206138-koppelstaafconstructie (11.37MB)

BIJZONDERE
BOUWASPECTEN
KOPPELSTAAF CONSTRUCTIE
BIJZONDERE
BOUWASPECTEN
KOPPELSTAAF CONSTRUCTIE
- 12 Bijzondere
blz.1.
bouuiaspecten.
KOPPELSTAAFCONSTRUCTIE.
1.
Algemeen:
Om
h e t t r a n s p o r t en a f z i n k e n wan
maken, z i j n
de moten t i j d e l i j k
een t u n n e l e l e m e n t
mogelijk te
aan e l k a a r g e k o p p e l d .
Oit i a
g e b e u r d d o o r h e t a a n b r e n g e n van k o p p e l s t a v e n , w a p e n i n g s s t a v e n
0 32 mm.,
werden.
d i e i n de voeg van twee a a n g r e n z e n d e moten g e s t o r t
Oe
s t a v e n bevonden
het t u n n e l e l e m e n t .
zich
i n de v l o e r en i n h e t dak
Deze k o p p e l s t a a f c o n s t r u c t i e kuiem i n p l e a t s
van de b i j v o r i g e t u n n e l s t o e g e p e s t e
Oeze c o n s t r u c t i e
van
langsvoorspenning.
i s om een t w e e t a l r e d e n e n g e k o z e n n . l . :
1e. De k o p p e l s t a v e n
waren
g o e d k o p e r dan een t i j d e l i j k e
voor-
spanning.
2e. Oe
veiligheid
was
geinjecteerde
g r o t e r dan b i j de g e b r u i k e l i j k e
voorspankabels.
Toch k l e e f d e n ook e n i g e b e z w a r e n
aan deze
1e. Het a a n b r e n g e n van deze s t a v e n was
2e. I n de b o u w f a s e
optreden
vrij
beuerkelijk.
de u r i j v i n g
met
de o n d e r g r o n d
dat t.g.v. t e m p e r a t u u r s u i s s e l i n g e n
i n de k o p p e l s t a v e n
De t r e k s p a n n i n g e n
in
constructie:
g e d r o e g e n de moten z i c h a l s a f z o n d e r l i j k e
c o n s t r u c t i e s , waarvan
g r o o t was,
ontstonden
dezelfde richting
en n a t u u r l i j k
beton.
van de t u n n e l ,
a l s de r e s t s p a n n i n g e n , d i e na h e t k o e l e n
dientengevolge
a c h t e r b l e v e n . Aen
r
intensisver
koelsysteem.
Een d o o r s n e d e o v e r een voeg en een a a n z i c h t van een v o e g v l a k
koppelstaven
In
i s aangegeven
h e t o n t w e r p wes
de
h o g e r e e i s e n g e s t e l d worden
dan n o r m a a l . D i t r e s u l t e e r d e i n een u i t g e b r e i d e r
en dus k o s t b a a r d e r
dusdanig
trekspanningen
ook i n de
in langsrichting
v a n de b u i t e n w a n d e n i n de c o n s t r u c t i e
k o e l i n g moesten
niet
op r e s p . b i j l a g e
1 en b i j l a g e
v o o r z i e n , d.m.v. h e t s p a r e n
met
2.
van een s l e u f i n
de voeg boven de k o p p e l s t a v e n , de k o p p e l s t a v e n , na h e t a f z e t t e n
van h e t e l e m e n t op h e t o n d e r s t r o o m d e z a n d b e d , d o o r t e kunnen
slijpen.
2. O e t a i l s k o r t t u n n e l e l e m e n t
Het a a n t a l k o p p e l s t a v e n
de t u n n e l a l n a a r g e l a n g
stadia
van h e t
m.b.t. de
koppelsteven.
p e r voeg v e r i e e r d e i n l e n g t e r i c h t i n g
van
h e t a a n w e z i g e voegmoment i n l e t e r e
afzinkgebeuren.
Als.
12
Als
(
v o o r b e e l d b e k i j k e n we
TE-6,
moten A t/m
Voeg
-
een
biz.2.
kort
F):
a a n t a l k.s.
vloer
a a n t a l k.s.
dak
A/B
75
15
B/C
125
45
C/0
125
60
0/E
125
45
E/F
75
12
Oe
l e n g t e ven
de k o p p e l s t a v e n
2,66
m.
t e r p l a e t s e van
dak.
Deze l e n g t e ' s z i j n
i . v . m . een
tunnelelement
0 32 mm.
de v l o e r en
later
bedroeg i n het
2,28
m.
t . p . v . h e t dak
b e t e r e k r a c h t s o v e r d r a c h t aan
ontwerp:
t e r p l a a t s e van
het
g e w i j z i g d i n 5,33
de b e t o n c . q .
m.
langs-
wepening.
De
met
Oe
t o e l a a t b a r e k r a c h t i n de k o p p e l s t e v e n 0 32 mm.,
een
veiligheid
van
1,4
FeB
400
HK,
b e d r e e g t 23 t f .
t o e t e l a t e n momenten t . p . v . de v o e g e n kunnen a l s v o l g t
worden b e s c h o u w d ;
w e a r i n X , en X , r e s p . h e t a a n t a l k o p p e l s t a v e n
d
vl
en h e t e a n t a l t . p . v . de v l o e r
Voorbeeld
ten aanzien
t.p.v. het
zijn.
van IT i n voeg
B/C:
'''vloer ( d . w . z . wanneer de k o p p e l s t s e f i n de v l o e r op
w o r d t ) : = 125
x 6,97
dek
• 23 =
20040 t f m .
trek belast
M, . ( i n d i e n deze op t r e k
dak
•
Hieruit
45 • 7,22 K 23 =
biz.3.
12 worden b e l e s t ) :
7470 t f m .
v o l g t , dat het i n t e r v a l
t u s s e n de momenten, t e
benutten gedeelte voor het gehele verdere
27510 t f m .
momentenspel,
b e d r a a g t . (D.w.z. van t r e k boven n a a r
trek
beneden!).
3. C o n s t a t e r i n q
Tijdens
het opdrijven
uiteinden
terwijl
eerste
van v e r v o r m i n g t i j d e n s h e t o p d r i j v e n
v a n de t u n n e l e l e m e n t e n b l e k e n de b e i d e
v a n h e t e l e m e n t r e e d s l o s v a n de bodem t e komen,
h e t m i d d e n g e d e e l t e op h e t g r i n d b e d b l e e f
l i g g e n . Een
v e r k l a r i n g was, d a t h e t e l e m e n t werd v a s t g e z o g e n ean de
o n d e r g r o n d . Nadat de e i n d e n v a n een l a n g
van
v a n de T.E.'n.
een k o r t
e l e m e n t c a . 6 cm. en
e l e m e n t c a . 2 a 3 cm. waren g e r e z e n , kwam ook h e t
m i d d e n g e d e e l t e omhoog. T i j d e n s
de d r i j f f a s e
bleek
v o r m i n g nog s t e e d s a a n w e z i g t e z i j n , t e r w i j l
verdeling
en b e r e k e n i n g h i e r t o e
deze
ver-
v o l g e n s de k r a c h t s -
geen a a n l e i d i n g
was. N a d e t
alle
t a n k s v o l g e n s h e t o p d r i j f s c h e m a waren l e e g g e p o m p t en h e t
v r i j b o o r d b e p a a l d k o n w o r d e n , b l e e k h e t e l e m e n t nog s t e e d s t e
zijn
v e r v o r m d . Een l a n g
vorm met een p i j l
cm.
e l e m e n t ( 2 6 8 m.) h a d e e n h o i gebogen
ven c a . 8 cm., t e r w i j l
een k o r t e l e m e n t 2 a 3
was g e b o g e n .
4. B e s c h o u w i n g v e n de bouw v a n de t u n n e l e l e m e n t e n i n h e t bouwdok.
O n d e r s t a a n d e v e r k l a r i n g i s w e e r g e g e v e n op b i j l a g e 3.
a. Oe v o o r u i t
gestorte
hydratatieproces
seizoen
wil
vloeren
o n d e r g a a n d o o r a f k o e l i n g ne h e t
en d o o r t e m p e r a t u u r s v e r s c h i l l e n
een v e r k o r t i n g . Ooor h e t v e r k o r t e n
de voeg g r o t e r
t.g.v. het
v a n de
worden, hetgeen wordt v e r h i n d e r d
k o p p e l s t a v e n . I n de k o p p e l s t a v e n o n t s t s e t
vloeren
d o o r de
h i e r d o o r een
trekkracht.
b.
N a d a t i n de bouwstroom v a n de e l e m e n t e n een v i j f t a l
zijn
vloeren
g e s t o r t , w o r d t een b e g i n gemaakt met de opbouw ( d e k en
w a n d e n ) . Na h e t s t o r t e n
ven moot A z a l ook h i e r een vorm—
v e r a n d e r i n g o p t r e d e n . T.g.v. h e t k o e l e n v a n de wanden z e i de
verkorting
van de opbouw n i e t o v e r a l
z o n e , waar m.b.v. de k o e l i n g
gevonden (dak)
z i j n . I n de
de meeste h y d r a t a t i e w e r m t e i s
a f g e v o e r d ( b o v e n de s t o r t n a a d ) ,
optreden, t e r w i j l
hetzelfde
zal nauwelijks
i n de z o n e , waar geen k o e l i n g
een d u i d e l i j k e v e r k o r t i n g
verkorting
heeft
pleets—
optreedt.
c.
c. B i j h e t s t o r t e n
steeds
-
biz.4.
v/an moot B s t a a t de voeg i n de v l o e r
nog
e n i g s z i n s open (dus. t r e k k r a c h t i n de k o p p e l s t a v e n ) .
T.g.v. h e t s t o r t van
zijn
12
voorganger
de opbouw van moot B,
d i e koud
(A) w o r d t g e s t o r t , z a l h e t s l u i t e n
voeg i n de v l o e r worden v e r h i n d e r d , ook
b i j hogere
tegen
van
tempe-
r a t u r e n . V e r k o r t i n g t . g . v . k r u i p wordt h i e r b i j b u i t e n
schouwing
d. Oeze f i g u u r l a a t
de,
zich
zien,
i n h e t dek
bevindende,
z o d a t g e s t e l d kan
b e i d e moten e l k e e r nog
beschreven.
dat t . g . v . t e m p e r a t u u r s d a l i n g e n
kracht optreedt. Onderin
zijn,
k o p p e l s t a v e n een
de wand z a l de v e r k o r t i n g
ook
trekminimaal
w o r d e n , d a t h i e r de wanden van
r a k e n . Wanneer we
aan
de
de hand ven
de
k o e l i n g s g r a f i e k e n ven
de wanden h e t
b e s c h o u w e n , kunnen we
aannemen, d e t h e t c o n t a c t v l a k z i c h
_+ 0,80
m.
5. V e r v o r m i n g
vertikele
s t a v e n van
temperatuursverloop
boven de v l o e r b e v i n d t .
tunnelelementen.
T.g.v. h e t g r o t e e i g e n g e w i c h t
z i n tegengaat,
h e t dak
kan
h e t s t o r t e n van
en h e t g r i n d b e d . Oe
gaan v l o e i e n . Hoe
van
de moten, d a t b e w e g i n g i n
o n d a n k s t r e k k r e c h t i n de
geen v e r v o r m i n g
trekkrechten i s afhankelijk
bij
be-
g e l a t e n . V o o r de opbouw B g e l d t d e z e l f d e vorm-
v e r a n d e r i n g a l s b i j b. i s
in
de
van
o p t r e d e n . Oe
de h e e r s e n d e
de v l o e r en van
g r o o t t e ven
de
betontemperaturen
de w r i j v i n g
tuesen
de
beton
k e n s i s s a n u e z i g , d a t de k o p p e l s t a v e n
zijn
g r o o t de k r a c h t e n p r e c i e s g e w e e s t z i j n ,
leat
zich n i e t exect bepelen.
Aan
de hand van
u i t een
redelijk
tempereturen,
verkregen
de e l e m e n t e n ,
i n de d i v e r s e s t a d i a kan een
bepaald
koppel-
l a n g e duur m e t i n g
orde
betrouwbare
i n een
van
ven g r o o t t e
worden.
Quids—•
Duidelijk
12
i s h e t u e l , d a t na en t i j d e n s h e t v u l l e n
bouwdok t . g . v . de o p w a e r t s e
gewicht
i s gereduceerd
het ingepompte water
opgetreden
krechten
biz.5.
-
en
een
k r a c h t een
t . g . v . de
i n de b o u t c o n s t r u c t i e
lange elementen.
verminderen
in horizontele
zin ia
D i t n.a.v. z e e r g r o t e
t . p . v . de m i d d e n v o e g van
( i n z w e e f f e s e n e a r n u l ) z a l de v o e g z i j n
zoeken.
D i t w i l zeggen,
momenten t . o . v . h e t c o n t a c t v l a k
van
de voeg om
te
eigen
som
der
wearbij ver-
zijn
de e l e m e n t e n
aan
de
vorm gekomen.
de o r d e van
h e t bouwdok t . g . v .
de
h e t aangenomen r o t a t i e p u n t i s o p g e -
reeds eerder beschreven
B e p a l i n o ven
d e t de
n u l moet z i j n ,
t r e d e n . T.g.v. d i t v o e g e v e n w i c h t
in
het
Door t . b . v . h e t o p d r i j v e n h e t g e w i c h t
evenwichtssituatie
draailng
g e d e e l t e van
het
t e m p e r a t u u r s d a l i n g van
vervorming
b i j enkel elementen.
van
groove ven
de k o p p e l s t a a f k r a c h t e n
temperatuursverschillen.
a) J<op_pe_ljstaven_dak_j_
Uit
temperatuursmetingen
verschil
t u s s e n h e t dak
element,
5 dagen ne
blijkt,
d a t h e t gem.
en de wenden ven
het s t o r t ,
T e v e n s v o l g t u i t de m e t i n g e n ,
temperatuurs—
het te
berekenen
en de v l o e r c a . 18°C
te
d a t na c a . 12 dagen de
r a t u u r van de opbouw, de v l o e r t e m p e r e t u u r b e n a d e r t .
de o p e e n v o l g e n d e
g e s t o r t e dek
a a n g r e n z e n d e opbouw, r e e d s c e . 18°C
zijn
een
de v e r l e n g i n g ven
l e n g t e gerekend
4
Stel
zijn
de k o p p e l s t a v e n meg
van
a f g e k o e l d en
de
onge-
dus met
de h a l v e moot—
worden.
AT
•
18°C
cm./m /°C
1
• 1 » 12 a 1 0 ~
1.
=«. * A T
beton
Over welke
Tussen
de v l o e r t e m p e r e t u u r . Voor de g r o o t t e van
M o o t l e n g t e = 1 = 22,00 m.
ot = 1 2 . 1 0 "
tempe-
en wenden z i t _+ 2 a 3 weken,
z o d a t de e e r s t g e s t o r t e wenden t i j d e n s h e t s t o r t e n
veer g e l i j k
zijn.
4
a 22
^
a 18 « 0,24
cm.
l e n g t e z a l de k o p p e l s t a a f v e r v o r m e n ?
de a a n h e c h t s p a n n i n g
s t a a l - beton
i s 55 k g f . / c m ,
k o p p e l s t a a f 0 32 mm.—> 10 cm^/cm^ . s t a a f .
V l o e i k r a c h t van
Oe
de
s t a a f = 8,04
l e n g t e , waarover
32000
—
—-r—
de
x 4000 • 32 t f .
s t a a f i n de b e t o n ken
verlengen i s :
C Q
ra
* 58
10 a 55
—
Deer de
rek venef
cm.
de voeg s t e e d s k l e i n e r w o r d t
t r e k k r a c h t , t.g.v. het
reeds overbrengen
door
van een
k r a c h t aan de b e t o n , kan deze l e n g t e , wenneer we
k r a c h t rekenen, gereduceerd
worden.
efnemende
d e e l ven
met
de
de
totele
Stel.
biz.6.
- 12 Stel
35 cm. r e k l e n g t e , w a a r b i j
nog 5 cm. wan h e t met
d e n s o b a n d omu/ikkelde d e e l komt, z o d a t de t o t a l e
lengte
2 K ( 3 5 f 5) a 80 cm. w o r d t .
Wanneer we h e t v l o e i e n wan de s t a a f b e k i j k e n , i s
A l
= <r . 1 .
'
4000 • 80
= —~—z
E
2,1
0,152 cm. ^
= 0,152 cm..
10
b
0,24 cm., z o d a t aangenomen kan worden, d e t
de k o p p e l s t a v e n
i n h e t dak z i j n
B r e u k ven de k o p p e l s t a a f
gaan v l o e i e n .
t r e e d t op b i j 10$ r e k . B i j een
v e r l e n g i n g van 0,24 cm. i s de r e k 0,3$, z o d a t nog l a n g
geen b r e u k i s v o o r g e k o m e n .
Oe s t a u e n
hebben e c h t e r
een p l a s t i s c h e v e r v o r m i n g
gaan van 0,09 cm., d i e a l t i j d
onder-
aanwezig z a l b l i j v e n .
b ) .Kprjpel stja ven_vloer_j_
Oe v l o e r s t e v e n
t.b.v.
hebben r e e d s een v e r l e n g i n g o n d e r g a a n
het afkoelen
vloertemperatuur
ven de b e t o n v l o e r e n .
v a n 20°C. Daar met h e t s t o r t e n van de
opbouw i n de w i n t e r p e r i o d e
alle
de mex.
op 35°C. A f k o e l i n g t o t 15°C, g e e f t een
temperatuursintervel
van
Stel
i s b e g o n n e n , k e n na h e t s t o r t e n
v l o e r e n nog een t e m p e r a t u u r s v e r l o o p
van 15°C n a a r
5°C, i n h e t o n g u n s t i g e g e v a l , worden a a n g e h o u d e n . D i t g e l d t
netuurlijk
zijn
n i e t voor a l l e
elementen. Voorgaande gegevens
aan de hand van de l a n g e
duur meting
G e w i c h t v l o e r : 21.435 * 1,38 * 2,4 = 71
WrijvingscoefficiSnt:
tS • 12 mm.
van
gevonden.
tf/m .
1
f = 0,5. Ne een v e r p l a a t s i n g van
Oe w r i j v i n g s c o e f f i c i B n t i s b e p e a l d
schuifproeven
van b e t o n op g r i n d t e n t i j d e
aan de hend
ven de ontwerp-
fase .
f=0.5
—
6
In h e t verdere
verloop
kort tunnelelement,
van de b e r e k e n i n g
[mm)
geen we u i t ven een
b e s t a a n d e u i t 6 moten, A t/m F, e l k 22 m.
lang.
1. e l k e v l o e r o n d e r g a a t a f z o n d e r l i j k een A
2. a l l e
t • 20°C
v l o e r e n o n d e r g a a n na h e t s t o r t e n een A t • 10°C
1.
- 12 1_._K£ach_ten^ _t
a.
storten
biz
._rust_s_to_rten_v_an_de_
_vlo8_rej2: A T «= 2Q°C
moot A,
v/erkorting A l =
22* 2 0 * 1 2 *
10~
4
• 0,528
nog een a f z o n d e r l i j k e moot, dus geen v e r d e r e
cm.,
conse-
q u e n t i e s.
b. s t o r t e n
moot 8,
verkorting
= 0,528 cm.,
f •
0.528
'
* 0,5 = 0,22.
f =0.22
f = 0,22
De k r e c h t
F^
op moot A b e d r e e g t :
9? nn
F
c.
A 8
= 0,22 « 71 x
S t o r t e n moot C,
y
m
172 t f .
F
B C
= 172 t f .
F
A B
• 172 - J « 0,055 * 22 * 71 = 129 t f .
d. s t o r t e n
moot 0,
C
i
f =0.073
F
E Q
:
0,049
D
!
o.c 24
f = 0.22
= 172 t f .
r _ _ = 172 - ^ * 71 * 0,024 * 22 • 153 t f .
•L
F„„ - 172 - * * 71 * 0,040 * 44 =
AB
97 t f .
biz.8.
- 12 e.
Storten
f = 0.055
f =0.22
0.0U
0.028
0.041
172 t f .
DE
CD
BC
AB
f.
moot E,
172
- J x 71 x 0,014 x 22 = 161 t f .
172
-
172
- f K 71 • 0,041 x 66 •
Storten
L
x 71 x 0,028 x 44 • 128 t f .
76 t f ,
moot F,
B
T
F
EF=
F
DE =
F
CD=
F
BC =
F
AB
=
f=0.22
0.009
0.018
0.026
0.035
f = 0.044
172
tf.
172
- ±
X
71
X
o, 009
X
22 =
165
172
- *
X
71
X
o, 018
X
44 =
144 t f .
172
- i
X
71
X
o, 026
X
66
=
111
tf.
172
- *
X
71
X
o, 035
* 88 =
63
tf.
tf.
Resume s t o r t e n moten A t/m F:
172
•
129
• 97 • 76
172
•
153
• 128
= 172
+
161
• 144
= 172
•
165
AB
BC
CD
DE
EF
•
172
• 63
• 111
tf.
=
537
=
564 t f .
=
477
tf.
=
337
tf.
=
172
tf.
2.
biz.9
- 12 2. K^j3Cjnten_n_a
Afkoeling
een
Uet . s t o r t a n van _a 1 J.a_u^_oe_rB_n_2_ ft T a 10°C.
van a l l e
verkorting
1
F
F
lengte
- \ x 0,33 x 71 m
C Q
BC
= 0,8 cm.,
= 134 m. = t o t a l e
tot
=
F
0E
=
7
8
5
van 1Q°C,
waarin
van 6
vloeren.
785 t f .
~ ^ *
*
7 1
*
2
2
"
7
0
0
t f
F„„ = F__ = 785 - £ « 0,22 x 71 x 44 =
AB
EF
Resume t o t a l e k o p p e l s t e a f k r a c h t e n
voeg
geeft
aan de u i t e i n d e n v a n :
•"s- * 10x 12 • 10
2
1
gekoppelde vloeren
F t.g.v.
A T = 20°C
in t f .
F t.g.v.
A T a 10°C
in t f .
*
441 t f .
vloer:
aentel
koppeli n t f . staven
vloer
F
tot
F per
koppelstaaf
in t f .
AB
537
441
978
75
13,04
BC
564
700
1264
125
10,11
CD
477
785
1262
125
10,10
OE
337
700
1037
125
8,30
EF
172
441
613
75
8,17
Verdraailng
van voeg t . o . v .
rotatiepunt.
In h e t voorgaande i s r e e d s b e s c h r e v e n , d e t h e t c o n t e c t v l e k
c.q.
rotatiepunt
i n de voeg v e r p l a a t s t
i s en z i c h
0,80
m.
boven de v l o e r moet b e v i n d e n .
We k i j k e n nu t i j d e n s en ne h e t o p d r i j v e n
s i t u e t i e van de v o e g .
- de k o p p e l s t a v e n i n h e t dak z i j n
F
d
gaan v l o e i e n ,
=s 32 t . , de momentenarm i s 6,23
- de t r e k k r a c h t
voeg = F d e
n a a r de e v e n w i c h t s d.w.z.
m^;
i n d e k o p p e l s t a v e n van de v l o e r v a r i e e r t p e r
momentenarm i s 1,00 m .
tek.
biz.10.
- 12 -
Jd
d" = lengte verandering
koppelstaaf
S .5,74 m.
d
c/ ,
5.74
-Xi =
= -0.16
c/
0.92
d
rotatiepunt
•iiS =0,92 m.
vt
Vl
F =32tf
d
M
.
aanw.a
M
+
1
1
M.
M =M
2
£M=o
3
M aanw. vl.
F, = var.(8-13tf)
aanw
E v e n w i c h t wordt v e r k r e g e n
n.l.
t.g.v. rotatie
d o o r r o t a t i e om h e t c o n t a c t p u n t ,
ft.
t . o . v . p u n t 0 i s g r o t e r dan fl , .
t.o.v.
dek k . s .
vl.k.e.
p u n t 0. Oevoeg i n h e t dak z a l dus k l e i n e r moeten worden en d i e
i n de v l o e r g r o t e r . ( A l i s v e r l e n g i n g c . q . v e r k o r t i n g k o p p e l staaf) .
biz.11
- 12 -
Kl
A
HHl
=
vl =
F
A
1
V
; ' = " - 2.11Q
1
1
F
= 211,05. A l
y l
daarAl
y
F
E v e n w i c h t voeg:
Cl
fl
.
aanw.dak
aanw.vl
Cl
aanw.dak
—
d
- Cl,
3
Cl
aanw.vl
— Cl
°'
9 2
"
F
W
1
« 5,74 - F
a
a
n
w
u
l
* X
= 0
3
y
d
,A1
= 1316,95. A 1
X^ • a a n t a l k o p p e l s t a v e n dak; X ^
32 « X
« 8,04
80
(tf)
l
= 6,24 * A l y l
d
6
¥ l
= aantal
i n vloer
* 0,92 = 5.74 « F
rf
« X
rf
+
v l * * v l .
183,68 * X
- 0,92 « F
d
. « X . • 7559,29 *X . «Al , •
aanw.vl
vl
d
vl
194,166 * X , • A 1 ,
'
vl
v l .
183,68 * > ( _ , - 0,92 * F
, « X . - A 1 . (7559,29 x X . •
*
d
aanw.vl
vl
vl
d
194,17 • X
, x
vl. )
V o o r g a a n d e f o r m u l e g e b a s e e r d op de voegen r e s u l t e e r t i n :
a i
5.74
A
Voeg
Al ,
*vl
aanw.vl
d
" 0^2
vl
K
F
X
A/B
15
75
13,04
0,0145
0,0905
B/C
45
125
10,11
0,0195
0,1217
C/D
60
125
10,10
0,0206
0,1285
0/E
45
125
8,30
0,0201
0,1254
E/F
15
75
8,17
0,0171
0,1067
Koppelstaven
Voeg
Al
eenu
•
X
A
,
A
1
dak:
.
A
1
d
A l
F
res.
k . s.
d
X
F
tot.
A/B
0,152
0,0905
0,0615
12,95
15
194
B/C
0,152
0,1217
0,0303
6,38
45
287
C/0
0,152
0,1285
0,0235
4,95
60
297
D/E
0,152
0,1254
0,0266
5,60
45
252
E/F
0,152
0,1067
0,0453
9,54
15
143
Koppel-
biz.12.
- 12 Koppelstaven
Voeg
vloer:
A 1
v1
A 1
F
* v l
k . s.
F
tot
0,0145
res.
0,0764
16,08
75
1206
0,0480
0,0195
0,0675
14,21
125
1776
C/D
0,0480
0,0206
0,0686
14,44
125
1805
D/E
0,0394
0,0201
0,0595
12,53
125
1566
E/F
0,0388
0,0171
0,0559
11 ,77
75
883
A/B
aanw.
0,0619
B/C
Overblijvende
t o e l a a t b a r e momenten t . g . v , tempe r a t u u r s i n v l o e d :
Dek:
Uoeg
^ o t . (tfm)
tot
'''vroeger ( t f m )
fi-
res. (tfm)
AB
194
1401
2491
1090
BC
287
2072
7473
5401
CO
297
2144
9964
7820
DE
252
1819
7473
5624
EF
143
1032
2491
1459
Vloer:
Uoeg
tot
MV
'''tot. ( t f m )
PTv r o e g e r ( t f m )
r
res.(tfm)
AB
1206
8406
12024
3618
BC
1776
12379
20039
7660
CO
1805
12581
20039
7458
OE
1566
10915
20039
9124
EF
883
6155
12024
5869
Wanneer we n a a r b . v . voeg BC k i j k e n ,
interval
t u s s e n de u i t e r s t e
c a . 27510 t f m . b e d r o e g .
interval
gereduceerd
zagen we r e e d s d a t h e t
momenten i n h e t dek en i n de
vloer
T.g.v. de t e m p e r a t u u r s m o m e n t e n i s d i t
t o t 7660 • 5401 = 13061 t f m .
H i e r d o o r i s de s p e e l r u i m t e t . a . v . de m o m e n t e n v e r d e l i n g t o t 50$
afgenomen.
D i t wes v o o r de v e r d e r e h a n d e l i n g e n met de
aanleiding
t o t zeer k r i t i s c h
tunnelelementen
r e k e n w e r k t . e . v . de momentenver-
deling.
B.
Orde van g r o o t t e van de kromming.
Uoeg
hoekverdraaiTng
A/B
qj09
B/C
0*122
0.129
5,74
5.74
5,74
C/D
* werkende l e n g t e = h o o g t e v e r s c h i l A z
x
22,00
•
0,34
cm.
44,00
0,94
cm.
66,00
1.48
cm.
2,76
cm.
^ 4 1
biz.13.
- 12 -
Oe t o t a l e
kromming wan c a . 3 cm. ku/am w r i j
met d i e , i n de p r a k t i j k
gemeten.
goed o v e r e e n
bijlage 1
HOUTEN BOOEMPLATEN
EERST TE STORTEN MOOT
NA TE STORTEN MOOT
DETAIL V O E G V L O E R
SCHAAL 1:10