Het landschap is een spiegel - Strootman Landschapsarchitecten

Tekst
Ineke Noordhoff
Illustratie
Arne Brink
Het landschap
is een spiegel
Hoe ziet het ideale landschap eruit in de ogen van de mensen
die het landschap maken? We vragen het architect Pieter Brink,
landschapsarchitect Berno Strootman en stedenbouwkundige
Sandra van Assen.
Pieter Brink
‘Wij wilden altijd graag bij de zee wonen.’ Architect Pieter
Brink, zijn vrouw Hilda en zoon Arne maakten er ‘water’
van om realistisch te blijven. Want het architectenbureau
B+O Architectuur en Interieur waar Brink werkt, zetelt in
een oude gasfabriek in Meppel en ‘Drenthe ligt nou eenmaal niet aan zee’. Hij vertelt over zijn ideale landschap
terwijl we aan de oever van een zandwinplas staan aan
het Holtien bij Dwingeloo. Op deze plek bouwde hij een
huis dat aanschurkt tegen zijn ideaal.
Het is maar wat je ziet. De Dwingelderstroom kronkelt
vlakbij, aan weerszijden van de beek liggen uitgestrekte
landbouwhectares met pas gemaaid gras zover je kunt
kijken. Het zijn kale vlakten – zonder sloot of bosje –
waar megabedrijven water aan- en afvoeren via buizen
onder de grond en waar bomen gezien worden als hinderpalen. Op de es staat mais. De boeren hier gaan voor
de hoogste opbrengst. De zandwinners lieten een diep
gat achter met steile oevers – bijna als een wond in het
landschap. Er groeit wat schaamgroen omheen.
16
‘Dit productielandschap is een gevolg van onze leefwijze’,
zegt Brink. ‘De melk wordt hier met grote tankwagens
opgehaald en in het midden van het land in een fabriek
in een kartonnen pak gestopt. Daarna gaat hij met een
andere wagen terug over dezelfde snelweg naar de
winkel verderop waar wij hem kopen. Als je vraagt: is dit
circulair? Nee. Veranderingen moet je organiseren via de
economie. Het landschap is altijd volgend.’
Niet alleen ons verdienmodel tekent de omgeving, het
landschap is ook de weerspiegeling van onze opvattingen. ‘Wij beschermen landschappen, dorpen en
boerderijen. Waarom? Vroeger werkten mensen op het
land en woonden ze in boerderijen en dorpen daarbij. Het
is die harmonie die we zoeken. Maar die balans is weg.
Negentig procent van de boerderijen heeft die functie
niet meer. Als er ergens per ongeluk een woonboerderij
afbrandt, bouwen we daar een nieuwe woonboerderij of
een boerderette. Dat is toch idiotie ten top? Zo maak je in
mijn ogen het landschap belachelijk!’
‘Landschap
moet zin hebben.
Dus geef het zin!’
Brink vindt dat we in Nederland nu echt moeten gaan
nadenken over woonlandschappen. We plakken nieuw­
bouwwijken aan steden en dorpen, soms in drassige
gebieden met hoge kosten om de boel droog te houden,
terwijl veel mensen liever in het buitengebied zouden
wonen. ‘En daar is ook ruimte. Tussen twee boerderijen
kun je vijf of tien huizen zetten op mooie grote kavels.
De omgeving is flexibel genoeg om zich te voegen naar
nieuw gebruik. Landschap moet zin hebben. Dus geef het
zin!’
Maar je moet wel weten wat je doet. Brink evalueerde
de aanleg van nieuwe landgoederen. Hij concludeert:
‘Hoe dominanter het landhuis, des te minder mensen de
ruimte eromheen als openbaar ervaren. Daarom is het
zo raar dat gemeenten blijven eisen dat op een nieuw
landgoed een huis van allure komt. Dat belemmert het
vrije gevoel van de bezoekers juist.’ Zijn eigen huis is
ontworpen om op te gaan in de omgeving. Het is een
ruime moderne hoeve met strakke schuine lijnen die
het woonblok laten verglijden van de hoge rand bij de
es naar de rietzoom aan de waterkant. De muren zijn
opgebouwd uit twee rijen oude gestapelde stoeptegels,
daarboven zijn afgedankte grijze vierkante steenschotten uit de betonindustrie benut als wandbekleding. De
zon accentueert de lichte boog die hij in de rand van de
steenschotten zaagde, waardoor het huis lijkt te buigen
naar het water. In de woonkamer etaleert zich een
majestueus decor: achter de rietpluimen het water en
daarachter de oever en vrij uitzicht over het open veld.
Het litteken van de zandwinning heeft zijn plek verworven als een groene oase in het open veld. Vissen paaien
aan de gemaakte glijdende oevers, vogels nestelen er en
burgers lopen er een rondje. ‘Ik wil dat mensen hier net
zo genieten als wij.’
zijn eigen karakter en zijn eigen potentie, gezien zijn
geschiedenis en zijn abiotische situatie. Je hebt landschappen die optimaal tot bloei komen en landschappen
waarbij dat niet het geval is. Ik houd van landschappen
waarvan de potenties optimaal zijn benut, landschappen
die volledig tot bloei zijn gekomen. Ik zie het als mijn taak
als landschapsarchitect om landschappen aan te passen
aan de wensen van deze tijd en ze tegelijkertijd optimaal
tot expressie te brengen.’
Berno Strootman
‘Ik houd erg van woestijnen vanwege de puurheid.
Vroeger had ik de ambitie om alle woestijnen op aarde te
bezoeken’, zegt Berno Strootman, landschapsarchitect.
Toen hij ongeveer op de helft was, kwamen er andere
prioriteiten. Gevraagd naar zijn ideale landschap, maakt
hij een vergelijking met de mens. ‘Voor mij is er niet “het
ideale landschap”, ik houd van heel veel landschappen.
Er is ook geen ideaal kind. Je krijgt het kind dat je krijgt.
Het enige wat je kunt doen is dat kind ruimte bieden en
ondersteunen, zodat het zich optimaal kan ontplooien.’
Dat brengt hem bij het antwoord: ‘Elk landschap heeft
Hij had geen vooringenomen beeld van hoe het Drentsche
Aa-gebied zou moeten worden, toen hij die nieuwe jas
schetste. Hij probeerde de essentie van het landschap
te pakken en die optimaal tot expressie te brengen en
tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen een plek te bieden.
‘Als ik in het landschap werk, voel ik een grote verantwoordelijkheid. De paradox daarbij is dat ik niet ontworpen landschappen het mooiste vind. En toch kom ik er
met mijn vingers aan.’
Het landschap is de spiegel van de samenleving. Elke tijd
kent zijn eigen ontwikkeling. Nu zijn woongenot, toerisme
en natuur belangrijk. Die krijgen dus hier en daar wat
Het Drentsche Aa-gebied vindt hij prachtig: de dorpen,
de klinkerwegen die dorpen verbinden, de open essen
en de beekdalen met hun madelanden. ‘Het is een mooi,
harmonieus, samenhangend geheel, waar ruilverkavelingen relatief weinig invloed op hebben gehad.’ Hij ervaart
het Drentsche Aa-gebied als een streek van ‘onthouding’:
veel ontwikkelingen die elders in het land de aanblik van
dorpen en het landschap bepalen, vonden de mensen hier
niet nodig. Er zijn weinig felle kleuren, weinig schreeuwende architectuur, en weinig stadse invloeden als
plantsoentjes, verkeersdrempels en ander verkeersmeubilair. Binnen en buiten het dorp ligt dezelfde klinkerweg
met daarnaast dezelfde grasberm. Geen fratsen. Terug­
houdendheid is in zichzelf een kwaliteit geworden.
Strootman gaf het Drentsche Aa-gebied met zijn
landschapsvisie uit 2004 ‘een nieuwe jas’. Het werd een
bepalende studie die tot de dag van vandaag gebruikt
wordt om veranderingen te toetsen en te sturen. Oude
patronen zet hij door in de nieuwe tijd: diepjes die weer
mogen kronkelen om water te bergen, planten en dieren
te gerieven, en de recreant te laten genieten. Eswegen
zonder sloten of bomenrij accentueren de openheid van
de es. Grootschalige bossen en landbouwgebieden op de
velden.
17
meer voorrang. Zoals op het Ballooërveld, waar Strootmans plan net is gerealiseerd. Het is een plek geworden
waar je terechtkunt voor een sublieme ervaring: ‘We
hebben het Ballooërveld weer desolaat gemaakt als
tegenwicht voor het drukke stadsleven. Daar kun je nu
weer leegte en verlatenheid voelen. Natuurlijk moet je
dan niet komen op een zonnige zondag als het druk is op
de paden met mensen die recreëren op de hei. Ga door de
week op een grijze dag, dan loop je helemaal alleen over
het weidse open veld.’
Sandra van Assen
‘Ik wil ver kunnen kijken. Het ideale landschap is voor
mij een plek met een verre horizon. Ik zoek ruimte voor
ideeën en gedachten.’ Sandra van Assen heeft een
stedenbouwkundig bureau, is provinciaal stedenbouw­
kundige van Friesland en onderzoeker en docent bij het
Lectoraat Future Urban Regions, dat verbonden is aan
de zes Academies van Bouwkunst in Nederland. Van
Assen vertegenwoordigt hierbinnen de Academie van
Bouwkunst Groningen als onderdeel van de Hanzehoge­
school. Ze zoekt letterlijk ruimte voor vernieuwing en
dan in het bijzonder voor ingrijpende stappen op het
gebied van gezonde steden en energietransitie.
Binnen enkele decennia zullen we veel minder energie
moeten verbruiken en wat we nodig hebben zelf opwekken. Ze werkt met haar studenten aan noordelijke
regio’s waarin die verandering vorm krijgt. Groningen
loopt daarin voorop: ‘Vele partijen werken hier aan de
energietransitie, noem Energy Valley, de Gasunie, de
Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Daar sluit het
Lectoraat goed bij aan.’ Studenten architectuur worden aangemoedigd om zich breder te ontwikkelen door
ontwerpend onderzoek: eerst de vraag en het probleem
formuleren en verbeelden, daarna laten zien hoe een
oplossing eruit kan zien. ‘We maken bijvoorbeeld een
energiedoorsnede van een dorp, een stad en een stuk
landelijk gebied. Van daaruit bedenken we samen met
vier overheden, twee kenniscentra en stakeholders wat
je kunt doen om een nul-energielandschap te maken. We
laten dan verschillende scenario’s zien.’
Van Assen vindt dat we keuzes moeten maken. Daarbij
spelen ontwerpers een belangrijke rol. ‘We redden het
niet met een beetje hier en een beetje daar aanpassen.
Om door te pakken moet je de consequenties tonen van
het huidige handelen en perspectieven schetsen waarin
18
je mensen meeneemt.’ Rigoureuze keuzes maken is voor
Nederland niets nieuws: ‘Kijk maar naar de veenlandschappen. Dat zijn ook energielandschappen. Destijds
zijn daar mensen met lef bezig geweest. Die hebben
klappers durven maken.’
Het landschap – en dan vooral de manier waarop wij ons
bestaan in regels hebben vervat op dit moment – is een
grote sta-in-de-weg voor ingrijpende veranderingen,
vindt zij. Natuurlijk is ruimtelijke kwaliteit belangrijk –
Van Assen is niet van het ‘Bonanza- landschap’ waarin
iedereen zijn gang kan gaan. Maar de wijze waarop we
de kwaliteitsbewaking nu vorm hebben gegeven, hindert
de noodzakelijke innovaties.
Aan de andere kant voelt ze zich sterk verbonden met de
bewoners en gebruikers van het landschap. Hun mening
telt voor haar voluit mee. Recent ontwikkelde ze met
het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit
Groningen een systeem om de waardering van mensen
voor hun leefomgeving te meten. Dat beproefde ze om
in de dorps- en stadsranden van Regio Groningen-Assen
te komen tot nieuwe kwaliteitsimpulsen. ‘Wij deden dat
heel letterlijk door daar rond te lopen en mensen te vragen een hartje te plakken op de plekken die ze het meest
waarderen.’ Er zijn meer methoden om de beleving te
meten. In heel Nederland levert vergelijkbaar onderzoek
globaal dezelfde conclusie op: mensen waarderen zand­
gronden en bosgebieden meer dan grootschalige open
landschappen. Haar onderzoek in de Regio GroningenAssen bracht nog meer aan het licht: wanneer je dicht
bij de woonomgeving komt, vereenzelvigen mensen zich
meer met de geschiedenis van hun streek. Volgens Van
Assen geldt dat in sterke mate voor het Noorden van het
land. Dichter naar de Randstad speelt de geschiedenis
van de streek voor bewoners minder een rol. Daar tellen
vooral de gebruiksmogelijkheden: is er ruimte om de
hond uit te laten, hard te lopen of te fietsen?
Jammer dat er nog zo weinig kennis is over de economische waarde van verschillende landschappen, vindt
Van Assen. ‘Kwaliteitsargumenten sneeuwen in deze
tijd gemakkelijk onder; daarom zou het helpen als we de
waarde van landschap voor de economie beter zichtbaar
konden maken, juist ook als we willen innoveren.’◆
‘De paradox is dat ik niet ontworpen
landschappen het mooiste vind. En
toch kom ik er met mijn vingers aan’
19