participatief leren, dialoog en reflectie, en minder
nadruk leggen op overdracht van informatie en feitenkennis.9 De educatieve waarde ligt dan minder in het
overdragen van kant-en-klare concepten, maar vooral
in het gezamenlijk ervaren en reflecteren en laten zien
dat er meer perspectieven op de werkelijkheid zijn.
Die benadering sluit nauw aan bij de ontwikkelingen
die gaande zijn in het onderwijs zelf. Om de kwaliteit van museumeducatie verder te bevorderen is er
behoefte aan kennisontwikkeling over het leren en
onderwijzen in musea, over de instrumenten en de
leereffecten die ze teweegbrengen, zoals ook in het
essay van Carla van Boxtel naar voren wordt gebracht.
8 zie o.a. essay van Esche, p. 40.
9 zie essay van Van Boxtel, p. 50.
digitalisering
Een aspect dat grote betekenis heeft voor álle museale functies is de voortschrijdende digitalisering.
Digitalisering zet het museum als fysiek instituut met
authentieke collecties in een heel nieuw perspectief.
Collecties worden in hoog tempo gedigitaliseerd en
via Google kun je in een virtueel museum rondlopen
en zelfs je eigen tentoonstelling maken.
Het biedt musea de mogelijkheid nieuwe presentaties te vormen en betekenissen toe te voegen over de
grenzen van instellingen heen (Voorbeelden daarvan
zijn de websites over Delfts aardewerk van het Gemeentemuseum Den Haag; of Aziatisch keramiek,
een samenwerkingsproject van vier musea, die de
eigen collecties koppelen aan collecties elders en
daar informatie aan toevoegen voor de gebruiker).
Digitale technologie maakt het mogelijk echte voorwerpen te bestuderen op een detailniveau dat voorheen niet mogelijk was.
Sociale media maken het mogelijk direct in contact
te treden met publiek en nieuwe publieksgroepen te
bereiken.
Het onderscheid tussen beheerders en gebruikers
van kennis vervaagt in het digitale domein. Gebruikers voegen zelf kennis toe en worden daartoe ook
uitgenodigd. (vergelijk www.velehanden.nl10). Voor
musea kan dit grote voordelen hebben: de kennis
van het publiek verrijkt de kennis over de collectie
en kleurt deze in. Het biedt kansen voor crowdsourcing
van kennis tot community curating van museale presentaties. Voor vrijwilligers is het een zinvolle en aangename tijdbesteding. Digitalisering opent bovendien
nieuwe mogelijkheden voor het leveren van content
voor educatieve en commerciële toepassingen.
Digitalisering en ontsluiting van collecties impliceert
voortschrijdende standaardisering van systemen. Door
digitalisering en technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe vraagstukken rond auteursrecht, eigendom, authenticiteit, interactiviteit en behoud van borndigital collecties. Het is van belang hiervoor zowel een
generieke visie te ontwikkelen, als specifieke oplossingen te vinden met aandacht voor individuele musea. Met
10De bijdrage die het publiek via velehanden.nl levert
aan het Stadsarchief Amsterdam is berekend op de
inzet van 16 fte in 9 maanden.
het oog op de toekomst gaat het daarbij om de connectiviteit van informatiesystemen en organisaties binnen en
buiten de museale sector in internationale context, zoals
in het essay van Julia Noordegraaf aan de orde komt.11
Ambitie en onderzoek
1. De eerste ambitie is de betekenis van het museum
als kennis- en leeromgeving en als plek van verhalen te vergroten.
Daarvoor is nodig:
• Hoe kan meer inzicht worden gekregen in de verouderingsprocessen van materiele en born-digital
objecten en collecties, over conservering en restauratie, geschiedenis van collectievorming?
11 Zie het essay van Noordegraaf, p. 30, waarin hiervoor
enkele suggesties worden gedaan.
• Hoe kan de kwaliteit van het museum voor het onderwijs worden versterkt, door het vergroten van
kennis binnen musea over leren en leereffecten?
Ook de kennis over de toepassingsmogelijkheden
van verschillende typen museumcollecties binnen
het schoolcurriculum is nog beperkt.
• Wat is de rol van het museum als kennisbron
gezien de informalisering van de kennis over erfgoed? Daarvoor is onder meer kennis nodig van
de receptie van de bezoeker en het rendement van
museumbezoek. In samenhang daarmee is ook
meer kennis vereist over de aard, kwaliteit, betrouwbaarheid en opbrengsten van de kennis die
‘amateurexperts’ inbrengen en de wijze waarop
daarin begeleiding mogelijk of wenselijk is.
• Op welke wijze kan het museum een rol spelen in het
toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek?
Het Stedelijk Museum
Amsterdam maakt kunst
toegankelijk voor mensen
met alzheimer (en andere
vormen van dementie) en hun
mantelzorgers. Foto: Tomek
Dersu Aaron
• Onder welke randvoorwaarden kan het onderzoek
worden versterkt door publiek-private samenwerking en commerciële toepassingen van de resultaten van het onderzoek?
2. Musea bieden emotie en inspiratie
Het publiek van vandaag is ‘cultureel omnivoor’
geworden en laat zich niet makkelijk binden. Daarbij
komt een verlangen naar ‘onderdompeling, intense
ervaringen, sfeer en reuring’.12 Musea bieden de
bezoeker dan ook steeds meer een totaalpakket
aan ervaringen en belevenissen. Voor sommigen is
dat vooral plezier, entertainment en ontspanning,
alleen of met familie of vrienden, gekoppeld aan
12 Aldus de Raad voor Cultuur in de Cultuurverkenning,
zie noot 1.
een bezoek aan het museumcafé of de winkel. Voor
anderen bieden musea juist rust en gelegenheid tot
reflectie. Musea zijn ook plaatsen van herinnering
en zetten aan tot het beleven van identiteit, individueel en collectief. Belevingswaarde gaat in de eerste
plaats over het vermogen van musea mensen te
raken en te inspireren.
beleving en authenticiteit
De bezoeker die op zoek is naar beleving heeft niet
alleen oog voor de inhoud van het aanbod. Het gebouw, de sfeer, de bejegening zijn minstens zo bepalend. Ook de sociale context speelt een rol: een bezoek dat plaatsvindt in gezelschap van vrienden heeft
een andere impact dan een bezoek in schoolverband,
individueel of met familie.
De authenticiteit van de collecties is bij musea een
kenmerkende kwaliteit. Het is immers wat musea
onderscheidt van andere instellingen in een veranderlijke en virtualiserende wereld. Authenticiteit
beperkt zich niet tot de vraag of getoonde voorwerpen ‘echt of origineel’ zijn. Het is in belangrijke
mate een zaak van constructie, door het museum,
en perceptie, door de bezoeker. Musea worden, zo
blijkt uit onderzoek, in hoge mate als betrouwbaar
ervaren. In hoeverre de authenticiteit van voorwerpen of de selectie van bepaalde objecten in de
waardering van het publiek een rol speelt is nog
onduidelijk.
Authenticiteit evolueert bovendien onder invloed
van de snelle ontwikkeling van de technologie
waarbij het onderscheid tussen echt en virtueel,
of origineel en reproductie in de toekomst steeds
minder scherp worden. Door digitale technieken
als 3D wordt het mogelijk objecten levensecht na
te maken. Recent zijn populaire tentoonstellingen
georganiseerd met louter reproducties van het werk
van Rembrandt, Vincent van Gogh of historische
onderwerpen, zoals ‘Tutankhamun, The Exhibition’
in Amsterdam Expo.13
de actieve bezoeker
‘In een museum kun je niet alleen zien hoe een
Romeinse soldaat gekleed was, je kunt ook ervaren
hoe zwaar die helm was.’14 Leren is niet alleen een
cognitief proces; het gaat gepaard met fysieke en
zintuiglijke ervaringen en emoties. Deze visie op
leren, de zogenaamde embodied cognition, stelt dat
kennis verankerd is in lichamelijke actie, emoties
en perceptie. Beleving wordt sterk gestimuleerd
door een actieve betrokkenheid van de bezoeker.
Nieuwe technologie en inzet van multimediale
middelen lijken in de toekomst bijna onbegrensde
nieuwe mogelijkheden voor beleving te creëren. De
vraag is hoe musea de bezoeker kunnen stimuleren
niet alleen te consumeren, maar een actieve rol in te
nemen, en daarmee als het ware hun eigen beleving
te creëren.
13 Op de affiche van een andere grote publiekstrekker,
‘Titanic: The Artifact Exhibition’, die grotendeels met
kopieën is samengesteld, wordt nadrukkelijk aangekondigd dat authentieke objecten te zien zijn.
14Essay Van Boxtel, p. 50.
Ambitie en onderzoek
2.De tweede ambitie is de belevingswaarde voor de
bezoeker te vergroten en daarmee de impact van
het museum te versterken.
Daarvoor is nodig:
• Hoe kunnen musea beleving bewust inzetten als
instrument bij het genereren van betekenis, inspiratie
en het teweegbrengen van krachtige (leer)ervaringen?
• Wanneer vinden dergelijke ‘transformerende’ ervaringen plaats en hoe worden ze veroorzaakt? Dit vraagt
om meer kennis en inzicht in verschillende typen –
op beleving gerichte – interventies en methodieken
in het museum (zoals narrativiteit, role playing, living
history, gebruik van nieuwe media e.d.) voor verschillende categorieën bezoekers. Daarbij kan gebruik
gemaakt worden van het vele onderzoek dat meer
algemeen naar ‘experiences’ en beleving is gedaan.
• Wat is de betekenis en impact van authenticiteit
als unieke waarde voor museale beleving in een samenleving die meer en meer wordt gedomineerd
door virtual reality en hoe kan dit worden ingezet
om de maatschappelijke inbedding van het museum te versterken?
• Waardoor wordt de ervaring van de individuele
bezoeker gevormd en gestuurd en hoe kan het museum de museumbeleving personaliseren?
3. Musea verrijken de samenleving
Musea leveren een belangrijke maatschappelijke
bijdrage aan de samenleving, zowel in materiële als
in immateriële zin. Musea verbinden: generaties,
plaatsen, netwerken, verhalen, personen en organisaties. Musea dragen daarnaast aanzienlijk bij aan de
lokale en nationale economie.
verbinden
Musea zijn plaatsen waar mensen en ideeën samenkomen; van het museum als een aantrekkelijke locatie waar het prettig is te verkeren en waar je graag
gezien wilt worden. Met de winkel en horeca als
belangrijk verlengstuk tot het museum als knooppunt van discussie en aanjager van debat over actuele
maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen.15
15 Esche stelt in zijn essay, p. 40, dat het idee van volksverheffing moet worden losgelaten, aangezien de
hiërarchische samenleving aan haar eind is. Wel kunnen
kunstmusea een positieve kracht zijn in de ontwikkeling van een democratische samenleving.
Musea worden steeds meer onderdeel van de publieke ruimte en worden fysiek zo ingericht dat ze
toegankelijkheid en gastvrijheid uitstralen.
Ze tonen in toenemende mate hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid door actief de verbinding te
zoeken met andere domeinen zoals zorg, welzijn of
sport; bijvoorbeeld met speciale programma’s voor
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Stadsmusea zoeken verbinding met bevolkingsgroepen
en wijken en dragen zo bij aan sociale cohesie en
participatie.
Musea binden vrijwilligers en (bedrijfs)vrienden aan
zich en versterken daarmee hun maatschappelijke
wortels. Hun actieradius om zich te verbinden met
groepen in de samenleving is door sociale media als
Twitter en Facebook bovendien enorm uitgebreid.
verrijken
Musea dragen bij aan de aantrekkingskracht en het
positieve imago van steden en aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat; ze trekken hoogopgeleide creatieven en kenniswerkers aan.16 Musea en historisch
erfgoed trekken bezoekers en toeristen uit binnenen buitenland, maken de stad een aantrekkelijker
bestemming en zorgen ervoor dat mensen langer
in de stad verblijven. De lokale economie vaart daar
wel bij. Door te investeren in nieuwe en bijzondere
museumgebouwen (zoals in Zwolle, Leeuwarden
of Den Bosch) investeert een stad in belangrijke
mate in zichzelf. Musea sluiten in hun profilering
en programmering aan bij de identiteit van hun
stad en regio, bijvoorbeeld als zich ontwikkelende
kennisstad, of als stad van innovatieve industrie en
design. Sommige musea profileren zich expliciet als
motor van kennis en creativiteit in hun stad en regio
en verbinden hun collecties met bedrijfsleven en
creatieve industrie en opleidingen. Ze stellen zich op
als culturele programmeur of spil in hun omgeving.
De samenwerking tussen culturele instellingen in
stedelijke knooppunten neemt toe.17 Musea dragen
16 Zie Richard Florida, The Rise of the Creative Class; and how it’s
transforming work, leisure, community, and everyday life (2002)
en de diverse publicaties van Gerard Marlet, o.a. Atlas voor
Gemeenten 2007, ‘De betekenis van cultuur voor de stad’.
17 De Raad voor Cultuur voorziet in zijn Cultuurverkenning een toename van samenwerking tussen podia,
musea en gezelschappen, ook in het delen van apparatuur en diensten.
evenzeer bij aan het nationaal imago en identiteit.18
Ze vertegenwoordigen door hun aantrekkingskracht
op het (internationaal) toerisme bovendien een
grote economische waarde.
Ambitie en onderzoek
3.De derde ambitie is dat musea hun toegevoegde
waarde voor de samenleving verder uitbouwen
en zichtbaar maken. De keuzes die musea daarin
maken zullen sterk uiteenlopen, zowel in focus als
in reikwijdte; ze hebben met elkaar gemeen dat ze
vragen om nieuwe netwerken en partnerschappen
en om de bereidheid buiten vaste kaders en grenzen te treden.
Daarvoor is nodig:
• Op welke wijze kan de sociale rol van musea en de
toegevoegde economische waarde en de daarbij
behorende prestaties zichtbaar gemaakt worden
en beoordeeld?
• Welke betekenis hebben digitalisering, nieuwe
partnerschappen en veranderingen in de bekostigingsstructuur van musea (minder subsidie,
meer private middelen) voor museale bedrijfs- en
verdienmodellen?
• Op welke wijze kan de sociaal-economische bijdrage aan de stad en regio in beeld worden gebracht
en gemonitord?
• Hoe kunnen nieuwe publieksgroepen worden bereikt en hoe kunnen zij een duurzame relatie met
het museum en de collectie opbouwen?
• Op welke manier kan het museum een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke
betekenis van de collectie en museale organisatie
verbreden en versterken?
18Niet voor niets zijn musea prominent aanwezig bij
belangrijke momenten, zoals de Nuclear Security Summit in Den Haag in maart 2014.
6. De toekomst
De Kennisagenda voor het Museale Veld roept op
tot een nieuwe samenwerking tussen het museale
veld en de wetenschap. De onderzoekslijnen die de
agenda aangeeft, vragen om een nieuwe organisatie
van het museale veld in de relatie met universiteiten en onderzoekers. Want de kennisopgave voor
musea van de toekomst, zoals in deze kennisagenda
zijn omschreven, vragen om een gezamenlijke benadering door musea en andere organisaties op het
terrein van kennis en onderzoek. Dit is van belang
voor het onderzoek en deelname aan bestaande en
toekomstige onderzoeksprogramma’s, nationaal en
internationaal.
De kennisagenda biedt de basis voor een uitvoeringsagenda in de toekomst. Die zal richting geven aan
hoe, door wie en wanneer het benodigde onderzoek
kan worden georganiseerd binnen beschikbare
financiële kaders, nationaal en internationaal, en
binnen bestaande en toekomstige onderzoeksprogramma’s. Het is daarbij van belang om, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de kennisagenda, ook
deze uitvoeringsagenda samen met het museale veld
en de betrokken instellingen op het terrein van de
wetenschap te ontwikkelen. Het ministerie van OCW
zal het initiatief nemen om tot een gezamenlijk plan
van aanpak te komen.
Bibliografie
‘Agenda 2026, Toekomstverkenning voor de Nederlandse museumsector’, Nederlandse Museumvereniging, september 2010.
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/
Over%20de%20vereniging/Agenda%202026%20
PDF%20def.pdf
Marlet, Gerard, De betekenis van cultuur voor de stad, Atlas
voor Gemeenten, 2007.
http://www.seo.nl/uploads/media/976_De_kunst_
van_investeren_in_cultuur.pdf
Knoop, Riemer, ‘Blade Runner. Het neerdalend stof
van een catastrofe’, in: De informatiemaatschappij van
2023. Perspectieven op de nabije toekomst, Amsterdam,
2013.
http://www.digitalarchiving.nl/wp-content/uploads/2013/08/De-informatiemaatschappij.pdf
‘De cultuurverkenning. Ontwikkelingen en trends in
het culturele leven in Nederland’, Raad voor Cultuur,
Den Haag, juni 2014.
http://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/
De_Cultuurverkenning.pdf
‘Musea voor Morgen’, Nederlandse Museumvereniging en Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea, 30
september 2012.
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/4-VoorLeden/Bestanden/Musea%20voor%20Morgen%20
Rapport%20Commissie%20Asscher.pdf
‘Onderzoeksagenda “Diversiteit in het jeugdbeleid”’,
2010.
http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/2744_Ondezoeksagenda-diversiteit-in-het-jeugdbeleid.pdf
Onderzoeksagenda Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK), 2014.
http://www.onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl/
cms-doc/doc_10237.pdf
‘Onderzoeksprogramma Sport’, ZonMw, STW
en NWO. http://www.stw.nl/nl/programmas/
onderzoeksprogramma-sport
‘Visie en roadmap stedelijke verlichting Eindhoven
2030’, onderzoeksrapportage, juli 2012.
http://alexandria.tue.nl/repository/books/735473.pdf
‘English Heritage Research Agenda 2005-2010.’
https://www.english-heritage.org.uk/publications/
eh-research-agenda/researchagenda.pdf
‘Mind the Gap. Rigour and Relevance in Heritage
Science Research’, 2014.
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/
mind-the-gap-report-jan-2014.pdf
‘Strategic Research Agenda’, IIP/CREATE.
http://www.iipcreate.com/wordpress/wp-content/
uploads/iip_create_book_sra.pdf
Florida, Richard, The rise of the creative class; and how it
is transforming work, leisure, community, and everyday life,
New York, 2002.
Deel 2
essays
Inleiding
Om hun maatschappelijke functie te kunnen behouden en versterken zullen de Nederlandse musea
de komende jaren meer gaan samenwerken met
elkaar en met onderzoekers en wetenschappelijke
instellingen. Ze zullen een actief aandeel nastreven
en krijgen in het formuleren van de kennis- en onderzoeksvragen die tot de benodigde inzichten en
data kunnen leiden, waarmee niet alleen het behoud
en de presentatie van de collectie ondersteund kan
worden, maar juist ook de betekenis van het museum als een unieke en onmisbare actor in een vitale
samenleving en economie.
De museumvereniging heeft in 2011 met de publicatie van ‘Meer dan waard’ een duidelijk standpunt
uitgedragen over de maatschappelijke waarde van
het museum nu en in de toekomst. Het museum
is meer dan de collectie op zich, hoezeer daarmee
het museum ook fungeert als schatbewaarder van
erfgoed, identiteit en cultuur. Het museum heeft een
eigen educatieve functie in deze informatiesamenleving waarin kennis en toegang tot kennis doorslaggevend zijn voor succes en welzijn. Het vermogen
om mensen met elkaar te verbinden hebben musea
altijd gehad en daar is in deze dynamische, globaliserende en individualiserende samenleving meer dan
ooit behoefte aan. De betekenis van beleving in de
ontplooiing van individu en samenleving is een nog
goeddeels onontgonnen terrein, waar musea veel
kunnen winnen, maar ook een eigen, waardevolle
bijdrage aan kunnen leveren. Musea bezetten een
eigen niche in de creatieve industrie en vormen een
belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk werken leefklimaat voor de creatieve klasse, de nieuwe
economische motor van de kennissamenleving.
Naast de waarde die de collectie vertegenwoordigt,
heeft het museum educatieve, verbindende, economische en belevingswaarde. Daarin schuilt de grote
maatschappelijke betekenis van het museum.
Om in de toekomst geen positie te verliezen en juist
de bijdrage aan de samenleving te kunnen versterken is nieuwe kennis nodig. Kennis die alle facetten
van de maatschappelijke functie van het museum
bestrijkt. Welke trends zullen relevant zijn voor het
functioneren van musea? In hoeverre zijn musea
wel of niet toegerust om op die trends in te spelen.
Welke kennis is nodig om ook op de korte en middellange termijn te kunnen voorzien in de betekenis
van musea? Op welke wijze kan deze nieuwe kennis
breed tot effectieve toepassing komen?
Vijf spraakmakende en aansprekende denkers uit
de museale en wetenschappelijke praktijk hebben
een essay geschreven om de brede maatschappelijke
betekenis en functie van het museum in perspectief
te plaatsen. Ieder heeft een van de vijf waarden uit
‘Meer dan waard’ gebruikt als vertrekpunt om een
visie te ontvouwen op de positie van het museum en
de maatschappelijke uitdagingen die het in de nabije
toekomst het hoofd moet bieden.
De essays dienden mede als achtergrond en onderlegger voor de discussie die op 24 april 2014 door
een brede vertegenwoordiging uit het museale en
universitaire veld is gevoerd over de kennis- en onderzoeksvragen die kunnen leiden tot de kennis die
de maatschappelijke functie versterkt en verbreedt.
Collect en Connect
collectiewaarde | Julia Noordegraaf
‘You like this? A democratic Approach to the Museum Collection’, 10-6-2011 t/m 1-15-2012.
Courtesy, Plains Art Museum, Fargo, ND, Verenigde Staten.
Collectiewaarde
in een digitaal
tijdperk
In een recente aflevering van het
actualiteitenprogramma Tegenlicht wordt de kijker
meegevoerd in de artificiële werkelijkheid van digitale
kopieën en reconstructies (‘Hoe echt is echt’ – VPRO,
Nederland 2, 9 maart 2014). De makers bezoeken onder
andere het Taiwanese bedrijf Next Media, dat heel
succesvol is met het maken van virtuele reconstructies
van nieuwsgebeurtenissen waar geen camerabeelden
van zijn. Met een database waar inmiddels 30.000
virtuele karakters van bestaande personen zijn
opgeslagen én technieken uit Hollywood voor
manipulatie van gezichtsuitdrukkingen, produceren de
500 medewerkers van dit bedrijf zo’n 30 minuten film
per dag, voor bijvoorbeeld de Amerikaanse omroep
NBC. Ook zien we het werk van de Amerikaanse
journaliste Nonny de la Peña, die een reportage
maakte in een virtuele reconstructie van de niet voor
journalisten toegankelijke gevangenis op Guantanamo
Bay en zo de kijker betrekt bij een werkelijkheid die
anders niet audiovisueel te beleven is.
Het programma schetst een nabije toekomst waarin
we het onderscheid tussen echt en niet echt, tussen feit en fictie, niet meer kunnen maken. Volgens
filosoof, kunstenaar en wetenschapper Koert van
Mensvoort, die in de documentaire wordt geïnterviewd, is dat geen ramp. Hij beweert dat we af moeten van de enorme waardering van de authenticiteit
van het origineel die in westerse samenlevingen de
norm is. Van Mensvoort vindt dat het scherpe onderscheid tussen echt en niet echt overschat wordt – hij
stelt dat de grens tussen origineel en reproductie in
werkelijkheid vaak niet scherp te trekken is en dat de
waarde van simulatie en kopie in Aziatische samenlevingen veel beter wordt onderkend en benut dan in
de westerse. Voor journalisten is dit een angstbeeld:
als we zelfs van de gefilmde werkelijkheid die we op
televisie zien niet meer kunnen nagaan of die echt is,
staat niets minder dan de waarheid op het spel.
Ook de Nederlandse Museumvereniging NMV ziet
in haar toekomstvisie een scenario waarbij nieuwe,
digitale media de oude, analoge zullen verdringen,
met potentieel grote consequenties voor de toegankelijkheid, beleving en waardering van museale
collecties (Nederlandse Museumvereniging 2012: 12).
De snelle ontwikkeling van digitale technologie
is een van de trends waarmee musea de komende
tien jaar te maken krijgen – naast een vergrijzende
bevolking, een terugtredende overheid, groei van het
internationale cultuurtoerisme en een veranderend
kennislandschap. In dit essay worden enkele van
deze trends besproken. Welke maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen zijn te verwachten?
Hoe beïnvloeden ze de collectiewaarde van musea?
Welke kennis is nodig om te zorgen dat musea de
collectiewaarde daarbij kunnen laten aansluiten, en
hoe moeten we de productie en toepassing van die
kennis realiseren?
Digitaal en analoog
In de Tegenlicht-uitzending zien we ook een door
Nederlandse ondernemers in een winkelcentrum in
Taipei georganiseerde bijeenkomst rond het schilderij ‘Het meisje met de parel’ van Vermeer. Dat wil
zeggen: het gaat om een evenement waarbij digitale
scans van het origineel aan de man worden gebracht
– met behulp van een actrice en een levensgroot
Nijntje die beiden in een meisje-met-de-parel-outfit
de zaal in lopen – met de aankondiging dat ‘hier
heden en verleden elkaar ontmoeten’. De suggestie is duidelijk: hier zien we een toekomstscenario
waarin de digitale kopie van een schilderij niet meer
van echt te onderscheiden is. Een scenario dat raakt
aan onze diepgewortelde angst voor een wereld vol
kitsch, waarbij originele, authentieke objecten zijn
verdrongen door kopieën en reproducties.
Die angst is niet nieuw: hij gaat gepaard met de
introductie van elke nieuwe technologie, die vaak veel
minder ‘nieuw’ is dan wordt voorgesteld. Het is waar
dat elke mediatechnologie de werkelijkheid op eigen
wijze weergeeft en, vanwege de specifieke aard van het
medium, daar ook mede vorm aan geeft (Gitelman
2007). Maar het is niet zo dat elke nieuwe technologie
een breuk betekent met de voorgaande media. De
nieuwe media zijn anders, maar nemen ook aspecten
van de oude over (Bolter en Grusin 2000).
In plaats van een bedreiging, vormen de nieuwe,
virtuele representaties een aanvulling op de be-
3D-prints van delen van schilderijen van Vincent van Gogh in de tentoonstelling ‘van Gogh aan het werk’ (Van Gogh Museum). Foto: Lara E. Tompa
staande, analoge collecties, die het bereik en de
zichtbaarheid ervan kunnen vergroten. Zo kunnen
de digitale scans ‘Het meisje met de parel’ bekend
maken in een land als Taiwan, waar het origineel nog
nooit is tentoongesteld. En stellen de digitale reproducties van de schilderijen van Vincent van Gogh op
het Google Art Project ons in staat om in te zoomen
tot een detailniveau dat we in het museum alleen
kunnen benaderen door met een loep heel dichtbij
het schilderij te gaan staan, wat natuurlijk vanwege
de veiligheid niet mag.
Dat betekent niet dat we straks niet meer naar het
Van Gogh Museum hoeven te gaan om zijn schilderijen te bekijken, want we zullen altijd behoefte
houden aan het contact met het fysieke, originele
werk. Wanneer we voor het originele schilderij staan,
zijn we het dichtst bij de kunstenaar: zijn handen
hielden de penseel vast waarvan de streken nu nog
zichtbaar zijn op het doek. De nieuwe 3D-prints die
het Van Gogh Museum met Fuji ontwikkelde, stellen ons in staat die textuur voor het eerst ook zelf
te voelen en daarmee het contact met de originelen
nog dichter te benaderen. In die zin zullen digitale
reproducties de belangstelling voor het originele
erfgoed niet verkleinen, maar juist vergroten. Dat
zegt ook tentoonstellingsmaker Joy Lai in Taipei, die
in de Tegenlicht-uitzending aangeeft dat de toegankelijkheid van een kunstwerk toeneemt door de digitale scans, maar dat ze de glinstering en ontroerende
kracht van het origineel nooit kunnen vervangen.
Kortom, musea kunnen ook in een verregaand
gedigitaliseerde toekomst het aura van de originelen
blijven benutten. Daarvoor moeten we meer kennis
ontwikkelen over de kracht van analoge en digitale
collecties en hoe ze elkaar wederzijds positief kunnen beïnvloeden. Experimenten waarin nieuwe
mediatechnologieën worden ingezet in de tentoonstellingszalen en via publieksonderzoek worden
geëvalueerd, moeten zicht geven op de juiste mix
van digitale reproducties en analoge originelen (zie
bijvoorbeeld De Vet en Van Kregten 2014).
Onderzoek naar de omgang met virtuele collecties
op het internet – kwantitatieve en kwalitatieve analyse
van gebruikersstatistieken en etnografisch onderzoek
van concrete gebruikscases – moet uitwijzen wat
een goede strategie is om het ‘virtuele aura’ van de
collectieonderdelen te verbinden met het origineel
(Gorgels 2013). Historisch en theoretisch mediaweten-
Waar digitale reproducties
schappelijk onderzoek naar de aard en rol van digitale
technologie kan bijdragen aan het beter bepalen van
de mogelijkheden, impact én beperkingen van de
nieuwe media. Het ligt voor de hand dat musea hierbij
nauw samenwerken met onderzoekers en studenten
van universiteiten en hogescholen, evenals met ontwikkelaars van nieuwe mediatechnologie.
Born-digital – authenticiteit opnieuw definiëren
Waar digitale reproducties vooral een aanvulling zijn
op de bestaande, analoge collecties en presentaties,
stellen born-digital objecten het museale veld voor
meer fundamentele vragen over authenticiteit. Dit is
goed zichtbaar in de hedendaagse kunstpraktijk, waar
niet altijd meer een concreet verzamel- en toonbaar
eindproduct ontstaat. Zo buigen de conservatoren van
het Britse Tate zich over de vraag hoe je interactieve,
nog steeds in ontwikkeling zijnde kunstwerken moet
bewaren, zoals de website van het fictieve maar uiterst
realistisch ogende Lima Museum of Contemporary
Art, een werk van de Peruviaanse kunstenaar Sandra
Gamarra (http://li-mac.org). Of hoe je voor het computerscherm gemaakte werken als My%Desktop (2002)
van het Nederlandse kunstenaarsduo Jodi moet presenteren in een museale ruimte die voor een ander
type objecten ontworpen is.
Bij dit soort kunstwerken is het niet altijd mogelijk
de oorspronkelijke functionaliteit en verschijningsvorm te behouden. Dat betekent dat je veranderlijkheid zult moeten accepteren, wil je het werk in de
toekomst toegankelijk houden. Dit heeft vergaande
consequenties voor een conserveringspraktijk die
nog steeds sterk gericht is op de materiële authenticiteit van het kunstwerk, op het behoud van de
oorspronkelijke look and feel. Het vereist een nieuwe
manier om authenticiteit te definiëren in andere
termen dan zuiver materiële, bijvoorbeeld naar analogie van de uitvoerende kunsten (Laurenson 2006).
Daar ligt een mooie uitdaging voor wetenschappelijk
onderzoek, waarin technologisch inzicht in de aard
en het ‘gedrag’ van dit soort complexe, interactieve
werken wordt gecombineerd met theoretische reflectie op authenticiteit en de verzamel- en conserveringspraktijk om zo nieuwe modellen te ontwikkelen
voor de conservering en restauratie van het erfgoed
van de toekomst (zie Noordegraaf et al. 2013).
De specifieke aard van born-digital objecten (snelle
technologische veroudering, interactiviteit, tech-
vooral een aanvulling zijn op de
bestaande, analoge collecties en
presentaties, stellen born-digital
objecten het museale veld voor
meer fundamentele vragen over
authenticiteit
nische complexiteit, kosten van opslag en beheer)
heeft ook implicaties voor de inrichting van het erfgoedlandschap. Het ontstaan van hybride objecten
als interactieve publicaties, multimediale kunst of
het tweede scherm bij televisieprogramma’s zorgt
ervoor dat de traditionele taakverdeling (dit hoort bij
het archief, dat bij het museum, en het andere bij de
bibliotheek) problematisch wordt.
Technologisch gezien lijken digitale publicaties,
archivalia, museale objecten en mediaproducties sterk
op elkaar en vanwege de complexiteit en hoge kosten
voor het behoud is samenwerking aan generieke oplossingen onvermijdelijk. Deze ontwikkelingen nodigen ertoe uit om de institutionele verkaveling van het
erfgoedlandschap opnieuw te bezien. Dit ook omdat
de huidige en toekomstige ‘digital native’ gebruikers
geen boodschap meer hebben aan die historische
gegroeide verkaveling. Zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in het ‘Werkplan
Infrastructuur Digitaal Erfgoed’ (2013: 1):
Gebruikers van het digitale erfgoed hebben geen
boodschap meer aan grenzen tussen sectorale domeinen. En door de informalisering van de kennis
over het erfgoed, kunnen collectiebeherende instellingen zich minder makkelijk beroepen op hun autoriteit. In de digitale omgeving moet je verbindingen
verdienen door de manier waarop je informatie deelt
en opwaardeert (met context, connecties en een
goede presentatie).
Dat betekent dat samenwerking in een grote Digitale
Collectie Nederland in de toekomst onvermijdelijk
is. Over tien jaar hebben we een Nationale Infrastructuur voor Digitaal Erfgoed (zie ministerie van OCW
2013). Grote vraag daarbij is hoe digitale duurzaam-
heid gestalte kan krijgen in de vorm van maatwerk
– de case by case-oplossingen die nodig zijn voor
hoogwaardige culturele objecten als digitale kunst –
naast massa met zijn generieke oplossingen voor de
archivering en conservering van digitale boeken en
kranten, websites en multimediale televisieprogramma’s. Ook hierbij ligt samenwerking van de landelijke coalities voor digitale duurzaamheid (Nationale
Coalitie Digitale Duurzaamheid en Culturele Coalitie
Digitale Duurzaamheid) met kennisinstellingen en
private partners voor de hand.
Digital natives – van consumenten naar
participanten
Naast de musea, kennisinstellingen en private
partners is er nog een vierde groep die in de nabije
toekomst meer intensief betrokken zal zijn bij de
productie, het beheer en het gebruik van (digitale)
museale collecties: het publiek. Over tien jaar zijn
diverse gebruikersgroepen actief betrokken bij alle
kerntaken van het museum: ze denken mee over
selectie, helpen bij identificatie en beschrijving,
kijken mee bij restauratieprojecten en worden ook
ingezet bij de conservering van complexe, multimediale objecten als net art, interactieve websites en het
tweede scherm (bijvoorbeeld door het opschonen
van achterliggende databases). Bovendien zijn ze actieve gebruikers van gedigitaliseerde en born-digital
collecties en dragen bij aan de verrijking daarvan
door contextuele data aan te leveren of zelfs eigen
objecten aan de verzameling toe te voegen.
Deze ontwikkeling is gerelateerd aan een belangrijke demografische trend: een sterk vergrijzende
bevolking. Er komen steeds meer pensioengerechtigden die nieuwe uitdagingen zoeken en graag
betrokken zijn bij museale taken om hun kennis te
vergroten en verdiepen. Voor musea is dit interessant omdat zij tijd kunnen investeren en omdat
ze aan collectieonderdelen gerelateerde verhalen
hebben die straks verloren gaan: ‘de omslag van
“memory to history” ligt besloten in deze generatie’
(Nederlandse Museum­vereniging : 2010 5). Voorbeelden zijn de succesvolle projecten ‘Tags en uitleg’
(de beschrijving van de fotocollectie van het Maria
Austria Instituut) en ‘Glashelder!’ (het identificeren
van microscopische glaspreparaten van Naturalis)
op het crowdsourcing platform Vele Handen (www.
velehanden.nl) en het project ‘Operation War Diary’
van de National Archives in Groot-Brittannië, waar
citizen historians helpen de dagboeken van legereenheden uit de Eerste Wereldoorlog te classificeren en
beschrijven.
Het gaat daarbij om meer dan betrokken vrijwilligers. Effectieve crowdsourcing gaat om de inzet van
expertise van amateurs, waarbij het museum echte
betrokkenheid toont, zorgt dat er iets gedaan wordt
met de geïnvesteerde tijd en kennis en duidelijk
maakt aan welk onderdeel van het museale kernproces die ten goede komt (Centre for the Future of
Museums 2012: 6) Lang was er scepsis ten aanzien
van de kwaliteit van de inbreng van deze amateurexperts (Fleurbaay en Eveleigh 2012). Inmiddels is
crowdsourcing niet meer weg te denken en blijkt ook
dat de inbreng van vrijwilligers echt aanvullend is
en vaak net zo goed als die van professionele experts
(Noordegraaf 2011; Aroyo en Welty 2013). Over tien
jaar weten we beter – dankzij het gezamenlijk onderzoek van erfgoedinstellingen, geesteswetenschappers en informatica-onderzoekers – wat precies de
aard is van de kennis die de inzet van amateurexperts
oplevert. Anderzijds zullen nieuwe projecten ook
meer sturing van de gebruiker bevatten, zodat de
expertise en vaardigheden van amateurs meer in lijn
worden gebracht met professionele standaarden.
Crowdsourcing en community curating vormen een
uitdaging voor de traditionele rol van museale autoriteit: je moet je collecties en kennis willen delen en
de opbrengst serieus nemen (Centre for the Future
of Museums 2012: 7). Dat wil niet zeggen dat er geen
plaats meer is voor experts. Juist in dat online domein
is ook weer meer behoefte aan ‘content curation’ (Rosenbaum 2011). Hier ligt een kans voor musea, die zich
in het online domein juist met hun curatorial expertise
kunnen onderscheiden, door betrouwbare informatie
te bieden over interessante en relevante overblijfselen uit het verleden. Hier zit wel een spanning met
de trend naar institutionele grensvervaging. Digitale
gebruikers zijn vooral geïnteresseerd in een specifiek
thema; via welke ‘voordeur’ ze daar informatie over
kunnen vinden, is voor hen niet relevant. Het is zinvoller om een collectie of thema centraal te zetten dan
om een institutionele portal op te richten.
Gitta Luijten, toenmalig directeur van de Mondriaan Stichting, verwoordde dat in 2011 als volgt: ‘De
maatschappelijke betekenis van musea wordt groter
wanneer niet het museum, maar de collectie het ver-
'My%Desktop', JODI, 2002
trekpunt is. Met de collectie kunnen we perspectief
bieden op de huidige tijd. Daarnaast maken we maatschappelijke verhoudingen inzichtelijk door die in
een context te plaatsen. Dat legitimeert het museum
in de samenleving’ (DSP Groep in opdracht van NMV
2011: 72). De vraag is wel hoe musea de verbinding
kunnen blijven leggen met de analoge collecties binnen de muren van het instituut, zodat de waarde van
de ervaring van het origineel geborgd blijft.
Veranderend kennislandschap – de digitale
geesteswetenschappen
Het centraal stellen van collecties en daarmee verbonden thema’s is ook van belang in verband met
veranderingen in het kennislandschap. Op basis van
een aantal vragen over de ontwikkelingen in hun
vakgebied, voorgelegd aan een selectie van Nederlandse geesteswetenschappers, stelde De Groene Amsterdammer vorig jaar vast dat zich in de geestesweten-
schappen – van oudsher de dichtst met het museale
veld verbonden wetenschappelijke discipline – een
aantal stille revoluties voltrekt (‘De 10 revoluties in
de geesteswetenschappen’, 30 oktober 2013). Het
solitaire onderzoek op basis van een beperkt corpus
wordt langzaamaan ingeruild voor het in teams
onderzoeken van grote digitale datasets met behulp
van nieuwe, digitale onderzoeksmethoden. Ook
wordt er in toenemende mate over de grenzen van
het vakgebied gewerkt, zowel binnen de geesteswetenschappen als daarbuiten, met sociologen, cognitiewetenschappers en informatici.
Nadat het erfgoedveld het voortouw heeft genomen in de grootschalige digitalisering van collecties,
zijn geesteswetenschappen nu begonnen die schat
aan data te ‘mijnen’. Over tien jaar zijn de digitale
geesteswetenschappen een feit. Het merendeel van
de onderzoekers is dan vertrouwd met digitale data
en methoden en zal deze benutten voor de productie
van nieuwe kennis (zie de door de KNAW en NWO
georganiseerde lezingenreeks ‘Digital Humanities:
Hype of revolutie?’, zie www.knaw.nl/nl/actueel/
agenda/digital-humanities-hype-of-revolutie).
Net als amateurgebruikers zijn ook onderzoekers
vooral geïnteresseerd in specifieke onderwerpen
of thema’s, waarvoor diverse collecties worden samengebracht en gelijktijdig doorzocht. Een eerste
voorbeeld van een dergelijk type kennisproductie
is het project ‘Cultuur in Context’, dat in 2007 en
2008 door de Reinwardt Academie is uitgevoerd in
samenwerking met een aantal erfgoedpartners en
kennisinstellingen. In dit project werden gegevens
over theatervoorstellingen en filmvertoningen uit de
informatiesystemen van diverse instellingen samengebracht in een virtuele collectie ‘openbare vermakelijkheden’ (Van Asseldonk et al. 2009).
Uit dit project bleek dat er naast technische problemen (de koppeling van de diverse datasets) ook
culturele uitdagingen zijn, zoals de verschillen tussen
musea (conservatoren doen onderzoek) en archieven
(archivarissen inventariseren en beschrijven, maar
verrijken de collecties zelf niet met contextuele data).
Voor de toekomst gaat het om het vergroten van de
connectiviteit (Ministerie van OCW 2013: 1). In de eerste
plaats de connectiviteit van informatie (de koppeling van
informatie uit vele bronnen via een technische infrastructuur met informatieprincipes, standaarden, API’s
en metadatering), in de tweede plaats de connectiviteit
van organisatie (netwerkvorming over de grenzen van
instellingen, domeinen en nationale staten heen).
Publiek-private samenwerking
Een laatste belangrijke trend is de terugtredende
overheid. In de toekomst zullen nog meer publieke
taken worden overgelaten aan de markt dan nu al het
geval is. Voor de musea betekent het dat ze hun samenwerking met private partners uit het bedrijfsleven verder moeten intensiveren. Naast maatschappelijke waarde vertegenwoordigen museale collecties
ook economische waarde, zowel in analoge (toerisme) als in digitale vorm (content voor op vermaak
en educatie gerichte toepassingen). Het voordeel van
het benutten van die economische waarde is dat het
publieksbereik kan worden vergroot door de ontwikkeling van toepassingen die musea alleen niet zouden kunnen betalen. Het nadeel is dat de aandacht
bij het kapitaliseren van collecties vooral uitgaat
naar al populaire en zichtbare thema’s en collectieonderdelen, ten koste van de collecties en kerntaken
die minder goed te ‘vermarkten’ zijn.
In het online domein levert samenwerking met
grote marktspelers als Google, Facebook en Microsoft
bovendien mogelijke privacykwesties op, waarbij de
toegang tot museale collecties online ongemerkt
wordt ‘betaald’ met de data van gebruikers (Van Dijck
2013). Musea genieten een groot vertrouwen, dat
moeten ze blijven waarmaken door standaarden van
transparantie en verantwoordelijkheid te handhaven.
De ontwikkeling van nieuwe kennis over de randvoorwaarden voor die standaarden is van belang om
publiek-private samenwerking zinvol in te zetten.
Het ligt voor de hand dat musea voor de productie van de benodigde kennis nauw samenwerken
met onderzoekers en studenten van universiteiten
en hogescholen, evenals met ontwikkelaars van
nieuwe mediatechnologie. Idealiter worden per
kennisdomein (analoge-digitale collecties; behoud
en presentatie van born-digital collecties, nieuwe
vormen van publieksparticipatie, gebruik van collecties in onderzoek) consortia gevormd van grotere
en kleinere musea, onderzoekers van universiteiten
en/of hogescholen en private partners. Daarbij zijn
doelstellingen, gewenste uitkomsten, tussentijdse
resultaten en het traject van testen, bijstellen en
implementeren van onderzoeksuitkomsten vooraf
helder afgestemd.1 Relevante expertise kan worden
opgespoord via Narcis, Google en de websites van
kennisinstellingen, via de beroepsverenigingen
als de Nederlandse Museumvereniging en via
CLICK-NL, het kennis- en innovatienetwerk van de
creatieve industrie in Nederland. Door gebruik te
maken van de internationale netwerken van musea,
kennisinstellingen en bedrijven kan deze samenwerking tevens worden opgeschaald naar (supra-)
Europees niveau.
Voor kleinere projecten met een goede afstemming
van de doelstellingen van de betrokken partijen is
vaak niet veel (extra) financiering nodig – dan levert de
onderzoeksinstelling de benodigde kennis en onderzoekers, de musea collecties, testomgevingen en disseminatie- en valorisatiemogelijkheden en de private
partner(s) de benodigde technologische expertise en
prototypes. Grote projecten kunnen voor financiering
denken aan particuliere fondsen en subsidies voor
onderzoek en innovatie vanuit de topsector Creatieve
Door in processen van selectie en acquisitie,
classificatie en beschrijving, conservering en
restauratie, tentoonstellen en voorlichten
standaard een rol voor betrokken vrijwilligers
in te bouwen, wordt de zichtbaarheid en
maatschappelijke relevantie en betrokkenheid
van museale kerntaken bevorderd
Industrie (met name via CLICK-NL Cultural Heritage)
en op Europees niveau de subsidies van het nieuwe
kaderprogramma Horizon 2020.
Congressen en andere bijeenkomsten van de NMV
zijn een belangrijk podium voor het bevorderen van
de toepassing van de opgebouwde kennis. Voorwaarde
daarbij is wel dat die bijeenkomsten sectoroverschrijdend zijn, zodat collectiebeheerders, presentatoren,
educatoren en marketingmedewerkers de kennis over
collectiewaarde gezamenlijk bespreken en doorvoeren. Voor projecten met een digitale component kan
het kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
functioneren als platform voor de verspreiding van
de opgebouwde kennis: via de projectenbank kunnen best practices worden gedocumenteerd, bekeken
en nagevolgd. Dergelijke netwerken bestaan ook op
internationaal niveau, zoals het International Network
for the Conservation of Contemporary Art (INCCA) en,
voor audiovisuele collecties, het Presto Centre. Binnen
die netwerken is al ervaring opgedaan met de productie
en toepassing van nieuwe kennis, in projecten als NeCCAR (waarin universitaire onderzoekers samenwerken
met musea, kunsthandelaren en restauratieateliers
in onderzoek naar de conservering van hedendaagse
kunst) en EU Screen (waarin televisiewetenschappers
en televisiearchieven samenwerken in de ontsluiting en
contextualisering van het Europese televisie-erfgoed).
Ten slotte ligt er een grote kans in samenwerking met
onderwijsinstellingen om lifelong learning te realiseren,
alsmede om de integratie met het basis en middelbaar
onderwijs te versterken, en zo de waarde van museale
collecties aan de nieuwe generatie digital natives door
te blijven geven. Hier ligt samenwerking met afdelingen pedagogiek en pabo’s aan hbo en universiteit voor
de hand. Zowel voor de ontwikkeling van nieuwe kennis over hoe cultuurbezit effectief kan worden ingezet
in het basisonderwijs, alsook voor de ontwikkeling van
toepassingen waarmee deze kennis in de praktijk kan
worden gebruikt. De inzet van museale collecties voor
de bevordering van historisch besef kan ook goed via
samenwerking met partners uit de creatieve (media-)
industrie, zoals het succes van televisieproducties als De
Gouden Eeuw (2012-2013) en De slavernij (2013) laten zien.
Daarnaast is het potentieel van de vele geïnteresseerde
vrijwilligers nog sterk onderbenut.
Hier ligt hier een gouden kans om de verbindende
waarde van musea en hun collecties te versterken en
de maatschappelijke relevantie verder te vergroten.
Via generieke platforms als Vele Handen of thematisch georiënteerde gelegenheidsprojecten kunnen
tal van vrijwilligers tamelijk eenvoudig worden
betrokken bij de kerntaken van het museum. Door
in processen van selectie en acquisitie, classificatie en beschrijving, conservering en restauratie,
tentoonstellen en voorlichten standaard een rol
voor betrokken vrijwilligers in te bouwen, wordt
de zichtbaarheid en maatschappelijke relevantie en
betrokkenheid van museale kerntaken bevorderd.
In dit ‘museum als werkplaats’, waar vrijwilligers
niet alleen betalende bezoekers zijn maar actieve
participanten, krijgt de museale collectiewaarde de
duurzame toekomst die het verdient.
Julia Noordegraaf is hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur en
directeur van het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and
Identity aan de Universiteit van Amsterdam (www.cchi.uva.
nl). Haar onderzoek is gericht op conservering en hergebruik
van audiovisueel en digitaal erfgoed. Ze publiceerde onder
meer de monografie Strategies of Display (2004/2012) en,
als hoofdredacteur, Preserving and Exhibiting Media Art
(2013). Momenteel leidt zij onderzoeksprojecten naar de inzet
van crowdsourcing in erfgoedinstellingen (MOCCA, met het
Stadsarchief Amsterdam en Picturae) en de rol van cultuur in
de vorming van Amsterdam als Creatieve Stad, van de Gouden
Eeuw tot heden (CREATE, met het Centre for Digital Humanities en het Intelligent Systems Lab Amsterdam). Ze is tevens
executive board member voor Mediastudies in de Common Lab
Research Infrastructure for the Arts and Humanities
(www.clariah.nl).
Bibliografie
Aroyo, Lora en Chris Welty, ‘Crowd Truth: Harnessing
Disagreement in Crowdsourcing a Relation
Extraction Gold Standard.’ WebSci‘13 conferentie,
Parijs, 1-5 mei 2013, http://www.researchgate.net/
publication/236463327_Crowd_Truth_Harnessing_
disagreement_in_crowdsourcing_a_relation_
extraction_gold_standard/file/60b7d517f69c26c5d7.pdf.
Asseldonk, Nancy van, Peter van Mensch, Harry
van Vliet (red.), Cultuur in Context. Erfgoeddata in nieuwe
samenhang. Amsterdam, Reinwardt Academie, 2009,
http://www.crossmedialab.nl/files/Cultuur_in_
context_binnenwerk_def6.pdf.
Bolter, Jay, Richard Grusin, Remediation: Understanding New
Media. Cambridge, MA: MIT, 2000.
Centre for the Future of Museums, TrendsWatch 2012,
Washington, DC: American Alliance of Museums, 2012,
http://www.aam-us.org/docs/center-for-the-future-ofmuseums/2012_trends_watch_final.pdf?sfvrsn=0.
Centre for the Future of Museums, TrendsWatch 2014,
Washington, DC: American Alliance of Museums, 2014,
http://www.aam-us.org/docs/default-source/center-forthe-future-of-museums/2014_trendswatch_lores-withtracking-chip.pdf?sfvrsn=0.
DSP Groep in opdracht van de Nederlandse
Museumvereniging, Meer dan waard: De maatschappelijke
betekenis van musea, april 2011,
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%20
dan%20waard.pdf.
Dijck, José van, The Culture of Connectivity: A Critical History of
Social Media. Oxford, Oxford University Press, 2013.
Fleurbaay, Ellen, Alexandra Eveleigh, ‘Crowdsourcing:
Prone to Error?’, ongepubliceerde paper, gepresenteerd
op de International Council on Archives Conference, Brisbane,
20-24 August 2012, http://ica2012.ica.org/files/pdf/
Full%20papers%20upload/ica12Final00271.pdf.
Gorgels, Peter, ‘Rijksstudio: Make Your Own
Masterpiece!’, in: Nancy Proctor, Rich Cherry
(red.), Museums and the Web 2013, Silver Spring,
MD: Museums and the Web. Gepubliceerd op 28
january 2013. Geraadpleegd op 27 maart 2014.
Http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/
rijksstudio-make-your-own-masterpiece/
Laurenson, Pip, ‘Authenticity, Change and Loss in the
Conservation of Time-based Media Installations’, in:
Tate Papers 6, 1 oktober 2006, http://www.tate.org.uk/
research/publications/tate-papers/authenticity-changeand-loss-conservation-time-based-media.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
‘Werkplan Infrastructuur Digitaal Erfgoed sept.
2013-maart 2014 (definitiefase).’ Den Haag, ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 24 september
2013.
Museums Association, Museums 2020 Discussion Paper,
Londen, Museums Association, juli 2012, http://www.
museumsassociation.org/download?id=806530.
Museums Association, Museums Change Life,
Londen, Museums Association, 2013, http://www.
museumsassociation.org/download?id=1001738.
Nederlandse Museumvereniging, Agenda 2026:
Toekomstverkenning voor de Nederlandse museumsector,
september 2010, http://www.museumvereniging.nl/
Portals/0/Assets/Over%20de%20vereniging/Agenda%20
2026%20PDF%20def.pdf.
Noordegraaf, Julia, ‘Crowdsourcing Television’s Past:
The State of Knowledge in Digital Archives’, in: Tijdschrift
voor Mediageschiedenis 14 (2011) 2, 108-120.
Noordegraaf, Julia, Cosetta G. Saba, Barbara Le Maître,
Vinzenz Hediger (red.), Preserving and Exhibiting Media
Art: Challenges and Perspectives, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2013.
Rosenbaum, Steven, Curation Nation: How to Win in a World
Where Consumers are Creators, New York, McGraw-Hill,
2011.
Vet, Marthe de, Jolein van Kregten, ‘Touch Van Gogh
and Be Touched – How New Media Are Transforming
the Way We Present Complex Research’, in: Nancy
Proctor en Rich Cherry (red.), Museums and the Web 2014,
Silver Spring, MD: Museums and the Web. Gepubliceerd
op 31 januari 2014. Geraadpleegd op 27 maart 2014.
Http://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/
touch-van-gogh-and-be-touched-how-new-media-aretransforming-the-way-we-present-complex-research/.
1Een (kleinschalig) voorbeeld van zo’n samenwerking
is het project Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage
van de Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief
Amsterdam, Picturae en een adviseur van University
College London, dat in 2013-2014 is uitgevoerd met
financiële steun van het Centre for Digital Humanities en het Creative Industries Research Centre
Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam. De
projectbeschrijving is beschikbaar via:
file:///C:/Users/jnoorde1/Downloads/mocca.pdf.
Het kunstmuseum in
de hybride samenleving
verbindende waarde | Charles Esche
Tekeningen van Dan Perjovschi voor de hal van het
Van Abbemuseum, 2006. Foto: Peter Cox
‘What we look for is
a way to live, a fresh
chance at coexistence’
Brian Holmes
‘Kunst is geen onderdeel van de cultuur, maar
reflecteert op deze cultuur. Ze hangt erboven
als een helikopter.’ Zo omschreef theatermaker
Johan Simons de relatie tussen kunst en cultuur in
het televisieprogramma Zomergasten. Door haar
te omschrijven als een slingerbeweging tussen
aantrekken en afstoten werpt deze uitspraak een ander
licht op de verbindende kracht van kunst. Kritische
reflectie en afstand nemen is net zo belangrijk als bij
elkaar komen. Verbinden is zo geen plat aaneenrijgen
van zaken, maar vraagt als eerste om los te komen
van een positie om vervolgens de waarde van die
positie te kunnen overzien, waarop die opnieuw
kan worden toegeëigend of worden veranderd. Dat
vraagt om ruimte – mentaal en fysiek. Nadenken
over de rol van kunstinstituten in Nederland, zoals
musea, vraagt om een reflectie op die ruimte en hoe
je voor ruimte kunt zorgen in een hybride tijd van
verregaande globalisering, Europese integratie en
internetcommunicatie.
Maar niet alleen de inhoud van Simons’ uitspraak,
ook de vorm laat zien welke instituties nodig zijn om
te verbinden. Simons is een gevierd theatermaker die
zijn talent heeft kunnen ontwikkelen in veel verschillende Nederlandse theaters, gebruikmakend van
brede ondersteuningsmogelijkheden die hiervoor
beschikbaar waren. Hij werkt nu in Duitsland waar
hij kennismaakt met een ander kunstklimaat en bestuurscultuur, en brengt zijn kennis vervolgens terug
naar de Nederlandse gemeenschap. Dat gaat ook niet
vanzelf. Hiervoor treedt hij op in Zomergasten – een
van de meest bijzondere televisieformats die werden
ontwikkeld door de publieke omroep. In een beeld:
Simons is een eik gegroeid op de humus van het
Nederlands-Europees institutioneel weefsel.
Willen we zorgen dat in 2030 een nieuwe Simons
via een nu nog onvoorstelbaar communicatiekanaal
op eenzelfde publieke en doorleefde wijze zijn of
haar zicht op kunst zal delen, dan zullen we zorg-
vuldig nieuwe voeding moeten aanbrengen in deze
uitgeputte humuslaag. Want hoe krachtig ook, de
eik Simons is van een vorige generatie. De Occupy-/
Indignados-bewegingen, de Arabische lente, het
ineenklappen van de wereldeconomie als gevolg van
onzorgvuldige en opportune deregulatie van financiële markten, de opkomst van populistische politiek
in heel Europa en de recente crisis in Oekraïne maken dat de hedendaagse horizon een andere is dan
die van de jaren zestig en zeventig.
In het algemeen kan gesteld worden dat rond 1989
een grootschalige verschuiving heeft plaatsgevonden
in de structuur van de Europese democratieën. Daarbij hebben een ongezonde vorm van technocratische
politiek, verbonden met een te eenzijdig geloof in de
deugden van de vrije markt, de Nederlandse en Europese gemeenschap na verloop van tijd verzwakt.
Kunst voor de gebruiker van morgen
Een klein, maar belangrijk onderdeel van die destabilisatie is de onevenwichtige hervorming van
de institutionele infrastructuur voor kunst. De
technocratische benadering die politici op zichzelf
hebben toegepast, waarin alles draait om management en marketing, is ook leidend geworden voor
kunstbeleid en kunstinstellingen. Met, bijvoorbeeld,
als resultaat dat de verhouding tussen bedrijfsleven
en kunstprofessionals is scheefgegroeid in raden
van toezicht van de Nederlandse musea en – onder
de noemer van Creative Industry – een steeds meer
onduidelijk samenvloeien plaatsvindt van economisch en kunstbeleid. In dat klimaat kan de verbindende slingerbeweging van de kunst zich moeilijk
voltrekken.
Terugkijkend kunnen we stellen dat kunstinstellingen zijn hervormd zonder goed na te denken
over de veranderende positie van kunst in een
veranderende wereld. De nadruk is, bewust of niet,
komen te liggen op het eenzijdig zoeken naar meer
efficiënte financieringsmodellen ten behoeve van
een achterhaalde, modernistische visie op kunst. Iets
wat vooral zichtbaar wordt in de contraproductieve
vorm van autonomie van de kunst die in Nederland,
mede dankzij Thorbecke, dominant is. ‘Autonomie
betekent vandaag de dag het tegenovergestelde van
waarvoor ze ooit bedacht is,’ vatte filosoof en criticus
Stephen Wright de huidige situatie onlangs samen.
Autonomie zou mensen moeten bevrijden van een
‘zichzelf opgelegde onmondigheid’, zoals Immanuel
Kant eind achttiende eeuw de kern van de verlichte
mens omschreef. Niet de kunst, maar het publiek
moest autonoom zijn. Een autonome burger gaat
anders met zijn of haar omgeving om, ziet zich niet
alleen als consument, maar als een ‘gebruiker’ – nog
een term van Wright – die zichzelf wil ontplooien,
maar zich ook verantwoordelijk voelt. Wil de helikopter van de kunst niet onbemand opstijgen in de
jaren die komen gaan, dan zullen we ons fundamenteel moeten bezinnen op hoe we haar gebruiken en
hoe we mensen kunnen stimuleren in het gebruik
ervan.
Hoe de verbindende kracht van kunst behouden
kan blijven voor de gebruikers van morgen, is de
vraag die we moeten stellen en beantwoorden. Dat
vereist een analyse van de karakteristieken van deze
tijd, het in kaart brengen van het type onderzoek dat
nodig is om hierop te reageren en welke elementen
van het kunstbeleid we moeten herijken om klaar te
zijn voor de eenentwintigste eeuw. Hiervoor moet
interdisciplinair gekeken worden naar alle kunst­
instellingen en hun brede bedding in de samenleving, vooral met betrekking tot onderwijs en media,
opdat kunst een positieve kracht kan zijn in de
ontwikkeling van onze democratische samenleving.
In dit essay zullen die vragen aan de hand van het
kunstmuseum worden behandeld.
Einde van het modernisme
De hedendaagse vorm bij uitstek is de hybride. Net
als auto’s die rijden op meer dan één brandstof,
zo zijn ook mensen in steeds meer verschillende
contexten actief. De gemeenschap is minder star
en hiërarchisch. Elites zijn vloeibaar geworden en
relaties dynamisch en internationaal. Kleine bedrijven opereren gemakkelijk over de grens in Europees
verband, mensen vinden hun echtgenoot tijdens
Erasmus-uitwisselingsprogramma’s en steeds meer
tweede- of derdegeneratiekinderen van de migranten uit de jaren zeventig doen mee in de toplagen
van de samenleving. Ondanks de renaissance van
het identiteitsdenken en nationalistisch populisme
is de samenleving steeds diverser geworden – zelfs
‘superdivers’ in de woorden van Rotterdamse oudhoogleraar Tariq Ramadan. Al die ontwikkelingen
zijn sterk beïnvloed door de mogelijkheden van internettechnologie en het bijbehorende concept van
globalisering. Hoe je een collectie en kennis kunt
gebruiken om de verbindende kracht van kunst te
activeren in een hybride samenleving is een centrale
vraag voor kunstmusea.
In eerste instantie zullen kunstmusea zich moeten
losmaken van het modernistische model dat vertrekt
vanuit de notie van specialisatie en separatie. De
hedendaagse samenleving is niet meer de geordende
lappendeken van het naoorlogse modernisme,
waarin elke maatschappelijke functie zijn eigen
instituut en eigen merites kende. Dat betekent:
afscheid nemen van het type autonomie zoals dominant in de afgelopen vijftig jaar, maar ook als gevolg
daarvan het idee van ‘verheffing’ loslaten. Het idee
dat mensen als het ware binnen de autonome zuil
van de kunst naar een hoger niveau moeten worden
getild, is een schoolvoorbeeld van een hiërarchisch
opgebouwde samenleving gericht op specialisatie.
De hybride samenleving vraagt niet om een kunstexpert die de gewone gebruiker autoritair bij de hand
neemt, maar om een museum dat kunst verbindt
met de alledaagse belevingswereld van mensen en
zo ruimte schept voor nieuwe vormen van gebruik.
Het museum is geen schatkist, gevuld met kunst
als betekenisloos esthetisch vermaak, maar een
gereedschapskist, klaar om actief te gebruiken in
verschillende contexten. Alleen als de wanden tussen
disciplines worden geslecht kan kunst verbinden.
Zo moet kunst weer een plek krijgen in de politiek, in
maatschappelijke debatten en in de ethiek van bedrijven. Om daar ruimte te scheppen voor een frisse blik,
nieuwe gedachten, kritische reflectie; om de collectieve
verbeelding te stimuleren over de wereld van morgen.
Kunst moet niet meer haar eigen plaats hebben, maar
weer worden geïnternaliseerd door verschillende maatschappelijke spelers. Kortom, niet meer het kunstitem
in het journaal als ‘luchtig’ niemendalletje, maar als
kritische wig om maatschappelijke thema’s als de
Zwarte Piet-discussie, migratie, Srebrenica of het ontspoorde bankwezen open te breken en op een nieuwe
manier te bekijken.
Musea moeten hierbij het voortouw nemen door
met hun collecties verhalen te vertellen over relevante maatschappelijke thema’s, maar ook door te
zoeken naar nieuwe vormen van gebruik van hun
collecties en door op oorspronkelijke wijze samen
te werken met andere maatschappelijke partijen. De
inzet zou daarbij niet zozeer moeten zijn om nieuwe
middelen te vinden, maar vooral om nieuwe vormen
van gebruik te stimuleren die de verbindende kracht
van kunst ontplooien in een hybride wereld.
Besturen in een hybride samenleving
In de hybride samenleving zijn publieke en private
systemen intensief vermengd. Dat vraagt om een
bestuurscultuur voor musea waarin zakelijke en
maatschappelijke belangen op een gedegen manier
in relatie tot elkaar besproken kunnen worden.
Het vraagt om een experiment met en kennis van
bestuursvormen waarin artistiek inhoudelijke, maatschappelijke en zakelijke belangen op een goede
manier bemiddeld worden.
In het geval van kunstmusea zouden daarom
kunstprofessionals (zoals ervaren managers in
de kunstsector, maar ook kunstenaars en andere
relevante professionals) samen met beleidsmedewerkers, (oud-)politici, leden van maatschappelijke
belangenorganisaties en ondernemers moeten
nadenken over de verschillende doelstellingen en
mogelijke vormen van bestuur die zouden passen
bij een museumorganisatie in de hybride samenleving. Inzet zou daarbij moeten zijn om niet te streven naar een uniform model, maar om juist diversiteit mogelijk te maken, zodat specifieke behoeften
bediend kunnen worden, regionale belangen meegewogen kunnen worden, en er ruimte blijft voor
experiment.
Democratie 2.0 – het publieke belang van kunst
Een tweede belangrijke karakteristiek van de hedendaagse samenleving is de intensivering van het
democratische proces. Internet heeft onze wereld niet
alleen kleiner gemaakt en economisch, politiek en
sociaal mensen aan elkaar geknoopt, ze heeft ook de
structuur van het publieke domein hervormd. Ook
hier is het moderne model van separatie en hiërarchische ordening afgekalfd en vervangen door nieuwe
dynamische en hybride vormen. De hybride samenleving komt met een democratie 2.0. Vooral het mechanisme representatie is onder druk komen te staan, iets
wat het politieke proces in zijn wortels raakt.
Musea zijn ontstaan in de negentiende eeuw en
zijn onderdeel van de geleidelijke formatie van de
moderne democratie. De eerste gebruikersgroep van
musea was dan ook de kleine groep uit de gegoede
burgerij die in de negentiende eeuw de dienst uit-
maakte. In de twintigste eeuw ontwikkelde de exclusieve democratie van de elite zich in een massademocratie, met massamedia en een kunstpolitiek gericht
op verheffing en emancipatie. De hedendaagse inter-
Het museum is geen schatkist, gevuld met
kunst als betekenisloos esthetisch vermaak,
maar een gereedschapskist, klaar om actief
te gebruiken in verschillende contexten
nettijd opereert via netwerken en kan slecht omgaan
met gesloten disciplines of instituten. Niet meer de
klassieke middelen als krant of televisie bepalen het
democratische debat, maar Twitter en Facebook.
Deze tijd zoekt naar hybride vormen en het gebruik
van kunst breekt door de poreus geworden wanden
van het museum heen.
Om het juiste museale model te ontwikkelen voor
de hedendaagse democratie is het belangrijk duidelijk te poneren op welke manier kunst en democratie
met elkaar verbonden zijn. Want kunst mag in elke
menselijke samenleving een rol spelen, in een democratie heeft de kunstervaring een specifieke functie. De Franse filosoof Jacques Rancière spreekt over
een ‘esthetische regime’ dat nauw verbonden is aan
het idee van democratie, terwijl de Canadese filosoof
Lambert Zuidervaart, kunst analyseert als belangrijke
bouwsteen voor een ‘democratische cultuur’. Wat
beide, heel verschillende filosofen, centraal stellen
in een democratie is de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen zichtbaar te maken en te verbinden
aan algemene opvattingen en publieke waarden,
waardoor deze ervaringen en opvattingen besproken
en gedeeld kunnen worden.
Kunst is daarbij niet het enige middel voor deze
uitwisseling. De omgang met kunst maakt dat
mensen vaardiger worden om deel te nemen aan
het democratische gesprek. Dit komt doordat kunst
een radicale openheid kent die wezenlijk is voor de
democratie. In kunst staat de ervaring centraal. Hoe
abstract of geëngageerd een kunstwerk ook mag zijn,
ze maakt in eerste instantie iets zichtbaar zonder te
definiëren wat het is. De kunstervaring verbindt op
een organische en unieke manier denken en kijken,
In het pittoreske Engelse Lake District, aan de rand van
het kleine dorpje Connistan, is al enige jaren het kleine
kunstinitiatief Grizedale Arts actief. Het bevindt zich op
het oude landgoed van John Ruskin en programmeert
het lokale ‘Mechanics Insituut’. Grizedale Arts is trendzettend in het zoeken naar nieuwe vormen van gebruik van
kunst en het zoeken naar constructieve verbindingen
tussen toonaangevende hedendaagse kunstenaars en de
dorps­gemeenschap. De kern van hun filosofie is om eerst
te kijken naar de wensen van de gemeenschap om vervolgens te kijken welke kunstenaar daar het beste aan kan
werken. Zo reanimeerde ze een dorpsritueel met Jeremy
‘Naked Machine’ (‘Volkswagen Modern’), Surasi Kusolwong, 2000-2011.
Van Abbemuseum. Foto: Pieter Vos
Deller, de bibliotheek met Liam Gillick en werken ze nu
samen met het dorp aan een Open Call voor het lokale
cricket­paviljoen. Voor Tate Liverpool ontwikkelde ze het
‘Office of Useful Art’ en in het Van Abbemuseum onlangs
de ‘Honest Shop’. Grizedale Art is daarmee onmiskenbaar
een van de meest oorspronkelijke en verrassende plekken
voor kunst die aansluiting heeft gevonden met de hybride
wereld. Grizedale Arts wordt ondersteund door de Arts
Council, maar heeft zoveel draagvlak in het dorp dat een
staflid wordt betaald met bijdragen uit die lokale gemeenschap. www.grizedalearts.org
idee en gevoel. En die connecties zijn de basis voor
de maatschappelijke verbindende kracht van kunst.
Kunst kan mensen door middel van een ervaring
verleiden tot een inzicht en een gesprek.
Dat is de belangrijke bijdrage die kunst kan leveren aan een democratische samenleving. Dialoog en
beleving moeten elkaar daarbij op een goede manier
aanvullen. Een kunstcollectie is hiervoor een krachtig gereedschap omdat het ervaringen uit het verleden kan activeren in het heden. We zien niet alleen
wat was, maar we kunnen ons het verleden opnieuw
toe-eigenen en leren het te gebruiken als reservoir
met vele geschiedenissen die ons helpen om het
heden te duiden.
Maar wil een nieuw begrip van een collectie betekenisvol zijn, dan moet je het kunnen delen en bespreken. Het is daarom een groot probleem dat kunstbeleid in Nederland zich bijna volledig richt op de
productie en presentatie van kunst, maar de receptie
laat liggen. De recente aandacht voor kunsteducatie
vult die leemte niet op. Want naast de keten van jong
naar oud, waarbij kunst op school de basis vormt voor
later engagement, moet ook de keten onder het volwassen publiek van maker naar kijker in balans zijn.
Het ontkoppelen van mediabeleid en kunstbeleid en
de afbraak van de Nederlandse kunsttijdschriften (als
gevolg van de bezuinigingen van het vorige kabinet)
maken het lastig voor kunst om goed te functioneren
in de hedendaagse samenleving. Ook bij de musea
zijn de gevolgen van deze scheefgroei zichtbaar. Nu de
kunstredacties bij kranten – vooral regionaal – krimpen, landelijke kunsttijdschriften stevig aan capaciteit
verliezen en internet juist vraagt om experiment en
investering zijn musea gedwongen om met hun krim-
pende budgetten meer te investeren in reflectie en
kritiek. Wil kunstbeleid inzetten op verbinding, dan
moet het beleid de verbinding in de gehele keten van
productie, presentatie en receptie op coherente en
gebalanceerde wijze stimuleren. De overheid zou juist
partijen moeten samenbrengen en niet onderwijs,
media en kunstinstellingen als aparte maatschappelijke domeinen benaderen.
Kunst en erfgoed als levend onderdeel van de
democratie 2.0
De hybride samenleving introduceert nieuwe vormen
van kunst en andere manieren van omgang met erfgoed. Deze worden in het veld ontwikkeld en toegepast
en in universiteiten onderzocht. Door de sterke traditie
van autonomie is er in Nederland geen cultuur om deze
kennis en inzichten op een levendige manier te vertalen
naar het publieke debat en de politieke arena. Naast
onderzoek en experiment in het veld is het belangrijk actief aansluiting te zoeken bij maatschappelijke
systemen. Hoe kunnen maatschappelijke spelers als
politici en opinion leaders beter omgaan met de culturele
productie in het land? Het is belangrijk om een cultuuromslag in te leiden door proactief de modernistische
zuilenstructuur te doorbreken en verbinding tussen
maatschappelijke partijen en musea te zoeken.
Hiervoor is inzicht nodig in het netwerk. Wie
heeft op welke moment toegang tot welke kennis en
ervaring en hoe kan deze gebruikt worden? Politici,
opinion leaders, museumprofessionals en kunstenaars
zouden met elkaar in gesprek moeten gaan over
welke barrières ze tegen komen in het gebruik maken van elkaars inzicht en kennis.
De aderen van de hybride samenleving zijn de
datastromen van het internet. Daarbij wordt informatie niet meer centraal gedistribueerd, maar kan
iedereen zowel zenden en ontvangen. Dit betekent
het einde van de twintigste-eeuwse massacommunicatie. De vernieuwing in hoe mensen ideeën opdoen
en die met elkaar uitwisselen is misschien zowel de
grootste uitdaging voor de hybride samenleving als
haar grootste kans. Cruciaal daarbij is dat de oude infrastructuur voor kennis en dialoog moeten worden
omgevormd om aan te sluiten bij de nieuwe situatie. Dit betekent een omslag voor radio, televisie,
kranten, tijdschriften en uitgeverijen, zowel in hun
maatschappelijke functie als in bedrijfsvoering.
Voor het goed functioneren van musea is het be-
langrijk dat er een heldere relatie is tussen verschillende mediapartners waarbij de inhoudelijke missie
van musea voorop dient te staan. Daarvoor zouden
musea en media (radio, televisie, kranten, etc.)
met elkaar in overleg moeten gaan en in algemene
termen nadenken over de rolverdeling. Een aandachtspunt daarbij zou moeten zijn hoe publieke en
private geldstromen hierbij samenkomen en beider
belangen helder blijven.
In lijn met de verschuiving in communicatie
is het belangrijk om onderzoek te doen naar de
verhouding tussen de verschillende momenten in
cultuurproductie en receptie. Is er een balans tussen
de kunst die gemaakt wordt en wat besproken en/
of gerecipieerd wordt? En wie hebben toegang tot
welke vormen van kunstbeleving en/of receptie? Dit
vraagt om een breed en interdisciplinair onderzoek
waar kunstgeschiedenis en kunstfilosofie, ook met
een sociologische en antropologische bril op, in
kaart brengen hoe de dynamiek is tussen wat gemaakt wordt en hoe het wordt gebruikt.
Naar een Nederlands-Europees beleid in relatie
met de wereld
Voor Nederlandse musea is het overduidelijk dat een
terugkeer naar een nationale oriëntatie een vernietigende stap terug in de tijd zou zijn. Het vernieuwde
Rijksmuseum mag de Nederlandse geschiedenis vertellen, ze doet dat door Nederland te benaderen niet
als centrum maar als plek in de wereld. De onlosmakelijke verwevenheid met onze buurlanden, met Europa
en de wereld in zijn geheel moet een duidelijke plaats
krijgen in de visie op Nederlandse musea. De sleutel
ligt hierbij in een creatief, nadenken van de mogelijkheid van Europa als model. Europa wordt te weinig
benaderd als uniek project, waarin de specifieke geschiedenis van dit deel van de wereld, en de specifieke
sociaal-maatschappelijke vormen die daarbij horen
vertaald worden in een eigen verhaal.
Het museale instituut bijvoorbeeld is tot op zekere
hoogte een Europese uitvinding, verbonden aan een
specifieke rol die historische bewustzijn heeft gespeeld
in de formatie van onze huidige Europese gemeenschap
met al zijn verschillende landen en tradities. Een Nederlands-Europees museumbeleid zou daarom een organische relatie moeten hebben met deze Europese traditie.
De inzet hierbij zou niet een terugkeer moeten zijn naar
Europa als centrum van de wereld, maar het ontstaan
Met de oprichting van de recente Akademie van Kunsten
heeft Nederland een kleine stap gezet om de plek van
kunst breder en dieper te verankeren in het publieke domein. Maar de focus op kunst alleen vertoont modernistische trekken en is niet zonder risico’s. Een interessante
combinatie zou zijn een kruisbestuiving tussen de AvK en
het Duitse model van de Ethiekraad. Deze raad is in 2001
in het leven geroepen om de Duitse overheid te adviseren
met betrekking tot ethische medische vragen omtrent het
anonieme afstaan van baby’s en euthanasie. De Ethiekraad
is samengesteld uit wetenschappers en relevante professionals, maar zou een breder perspectief kunnen bieden
als zij zou worden verrijkt met kunstenaars of kunstpro-
fessionals. Niet alleen om het advies van een dergelijke
Ethiekraad breder te maken, maar ook om bijvoorbeeld in
samenwerking met musea of andere kunstinstellingen een
meer oorspronkelijk vorm te vinden om het debat aan te
jagen. Een voorbeeld van een thema waar een Nederlandse
Ethiekraad zich over kan buigen is de omgang met de
Srebrenica-tragedie. Waarin bijvoorbeeld naast vooraanstaande wetenschappers ook een kunstenaar als Marko
Peljhan met zijn ‘Territory 1995’ niet misplaatst zou zijn.
http://www.ethikrat.org/
http://www.ladomir.net/
Territory-1995-Istanbul-Biennale-2009
van een Europa als plek in de wereld. De recente geopolitieke spanningen laten zien dat Europa net zo min
als Amerika of Rusland erin geslaagd is om sinds 1989
een nieuw zelfbeeld te ontwikkelen dat overeenstemt
met zijn huidige plaats in de wereld. Europa worstelt
nog te veel met zijn eigen verleden waarin schaamte en
superioriteitsgevoelens ongecoördineerd heen en weer
schieten en het hangt te veel aan Amerikaanse oplossingen. Europa kan alleen een constructieve plek in de
complexe wereldorde innemen als het zoekt naar een
eigen verhaal dat niet als exportproduct of koloniale
macht wordt ingezet, maar als uitgangspunt voor een
gesprek met gelijken.
Kennisagenda – Europa en Nederland in de wereld
De Europese Unie vormt een zowel politieke als
inhoudelijke laag boven de nationale, regionale
situatie die maar gebrekkig weerklank vindt in de
huidige praktijk. Het is hiervoor belangrijk dat het
landelijke en regionale kunstbeleid en individuele
beleid instellingen, zowel praktisch als inhoudelijk,
zich duidelijk oriënteert op Europa en de wereld. Wat
is zinvol om vanuit Brussel te ondersteunen en wat is
een verantwoordelijkheid van nationale en regionale
overheden? Dit onderzoek zou daarbij ontwikkeld
moeten worden in actief overleg met Europa, waarbij
niet alleen gereageerd wordt op elkaar, maar eveneens gezamenlijk nagedacht wordt over praktische
en inhoudelijke vragen. En betrek in die dialoog
ook gesprekspartners van buiten Europa, zowel internationale belangenorganisaties als ICOM, maar
ook regionale kunstprofessionals uit bijvoorbeeld
Zuidoost-Azië of Noord-Afrika.
Wederkerigheid in het publieke domein – kunst,
economie en politiek
Een laatste karakteristiek van de hedendaagse hybride samenleving is de onevenwichtig grote rol die
economisch denken speelt in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De
dominantie van een bedrijfsmatige en economische
benadering heeft zowel de potentiële bijdrage die
kunst kan leveren aan de samenleving als het functioneren van de democratie beschadigd. Het recente
onderzoek van de Eerste Kamer naar de gevolgen van
de inzet van privatisering als wondermiddel in de
politiek van na 1989 kan hierbij aangehaald worden
als teken van voortschrijdend inzicht.
In het museumbeleid overheerst helaas nog steeds
het neoliberale denken. Efficiëntie en commerciële
exploitatie van de collectie voeren de boventoon.
Ze openen geen wegen naar een nieuw gebruik van
kunst en haar verbindende kracht, maar worden
uitsluitend ingezet om het klassieke, modernistische
museum oude stijl te voorzien van financiering. Op
die manier wordt vermeden om na te denken over
welke rol musea spelen in het organiseren van een
constructieve uitwisseling tussen kunst, economie
en politiek. We moeten de relatie tussen kunst als
publiek gegeven en het bedrijfsleven opnieuw definiëren om het publieke belang te verdedigen met
steun van het bedrijfsleven. Daarom moet niet alleen
het aandeel van het bedrijfsleven in de raden van
toezicht voor musea worden teruggedrongen, maar
er moet een nieuwe wederkerige relatie worden
opgebouwd tussen musea en bedrijfsleven. Het moet
net zo vanzelfsprekend worden dat er een kunste-
naar of museumprofessional in een bestuur van een
bedrijf zit, als dat er een zakenman in een raad van
toezicht van een museum zit.
Het belang van deze wederkerige relatie laat zich
goed illustreren door het positieve effect dat goede
kunstinstellingen hebben op het vestigingsklimaat.
Goede kunstinstellingen zijn indicatoren van een
sterke democratie en een weerbare en veerkrachtige
gemeenschap. Bedrijven profiteren niet alleen van de
spectaculaire façade van de kunst, maar juist van de
verbindende kracht van kunst in een gemeenschap.
Kortom, ook een bedrijf heeft baat bij kunsteducatie,
kunsttijdschriften en alle andere ondersteunende
functies die kunst nodig heeft om tot bloei te komen. Willen we ontwikkelen naar een meer gedifferentieerde vorm van financiering van kunstinstellingen dan is het van belang om na te denken over
hoe de gehele keten van kunstproductie en receptie
ondersteund kan worden, en niet alleen de sponsorgevoelige topjes van de ijsberg in de vorm van
blockbustertentoonstellingen of indrukwekkende
aankopen.
Wat te meten om wat te weten? Beter inzicht in
het veld en het geld
Sinds de jaren negentig zijn museumorganisaties
bedrijfsmatig geprofessionaliseerd met een te grote
nadruk op een te beperkte set aan indicatoren voor
succes. Als gevolg van praktische overwegingen richt
bedrijfsvoering zich sterk op bezoekersaantallen,
financiële hygiëne, impact op toerisme en creatieve
industrie en evaluatie door peers. Wat ontbreekt zijn
meer specifieke meetsystemen voor museumorganisaties om hun inhoudelijke doelen te vertalen in
meetbare targets. Binnen de bestuurskamers van
musea is het nog geen gebruik om de inhoudelijke
en zakelijke doelstellingen gezamenlijk te vertalen in
meetbare richtlijnen. Wat voor type museumervaring
wil een museum bijvoorbeeld leveren? En hoe kun
je zien of dat ook wordt bereikt? Het ontwikkelen
van meer instrumenten om beter en transparant de
ambities van musea te formuleren en inzichtelijk te
maken zou een belangrijke stap voorwaarts zijn voor
museumorganisaties.
Door de verregaande internationalisering van de
kunstmarkt en de grote belangstelling van de mondiale elitekunst en erfgoed is de positie van musea en
publieke instellingen ingrijpend veranderd. Musea
In 2010 richtten vier Europese musea samen de museum­
confederatie L’Internationale op. In 2013 traden nog twee musea
toe. De leden zetten zich in om niet alleen samen onderzoek te
doen en tentoonstellingen te realiseren, maar om gezamenlijk te
zoeken naar duurzame vormen van samenwerking. Inzet hierbij is
om ieders regionale bedding te respecteren en een internationale
dialoog mogelijk te maken waarbij collecties en kennis gedeeld
worden. Op dit moment werkt de confederatie aan het tweede
project een vijfjarig onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma
met de titel The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989, dat wordt
gerealiseerd met behulp van Europese subsidie. L’Internationale
is een voorbeeld van een samenwerking die zoekt naar een
typische Europese vorm die open is naar de rest van de wereld. De
huidige leden zijn: Moderna galerija (Ljubljana, Slovenië); Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, Spanje); Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona, Spanje); Museum
van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Antwerpen, België); SALT
(Istanboel en Ankara, Turkije) en Van Abbemuseum (Eindhoven,
Nederland).
Essay van Steven ten Thije over The Uses of Art: http://issuu.
com/vammedewerker/docs/vam_radically_yours__09_2013
?e=2161518/4960991 (vanaf pagina 13); Interview met Charles Esche:
http://metropolism.com/features/a-cosmologyof-museums/
kunnen maar op beperkte schaal meedoen op de
internationale markt en de verzekerde waarden van
de collecties hebben grote impact op de begroting
van musea. Het is belangrijk om gezamenlijk met
collectioneurs, galeries, kunstenaars en museale
veld de impact die de waardeontwikkeling op het
internationale functioneren van musea heeft in kaart
te brengen en na te denken over aspecten waar gezamenlijk optreden zinvol kan zijn. Hierbij is te denken
aan bewuster omgaan met schenkingen en nationale
indemnity.
Over twintig jaar
Als de overheid nu een brede discussie begint over de
zoektocht naar een nieuw kunstbestel dat aansluit
op de hybride samenleving kan over twintig jaar:
• Kunst in het midden van de samenleving staan
als levendig en waardevol gereedschap voor het
publieke gesprek over wie we zijn en waar we heen
willen.
• Is kunst niet meer een eigen zuil, maar vertakt met
veel verschillende maatschappelijke spelers.
• Zijn musea open, publieke instellingen die nieuwe
vormen van gebruik van kunst ondersteunen.
• Is de keten tussen productie, presentatie en receptie stevig verankerd in het bewustzijn van alle
overheden en private partijen die kunst ondersteunen en zijn er duidelijke en organische relaties
met onderwijs- en mediabeleid.
• Is er een nieuwe ethiek in bedrijfsleven die kunst
niet meer alleen als marketingmiddel ziet, maar
kunst weet te gebruiken om de samenleving waarin haar medewerkers leven te versterken.
• Gebruiken musea de verbindende kracht van kunst
om organisch bruggen te bouwen tussen de verhalen
van de gemeente, het land, Europa en de wereld.
Bradley, Will, Charles Esche (red.), Art and Social
Change, A Critical Reader, Tate, 2007.
Charles Esche (1962) is directeur van het Van Abbemuseum in
Eindhoven en oprichter van Afterall Journal and Books. Hij is
curator van de Biënnale van São Paulo 2014. Andere tentoonstellingen die hij in de laatste twintig jaar heeft vormgegeven,
zijn onder andere ‘Strange and Close’ in CAPC, Bordeaux
(2011); ‘An Idea for Living’ tijdens de U3 Slovene Triennale
(2011); de 2de en 3de RIWAQ Biennials in Ramallah, Palestina
(2007/2009); de 9de International Istanbul Biennial (2005)
en de 4de Gwangju Biennale, Zuid-Korea (2002). Hij is be­
stuurslid van CIMAM (International Committee for Museums
and Collections of Modern Art) en voorzitter van CASCO – Office for Art, Design and Theory, Utrecht. In 2012 heeft hij de
Princess Margriet Award for Cultural Change van de European
Cultural Foundation ontvangen; in 2013 de Minumum Prize
van de Pistoletto Foundation en in 2014 de CCS Bard College
Prize for Curatorial Excellence.
Ranciere, Jacques, Aesthetics and its Discontents, 2009.
N.B. Deze tekst is op persoonlijke titel geschreven
maar is de uitkomst van een nauwe samenwerking
en uitwisseling van visies binnen het Van Abbemuseum. Hierbij wil ik de volgende mededenkers
noemen: Christiane Berndes, Annie Fletcher, Diana
Franssen, Ulrike Erbslöh en Steven ten Thije, die
tevens deze tekst mede hebben vormgegeven.
Bibliografie
Er was eens…De collectie nu, Van Abbemuseum, 2013.
‘Picasso in Palestine’, in: A Prior, #22, 2011, http://
aprior.org/article-detail/editorial_picasso_in_palestine
Berndes, Christiane, SUPERFLEX, Daniel McClean,
Kerstin Niemann (eds), Free Sol LeWitt, Van
Abbemuseum, 2010.
Holler, Christian (red), L’Internationale – Post-War AvantGardes 1957 and 1986, JRP | Ringier, 2012.
Holmes, Brian, Escape the Overcode, Activist Art in the
Control Society, Van Abbemuseum, 2009.
Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox, Verso, 2000.
Ramadan, Tariq, Super Diversity, Witte de With, 2011.
Wright, Stephen, Towards a Lexicon of Usership, Van Abbemuseum, 2013.
Zuidervaart, Lambert, Art in Public, Politics, Economics,
and a Democratic Culture, Cambridge
University Press, 2010.
Turkije kent praktisch geen publieke infrastructuur voor hedendaagse kunst en daarmee is de
ondersteuning in handen van private partijen. De
onderzoeks- en tentoonstellingsinstelling SALT,
ondersteund door Garanti Bank, is een mooi
voorbeeld hoe een private partij zich kan
inzetten voor een instelling die zich volledig opstelt als een publieke instelling. SALT heeft zich in
de afgelopen jaren weten te ontwikkelen als een
unieke en toonaangevende instelling in de Turkse
kunstwereld en daarbuiten. SALT verzamelt kunstenaarsarchieven van belangrijke Turkse
kunstenaars en is een levendige hub voor lezingen, discussie en debat op het hoogste niveau.
Meer als enige ander instituut in het hedendaagse
Europa laat SALT zien dat een erfgoedinstelling
ondersteund kan worden door private partijen
zonder zich daarbij volledig te moeten inzetten
voor maximalisatie van bezoekersaantallen en
blockbustertentoonstellingen.
http://www.saltonline.org/
Naar meer waarde
in museumeducatie
educatiewaarde | Carla van Boxtel
Kinderen tijdens museumles ‘Kunstmaten’, onderdeel van het Boijmans taal- en rekenprogramma. Foto: Museum Boijmans Van Beuningen
Ambities, didactische
uitdagingen en
professionalisering
Musea vertellen aan de hand van hun collectie
verhalen. Daarmee zijn het rijke omgevingen waar niet
alleen de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, maar
mensen ook kennis kunnen construeren en betekenis
kunnen geven. Deze educatieve waarde zou het hart
van elk museum moeten vormen. Welke educatieve
ambities passen bij de uitdagingen van deze tijd en
de nabije toekomst? Ambities die musea hebben op
het terrein van educatie reflecteren verschillende
onderwijsoriëntaties. Die oriëntaties zijn niet nieuw
en komen vaak in combinatie met elkaar voor.1 De
concrete invulling is echter steeds aan verandering
onderhevig onder invloed van de maatschappelijke
dynamiek. Ik zal de vraag welke educatieve ambities
bij de uitdagingen van deze tijd horen vanuit drie
oriëntaties bespreken.2 Vervolgens ga ik in op
implicaties voor de didactische aanpak en de vraag
welke eisen dit stelt aan educatieve medewerkers.
Tot slot doe ik aanbevelingen voor de wijze waarop
de noodzakelijke kennis ontwikkeld en verspreid
zou kunnen worden via verschillende vormen van
samenwerking en onderzoek.
Ambities
Bij de inhoudsgerichte oriëntatie staat de ambitie om
bepaalde inhouden te willen overdragen centraal. De
inhoudelijke oriëntatie hangt uiteraard sterk samen
met de collecties waarover musea beschikken. Een
museum met een collectie realistische kunstwerken
biedt het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld een
workshop aan met als doel kennisverwerving over
deze kunststroming. Wanneer musea hun educatieve
doelstellingen alleen afleiden van de inhoud van de
collectie is het risico groot dat de kennis die ze willen
overdragen niet vanzelfsprekend relevant en betekenisvol is voor alle bezoekers en dat het leren dat in
gang wordt gezet zich beperkt tot het verwerven van
kennis.
In het onderwijsveld en de onderwijswetenschappen is sprake van een omslag van het overdragen van
kennis als doel op zich naar het kunnen gebruiken van
kennis in diverse contexten en het creëren van nieuwe
kennis en betekenissen. De lerende verwerft de concepten en vaardigheden die kenmerkend zijn voor
een domein om verschijnselen te begrijpen en interpreteren en om zelf oplossingen of nieuwe kennis
of producten te kunnen creëren. Het gaat dus niet
alleen om het ‘weten dat…’, maar ook om het kunnen ‘denken en creëren met’ deze kennis.3 Onlangs
benadrukte de Onderwijsraad het belang hiervan
onder de noemer ‘twenty-first century skills’.4 Wat
geleerd kan worden in een museale context betreft
dus een samenhangend geheel van betekenisvolle
kennis, vaardigheden en attitudes.
Het is voor musea een uitdaging om deze doelen
specifiek te maken voor de heel uiteenlopende doelgroepen die zij bedienen. Wat betekent ‘naar kunst
leren kijken’, ‘experimenteren’ of ‘inleven in het
verleden’ voor kinderen van een kinderdagverblijf?
Wat betekent het voor scholieren uit het voortgezet
onderwijs, voor gezinnen, of de bezoeker op de
website van het museum? Veel musea richten zich in
hun algemene doelstellingen op ontwikkeling van
attitudes, zoals een onderzoekende houding of het
vermogen om met een diversiteit aan perspectieven
om te gaan. Het blijft echter vaak onduidelijk wat
deze doelen in de ogen van het museum precies
inhouden en ook hoe de gekozen educatieve aanpak
precies bijdraagt aan de realisatie van die doelen. Elk
doel vraagt immers om daarbij passende leeractivi­
teiten.
Bij de op persoonlijke ontwikkeling gerichte oriëntatie
staat de persoonlijke ontwikkeling van individuen
vanuit hun interesses, voorkennis en opvattingen
centraal. Musea kunnen kinderen, jongeren en volwassenen helpen ontdekken wie ze (kunnen) zijn
en waar hun talenten liggen en deze tevens helpen
ontwikkelen. Cultureel erfgoed levert een belangrijke bijdrage aan ons identiteitsbesef.5 Onderwijs
over dit erfgoed kan jongeren en volwassenen dus
zicht geven op hun identiteit. Dat vraagt wel om een
benadering waarin aandacht is voor reflectie op wat
erfgoed voor anderen, maar ook voor jezelf betekent
en hoe deze betekenisgeving mede beïnvloed wordt
door wie we zijn, maar ook wie we willen worden.6
In musea lijkt een dergelijke meer reflectieve aanpak
gericht op een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling nog maar mondjesmaat aanwezig.
De afstemming van educatie op specifieke groepen
en individuen is niet eenvoudig. Groepen laten zich
steeds minder goed definiëren. Het proces van identiteitsvorming is in onze hedendaagse samenleving
complexer geworden. Mensen participeren in soms
heel uiteenlopende gemeenschappen en praktijken,
zoals gezin, werkomgeving, woonomgeving, vrije
tijd en sociale media. Identiteit is dan ook gelaagd en
dynamisch. Ondanks een zekere continuïteit is onze
identiteit ook wat we op een bepaald moment in een
specifieke situatie als identiteit naar voren brengen.
Het is geen etiket dat mensen als het ware aankleeft.
Mensen willen bijvoorbeeld niet zomaar als ‘oudere’
‘toppers’ behoren.8 Juist voor hen is de ervaring dat
leren leuk kan zijn en hun eigen talenten ertoe doen
belangrijk.
De maatschappijgerichte oriëntatie tot slot richt zich
op een bijdrage aan een betere samenleving. Veel
hedendaagse musea hebben de ambitie om met educatie een verbindende rol te spelen en maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen. Het
museum behoort een plaats te zijn waar kinderen en
volwassenen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen
kunnen uitwisselen en kunnen nadenken en debat-
De afstemming van educatie op specifieke groepen en individuen
is niet eenvoudig. Groepen laten zich steeds minder goed definiëren
bestempeld worden met de verwachting dat ze zich
daar in allerlei opzichten en alle situaties naar zullen
gedragen. De afstemming op individuele interesses,
ervaringen en voorkennis kan in het kader van
museumeducatie dus niet geheel vooraf bedacht
worden, maar zal deels gestalte moeten krijgen
tijdens het bezoek aan het museum.
Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt
dat veel talentvolle leerlingen in Nederland onder
hun kunnen presteren. Daarbij wordt overigens
vooral gelet op cognitieve prestaties, zoals lees- en
rekenvaardigheid. Maar talentontwikkeling moet
breder worden opgevat. De Onderwijsraad bena­
drukte onlangs dat de samenleving behoefte heeft
aan creativiteit, probleemoplossend vermogen,
samenwerking, culturele en morele sensitiviteit,
zorgzaamheid en vakmanschap.7 Voor alle leerlingen
is het van belang dat ze uitgedaagd worden, binnen
en buiten de klas, om hun eigen specifieke talenten,
op welk terrein dan ook, te ontplooien.
Musea zouden hierin een grotere rol kunnen
nemen door het aanbieden van kennisrijke en uitdagende leercontexten en door het mogelijk maken
van individuele trajecten. De peer-to-peer programma’s die een aantal musea aanbiedt passen bijvoorbeeld goed bij de ambitie van talentontwikkeling.
Musea zouden vanuit de op persoonlijke ontwikkeling gerichte oriëntatie ook de ambitie moeten
hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van
een positieve leeridentiteit bij kinderen, jongeren
en volwassenen die in cognitief opzicht niet tot de
teren over maatschappelijk relevante kwesties. Met
educatieve activiteiten die gericht zijn op de directe
omgeving van een museum kan het museum bijdragen aan doelen als buurtvernieuwing, het tegengaan
van sociale uitsluiting en de versterking van sociale
cohesie. Dergelijke doelen vragen om samenwerking
met andere organisaties, zoals welzijnsinstellingen,
lokale media, bibliotheken en verenigingen. Een belangrijke uitdaging is hoe dergelijke ‘grote
doelen’ uit te werken in concrete educatieve activiteiten. Musea zouden zich kunnen richten op
het ontlokken en begeleiden van processen die van
belang zijn voor het realiseren van zulke doelen,
zoals het vergelijken van en reflecteren op verschillende perspectieven en de dialoog aangaan over
maatschappelijke kwesties. De maatschappijgerichte
oriëntatie vraagt overigens ook om zelfreflectie bij
de musea. Op welke wijze vormen de verhalen die zij
presenteren ankers voor specifieke identiteiten, in
hoeverre zijn ze op kennisconstructie (in plaats van
overdracht) en dialoog gericht?
Didactische uitdagingen
Wanneer ambities helder zijn moeten passende
pedagogisch-didactische aanpakken ontwikkeld,
gerealiseerd en geëvalueerd worden. De ambities en
ontwikkelingen die hierboven genoemd worden,
vragen volgens mij om het kunnen toepassen van
verschillende vormen van activerende didactiek,
‘vak’didactische kennis en dialogisch onderwijs.
Zowel in scholen als in musea is sprake van een
verschuiving van het willen overdragen van kennis
en betekenissen naar het in interactie met de lerende
of bezoeker construeren van kennis en betekenissen.9
Musea sluiten bij deze ontwikkeling aan door
meer nadruk te leggen op het actief exploreren,
creëren en uitwisselen. In een ‘klassieke’ rondleiding
luisteren bezoekers vooral naar de rondleider die
toelichting geeft bij een reeks museumobjecten met
de bedoeling zijn of haar kennis over te dragen. In
een ‘interactieve’ rondleiding is meer sprake van
samen kijken, nadenken, praten over objecten en
betekenis geven. Door vragen te stellen wordt een
dialoog met de bezoeker in gang gezet en kan de
rondleider de bezoeker aanzetten tot zinvolle leeractiviteiten als activering van voorkennis, reflectie,
inleven en het innemen van een ander perspectief.
Bij het inzetten van activerende didactiek moet
goed nagedacht worden over welk soort activiteiten
bijdragen aan specifieke doelstellingen. Dat vraagt in
feite om vakdidactische kennis. Wanneer een historisch museum bij wil dragen aan de ontwikkeling
van historisch tijdsbesef, dan zijn het maken van
vergelijkingen tussen heden en verleden en het contextualiseren van historische objecten en verhalen
bijvoorbeeld zinvolle activiteiten. Om creativiteit te
bevorderen zijn weer andere activiteiten van belang.
Nauw gerelateerd aan de verschuiving naar een
meer activerende didactiek is de toenemende ge­
richtheid op beleving.10 In een museum kun je niet
alleen zien hoe een Romeins soldaat gekleed was,
je kunt ook ervaren hoe zwaar die helm was. Met
3D-technieken kun je als het ware binnentreden in
de wereld van een schilderij. Leerervaringen in musea zijn ervaringen die ingebed zijn in fysieke actie en
gepaard gaan met een prikkeling van alle zintuigen.
Dit sluit aan bij recente theorieën over ‘embodied
cognition’.11 Deze visie op leren stelt dat kennis ver-
Zowel in scholen als in musea is sprake van
een verschuiving van het willen overdragen
van kennis en betekenissen naar het in
interactie met de lerende of bezoeker
construeren van kennis en betekenissen
ankerd is in lichamelijke actie, emoties en perceptie.
De belevingsgerichte aanpak roept echter ook
vragen op. Gaat een multimediale ervaring ten koste
van de kracht van objecten? Resulteert een overdaad
aan zintuiglijke prikkeling niet in cognitieve overbelasting die het leren eerder hindert dan faciliteert?
Wat is de rol van emoties? Moeten musea deze wel
bewust ‘manipuleren’? Is beleving alleen voldoende
om te resulteren in leren of moet het samen gaan
met bijvoorbeeld contextualisering en reflectie?
Veel musea kiezen in hun educatie voor een aanpak waarin het actief exploreren en onderzoeken
centraal staat. Onderzoekend leren is echter niet
per definitie dialogisch. Waarom is bevorderen van
dialoog van belang? Dialogisch onderwijs betekent
dat het onderzoeken, creëren en betekenis geven
een gezamenlijke onderneming is waarin ervaringen, voorkennis en associaties verwoord worden en
waarin mensen over en weer op elkaar reageren.12
Die interactie is geen doel op zich, maar zou in
gang moeten worden gezet en ondersteund met
het oog op specifieke doelstellingen en om een
betere aansluiting op leerbehoeften van individuele
bezoekers te kunnen realiseren.
Dialoog vraagt ook om het aanreiken en ontlokken van verschillende perspectieven. Dat betekent
dat educatoren in musea de pluriformiteit van verhalen en betekenissen gerelateerd aan de museumcollectie en presentatie moeten kennen. Aansluiting
bij de dynamische opvatting van cultureel erfgoed
impliceert dat musea geen essentialistisch verhaal
over de betekenis van een museumobject moeten
overdragen, maar moeten werken vanuit het besef
dat sprake is van een continu en sociaal proces van
betekenisgeven en van multiperspectiviteit.13
Educatoren
Wat educatieve medewerkers, zoals museumdocenten, hoofden publiek en educatie en rondleiders
precies zouden moeten kennen en kunnen om de
educatieve waarde van musea goed tot zijn recht te
laten komen, is nog nauwelijks gedefiniëerd.14 Tran
en King formuleerden voor educatoren in science
museums een gewenste kennisbasis. 15 Educatoren
moeten volgens hen kunnen functioneren in een
(fysieke, sociale, temporele) context die unieke mogelijkheden biedt, maar ook beperkingen heeft voor
leren. Ze moeten kunnen voortbouwen op de (vaak
Foto: Amsterdam Museum, Jeroen Oerlemans
heel uiteenlopende) interesses, referentiekaders en
achtergronden van een diversiteit aan bezoekers.
Ze moeten objecten kunnen toelichten en ze doelgericht kunnen gebruiken in een verhaal, uitleg
of betekenisvol gesprek dat bijdraagt aan gestelde
doelen. Dit vereist niet alleen (vak)didactische en
pedagogische kennis en vaardigheden, maar ook
inhoudelijke. Volgens Tran en King is het verder
belang­rijk dat educatoren op de hoogte zijn van
constructivistische en sociaal-culturele leertheorieën
waarin leren als een actief, sociaal en gesitueerd proces van betekenisconstructie wordt beschreven. De
bezoeker moet uitgenodigd worden tot kijken, contextualiseren, onderzoeken, het stellen van vragen,
kritisch en creatief denken, discussie en reflectie.16
Samenwerking en onderzoek
De functies van educatief medewerker en rondleider
in een museum zijn in Nederland sinds de jaren vijftig
professies in ontwikkeling.17 Het ontbreekt hen echter
nog steeds aan een gemeenschappelijke vaktaal die
kenmerkend is voor een professie en die gebruikt kan
worden om praktijksituaties te analyseren, problemen
te benoemen en op te lossen.18 Dit heeft onder andere
te maken met de verschillende achtergronden van
educatieve medewerkers en rondleiders, verschillende
collecties en doelstellingen, het feit dat weinig professionaliseringsactiviteiten specifiek gericht zijn op deze
groep en er nog weinig wetenschappelijk onderzoek
is naar het leren en onderwijzen in musea. Voor de
noodzakelijke professionalisering noem ik hier twee
zaken die van belang zijn: versterking van samenwerking en onderzoek.
Ten aanzien van samenwerking kan een onderscheid worden gemaakt tussen collegiale samenwerking en multiprofessionele samenwerking. Collegiale
samenwerking betreft samenwerking tussen educa­
tieve medewerkers van verschillende musea in duurzame netwerken. Op netwerkbijeenkomsten zouden
niet alleen good practices gedeeld moeten worden, maar
moet iedereen elkaar ook als critical friends kunnen
be­vragen, dilemma’s voorleggen en samen mislukkingen analyseren. Ze kunnen tevens overleggen over de
wijze waarop betekenis- en kennisproductie meer in
het hart van de museale organisatie komen. Hoe kan
de educatieve waarde een rol spelen bij collectievorming en tentoonstellingsbeleid?
Multiprofessionele samenwerking betreft samenwerking tussen mensen met een verschillende professie. Educatieve medewerkers moeten duurzame
samenwerking realiseren met leraren, andere culturele instellingen zoals archieven of bibliotheken
en lokale organisaties zoals voor naschoolse opvang.
Hoe kunnen we elkaars expertise beter benutten? We
kennen in Nederland relatief weinig grootschalige
educatieve projecten waarin diverse musea in een
Het Rijksmuseum van Oudheden richtte in 2009, samen met de Universiteit Leiden, de MuseumJeugdUniversiteit op. Inmiddels hebben musea in meer dan
twintig andere steden zich bij het initiatief aangesloten. Foto: Rijksmuseum van Oudheden
stad of regio samenwerken met scholen en andere
instellingen. In New York City is in het project ‘Urban
Advantage’ bijvoorbeeld aandacht voor professio­
nalisering van docenten, schoolleiders en oudercoördinatoren in de school en wordt een programma
ontwikkeld waarin scholieren over verschillende jaren
heen diverse musea bezoeken.19
Het is opmerkelijk dat, gezien het grote aantal
musea in Nederland en het feit dat die musea jaarlijks
veel scholieren over de vloer hebben en daarnaast
ook educatieve activiteiten uitvoeren gericht op
andere doelgroepen (zoals families met kinderen,
medewerkers van bedrijven of immigranten die een
inburgeringscursus volgen) in Nederland nauwelijks
wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar het
leren en onderwijzen in musea. Je zou dit type onderzoek verwachten bij universiteiten en hogescholen
die onderwijs verzorgen gericht op musea.20 Maar dat
onderzoek is er nauwelijks.21
Musea en onderzoeksgroepen aan universiteiten
en hogescholen zouden veel meer dan nu het geval is
samen kunnen werken aan onderzoek. Er is bij universiteiten en hogescholen veel relevante expertise, zoals
didactische en vakdidactische expertise (bijvoorbeeld
over het onderwijzen van geschiedenis en kunst, of
Dialoog vraagt ook om het
aanreiken en ontlokken van
verschillende perspectieven
het bevorderen van een onderzoekende houding),
expertise ten aanzien van communicatie, dialogisch
onderwijs, interesse, motivatie, leren met nieuwe media (bijvoorbeeld augmented reality, game-based learning)
en embodied cognition.
Onderzoeksvragen kunnen meer theoretisch of
empirisch van aard zijn en zowel fundamenteel als
praktijkgericht. Wat betekenen sociaal-culturele en
sociaal-constructivistische perspectieven op leren
voor museumeducatie? In hoeverre reflecteren musea in hun educatieve activiteiten een dynamisch
begrip van erfgoed, cultuur en identiteit?22 Hoe speelt
authenti­citeit een rol in het construeren van betekenissen door bezoekers? Is er een verschil tussen het
leren over kunstobjecten in de klas aan de hand van
(digitale) afbeeldingen en het leren aan de hand van
de authentieke objecten in een museale ruimte? Hoe
stimuleer je participatief en dialogisch leren in het
kader van een educatieve rondleiding en wat betekent
participatief en dialogisch leren voor de inrichting
van het museum? Wat is uit internationaal onderzoek
bekend over de opbrengsten van een bezoek aan het
museum door groepen leerlingen? Hoe kan aansluiting worden gevonden bij zowel actuele maatschappelijke discussies als de individuele belevingswereld?
In hoe­verre voeden musea bij jongeren het besef dat
cultuur waarde heeft? Hoe beïnvloeden de sociaaleconomische en culturele achtergrond van bezoekers
hun waardering voor bepaalde educatieve activiteiten,
hun explorerend gedrag en de inhouden van conversaties? Met welke instrumenten kunnen we de kwaliteit van het leren en onderwijzen in een museum in
kaart te brengen? Welke methodieken zijn het meest
effectief wanneer we binnen het museum exploratief
gedrag van kinderen wil bevorderen?
Er zou ook meer ontwerponderzoek uitgevoerd
kunnen worden. Op basis van een grondige probleem­
analyse kan men een concrete museumles of gehanteerde didactiek (her)ontwerpen en onderzoeken
in hoeverre dit het gestelde probleem oplost of de
educatieve activiteit verbetert.Naast samenwerking
met onderzoekers op universiteiten en hogescholen
zouden er ook binnen de musea meer educatieve
medewerkers werkzaam moeten zijn die in het museum onderzoek doen gericht op educatie.23
Het gaat om de vraag wat educatie voor meerwaarde kan geven aan museumbezoek. Om die
meerwaarde te realiseren en te versterken is verdere
professionalisering en expertiseontwikkeling ten
behoeve van kwaliteitsverbetering van museum­
educatie hard nodig. Deze professionalisering en
expertiseontwikkeling kan gerealiseerd worden door
versterking van samenwerking en het stimuleren van
onderzoek.
Carla van Boxtel is hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van geschiedenisonderwijs aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Daarvoor was zij bijzonder hoogleraar
Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en universitair hoofddocent bij de Interfacultaire
Lerarenopleiding van de UvA. Haar onderzoek richt zich op
het leren over geschiedenis en cultureel erfgoed. In 2013 verwierf zij samen met het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum
en het Van Gogh Museum subsidie voor het onderzoeksproject
‘Rondleiden is een vak! Professionalisering van rondleiders
en verbetering van educatieve rondleidingen in kunst- en
historische musea’.
Tot slot
1Deze oriëntaties werden al in 1974 genoemd door
Eisner en Vallance. Zie Elliot Eisner en Elizabeth
Vallance, ‘Five conceptions of curriculum: Their
roots and implications for curriculum planning’,
in: Eisner, Elliot W. and Vallance, Elisabeth (red.),
Conflicting Conceptions of Curriculum, Berkely, 1974, 1-18.
Elk museum zou zich de vraag moeten stellen welke
ambities zij hebben ten aanzien van het benutten
van hun collectie voor de ontwikkeling van bij die
collectie passende kennis, vaardigheden en attitudes. En op welke wijze wil het museum bijdragen aan
de persoonlijke ontwikkeling van bezoekers en aan
een betere samenleving? Vindt het museum de ene
oriëntatie belangrijker dan de andere en hoe verbindt het de verschillende oriëntaties met elkaar? De
uitdaging is om vanuit de (verschillende) oriëntaties
doelen voor het museum als geheel te formuleren,
maar ook voor specifieke tentoonstellingen of activiteiten en voor verschillende groepen die het museum wil bereiken. Het definiëren van die ambities
en doelstellingen met betrekking tot educatie is geen
kwestie van marketing. Het gaat niet om het ‘verpakken’ van educatieve doelstellingen in fraaie, maar
leeg blijvende hulzen, en ook niet om het verhogen
van bezoekersaantallen.
2Ik doe dit met name vanuit mijn kennis van
ontwikkelingen in het onderwijsveld en de
onderwijswetenschappen en de ervaringen die
ik heb met betrekking tot erfgoed- en museumeducatie. Die ervaringen zijn voor een belangrijk
deel gerelateerd aan mijn rol als onderzoeker in
het NWO-project ‘Heritage education, plurality
of narratives and shared historical knowledge’
(2008-2014) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (projectleiding M. Grever en C. van Boxtel,
onderzoekers P. de Bruijn, G. Savenije en S.
Klein) en het project ‘Rondleiden is een vak! Professionalisering van rondleiders en verbetering
van educatieve rondleidingen in kunst- en historische musea’ aan de Universiteit van Amsterdam
(2013-2017, i.s.m. het Rijksmuseum, Van Gogh
Museum en Stedelijk Museum, ondersteund
door SNS Reaalfonds en het Mondriaanfonds).
3John Bransford en Daniel Schwartz, ‘Rethinking
transfer: a simple proposal with multiple implications’, in: A. Iran-Nejad en P. D. Pearson (red.),
Review of research in education, 24, Washington,
1999, 61-100.
4Onderwijsraad, Een eigentijds curriculum, Den Haag
2014.
5Willem Frijhoff, Dynamisch erfgoed, Amsterdam,
2007.
6Zie Maria Grever en Carla van Boxtel, Verlangen
naar tastbaar verleden. Erfgoed, onderwijs en historisch
besef, Hilversum (verschijnt najaar 2014).
7Zie het rapport van de Onderwijsraad, ‘Een smalle
kijk op onderwijs’, Den Haag, 2013.
8Onderwijskundige Monique Volman benadrukt het
belang van het stimuleren van betrokkenheid en
de ontwikkeling van een positieve leeridentiteit in
haar oratie Kennis van betekenis. Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten, Amsterdam, 2011.
9Eilean Hooper-Greenhill maakt onderscheid tussen een overdrachtspedagogie en een constructivistische pedagogie. Zie Eilean Hooper-Greenhill, ‘Het museum als leraar. Museumpedagogie
als uitdaging’, in: Volgt de gids? Nieuwe perspectieven
voor educatie en gidsing in kunstmusea, Koning Boudewijnstichting, 2001.
10Rob van der Laarse, Bezeten van vroeger. Erfgoed,
identiteit en musealisering, Amsterdam 2005.
11Zie voor literatuur over embodied cognition o.a.,
Mary Helen Immordino-Yang en Antonio Damasio, ‘We feel, therefore we learn: the relevance of
affective and social neuroscience to education’,
in: Mind, Brain, and Education, 1 (2007) 1, 3-10; Arthur
Glenberg, ‘How reading comprehension is embodied and why that matters, in: International Electronic
Journal of Elementary Education, 4 (2011), 5-18.
12Robin Alexander, Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. York 2008; Rupert Wegerif,
Dialogic education for the Internet age, London, 2013.
13Zie ook Carla van Boxtel, ‘Something to talk
about? The potential of a dynamic approach of
heritage in heritage education’, in: EUROCLIO Bulletin, 30 (2010) 53-63 en Carla van Boxtel, Stephan
Klein en Ellen Snoep (red.), Heritage Education. Challenges in dealing with the past, Amsterdam, 2011.
14Het definiëren van competenties waarover educatieve rondleiders in musea zouden moeten
beschikken is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Rondleiden is een vak! Professionalisering
van rondleiders en verbetering van educatieve
rondleidingen in kunst- en historische musea’
aan de Universiteit van Amsterdam (2013-2017),
uitgevoerd door Mark Schep.
15Lynn Tran en Heather King, ‘The professionalisation of museumeducators: the case in science
museums’, Museum Management and Curatorship,
22,(2007), 2 , 131-149. Zie ook Albertijn en Hoefnagels, 2012
16Zie onder andere Ibanez Wolberg en Allison Goff,
‘Thinking routines’, Journal of Museum Education, 1
(2012), 59-68.; Margaret Burchenal en Michelle
Grohe, ‘Thinking through art: transforming museum curriculum’, in: Journal of Museum Education,
2 (2007), 111-122.
17Zie Agnes Grondman, Melissa de Vreede, Karin
Laarakker en Odette Reydon, Over passie en professie. Een eeuw publieksbegeleiding in Nederlandse musea,
Utrecht, 2010.
18Lynn Tran, ‘The work of science museum educators’, in: Museum Management and Curatorship, 23
(2008), 2, 135-153.
19Zie www.urbanadvantagenyc.org
20Dit onderzoek zou passen bij eerste en tweedegraads lerarenopleidingen, de Reinwardt Academie en de Universiteit van Amsterdam die de
master Museum Studies verzorgt.
21Onderzoek dat er wel is, is onder andere het
eerder genoemde onderzoeksprogramma over
erfgoededucatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het recent begonnen onderzoeksproject
over educatieve rondleidingen in kunst- en historische musea aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoek naar exploratief gedrag van
kinderen dat in NEMO is uitgevoerd door Tessa
van Schijndel, Rooske Franse en Maartje Raymakers, afdeling ontwikkelingspsychologie van de
Universiteit van Amsterdam. Voorjaar 2014 start
NEMO in samenwerking met de UvA met NEMO
Research and Development, gericht op onderzoek naar science leren.
22Zie het proefschrift van Pieter de Bruijn, Bridges to
the Past. Historical Distance and Multiperspectivity
in English and Dutch Heritage Educational Resources en
van Geerte Savenije, Sensitive History under Negotiation Pupils’ historical imagination and attribution of significance while engaged in heritage projects. Beide proefschriften zullen in oktober 2014 verschijnen.
23In het onderwijs is een toenemend aantal
leraren betrokken bij onderzoek of voert zelf
onderzoek uit, bijvoorbeeld op een academische
opleidingsschool of in het kader van een promotiebeurs voor leraren. In het museale veld zou
iedereen hier een voorbeeld aan kunnen nemen.
Over waarheid
en waardering
belevingswaarde | Arnoud Odding
De Eerste Schilderijenzaal van Teylers Museum, 2014. Foto: Hilde de Wolf
Wie nadenkt over een kennisagenda voor musea
moet weten waartoe musea dienen. Waarom bestaan
ze nog? Waarom sluiten we ze niet? Pas als je een
antwoord hebt op de vraag naar de bestaansreden kun
je antwoord geven op de vraag wat ze moeten doen
en welke kennis er nodig is en dus welk onderzoek
gedaan moet worden. Gedurende het grootste deel
van de twintigste eeuw hoefde de vraag naar de
bestaansreden nauwelijks gesteld te worden. Die
was duidelijk. Musea dienden een hoger doel. Musea
brachten de samenleving verder en ze vervulden een
belangrijke rol in het beschavingsoffensief.
De nieuwe eeuw heeft verandering gebracht
in die vanzelfsprekende en nauwelijks omstreden
redenering. Opeens worden er vraagtekens
geplaatst bij nut en noodzaak van musea. Door de
samenleving en door de politiek. Musea en culturele
instellingen moeten onder woorden brengen wat ze
doen, waarom ze het doen en wat het rendement
‘van onze belastingcenten’ is. Musea schrikken zich
wild, sommige denken dat het de gevolgen van een
populistische retoriek zijn. Andere proberen dieper na
te denken en zoeken naar de onderliggende redenen.
Populisme, zo redeneren ze, kan alleen gedijen als er
een voedingsbodem is.
In de afgelopen paar jaren is veel nagedacht over de
betekenis en de waarde van musea. De Nederlandse
Museumvereniging (NMV) heeft een dappere poging
gedaan om de ‘vijf kernwaarden’ te benoemen die
samen de maatschappelijke betekenis van musea
vormen: collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde, belevingswaarde en economische
waarde. Mooie begrippen en een beleidsmaker heeft
er een handige kapstok aan.
Maar, als ik eerlijk ben, bevredigen die waarden
me niet echt. Collectiewaarde... wat is dat? Waaraan
ontlenen die potten, pijpen en schilderijen die waarde dan? Hoezo verbindingswaarde? Doet sport dat
niet net zo goed of zelfs beter? Educatieve waarde?
Wat vertellen we die scholieren dan? En waarom? Zo
kan ik nog wel even doorgaan. Die vijf kernwaarden
zijn mooie begrippen maar niet scherp en ik zie er de
echte bestaansgrond van musea niet in terug. Als we
die bestaansgrond niet benoemen dan leggen deze
waarden weinig gewicht in de schaal. Ze ontlenen
dat gewicht aan een meer fundamentele maatschappelijke waarde. De vraag is: welke is dat?
De wetenschappelijke oorsprong van musea
Laten we een poging ondernemen die vraag te beantwoorden door naar de geschiedenis van musea te
kijken. Musea zijn voortgekomen uit collecties en die
collecties zijn om twee redenen verzameld: de wil om
een bepaald onderwerp te bestuderen en machtsvertoon. Dat punt van machtsvertoon is eigenlijk de
enige constante door de hele geschiedenis van musea.
De eerste collecties werden verzameld door vorsten en
edellieden en nog altijd zijn de belangrijkste tempels
van onze cultuur ware magneten voor de machtigen
der aarde. Voor dit verhaal is het echter belangrijker te
kijken naar de dingen die zijn veranderd.
In de achttiende en vooral de negentiende eeuw
ontstonden vooral in Europa en de Verenigde Staten
veel nieuwe musea. Meestal was de behoefte van een
wetenschapper of genootschap of de particuliere obsessie van een welgestelde burger de drijvende kracht
achter de verzameldrift. Die verzamelingen werden
netjes geordend en in vitrines gezet of aan de wand
gehangen. Daardoor kon je de objecten beter vergelijken en bestuderen.
Musea hebben zo enorm bijgedragen aan de
professionalisering van kennis en wetenschap,
vooral in de negentiende eeuw. Maar met het
voortschrijden van de wetenschap en de techniek
werd de behoefte om al die objecten voortdurend
binnen handbereik te hebben minder groot. Na
verloop van tijd hadden we die opgezette vogels
en andere dieren wel voldoende vergeleken en
gedetermineerd. De opkomende fotografie en reproductietechnieken maakten het onnodig om alle
schilderijen voortdurend op zaal te laten hangen.
Veel collecties van vooral universiteiten werden van
een grote schat tot een financiële last.
Volksverheffing als nieuwe bestaansgrond
Als het bij deze veranderingen was gebleven dan
was het waarschijnlijk met veel collecties niet goed
afgelopen. Gelukkig diende zich aan het einde van
de negentiende eeuw een andere bestaansreden
voor de musea aan. Nadat aan het begin van de
negentiende eeuw de hogere burgerij zich had
geëmancipeerd, begon ook het lagere volk zich
in de loop van die eeuw steeds meer te roeren.
En onder invloed van sociale bewegingen en een
stijgend opleidingsniveau maakten steeds meer
mensen aanspraak op macht en invloed. Het kies-
recht ontwikkelde zich van censuskiesrecht naar
algemeen kiesrecht. Eerst alleen voor mannen en
later ook voor vrouwen. Als iedereen recht van
spreken heeft, is het natuurlijk wel belangrijk dat
we elkaar begrijpen en dezelfde taal spreken, als
beschaafde mensen. Musea gingen een rol spelen
in het beschavingsoffensief. Musea gingen mensen
opvoeden tot betere burgers.
De pure wetenschap trok zich geleidelijk terug
binnen de muren van de universiteiten. In de musea stelden de wetenschappelijk medewerkers zich
tot doel de eigen collectie te bestuderen, in toe­
nemende mate met het oog op de presentatie voor
het publiek. Een gevolg was dat in de loop van de
twintigste eeuw steeds minder objecten in de museumzalen stonden. Immers, als het niet meer gaat
om de wetenschappelijke vergelijking van objecten
maar om het vertellen van een overtuigend verhaal
dan kun je volstaan met veel minder objecten. De
bezoeker wordt dan niet afgeleid door een veelheid
van objecten. Dat helpt bij de concentratie.
En waar in de negentiende eeuw de museumzaal
depot en presentatieruimte tegelijkertijd was,
De Ovale Zaal van Teylers Museum. Foto: Kees Hageman
werden in de twintigste eeuw de tentoonstellings­
zalen van de depots gescheiden. De openingstijden
werden verruimd en het werd steeds belangrijker
voor musea om publiek te trekken. De tentoonstellingen werden professioneler, net als het educatief werk. In de loop van de twintigste eeuw werd
het voor scholen vanzelfsprekend dat een bezoek
aan het museum onderdeel uitmaakte van het
schooljaar. Alhoewel sommige museumprofessio­
nals nog dachten dat musea er voor de kennis en
de wetenschap waren, was de voornaamste taak de
verheffing van het volk. En dat was precies de reden
waarom overheden de financiële verantwoording
namen voor steeds meer musea. Daarmee zijn het
typisch maatschappelijke instellingen: ze komen
oorspronkelijk voort uit het particuliere initiatief
Musea hebben zo enorm bijgedragen aan de
professionalisering van kennis en wetenschap,
vooral in de negentiende eeuw
maar worden tegenwoordig vooral door de overheid
gesteund.
Maar wat is er dan veranderd in de laatste paar
jaren? Waarom maakt de overheid die terugtrekkende beweging? Heeft de overheid het geloof in
het beschavingsoffensief verloren? Of is het be­
schavingsoffensief misschien voltooid? Om die vraag
te beantwoorden moeten we kijken naar de grote
veranderingen in de samenleving. Wat is er gebeurd
dat de overheid nu lijkt te aarzelen?
De opkomst van de informatiesamenleving
De grote verandering van de afgelopen jaren is de opkomst van de informatiesamenleving. Iedereen staat
voortdurend met iedereen in verbinding en iedereen
heeft met een paar swipe-bewegingen toegang tot vrij­
wel alle denkbare kennis in de wereld. Een jonge man
van nog geen twintig jaar oud, ergens in Noord-Afrika,
met een tweedehands smartphone, heeft toegang tot
meer kennis dan de president van de Verenigde Staten
twee decennia geleden. De hedendaagse mens haalt
zijn kennis en informatie overal vandaan.
Informatie is van een schaars goed in de negentiende eeuw tot een uiterst overvloedig goed in de
eenentwintigste eeuw geworden. Informatie is tegenwoordig een commodity. Dat heeft grote gevolgen
musea voor de volksopvoeding is al eerder aan het
wankelen gebracht. Al vanaf de jaren tachtig van de
twintigste eeuw zie je dat overheden telkens andere
argumenten gebruiken om kunst, cultuur en musea
te steunen. De ene keer is de kunst het glijmiddel
voor de economie, een andere keer dienen musea
om achtergestelde bevolkingsgroepen bij onze cultuur te betrekken en dan weer is het museum er om
het regionale cultuurtoerisme te stimuleren. Ook
komt het voor dat men wijst op het ‘intrinsieke belang van de autonome kunstontwikkeling’.
Afhankelijk van de gebruikte argumenten passen
overheden de criteria aan waarop musea ‘afgerekend’ worden. Kwalitatieve parameters zijn niet meer
genoeg. Steeds vaker komt de nadruk te liggen op
aspecten die je kunt kwantificeren. Dat je zoveel
schoolkinderen hebt ontvangen; dat er weer meer
bezoekers zijn geweest; dat je een hoger eigen
inkomstenpercentage hebt gerealiseerd of dat je
zoveel toeristen naar de streek hebt getrokken die
een bepaald bedrag bij de middenstand hebben
uitgegeven. Allemaal prachtige cijfers, maar de
kern ontbreekt. Omdat musea geen breed gedragen
kwalitatieve bestaansreden meer kunnen noemen,
nemen overheden hun toevlucht tot kwantitatieve
argumenten.
Als iedereen recht van spreken heeft, is het natuurlijk wel
belangrijk dat we elkaar begrijpen en dezelfde taal
spreken, als beschaafde mensen
voor de oude hiërarchische relaties in de samenleving. Autoriteiten worden niet meer vanzelfsprekend
erkend. Ook de autoriteit van het museum is aan
erosie onderhevig. Het volk zal zelf wel uitmaken of
het verheven wil worden. Daarmee komt de beschavingsopdracht ten einde en daarmee is de belangrijkste
legitimatiegrond voor de financiering van musea
aangetast. Want als we niemand meer hoeven te
verheffen, waarom moet er dan nog zoveel geld naar
musea?
De informatiesamenleving is natuurlijk niet alleen
door internet veroorzaakt. De opkomst van radio,
televisie en andere massamedia hebben het pad
geëffend. En ook het vanzelfsprekende belang van
De zoektocht naar inspiratie
Nogmaals, waartoe dienen musea nu ze niet of nauwelijks nog voor de kern van het wetenschappelijk
bedrijf relevant zijn en nu ze niet meer nodig zijn
voor een beschavingsoffensief? Wat is de functie
van musea aan het begin van de eenentwintigste
eeuw? Een tijd waarin kennis, beelden en impulsen
de mensen steeds meer overspoelen? Er zijn museummedewerkers die zich deze vraag regelmatig
stellen. Anderen hebben helemaal niet door dat de
wereld is veranderd en waarom de antwoorden uit
vorige eeuwen niet meer voldoen.
En dat terwijl het antwoord zo simpel is. Want
waarom komen mensen, geheel vrijwillig, naar
musea? Omdat ze iets willen meemaken, omdat ze
iets moois willen zien, omdat ze een heerlijke dag
uit willen, omdat ze hun blikveld willen verruimen.
Kortom, omdat ze geïnspireerd willen worden! Dat
is wat we belevingswaarde noemen. Mensen willen
niet verheven worden want dat zijn ze al. Ze komen
voor de schoonheid, de verrassing, de bevestiging,
de stilte, de rust, voor ontregeling, voor begrip en
voor dingen die ze niet eerder meemaakten. Het museum van de eenentwintigste eeuw is het museum in
de communicatiesamenleving en het museum van
de netwerksamenleving.
In de eenentwintigste eeuw kunnen musea een inspirerende omgeving bieden. Een omgeving waarin
we onze wereld met frisse ogen kunnen bezien,
waarin we uitgedaagd worden een kwestie van een
andere kant te bekijken, een boek te lezen, een
gesprek aan te gaan, een gedachte uit te werken, simpelweg te genieten, te leven en te beleven. Mensen
komen niet meer omdat de maatschappij zegt dat
het goed voor ze is maar omdat ze er zélf voor kiezen.
Objectiveren en subjectiveren
Nu we weten wat de opdracht van musea in de eenentwintigste eeuw is, moeten we kijken hoe we die
opdracht effectief kunnen invullen en welke rol
onderzoek daarin speelt. Wat voor soort onderzoek
hebben we nodig? En als we over onderzoek spreken hebben we het dan over het wetenschappelijke
onderzoek zoals je dat aan de universiteiten vindt?
Het soort onderzoek dus waarbij een wetenschapper
de waarheid probeert te achterhalen en waarbij hij
streeft naar objectivering, naar een waardevrije interpretatie van de feiten die hij verzamelt? Waardevrijheid en objectiviteit zijn natuurlijk een illusie, ook in
de wetenschap, maar de wetenschapper probeert wel
zo rationeel en afgewogen mogelijk te werk te gaan.
Dat is heel wat anders dan wat we in de dagelijkse
praktijk van musea zient. Daar kiezen we een invalshoek, daar lichten we een bepaald aspect uit. Een
aspect dat we interessant genoeg vinden om in de
spotlight te zetten. De curator kiest. Dat is zijn werk.
Door te kiezen creëert of versterkt hij betekenis.
Betekenis is het samenstel van kennis en waarderingen die onze relatie met een fenomeen of object
in de buitenwereld bepaalt. Betekenis is fluïde en
verandert door nieuwe kennis en nieuwe waarderingen. Het museum biedt een context aan een bepaald
Tekening van De Eerste schilderijenzaal van Teylers Museum, Johan Conrad Greive
(1837–1891), 1862
onderwerp of een serie objecten. In moderne terminologie gesteld: het museum oordeelt en waardeert
en daarmee ‘framed’ het de bezoeker.
Waar de universitair medewerker probeert te objectiveren daar subjectiveert de museummedewerker.
Daarmee is niet gezegd dat het museum een loopje
neemt met de werkelijkheid. Nee, het museum gebruikt wel degelijk de objectief verifieerbare feiten,
maar het museum kiest datgene eruit waarmee het
een betekenisvol of inspirerend verhaal kan vertellen. Anders wordt het saai. De universitair onderzoeker heeft misschien minder oog voor die complete
amfoor uit de Romeinse tijd dan voor die potscherf
uit de tijd van de Etrusken. Het museum kiest voor de
complete amfoor omdat het daarmee het verhaal inspirerender kan vertellen. Potscherven zijn duf, zeker
als je ze gang na gang in grijze vitrines laat zien.
Het werk van de curator en de ‘echte’ wetenschapper is weliswaar niet tegengesteld maar ook zeker
niet identiek. Dat komt door de verschillende doelen
die ze nastreven – of zouden moeten nastreven want
laten we wel wezen, de meeste wetenschappelijk
medewerkers bij musea willen het liefst voor vol
worden aangezien, als ‘echte’ wetenschappers. Maar
dat is niet verstandig. Laten we met de nieuwe kennisagenda helderheid creëren. De universiteiten
zijn er voor de waardevrije wetenschap en de musea
zijn er voor de waardering. Dat komt voort uit hun
bestaansreden en laten we die verschillend georiën-
De belangrijkste aanbeveling
voor de kennisagenda is dat
musea hun negentiende-eeuwse
hang naar objectiviteit verlaten en
dat ze een op feiten gebaseerde
subjectiviteit omarmen
teerde vormen van wetenschap en interpretatie niet
door elkaar halen, want dan loop je het risico op
gemankeerde wetenschap en kreupele musea.
Een slim krachtenveld organiseren
Nu we dit zo helder gesteld hebben is het tijd voor de
nuances. Een in theorie kloppend model is aardig,
maar de werkelijkheid is altijd te complex voor een
simpel model. De eerste vraag is dan: kan het echt
niet, zuivere wetenschap binnen de museummuren?
Natuurlijk kan het wel. Bij sommige instellingen
gebeurt het ook nog altijd. Het bovenstaande is bedoeld om aan te geven dat het subjectiverende werk
van musea wezenlijk anders georiënteerd is dan het
objectiverende werk van de pure wetenschapper. Te
lang zijn die twee verschillende geaardheden onvoldoende van elkaar onderscheiden. De voortdurende
vraag zal dus blijven of het wenselijk is dat de zuivere
wetenschap een plaats blijft houden binnen (sommige) musea. Wat is de meerwaarde boven de meestal
logischer plek van een universiteit? Daar dient het
museum met regelmaat een helder antwoord op te
kunnen geven.
Daarnaast is er natuurlijk de kwestie dat je om je
werk goed te kunnen doen als waarderend curator
natuurlijk wel kennis moet hebben van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten. Intensieve samenwerking tussen musea en universiteiten is dus van groot
belang en moet waar mogelijk gestimuleerd worden.
Daardoor ontstaat een prachtig krachtenveld waarin
de wetenschapper een waar of tenminste hoogst
genuanceerd beeld probeert te schetsen en waarin de
curator er de meest betekenisvolle en inspirerende
zaken uitlicht. Juist door die samenwerking leren
beide specialisten begrijpen vanuit welke achter-
grond de ander redeneert en daarmee krijgen ze ook
een scherper beeld van hun eigen rol en beweegredenen. Wetenschappers hoeven dus niet een in hun
ogen simplistische voorstelling van zaken te geven
en curatoren hoeven geen gortdroge verhalen te
schetsen.
Wetenschappers geven vaak aan dat zij hun werk
creatief vinden. Creatief binnen de door de wetenschappelijke discipline bepaalde grenzen. Museummensen gaan verder, zij moeten de in potentie meest
betekenisvolle zaken eruit lichten en die zo bewerken dat ze maximaal effect sorteren. Want hoe meer
kennis ieder individu onder handbereik heeft des te
groter de behoefte aan duiding is. Zonder duiding
verdrinken we in de informatie.
De belangrijkste aanbeveling voor de kennisagenda daarom is dat musea hun negentiendeeeuwse hang naar objectiviteit verlaten en dat ze een
op feiten gebaseerde subjectiviteit omarmen. Musea
kunnen alleen een rol van belang spelen als ze zich
richten op de interpretatie van de wereld, op het
maken van uitsnedes. In musea gaat het om waarderen, opiniëren en duiden. Alleen zo kunnen ze inspirerend zijn en de belevingswaarde vergroten.
Naschrift
Op 24 april faciliteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een studiebijeenkomst
over de komende kennisagenda. Uitgebreid is daar
van gedachten gewisseld over het verschil tussen de
objectiverende impulsen van de wetenschapper en
de subjectiverende opgave van de museumcurator. In
die bijeenkomst werden twee verschuivingen in het
museumveld genoemd die sterk samenhangen met
de veranderende rol van het museum: van een instelling die doceert naar een instelling die inspireert.
De eerste verschuiving die we die middag bespraken had betrekking op de discussie over echt en
onecht, ofwel het verschil tussen nep en authentiek.
Authenticiteit is misschien wel de grootste schat
die de musea koesteren. ‘Wij hebben échte spullen
en die échte spullen geven ons een voorsprong op
andere instellingen die dat niet hebben. Daar zullen
de mensen altijd voor terugkomen.’ Het lijkt zo’n
onvermijdelijke logica maar toen we daar verder over
nadachten rees de twijfel. Immers, als we die ‘echte’
objecten technisch exact kunnen namaken, waardoor je het verschil werkelijk niet meer ziet, waarom
zouden we dan nog naar het museum gaan voor die
andere ‘echte’ werken? Beklijft de sensatie van echtheid dan wel? Ook over twee of drie generaties?
Het is opvallend hoe vaak musea de laatste tijd
reproducties ter ondersteuning van hun verhaal
gebruiken. Wat vijftien jaar geleden ondenkbaar was
gebeurt steeds vaker. ‘Tutankhamun, the exhibition’
in Amsterdam Expo behoorde met 178.000 bezoekers
tot de best bezochte tentoonstellingen van de afgelopen jaren. Daar zat niet één authentiek object bij.
Wat is authentiek, hoe ontwikkelt dat begrip zich en
wat zijn de gevolgen voor musea? Hoe kunnen ze er
gebruik van maken?
De tweede verschuiving waarover we spraken op
die 24ste april betrof de veranderende rol van de
bezoeker. De twintigste-eeuwse museumbezoeker
die toegelaten werd tot de zalen met verheven kunst
diende zijn mond te houden en op te letten, om de
kennis die het museum hem voorzette goed tot zich
te kunnen nemen. Dat is aan het veranderen. De
hedendaagse bezoeker lijkt zich te ontwikkelen van
een passieve kennisabsorbant (vergeef me het mooie
woord) tot een actieve deelnemer en soms zelfs creator. Er zijn voorbeelden te over.
Kijk naar het Textielmuseum met zijn textiellab
waar jaarlijks honderden kunstenaars en ontwerpers experimenteren met de nieuwste technieken
en kijk naar het Glasmuseum met z’n glaslab waar
kunstenaars nieuwe werken maken en waar kinderen
komen kerstbalblazen. Kijk naar het Centraal Museum waar bezoekers in werkplaatsen zelf aan de slag
kunnen. Of kijk naar Rijksmuseum Twenthe waar
de openingen van tentoonstellingen drukbezochte
salons zijn geworden, vol debat, voorstellingen en
inloopworkshops.
Musea worden weer plekken waar niet alleen
kennis wordt overgedragen, maar waar ook gediscussieerd en gecreëerd wordt. Heeft dit alles te
maken met de bredere verandering van de museale
taakopvatting? Of zijn er ook andere oorzaken aan te
wijzen? Gaat het museum hiermee een renaissance
tegemoet als een leer- en weetkring zoals het die had
in de achttiende en negentiende eeuw? Of zal het die
rol verliezen aan instellingen zoals bibliotheken, onderwijsinstellingen of ad-hocinitiatieven die zichzelf
zoveel makkelijker dan vroeger digitaal organiseren?
Moet het museum zich nog wel beperken tot dat ene
fysieke onderkomen? Zal het zich beperken tot de ei-
gen collectie? Wat is er nodig om beter in te kunnen
spelen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen?
En ultiem: waarom stroomt het museum niet voor
de samenleving uit?
De actuele onderzoeksvraag voor musea is niet
hoe we de traditionele museumtaken ietsje beter
vervullen maar hoe hoog we durven te vliegen. Laat
de kennisagenda vooral een innovatieagenda zijn.
Arnoud Odding is directeur van Rijksmuseum Twenthe en van
O dubbel d, strategisch advies voor musea. Eerder adviseerde
hij onder andere de dierentuin Artis over een integraal vernieuwingsplan en was hij directeur van het Nationaal Glasmuseum
dat onder zijn leiding een ingrijpende metamorfose onder­
ging. Samen met Tiziana Nespoli publiceerde hij in 2004 ‘Het
gedroomde museum’ en in 2011 schreef hij de publicatie
‘Het disruptieve museum’ in opdracht van de Stichting
DOEN. Het artikel ‘Over waarheid en waardering’ schreef
hij op persoonlijke titel.
Verder lezen
Over de informatiesamenleving:
Alessandro Barrico, De barbaren, 2010.
Over stagnatie en vernieuwing:
Clayton Christensen, The Innovator’s Dilemma, 1997.
Over creativiteit:
Richard Florida, The Rise of the Creative Class, 2004.
Over leven als kunstvorm:
Seth Godin, The Icarus Deception – How High Will You Fly,
2012.
Over alles wat mag:
Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap, uitgave
2003.
Over beleving en belevenis:
Joseph Pine en James Gilmore, De beleveniseconomie,
1999.
Over wetenschap:
J.J. Voskuil, Het bureau, 1996-2000 (alle zeven delen).
Musea in economisch
perspectief
economische waarde | René Goudriaan
Museumnacht Rotterdam. Foto: Bas Czerwinski
Een analyse van
toekomstige kansen
en bedreigingen
Wie met economische ogen naar musea kijkt, komt
er snel achter dat het om een bijzondere tak van sport
gaat. Mensen die er niet naar toe gaan, profiteren wel
van hun bestaan, maar betalen – behalve indirect via
de belastingen – niet mee aan de instandhouding
van musea. Zij verkopen bijvoorbeeld een kop koffie,
hotelovernachting of souvenir aan bezoekers die
speciaal voor het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden
naar de Leidse Lakenhal zijn gekomen. Of aan diegenen
die altijd al eens met eigen ogen het mooi gelegen
Museum Belvédère in Heerenveen wilden zien.
Daarnaast zijn niet alle aspecten in geld uit te drukken.
Musea dragen ook bij aan moeilijk in cijfers weer te
geven externe effecten (Frey en Meier, 2006), zoals
nationale trots en nationale identiteit. Dat bemoeilijkt
de vaststelling van de economische waarde van musea.
Vaak worden die lastig meetbare baten gemakshalve
vergeten bij de bepaling van de economische waarde
van musea, hoewel die juist een van de belangrijke
redenen vormen voor overheidssubsidiëring. Gelukkig zijn er uitzonderingen.1 De economische waarde
van musea is meer dan de bijdrage aan het Bruto
Binnenlands Product (BBP). Berekeningen zijn ook
niet altijd makkelijk te maken: sommige culturele
instellingen zijn officieel geen museum, zoals de
Nieuwe Kerk in Amsterdam (want die heeft geen
eigen collectie), maar de tentoonstellingen trekken
jaarlijks wel een breed publiek dat niet in de museale
1 Voor Nederland is recent een eerste poging ondernomen om de economische waarde van musea – naar de
huidige kennis en beschikbaarheid van gegevens – zo
goed mogelijk in kaart te brengen (Marlet, Poort en Van
Woerkens, 2011). Helaas moesten de onderzoekers bij
de kwantificering van de baten, vanwege de gebrekkige informatie en de moeilijke meetbaarheid van
een belangrijk deel van de economische baten, vaak
noodgedwongen terugvallen op veronderstellingen in
plaats van op harde cijfers. Dat valt de onderzoekers
niet aan te rekenen. Ze hebben voorzichtig gerekend en
geen overdreven inschattingen gemaakt van de economische baten (in tegenstelling tot de economische
impactanalyses van veel commerciële adviseurs).
jaaroverzichten terug te vinden is. Alleen toen het
Stedelijk Museum daar tijdelijk te gast was met de
expositie ‘Heilig vuur’ (winter 2008-2009) telde de
kerk weer wél mee in de statistieken.
Een ding is zeker: musea zijn op dit moment
wereldwijd booming business. Het Louvre trok in 2012
bijna tien miljoen bezoeken, een miljoen meer dan
het jaar ervoor. Het door de Amerikaanse architect
Frank Gehry ontworpen Guggenheim Museum in Bilbao, dat voor het publiek openging in 1997, heeft de
ingedutte Spaanse havenstad weer doen groeien en
bloeien. Er verrezen de afgelopen jaren indrukwekkende kunsttempels in Qatar en Abu Dhabi, terwijl
China hét museumland in opkomst is. Inmiddels
staan daar ruim 4000 bouwwerken die soms nog niet
of slechts gedeeltelijk zijn gevuld – wat de kunstprijzen weer flink opdrijft – en zijn er de komende vijftien jaren nog eens 6000 in aantocht (Garschagen,
2014). Bovendien gingen in 2012 in de Verenigde Staten alleen al 850 miljoen mensen naar een museum;
meer dan alle bezoekers van Amerikaanse pretparken
en de belangrijkste sportevenementen bij elkaar (The
Economist, 2013).
Ook in Nederland is de (internationale) belangstelling voor musea groter dan ooit. Het publiek stroomt
toe in het vernieuwbouwde en heropende Stedelijk
Museum in Amsterdam en het Haagse Mauritshuis.
President Obama poseerde in het geheel gerenoveerde Rijksmuseum voor Rembrandts ‘Nachtwacht’
en kort geleden is de uitbreiding van De Fundatie in
Zwolle voltooid met een spectaculaire opbouw op
het dak. Net als in het buitenland, zoals het imposante Ordos Art Museum in het Chinese deel van de
Gobi-woestijn, heerst ook in Nederland de trend: het
gebouw zelf mag er ook wezen. Het mag beeldbepalend zijn en zelfbewustzijn uitstralen.
22 miljoen bezoeken per jaar
Het kan snel veranderen in de museumwereld. Aan
het begin van deze eeuw stond in een beleidsnota
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het museumbezoek is gestabiliseerd, het
Nederlandse museumpubliek vergrijst en nieuwe
doelgroepen moesten worden aangetrokken (Tweede Kamer 2001/2002). Desondanks is het museumbezoek in Nederland volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) in 2011 gestegen tot ruim 22
miljoen bezoeken per jaar en de verwachting is dat
die verder zullen oplopen. De musea hebben de economische crisis goed doorstaan in vergelijking tot de
rest van de cultuursector (Blankers et al., 2012).
Dat klinkt geweldig, en het stemt optimistisch,
maar hoe zal de situatie over pakweg een decennium
zijn? Gaan de nieuwe ouderen uit het digitale tijdperk dan nog steeds net zo vaak naar een museum
als de huidige generatie ouderen? Blijven de buitenlandse toeristen (uit het verre oosten) nog altijd in
groten getale komen? Ook is het de vraag of musea
(met hun beperkte budgetten) nóg grotere aantallen
bezoeken aankunnen of dat het ten koste gaat van
de soms kwetsbare collecties of wellicht het pand. En
delen álle musea mee in de groei van het bezoek of
zijn het alleen de ‘superstar’-musea (Frey, 1998) met
een topcollectie en een imposante huisvesting?
Bovendien gaat groei niet tot in de eeuwigheid
door. Ergens houdt groei op. Budgetten, inkomens
en vrije tijd zijn immers begrensd. Consumenten
hebben nog nooit zoveel verschillende mogelijkheden gehad om hun vrije tijd en hun inkomen te
besteden en het aantal alternatieve vrijetijdsbestedingen blijft groeien in het digitale tijdperk.
Maar op dit moment lijken de bomen nog tot
in de hemel groeien. Al zijn de precieze redenen
niet goed duidelijk. We hebben er nauwelijks een
wetenschappelijk onderbouwde verklaring voor.
Een vak als ‘cultural economics’ aan de universiteiten stelt wetenschappelijk nog betrekkelijk weinig
voor.2 Dat zouden de museale sector en de overheid
zich moeten aantrekken. Want de vrijetijdsmarkt
wordt een internationale vechtmarkt en dan hebben musea harde wetenschappelijke kennis nodig
– over het publiek, hun wensen, de impact van
nieuwe ontwikkelingen als 3D-printen, een groter
publieksbereik, enzovoort – om de concurrentie
aan te kunnen. Musea zijn het aan de samenleving
en aan zichzelf verplicht om die verantwoordelijkheid te nemen.
2 De kunsteconomen kunnen bijvoorbeeld veel leren van
de gezondheidseconomen van wie de discipline al veel
verder is ontwikkeld, maar dat gebeurt nauwelijks. Veel
problemen uit de gezondheidseconomie (‘health economics’) vertonen immers grote overeenkomsten met die in
de kunsteconomie (informatie- en sturingsproblemen,
moeilijk meetbare prestaties en kwaliteit, externe effecten,
professionele autonomie, gereguleerde markten, commerciële en niet-commerciële aanbieders, enzovoort).
Delen álle musea mee in de groei van
het museumbezoek of zijn het alleen de
‘superstar’-musea met een topcollectie en
een imposante huisvesting?
Verleid het publiek
De ruim 22 miljoen bezoeken (waarvan bijna 30%
door buitenlandse toeristen) betekenen niet dat iedere Nederlander ten minste één keer per jaar in een
museum komt. Het gaat om 22 miljoen bezoeken, niet
om 22 miljoen individuele bezoekers. In 2012 heeft
volgens ‘Cultuur in Beeld 2013’ 48% van de (volwassen) Nederlanders een of meer keren een museum
bezocht. Dat zijn zo’n acht miljoen Nederlanders. De
andere ruim acht miljoen komen er dus niet of komen
er minder dan één keer per jaar. Dat geldt overigens
ook voor die 850 miljoen bezoeken in de Verenigde
Staten, dat klinkt heel veel, maar ook daar komt maar
de helft van de bevolking in een jaar in een museum.
Lang is gedacht dat als je musea gratis zou maken de
bezoekers vanzelf zouden komen. Toegegeven, eerst
stijgt hun aantal licht, maar dan stagneren die cijfers
alweer. En wat ook blijkt: het bestaande publiek komt
vaker, maar nieuwe bezoekers win je er nauwelijks
mee (Goudriaan et al., 2002). Het museumpubliek
blijkt weinig prijsgevoelig. Juist in een tijdperk waarin
de toegangsprijzen sneller stijgen dan ooit en veel
sneller dan de algemene inflatie, neemt het museumbezoek sterk toe. Prijsstijgingen leiden slechts tot een
marginale daling van het bezoek, mede omdat de toegangsprijzen slechts een kwart bedragen van de totale
kosten van een museumbezoek (inclusief reiskosten
en consumpties). Het gebodene is veel belangrijker
dan de hoogte van de toegangsprijzen.
De afgelopen kwarteeuw zijn beduidend meer museumbezoeken afgelegd, omdat de publieksfunctie
van musea dominanter is geworden. Kunsthistorisch
en wetenschappelijk onderzoek is niet langer de
absolute core business. Dat is ook terug te zien in de
museumstaf: naast kunsthistorici zijn er ook steeds
meer mensen met een financieel-economische
achtergrond werkzaam. Musea doen aan marketing,
communicatie en fundraising, hebben diensten
voor publiek en educatie, hebben steeds vaker een
zakelijk directeur. Kortom, er is meer aandacht
voor het publiek (en de financiën). Want publiek
is belangrijk en dat heeft – en dat is een mondiale
trend – anno nu een grote interesse in het verleden
en voor hedendaagse kunst. Om hen te verleiden
tot een museumbezoek worden ook steeds meer
events georganiseerd: debatten, optredende bandjes,
toneelvoorstellingen, de Museumn8, logeerpartijtjes
voor kinderen. Kortom, musea zijn niet langer saai.
Zo gingen mijn eigen kinderen een jaar of acht
geleden met mij naar de Tate Modern in Londen.
Daar was in de Turbinehal de installatie ‘Test Site’
tentoongesteld van de Duitse kunstenaar Carsten
Höller. Een kunstwerk bestaande uit vijf glijbanen,
drie verdiepingen hoog, die ook uitgebreid getest
mochten worden. Dat vonden ze maar wat aantrekkelijk (gehuld in een canvas zak roetsjten ze keer op
keer door een 58 meter lange koker) en namen verder ‘die Rothko op de koop toe’. Höllers diepere gedachten achter de installatie trouwens ook, al deden
ze precies wat de kunstenaar voor ogen stond, net als
drie miljoen andere bezoekers: glijden. Voor wie nu
vreest dat musea vooral in kermisattracties dreigen te
veranderen. Wees gerust: mijn kinderen hebben zich
destijds zo goed vermaakt dat ze binnenkort op eigen
initiatief naar het Gemeentemuseum Den Haag gaan
om het werk van Rothko te bewonderen.
Dit is maar één voorbeeld van de manier waarop
musea nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. En om
die bezoekers te verleiden om op een later tijdstip
naar een museum terug te komen. Laagdrempelige
initiatieven kunnen voor een verbreding van het publiek zorgen en de collecties toegankelijker maken.
Maar er zijn meer (potentiële) bezoekers. Nederlanders hebben steeds meer versnipperde vrije tijd
en eindeloze mogelijkheden waaraan ze die kunnen
besteden. Maar de mobiliteit is ook toegenomen, we
reizen meer. En als we in Dubai naar een expositie
gaan, gaat dat ten koste van onze bestedingen in Nederlandse musea. Verder zijn ook de baby boomers in
aantocht; ook zij zullen – in een betere gezondheid
dan een aantal generaties geleden – ondernemend
blijven en hun museumbezoek zal zich vermoedelijk
niet beperken tot de Nederlandse musea. Daarnaast
zijn zij in toenemende mate vertrouwd geraakt met
de mogelijkheden van het digitale tijdperk.
De komende tien jaar zullen de Nederlandse mu-
sea zich nog meer richten op het binnenhalen van
publiek. Vooral de grote ‘superstar’-musea zullen
daartoe beter in staat zijn (in tegenstelling tot kleine
met hun soms minimale begroting) én die in de
Randstad, omdat daar de bevolking de komende tijd
nog blijft toenemen.
Bredere toegang tot collecties
Daarnaast zullen musea zich gaan bezighouden met
de digitalisering van hun collecties. Dat gebeurt al
wel, maar de musea zijn daar vaak nog heel schuchter in of laten het afweten. Op de meeste websites
staat hoeveel minuten je moet lopen vanaf het station en welke tentoonstellingen er te zien zijn. Maar
uitgebreide informatie over de collectie, behalve
een enkel plaatje met een kort verhaal, kom je nauwelijks tegen. Goede museum-apps, onmisbaar in
het mobiele tijdperk, zijn nog schaars. Via internet
kun je, zo blijkt uit experimenten, meer belangstelling mobiliseren (Geukema et al., 2011). Daarnaast
kunnen musea via digitalisering beter inspelen op
de toenemende diversiteit van het museumpubliek:
van de Facebook-generatie tot ouderen, van nieuwe
Nederlanders tot de autochtone bevolking, van lager
tot hoger opgeleiden.
Zo zijn om meer kinderen naar het museum te
lokken diverse spelletjes op het web ontwikkeld (zie
www.museumkids.nl). Daarmee kunnen ze onder
andere een schatkaart winnen die ze vervolgens in
het desbetreffende museum mogen afhalen. Dat
soort initiatieven werkt vaak goed. Het is een mooi
voorbeeld van hoe musea er door samenwerking in
slagen om met relatief beperkte middelen een nieuw
publiek te bereiken (Geukema et al., 2011; Notenboom et al., 2014).
Met de complete collectie op internet kun je een
virtueel bezoek brengen aan een museum dat vergelijkbaar is met of een volwaardige vervanging is van
een écht bezoek, maar dan moet die wel veel beter
dan nu worden gepresenteerd. Internet biedt juist
de mogelijkheid om nieuwe ervaringen toe te voegen en het verhaal bij de collectie te vertellen. Een
digitaal museumbezoek is misschien geen volledige
vervanging van een traditioneel museumbezoek,
net zo min als een muziekopname een perfect substituut is voor een live muziekuitvoering, maar een
digitaal museumbezoek kan het museumbezoek-ineigen-persoon stimuleren – óf kannibaliseren. Dat is
Winkel Stedelijk Museum Schiedam. Foto: Frans van Leeuwen
moeilijk te voorspellen. Daar liggen zowel kansen als
bedreigingen.
Vooral mensen van buiten de Randstad of uit
het buitenland die de reis naar een museum te ver
vinden of het zich niet kunnen veroorloven, kun je
als museum via een digitale belevenis aan je binden
– als vriend bijvoorbeeld. Misschien raken ze na
verloop van tijd zo enthousiast dat ze hun bezwaren
opzijzetten of ze willen er toch voor sparen om op
bezoek te komen. Dat zullen geen mensen zijn die
elk jaar zullen langskomen maar wel één keer in de
drie of vijf jaar.
Aan de andere kant komen Aziaten en Oost-Europeanen nu nog speciaal met vakantie in Nederland
(en de rest van Europa) en lopen menig museum af.
Zij vormen momenteel een economisch belangrijke
groep. We moeten het (in de naweeën van de financiële crisis) echt van hen hebben, zie bijvoorbeeld
ook de restyling van de Bijenkorf in Amsterdam.
Deze bezoekers kunnen in de toekomst in de verleiding komen om een virtuele thematentoonstelling te bewonderen, waar ze een interessant en
fascinerend verhaal te zien en te horen krijgen. In
hun geval gaat dat wellicht ten koste van een ‘echt’
museumbezoek.
onttrekken aan dit soort statistisch onderzoek.
-printen. Dat kan de Nederlandse musea helpen om
nauwkeurige replica’s uit te lenen aan buitenlandse
musea – en je naam en collectie bekender te maken.
Zeker in Azië heeft het publiek geen probleem met
een goede kopie. Bovendien is een 3D-replica een
mooi alternatief als een museum niet de mogelijkheden heeft om het origineel te kopen. Al zal het voor
de doorgewinterde connaisseur waarschijnlijk geen
reden zijn om langs te komen. Een ander voordeel:
als het een puntgave, bijna niet van echt te onderscheiden kopie is, hoeft een collectie niet altijd meer
te reizen, waarbij altijd het risico bestaat dat een
schilderij of beeld beschadigd raakt. Het Smithsonian
Institute in Washington maakt al actief gebruik van
3D-scanning en -printing om de toegankelijkheid van
de collectie te vergroten (Neely en Langer, 2013).
Daarnaast zouden musea via internet hun hele
3D-assortiment aan een breed publiek kunnen verkopen. Zelfs ’s nachts, want er komt een generatie
aan die zich niet meer kan voorstellen dat een aankoop nog aan tijd en plaats gebonden is. Die tendens
zie je terug bij Bol.com. Op elk uur van de dag kun
je daar via de nieuwe media een bestelling plaatsen.
Op dit moment stellen musea hun beeldmateriaal
op internet gratis beschikbaar. De vraag is of dit een
duurzaam businessmodel is als musea grote investeringen moeten doen in een geavanceerde digitale
ontsluiting van hun collectie. Dit dwingt tot nadenken over copyrights en eigendomsrechten (Bertachini en Morando, 2011).
Daar heeft elk museum profijt van
Leer de niet-bezoeker kennen
Er zijn nog zoveel meer interessante data te
Groter 3D-assortiment
Steeds meer mensen zullen gewend raken aan internet. De trend om met een paar muisklikken in een
collectie te grasduinen, zal ongetwijfeld doorzetten.
Daar liggen nog geweldige mogelijkheden voor een
groeiend publieksbereik, zeker in samenwerking met
de creatieve industrie (want het gaat om een geïntegreerde beleving, het moet meer zijn dan alleen plaatjes kijken). Het zal misschien zelfs werk(gelegenheid)
opleveren: disrupting innovation. Een innovatie die ervoor zorgt dat het zo goedkoop wordt om een technologie in Nederland te ontwikkelen dat het werk weer
hier gedaan gaat worden. Dat is een positief effect.
Nog een nieuwe ontwikkeling is het 3D-scannen en
Economische trends blijven lastig te voorspellen,
ook in de museale wereld. Meestal zijn het saldoeffecten: als bijvoorbeeld het loon stijgt en het inkomen toeneemt, zou dat stimulerend kunnen zijn
voor het museumbezoek. Maar als de prijs van vrije
tijd daarmee ook omhooggaat, willen wellicht meer
mensen doorwerken (en meer geld verdienen) dan
dat ze van hun vrije tijd genieten. Sommige effecten
gaan de goede kant op, maar welke zullen gaan domineren, is moeilijk te zeggen. Dat zie je ook bij het
Centraal Planbureau: wanneer de financiële crisis
definitief voorbij is, kan niemand exact voorspellen, dat omslagpunt is lastig te bepalen. De enige
zekerheid die we nu hebben is dat het economische
zwaartepunt naar het Verre Oosten verschuift. Daar
zullen musea in hun marketing op moeten inspelen.
Het is belangrijk om scenario’s te maken – waarbij
economen zich vaak baseren op modellen en verbanden uit het verleden. Musea moeten dat ook doen
(ARUP, 2013). Niets doen is slechter. Vraag je als museum af: hoe ver gaan wij met digitaliseren? En gaan
we allemaal afzonderlijk digitaliseringsprojecten
beginnen of is hier (met enige financiële ondersteuning van de overheid) een leidende rol weggelegd
voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of
de Museumvereniging – want als museum leer je
liever van elkaar. Bovendien houdt samenwerking
de kosten laag. Het is te belangrijk om het alleen
aan Google over te laten. Om welke redenen komen
bezoekers uit het buitenland juist wel graag bij de
Nederlandse musea over de vloer en wat gebeurt er
als de wisselkoersen van buitenlandse valuta sterk
veranderen ten opzichte van de euro? Wat is de betekenis van 3D-scanning en -printing? Wat kunnen
musea met Netflix of Spotify? Over al dit soort vragen
zou iedereen zich moeten buigen.
Om ze te kunnen beantwoorden, is het belangrijk
dat musea veel meer weten over hun (digitale) bezoekers. En dan vooral over hun huidige niet-bezoekers.
Dat zijn mensen die niet van huis uit hebben meegekregen om naar een museum te gaan. Hoe verleid
je juist hen tot een bezoek? Of hoe zorg je ervoor
dat hun kinderen wél binnenkomen. Vaak zal dat via
school moeten gebeuren. Dus hoe zorg je ervoor dat
elke schoolklas ten minste één keer een museumbezoek brengt?
(Big) data verzamelen
Op het gebied van marktonderzoek en big data is
door musea nog veel vast te leggen. Zoals Albert
Heijn dat doet bijvoorbeeld. Daar wordt via wifi de
looproute van de klanten in de supermarkt gevolgd,
bij welke schappen ze stoppen en bij welke aanbiedingen ze het langst stil blijven staan. Dat levert
uiterst interessante informatie op. Het is goed om te
zien dat het Drents Museum in samenwerking met
de Rijksuniversiteit Groningen nu een dergelijk onderzoek doet.3
Ook zouden de musea de wereld van de nieuwe
rijken beter in kaart kunnen brengen. Daar zit het
geld. Dat zijn potentiële sponsors. Dat zijn de men-
3 Zie http://www.trovatofoundation.org/stichting.html
en http://www.emerce.nl/nieuws/museum-intelligent
sen die een voetbalclub kopen of… een museum.
(Kijk trouwens voor sponsors ook eens rond bij het
midden- en kleinbedrijf in de stad waar het museum
staat. Vaak worden zij overgeslagen door de sponsorwervers van musea.)
Bovendien kan het systematisch verzamelen van
gegevens over de eigen museumbezoekers nog sterk
verbeterd worden: welke categorieën bezoekers
zijn er te onderscheiden, wie betaalt hoeveel, wie
krijgt korting, wie komt met school? In hoeverre is
prijsdifferentiatie zinvol? Vervolgens kunnen musea
hun informatie met elkaar delen. Met een minuscule
ingreep om de energiekosten te laten dalen, zou je
een kunstwerk kunnen kopen of speciale belevingen
voor het publiek kunnen organiseren. Samenwerken
wat statistieken betreft is ten zeerste aan te bevelen.
Museana is een goed initiatief van de branchevereniging, maar op dit moment nog beperkt bruikbaar
voor onderzoeksdoeleinden. Er zijn nog zoveel
meer interessante data te onttrekken aan dit soort
onderzoek. Daar heeft elk museum profijt van. Het
zal overigens geen makkelijke stap zijn, want musea
moeten ook met elkaar concurreren.
Verder zou het goed zijn als er meer economisch
onderzoek naar musea wordt gedaan op de universiteiten. Alleen bij sociale wetenschappen is in het
verleden weleens een museaal aspect uitgelicht. Maar
een vak als ‘cultural economics’ bestaat in Nederland nauwelijks (alleen een beetje in Rotterdam) en
schenkt traditioneel vooral aandacht aan podiumkunsten en veel minder aan musea en beeldende kunst.
Dergelijk onderzoek moet dan wel ondergebracht
worden aan een economische faculteit om economen
warm te maken voor onderzoek naar de economie van
musea. Eveneens mag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer aandacht komen
voor economisch beleidsonderzoek op het terrein van
erfgoed. Economische kennis over de museale wereld
is nu vooral aanwezig bij particuliere onderzoeksbureaus en nauwelijks bij de universiteiten.
Bij méér onderzoek zullen méér gegevens over
bezoekers en bezoeken ter beschikking komen. Ze
zullen vermoedelijk ook meer kunnen vertellen over
het belang van musea bij de keuze van bedrijven voor
een bepaalde vestgingsplaats. Stijgen de huizenprijzen
in de omgeving echt zoveel als het museum een grote
publiekstrekker is? Trekken musea ook (internationale) bedrijven met hoogopgeleide werknemers aan die
graag een divers cultureel aanbod om de hoek zien?
Helpen musea zoals Eye in Amsterdam daadwerkelijk
bij de gebiedsontwikkeling van stadsdeel Noord?
Vragen waarop alleen een gefundeerd antwoord
komt als je ze goed en gedegen onderzoekt. Want aan
economische impactanalyses waarin musea zich rijk
laten rekenen over hun economische baten (inclusief
de gebruikelijke dubbeltellingen) hebben we weinig
behoefte.
Uitsluitend door het verwerven van meer (wetenschappelijke en empirisch gefundeerde) kennis kunnen musea zich de komende jaren staande houden op
de vrijetijdsmarkt. Alleen dan blijft de museale wereld
een bloeiende business.
René Goudriaan is sinds 1 juli 2014 associate partner van
SiRM – Strategies in Regulated Markets. Tot die datum was hij
partner/directeur van APE. Hij was eerder verbonden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, het
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en het Sociaal
en Cultureel Planbureau. In zijn onderzoeks- en advieswerk
houdt hij zich vooral bezig met de economische aspecten
van cultuur en gezondheidzorg. Voor de Museumvereniging
onderzocht hij de afgelopen jaren de mogelijkheden om het
museumbezoek door jonge kinderen te stimuleren. In opdracht
van het ministerie van OCW bracht hij recent de effecten van de
economische crisis in de cultuursector in beeld.
Bibliografie
ARUP, Museums in the Digital Age, Londen, 2013. (http://
publications.arup.co m/Publications/M/Museums_
in_the_digital_age.aspx)
Bertacchini, E., F. Morando, The Future of Museums in
the Digital Age: New models of access and use of digital collections, Turijn, Università di Torino, working paper
No. 5, 2011.
Blankers, I., R. Goudriaan, N. de Groot, T.P. Everhardt, R. Friperson, G.J. Mazzola, Effecten van de economische crisis in de cultuursector, Den Haag (APE), 2012.
Frey, B.S., ‘Superstar museums’, in: Journal of Cultural
Economics 22, 1998, vol. 2-3, 113-125.
Frey, B.S., S. Meier, ‘The Economics of Museums’, in:
V.A. Ginsburgh en D. Throsby, Handbook of the Economics
of Arts and Culture, volume I, Amsterdam, Elsevier, 2006.
Garschagen, O., ‘De korte mars naar 10.000 Chinese
musea’, in: NRC Handelsblad, 10 juli 2014.
Geukema, R., A. Notenboom, R. Goudriaan, P. Postma, Stimulering van museumbezoek door kinderen: Resultaten en verantwoording van de experimenten, Den Haag/
Nieuwegein (APE/PPMC), 2011.
Goudriaan, R., I. Been, K. Visscher, Musea en plein publique: Vormgeving en effecten van gratis toegang, Den Haag
(APE), 2002.
Johnson, P., B. Thomas, ‘The Economics of Museums: A Research Perspective’, in: Journal of Cultural
Economics 22, 1998, vol.. 2-3, 75-85.
Marlet, G.,J. Poort, C. van Woerkens, De schat van de
stad, Utrecht, Atlas voor gemeenten, 2011.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,
Cultuur in beeld 2013, Den Haag, ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, december 2013.
Neely, L., M. Langer, 2013, Please feel the museum:
The emergence of 3D printing, http://mw2013.
museumsandtheweb.com
Notenboom, A., R. Goudriaan, P. Postma, Addendum
2013: Evaluatie van Museumkids.nl, Den Haag/Nieuwegein (APE/PPMC), 2014.
‘Temples of Delight’, The Economist, Special Report
Museums, December, 21th, 2013.
Tweede Kamer, 2001/2002, Cultuurnota 2001-2004, 27
432, nr. 38.
Projectorganisatie
Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld
Opdrachtgever:
Met medewerking van:
mw. drs. D. van Elst, directie Erfgoed en Kunsten,
ministerie van OCW
mw. drs. C. Bunnik, Bunnik Beleid en Advies
mw. drs. L. Macke, medewerker RCE
C. Esche, directeur Van Abbemuseum
A. Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe
mw. prof. dr. C.A.M. van Boxtel, UvA
mw. prof. dr. J.J. Noordegraaf, UvA
drs. R. Goudriaan, SiRM – Strategies in Regulated
Markets
Projectteam:
prof. dr. J.G.A. Bazelmans, hoofd Kennis,
RCE (projectleider)
drs. A.H.A.G. Kok, senior onderzoeker, RCE
(projectsecretaris)
mw. drs. M. Krabshuis, beleidsmedewerker,
Museumvereniging
mw. drs. A.M.S. van Velden, medewerker,
Museumvereniging
drs. S.C.G.T. Scholten, directeur UvA Erfgoed
mw. drs. T. Scholte, senior onderzoeker, RCE
mw. K.E. te Brake-Baldock, onderzoeker, RCE
dr. mr. R.M. Verhoogt, senior beleidsmedewerker,
directie Erfgoed en Kunsten
Stuurgroep:
drs. A. Berbers, directeur Museumvereniging
dr. J.B. Spaapen, senior beleidsmedewerker KNAW
dr. C. Stolwijk, voorzitter Onderzoekschool
Kunstgeschiedenis
prof. dr. R.E.O. Ekkart, kwartiermaker Karel van
Manderinstituut
mw. drs. A.M. Bos, directeur Geesteswetenschappen
NWO
mw. drs. J. van Kersen, senior beleidsmedewerker NWO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Museumvereniging