1. Patrijzenproject WBE “West

1.
Patrijzenproject WBE “West-Twente”
1.1. Aanleiding
Sinds de jaren zeventig is de patrijzenstand
landelijk met ruim 95% afgenomen. Binnen
het werkgebied van WBE “West-Twente”
zal dat niet veel anders zijn. WBE “WestTwente” wil daar verandering in brengen
en wil in 2014 extra aandacht besteden aan
het patrijs. Naast het uitvoeren van
beheermaatregelen willen we ook meer
inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van
die achteruitgang.
1.2. Waar zitten de patrijzen?
Waar zitten patrijzen en hoeveel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met een gerichte
inventarisatie hopen we zoveel mogelijk gegevens over het patrijs te verzamelen. Want het
heeft geen zin om maatregelen te treffen voor het patrijs als deze er (nog) niet zit. De
inventarisatiegegevens worden vervolgens gebruikt om een selectie te maken van
maatregelen die binnen onze WBE het meest kansrijk zijn om de achteruitgang van het
patrijs een halt toe te roepen.
1.3. Meten = weten
De inventarisatie vindt plaats door middel van een enquête en populatietellingen. De
enquête gaat vooral over het grondgebruik binnen uw jachtveld. De populatietellingen
vinden plaats door minimaal twee tellingen uit te voeren. Dat doen we op basis van de
methode die SOVON en de Vogelbescherming in het kader van het jaar van de patrijs
hebben ontwikkeld. De tellingen zijn van 15 februari tot 31 maart 2014 en in de hele maand
september 2014.
Elke jachtcombinatie krijgt daarom een enquêteformulier, een handleiding voor de
populatietelling en een enquêteformulier voor de populatietellingen met bijbehorende
toelichting toegestuurd. Deze treft u verderop aan. Over de eerste verplichte telling wordt u
tijdig geïnformeerd.
1.4. Resultaten
Uit de enquête en uit de tellingen zal blijken waar zich de patrijzen ophouden. Deze locaties
noemen we de kernleefgebieden. In de kernleefgebieden worden biotoopverbeterende
maatregelen uitgevoerd om de aanwezige patrijzen te behouden
en om een goede uitgangssituatie te maken waarin ook de jongen
groot kunnen worden.
Tussen de kernleefgebieden zullen op termijn ook
biotoopverbeterende maatregelen getroffen worden om
uitwisseling van patrijzen onderling eenvoudiger mogelijk te
maken. Hierdoor kan er bloedverversing plaatsvinden wat de
kwetsbaarheid van het patrijs verminderd.
1
1.5. Groene dooradering
Uiteindelijk doel is een netwerk (Groene
dooradering) binnen het werkgebied van
WBE “West-Twente” aan te leggen
waardoor het patrijs als karakteristiek soort
voor de WBE behouden blijft. Naast het
patrijs zullen ook diersoorten als kwartel,
geelgors, fazant, graspieper, gele en witte
kwikstaart, veldleeuwerik, grauwe gors,
kneu, kerkuil en torenvalk en dagvlinders,
bijen en zweefvliegen van de
biotoopverbeterende maatregelen
profiteren alsook broodnodige (on)kruiden en grassen (kamille, melganzevoet, varkensgras,
hennepnetel en straatgras) die als voedselbron voor het patrijs fungeren.
Meer informatie? Op https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-patrijs kunt u veel
interessante informatie over het patrijs vinden.
1.6. Mitsen en maren
Het succes van het Patrijzenproject is afhankelijk van enkele factoren. Allereerst wordt van u
verwacht dat u meewerkt aan de telling, dat is onze basis. En als de basis niet goed is, wordt
het Patrijzenproject geen succes.
Ten tweede is fondswerving van belang. Want een vergoeding voor alternatief grondgebruik
(ruige grasstroken, natuurlijke akkerranden, stroken met gewassen die niet geoogst worden)
zal in de meeste gevallen nodig zijn om een grondgebruiker enthousiast te krijgen. Ook
eventueel zaadgoed zal aangeschaft en ingezaaid moeten worden.
Het WBE-bestuur zal zich dit jaar (2014) actief inzetten voor fondswerving en sponsoring
voor het Patrijzenproject zodat we in 2015, met de telresultaten van 2014 in de hand,
daadwerkelijk aan de slag kunnen. Maar nogmaals, eerst zullen we met z’n allen een goede
basis creëren en dat is de populatietelling waarover u hierna meer kunt lezen.
1.7. Kennis delen
Heeft u zelf ervaring met biotoopverbetering? Heeft u tips of advies over biotoopverbetering
in het algemeen en voor het patrijs in het bijzonder? Of heeft u vragen? Laat het ons weten!
De Biotoopcommissie heeft de wijsheid niet in pacht en kan uw hulp (kennis en uitvoering)
goed gebruiken.
Een voorbeeld: plukken rabarber in het veld schijnen positief te zijn voor o.a. het patrijs.
Deze informatie komt van de heer Rik Schoon, maar ook op de website van
WBE Susteren/Graetheide wordt rabarber voor biotoopverbetering genoemd. Dit soort
maatregelen zijn praktisch, eenvoudig en goedkoop maar vooral nuttig.
2
2.
Handleiding populatietelling patrijs
2.1. Inleiding
Het doel van de populatietellingen van patrijzen is niet alleen het bepalen van het
vóórkomen en de aantallen, maar ook van de overleving en jongenproductie. Bij het patrijs is
dit goed mogelijk omdat ze gedurende het hele
jaar binnen een gebied van enkele hectaren
blijven. De kans is dus klein dat individuen zich
over grote afstanden verplaatsen. Door een
vergelijking tussen de aantallen aan het begin van
het broedseizoen met de aantallen in de nazomer,
is niet alleen de overleving van volwassen vogels
te schatten, maar ook de jongenproductie. Door
de aantallen, overleving en jongenproductie te
koppelen aan biotoopkenmerken (leefomgeving)
ter plekke, wordt inzicht verkregen in het belang
van de verschillende biotoopkenmerken voor een
gezonde populatie. Deze informatie verschaft
inzicht over welke maatregelen we kunnen nemen
om de biotoop (het leefgebied) voor patrijzen te optimaliseren. In deze handleiding wordt
beschreven hoe de populatietellingen dienen te worden uitgevoerd.
2.2. Opzet tellingen
2.2.1. Telgebied
De populatietellingen zijn gebiedstellingen. Een gebied is in dit geval uw jachtveld. Dit
betekent dat het jachtveld systematisch wordt afgezocht. Daarbij kan het voorkomen dat
zich in uw jachtveld geen patrijzen bevinden. Ook dit is belangrijke informatie, en dient dus
te worden doorgegeven (zie ook het kader).
Bij de selectie van een telgebied is het belangrijk dat het gebied niet te klein is. Dit om
effecten van verplaatsingen te minimaliseren en de kans op dubbeltellingen te voorkomen.
Het telgebied mag echter ook niet te groot zijn, aangezien het gehele telgebied binnen twee
uur geteld dient te worden. Het gebied mag dan ook niet kleiner zijn dan 25 ha en niet groter
dan 200 ha. Is uw jachtveld bijvoorbeeld 400 ha, dan vormt u twee telgroepen die ieder 200
ha inventariseren.
Belang nulwaarnemingen
Binnen deze inventarisatie wordt een telgebied systematisch afgezocht op patrijzen.
Wanneer tijdens één of meerdere bezoeken geen patrijzen worden waargenomen dient
dit ook te worden doorgegeven. Zo komen behalve positieve gegevens (telgebieden waar
patrijzen voorkomen) ook negatieve gegevens (de zogenaamde nulwaarnemingen)
binnen. Zonder nulwaarnemingen worden aantallen overschat en kan geen vergelijking
gemaakt worden tussen gebieden waar wel en geen patrijzen voorkomen.
Nulwaarnemingen zijn daarom van essentieel belang om goed onderbouwde uitspraken
te kunnen doen.
3
2.2.2. Telperiodes
Er kan in drie verschillende periodes worden geteld:
Voorjaar:
15 februari – 31 maart [verplicht]
Nazomer:
1 – 30 september [verplicht]
Winter:
1 december – 1 februari [wenselijk]
2.2.2.1.
Voorjaar
Om een goede inschatting te kunnen maken van de aantallen paren kan het beste in het
voorjaar geteld worden. De patrijzen zijn dan net gepaard en de roepactiviteit is in die
periode het grootst. Daarnaast is het gewas nog kort, wat de zichtbaarheid vergroot.
Voor een goede populatietelling is het dan ook verplicht minimaal eenmaal in de
voorjaarsperiode te tellen. De Biotoopcommissie zal met een datumvoorstel komen waarop
elk jachtveld dient te tellen.
Daarnaast kunnen in dezelfde periode één of meerdere extra basistellingen worden
uitgevoerd, om de waarneemkans verder te vergroten. Zeker in onoverzichtelijke gebieden
worden extra tellingen aangeraden.
Voer een eventuele extra telling bij
voorkeur uit binnen 10 dagen na de
verplichte telling,
zodat de kans groot is dat de patrijzen
zich nog in exact hetzelfde gebied
bevinden.
2.2.2.2.
Nazomer
In de nazomer kunnen paren met jongen worden waargenomen. Door ook in deze
periode te tellen kan een inschatting worden gemaakt van de jongenproductie in het
gebied. Bovendien is dan een vergelijking mogelijk met de aantallen paren die in het
voorjaar zijn geteld. Omdat patrijzen zich slechts over kleine afstanden verplaatsen
(binnen enkele hectaren), kan met deze vergelijking een inschatting worden gemaakt
van de overleving van patrijzen tijdens het broedseizoen. Wanneer vervolgens weer in
het daaropvolgende jaar in het voorjaar wordt geteld kan ook de winteroverleving worden
bepaald. Het is daarom verplicht om naast de voorjaarstelling minimaal één telling in de
nazomerperiode uit te voeren. De Biotoopcommissie zal met een datumvoorstel komen
waarop elk jachtveld dient te tellen.
Een probleem in de nazomer kan zijn dat de vogels moeilijk zichtbaar zijn, doordat de
vegetatie hoog is. Probeer daarom zoveel mogelijk na de oogst te tellen. Daarnaast is het
raadzaam in de nazomerperiode één of meerdere extra basistellingen uit te voeren, om de
waarneemkans verder te vergroten.
Voer ook hier een eventuele extra telling bij voorkeur uit binnen 10 dagen na de verplichte
telling.
4
2.2.2.3.
Winter
In de winter komen patrijzen meestal in
groepen voor van één of enkele families. Zeker
als er sneeuw ligt, maakt dit het makkelijk om
de patrijzen waar te nemen en te tellen. Eén of
meerdere basistellingen in de winterperiode,
bij voorkeur met sneeuw, zijn daarom een
mooie aanvulling op de eerdere tellingen, om
het verloop in aantallen nog beter te kunnen
bepalen. Een wintertelling is niet verplicht,
maar kan nuttige extra informatie opleveren.
3.
Telmethode
3.1. Basistellingen
Zoek vanaf wegen of paden elk perceel in zijn geheel af met de kijker of telescoop. Maak
bij onoverzichtelijke percelen of bij te grote afstanden tussen wegen af en toe een insteek,
na toestemming van de grondeigenaar of -gebruiker. Tel tot twee uur na zonsopkomst of
vanaf twee uur voor zonsondergang, bij voorkeur met droog en windstil weer en goed zicht,
omdat patrijzen dan het meest actief zijn en dus het beste waar te nemen. Teken
waarnemingen in op uw jachtveldkaart, en noteer daarbij alle perceelkenmerken. Maak
daarbij onderscheid tussen man, vrouw en jong voor zover deze van elkaar te onderscheiden
zijn.
4.
Enquête Biotoopverbeteringsproject voor het Patrijs
4.1. De enquête
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven is de populatietelling de basis voor het doen slagen van
het patrijzenproject. Aan u het verzoek deze enquête serieus uit te voeren en in te vullen als
de Biotoopcommissie de teldatum of –data heeft
doorgegeven. Voor het vergroten van de
betrouwbaarheid van de telling adviseren wij u
meerdere tellingen uit te voeren, zoals ook wordt
voorgesteld in hoofdstuk 2. Vul daarom de datum van
de teldatum in alsook het formuliernummer
(formuliernummer 2 = telling 2).
Bij elke telling hoort ook een aparte kaart. Nummer
daarom ook de kaart van uw jachtveld die hoort bij
de telling
(kaartnummer 2 = telling 2). Uiteraard mag u net
zoveel tellingen uitvoeren als u wilt.
Als bijlage bij deze informatie treft u de Enquête Biotoopverbeteringsproject voor het Patrijs
aan, evenals een toelichting hierop. In deze enquête heeft u verschillende keuzes voor het
bepalen van de perceelkenmerken van het perceel waar het patrijs wordt waargenomen.
5
Van alle waarnemingen dient per keuzemogelijkheid (Leefgebied, Gewastype,
Kruidenrijkdom, Groenbemester, Faunarand, Heg, Beheersituatie) steeds één keuze gemaakt
te worden. Bij meerdere mogelijkheden kiest u voor de meest voor de hand liggende keuze.
Bijvoorbeeld: vul bij Faunarand en Heg ‘ja’ in als de waarneming op een perceel is met een
faunarand of heg. Voer bij de categorie ‘overig’ bij gewastype ook in om welk type het gaat
(bijvoorbeeld gewastype ‘Overig, nl boomgaard’). Een toelichting op de verschillende
keuzemogelijkheden is bij de enquête bijgevoegd.
Na invulling van de enquête en de jachtveldkaart kunt u deze sturen naar:
WBE “West-Twente”
T.a.v. de Biotoopcommissie
Postbus 377
7460 AJ Rijssen
Uiteraard mag het ook digitaal: [email protected]
6