Wetboek van economisch recht - Boek I

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT
Boek I
Inhoud
BOEK I. – Definities ............................................................................................................................3
TITEL 1.- Algemene definities ..................................................................................................3
TITEL 2. - Definities eigen aan bepaalde boeken ....................................................................4
HOOFDSTUK 1. - Definities eigen aan boek III ............................................................4
HOOFDSTUK 2. - Definitie eigen aan boek IV ..............................................................7
HOOFDSTUK 3. - Definities eigen aan boek V .............................................................7
HOOFDSTUK 4. - Definities eigen aan boek VI ............................................................8
HOOFDSTUK 5. - Definities eigen aan boek VII .........................................................12
HOOFDSTUK 5. - Definities eigen aan boek XIV ........................................................22
2
HOOFDSTUK 6. - Definities eigen aan boek VIII ........................................................27
HOOFDSTUK 7. - Definities eigen aan boek IX .........................................................28
HOOFDSTUK 8. - Definities eigen aan boek X. ..........................................................31
HOOFDSTUK 9. - Definities eigen aan boek XI ..........................................................32
HOOFDSTUK 10. - Definities eigen aan Boek XII ......................................................35
HOOFDSTUK 11. - Definities eigen aan boek XVI ......................................................37
HOOFDSTUK 12. - Definities eigen aan boek XV .......................................................37
HOOFDSTUK 12. - Definitie eigen aan boek XVII, titel 1. ..........................................38
HOOFDSTUK 13. - Definities eigen aan boek XVII, titel 2. ........................................38
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
BOEK I. – Definities
TITEL 1.- Algemene definities
(ingevoegd door de wet van 7 november 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
Art. I.1. Behoudens andersluidende bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder:
1° onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen;
2° consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
3° minister: de minister bevoegd voor Economie;
4° producten: goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen;
5° dienst: elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele
activiteit of in uitvoering van haar statutair doel;
6° goederen: de lichamelijke roerende zaken;
7° gedragscode: een overeenkomst of een aantal niet bij wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven regels waarin wordt vastgesteld hoe ondernemingen die zich aan de code binden, zich moeten gedragen met betrekking tot een of meer
handelspraktijken of bedrijfssectoren;
8° lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of in zoverre het akkoord over de Europese
Economische Ruimte het voorziet, een Staat die dit akkoord heeft ondertekend;
9° werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij
verlengd tot de eerstvolgende werkdag;
10° adres: een geografisch adres en, in voorkomend geval, het elektronisch adres;
11° elektronisch adres: een geheel van elektronische gegevens waarmee een persoon elektronisch kan gecontacteerd worden;
12° geografisch adres: het geheel van geografische gegevens omvattend, in voorkomend geval, het huisnummer, de straat, de postcode en de gemeente waar een persoon een vestiging
heeft of gecontacteerd kan worden;
3
13° FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
Het eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°, is niet van toepassing op Boek XI.
TITEL 2. - Definities eigen aan bepaalde boeken
HOOFDSTUK 1. - Definities eigen aan boek III
(ingevoegd door de wet van 17 juli 2013, in werking getreden op 9 mei 2014)
Art. I.2. Voor de toepassing van boek III gelden de volgende definities:
1° Kruispuntbank van Ondernemingen: register, opgericht binnen de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie, die belast is met de opdrachten bedoeld in artikel III.15;
2° bevoegde autoriteit: elke autoriteit of instantie die een toezichthoudende of regelgevende
rol vervult ten aanzien van dienstenactiviteiten; met name de administratieve autoriteiten,
met inbegrip van de rechtbanken die in die hoedanigheid optreden, de beroepsorden of andere professionele organen die in het kader van hun juridische autonomie de toegang tot de
dienstenactiviteiten of de uitoefening ervan collectief regelen;
4
3° dienstverrichter: iedere natuurlijke persoon onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon
in de zin van artikel 54 van het VWEU, gevestigd in een lidstaat die een dienst aanbiedt of verricht;
4° vergunningstelsel: elke procedure die voor een dienstverrichter of voor een afnemer de
verplichting inhoudt bij een bevoegde autoriteit stappen te ondernemen ter verkrijging van
een formele of stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit;
5° dienst: elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, bedoeld in artikel 57 van het VWEU;
6° vestiging: de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit, zoals bedoeld in
artikel 49 van het VWEU, door de dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit een duurzame infrastructuur van waaruit daadwerkelijk diensten worden verricht;
7° afnemer: iedere natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of die rechten heeft
die hem door communautaire besluiten zijn verleend, of iedere rechtspersoon in de zin van
artikel 54 van het VWEU die in een lidstaat is gevestigd en, al dan niet voor beroepsdoeleinden, van een dienst gebruik maakt of wil maken;
8° gereglementeerd beroep: een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerkzaamheden waartoe de toegang of waarvan de uitoefening of één van de wijzen van uitoefening krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect afhankelijk
wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties; met name het voeren van een
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
beroepstitel die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen beperkt is tot personen die
een specifieke beroepskwalificatie bezitten, geldt als een wijze van uitoefening;
9° ambachtsonderneming: de onderneming opgericht door een private persoon die over een
vestigingseenheid beschikt in België en er gewoonlijk, krachtens een overeenkomst tot verstrekking van diensten, hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen
leveringen van waren dan wel slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en aldus
vermoed wordt de hoedanigheid van “ambachtsman” te hebben;
10° handelsonderneming: elke persoon, die over een vestigingseenheid beschikt in België en
er daden van koophandel uitoefent, zoals beschreven in het Wetboek van Koophandel en die
aldus wordt vermoed de hoedanigheid van “handelaar” te hebben;
11° niet-handelsonderneming naar privaat recht: elke onderneming van privaat recht, bedoeld in artikel III.16, § 1, 1°, 3°, 4° of 5°, die een vestigingseenheid in België heeft maar die
niet de hoedanigheid van handels- of ambachtsonderneming heeft.
12° vereiste: elke verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde of beperking uit hoofde van de
wet, het reglement of administratieve bepalingen of voortvloeiend uit de rechtspraak, de administratieve praktijk, de regels van beroepsorden of de collectieve regels van beroepsverenigingen of andere beroepsorganisaties, die deze in het kader van de hun toegekende juridische bevoegdheden hebben vastgesteld;
13° ondernemingsloket: de instelling die erkend is in uitvoering van boek III, titel 2, hoofdstuk
3 en belast is met taken van openbare dienst of van algemeen belang bedoeld in deze titel 2;
14° handelsregister: deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen die de gegevens omvat van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde handels- en
ambachtsondernemingen;
15° rechtspersonenregister: deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen
omvattende de gegevens van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
rechtspersonen;
16° vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een
adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit
de activiteit wordt uitgeoefend;
Art. I.3. Voor de toepassing van boek III, titel 1, gelden de volgende definities:
1° dwingende redenen van algemeen belang: redenen zoals in het bijzonder de openbare orde, de openbare veiligheid, de staatsveiligheid, de volksgezondheid, de handhaving van het
financiële evenwicht van het sociale zekerheidsstelsel, de bescherming van consumenten,
afnemers van diensten en werknemers, de eerlijkheid van handelstransacties, de fraudebestrijding, de bescherming van het milieu en het stedelijke milieu, dierenwelzijn, de intellectuele eigendom, het behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en doelstellingen
van het sociaal beleid en het cultuurbeleid;
5
2° beroepsaansprakelijkheidsverzekering: een door de dienstverrichter afgesloten verzekering ter dekking, jegens afnemers en, in voorkomend geval, derden, van zijn eventuele aansprakelijkheid in het geval van schade voortvloeiend uit de verrichting van de dienst;
3° arbeidsrecht: alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen betreffende de
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden met inbegrip van het welzijn van werknemers bij de
uitvoering van hun werk en de daarmee gepaard gaande organisatorische structuren, alsook
de controles en de sancties die daarop betrekking hebben en ook de relaties tussen de sociale partners, zoals het recht om collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen en deze
te sluiten en toe te passen en het recht om te staken en vakbondsacties te voeren;
4° lidstaat van vestiging: de lidstaat op wiens grondgebied de betrokken dienstverrichter is
gevestigd;
5° recht van sociale zekerheid: alle wets-, verordenings- en sectorale bepalingen betreffende
de inning van de bijdragen en de organisatie en toekenning van de sociale uitkeringen waarop
de sociaal verzekerden recht hebben en die tot doel hebben een al dan niet beroepsgebonden
inkomen toe te kennen, te vervangen of aan te vullen, om ze te vrijwaren tegen de gevolgen
van de sociale risico's die gedekt worden in de reglementeringen betreffende de verzekeringsplicht voor werknemers en zelfstandigen, geneeskundige verzorging en uitkeringen,
arbeidsongevallen en beroepsziekten, pensioenen, gezinsbijslag, werkloosheid, jaarlijkse
vakantie, tegemoetkomingen voor personen met een handicap;
6
6° federale coördinator: de natuurlijke persoon benoemd binnen de FOD Economie, om in het
kader van de administratieve samenwerking, bepaald in de artikelen XV.35 tot XV.48, het aanspreekpunt te zijn tussen de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten bedoeld in
artikel I.2, 2°.
Art. I.4. Voor de toepassing van boek III, titel 2 gelden de volgende definities:
1° onderneming: elke entiteit die zich dient in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen krachtens artikel III.16;
2° dienst: openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken
van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd in uitvoering van boek III, titel
2;
3° beheersdienst: de dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met het beheer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
4° de minister: de minister bevoegd voor Middenstand.
Art. I.5. Voor de toepassing van boek III, titel 3, hoofdstuk 2, gelden de volgende definities:
1° onderneming:
a) de natuurlijke personen die koopman zijn;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
b) de handelsvennootschappen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, met uitzondering van de administratieve openbare instellingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en de Europese economische samenwerkingsverbanden;
c) de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële
of industriële aard;
d) de instellingen, niet bedoeld in het b) en het c), al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid
die, met of zonder winstoogmerk, een commercieel, financieel of industrieel bedrijf uitoefenen en waarop dit hoofdstuk, per soort van instellingen, van toepassing wordt verklaard door
een koninklijk besluit.
Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in België, voor ondernemingen naar buitenlands recht zoals bedoeld in het b), het c) en het d) van het eerste lid, en voor de Europese
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gevestigd,
zijn de bepalingen van dit hoofdstuk alleen van toepassing op hun in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden met dien verstande dat hun gezamenlijke bijkantoren
en centra van werkzaamheden in België als één onderneming worden beschouwd. De boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren en centra worden in
België bewaard.
In de besluiten waarbij de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing worden verklaard op
ondernemingen bedoeld in het d) van het eerste lid, worden de verplichtingen die voor de betrokken ondernemingen voortvloeien uit de besluiten ter uitvoering van boek III, titel 3, aangepast aan wat vereist wordt door de bijzondere aard van de werkzaamheid of door het wettelijk statuut van de betrokken ondernemingen.
HOOFDSTUK 2. - Definitie eigen aan boek IV
(ingevoegd door de wet van 3 april 2013, in werking getreden op 30 augustus 2013)
Art. I.6. Voor de toepassing van boek IV geldt de volgende definitie:
- machtspositie: de positie die een onderneming in staat stelt om de instandhouding van een
daadwerkelijke mededinging te verhinderen en het haar mogelijk maakt zich, jegens haar
concurrenten, afnemers of leveranciers, in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen.
HOOFDSTUK 3. - Definities eigen aan boek V
(ingevoegd door de wet van 3 april 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
Art. I.7. Voor de toepassing van boek V geldt de volgende definitie:
- prijzenobservatorium: de instelling belast met de observaties en analyses bedoeld onder
artikel 108, i), van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
7
HOOFDSTUK 4. - Definities eigen aan boek VI
(ingevoegd door de wet van 21 december 2013, inwerkingtreding 31 mei 2014)
Art. I.8. Voor de toepassing van boek VI gelden de volgende definities:
1° homogene diensten: alle diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek
of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze bestemd zijn;
2° etikettering: de vermeldingen, aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, merken, afbeeldingen
of tekens die betrekking hebben op een goed of op een homogene dienst en die voorkomen
op het goed zelf of op enig verpakkingsmiddel, document, bordje, etiket, band of label dat bij
dit goed of bij deze dienst is gevoegd of daarop betrekking heeft;
3° op de markt brengen: de invoer met het oog op de verkoop, het bezit met het oog op de
verkoop, de tekoopaanbieding, de verkoop, het huuraanbod van goederen en diensten, de
verhuring van goederen en diensten, de afstand onder bezwarende titel of gratis, als deze
verrichtingen worden gedaan door een onderneming;
4° geregistreerde benaming:
a) voor de landbouwproducten en de levensmiddelen:
8
de beschermde benaming van oorsprong of de beschermde herkomstaanduiding of elke gelijkwaardige benaming, waarop de landbouwproducten en de levensmiddelen zich kunnen
beroepen bij toepassing van de bepalingen van de Europese Unie die de regels met betrekking tot hun bescherming bepalen;
b) voor de andere producten:
- de beschermde benaming van oorsprong waarop de producten afkomstig uit een bepaalde
streek of een bepaalde plaats zich kunnen beroepen en waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en
menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven, en waarvan de productie, de verwerking en de
bereiding in het geografische gebied geschiedt, wanneer deze erkend werd overeenkomstig
de toepasselijke gewestelijke regelgeving;
- de beschermde geografische aanduiding waarop de producten afkomstig uit een streek of
een bepaalde plaats zich kunnen beroepen en waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam
of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven, en
waarvan de productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het geografische gebied geschieden, wanneer deze erkend werd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke regelgeving;
5° los verkochte goederen: goederen die niet vooraf worden verpakt en die door of in tegenwoordigheid van de consument worden gemeten of gewogen;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
6° per stuk verkochte goederen: goederen die niet kunnen worden gefractioneerd zonder
hun aard of eigenschappen te wijzigen;
7° geconditioneerde goederen: goederen die een fractionering, weging, telling of meting ondergaan hebben, zelfs tijdens het fabricageproces, al dan niet gevolgd door een verpakking,
en met het doel die verrichting overbodig te maken bij de tekoopaanbieding;
8° voorverpakte goederen: de geconditioneerde goederen die verpakt zijn alvorens te koop te
worden aangeboden ongeacht de aard van de verpakking, die het goed geheel of slechts ten
dele bedekt, maar op zo'n wijze dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking wordt geopend of gewijzigd.
Daaronder vallen:
a) voorverpakte goederen in vooraf bepaalde hoeveelheden: zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
b) voorverpakte goederen in variabele hoeveelheden: zodanig voorverpakte goederen dat de
in de verpakking aanwezige hoeveelheid niet overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
9° meeteenheid: de eenheid als bedoeld in boek VIII;
10° vulbedrijf: de persoon die de goederen werkelijk voorverpakt met het oog op de tekoopaanbieding ervan;
11° conditioneerder: de persoon die de goederen conditioneert met het oog op de tekoopaanbieding ervan;
12° nominale hoeveelheid: het op een voorverpakking aangegeven gewicht of volume dat
overeenstemt met de nettohoeveelheid die deze voorverpakking wordt geacht te bevatten;
13° reclame: iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop
van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;
14° vergelijkende reclame: elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een
concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.
15° overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de
consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
16° techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de
overeenkomst tussen deze partijen;
9
17° communicatietechniek-exploitant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens beroepsactiviteit erin bestaat één of meer technieken
voor communicatie op afstand aan de ondernemingen ter beschikking te stellen;
18° financiële dienst: iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen;
19° duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de onderneming in
staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
20° aanbieder: iedere onderneming die optreedt als de contractuele verrichter van diensten
op grond van overeenkomsten op afstand;
21° gezamenlijk aanbod: het aanbod waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen of diensten gebonden is aan de verkrijging van andere goederen of diensten;
22° onrechtmatig beding: elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen
of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument;
10
23° handelspraktijk: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een onderneming, die
rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product;
24° het economische gedrag van consumenten wezenlijk verstoren: een handelspraktijk gebruiken om het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar te beperken, waardoor de consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet
had besloten;
25° professionele toewijding: het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een onderneming in haar activiteitsdomein ten aanzien van de
consument mag worden verwacht, overeenkomstig de eerlijke handelsgebruiken;
26° uitnodiging tot aankoop: een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van
het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument
aldus in staat stelt een aankoop te doen;
27° ongepaste beïnvloeding: het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, druk uit te oefenen op een
wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk
beperkt;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
28° besluit over een transactie: elk door een consument genomen besluit over de vraag of,
en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt,
behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product,
ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat;
29° collectieve consumentenovereenkomst: een akkoord dat afgesloten wordt binnen de
Raad voor het Verbruik tussen de consumentenorganisaties en de beroepsorganisaties, en
die de relaties regelt tussen ondernemingen en consumenten wat betreft goederen of diensten of categorieën van goederen of diensten;
30° volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van
de consument;
31° buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de onderneming en de consument:
a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van de onderneming; of
b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de consument onder dezelfde omstandigheden
als bedoeld onder a); of
c) die gesloten wordt in de verkoopruimten van de onderneming of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de onderneming is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument; of
d) die gesloten wordt tijdens een excursie die door de onderneming is georganiseerd met als
doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument.
32° verkoopruimten:
a) iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming op permanente
basis zijn activiteiten uitvoert; of
b) iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert;
33° verkoopsovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij de onderneming de eigendom van
goederen aan de consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft;
34° dienstenovereenkomst: iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst,
waarbij de onderneming de consument een dienst levert of zich ertoe verbindt een dienst te
leveren en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te
betalen;
11
35° digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
36° openbare veiling: een verkoopmethode waarbij goederen of diensten door de onderneming worden aangeboden aan consumenten die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid
krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, door middel van een transparante competitieve biedprocedure, onder leiding van een ministeriële ambtenaar die belast is met de
openbare verkoopverrichtingen, en waarbij de winnende bieder verplicht is de goederen of
diensten af te nemen;
37° commerciële garantie: iedere verbintenis van de onderneming of een producent om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het recht op conformiteit, aan de consument de betaalde prijs terug te betalen of de goederen op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan de specificaties of aan enige andere
vereisten die geen verband houden met de conformiteit,
die vermeld zijn in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten
tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
38° aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument goederen of diensten verwerft in verband met een overeenkomst, en deze goederen of diensten door de onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
derde partij en de onderneming;
12
HOOFDSTUK 5. - Definities eigen aan boek VII
(ingevoegd door de wet van 19 april 2014, in werking getreden op 29 mei 2014)
Art. I.9. Voor de toepassing van boek VII gelden de volgende definities :
1° betalingsdienst : elke dienst, te koop aangeboden in het raam van een bedrijfsactiviteit, als
hierna vermeld :
a) diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te
plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn;
b) diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te
nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn;
c) uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van geldmiddelen op
een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder :
- uitvoering van domiciliëringen;
- uitvoering van betalingstransacties via een betaalinstrument;
- uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
d) uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een krediet
die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt :
- uitvoering van domiciliëringen;
- uitvoering van betalingstransacties via een betaalinstrument;
- uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten;
e) uitgifte van en/of aanvaarding van betaalinstrumenten;
f) geldtransfers;
g) uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal- of informatica-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de beheerder van de telecommunicatiediensten, het informaticasysteem of het netwerk, die louter optreedt als tussenpersoon tussen de betalingsdienstgebruiker en de persoon die de goederen levert of de
diensten verricht;
2° betalingsdienstaanbieder : iedere rechtspersoon die betalingsdiensten verstrekt aan een
betalingsdienstgebruiker en beantwoordt aan de kenmerken van een van de hierna opgesomde instellingen :
a) de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993 op het
statuut en het toezicht op de kredietinstellingen;
b) de instellingen voor elektronisch geld bedoeld in artikel 4, 31°, van de wet van 21 december 2009;
c) de naamloze vennootschap van publiek recht bpost;
d) betalingsinstellingen : de rechtspersonen die gemachtigd zijn betalingsdiensten aan te
bieden en uit te voeren overeenkomstig de wet van 21 december 2009;
e) de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank, wanneer zij niet handelen in
hun hoedanigheid van monetaire- of andere publieke autoriteit;
f) de Belgische federale, regionale en lokale overheden voor zover zij krachtens de wetgeving
die hun opdrachten regelt en/of hun statuten hiertoe gemachtigd zijn en zij niet handelen in
hun hoedanigheid van publieke autoriteit.
De persoon die als gewoon beroep of bedrijf betalingsdiensten verstrekt aan betalingsdienstgebruikers of elektronisch geld levert aan een houder van elektronisch geld zonder hiertoe
over de nodige vergunning of toelating te beschikken blijft niettemin onderworpen aan de
dwingende bepalingen van deze wet;
13
3° betalingsdienstgebruiker : de natuurlijke of rechtspersoon die in de hoedanigheid van betaler, begunstigde of beide van een betalingsdienst gebruikmaakt;
4° betaler : de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een betaalrekening en een betalingstransactie vanaf die betaalrekening toestaat, of de natuurlijke of rechtspersoon die bij
het ontbreken van een betaalrekening, een betalingsopdracht geeft;
5° begunstigde : de natuurlijke of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is
van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft;
6° betalingstransactie : een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling waarbij
geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen, ongeacht of er onderliggende verplichtingen tussen de betaler en de begunstigde zijn;
7° betalingsopdracht : door een betaler of begunstigde aan zijn betalingsdienstaanbieder gegeven instructie om een betalingstransactie uit te voeren;
8° betaalrekening : een op naam van een of meer betalingsdienstgebruikers aangehouden
rekening die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt;
9° geldmiddelen : bankbiljetten en muntstukken, giraal geld en elektronisch geld zoals bedoeld in artikel 4, 11°, van de wet van 21 december 2009;
14
10° betaalinstrument : elk gepersonaliseerd instrument en/of geheel van procedures, overeengekomen tussen de betalingsdienstgebruiker en de betalingsdienstaanbieder, waarvan
de betalingsdienstgebruiker gebruikmaakt om een betalingsopdracht te initiëren;
11° authentificatie : een procedure die de betalingsdienstaanbieder in staat stelt het gebruik
van een welbepaald betaalinstrument na te gaan met inbegrip van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken;
12° unieke identificator : de door de betalingsdienstaanbieder aan de betalingsdienstgebruiker opgegeven combinatie van letters, nummers of symbolen, door laatstgenoemde te verstrekken om voor een betalingstransactie de andere betrokken betalingsdienstgebruiker
en/of zijn betaalrekening ondubbelzinnig te identificeren;
13° domiciliëring : een betalingsdienst voor het debiteren van de betaalrekening van een betaler, waarbij een betalingstransactie wordt geïnitieerd door de begunstigde op basis van een
door de betaler aan de begunstigde, aan de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde of
aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler verstrekte instemming;
14° geldtransfer : een betalingsdienst waarbij, zonder opening van betaalrekeningen op
naam van de betaler of de begunstigde, van een betaler geldmiddelen worden ontvangen met
als enig doel het daarmee overeenstemmende bedrag over te maken aan een begunstigde of
aan een andere, voor rekening van de begunstigde handelende betalingsdienstaanbieder,
en/of waarbij dergelijke geldmiddelen voor rekening van de begunstigde worden ontvangen
en aan de begunstigde beschikbaar worden gesteld;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
15° betalingssysteem : een systeem met formele en gestandaardiseerde procedures en gemeenschappelijke regels voor de verwerking, verrekening en/of afwikkeling van betalingstransacties dat toelaat geldmiddelen over te maken;
16° raamcontract : een betalingsdienstencontract dat de toekomstige uitvoering regelt van
afzonderlijke en opeenvolgende betalingstransacties en dat de verplichtingen en voorwaarden voor de opening van een betaalrekening kan omvatten;
17° werkdag : een dag waarop de relevante betalingsdienstaanbieder van de betaler of de
betalingsdienstaanbieder van de begunstigde die betrokken is bij de uitvoering van een betalingstransactie toegankelijk is voor de bij de uitvoering van een betalingstransactie vereiste
werkzaamheden;
18° valutadatum : het referentietijdstip dat door een betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt
voor de berekening van de interesten op de geldmiddelen waarmee een betaalrekening
wordt gedebiteerd of gecrediteerd;
19° referentiewisselkoers : de wisselkoers die als berekeningsgrondslag wordt gehanteerd
bij een valutawissel en die door de betalingsdienstaanbieder beschikbaar wordt gesteld of
afkomstig is van een bron die voor het publiek toegankelijk is;
20° referentierentevoet : de rentevoet die als berekeningsgrondslag wordt gehanteerd voor
het aanrekenen van interesten en die afkomstig is van een voor het publiek toegankelijke
bron en door beide partijen bij een betalingsdienstencontract kan worden nagegaan;
21° techniek voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de betalingsdienstaanbieder en de betalingsdienstgebruiker, kan worden
gebruikt voor het sluiten van een betalingsdienstencontract;
22° duurzame drager : ieder hulpmiddel dat een persoon in staat stelt om persoonlijk aan
hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
23° gepersonaliseerde veiligheidskenmerken : elk technisch middel toegewezen door een
betalingsdienstaanbieder aan een bepaalde betalingsdienstgebruiker voor het gebruik van
een betaalinstrument. Deze kenmerken, eigen aan de betalingsdienstgebruiker en onder zijn
toezicht, laat toe om het gebruik van een welbepaald betaalinstrument na te gaan en beoogt
de gebruiker te authentiseren;
24° agent : een natuurlijke of rechtspersoon die bij de uitvoering van betalingsdiensten voor
rekening van een betalingsdienstaanbieder optreedt;
25° bijkantoor : een bedrijfszetel die niet het hoofdkantoor is en die een onderdeel zonder
rechtspersoonlijkheid vormt van een betalingsdienstaanbieder, van een kredietgever of van
een kredietbemiddelaar en rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de handelingen verricht die
15
eigen zijn aan de werkzaamheden van een betalingsdienstaanbieder een kredietgever of een
kredietbemiddelaar; verscheidene bedrijfszetels in eenzelfde lidstaat van een betalingsdienstaanbieder een kredietgever of een kredietbemiddelaar met hoofdkantoor in een andere lidstaat worden als één bijkantoor beschouwd;
26° elektronisch geld : elektronisch, met inbegrip van magnetisch, opgeslagen monetaire
waarde vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever, die is uitgegeven in ruil voor
ontvangen geld om betalingstransacties te verrichten en die wordt aanvaard door een andere
natuurlijke of rechtspersoon dan de uitgever van elektronisch geld;
27° uitgever van elektronisch geld : een uitgever van elektronisch geld als bedoeld in artikel
4, 32° van de wet van 21 december 2009;
28° instelling voor elektronisch geld : een instelling voor elektronisch geld als bedoeld in artikel 4, 31°, van de wet van 21 december 2009;
29° houder van elektronisch geld : een natuurlijke of rechtspersoon die geld overhandigt aan
een uitgever van elektronisch geld in ruil voor de uitgifte van elektronisch geld door die uitgever;
16
30° wet van 21 december 2009 : wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot
betalingssystemen;
31° overschrijving : een betalingsdienst voor het crediteren van de betaalrekening van een
begunstigde met een betalingstransactie of een reeks betalingstransacties van een betaalrekening van een betaler door de betalingsdienstaanbieder die de betaalrekening van de betaler beheert, op basis van een door de betaler gegeven instructie;
32° Verordening (EG) nr. 924/2009 : Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de
Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001;
33° Verordening (EU) nr. 260/2012 : Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009;
34° kredietgever : elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die, in het raam van zijn
handels- of beroepsactiviteiten, een krediet toestaat, met uitzondering van de persoon die
een kredietovereenkomst aanbiedt of sluit wanneer deze overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een vergunninghoudende of geregistreerde kredietgever aangewezen in de overeenkomst;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
35° kredietbemiddelaar : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet optreedt als kredietgever en die in het raam van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten tegen een vergoeding in
de vorm van geld of een ander overeengekomen economisch voordeel :
a) aan consumenten kredietovereenkomsten voorstelt of aanbiedt;
b) consumenten anderszins dan onder a) bedoeld, bijstaat bij de voorbereiding van het sluiten
van kredietovereenkomsten;
c) namens de kredietgever met consumenten kredietovereenkomsten sluit. Wordt hiermee
gelijkgesteld de persoon die kredietovereenkomsten aanbiedt of toestaat wanneer deze
overeenkomsten het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een andere vergunninghoudende of geregistreerde kredietgever aangewezen in de overeenkomst;
36° verbonden agent : een kredietbemiddelaar die handelt voor rekening van en onder de
volle en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van :
a) slechts één kredietgever;
b) slechts één groep van kredietgevers, of
c) een aantal kredietgevers of groepen die niet de meerderheid van de markt vertegenwoordigen;
37° kredietmakelaar : de kredietbemiddelaar die geen verbonden agent is;
38° groep : groep kredietgevers die geconsolideerd moeten worden voor de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening als omschreven in Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen;
39° kredietovereenkomst : elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent
of toezegt aan een consument, in de vorm van uitstel van betaling, van een lening, of van elke
andere gelijkaardige betalingsregeling;
40° kredietaanbod : de definitieve uitdrukking van de wil van de kredietgever die door de consument enkel nog moet worden aanvaard opdat de overeenkomst zou zijn gesloten;
41° totale kosten van het krediet voor de consument : alle kosten die de consument moet betalen in verband met de kredietovereenkomst en die de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van de notariskosten. Zijn hierin onder meer begrepen :
a) de debetrente;
b) commissielonen en/of vergoedingen die de kredietbemiddelaar ontvangt voor zijn bemiddeling;
17
c) belastingen;
d) vergoedingen van welke aard ook, onder meer, onderzoekskosten, kosten voor het samenstellen van het dossier en het raadplegen van de bestanden, kosten van beheer, administratie en inning, alle kaartkosten behoudens hetgeen onder f) wordt bedoeld;
e) de kosten betreffende nevendiensten die verbonden zijn aan de kredietovereenkomst, onder meer verzekeringspremies, indien het sluiten van deze dienstenovereenkomst verplicht
is om het krediet zelf te verkrijgen of tegen de commerciële bedingen en voorwaarden waaronder het verhandeld wordt;
f) de kosten voor het beheer van een rekening, waaronder een betaalrekening, verbonden
aan een kredietovereenkomst waarop zowel betalingsverrichtingen als kredietopnemingen
worden geboekt, de kosten voor het gebruik van een betaalinstrument waarmee zowel betalingen als kredietopnemingen kunnen worden verricht en de overige kosten voor deze betalingstransacties, tenzij de opening van de rekening facultatief is en de kosten voor deze rekening duidelijk en afzonderlijk in de kredietovereenkomst of een andere met de consument
gesloten overeenkomst zijn vastgesteld.
De totale kosten van het krediet voor de consument omvatten niet :
a) kosten en vergoedingen die de consument moet betalen wegens niet naleving van een in
de kredietovereenkomst opgenomen verbintenis;
18
b) de andere kosten dan de aankoopprijs die de consument bij het verwerven van goederen of
diensten in elk geval moet betalen, ook indien contant wordt betaald;
42° jaarlijkse kostenpercentage : het percentage dat de gelijkheid uitdrukt op jaarbasis, van
de geactualiseerde waarden van het geheel van de verbintenissen van de kredietgever (kredietopnemingen) en de consument (aflossingen en totale kosten van het krediet voor de consument), bestaand of toekomstig, en die berekend wordt aan de hand van de elementen die
de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt;
43° reclame : iedere mededeling als bedoeld in artikel I. 8, 13° ;
44° debetrentevoet : de rentevoet, uitgedrukt op jaarbasis en toegepast in een vast of veranderlijk percentage op het gedeelte van het kapitaal dat is opgenomen en berekend aan de
hand van de elementen die de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, aanduidt en op
de wijze die Hij bepaalt, desgevallend met inbegrip van de berekeningsmethode van de hieraan verbonden nalatigheidsinteresten;
45° vaste debetrentevoet : de debetrentevoet voorzien door een bepaling in de kredietovereenkomst waarbij de kredietgever en de consument voor de volledige duur van de kredietovereenkomst een enkele debetrentevoet of voor deeltermijnen verschillende debetrentevoeten overeenkomen waarvoor uitsluitend een vast specifiek percentage wordt gebruikt;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
46° verkoop op afbetaling : elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm,
welke normaal leidt tot de verkrijging van goederen of levering van diensten, verkocht door
de kredietgever of de kredietbemiddelaar bedoeld in 35°, c), laatste zin, en waarvan de prijs
betaald wordt door middel van periodieke stortingen;
47° financieringshuur : elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij
de ene partij zich ertoe verbindt de andere het genot van een lichamelijk roerend goed te verschaffen tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt periodiek te betalen
en waarin, eveneens expliciet of stilzwijgend, een koopaanbod is vervat. Voor de toepassing
van deze wet wordt de verhuurder beschouwd als kredietgever, of de kredietbemiddelaar
bedoeld in 35°, c), laatste zin;
48° lening op afbetaling : elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm,
waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een consument,
die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen;
49° kredietopening : elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij
koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de consument, die ervan gebruik kan maken door een of meerdere kredietopnemingen te verrichten onder meer met behulp van een betaalinstrument of op een andere wijze, en die zich ertoe verbindt terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden.
Als het niet mogelijk is om een wederopneming te doen tenzij mits een voorafgaand akkoord
met de kredietgever of mits de naleving van andere voorwaarden dan degene die initieel waren overeengekomen, dan wordt deze wederopneming beschouwd als een nieuwe kredietovereenkomst;
50° kredietovereenkomst op afstand : elke kredietovereenkomst gesloten overeenkomstig
artikel I.8, 15° van dit Wetboek;
51° geoorloofde debetstand op een rekening : een uitdrukkelijke kredietopening waarbij een
kredietgever een consument de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op de hiermee verbonden betaalrekening te boven gaan;
52° overschrijding : een stilzwijgend aanvaarde debetstand waarbij een kredietgever een
consument de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op zijn
betaalrekening of de overeengekomen geoorloofde debetstand op een rekening van de consument te boven gaan;
53° hypothecair krediet : het krediet bestemd voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, toegekend aan een consument, en dat :
a) hetzij gewaarborgd wordt door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door
de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering,
19
b) hetzij een schuldvordering uitmaakt die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of
meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend
goed,
c) hetzij bedongen werd met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit
recht in een afzonderlijke akte bedongen is,
d) hetzij een garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt
toegekend;
54° consumentenkrediet : het krediet dat, ongeacht de benaming of de vorm, wordt verstrekt
aan een consument en dat geen hypothecair krediet uitmaakt;
55° schuldbemiddeling : de dienstverlening, met uitsluiting van het sluiten van een kredietovereenkomst, met het oog op het totstandbrengen van een regeling omtrent de wijze van
betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten
voortvloeit;
56° verwerking van gegevens : de verwerking van persoonsgegevens omschreven in artikel 1,
§ 2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
20
57° bestand : het bestand, omschreven in artikel 1, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
58° verantwoordelijke voor de verwerking : de verantwoordelijke voor de verwerking omschreven in artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
59° vestiging van de kredietgever of van de kredietbemiddelaar : de plaatsen waar hij gewoonlijk zijn bedrijf uitoefent of de vestiging van een andere kredietgever of kredietbemiddelaar;
60° kapitaal : de schuld in hoofdsom die het voorwerp uitmaakt van de kredietovereenkomst.
Voor de geoorloofde debetstanden op een rekening en de overschrijdingen zonder regeling
voor gespreide terugbetaling van de hoofdsom : het door de consument opgenomen bedrag,
vermeerderd met de vervallen debetintresten en, in het geval van eenvoudige betalingsachterstand zoals bedoeld in artikel VII.106, § 2, vervallen nalatigheidsinteresten op het bedrag
van de overschrijding;
61° aflossing van het kapitaal : de wijze van terugbetaling van het kapitaal waarbij de consument zich verbindt tijdens de looptijd van het krediet stortingen te doen die het kapitaal onmiddellijk met de overeenkomstige som verminderen;
62° wedersamenstelling van kapitaal : de wijze van terugbetaling van het kapitaal waarbij de
consument de verbintenis aangaat om, tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst, stor-
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
tingen te doen die, alhoewel contractueel aangewend voor de terugbetaling van het kapitaal,
niet onmiddellijk een overeenkomstige bevrijding tegenover de kredietgever meebrengen. Zij
komen slechts in mindering van het kapitaal op de tijdstippen en volgens de voorwaarden die
in de overeenkomst of door dit boek bepaald worden;
63° verschuldigd blijvende saldo : het bedrag dat moet gestort worden om het opgenomen
kapitaal af te lossen, weder samen te stellen of terug te betalen;
64° gelieerde kredietovereenkomst : een kredietovereenkomst waarbij geldt dat :
a) het betreffende krediet uitsluitend dient ter financiering van een overeenkomst voor het
verwerven van een bepaald goed of de verrichting van een bepaalde dienst, en
b) die twee overeenkomsten objectief gezien een commerciële eenheid vormen. Een commerciële eenheid wordt geacht te bestaan indien de leverancier of de dienstenaanbieder zelf
het krediet van de consument financiert of, in het geval van financiering door een derde, indien de kredietgever bij het voorbereiden of sluiten van de kredietovereenkomst gebruik
maakt van de diensten van de leverancier of dienstenaanbieder, dan wel indien bepaalde
goederen of de levering van een bepaalde dienst uitdrukkelijk worden vermeld in de kredietovereenkomst;
65° kredietbedrag : het plafond of de som van alle bedragen die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld;
66° totale door de consument te betalen bedrag : de som van het kredietbedrag en de totale
kosten van het krediet voor de consument, met inbegrip van de te betalen residuele waarde
van het goed bij het lichten van de koopoptie in geval van financieringshuur;
67° FSMA : de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zoals bedoeld in artikel 44 van
de wet van 2 augustus 2002;
68° Bank : de Nationale Bank van België;
69° Centrale : de Centrale voor Kredieten aan Particulieren belast met de opdrachten als bedoeld in artikel VII.127;
70° nevendienst : een dienst aangeboden aan de consument in samenhang met de kredietovereenkomst of de betalingsdienst;
71° kredietinstelling : de kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
72° verzekeringsonderneming : de onderneming bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
73° gereglementeerde onderneming : een onderneming zoals bedoeld in artikel 1, 7°, van het
koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, herverzekerings-ondernemingen, beleggingsonderne-
21
mingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende
het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen;
74° subagent : de natuurlijke of rechtspersoon die als kredietbemiddelaar handelt voor rekening van en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één
kredietbemiddelaar;
75° vestigingsakte" : het geheel van de authentieke en onderhandse akten en elk document
dat bepalingen bevat die eenzelfde krediet regelen;
76° lidstaat van herkomst :
a) indien de kredietgever of kredietbemiddelaar een natuurlijk persoon is, de lidstaat waar hij
zijn hoofdkantoor heeft;
b) indien de kredietgever of kredietbemiddelaar een rechtspersoon is, de lidstaat waar zijn
statutaire zetel is gevestigd of, indien deze rechtspersoon volgens zijn nationale recht geen
statutaire zetel heeft, de lidstaat waar zijn hoofdkantoor is gevestigd.;
22
77° lidstaat van ontvangst : de lidstaat, die niet de lidstaat van herkomst is, waar de kredietgever of kredietbemiddelaar een bijkantoor heeft of diensten verricht;
78° verantwoordelijke voor de distributie : elke natuurlijke persoon behorend tot de leiding
van een kredietgever, een kredietbemiddelaar of elke werknemer in dienst van dergelijke
persoon, die de facto de verantwoordelijkheid heeft op de kredietbemiddelingswerkzaamheid
of hierop toezicht uitoefent;
79° persoon die in contact staat met het publiek : de andere personen bij een kredietgever of
een kredietbemiddelaar die, op welke wijze dan ook, in contact staan met het publiek met het
oog op het voorstellen van kredietovereenkomsten of hierover informatie verstrekt;
80° wet van 2 augustus 2002 : wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiele sector en de financiële diensten;
81° agenten in een nevenfunctie : de verkopers van goederen en diensten van niet-financiële
aard die, bij wijze van nevenactiviteit en voor rekening van een of meer kredietgevers, als
bemiddelaar inzake consumentenkrediet optreden.
HOOFDSTUK 5. - Definities eigen aan boek XIV
(ingevoegd door de wet van 15 mei 2014, in werking getreden op 31 mei 2014)
(nummering van het hoofdstuk en van de artikel te wijzigen via een ERRATUM)
Art. I. 8. Voor de toepassing van boek XIV gelden de volgende definities :
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
1° homogene diensten : alle diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek
of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze bestemd zijn;
2° etikettering : de vermeldingen, aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, merken, afbeeldingen
of tekens die betrekking hebben op een goed of op een homogene dienst en die voorkomen
op het goed zelf of op enig verpakkingsmiddel, document, bordje, etiket, band of label dat bij
dit goed of bij deze dienst is gevoegd of daarop betrekking heeft;
3° op de markt brengen : de invoer met het oog op de verkoop, het bezit met het oog op de
verkoop, de tekoopaanbieding, de verkoop, het huuraanbod van goederen en diensten, de
verhuring van goederen en diensten, de afstand onder bezwarende titel of gratis, als deze
verrichtingen worden gedaan door een beoefenaar van een vrij beroep;
4° los verkochte goederen : goederen die niet vooraf worden verpakt en die door of in tegenwoordigheid van de consument worden gemeten of gewogen;
5° per stuk verkochte goederen : goederen die niet kunnen worden gefractioneerd zonder
hun aard of eigenschappen te wijzigen;
6° geconditioneerde goederen : goederen die een fractionering, weging, telling of meting ondergaan hebben, zelfs tijdens het fabricageproces, al dan niet gevolgd door een verpakking,
en met het doel die verrichting overbodig te maken bij de tekoopaanbieding;
7° voorverpakte goederen : de geconditioneerde goederen die verpakt zijn alvorens te koop te
worden aangeboden ongeacht de aard van de verpakking, die het goed geheel of slechts ten
dele bedekt, maar op zo'n wijze dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking wordt geopend of gewijzigd.
Daaronder vallen :
a) voorverpakte goederen in vooraf bepaalde hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
b) voorverpakte goederen in variabele hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen dat de
in de verpakking aanwezige hoeveelheid niet overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
8° meeteenheid : de eenheid als bedoeld in boek VIII;
9° conditioneerder : de persoon die de goederen conditioneert met het oog op de tekoopaanbieding ervan;
10° nominale hoeveelheid : het op een voorverpakking aangegeven gewicht of volume dat
overeenstemt met de nettohoeveelheid die deze voorverpakking wordt geacht te bevatten;
23
11° reclame : iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;
12° vergelijkende reclame : elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een
concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd;
13° overeenkomst op afstand : iedere overeenkomst die tussen de beoefenaar van een vrij
beroep en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of
meer technieken voor communicatie op afstand;
14° techniek voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en consument, kan worden gebruikt
voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;
15° communicatietechniek-exploitant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens beroepsactiviteit erin bestaat één of meer technieken
voor communicatie op afstand aan de beoefenaar van een vrij beroep ter beschikking te stellen;
24
16° financiële dienst : iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen;
17° duurzame gegevensdrager : ieder hulpmiddel dat de consument of de beoefenaar van
een vrij beroep in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een
wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode
die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde
weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
18° aanbieder : iedere beoefenaar van een vrij beroep die optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van overeenkomsten op afstand;
19° gezamenlijk aanbod : het aanbod waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen of diensten gebonden is aan de verkrijging van andere goederen of diensten;
20° onrechtmatig beding : elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een
beoefenaar van een vrij beroep en een consument die, alleen of in samenhang met een of
meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten
en plichten van de partijen ten nadele van de consument;
21° beroepspraktijk : iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een beoefenaar van
een vrij beroep, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
22° het economische gedrag van consumenten wezenlijk verstoren : een beroepspraktijk gebruiken om het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar te beperken, waardoor de consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet
had besloten;
23° professionele toewijding : het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een beoefenaar van een vrij beroep in zijn activiteitsdomein ten
aanzien van de consument mag worden verwacht, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken;
24° uitnodiging tot aankoop : een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van
het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument
aldus in staat stelt een aankoop te doen;
25° ongepaste beïnvloeding : het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, druk uit te oefenen op een
wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk
beperkt;
26° besluit over een transactie : elk door een consument genomen besluit over de vraag of,
en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt,
behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product,
ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat;
27° volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen : goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument;
28° buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening gesloten overeenkomst : iedere
overeenkomst tussen de beoefenaar van een vrij beroep en de consument :
a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en de consument op een andere plaats dan een gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep; of
b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de consument onder dezelfde omstandigheden
als bedoeld onder a); of
c) die gesloten wordt in de gebruikelijk plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van
een vrij beroep of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk
nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en de consument; of
d) die gesloten wordt tijdens een excursie die door de beoefenaar van een vrij beroep is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de
consument;
25
29° de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening waar :
a) iedere onverplaatsbare ruimte voor beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een vrij
beroep op permanente basis zijn activiteiten uitvoert; of
b) iedere verplaatsbare ruimte voor beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een vrij beroep gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert;
30° verkoopovereenkomst : iedere overeenkomst waarbij de beoefenaar van een vrij beroep
de eigendom van goederen aan de consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te
dragen en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te
betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft;
31° dienstenovereenkomst : iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst,
waarbij de beoefenaar van een vrij beroep de consument een dienst levert of zich ertoe verbindt een dienst te leveren en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de
prijs daarvan te betalen;
32° digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
26
33° commerciële garantie : iedere verbintenis van de beoefenaar van een vrij beroep of een
producent om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het recht op conformiteit,
aan de consument de betaalde prijs terug te betalen of de goederen op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan de specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de conformiteit, die vermeld zijn in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
34° aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij een consument goederen of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst, en deze goederen of diensten door de
beoefenaar van een vrij beroepworden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de beoefenaar van een vrij beroep;
35° beoefenaar van een vrij beroep : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste opleiding
heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens
de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel.
36° de minister : de ministers bevoegd voor justitie en desgevallend economie, K.M.O. en
middenstand, en volksgezondheid.
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
HOOFDSTUK 6. - Definities eigen aan boek VIII
(ingevoegd door de wet van 28 februari 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
(nummering van de artikelen te wijzigen via een ERRATUM)
Art. I.9. Voor de toepassing van boek VIII gelden de volgende definities:
1° “Norm”: een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot
een van de volgende categorieën behoort:
a) “internationale norm”: een door een internationale normalisatie-instelling vastgestelde
norm;
b) “Europese norm”: een door een Europese normalisatieorganisatie vastgestelde norm;
c) “geharmoniseerde norm”: een Europese norm die op verzoek van de Commissie is vastgesteld met het oog op de toepassing van harmonisatiewetgeving van de Unie;
d) “nationale norm”: een door een nationale normalisatie-instelling vastgestelde norm;
2° “Normalisatiecommissie”: commissie die binnen het Bureau voor Normalisatie normalisatiewerkzaamheden in een bijzonder gebied uitvoert waarbij alle belangstellende partijen
betrokken worden;
3° “Sectorale normalisatieoperator”: instelling die al dan niet de rechtspersoonlijkheid bezit
en die belast is met de coördinatie van één of meerdere normalisatiecommissie(s), in gebieden die onder haar bevoegdheid vallen;
4° “Accreditatie”: formele verklaring van de nationale accreditatie-instelling dat een conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet aan de eisen die zijn bepaald door geharmoniseerde
normen en, indien van toepassing, aan aanvullende eisen, zoals die welke zijn opgenomen in
de relevante sectorale regelingen, vereist om een specifieke conformiteitsbeoordelingsactiviteit te verrichten;
5° “Accreditatiesysteem”: systeem met eigen beheersregels bedoeld om de uitvoering van de
accreditatieprocedure toe te laten;
6° “Conformiteitsbeoordeling”: het proces waarin wordt aangetoond of voldaan is aan vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie;
7° “Instelling voor de conformiteitsbeoordeling”: instelling die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals onder meer ijken, testen, certificeren en inspecteren;
8° “Geharmoniseerde norm”: een norm die, op grond van een door de Commissie ingediend
verzoek, overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en
27
technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij is
vastgelegd door één van de in bijlage I bij die richtlijn genoemde Europese normalisatieinstellingen;
9° “Proef”: technische operatie die erin bestaat één of meerdere karakteristieken van een
gegeven product, proces of dienst te bepalen volgens een gespecifieerde werkwijze;
10° “Kalibratie”: activiteit die tot doel heeft, onder welbepaalde omstandigheden, de relatie
vast te leggen tussen de waarden van de grootheid aangeduid door een meettoestel, een
meetsysteem of de waarden weergegeven door een stoffelijke maat of door een referentiemateriaal en de corresponderende waarden van de grootheid gerealiseerd door standaarden;
11° “Referentiemateriaal”: materiaal of substantie waarvan één of meerdere eigenschappen
voldoende homogeen en welbepaald zijn om gebruikt te woorden voor de kalibratie van een
toestel, de evaluatie van een meetmethode of voor de toekenning van waarden aan materialen;
12° “Keuring”: onderzoek van de conceptie van een product, een dienst, een proces of een
installatie, en bepaling van hun overeenstemming met specifieke eisen, of, op basis van een
professioneel oordeel, met algemene eisen; het begrip “controle” moet als een synoniem van
het begrip “keuring” worden beschouwd;
28
13° “Certificatie”: procedure waarbij een derde partij een schriftelijke waarborg geeft dat een
product, een proces of een dienst in overeenstemming is met vastgestelde eisen. Onder derde partij wordt verstaan een persoon of een instelling die voor wat betreft de betrokken materie als onafhankelijk van de betrokken partijen erkend is;
14° “Meetinstrumenten”: alle voorwerpen, instrumenten en werktuigen of hun combinaties,
uitsluitend of subsidiair opgevat en verwezenlijkt met het doel metingen te verrichten;
15° “Geijkt meetinstrument”: een meetinstrument:
a) dat voorzien is van de tekens of ijkmerken bedoeld in artikel VIII.47;
b) dat krachtens de bepalingen van artikel VIII.51 vrijgesteld is van de eerste ijk en dat, rekening houdend met de bepalingen van artikel VIII.48, drager is van het goedkeuringsmerk
voorzien in dit artikel;
16° “Metingen in het economisch verkeer”: metingen uitgevoerd in de uitoefening van een
beroep, een bedrijf of een handel, met het oog op de naleving van uit een rechtsverhouding
voortvloeiende rechten en verplichtingen.
HOOFDSTUK 7. - Definities eigen aan boek IX
(ingevoegd door de wet van 25 april 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
Art. I.10. Voor de toepassing van boek IX gelden de volgende definities:
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
1° “product”: elk lichamelijk goed dat ongeacht of het nieuw, tweedehands of opnieuw in
goede staat gebracht is, tegen betaling of gratis, in het kader van een handelsactiviteit of in
het kader van een dienst aan een gebruiker wordt geleverd of ter beschikking gesteld, evenals elk lichamelijk goed dat door een werkgever in gebruik wordt gesteld of vervaardigd om
ter beschikking gesteld te worden van een werknemer voor de uitvoering van zijn werk.
Worden eveneens beoogd de installaties, met andere woorden de gezamenlijke constructie
van producten, zodanig opgesteld dat zij in samenhang functioneren. Worden echter niet beoogd de tweedehands producten die als antiek worden geleverd of de producten die voor gebruik moeten worden gerepareerd of opnieuw in goede staat moeten worden gebracht, op
voorwaarde dat de leverancier de persoon aan wie hij het product levert hiervan duidelijk op
de hoogte stelt;
2° “veilig product”: een product dat bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden, ook wat gebruiksduur en eventuele indienststelling, installatie en onderhoudseisen betreft, geen enkel risico oplevert, dan wel slechts beperkte risico's die verenigbaar zijn met het gebruik van het product en vanuit het oogpunt van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en de veiligheid van personen, aanvaardbaar worden geacht. De
mogelijkheid een hoger veiligheidsniveau te bereiken of andere producten met een kleiner
risico aan te schaffen, volstaat niet om een product als “gevaarlijk” te beschouwen. Tijdens
de evaluatie wordt wel rekening gehouden met:
a)de kenmerken van het product, met name de samenstelling, de verpakking, de voorschriften voor assemblage en, in voorkomend geval, voor installatie en onderhoud;
b) het effect ervan op andere producten, ingeval redelijkerwijs kan worden verwacht dat het
product in combinatie met die andere producten zal worden gebruikt;
c) de aanbiedingsvorm van het product, de etikettering, eventuele waarschuwingen en aanwijzingen voor het gebruik en de verwijdering ervan, alsmede iedere andere aanwijzing of
informatie over het product;
d) de categorieën gebruikers die bij het gebruik van het product een groot risico lopen, in het
bijzonder kinderen en ouderen;
3° “gevaarlijk product”: een product dat niet beantwoordt aan de definitie van “veilig product”;
4° “product bestemd voor consumenten”: elk product dat voor een consument bestemd is of
waarvan redelijk te verwachten is dat het door consumenten zal gebruikt worden, ook als het
niet specifiek voor hun bedoeld is. De enige uitzondering hierop zijn de voor de professionele
doeleinden bestemde producten waarvan de etikettering dat professioneel gebruik aangeeft
en die normaal niet in de distributie ter beschikking zijn van de consumenten;
5° “dienst”: elke terbeschikkingstelling van een product aan consumenten en elk gebruik
door een dienstverlener van een product dat risico's inhoudt voor een consument, voor zover
het een product betreft dat rechtstreeks verband houdt met de dienstverlening;
29
6° “veilige dienst”: een dienst waarbij enkel veilige producten aan worden geboden en waarbij de dienstverlening geen risico's inhoudt voor de gebruiker dan wel beperkte risico's die
verenigbaar zijn met de dienstverlening en vanuit het oogpunt van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en de veiligheid aanvaardbaar worden geacht;
7° “gevaarlijke dienst”: een dienst die niet beantwoordt aan de definitie van “veilige dienst «;
8° “producent”:
a) de fabrikant van het product of de dienstverlener, indien deze in een lidstaat gevestigd is,
en eenieder die zich als fabrikant aandient door op het product zijn naam, merk of ander kenteken aan te brengen, of degene die het product opnieuw in goede staat brengt en een ieder
die zich als dienstverlener aandient;
b) de vertegenwoordiger van de fabrikant of van de dienstverlener, indien deze niet in een
lidstaat gevestigd zijn, of, indien er geen in een lidstaat gevestigde vertegenwoordiger is, de
importeur van het product of de distributeur van de dienst;
c) de andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij de verhandelingsketen of de
dienstverlening, voor zover hun activiteiten van invloed kunnen zijn op de veiligheidskenmerken van de producten die op de markt worden gebracht;
30
d) de werkgever die producten vervaardigt voor gebruik op de arbeidsplaats in het eigen bedrijf;
9° “distributeur”: de persoon die beroepshalve betrokken is bij de verhandelingsketen of de
dienstverlening en wiens activiteit geen invloed heeft op de veiligheidskenmerken van de
producten;
10° “werknemer”: de werknemer zoals bepaald in artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
11° “werkgever”: de werkgever zoals bepaald in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
12° “gebruiker”: naar gelang het geval de consument, de werkgever of de werknemer;
13° “tussenkomend organisme”:
a) elk organisme dat in het kader van boek IX of zijn uitvoeringsbesluiten optreedt bij het opstellen van een risicoanalyse, het bepalen van preventiemaatregelen, het uitvoeren van opstellingsinspecties, het uitvoeren van onderhoudsinspecties, het opstellen van inspectie- of
onderhoudsschema's, het uitvoeren van periodieke controles of het uitvoeren van periodiek
nazicht;
b) elk organisme dat in het kader van boek IX of zijn uitvoeringsbesluiten wordt aangesteld
als aangemelde of erkende instantie bij het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingsprocedures;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
c) elk organisme dat in het kader van boek IX of zijn uitvoeringsbesluiten optreedt om op een
andere wijze de veiligheid van een product of dienst te controleren;
14° “risico”: de kans dat er schade ontstaat door het gebruik of de aanwezigheid van een gevaarlijk product. De risicofactoren zijn de omgevingsfactoren en de individugebonden factoren die de kans op het ontstaan of de ernst van de schade beïnvloeden;
15° “ernstig risico”: een risico dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met inbegrip van
risico's waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen;
16° “de minister”: de minister tot wiens bevoegdheden de bescherming van de veiligheid van
de consumenten behoort;
17° “terugroepen”: alle maatregelen om een gevaarlijk product dat een producent of distributeur al aan de gebruiker heeft geleverd of beschikbaar gesteld, terug te nemen;
18° “uit de handel nemen”: alle maatregelen om uitstalling of distributie en aanbieding van
een gevaarlijk product, en de aanbieding van een gevaarlijke dienst, te verhinderen;
19° “geharmoniseerde norm”: een niet-bindende nationale norm van een lidstaat, die een
omzetting is van een Europese norm die het voorwerp heeft uitgemaakt van een mandaat van
de Europese Commissie aan een Europese normalisatie-instelling en waarvan de referentie
in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd. De referenties van de Belgische
normen die voldoen aan deze bepaling worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
20° “lidstaat”: lidstaat van de Europese Unie, Turkije of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
HOOFDSTUK 8. - Definities eigen aan boek X.
(ingevoegd door de wet van 2 april 2014, inwerkingtreding op 31 mei)
Art. I.11. Voor de toepassing van boek X gelden de volgende definities:
1° "handelsagentuurovereenkomst": overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent,
door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en
tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in
naam
en
voor
rekening
van
de
principaal.
De handelsagent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd;
2° "commerciële samenwerkingsovereenkomst": overeenkomst gesloten tussen meerdere
personen, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere om bij de verkoop van
31
producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één
of meerdere van de volgende vormen:
- een gemeenschappelijk uithangbord;
- een gemeenschappelijke handelsnaam;
- een overdracht van knowhow;
- een commerciële of technische bijstand.
3° "verkoopconcessie": iedere overeenkomst krachtens welke een concessiegever aan een
of meer concessiehouders het recht voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen, die hijzelf vervaardigt of verdeelt.
HOOFDSTUK 9. - Definities eigen aan boek XI
(ingevoegd door de wet van 19 april 2014, inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2015, met
uitzondering van de artikelen I.13, 1° tot 5°, en art. I.14, die in werking treden op 22 september 2014
32
Art. I.13. Voor de toepassing van boek XI gelden de volgende definities :
1° Verdrag van Parijs : het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom ondertekend te Parijs op 20 maart 1883 en goedgekeurd bij de wet van 5 juli 1884, inbegrepen iedere
herzieningsakte die door België werd bekrachtigd;
2° Berner Conventie : de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde
en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13
november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te
Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te
Parijs op 24 juli 1971;
3° TRIPs-Overeenkomst : de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele
eigendom, opgenomen als Annex 1C bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend te Marrakesh op 15 april 1994 en goedgekeurd bij de wet van 23 december 1994;
4° Wereldhandelsorganisatie : de organisatie opgericht door het Akkoord tot oprichting van
de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend op 15 april 1994 te Marrakesh en goedgekeurd bij
wet van 23 december 1994;
5° Dienst : de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
6° databank : een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk;
7° technische voorzieningen : technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van
hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien
van werken of prestaties of databanken, die door de houders van auteursrechten of naburige
rechten of producenten van databanken niet zijn toegestaan.
Art. I.14. Voor de toepassing van boek XI, titels 1 en 2, gelden de volgende definities :
1° Samenwerkingsverdrag : het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, opgemaakt te
Washington op 19 juni 1970 en goedgekeurd door de wet van 8 juli 1977;
2° Europees Octrooiverdrag : het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd door de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien,
aangenomen te München op 29 november 2000 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007;
3° wet van 10 januari 1955 : de wet betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van
de Staat aangaan;
4° Europees Octrooibureau : het Europees Octrooibureau ingesteld door het Europees Octrooiverdrag;
5° register : het register van de uitvindingsoctrooien en van de aanvullende beschermingscertificaten;
6° verzameling : de Verzameling van de uitvindingsoctrooien en van de aanvullende beschermingscertificaten;
7° biologisch materiaal : materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren
of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd;
8° microbiologische werkwijze : iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt
gebruikt, die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als resultaat heeft;
9° werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren :
werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren die geheel bestaat uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties;
10° geschrift : een opeenvolging van duidelijke, gehandtekende en toegankelijke tekens die
nadien geraadpleegd kunnen worden ongeacht hun drager en hun wijze van overdracht;
33
11° handtekening : een geschreven of elektronische handtekening. Wanneer de handtekening elektronisch is, bepaalt de Koning de techniek(en) die toelaten te veronderstellen dat de
identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van zijn akte zijn gegarandeerd;
12° verordening 1257/2012 : De Verordening nr. 1257/2012 van 17 december 2012 van het
Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan een nauwere samenwerking op
het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming;
13° het Europees octrooi : een octrooi dat door het Europees Octrooibureau ("EOB") volgens
de regels en procedures zoals vastgelegd in het Europees Octrooiverdrag is verleend, onafhankelijk van het feit of het Europees octrooi eenheidswerking geniet krachtens de verordening 1257/2012.
14° het Europees octrooi met eenheidswerking : het Europees octrooi dat eenheidswerking
geniet krachtens de verordening 1257/2012;
15° het Europees octrooi zonder eenheidswerking : het Europees octrooi dat geen eenheidswerking heeft krachtens de Verordening 1257/2012;
16° het eengemaakt octrooigerecht : het gerecht gemeenschappelijk aan de overeenkomstsluitende lidstaten dat werd ingesteld door de Overeenkomst betreffende de oprichting van
een eengemaakt octrooigerecht, ondertekend op 19 februari 2013.
34
Art. I.15. Voor de toepassing van boek XI, titel 3, gelden de volgende definities :
1° ras : een plantengroep van een botanische taxon van de laagst bekende rang die, ongeacht
of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van een kwekersrecht, kan
worden :
- gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van
een bepaald genotype of van een bepaalde combinatie van genotypen,
- onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van de expressie van ten minste één
van die eigenschappen, en
- beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd;
2° rascomponenten : de volledige planten of plantendelen, voor zover die delen volledige
planten kunnen voortbrengen;
3° geschrift : een opeenvolging van duidelijke, gehandtekende en toegankelijke tekens die
nadien geraadpleegd kunnen worden ongeacht hun drager en hun wijze van overdracht.
Art. I.16. Voor de toepassing van boek XI, titel 5, gelden de volgende definities :
1° Controledienst : de controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten bij de Federale overheidsdienst Economie;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
2° rechtmatig gebruiker : eenieder die handelingen verricht welke door de auteur of bij wet
zijn toegestaan;
3° doorgifte via de kabel : de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel
van een kabel- of microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending, al dan niet
via de ether, ook per satelliet, van televisie- of radioprogramma's die voor ontvangst door het
publiek bestemd zijn;
4° Dienst Regulering : de dienst regulering van het auteursrecht en de naburige rechten bij
de Federale overheidsdienst Economie.
Art. I.17. Voor de toepassing van boek XI, titel 7, gelden de volgende definities :
1° rechtmatig gebruiker : de persoon die opvragingen verricht en/of de databank hergebruikt
op een wijze die door de producent van de databank of bij wet is toegestaan;
2° producent van een databank : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het initiatief
neemt tot en het risico draagt van de investeringen waardoor de databank ontstaan is;
3° opvraging : de permanente of tijdelijke overbrenging van de inhoud van een databank of
van een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke
vorm. Openbare uitlening wordt niet als opvraging beschouwd;
4° hergebruik : elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van
een databank of van een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, on
line transmissie of in een andere vorm. Openbare uitlening wordt niet als hergebruik beschouwd.
HOOFDSTUK 10. - Definities eigen aan Boek XII
(ingevoegd door de wet van 15 december 2013)
Art. I.18. Voor de toepassing van Boek XII gelden de volgende definities:
1° dienst van de informatiemaatschappij: elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs
elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt;
2° elektronische post: tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald;
3° dienstverlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert;
4° gevestigde dienstverlener: een dienstverlener die vanuit een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent. De aanwezigheid en het ge-
35
bruik van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de dienst,
vormen als zodanig geen vestiging van de dienstverlener;
5° afnemer van de dienst: iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruikmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om
informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken;
6° reclame: elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van
de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een
commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.
Voor de toepassing van Boek XII vormt het volgende op zich geen reclame:
a) informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch postadres;
b) mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn
samengesteld;
36
7° gereglementeerd beroep: elke beroepsactiviteit voor zover de toegang tot of uitoefening
dan wel één van de wijzen van uitoefening door wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen, direct of indirect afhankelijk is gesteld van het bezit van een diploma, opleidingsbewijs of bekwaamheidsattest;
8° beschermde dienst: één van de diensten van de informatiemaatschappij, voor zover deze
tegen betaling en op basis van voorwaardelijke toegang worden verricht, of de verschaffing,
beschouwd als een op zichzelf staande dienst, van voorwaardelijke toegang tot deze diensten;
9° voorwaardelijke toegang: elke technische maatregel en regeling die de toegang tot de beschermde dienst in een begrijpelijke vorm afhankelijk maakt van voorafgaande, individuele
toestemming;
10° uitrusting voor voorwaardelijke toegang: elke uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om toegang te verschaffen tot een beschermde dienst in een begrijpelijke
vorm;
11° illegale uitrusting: elke uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om
zonder toestemming van de dienstverrichter in een begrijpelijke vorm toegang te verschaffen
tot een beschermde dienst;
12° domeinnaam: een alfanumerieke weergave van een numeriek IP (Internet Protocol)
adres dat het mogelijk maakt een op het Internet aangesloten computer te identificeren; een
domeinnaam wordt geregistreerd onder een domein van het eerste niveau, dat ofwel overeenstemt met een van de generieke domeinen (gTLD) die werden bepaald door de Internet
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ofwel met een van de landcodes
(ccTLD), zulks krachtens de norm ISO-3166-1;
13° domeinnaam geregistreerd onder het BE-domein: een domeinnaam geregistreerd onder
het domein van het eerste niveau dat overeenstemt met de landcode ".be" die krachtens de
norm ISO-3166-1 werd toegewezen aan het Koninkrijk België.
HOOFDSTUK 11. - Definities eigen aan boek XVI
(ingevoegd door de wet van 4 april 2014, in werking getreden op 13 mei 2014)
Art. I.19. Voor de toepassing van Boek XVI gelden de volgende definities :
1° handelsvereniging, beroepsorde of organisatie : vereniging die uitsluitend of hoofdzakelijk
het bestuderen, het beschermen en het bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen van zijn leden tot doel heeft;
2° consumentengeschil : elk geschil tussen een consument en een onderneming met betrekking tot de uitvoering van een verkoop- of dienstenovereenkomst of tot het gebruik van
een product;
3° buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen : elke tussenkomst van een door
de overheid opgerichte entiteit of van een onafhankelijke private entiteit die een oplossing
voorstelt of oplegt of die partijen bijeenbrengt met het oog op de regeling van het consumentengeschil;
4° gekwalificeerde entiteit : elke private of door een publieke overheid opgerichte entiteit die
aan buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen doet en die voorkomt op de lijst
die de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie opstelt en notificeert aan de Europese Commissie in uitvoering van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG.
HOOFDSTUK 12. - Definities eigen aan boek XV
(ingevoegd door de wet van 17 juli 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
Art. I.20. Voor de toepassing van boek XV gelden de volgende definities:
1° persoonsgegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon in overeenstemming met de definitie van artikel 1, § 1, van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens;
2° verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt;
37
3° verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter
beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;
4° federale coördinator: de natuurlijke persoon benoemd binnen de Federale Overheidsdienst Economie, om in het kader van de administratieve samenwerking, bepaald in de artikelen XV.35 tot XV.48, het aanspreekpunt te zijn tussen de Europese Commissie en de bevoegde Belgische autoriteiten;
5° waarschuwingscoördinator: de natuurlijke persoon of personen die op federaal niveau is
of zijn aangewezen om de andere lidstaten en de Europese Commissie in kennis te stellen
van ernstige specifieke handelingen of omstandigheden met betrekking tot een dienstenactiviteit, die ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van personen of aan het milieu
kunnen veroorzaken.
HOOFDSTUK 12. - Definitie eigen aan boek XVII, titel 1.
(ingevoegd door de wet van 26 december 2013, nummering te wijzigen via een ERRATUM)
Art. I.20. Voor de toepassing van boek XVII, geldt de volgende definitie:
38
1° bevoegde instantie: elke organisatie die naar het recht van een lidstaat is opgericht, die
een rechtmatig belang heeft bij het instellen van een vordering tot staking van een inbreuk
om de collectieve belangen van de consumenten te beschermen op grond van de criteria
vastgesteld door het recht van die lidstaat.
HOOFDSTUK 13. - Definities eigen aan boek XVII, titel 2.
(ingevoegd door de wet van 28 maart 2014)
Art. I.21. Voor de toepassing van boek XVII, titel 2, gelden de volgende definities:
1° collectieve schade: het geheel van alle individuele schade die een gemeenschappelijke
oorzaak heeft en die de leden van een groep hebben geleden;
2° groep: het geheel van consumenten die individueel benadeeld zijn door een collectieve
schade en worden vertegenwoordigd in de rechtsvordering tot collectief herstel;
3° rechtsvordering tot collectief herstel: de rechtsvordering die tot doel heeft een collectieve
schade te herstellen;
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
4° optiesysteem met exclusie: het systeem waarin deel uitmaken van de groep, alle consumenten benadeeld door de collectieve schade, behoudens zij die hun wil hebben geuit er
geen deel van uit te maken;
5° optiesysteem met inclusie: het systeem waarin enkel deel uitmaken van de groep, de consumenten benadeeld door de collectieve schade die de wil hebben geuit deel uit te maken
van de groep;
6° groepsvertegenwoordiger: de vereniging die namens de groep optreedt in een rechtsvordering tot collectief herstel of de autonome openbare dienst bedoeld in artikel XVI.5 van dit
Wetboek;
7° akkoord tot collectief herstel: het akkoord tussen de groepsvertegenwoordiger en de verweerder dat het herstel van een collectieve schade regelt."
39