Van de redactie - NBV Amstelland

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING
AMSTELLAND
Inhoud
Bij Praten
nummer 125 februari 2012 JAARGANG 34
2Verenigingsnieuws
Van de redactie
2 Algemene Ledenvergadering
NBV Amstelland
3 Notulen van de ALV van
1 maart 2011
5 Jaarverslag 2011 NBV
Amstelland
6 Verslag Depotcommissie
7 Verslag Tuincommissie 2011
8 Ons Depot gaat digitaal
In 2011 is BIJ PRATEN vier keer verschenen en inmiddels zijn
we aangekomen bij de 125 ste editie, de 34e jaargang. Gelukkig
komt het steeds vaker voor dat de redactie geconfronteerd
wordt met een groot aantal artikelen van onze leden en moet
er gepuzzeld worden om alle artikelen netjes in het blad te
krijgen. Hiermee voldoet het aan de doelstelling: Een blad van
en voor de leden.
9Bij-Zaken
9
11
12
Het artikel over de Vespa
Biologisch imkeren
Wespen herkennen elkaar
aan gezicht
Nieuw element bijendans
13 Bestuur en Agenda
orientalis van Ko Zoet en
het artikel over koninginnenteelt van Herman en Guus
worden in het volgende
nummer opgenomen.
nbvamstelland.nl
volledig scherm
Herman Groen
BIJ PRATEN digitaal
Zoals u wij eerder al vertelden is de december uitgave van
2011 door Erik van Rosmalen in digitale bewerking te zien op
onze website. Erik heeft aangegeven dit ook voor de komende
uitgaven te willen doen. Dit geeft ons misschien het laatste zetje
om BIJ PRATEN nu ook digitaal te gaan verzenden. Via een
mailinglist kunnen wij andere verenigingen die daar prijs op
stellen vrijwel zonder kosten ons blad toesturen. Dit scheelt
aanzienlijk in de portokosten en met minder papieren uitgaven
wordt ook het milieu ontzien. Alle beetjes helpen en onze
penningmeester is dan een tevreden mens. Binnenkort gaan
we inventariseren wie van onze leden het willen houden bij
de papieren versie of BIJ PRATEN digitaal willen ontvangen.
inhoudspagina
print pagina
vorige pagina <
1 : 13
> volgende pagina
Verenigingsnieuws
J
Het bestuur
Uitnodiging
voor de Algemene
Ledenvergadering van
de imkervereniging
Amstelland.
Op 13 maart 2012,
om 20.00 uur op
het Bijenpark,
Langs de Akker 1,
te Amstelveen.
Algemene Ledenvergadering NBV Amstelland
Agenda:
Opening en welkom door de voorzitter
Toelichting bij de agenda
Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verslagen: zie
verderop in Bijpraten.
Formele gedeelte. 20.00 – 20.45
• Mededelingen
• Notulen van de algemene ledenvergadering voorjaar 2011
• Jaarverslag 2011
• Verslag van de depotcommissie
• Verslag van de tuincommissie
• Verslag van de gebouwencommissie (volgt later)
Ad 8, 9 Financieel verslag: los
bijgevoegd.
Ad 11 Een van de twee leden is
aftredend, wie meldt zich aan ?
Informele deel. ca 9.00 uur
• Korte terugblik afgelopen 10
jaar van de vereniging. (Klaas van
der Lee)
• Presentatie plan “bijenhouden
in de stad” (Klaas van der Lee,
Hans Kaljee)
Ad 12Bestuursverkiezing.
Klaas van der Lee trekt zich terug
als voorzitter. Vorig jaar was hij
al aftredend, maar heeft de
functie nog een jaar vervuld om
de beoogde nieuwe voorzitter,
Simone van der Graaf , gelegenheid te geven zich in te werken.
Zij is daartoe met instemming
van de vergadering boventallig
aan het bestuur toegevoegd. Zij
wordt nu door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter.
Verder is aftredend onze
secretaris Henk Kooij. Hij stelt
zich herkiesbaar, maar heeft te
kennen gegeven zich t.z.t. terug
te trekken.
In verband daarmee wordt een
beroep gedaan op een van de leden
volledig scherm
inhoudspagina
Verslag van de redactie
BIJ PRATEN
• Financieel verslag van de
vereniging
• Begroting 2012
• Verslag van de kascommissie
• Nieuwe benoeming kascommissie
• Bestuursverkiezing
• Activiteiten 2012
• Rondvraag
• Sluiting
nbvamstelland.nl
Ad 10 Wordt ter vergadering
voorgelezen en overhandigd.
print pagina
13 maart 2012,
om 20.00 uur
de secretarisrol t.z.t. volgend
jaar op zich te nemen.
Tegenkandidaten voor zowel
het voorzitterschap als de
bestuursfunctie moeten voor 20
maart 2012 worden ingebracht bij
de secretaris.
Ter verduidelijking: de voorzitter wordt afzonderlijk benoemd.
De overige bestuursleden worden
als bestuurslid benoemd en
verdelen de diverse functies
onderling.
vorige pagina <
2 : 30
> volgende pagina
Notulen van de ALV
van 1 maart 2011
Ad 13 Activiteiten 2012
In verband met het benoemen van
de nieuwe voorzitter en op termijn
de nieuwe secretaris wordt binnen
het bestuur gesproken over een
herschikking van de verschillende
functies. Veel werk concentreert
zich te veel rond enkele personen.
Henk Kooij
Notulen van de ledenvergadering van de imkervereniging
Amstelland te Amstelveen, gehouden op dinsdag 1 maart
2011 op de locatie Langs de Akker nr. 1 te Amstelveen.
De administratie van het depot
wordt geautomatiseerd. Dat
vraagt enige aanpassing en
gewenning. Medewerkers van het
depot krijgen een introductie en
trainings-“cursus”.
Aanwezig: 21 leden, inclusief het bestuur en 1 gast; absent: 9 leden met
kennisgeving
Er wordt 1 open dag gehouden,
23 juni, de Amstellanddag. Het is
natuurlijk iedereen vrij zijn eigen
stand op de landelijke imkerdag
open te stellen.
Opening:
In zijn openingswoord besteedde de voorzitter aandacht aan het overlijden van ons lid Otto de Kat, die op 9 februari j.l. van ons heenging.
Voor de ouderen onder ons zeker geen onbekende en ook landelijk
gezien was hij bekend, mede door zijn medewerking aan de redactiecommissie van ons landelijk verenigingsblad.
Het voorstel is in de maak een
“evenementen en actviteitencommissie“ in te stellen om open
dagen e.d te organiseren en o.a.
winterprogramma samen te stellen.
Hij heette Ellen Michaelis hartelijk welkom. Zij is uitgenodigd iets te
vertellen over haar activiteiten in Africa. Verder besteedde hij enige
aandacht aan de ontwikkeling van de golfbaan die even ten zuiden van
ons park wordt aangelegd. Gezien de toezegging van de eigenaar lopen
onze bijtjes geen gevaar, aangezien hij geen bestrijdingsmiddelen gebruikt bij de bestrijding van ongedierte en ook bij de aanplant rekening
houdt met de insecten. Ook blikte de voorzitter nog even terug op de
zeer geslaagde Amstellanddag in juni 2010 en de landelijke imkerijdag,
waar de belangstelling beduidend minder was. Hij bedankte de vele
vrijwilligers, die beide dagen de handen uit de mouwen staken.
In vervolg op de gezamenlijke
Varroa bestrijding in dec 2011
wordt meer aandacht besteed aan
de collectieve ziektebestrijding.
Een begin wordt gemaakt met de
inrichting van de uitbreiding van
het bijenpark en verplaatsing van
de kasten. De gemeente heeft haar
medewerking toegezegd.
nbvamstelland.nl
volledig scherm
Notulen:
De notulen van de vergadering van 23 febbruari 2010 werden goedgekeurd met de toezegging dat nog enkele punten hieruit nog aan de orde
komen.
inhoudspagina
print pagina
vorige pagina <
3 : 30
> volgende pagina
Jaarverslag:
De voorzitter had nog enkele kanttekingen betreffende de
cursussen. De leraar dient bijgestaan te worden door goede
begeleiders. Hij riep de leden op hieraan mee te werken. Het
rooster van het depot wordt aangepast. Yvonne Duiker moet
vanwege ernstige allergie met het bijenhouden stoppen en
biedt haar volken te koop aan. Onder leiding van Leo van
Gelderen werd met goed gevolg de Bijengezondheidcursus
door een aantal leden gevolgd. Het boek, gebruikt bij deze
cursus, is in het depot nog te koop. Er is ook belangstelling
voor een korfvlechtcursus. Men kan zich opgeven bij de
secretaris.
Verslag depotcommissie:
Er is behoefte aan aanvulling van het aantal helpers op de
dinsdagavonden. Er zal een goed rooster worden opgesteld.
Verslag Bijenparkcommssie:
Mariet Neleman deelde mee dat zij iets te enthousiast was
betreffende het opbergen van het gereedschap. Het is nog
niet achter slot en grendel opgeborgen. Wel is een plaats
gemaakt waar o.a. de kruiwagens kunnen worden geplaatst.
Verslag redactiecommissie:
De website van de vereniging is een probleem. Huib Koel
had toegezegd dit bij te houden, maar dat lukt hem niet.
Peter Trooster wil het wel proberen op te pakken. Want er
zijn toch wel veel mensen die de site bezoeken. De commissie
stelt voor Bij Praten digitaal te maken. Wordt nader overlegd.
Er zijn leden die liever het blad in de bus krijgen.
Verslag gebouwencommissie:
Er is buiten op zij van het toegangspad verlichting aangelegd.
Over verlichting in de stellingen wordt nog nagedacht. De
units van het gebouw dienen nog waterpas gesteld te worden.
Financieel verslag:
De penningmeester licht nog enig punten toe: het eerste
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
verslag was niet compleet. Het goede verslag werd later door
hem gemaild; het financieel resultaat is in opgaande lijn ten
opzichte van vorig jaar; het depot maakt aardig winst; er zijn
nog wel wat achterstallige betalingen. De depotcommissie
heeft vorig jaar behoorlijk ingekocht. De verzekering voor het
gebouw is verhoogd, aangezien we onderverzekerd waren.
De cursussen hebben ook enig financieel voordeel opgeleverd. De verhoging van de contributie en huur werpen ook
hun voordeel af.
Verslag kascommissie:
Peter Trooster leest het verslag voor en verzoekt de voorzitter
de penningmeester te dechargeren, hetgeen door de aanwezige
leden met applaus werd begroet. De nieuwe kascommissie
zal bestaan uit de leden Peter Trooster en Yord Hoetink.
Begroting 2011:
De cursus is in de begroting opgenomen. Ook het onderhoud
van het bijenpark en van de gebouwen zijn in de begroting
terug te vinden.
Activiteitenplan:
Er is geen compleet plan vastgesteld. We hebben weer opendagen, zoals de Amstellanddag en de landelijke imkerijdag.
Ook wordt nog gewerkt aan een excursie, bijv. naar de firma
De Traay in Lelystad. Daar wordt u nog over geïnformeerd.
En natuurlijk wordt er de nodige aandacht besteed aan de
Varroa-bestrijding.Voor het winterprogramma zijn nog
ideeën welkom.
Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Klaas van der Lee als voorzitter en Gerard
Goris als penningmeester. Klaas van der Lee licht nog even
zijn zienswijze toe op de functie van voorzitter en vindt dat
er ook een verjonging plaats moet vinden. Vandaar dat hij
Simone van der Graaf voorstelt als zijn opvolger. Hij wil haar
wel inwerken en daartoe nog een jaar aanblijven. Zij wordt
tijdelijk als boventallig lid toegevoegd aan het bestuur. De
print pagina
vorige pagina <
4 : 30
> volgende pagina
Jaarverslag 2011 NBV
Amstelland
vergadering ging hiermede akkoord. Gerard Goris werd
voor de komende periode herkozen.
De basiscursus:
Is met goed succes afgesloten. Het leverde ook weer een
aantal nieuwe leden op.
Henk Kooij
Rondvraag:
Mariet Neleman doet een oproep aan de leden om mee te
helpen op de tuin van het park. Er is elk jaar weer veel werk
te doen. Klaas van der Lee stelde voor om een honingkeuring te houden. Ons lid Roel Naber is geslaagd als honingkeurmeester. Er wordt op teruggekomen. Marja van der
Veldt informeerde naar een mogelijke lerarencursus in het
westen des lands. De secretaris zal hiernaar informeren.
Sluiting:
Niets meer ter tafel komende, sloot de voorzitter de vergadering met dank voor de aanwezigheid en de inbreng.
Verslag Kascontrolecommissie 2011
Peter Trooster
Wordt staande de vergadering
voorgelezen.
Òp 7 maart 2011 startte de basiscursus
onder leiding van Leo van Gelderen
met 14 deelnemers.
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
In 2011 startten we op dinsdag 11 januari met
de nieuwjaarsbijeenkomst met een terugblik
op het afgelopen seizoen en een vooruitblik op
het komende seizoen. Er werden weer handen
geschud en het beste gewenst. Afwachten wat
het nieuwe seizoen voor verrassingen in petto
heeft.
De ledenvergadering werd niet op 22 februari maar op 1
maart gehouden. Op 5 maart waren Cees de Koning en
Henk Kooij bij de mentorendag te Wageningen. Hier werden
de puntjes op de i gezet voor wat betreft de begeleiding bij
de cursussen. Henk heeft toen de voorzitter van de commissie onderwijs van de NBV gepolst om de opleiding bijenteeltleraren naar het westen des lands te halen. Waarover
later meer.
Òp 7 maart startte de basiscursus onder leiding van Leo
van Gelderen met 14 deelnemers. Er waren 16 inschrijvingen, maar twee personen moesten om gezondheidsredenen
verstek laten gaan. Leo van Gelderen heeft ook de Bijengezondheidscursus bij ons gegeven aan een aantal enthousiaste
deelnemers. Op 22 maart was de avond met als onderwerp
“verschillende typen koninginneteeltkastjes”.
De Algemene Ledenvergadering te Wageningen werd niet
bijgewoond door leden van onze vereniging. Dit jaar werd
veel aandacht besteed aan de bestrijding van de varroamijt.
In het voorjaar werd de oxaalzuur-verdamper gedemonstreerd. In december werden massaal de volken op het
print pagina
vorige pagina <
5 : 30
> volgende pagina
bijenpark bestreden, maar alleen met het druppelen van
oxaalzuur. Op 29 mei was de Dag van het Park aan de Prins
Bernardlaan, waar we met een stand vertegenwoordigd
waren.
De Amstellanddag op 5 juni was een overweldigend
succes. Ruim 500 bezoekers. De Landelijke Imkerijdag op
10 juli was beduidend minder met ongeveer 150 bezoekers.
Waarschijnlijk doen we in 2012 alleen nog mee met de
Amstellanddag; deze zal op zondag 3 juni 2012 gehouden
worden. Ook waren er stands op de open dagen van de
Hortus van het Vu, de markten op de Van der Hooplaan in
Amstelveen, de Schans te Uithoorn en bij de open dag van
de Volkstuinvereniging Langs de Akker. Op het zomerfeest
en op de Bijendag van kinderboerderij Elsenhove waren we
van de partij.
Het Bijenseizoen sloten we op 1 oktober af met een hapje
en een drankje. De verschillende hapjes waren door een
aantal leden zelf gemaakt en werden met graagte genuttigd,
waarbij ook belangstelling was voor de recepten. Tevens
werden de diploma’s aan de geslaagden van de basiscursus
uitgereikt.
Op 15 november werd het bijenhouden in het Middellandse zeegebied uitvoerig uit de doeken gedaan door ons
lid Gerbert Kos. En natuurlijk is ook dit jaar stevig op de
tuin gewerkt Er werden enige verbeteringen aangebracht
aan gebouw en tuin. Voor nood waren enkele stellingen
geplaatst op de “bloemenweide” achter het park voor de
nieuwe leden. De vereniging heeft het gedeelte achter het
gebouw bij gehuurd, waar de nieuwe stellingen geplaatst
gaan worden. Dit moet nog helemaal gerealiseerd worden.
Ons ledenbestand is in 2011 ook weer gegroeid.
We moesten helaas door overlijden afscheid nemen van
Otto de Kat en Mikel Lloyd. Dank zij de cursus kregen we
ook weer nieuwe leden, zoals Rob van Andel, Harmke van
der Fliert, Steffen van der Heide en Kim Wolters, Gerard
Kuijper, Maarten Post, Deidre Renaud, Erik van Rosmalen
en Paul de Swart. Lydia-Jane Dekkers en Cor van Oostnbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
veen kwamen weer terug van weggeweest. Gerbert Kos
uit Vinkeveen meldde zich als lid en Pauline Catsburg uit
Waverveen als b-lid. Thea Kos en Christian Hacker moest
om gezondheidsredenen stoppen met bijenhouden. De
heren Lohuizen en Blokhuis zegden ook hun lidmaatschap
per 31 december 2011 op, zodat we nu 76 A-leden hebben en
9 B-leden.
Na overleg en in samenwerking met de Commissie
Onderwijs van de NBV Wageningen is bij ons op zaterdag
11 november 2011 de cursus Leraar Bijenteelt-A van start
gegaan met 21 deelnemers, die uit verschillende delen van
het land komen. In maart 2012 start wederom een basiscursus Bijenteelt onder leiding van Leo van Gelderen, waarvoor
zich reeds 20 deelnemers hebben aangemeld. Het is de
bedoeling dat de leraren in opleiding mee gaan draaien bij
de basiscursus. Intussen bloeien hier en daar al de sneeuwklokjes, krokussen en narcissen. Het voorjaar is al duidelijk
aanwezig.
Nu maar afwachten wat onze bijtjes doen.
Verslag Depotcommissie
Jan van den Berg
Cees de Koning
We hebben best wel weer een enerverend jaar
achter de rug.
Er zijn nieuwe contacten gelegd met de Werkbij als tweede
leverancier van materiaal waardoor we met name voor de
kant en klare raampjes onze klanten een prijs kunnen vragen die veel goedkoper is dan het Bijenhuis.
Wat komend jaar veel duurder gaat worden zijn de potjes;
we hebben ze in 2011 nog voor de prijs van 2010 kunnen
verkopen echter dat lukt ons niet meer in 2012 – de potjes
bewaren en zoveel mogelijk hergebruiken is daarom ons
print pagina
vorige pagina <
6 : 13
> volgende pagina
advies. Alleen de deksels vernieuwen en alles ziet er weer
als nieuw uit.
Verder gaan we onze administratie automatiseren – zie
hiervoor het verslag van Peter Trooster – en daarvoor hebben we minimaal 4 personen nodig buiten Cees en Jan om.
Als onze trouwe hulpen Gonnie Splinter en Gertrude de
Bruijn ons komend jaar ook zo fantastisch kunnen helpen
op de verkoopavonden dan moeten we op zoek naar nog 2
personen om te assisteren met de verkoop.
Verder vragen we onze leden om grote aankopen zoveel
mogelijk van te voren op te geven. Onze voorraad willen we
n.l. komend jaar zodanig organiseren dat er in het najaar
zo min mogelijk over is. Een goede inkoper zorgt voor een
geringe voorraad. Dus het kan dan voorkomen dat we begin
augustus geen kunstraat meer in voorraad hebben en die
wordt dan pas in het volgend voorjaar weer ingekocht.
Idem dito voor de raampjes.
Ook vragen we nogmaals van te voren in te tekenen op de
Trim O’Bee. Volgens de verkoop van afgelopen jaar hebben
we ongeveer 3 pallets verkocht, dat zijn 3 x 60 = 180 jerrycans, zijnde een investering van € 2.700,-. Als die investering
voorgefinancierd kan worden door voorintekening dan zijn
we eventueel bereid deze jerrycans voor inkoopsprijs te
verkopen; heeft men er achteraf te veel besteld dan kunnen
ze door het depot teruggenomen worden. Gonnie Splinter
is sinds twee jaar de enige die dit zo doet en is daar zeer
content mee. Is er dit jaar geen voorintekening dan gaan we
slechts 2 pallets inkopen.
Wij zullen in de toekomst beter moeten samenwerken om
zo tot een beter depotbeheer te komen Een depotvoorraad
van dik 8.000 euro aan het eind van 2011 vindt de penningmeester geen goede zaak want dat is dood kapitaal, hier kun
je veel beter rente op vragen.
Verder willen we alle helpers in 2011 hartelijk danken voor
hun aanwezigheid en eindigen met de mededeling dat we
voor 2012 het volgende willen voorstellen: de depothelpers
krijgen vanaf 2012 een korting van 10% op hun aankopen.
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
Verslag
Tuincommissie 2011
Mariet Neleman
De tuincommissie is weer alle eerste zaterdagen
van de maand bijeen gekomen. Er is zo
langzamerhand een vaste kern van imkers
ontstaan, die met elkaar de handen uit de
mouwen steken om het bijenpark aantrekkelijk
te maken voor de bijen en onszelf.
Er is een begin gemaakt met het opzetten van een “professionele composthoop”, bestaande uit diverse bakken waar het
groenafval van de tuin wordt omgezet in volwaardige compost. In het afgelopen najaar konden we de eerste heerlijke
ruikende “mest “over de eerste vakken verdelen. Kortom
de leden van de tuingroep hebben weer hun best gedaan en
hopen komend jaar op de nieuwe leden te kunnen rekenen
om ook hun steentje bij te dragen...
print pagina
vorige pagina <
7 : 13
> volgende pagina
Een aantal jaren geleden (in 1999) heeft de
vereniging – n.a.v. de opheffing van het depot
van Herman Groen – het depot overgenomen
om de leden hier verder mee behulpzaam te
zijn. Het kleine depot in 1999 werd steeds
groter en er kwamen steeds meer klanten, ook
van andere verenigingen.
Ons depot gaat digitaal
Peter Trooster
Voor ons als depotcommissie werd dat zo langzamerhand
wel erg veel werk en met name het samenstellen van het
assortiment het op peil houden van de voorraden, de bemanning van het depot en de financiële afwikkeling nam
behoorlijk veel tijd van ons in beslag.
Kortom we moesten het meer gestructureerd en professioneler gaan doen om aan de behoeften van onze depotklanten te kunnen blijven voldoen en om voor ons de zaak
overzichtelijk en minder tijdrovend te maken.
Vorig jaar begon ook Peter Trooster aan ons vragen te
stellen of we het nog aan konden en na een korte discussie
bood hij aan om als (oud) detailhandels deskundige eens
met wat ideeën te komen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een computer
programma dat ons in staat stelt zowel de factuur, de voorraden, de prijzen en ook de bestellijsten per leverancier te
beheren en te genereren.
Ook de debiteurenbewaking wordt voor ons zo een stuk
overzichtelijker en dat is dan weer prettig voor onze penningmeester.
Hoe gaat dit voor u als depotklant vanaf begin april nu
werken:
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
U regelt gewoon net zoals vroeger uw aankopen met de
depot medewerkers(sters).
Koopbonnetjes hoeven niet meer geschreven te worden
en prijzen niet meer opgezocht te worden, maar u gaat met
uw armen vol aankopen naar diegene die in het depot achter
de laptop zit.
Deze man of vrouw voert uw N.A.W. (naam , adres,
woonplaats) in als dat nog niet in het systeem zit, voert uw
aankopen in het systeem en maakt van uw aankopen een
factuur, print deze af en geeft u deze factuur mee.
In het begin zal dat nog niet al te snel gaan maar: Zo simpel
gaat dat wel worden.
Op deze factuur zijn al uw aankopen gespecificeerd met
omschrijving, het aantal en de prijs per stuk, de totaal prijs
en voor diegene die dat misschien nodig hebben is ook de
BTW apart vermeld. Ook het gironummer van het depot
staat er natuurlijk op want betaling in het depot met PIN of
cash was en blijft niet mogelijk.
We hebben nog gezocht of pin betaling mogelijk kon worden, maar een draadloze PIN automaat bleek erg duur.
Een van onze leden had zich voor deze aanschaf nog als donor aangeboden, waarvoor nog onze dank, maar het abonnement en de transactiekosten per jaar die daarbij horen
waren erg hoog en moesten dan in de verkoopprijs doorberekend gaan worden en cash betaling is en blijft te risicovol
voor onze depotmedewerkers(sters).
U ziet het, wij zijn klaar voor een nieuw en gezellig depot
seizoen en hopen u vanaf dinsdag 3 April a.s. vanaf 19.30 tot
20.30 weer te mogen begroeten.
print pagina
De depot commissie
Jan van de Berg
Cees de koning
vorige pagina <
8 : 13
> volgende pagina
hij:“Alsikzomijnlezinggahouden,kanikdangoedcontactmet
zwagerhemeenvolkaan,omdathijervanafmoest,enWimdacht,
Bij Zaken
julliemaken?Nee,natuurlijkniet.Enzoishetookmetderelatiemet
‘datwilikweleensproberen.’Datditsimpelebesluitzijnlevenrade gaten, maar
verstoor het niet. De temperatuur van
deimme.Jemoetletterlijkjekleedafleggen.Handschoenendraagik
dicaalzouveranderen,realiseerdehijzichopdatmomentnogniet.
Op 14 februari hieldHijwildeermeerovertewetenkomen,dusginghijopcursusbijde
Wim van Grasstek een lezing over
350C is heel belangrijk
en daarom heeft Wim een
nooitenmijnkapzominmogelijk.”
raamafstand
van
hart
tot
hart van 35 i.p.v. 38,5 mm.
biologisch imkeren.bijenvereniging
Hoewel het en
volgens
de aankondiging
Hetwoord‘imme’maakt,meerdanhetwoord‘volk’,duidelijkdatje
hij bezocht
een lezing van een imker; toevallig
Hij werkt met kasten met een oneven aantal ramen
temakenhebtmetéénwezen.Wantdatisdekernvandevisievan
eenBD-imker.Hijraaktedieponderdeindruk:“Ikhadnognooitvan
over biologisch en dynamisch
zou gaan, is dit laatste niet aan
om altijd een hartraam te hebben in het broednest.
deBD-imkers:eenvolkiséénorganisme,éénlichaam.Enwanneerje
biologisch-dynamischofvanantroposofiegehoord.Iksnaptedanook
Wim imkert
met de natuurlijke zwarte bij en
bod gekomen daar dit teveel zou worden. De avond was heel
opdiemaniernaarjebijenkijkt,gajevanzelfandersmetzeom(zie
nietsvandielezing.Maarinmijgingeenvuurbrandenendatbrandt
overwintert
ze
op
eigen honing. Hij laat ze zoveel
goed bezocht, ca 40 personen met ook belangstelling vanuit
overzichtoppag.6).DeverbindingmetbijenbegintvolgensWimmet
nunogsteeds.Binneneenjaarwistikwaartoeikopaardewas:om
mogelijk natuurlijk
bouwen en gebruikt geen kunstandere afdelingen. De
aanwezigen
hebben
zich
niet
verveeld
raat,
maar
heeft
driehoeklatjes
aan de bovenlat.
deverbindingmetjeeigenomgeving,hetleefgebiedvandebijen.Aldebijentebehoudenvoordemensheid.”
Celstand varieert
in vgl met kunstraat. De bijen
want het was een enthousiast gebracht verhaal met de nodige
lereerstbetekentdat:etenuitjeeigenomgeving.“Inonzemoestuin
overwinteren
op
anderhalve
broedkamer, eigenlijk
iseenhelenieuwesfeerontstaansindsdebijenkwamen.”Ensinds
Verbintenis
de Wim
immeniet door de stof,
hilariteit en discussie.
Hierdoor met
kwam
een BK met lege HK eronder.
Wim imker is weet hij precies wat er in de buurt groeit en bloeit,
en werd er gevraagdNu,vijfentwintigjaarlater,geefthijzelfcursussenenlezingen,waarom een vervolg op korte termijn. Dit
De eerste controle voert hij omstreeks half maart
meehijvuurtjesbijandereimkersontsteekt.Zoverteldehijopdelanuit als de wilgwaardewilgen,deesdoornsendelindesstaanenwanneerzeinbloei
in zijn omgeving bloeit. Pollen en
werd dinsdag 28 februari.
staan.Hijweetwaarenwanneerdesneeuwklokjes,dekorenbloemen
delijkeBD-imkerdaginmaarteenpersoonlijkverhaaloverzijnhechte
nectar van wilg
en esdoorn heel belangrijke voedingsendeklaverbloeien.Ookishijzichveelmeerbewustvanhetweer
verbintenismetdebijen.Voordathijzijnlezingbegontrokhij,terwijl
bron. Hij kijkt
dan hoe het staat met de voeding en de
grote van hetendeseizoenen.Onderdenegengradenvliegenbijennietuit.Alser
broednest. Overtollige lege raat wordt
hijvoordezaalmet130toehoordersstond,eenimkerpakaanmet
weggesneden. Kleine volken worden in een kleinere
kast geplaatst. Temperatuur huishouding is heel
Cor Vonk Noordegraaf
belangrijk.
Er komt geen tweede BK op de onderste. Ruimte
tussen ramen van boven en onderbak is een onnaAls je wil overschakelen van het gangbare imkeren
de wolk werd kleiner en kleiner,
zwermzichrichtingdeheg,zich
daneenzwermmeemaken.Enja
De
bijen
van Wim
doen wat
tuurlijke onderbreking.
Bijen gaan in de lege ruimte
naar
biologisch
imkeren
daner
betekent
dat een totaal
hoor,desoepwasnognietopgevan
ze benadering
verwacht wordt.
Wim Bij
onderaan denietsaantrekkendvandecursisramen hun broednest uitbouwen, totdat
vaak bijna alle bijen aan de
andere
en werkwijze.
biologisch
twee
trossen vastkleefden. Vertendievolbewonderingdoorde
scheptoferverscheeneenmassa
had
de
cursisten
van
de
BD-immet
darrenraad.
imkeren (bi) moet je uitgaan van de imme, het bijenvolk als geheel.
Dat betekent
het volk
met zijn behuiDe darrenwolk
zitten
vaakenalsweer
een liepen.
huid om
het bijenvolk
volgens kon Wim laten zien hoe
heen
Daar
drukrondvliegendebijenvoorde
kercursus
uitgenodigd
om op 22
zingmidden
en de omgeving,
het drachtgebied.
Stress is uit
heen. Stressbegonnendebijenalsnelsamen
moet altijd vermeden worden, wantjezo’nzwermkuntscheppen:een
stress
mei,
in de zwermtijd,
bij stal,diezichsneluitdijdetoteen
den
boze.
Je
moet
steeds
kijken
naar
en
denken
werkt
bevorderend
voor
de
varroa
infectie.
Hij
bede bijenstal te komen lunchen. grote wolk. Langzaam bewoog teklonteren,optweeplekken(er korf om de tros houden en dan
vanuit het wezen van de bij. Houdt het broednest in
strijdt soms wel varroa met mierenzuur en oxaalzuur,
Met een beetje geluk konden ze degrote,zoemendeendansende warendustweekoninginnen)en evenflinkaanhettakjeschudden.
Biologisch imkeren
Zwermen tijdens de cursus
Eenzwermindeheg
Een zwerm bijen in de haag
nbvamstelland.nl
volledig scherm
Wim‘schept’dezwerm
Wim ‘schept’ de zwerm
inhoudspagina
Toekijkendecursisten
Toekijkende
cursisten
print pagina
vorige pagina <
Wimsluitdekorfafmetgaas
Afsluiten
van de korf met gaas
9 : 13
> volgende pagina
nbvamstelland.nl
maar alleen via verdampen om broednest niet te
verstoren. Wim wijst erop dat toen de varroa kwam
een volk wel 8-10000 mijten kon verdragen en nu
nog geen 1000, wat toch wel wijst op verzwakking
van de volken. Hij heeft zowel korven als kasten
zonder vliegplank. De vliegplank ziet hij als een
infectiebron. Vlieggat in kast en korf ter hoogte van
broednest en liefst met een andere kleur aangeven.
Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk stinseplanten en
bolgewassen als drachtplant vlakbij de stal staan
want in het voorjaar is de temperatuur vaak laag en
vliegen de bijen niet ver.
Half april vindt de tweede controle plaats. Dan let
hij op drie zaken: is er belegd darrenraat, want zes
weken later kans op zwermen. Is er voldoende voer
aanwezig, heel belangrijk. Hebben de bijen voldoende ruimte. Er dient altijd 7-8 kg voer aanwezig te zijn,
anders stamphoning voeren of eventueel apifonda.
Vul steeds direct de kastkaart in. Als er een honinggordel van 4 cm aanwezig is komt er een HK bovenop. Geen moerrooster. Om spekraat te voorkomen
worden in de HK voor een deel kunstraat ramen
ingehangen. In geen enkel raam draad aanwezig.
Ongeveer half mei is de derde controle. Dan gaat het
vooral om te kijken hoe het staat met de zwermneiging.
Zijn er speeldoppen aanwezig of zelfs al moerdoppen.
Moerdoppen worden altijd opgetrokken met bestaande was. Volgens Wim bestaat een voorzwerm uit de
oude moer met de aanwezige bijen voor de eerste
moerdop belegd is. De werksterbijen die aanwezig
zijn bij een nazwerm zijn de bijen die geboren zijn in
de omgeving van de moerdop waar de betreffende
moer uitgekomen is. Wim doet niets aan zwermverhindering. Zwermen worden zoveel mogelijk geschept.
Meestal maar één soms twee nazwermen. Zwermen
niet met elkaar of ander volk verenigen. Het is een
nieuwe natuurlijke eenheid. Een afkomende zwerm
trekt meestal naar het zuiden, richting van de zon.
Zet na het scheppen de kieps met de open onderkant
naar boven in de richting van de schaduw. Geur
moet de andere bijen lokken. Daarna afgazen en
enkele dagen op koele plaats zetten, alvorens ze in
de definitieve behuizing over te brengen.
volledig scherm
print pagina
inhoudspagina
Uitgesneden
darrenraat.
Na een levendige discussie over zwermen en wat
er bij hoort, werd de avond afgesloten en het vervolg
voor 28 februari bewaard. Iedereen had voldoende
meegekregen om zich voldaan huiswaarts te begeven.
vorige pagina <
10 : 13
> volgende pagina
Wespen
herkennen
elkaar
aan
gezicht
Hans de Graaff
Sociaal levende papierwespen kunnen
gezichten van individuen binnen hun
soort herkennen. De vaardigheid staat los
van het vermogen vormen en patronen te
onderscheiden.
Dat schrijven twee Amerikaanse onderzoekers in Science
(2 december).De onderzoekers verwachtten dat de
sociaal levende soort Poh’s-tesfuscates beter gezichten
kon herkennen dan de papierwesp P. metricus, die binnen
een kolonie met een koningin leeft. Ze trainden beide
soorten om afbeeldingen van gezichten of andere vormen
te associëren met een veilige zone binnen een ruimte die
verder onder stroom stond. P. fuscates slaagde daarin beter
dan P. metricus en leerde de veilige, stroomloze zone het
snelst herkennen aan de hand van een gezicht.
Hee, ken ik u
niet ergens van?
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
print pagina
vorige pagina <
11 : 30
> volgende pagina
Nieuw element bijendans
Nieuw element bijendans blijkt cruciaal voor de besluitvaardigheid van het volk
Hans de Graaff
Een kopstoot, gecombineerd met een snelle vibratie. Dat is
het signaal waarmee honingbijen elkaar de mond snoeren.
Amerikaanse en Britse biologen beschreven dit nog onverklaarde
stukje van de bijentaal in Science.
Bron: NRC
12 december 2011
Het stopsignaal is een belangrijk element van de bijendemocratie. Het zorgt ervoor dat één ‘mening’ in de kolonie
snel de overhand kan krijgen. Dat maakt kolonies besluitvaardig. Bijen die een voedselbron of een nieuwe nestplaats
hebben ontdekt, ‘vertellen’ hun soortgenoten daarover bij
thuiskomst.
Ze voeren een ingewikkelde dans uit die precies vertelt waar
de vondst zich bevindt. Ze lopen daarbij in de vorm van
een acht; de lengte van de acht bevat informatie over de
afstand tot het voedsel of de nestplaats, en de hoek geeft de
richting aan.
Maar wat nu als er twee gelijkwaardige nestplaatsen zijn
ontdekt? Blijven de bijen dan hangen in besluiteloosheid?
Nee, ontdekten de biologen. Met kopstootjes ontmoedigen
de twee ‘kampen’ elkaars verkennerbijen om door te gaan
met dansen. Eenmaal gestopt met de reclamedans worden
er ook geen nieuwe medestanders gerekruteerd. Minimale
verschillen leiden al snel tot het uitdoven van de dansen
van een van beide kampen. Aan de hand van rugnummers
kunnen de onderzoekers individuele bijen volgen.
Foto Thomas Seeley
nbvamstelland.nl
volledig scherm
inhoudspagina
print pagina
vorige pagina <
12 : 30
> volgende pagina
BESTUUR:
DEPOT COMMISSIE:
TUIN-COMMISSIE
Voorzitter
Hr. K.W. van der Lee
Klompweg 22
1393 PJ Nigtevecht
029-4252861
[email protected]
Hr. J. van de Berg
Valeriusstraat 188a
1075 GJ Amsterdam
020-7754289
[email protected]
Mw. M. Neleman
Amsteldijk-Noord 153
1183TK Amstelveen
020-6431723
[email protected]
Hr. C. de Koning
Ouderkerkerlaan 30
1185 AC Amstelveen
020-6452038
[email protected]
Hr. B. Engelen
Utrechtsedwarsst. 172
1017 WK Amsterdam
020-3202946
[email protected]
P 80.32.401
t.n.v.: Depot Amstelland –
Amsterdam
Mw. S. Neve
Sluisvaart 212
1191 HJ Ouderkerk a/d Amstel
020-4768101
[email protected]
Hr. J. Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
[email protected]
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl
REDACTIE-COMMISSIE
GEBOUWEN-COMMISSIE
Hr. J. de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan. 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
[email protected]
Hr. H. Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
[email protected]
Hr. H. C. J. Groen
Ronde Hoep Oost 15
1191 KB Ouderkerk a/d Amstel
020-4964593
[email protected]
Hr. P. Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
[email protected]
Vice-voorzitter
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
[email protected]
Secretaris
Hr. H.S. Kooij
Watercirkel 125
020-6452285
1186 LR Amstelveen
[email protected]
Penningmeester
Hr. G. Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
0297 563189
[email protected]
Bestuurslid
Mw. M.R. Neleman
Amsteldijk Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
[email protected]
Bestuurslid
Mw.S. van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
[email protected]
nbvamstelland.nl
volledig scherm
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
[email protected]
inhoudspagina
print pagina
Banknummer VERENIGING
P 21.47.110
T.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
[email protected]
Banknummer DEPOT
Agenda
Datum/tijdaktiviteit
13 maart, 20.00 uur Algemene ledenvergadering
volgt
Imkeren in Zweden
20 april 2012
Einddatum inleveren kopij
BIJ PRATEN
vorige pagina <
13 : 13
> volgende pagina