ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 Bluelyn B.V. is een

ALGEMENE VOORWAARDEN
1
Inleiding
1.1
Bluelyn B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands
recht ("Bluelyn"). Bluelyn heeft als doel de beoefening van de advocatuur, de belastingadviespraktijk en
het notariaat, een en ander in de meest ruime zin.
1.2
Personen die direct of indirect aandeelhouder van Bluelyn zijn en/of andere personen die professionele
werkzaamheden verrichten ten behoeve van Bluelyn zullen door of vanwege Bluelyn kunnen worden
aangeduid als "partner", zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele
praktijk.
2
Toepassingsgebied
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die door een
opdrachtgever (de "cliënt") aan Bluelyn wordt verleend, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht of
gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op iedere rechtsbetrekking tussen Bluelyn en de cliënt die
een gevolg daarvan is of daarmee samenhangt.
2.2
Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle directe en indirecte aandeelhouders
van Bluelyn, al haar partners, bestuurders en gevolmachtigden, alle voor Bluelyn werkzame advocaten,
belastingadviseurs, (kandidaat-)notarissen, alsmede alle overige personen die met Bluelyn verbonden
zijn, die voor Bluelyn werkzaam zijn, die door Bluelyn worden ingeschakeld en voor wier handelen of
nalaten Bluelyn aansprakelijk is of kan zijn. De in de vorige zin bedoelde personen (alsmede hun
erfgenamen) kunnen ook nadat zij Bluelyn hebben verlaten een beroep doen op deze algemene
voorwaarden indien zij door een cliënt aansprakelijk worden gesteld.
2.3
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.
3
De opdracht
3.1
Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd
door Bluelyn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, 407 lid 2 en 409
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3.2
Een overeenkomstig artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden als partner aangeduide persoon
handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van
Bluelyn.
3.3
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat
uitdrukkelijk en schriftelijk door Bluelyn is aanvaard, kunnen anderen dan de cliënt niet op het resultaat
van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
4
Aansprakelijkheid
4.1
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden door
Bluelyn is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Bluelyn afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd
met het eigen risico dat Bluelyn in verband met die verzekering draagt.
4.2
De beperking van aansprakelijkheid geldt niet uitsluitend voor Bluelyn, maar ook voor de personen die
worden genoemd in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden.
4.3
Iedere aanspraak tot schadevergoeding van een cliënt vervalt indien niet binnen één jaar nadat de
feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden
zijn, de vordering tot schadevergoeding bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.
4.4
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Bluelyn in de desbetreffende zaak in het
desbetreffende jaar aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van EUR 100.000.
4 september 2014
5
Inschakelen derden
5.1
Het is mogelijk dat Bluelyn bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden inschakelt. Bluelyn is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove
schuld van Bluelyn.
5.2
Indien ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht
willen beperken, is Bluelyn gemachtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van
artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden zal Bluelyn de aansprakelijkheidsbeperking mogen
tegenwerpen aan de cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door de ingeschakelde derde
betreft.
6
Toepasselijk recht en forum
6.1
Op de rechtsverhouding tussen Bluelyn en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Voor zover
gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de algemene voorwaarden.
6.2
Alleen de rechtbank te Rotterdam is bevoegd om van een geschil tussen Bluelyn en een cliënt kennis te
nemen, onverminderd de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een daartoe vanuit de
desbetreffende beroepsgroep ingestelde bezwaar- of beroepsinstantie.
7
Diversen
7.1
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van geschil
over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de
betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.
7.2
Bluelyn kan met een cliënt tevens bijzondere voorwaarden overeenkomen. Ingeval de bijzondere
voorwaarden strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.
Bluelyn is gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27311936.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam en zijn opgenomen
op de website van Bluelyn (www.bluelyn.nl).
4 september 2014