bereikbaar brussel

ANDERE BOEKDELEN
SOME QUESTIONS TO DISCUSS...
(cfr. chapter V)
What future for Schuman and its surroundings?
New Metro
Branch
Convert the underground parking Rue de la Loi to transit traffic?
B
RUE DE LA LOI
WETSTRAAT
B
B
B
Apart from the Summits period, is the visual and / or pedestrian LINK still possible?
BERLAYMONT
SUMMITS
PLACE
© Clerbaux-Pinon - ACP group
A new metro branch in the parking of Rue de la Loi?
CEES
50’
Station
PARC
LEOPOLD
BESTELLING
4 boekdelen: 48 e
(incl. B.T.W. & Port) F.F.U.E. 091 0122990 23 (Belfius)
“Bereikbaar Brussel” of “Accéder à Bruxelles” : 24 e
In gratis lezing : http://www.ffue.org/2013/06/acceder-a-bruxelles/
STICHTING VOOR DE STEDELIJKE LEEFOMGEVING - F.F.U.E.
De Stichting is een instelling van openbaar nut opgericht door een K.B. van 1999 (zie www.ffue.org).
Ze bevordert de stedelijke leefomgeving in het bijzonder door publicaties en andere activiteiten in
verband met de interactie tussen:
- ruimtelijke ordening en stedenbouw, waaronder erfgoed ;
- verkeer en vervoer ;
- leefomgeving op globaal en lokaal niveau (klimaatverandering, energievoorziening, bodemkwaliteit,
water-en luchtkwaliteit, enz.).
De stichting wordt voorgezeten door Pierre Laconte, ere-secretaris-generaal van de International
Association of Public Transport – UITP.
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Éditions ALITER
BRUSSEL
Multimodale
mogelijkheden
Sous la direction de Pierre Laconte
NORTH WING
RESIDENCE
PALACE
JUSTE LIPSE
BEREIKBAAR
Illustration.: F. Hundertwasser: « Use Public Transport, Save the City » (UITP).
BEREIKBAAR BRUSSEL
WAAROM DIT BOEK?
ACCÉDER À BRUXELLES
Onder redactie van Pierre Laconte, met de steun van Mevr. Brigitte Grouwels,
Minister van Mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Uitgegeven in het Frans en het Nederlands.
Dit boek maakt een balans op van de verschillende infrastructuurprojecten die de bereikbaarheid
van Brussel nu en in de toekomst zullen bepalen. Sommige zijn in de fase van hun uitvoering,
andere zijn goedgekeurd maar nog niet gebudgetteerd, en nog andere zullen waarschijnlijk in de
lade blijven liggen. Sommige sluiten elkaar zelfs uit.
1. Inleiding. Pierre Laconte.
2.
Keuzes voor het wegverkeer en het openbaar vervoer in het kader van het
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.
B.Perilleux, Kabinet van Minister-President Charles Picqué.
3.
Strategische Planning in het Grootstedelijk Brussels Gebied.
Sofie Vermeulen en Tim Cassiers, Cosmopolis Centrum, V.U.B.
4.
Mobiliteitsvisie van De Lijn en de ontwikkeling van het Brabantnet.
Werner Jacobs, De Lijn.
5.
Mobiliteitsprojecten voor het oosten van Brussel - Optimalisatie van de ring
Noord: Stand van zaken en multimodale aanpak.
Tim Lonneux, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaanderen
6.
Opportuniteiten voor nodige stedenbouwkundige herschikkingen Het geval van de toerit tot de E411 te Oudergem.
Bruno Clerbaux, Voorzitter Chambre des Urbanistes.
7.
Een beter spoornet in en rond Brussel. Jean-Francis Pierrard, Infrabel.
8.
Mobiliteitsprojecten in het Oosten van Brussel. Bijdragen van het G.E.N.
Ir. Jean-François Geerts, N.M.B.S.- Mobility.
9.
Invloed op de verzadiging van de Noord-Zuid verbinding.
Claude van den Hove, F.F.U.E.
10.Exploitatie van de Diabolo voor een optimale bediening van Brussels Airport
en het Oosten van Brussel. Claude van den Hove, F.F.U.E.
11.Mobiliteitsprojecten in het Oosten van Brussel – Richtschema middenring.
Hugues Duchâteau, gedelegeerd bestuurder STRATEC en Emily Moens.
12.Voorstel van premetro- en metrowerken onder het Meiserplein.
Philippe Yenny, Dienst Ontwikkeling Net, M.I.V.B.
Zo zijn deze infrastructuurprojecten in en rond Brussel bepalend voor de toegang tot de Brusselse
commerciële projecten ‘Under the Sky’ (langs het kanaal) en ‘NEO’ (op de Heizelvlakte) en het
Vlaamse ‘U-Place’ (net buiten Brussel, ten zuiden van de industriezone Machelen-Vilvoorde). Deze
projecten staan rechtstreeks in concurrentie met elkaar, maar vissen in dezelfde klantenvijver en
doen elk een beroep op overheidsinvesteringen. Naast de hindernissenloop voor het verkrijgen van
de bouw- en exploitatievergunningen, is het de markt (of het politieke debat in de gewesten) die zal
beslissen over de gekozen optie. Men denkt dan spontaan aan de ‘Lange Wapper’ in Antwerpen,
ook eerst officieel goedgekeurd door de Vlaamse regering, en nadien officieel verlaten.
Uit de bijdragen bleek dat de hypothese van het Vlaamse Gewest uitgaat van het ‘businessas-usual’-scenario, met een lineaire groei van het verkeer, en daarbij ook rekening houdt met
toekomstige, nog niet besliste projecten (zoals U-Place), terwijl het Brusselse Iris II-plan juist uitgaat
van een beperking van het verkeer.
Spoorinfrastructuurprojecten worden net zo cruciaal, hoewel ook hier nog beslissingen moeten
vallen:
- de koppeling van de stations en de aanpassing van hun capaciteit aan de voorziene toename van
de vraag (met name van de Noord-Zuidverbinding);
- het al dan niet optimale gebruik van de nieuwe spoorlijn naar en onder de luchthaven (‘Diabolo’),
vandaag onderbenut;
- de realisatie van het G.E.N.-project, met inbegrip van de aankoop van het rollend materieel (dat
tot nog toe niet besteld is);
- de realisatie van de geplande metro-uitbreidingen, met name naar Schaarbeek, aangekondigd
voor 2018 maar nog niet begroot;
- de realisatie van de afzonderlijk geplande tramlijnen door de M.I.V.B. en De Lijn, die afhangen
van verschillende overheden.
De F.F.U.E. is een apolitieke non-profit vereniging die wordt ondersteund met verschillende
werkingsmiddelen volgens de aard van haar projecten; zo kan zij een werkinstrument aanbieden
dat niet hetzelfde is als dat van de studiebureaus.
Ze behandelt technische onderwerpen rond de stedelijke leefomgeving op interdisciplinaire wijze
en op lange termijn.
15.Samenvatting van het debat. Michel Delcorps.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij het werk ‘La gare et la ville’ (2003), een verzameling essays
over het G.E.N., dat nog steeds actueel is door de vertraging in de besluitvorming rond het
Twaalfjarenplan, en het boek ‘L’aéroport, le train et la ville’ (2005), meer dan ooit actueel met de
ingebruikname van de ‘Diabolo’ en de tunnel onder de luchthaven in 2012, en met de toekomstige
ingebruikname van de spoorweg tussen de Europese wijk en de luchthaven, en als laatste het
boek ‘Brussels, Perspectives on a European Capital’ (2007) gewijd aan de Europese wijk en haar
bereikbaarheid. Dit boek vult het vorige boek aan, met als horizon het jaar 2020.
16.Conclusie. Brigitte Grouwels, Minister van Openbare Werken en Vervoer in Brussel.
13.erbetering van de verkeerssituatie rond het Meiserplein en van de
leefbaarheid van de Wahislaan en de Lambermontlaan. Claude van den Hove, F.F.U.E.
14.Invloed van de uitbreiding van de noord-zuidmetrolijn naar Ukkel
op de Middenring. Claude van den Hove, F.F.U.E.
Pierre Laconte