M.Vissers Bewonersavond donderdag 15 mei

M.Vissers
Bewonersavond donderdag 15 mei 2014.
Gestelde vragen per onderwerp.
Planning
Verkeer / Veiligheid/
Parkeren
1 van 5
Wanneer zijn de
werkzaamheden in de
Overakkerstraat?
Antw: er worden geen
werkzaamheden in de
Overakkerstraat
uitgevoerd in het kader
van aanpak
grondwateroverlast.
Kruising ZorgvlietstraatSchaffelaarstraat voor
panden 117-131 is de
straat smal, door
geparkeerde auto’s
slechtzicht over de
kruising.2x
Mogelijk plaatsen van
een heg. de bewoners
zouden dan de haag
willen adopteren en dus
onderhouden.
Invoeren parkeerverbod
aan 1 zijde
Wildenborgstraat.
Dit zou oplossing zijn
tegen het dubbel
parkeren aan de zijde
van het plantsoen.
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Bereikbaarheid
Ivm Lichamelijke
beperking als eigen
garage onbereikbaar is,
parkeergelegenheid
creëren.
Antw: Wordt gezorgd dat
woning goed toegankelijk
is
Toegangkelijk houden
van de enige uitrit
opgepluste flat
Zorgvlietstraat.
Antw: Ontsluiting wordt
voor gezorgd
Voor de panden aan de
Schaffelaarstraat 105t/m/ 131 parkeervakken
markeren.
Enkele extra
parkeervakken aan de
Noordzijde van de straat
zou oplossing zijn.
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Schaffelaarstraat,
Snelheidsbeperkende
maatregelen!
Mogelijkheden? Niet
veilig voor spelende
kinderen. 3x.
Drempel
Schaffelaarstraat geeft
overlast, veroorzaakt
trilingen, mogelijk andere
maatregelen? 2x
Zie vorig antwoord.
Antw: In deze fase
worden geen
snelheidsbeperkende
maatregelen
aangebracht.
Aan de opsteller van het
wijkplan IJpelaar om te
bezien of er alsnog
wensen/noodzaak is dit
te doen. Dit omdat er
tevens wensen zijn om
de drempels te
verwijderen in verband
met mogelijke overlast
door trillingen.
M.Vissers
Bewonersavond donderdag 15 mei 2014.
Gestelde vragen per onderwerp.
Opstelplaatsen
afvalcontainers
2 van 5
Bewoner gaf aan dat er in
de gehele wijk behoefte
is aan opstelplaatsen
voor de groene en grijze
kliko’s aan het eind van
de brandgangen;
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Riolering / Drainage
Wildenborgstraat 5-23
afvoerputten aan
woningzijde, hemelwater
blijft op straat staan.
Valkhofstraat 23-27, zijn
deze panden
aangesloten op de weg of
onder het stoepje voor de
deur? Is de
rioolaansluiting vanuit de
woning pvc of gresbuis?
Lopen de afvoeren onder
het grasveld?
Antw:
De volledige riolering
inclusief
huisaansluitingen worden
vervangen. Tevens
worden nieuwe kolken
geplaatst. Daarmee zou
in combinatie met
herstraten van de straat
waterproblemen moeten
zijn opgelost.
Schaffelaarstraat 123.
Vrees voor verzakking
van de woning bij
bronbemaling.
Graag advies voor de
bewoners hoe ze gebruik
kunnen maken en zelf
aanpassingen kunnen
doen voor aansluiting op
drainage.
Antw: de vraag is
doorgegeven aan het
waterloket. De
betreffende bewoners
zullen tzt worden
benaderd.
Middachtenstraat 9 t/m/
31 verschillende
funderingen onder de
woningen (palen
ringen..)
Antw: hier wordt rekening
mee gehouden bij het
toepassen van
bronnering.
M.Vissers
Bewonersavond donderdag 15 mei 2014.
Gestelde vragen per onderwerp.
Bushalte/route
Vervallen bushalte in de
Zorgvlietstraat (voor de
drive in woning) is komen
te vervallen. Door de
ontstane verbreding is de
veiligheid in het geding.
Wat zijn de
mogelijkheden?
Doortrekken van het
trottoir over de oude
busbaan? Faliekant
tegen een dubbel
trottoir.6x
Antw:
Vanwege de
aanwezigheid van kabels
en leidingen wordt
vooralsnog wel een
“dubbel” trottoir
aangelegd. Met de
betreffende bewoners zal
door een
stedebouwkundig
ontwerper contact
worden gezocht of een
andere oplossing
mogelijk is die dan later
gerealiseerd zal worden.
3 van 5
Komt de bushalte voor
het kantoor van de
Zonnebloem te
vervallen?
Antw: Deze worden
opgeheven
Betreft 3 bushaltes in de
Zorgvlietstraat.
- voor pand 62: is
vervallen. Nieuwe halte
ligt iets verder op, andere
twee haltes liggen nabij
kruising met
Doorwerthestraat. Wat
gaat hiermee
gebeuren?2x
Antw: Deze worden
opgeheven
Hoe gaat de busroute
lopen en wat wordt de
locatie van de bushaltes?
Antw: de exacte route en
haltes zijn nog onbekend.
Deze worden via Voalia
gecommuniceerd.
M.Vissers
Bewonersavond donderdag 15 mei 2014.
Gestelde vragen per onderwerp.
Bestrating
Worden de trottoirs ook
open gemaakt?
Wat gaat er gebeuren
met het voormalig
schoolgebouw
Schaffelaarstraat?
Antw: de trottoirs worden
ook open gemaakt en
vervolgens herstraat.
4 van 5
Op de hoek
Schaffelaar/Middachtenst
raat valt steeds een gat in
de verharding. Dit wordt
steeds gerepareerd.
Antw: de volledige
riolering wordt vervangen
en de straat wordt
herstraat. Hiermee zou
dit moeten zijn opgelost.
Tijdens de avond is
onbekend wat er met het
schoolgebouw gaat
gebeuren. De vraag is
doorgelegd aan de
opsteller van het wijkplan.
Groen/ Bomen
Grasveld Valkhofstraat
helemaal vernieuwen,
veel wortelgroei op het
gras. Geeft gevaarlijke
situaties voor spelende
kinderen. Is ook kenbaar
gemaakt bij de
wijkschouw met de
wijkraad.
Antw: dit wordt nader
bezien bij kap van de
bomen en inrichting van
het grasveld.
Langs de groenstrook
Schaffelaarstraat vanaf
de hoek tot de
parkeerstrook ivm
veiligheid voor de
kinderen een haag
aanbrengen.
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Bomen Heeckerenstraat
worden te groot.
Antw: dit is doorgegeven
aan de beheerder van de
betreffende bomen.
Groenonderhoud in het
algemeen niet goed, afval
blijft liggen en onkruid
staat hoog.
Bewoners geven aan
geen probleem te hebben
met kappen. Willen wel
nieuwe bomen terug. 2x
Antw: dit wordt
doorgegeven aan de
opsteller van het wijkplan
IJpelaar om te bezien of
er mogelijkheden zijn.
Antw: in principe worden
een aantal nieuwe bomen
teruggeplaatst.
M.Vissers
Bewonersavond donderdag 15 mei 2014.
Gestelde vragen per onderwerp.
Verlichting
Bouwkundige opname
Nutsvoorzieningen
Naast opgenomen
vervanging lichtmasten
woonstraten, ook
vervanging op
parkeerplaatsen en
verlichting aan
groenzones.
Antw: alleen de
verlichting ter plaatse van
de straten wordt
vervangen.
Waar worden opnamen
van gemaakt?
Kan gelijk met deze
werkzaamehden
glasvezel worden
gelegd? Zou jammer zijn
als 2x opengebroken
moet worden.
Antw: dat is geen besluit
van de gemeente maar
van het betreffende
nutsbedrijf.
5 van 5
Verlichting in de
Zorgvlietstraat thv de flat
is bijna niet te zien door
de bomen.
Antw: wordt doorgegeven
aan betreffende
beheerder