Welstand Commissie Brief Sjabloon

COMMISSIE
V a s t g e s t e l d
VOOR
d . d .
5
WELSTAND
n o v e m b e r
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
2 0 1 4
VERSLAG
VERGADERING
van de
COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN ROTTERDAM
W OENSDAG 29 oktober 2014
Locatie: De Rotterdam - Wilhelminakade 179 - 40e verdieping, kamer 40.11
AANWEZIG:
Commissie: Michel (voorzitter), Bakker, Bloks, Galema, Molenaar, Stuhlmacher
Secretariaat: Pronk (secretaris), Van der Klauw (uitvoerend secretaris)
Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk), Haaring (gedeeltelijk)
4
BOUWPLANNEN
14:30 – 16:30
4.1 Binnenrotte, Centrum (1e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
4.2 Burg. Molenaarstraat 1, IJsselmonde (2e behandeling)
omschrijving:
ontwerp en opdracht:
dossier:
15:30-15:40
4.4 Brielselaan 45, Feijenoord (1e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
omschrijving:
ontwerp en opdracht:
15:40
Nieuwbouw Karwei en Fitness
Visser en Wijtman architekten (Ben Wijtman)
OLO 1296541 (conceptaanvraag)
4.5 Coolsingel 104, Centrum (2e behandeling)
Bezoekadres:
Telefoon:
E-mailadres:
15:10
Weenaboulevard fase 2, nieuwbouw hotel- en kantoorgebouw
Dam en partners (Diederik Dam) – Rients Dijkstra (supervisor)
OMV.14.09.00192 (eerder conceptaanvraag OLO 1366373)
PAUZE
dossier:
14:50
Renovatie woning (voorloper groter project)
Van Aken architecten (Maarten Castelijns) - Woonbron
OMV.14.08.00271
4.3 Delftsestraat 27, Centrum (2e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
14:30
Herinrichting Binnenrotte - ligweide
OKRA landschapsarchitecten (Maarten Knuijt)
OLO ?? (conceptaanvraag)
16:00
Herontwikkeling HBU-gebouw Erasmushuis
Polderman restauratie advies (Rutger Polderman) Mars architecten (Marcel v.d. Veer) - Van Ommen en de Groot (Vincent van Valen)
OMV.14.08.00259
De Rotterdam, Wilhelminakade 179 te Rotterdam
010 489 7828
[email protected]
COMMISSIE
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
BOUWPLANNEN
4.1 Binnenrotte, Centrum (1e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
14:30
Herinrichting Binnenrotte - ligweide
OKRA landschapsarchitecten (Maarten Knuijt)
OLO ?? (conceptaanvraag)
Omschrijving plan
De conceptaanvraag betreft de vormgeving van de ‘ligweide’, een bouwkundig onderdeel van het nieuwe
inrichtingsplan voor de Binnenrotte. De landschapsarchitect geeft tijdens de presentatie aan dat het de bedoeling is
om deze grote stedelijke ruimte, buiten de marktdagen om, meer betekenis te geven. Het plein zal worden voorzien
van drie groene waaiers gecreëerd door bomen, met hierin groene eilanden waaronder de ligweide. De ligweide is
een zit- en ligelement waarover een doorgaande looproute voert. Het element wordt vervaardigd uit graniet, dat op
verschillende wijzen bewerkt zal worden. Rondom wordt de ligweide voorzien van een rand waarop gezeten kan
worden. In het element wordt een muur opgenomen waarlangs water stroomt.
De landschapsarchitect legt uit dat een studie is verricht naar de mogelijkheid om binnen het element een functie
onder te brengen. Uit deze studie is gebleken dat dit financieel onhaalbaar is, ook komt dit het ontwerp niet te goede
omdat ingangen, vluchtwegen etc. gecreëerd dienen te worden zo meent de architect. Wel kunnen eventuele
transformatiehuisjes en verdeelstations opgenomen worden in de pompruimte van het element. Het gehele
inrichtingsplan voorziet in onder maaiveld gelegen aansluitpunten voor de marktkramen, ook zullen overige
transformatiekasten, verdeelstations etc. worden ondergebracht in de bestaande omliggende bebouwing. Hierdoor
wordt het plein geheel vrijgemaakt van dergelijke onwenselijke elementen.
In de avond wordt het plein voorzien van verlichting door middel van lantarenpalen langs het plein, de watermuur
van de ligweide zal van onderaf worden aangelicht door spots verwerkt in de bestrating van het plein.
Beleid (Welstandsnota Rotterdam):
Gebiedstype: Centrummix
Welstandsniveau: bijzonder
Relevante criteria
Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.
Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk.
Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities.
Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen
hebben voor het uiterlijk.
Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan
Rotterdam.
Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de aanvullende beelden zoals toegelicht, en
de nabespreking
De commissie geeft aan ingenomen te zijn met het plan voor de herinrichting van de Binnenrotte, al betreft deze
aanvraag enkel het bouwkundige deel hiervan, namelijk de ligweide. Door de herinrichting zal het plein ook wanneer
er geen markt is meer een verblijfsruimte kunnen worden. Ook reageert de commissie enthousiast op het voorstel
om alle transformatiekasten, vedeelkasten en aansluitpunten weg te werken onder maaiveld, in omliggende
bebouwing of in de pompruimte onder de ligweide.
De commissie uit haar zorgen voor wat betreft de duurzaamheid en hufterproofheid van het ligweide-element en de
watermuur. Zij vraagt de landschapsarchitect en projectleider in de nadere uitwerking van het ligweide-element
aandacht voor de veiligheid, robuustheid en vandalisme bestendigheid.
Conclusie
De commissie vraagt tijdens de nadere uitwerking van het ontwerp aandacht voor de gemaakte opmerkingen. Zij
ziet de uitwerking hiervan graag tegemoet in de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.
Bezoekadres:
Telefoon:
E-mailadres:
De Rotterdam, Wilhelminakade 179 te Rotterdam
010 489 7828
[email protected]
COMMISSIE
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
4.2 Burg. Molenaarstraat 1, IJsselmonde (2e behandeling)
omschrijving:
ontwerp en opdracht:
dossier:
14:50
Renovatie woning
Van Aken architecten (Maarten Castelijns) - Woonbron
OMV.14.08.00271
Omschrijving plan
Het plan betreft de renovatie van slechts één hoekwoning van een groter complex. De hoekwoning maakt onderdeel
uit van een bouwblok binnen een groot stedenbouwkundig ensemble genaamd ‘Tuinenhoven’, bestaande uit circa
50 grotendeels overeenkomstige bouwblokken van aaneengeschakelde tweelaagse platafgedekte woningen.
Het voorgestelde concept genaamd ‘Built4U’ is in samenwerking met verschillende partijen tot stand gekomen.
Deze aanvraag wordt gezien als een eerste pilot, waarbij het niet gaat om een pilot voor een al uitgewerkte grotere
aanpak van het complex. Vanuit de opdrachtgever is aangegeven dat het verdere vervolg nog onduidelijk is,
waarschijnlijk zal het pakket voorlopig alleen toegepast worden op mutatiewoningen. De aangevraagde oplossing
kan voor lange tijd de eindsituatie blijven. Ook is het mogelijk dat in een volgende fase meerdere woningen – at
random – zullen worden aangepakt. Niet alle woningen zijn nog in bezit van de corporatie.
Tijdens de presentatie wordt door de opdrachtgever aangegeven dat geen garantie kan worden gegeven dat een
dergelijke aanpak op een geheel bouwblok toegepast zal kunnen worden. Door verkoop aan particulieren van
voormalig corporatiebezit zijn de eigendomsverhoudingen in het gebied hiervoor teveel versnipperd.
Het getoonde ontwerp laat zien dat de gevels en het dak voorzien worden van een isolatiepakket aan de
buitenzijde, waarbij de bestaande kozijnen en entree van de woning worden vernieuwd. Hierbij worden de
bestaande openingen maar ten dele aangehouden. Door deze aanpak komt de gevel 367 mm naar voren, ook het
dakpakket komt hierdoor 300 mm omhoog. Het getoonde voorstel is naar aanleiding van een eerder overleg met
een delegatie van de commissie aangepast. Qua kleur is nu gezocht naar meer aansluiting met de bestaande
naastgelegen woningen. De architect toont een overzicht waarin stucwerk, Cape Cod gevelbekleding en twee
kleuren Eterniet beplating worden voorgesteld. De nieuwe kozijnen zullen in hout worden uitgevoerd, voorzien van
triple-beglazing.
Beleid (Welstandsnota Rotterdam):
Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw
Welstandsniveau: Regulier
Relevante criteria
Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.
In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare
identiteit.
Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen.
Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid
Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de
omliggende bebouwing.
De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende
gevelelementen.
Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing.
Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen
hebben voor het uiterlijk.
In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de
straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever).
Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de aanvullende beelden zoals
toegelicht, en de nabespreking
De commissie waardeert de wijze waarop in korte tijd het plan aangepast is maar geeft aan niet overtuigd te zijn
van het getoonde voorstel, noch als incident, noch als aanpak voor de buurt. Door de toepassing van een te groot
aantal gevelmaterialen ontstaat een onrustig en niet passend beeld dat op geforceerde wijze de bestaande
architectuur probeert te benaderen. Hiermee wordt de samenhang binnen de architectonische eenheid zozeer
verstoord, dat afgemeten aan de geldende criteria een positief advies ook op dit aangepaste voorstel niet
verdedigbaar is.
De commissie adviseert daarom te zoeken naar een eenvoudige en meer abstracte vormgeving die zeker eigentijds
mag zijn, waarbij het overeind houden van de verwantschap met de naastgelegen bestaande woningen, meer dan
in het voorliggende voorstel, uitgangspunt moet zijn. Nu de gerenoveerde woningen 'at random' als
3
COMMISSIE
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
incidenten kunnen gaan voorkomen in de woningrijen is dit de enige denkbare ontwerphouding, zo concludeert de
commissie. Zij geeft enkele aandachtspunten mee die mogelijk kunnen leiden tot een betere inpassing. Zo zou
aansluiting moeten worden gezocht op het horizontale karakter en de ritmiek van de architectuur van de bestaande
woningblokjes. Ook zouden maat en positie van de bestaande gevelopeningen beter aangehouden kunnen worden
om het ritme en de samenhang van het gevelontwerp per woningblok niet te doorbreken. De commissie mist nog de
details van de aansluiting van de geisoleerde woningen op de bestaande woningen (gevels en daken). Speciale
aandacht is hierbij vereist voor de aansluiting van een te renoveren woning op een bestaande woning. Deze
detaillering, waarbij een sprong in het gevelbeeld zal optreden, dient in perspectief een doordacht ontworpen beeld
op te roepen.
De commissie doet de aanbeveling om te onderzoeken of bij de voorgenomen klimaattechnische
verbetering ook op andere aspecten een kwaliteitsslag te maken is. Die kan bijvoorbeeld worden gezocht
in verbetering van kwaliteit en vormgeving van de entree en het aanbieden van optionele openslaande deuren
aan de achterzijde.
Tenslotte betreurt de commissie het ontbreken van een toekomstvisie op het gehele buurtje. Bij wijze van proef
wordt nu één woning aangepakt, maar het is onduidelijk hoe de verbetering van de andere woningen gaat verlopen
(mede gezien het versnipperde eigendom) en wat het gevolg hiervan is op het totaalbeeld.
Conclusie
De commissie concludeert dat het aangepaste voorstel niet voldoet aan een aantal criteria. Zij vraagt bovenstaande
opmerkingen te verwerken in het ontwerp en ziet de architect graag in een volgende vergadering terug. Vooralsnog
adviseert zij negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
4
COMMISSIE
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
4.3 Delftsestraat 27, Centrum (2e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
15:10
Weenaboulevard fase 2, nieuwbouw hotel- en kantoorgebouw
Dam en partners (Diederik Dam) – Rients Dijkstra (supervisor)
OMV.14.09.00192 (eerder conceptaanvraag OLO 1366373)
Omschrijving plan
Inmiddels is het eerder besproken conceptplan voor de nieuwbouw van een hotel- en kantoorgebouw als definitieve
aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering van 3
september jl. is het plan op een aantal punten aangepast. De architect licht tijdens de vergadering deze
aanpassingen toe. In het vorige overleg heeft de commissie haar twijfels geuit ten aanzien van de beoogde kleur
van de gevel. De architect toont tijdens de presentatie verschillende bemonsteringen en kleurvoorstellen voor de
prefab betonnen gevelelementen en de invullingen hiervan in aluminium. Alle kleuren zijn volgens de architect
warme, aardetinten. De detaillering maar ook kleurstelling van de invullingen van de betonnenkaders is herzien. De
kozijnen zullen iets meer naar voren komen en in een donkerdere kleur worden uitgevoerd, hierdoor wordt binnen
de gevelelementen meer expressie verkregen. De plintgevel aan de Delftsestraat bestaat onder andere uit een
gedeelte waarachter de utilitaire functies van het gebouw zijn gesitueerd. Deze kozijnen zullen daarom in dit
gedeelte voorzien worden van roosters. In de hiernaast gelegen ruimtes zijn wel functies ondergebracht die enige
connectie bieden met de straat, zo ook de etalage waarvoor de architect zoekt naar een gepaste invulling.
Voor wat betreft de wachtgevel geeft de architect aan in samenwerking met een kunstenaar een tijdelijke gevel te
ontwerpen. Hier is vooralsnog geen concreet voorstel voor, wel dat de gevel wordt voorzien van een golfbeplating
zoals ook op de details aangegeven is. Daarnaast stelt hij voor om de wachtgevel, na ontwikkeling van het
buurpand, verder in te vullen overeenkomstig het grid van de andere gevels, alleen dan met een dichte invulling.
Beleid (Welstandsnota Rotterdam):
Gebiedstype: Centrummix
Welstandsniveau: bijzonder (welstandsparagraaf Central District)
Relevante criteria
- De in het gebied aanwezige hoogbouw maakt dat veel bewoners/ werknemers/ bezoekers uitzicht zullen hebben
op de daken in het gebied. De daken moeten daarom behandeld worden als vijfde gevel. De daken krijgen
dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels.
- Vrijstaande utilitaire elementen (zoals installatieruimtes, liftopbouwen etc.) op het dak zijn ongewenst en niet
bepalend voor silhouet en uitstraling van gebouw en skyline.
Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de aanvullende beelden zoals
toegelicht, en de nabespreking
De commissie heeft positief gereageerd op de nadere uitwerking van de gevel en de getoonde kleurstellingen.
Zij waarschuwt de architect wel voor de eventuele verkleuring van de prefab betonelementen, met name bij de
lichte kleur. Voor wat betreft de wachtgevel is zij nog niet overtuigd. Het is nog niet duidelijk wanneer het
naastgelegen gebouw gerealiseerd zal gaan worden en welke vorm dit zal krijgen. De commissie meent dat het
voorstel van de wachtgevel, volledig uitgevoerd in golfplaat, een dermate utilitair karakter heeft dat het afbreuk doet
aan de beoogde uitstraling van het gebouw. Zij vraagt de architect het voorstel hiervan te herzien en met duurzame
oplossing te komen los van lastig te handhaven afspraken of toekomstige bouwplannen.
De oplossing van de incidenteel toegepaste ventilatieroosters in de glazen pui ter plaatse van de lift sluit niet aan bij
de welstandscriteria, deze dienen architectonisch ingepast te worden.
Verder is de commissie benieuwd naar de uitwerking van de vijfde gevel, gezien welstandscriteria. Op de
tekeningen is nu een forse dakopbouw te zien en een kleinere naastgelegen opbouw ten behoeve van het
trappenhuis. Graag ziet zij een integrale benadering van de ‘vijfde gevel’ conform de criteria uit de
welstandsparagraaf.
Conclusie
Op een aantal aspecten is de commissie nog niet overtuigd, graag ontvangt zij hiervan een aangepast voorstel.
Vooralsnog adviseert de commissie negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
5
COMMISSIE
4.4
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
Brielselaan 45, Charlois (1e behandeling)
omschrijving:
ontwerp:
dossier:
15:40
Nieuwbouw Karwei en Fitness
Visser en Wijtman architekten (Ben Wijtman)
OLO 1296541 (conceptaanvraag)
Omschrijving van het plan
De conceptaanvraag betreft de nieuwbouw van een bouwmarkt gecombineerd met een fitness- en horecagelegenheid (incl. parkeerterrein) aan de Brielselaan. Daarnaast wordt een wasstraat met wasboxen op hetzelfde
terrein voorgesteld. De locatie wordt momenteel gemarkeerd door een aaneenschakeling van diverse
bedrijfspandjes. Het bestaande benzinestation zal op termijn verdwijnen.
Het gebouw heeft een oppervlak van ongeveer 3000 m 2. Het fitness- en horecagedeelte is als afwijkend element
in het bouwvolume van de bouwmarkt geschoven en wordt voorgesteld in een afwijkende (nader te bepalen)
accentkleur.
De wasboxen en wasstraat zullen worden ingepast in het landschappelijk ontwerp voor ‘het balkon’ aan de
Maashaven. De plannen voor de integratie van de wasboxen en wasstraat in het ontwerp zijn nog niet concreet
en worden in samenspraak met de afdeling Stedenbouw vormgegeven.
Beleid (Welstandsnota Rotterdam)
Gebiedstype: Haven- en bedrijventerrein
Welstandsniveau: regulier
Relevante criteria
Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.
Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de
omliggende bebouwing.
Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig
vormgegeven.
Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing.
Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze.
Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd.
Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de
architectuur van het object.
Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of
geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf.
Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de aanvullende beelden zoals toegelicht,
en de nabespreking
De commissie legt uit dat het haar taak is om aanvragen te toetsen aan de criteria, die als leidraad worden
gebruikt om te bepalen of een gebouw past in zijn omgeving. De commissie meent dat in dit ontwerp
onvoldoende rekening is gehouden met de omgeving. Het stoere, robuuste havenkarakter dat Rotterdam op
deze plek karakteriseert, vraagt om een andere architectuur dan voor bedrijventerreinen. Zij begrijpt de
standaarden die bij een dergelijk filiaal toegepast worden maar die passen hier niet zondermeer en zij vraagt de
architect daarom het plan te herzien om zo tot een ontwerp te komen met een heldere hoofdvorm, passend
binnen het robuuste karakter van het havengebied, waarbij de huisstijl van de bouwmarkt een meer
ondergeschikte positie inneemt.
De commissie raadt de architect aan de omgeving en de welstandscriteria nogmaals goed te bekijken en deze te
gebruiken als leidraad en in beeld te brengen in relatie tot het ontwerp. Het programma biedt zeker
mogelijkheden voor oplossingen die stroken met de welstandseisen, meent de commissie.
Conclusie
De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug met
een aangepast ontwerpvoorstel.
6
COMMISSIE
VOOR
WELSTAND
EN
MONUMENTEN ROTTERDAM
4.5 Coolsingel 104, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument)
omschrijving:
ontwerp en opdracht:
dossier:
16:00
Herontwikkeling HBU-gebouw Erasmushuis
Polderman restauratie advies (Rutger Polderman) -,
Mars architecten (Marcel v.d. Veer) - Van Ommen en de Groot (Vincent van Valen)
OMV.14.08.00259
Omschrijving van het plan
De aanvraag betreft de herontwikkeling van het voormalig HBU gebouw. Het gebouw zal dienst blijven doen als
kantoor maar onder een ander kantoorconcept: multitenant (bedrijfsverzamelgebouw). Het exterieur wordt
gerestaureerd en deels gewijzigd. De wijzigingen betreffen het vervangen van de beglazing van de latere uitbreiding
van Kraaivanger, de ‘Trommel’. Daarnaast worden de entreepui (begane grond) van de onderbouw van de vleugel
en de toegangsdeur aan de Bulgersteynzijde deels gewijzigd. In het interieur van de toren is door
installatietechnische uitbreidingen de beperkte verdiepingshoogte verminderd en is het oorspronkelijke betonskelet
slecht afleesbaar. Hiervoor wordt een alternatief voorgesteld waarbij gebruikt wordt gemaakt van de bestaande
installaties maar waarbij het verlaagde plafond zal worden verwijderd.
Voor de kelder is een huurder gevonden die kluis in de oorspronkelijke functie zal gaan gebruiken. Deze blijft
volgens aanvrager geheel behouden. De begane grond van de hoogbouw krijgt een semi-openbare invulling als
receptie en lobby met een centrale ontvangstruimte voor de kantoren op de verdiepingen. De hoofdentree aan de
Coolsingel blijft ongewijzigd. Achter, aan de oostzijde (vm. conciërgewoning), komen vergader- en
presentatieruimten op beganegrondniveau en entresol. Het oorspronkelijke materiaalgebruik in deze ruimten wordt
gerestaureerd, evenals het verwante, maar later aangebrachte materiaal. Voor het nieuw toe te passen schilderwerk
zal een kleurvoorstel worden gedaan op basis van kleurhistorisch onderzoek.
De later gerealiseerde vleugel was oorspronkelijk één grote ruimte en bedoeld als restaurant. Later is hier een
directievleugel van gemaakt en zijn de kamers ingedeeld en voorzien van timmerwerk. Voorgesteld wordt om het
interieur te verwijderen en terug te gaan naar het oorspronkelijke open concept van Dudok.
Beleid
De commissie voor Welstand en Monumenten toetst de aanvraag aan de in de redengevende omschrijving
beschreven monumentale waarde. Daarnaast wordt de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de
Welstandsnota Rotterdam.
Welstandsnota Rotterdam
Gebiedstype: Centrummix
Welstandsniveau: Bijzonder
Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de aanvullende beelden zoals
toegelicht, en de nabespreking
De commissie reageert positief op de herontwikkeling van het nu leegstaande kantoorpand. Voor wat betreft de
wijzigingen in de toren en trommel heeft zij geen opmerkingen, zo ook de wijziging van de toegangsdeur in de voet
van de vleugel. Wel ontvangt zij graag het definitieve kleurvoorstel voor het interieur dat op basis van het
kleuronderzoek bepaald zal worden. Dat het spiegelende glas uit de ‘trommel’ verwijderd wordt zal de openheid van
het gebouw zeker ten goede komen. De commissie betreurt dan ook dat de overige spiegelende beglazing in het
gebouw, die van oorsprong juist zeer transparant was, niet wordt vervangen.
De commissie geeft aan niet op voorhand te kunnen instemmen met de voorgenomen sloopwerkzaamheden in het
interieur van de directievleugel zonder dat een concreet ontwerpvoorstel voor de nieuwe situatie wordt getoond. De
commissie geeft aan open te staan voor verschillende mogelijkheden voor de inrichting van deze vleugel en pas op
basis van een overtuigend voorstel al dan niet in te stemmen met het slopen van het interieur.
Voor wat betreft de kluisruimte betwijfelt de commissie of deze, zonder dat hier (beveiligings)werkzaamheden
worden verricht, voldoende bruikbaar zal zijn om weer dienst te kunnen doen. Graag wordt zij hierover preciezer
geïnformeerd.
Met betrekking tot het glas-in-loodraam roept zij de aanvrager op om in eerste instantie te zoeken naar een
gedegen herbestemming van het kunstwerk alvorens over te gaan tot het opslaan van het raam.
Conclusie
De commissie heeft een aantal opmerkingen en vragen meegegeven aan de architect en eigenaar. Zij ontvangt hier
graag een reactie op. Vooralsnog adviseert zij negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
7