Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 Hart voor

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
Hart voor Heino
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
1
I. Visie en Motto: Hart voor Heino.
3
I Verkiezingsprogramma in de verkorte versie
3
II Verkiezingsprogramma in de uitgebreide versie
Programma 1. Inwoner en Bestuur
Programma 2. Veiligheid en milieu
Programma 3. Openbare ruimte en Verkeer
Programma 4. Onderwijs en Educatie
Programma 5. Sport en Welzijn
Programma 6. Inkomen en Zorg
Programma 7. Wonen en Werken
Programma 8. Financiën
4
5
6
8
10
11
15
17
18
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
I. Visie en Motto: Hart voor Heino
Lokaal Alternatief heeft de verkiezingsbelofte van 2010 waargemaakt en Heino op de
politieke agenda gezet. Doorbraak geforceerd wat betreft het Marktplein. Zwembad de
Tippe blijft vooralsnog open en de dreigende sluiting van de bibliotheek is tot nu toe
afgewend. Natuurlijk is dit alles niet alleen onze verdienste, maar we hebben er zeker
een steentje aan bijgedragen.
Het doel van Lokaal Alternatief is de inwoners van de gemeente Heino. (Hieronder
verstaan wij ook de kerkdorpen Laag Zuthem en Lierderholthuis.)
optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke
besluitvorming.
De motivatie van het raadswerk wordt gevonden in het geloof in de lokale kracht van de
samenleving .
Initiatieven vanuit de samenleving met als doel de leefbaarheid van de dorpen te
vergroten kunnen op steun van ons rekenen.
Lokaal Alternatief benadert de politieke uitdagingen zakelijk, nuchter en vanuit de lokale
optiek en zoekt naar eigentijdse oplossingen, niet gehinderd door ballast van oude
ideologische ideeën.
Kortom, wij gaan uit van praktische problemen en oplossingen.
Een lantaarnpaal is niet christelijk of liberaal. Hij moet gewoon goed licht geven op de
goede plek.
Lokaal Alternatief wil dat de gemeente zich gaat inspannen om de gemeentelijke
activiteiten handig, efficiënt en doelmatig uit te voeren.
Activiteiten die niet tot de kerntaken van de gemeente horen moeten worden uitbesteed
aan organisaties die op dat gebied efficiënter kunnen werken.
I Verkiezingsprogramma in de verkorte versie
Speerpunten 2014-2018:
1. Bestemming oude Gemeentehuis
2. Fraaie entree Heino
3. Betaalbare sport voor iedereen
4. Behoud zwembad “De Tippe”
5. Behoud bibliotheek Heino
6. Voorschoolse opvang Laag Zuthem en buitenschoolse opvang Lierderholthuis moet
blijven
7. Maatregelen tegen sluipverkeer in Laag Zuthem en Lierderholthuis
8. In standhouding scholen in Lierderholthuis en Laag Zuthem
9. Bij onverhoopte herindeling referendum in Heino over de keuze Zwolle of Deventer
10. Bevorderen bedrijvigheid kleinschalige bedrijven in voormalig agrarische gebouwen
op het platteland (voorbeeld ITC of Zorg)
11. Skatebaan jeugd Heino
II Verkiezingsprogramma in de uitgebreide versie
Programma 1. Inwoner en Bestuur
De gemeente is de overheidsinstantie die het dichtst bij de burgers staat, daarom is het
belangrijk dat bestuurders weten wat leeft onder de bevolking. Lokaal Alternatief wil de
afstand tussen de burger en de gemeente verkleinen door gebruik te maken van
instrumenten als dorpsdebat, startnotities en hoorzittingen. Het is belangrijk dat
inwoners van de gemeente Raalte, en met name Heino, via peilingen en enquêtes over
zaken die hen aangaan hun mening kunnen geven. Lokaal Alternatief wil daarbij
inwoners en maatschappelijke groeperingen stimuleren tot samenwerking.
De gemeente moet effectief en vraaggericht communiceren. Dit dient te gebeuren via de
“traditionele” lokale media, zoals de gemeentepagina’s in het “Weekblad voor Salland”,
via de lokale omroep RTV – Raalte en via media als het internet. Gemeentelijke
diensten moeten zoveel mogelijk via het internet beschikbaar zijn. De ingeslagen weg
van dienstverlening via het internet moet voortvarend vervolgd worden. De gemeente zal
naar ons oordeel haar dienstverlening moeten verbeteren.
De publieksservice willen we zo dicht mogelijk bij huis laten plaatsvinden. Onze voorkeur
gaat daarbij uit naar het internet. Als dat niet mogelijk is dan kiezen we voor
serviceloketten, bijvoorbeeld in het Dorpshuis in Heino en in de bibliotheken van de
buurtdorpen. Tenslotte willen we dat de inwoners meer op afspraak hun zaken kunnen
regelen op het gemeentehuis.
Klachtenregeling
Burgers bekijken tegenwoordig de werkwijze van gemeente en ambtenaren kritischer
dan vroeger. Onnodige vertraging bij de afhandeling van op– en aanmerkingen of
klachten dient vermeden te worden. Hierbij constateren wij de volgende verbeterpunten:
 De communicatie met de burger moet sneller en beter verlopen.
 De gemeente dient haar burgers serieus en correct te behandelden. Bij het correct
behandelen van burgers hoort ook dat correspondentie binnen de maximaal
afgesproken termijn van 8 weken wordt afgehandeld.
 Gemeentelijke organen moeten naast aandacht voor het gemeentelijke (collectieve)
belang ook oog hebben voor individuele belangen.
 Er dient een volledige klachtenregistratie te zijn teneinde optimaal lering te kunnen
trekken uit klachten.
 Internationale contacten
Lokaal Alternatief vindt Internationale contacten met andere plaatsen van belang met het
oog op informatie uitwisseling, daarom wil Lokaal Alternatief de “Letter of Intent met
Sabile” in Letland voortzetten.
Programma 2. Veiligheid en milieu/Duurzaamheid
Veiligheid
 Het instrument van wijkagent moet blijven.
 Er moet meer politie surveilleren in de buurtdorpen van Raalte,
vooral in de nacht.
 Bureau Halt verricht goed werk en moet blijven bestaan.
 Wij zien het sociale nut van keten, maar zien ook valkuilen.
Er moet een beleid komen ten aanzien van keten.
 Er moet een lokale aanpak komen om jongeren te begeleiden. Lokaal Alternatief wil
de mogelijkheid onderzoeken of een Jongeren Volg Systeem in samenwerking met
bestaande organisaties zoals peuterspeelzalen, scholen en maatschappelijk werk
haalbaar is. Potentiële drop–outs worden zo vroegtijdig gesignaleerd zodat er acties
kunnen worden ontplooid om ontsporingen te voorkomen.
 Lokaal Alternatief onderkent de problematiek op het gebied van hangjongeren.
Lokaal Alternatief wil jongeren via sociaal cultureel werk en hun ouders meer
betrekken bij het oplossen van overlast en daar waar mogelijk een alternatief bieden.
Zwerfvuil
Lokaal Alternatief wil ten aanzien van het afvoeren van grof vuil de dienstverlening aan
de inwoners verbeteren. Inwoners van Heino en uiteraard van Raalte moeten de
mogelijkheid krijgen een bepaalde hoeveelheid grof vuil gratis aan te leveren, zoals ook
in Zwolle mogelijk is. Daarmee leveren wij tegelijkertijd een bijdrage aan het tegengaan
van bermafval en zwerfvuil zodat er:
 Geen huishoudelijk - en bedrijfsafval achtergelaten wordt.
 Geen afval anders dan snoei- en tuinafval verbrand wordt.
Duurzaamheid
Een goed milieu is van belang voor de gezondheid en het welzijn van mens en
dier, voor ons en ons nageslacht. In een goed milieu is het ook plezieriger leven.
Daarom vinden wij dat gewerkt moet worden aan een beter milieu.
We willen graag een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot.
Belangrijke ingrediënten daarvoor zijn energiebesparing in de woningen,
kantoorgebouwen en ander soorten gebouwen.
Stimulering van duurzaam opgewekte energie is voor Lokaal Alternatief een
belangrijk punt.
‘grootschalige’ duurzaam energie opwekken in de gemeente Raalte vinden wij dan ook
belangrijk.
Wij zijn niet voor het plaatsen van grote windmolens. Wij vinden het Sallandse
coulisselandschap hiervoor niet geschikt.
Wij willen naast kleinschalig opwekken van zonne-energie ook – net als in Heeten- Een
plan ontwikkelen voor een Energiepark in Heino. Bestaande uit de volgende drie
componenten:
1/ bewustwording en energie besparen,
2/ energie opwekken en
3/ benutten van de nieuwste duurzame innovaties en technologieën.
Het energiepark moet door groen ‘ingepakt’ worden in het landschap.
Milieu vraagt om een andere houding van alle inwoners. Onze gemeente moet
daarom bij alle ontwikkelingen op milieugebied nagaan of en voor wie
voorlichting en educatie nodig zijn en die trajecten in haar beleid meenemen, om
te bewerkstelligen dat iedereen een bijdrage levert aan het verbeteren van het
milieu.
De gemeente ondersteunt op alle mogelijke manieren maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De overheid gaat groen aanbesteden en koopt alleen nog maar duurzame
producten en diensten. Zij stimuleert groene initiatieven van burgers en bedrijven.
Kleine en nieuwe bedrijven krijgen meer kans om mee te dingen naar
overheidsopdrachten.
Bij inkopen en aanbesteden geeft de gemeente het goede voorbeeld, door voorwaarden
te stellen die overeenkomen met keurmerken als Fairtrade, Beter Leven, Forest
Stewardship Council, Marine Stewardship Council en EKO.
Boeren krijgen meer mogelijkheden om een deel van hun inkomen te verdienen met de
ontwikkeling van (agrarische) natuur, recreatie, dienstverlening, opwekking van
duurzame energie en zorg.
Voor genetische modificatie geldt het voorzorgsprincipe, ter bescherming van het milieu
en de gezondheid. Genetische modificatie wordt in de landbouw niet toegepast, zolang
de veiligheid voor mens en natuur niet is gegarandeerd. Telers van gengewassen en
toeleveranciers worden volledig aansprakelijk voor (milieu)schade.
Lokaal Alternatief wil in 2030 ‘klimaatneutraal’ zijn en streeft naar een zo laag mogelijk
energieverbruik, gebruik van duurzame energiebronnen en een zo gering mogelijke
uitstoot van broeikasgassen.
Wat ons betreft is energiegebruik van gemeente-organisatie al klimaatneutraal in 2020.
Op gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, scholen, sporthal, zwembad, et cetera) en
installaties komen zonnepanelen en kleine windturbines. Voor eigen gebruik koopt de
gemeente alleen groene stroom in. De straatverlichting wordt zuiniger met LEDverlichting. De gemeente gebruikt schone en zuinige auto’s.
Kortom, de gemeente koopt duurzaam in!
Met Salland Wonen maakt de gemeente scherpe energieprestatie afspraken over:
energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking in de bestaande
(vooral oudere) woningen.
Voorlichting aan huurders over het eenvoudig besparen van water en energie.
Eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen kunnen van de gemeente een
duurzaamheidslening tegen een lage rente krijgen voor milieuvriendelijke maatregelen.
Er komt een wat Lokaal Alternatief betreft een gemeentelijk Meldpunt Lichthinder, waar
bewoners kunnen aangeven waar het te licht en te donker is in het stedelijke en
landelijke gebied. Zo krijgt de gemeente zicht op waar licht uit moet/kan, waar voldoende
duisternis is en waar eventueel extra verlichting moet komen.
De gemeentelijke website geeft voorlichting over energiebesparing: een advies op maat.
Met bijvoorbeeld de EnergieThuisWijzer is binnen enkele minuten te zien welke
maatregelen een woning energiezuiniger maken.
De gemeente Raalte hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Ze kan veel leren van de
successen van andere gemeenten. Daarom wordt Raalte lid van de Vereniging
Klimaatverbond Nederland.
Programma 3. Openbare ruimte en Verkeer
Ruimtelijke ordening (R.O.)
Met het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening willen we bereiken dat een
zorgvuldige afstemming van wonen, werken, recreëren en vervoeren ontstaat, door
ruimtelijke ordening te zien als een overkoepelend beleid.
De verdeling van schaarse ruimte brengt onvermijdelijk belangenconflicten met zich
mee, daarom zijn democratische procedures des te belangrijker voor de:
 Duidelijkheid;
 Openbaarheid;
 Controleerbaarheid;
 Rechtvaardigheid.
Voor een goed R.O.-beleid hecht Lokaal Alternatief veel waarde aan de volgende
punten:
 Een beleid met visie moet worden gebaseerd op een structuurschets die aansluit op
het streekplan en die de basis legt voor uitwerking in meer gedetailleerde
bestemmingsplannen.
 Bij de opzet van plannen dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen
het handhaven van landschappelijk gebied, dan wel het opofferen ervan aan
woningbouw.
 Bestemmingsplannen moeten op tijd worden herzien.
 De gemeente moet niet afhankelijk worden van projectontwikkelaars, doch wel goed
mee samenwerken onder de normale regelgeving.
 De ontwikkeling van R.O.-plannen mag niet alleen beheerst worden door rationeel/
financiële beschouwingen.
 De nieuwe Wet ruimtelijke ordening kende als doel om procedures te stroomlijnen en
te bekorten. Raalte moet deze basisfilosofie, in belang van de burger en de lokale
bouw en economie, zo snel mogelijk inhoud gaan geven.


Het nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied moet alleen echt noodzakelijke
regelgeving kennen. Het moet zogezegd “snelrecht” inhouden. Zoveel mogelijk bij
recht , dus gewoon rechtstreeks in het plan regelen. Achteraf niet alsnog overbodige
tijdverspillende en kostenverhogende ontheffing- en vrijstellingsprocedures e.d.
Adoptie van openbaar groen door de buurt moet tot de mogelijkheden behoren.


Het gebruik van de bladbakken was een succes, Lokaal Alternatief pleit er dan ook
voor om dit beleid voor de komende jaren voort te zetten.
Op plaatsen binnen de gemeente waar het huidige beleid op veel weerstand stuit zal
het groenbeheer moeten worden aangepast. Het voorstel van Lokaal Alternatief voor
buurtbeheer zal een oplossing zijn voor het aanpassen van het groenbeheer.
Burgers moeten een duidelijke stem krijgen in de ontwikkeling en invulling van
bestemmingsplannen.
Bij het vaststellen van bestemmingsplannen dient de kwaliteit van de woonomgeving
hoge prioriteit te krijgen. Lokaal Alternatief besteedt aandacht aan de volgende
aspecten:
 Sociale- en verkeersveiligheid;
 Mix van bebouwing (huur/koop; gezinssamenstelling en leeftijdsopbouw).
 Lokaal Alternatief streeft naar het adequaat uitvoeren van het
landschapsbeleidsplan. Dit plan dient richtinggevend te zijn voor ruimtelijke
ontwikkelingen en moet daarnaast als toetssteen bij de overige plannen fungeren.
 De gemeente houdt bij uitbreidingsplannen rekening met het unieke
cultuurhistorische karakter van de landgoederen.
Plattelandsontwikkeling
Lokaal Alternatief wil meedenken over vormen van nieuw ondernemerschap op het
platteland, ”Rood voor rood”, kleinschalige toeristische ontwikkelingen (b.v. kamperen bij
de boer) ,zorgboerderijen en vernieuwing in landbouw en veeteelt. Landelijke en
provinciale ontwikkelingen zoals de ecologische hoofdstructuur en robuuste
verbindingszones moeten gerealiseerd worden, echter in goed overleg met de direct
betrokkenen.
Ontwikkeling van duurzame landbouw moet door de gemeente gestimuleerd worden.
“Inbreiding voor uitbreiding”
Maar niet ten koste van een te verstedelijkt beeld. Open ruimten van bijzondere waarde
moeten worden gekoesterd.
Bevolkingskrimp
Ook de gemeente Raalte als geheel, maar Heino in het bijzonder, krijgen te maken met
bevolkingskrimp.
De gemeente moet de gevolgen van bevolkingskrimp in Raalte in kaart brengen en een
plan van aanpak maken.
Lokaal Alternatief denkt hierbij aan stimulering van werkgelegenheid (b.v. door lokale
ondernemers daar waar mogelijk gemeentelijke opdrachten te gunnen) en de kwaliteit
van de woningvoorraad.
Verkeer
 Inwoners van de gemeente Raalte, en ook passanten, worden steeds vaker
geconfronteerd met stagnerende verkeersstromen, vooral tijdens de ochtend – en
avondspits. Ten gevolge van de vertragingen worden de plattelandswegen meer en
meer gebruikt als sluiproutes, met alle problemen van dien. De gemeente Raalte zal
zich dan ook sterk moeten maken voor een betere doorstroming van het verkeer op
de N35 (Almelo – Zwolle) en de N348 naar Deventer. Hiervoor moet de gemeente
druk op de provincie en het rijk blijven uitoefenen.
Verkeersveiligheid
In de kom van Heino zijn meerdere onveilige oversteekmogelijkheden in de
Dorpsstraat,Canadastraat, Marktstraaat en Stationsweg. Om genoemde onveiligheid
terug te dringen heeft de gemeente oversteekplaatsen in de vorm van grijze stroken ter
hoogte van De Boni,C1000, Regiobank en De Baron aangelegd. aangelegd. Deze
helpen onvoldoende de verkeersonveiligheid op te lossen. Lokaal Alternatief pleit dan
ook om op de genoemde plekken zebrapaden aan te leggen.
Betaald parkeren/blauwe zone
Lokaal Alternatief wil dat het beleid ten aanzien van betaald parkeren regelmatig wordt
geëvalueerd. Lokaal Alternatief is tegen betaald parkeren. Parkeerproblemen in het
centrum van Heino zouden aangepakt kunnen worden door het invoeren van blauwe
zones waar parkeerkaarten verplicht zijn.
Dit mag uitdrukkelijk niet gezien worden als voorbode van het invoeren van betaald
parkeren.
Bij nieuwbouw in het centrum van Heino dient altijd parkeerruimte via de betrokken
projectontwikkelaar gecreëerd te worden; dit dient een beleidsuitgangspunt te zijn bij
wijzigingen van het bestemmingsplan. Als dit fysiek onmogelijk is, dan moet een
evenredig bedrag in het parkeerfonds gestort worden.
Openbaar vervoer in en rondom de kerkdorpen
Openbaar vervoer is in veel woonkernen op het platteland niet aanwezig. De inwoners
zijn aangewezen op eigen vervoer, dan wel op de regiotaxi, die voor velen een te dure
voorziening is. De voormalige gemeente Heino kan zich sinds jaar en dag gelukkig
prijzen met een buurtbus tussen de kernen, maar ook naar Zwolle Zuid. Deze
voorziening moet door de gemeente gekoesterd worden.
Programma 4. Onderwijs en Educatie
Lokaal Alternatief vindt dat Raalte haar huidige plaats in het regionale onderwijs dient te
behouden.
Lokaal Alternatief wil het gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van
scholen voortzetten.
Vanaf 1 januari 2015 gaat het groot onderhoud van scholen naar de schoolbesturen. We
moeten verstandig omgaan met deze opdracht.
Lokaal Alternatief is een voorstander van multifunctioneel gebruik van scholen en de
brede school
Lokaal Alternatief wil zich sterk maken voor:
 Logopedische hulp op de basisscholen. Dit moet voortgezet worden.
 Activiteiten die de school een eigen gezicht geven, zoals cultuur, sport en
techniekoriëntatie. Dit moet gestimuleerd worden.
 Preventie van vroegtijdig schoolverlaten in samenwerking met het bestaande project
“Weer Samen naar School” (zie ook Jongeren Volg Systeem) moet gesteund
worden.
Achterstandenbeleid
Voor het verminderen van taalachterstand is het van belang dat een aantal instanties
intensief gaat- en blijft samenwerken. De gemeente dient een spil te zijn in de aanpak
van taalachterstanden(regievoering zie ook bij logopedie).
Programma 5. Sport en Welzijn
Sport
Sport, zowel actief als passief, neemt een belangrijke plaats in binnen ons dorp Heino
Sport draagt bij aan de gemeenschapszin, maar ook aan de gezondheid van mensen.
Lokaal Alternatief wil er daarom voor zorgen, dat de sport in Heino(Raalte)betaalbaar
blijft voor iedereen.
Lokaal Alternatief streeft op het gebied van sportaccommodaties naar het volgende:
 Om te voorkomen dat accommodaties tekort schieten of onevenredig verdeeld zijn
over de gemeente, wil Lokaal Alternatief een inventarisatie van en een visie
ontwikkelen op de sportaccommodaties.
 Lokaal Alternatief staat positief tegenover accommodatie initiatieven van
sportverenigingen. Omniverenigingen, zoals in Broekland, kunnen ervoor zorgen dat
dergelijke initiatieven succesvol van de grond komen.

Per dorp dient minimaal een binnen- en buitenaccommodatie te blijven bestaan. De
kwaliteit van een dergelijke accommodatie moet in overeenstemming zijn met de
eisen van de tijd.

Wij vinden dat zwembad de Tippe open en betaalbaar moet blijven.

Wij willen een skatebaan in Heino realiseren. Financiering en uitvoering in
samenwerking met de Heino’se bevolking en gemeente.
Lokaal Alternatief wil op sportgebied:
 Samen met sportverenigingen, sportorganisaties en particuliere initiatieven als
sportscholen, tot afspraken t.a.v. toekomstig beleid komen.
Ten behoeve van maatschappelijke participatie is het van belang dat sportvoorzieningen
voor jeugd, ouderen, gehandicapten en mensen in een sociaal isolement worden
ontwikkeld en in stand gehouden.
 Lokaal Alternatief wil een subsidie voor nieuwe initiatieven tot maximaal
5 jaar na de start ervan ondersteunen.
 Lokaal Alternatief wil de sportverenigingen betrekken bij het onderhoud van
gemeentelijke sportvoorzieningen.
 Bij particuliere initiatieven die breed gesteund worden door de bevolking ter plaatse,
vindt Lokaal Alternatief een gemeentelijke ondersteuning op zijn plaats. Lokaal
Alternatief meent dat in dergelijke gevallen de gemeente 50 % van de door de
inwoners opgebrachte middelen aan het project moet toevoegen.
Ouderenbeleid
Het uitgangspunt bij het voeren van een goed ouderenbeleid moet volgens Lokaal
Alternatief zijn:
Het bieden van een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige plaats in de samenleving.
Bij het formuleren en de uitvoering van het uit te stippelen beleid dienen ouderen als
belanghebbenden te worden betrokken. Het aantal ouderen in de gemeente zal de
komende jaren sterk toenemen, zowel absoluut als relatief.
De ouderen zijn in te delen in drie groepen, met voor elke groep aparte beleidsterreinen.
1.Zelfstandige ouderen
Deze groep vormt het grootste deel van de ouderen en heeft, vaak tot op hoge leeftijd,
geen specifieke aandacht en hulp nodig. Deze ouderen zijn in staat voor zichzelf te
zorgen en maken gebruik van de voorzieningen die ook door andere leeftijdsgroepen
gebruikt worden. Beleidsspeerpunten voor deze groep vanuit de gemeente moeten zijn:
 Voorlichting.
 Vrijwilligerswerk.
 Voorkomen van vereenzaming als gevolg van het wegvallen van
partners, familie etc.
 Aanbieden van betaalbare en toegankelijke1vervoersmogelijkheden.
De bereikbaarheid van het centrum in de diverse dorpen is vanuit de al gebouwde
seniorenwoningen in veel gevallen beneden de maat. De loopafstanden zijn te lang en
dat betekent voor de betrokken bewoners veelal afhankelijkheid van familie, buren etc.
bij het doen van boodschappen. Voor deze groep is het van belang, dat er een
betaalbare vorm van vervoer beschikbaar komt, regiotaxi is te duur.
Langer zelfstandig wonen binnen het woningbouwbeleid zal, in samenwerking met de
woningbouwcoöperaties, aandacht moeten zijn voor nieuwbouw en aanpassing van
woningen. Hierbij is het van belang te komen tot een meerjarenplan, dat leidt tot meer
woningen die levensloopbestendig zijn. Lokaal Alternatief pleit voor de bouw van
seniorenwoningen binnen een straal van maximaal 300 meter van b.v. een bejaarden- of
verzorgingstehuis.
Functiebeperkingen bij ouderen kunnen heel divers zijn en de ouderen in meer of
mindere mate afhankelijk maken van hulpverlening.
1
2. Ouderen met functiebeperkingen
De zorgvraag door deze groep ouderen zal steeds meer toenemen. Het ouderenbeleid
zal zich dan ook in belangrijke mate moeten richten op deze (groeiende) kwetsbare
groep. Hierbij valt te denken aan de volgende aandachtspunten:
 Mede als gevolg van het toenemen van de eigen bijdragen voor hulp
en zorg, zal stille armoede mogelijk toenemen.
 Door afnemende mobiliteit zullen minder mogelijkheden tot
ontspanning en sociale contacten mogelijk zijn.
Wij denken hierbij ook aan de recente bezuiniging in de AWBZ .
Het wegvallen van dit type ‘ondersteunende’ begeleiding zal het isolement van ouderen
en thuiswonende mensen met psychische klachten sterk doen toenemen.
De gemeente moet de ‘verzachtende’ rijksbijdrage niet besteden aan andere doelen.
Wij beschouwen deze gelden dan ook als ‘geoormerkt’.

Ondersteuning en hulp door mantelzorg en ambulante zorg zullen in toenemende
mate nodig zijn.
Deze groep, vaak lichamelijk gehandicapt, heeft hulp nodig en is afhankelijk van
externe zorg waarbij opvang door mantelzorg niet meer voldoende is.
3. Afhankelijke ouderen
Er zal aandacht moeten zijn voor het bevorderen van samenwerking tussen de
zorginstellingen (verzorgings- en verpleeghuizen) die zich met deze doelgroep
bezighouden.
Jeugdhulpverlening
Jeugdhulpverlening vormt een essentieel onderdeel van het jeugd– en jongerenbeleid,
waarbij de nadruk ligt op het vroegtijdig onderkennen van problemen. Afstemming
tussen ouders, onderwijs en bureau jeugdzorg, en wanneer nodig met politie en justitie,
is van belang om te komen tot een vangnet dat zoveel mogelijk moet voorkomen dat de
jongeren tussen wal en schip vallen. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het
gedrag van hun kinderen. Ouders moeten dan ook kunnen worden aangesproken en
professionele hulp kunnen krijgen bij eventueel wangedrag van hun kinderen.
Kunst en Cultuur
Raalte bezit met het Hoftheater een unieke voorziening voor de podiumkunsten. Het
Hoftheater is zo bijzonder door het grote aantal vrijwilligers en sponsors die garant staan
voor een voortreffelijk programma. Het is daarom van groot belang deze voorziening
voor de gemeente in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
 Wij willen een muziekkoepel in Heino realiseren op een voor ieder
aanvaardbare plek.
 Wij zijn voor het behouden van Podium Heino.
Programma 6. Inkomen en Zorg
1. Sociale activering
Lokaal Alternatief staat een beleid van sociale activering voor. Hierbij moet rekening
worden gehouden met ieders persoonlijke omstandigheden, maar tegelijkertijd
onderschrijft Lokaal Alternatief het uitgangspunt “werk voor inkomen” van de Wet Werk
en Bijstand (WWB). Arbeid is de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mensen
een eigen inkomen, sociale contacten, zelfvertrouwen en ontplooiingsmogelijkheden.
Door te werken krijgt men het gevoel een nuttige bijdrage aan de samenleving te
leveren. Wie vanuit een uitkering gaat werken wordt daar niet per definitie beter van,
subsidies vallen weg en belastingen stijgen.
Bijstandsgerechtigden worden sinds de inwerkingtreding van de WWB terecht niet
langer gekort op spaargelden tot € 5.000,- verworven na de datum van intreden in de
bijstand.
Dit moet ook in onze gemeente van toepassing zijn bij een aanvraag voor de
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
De gemeente moet een beleid voeren, dat erop gericht is mensen te behoeden voor de
armoedeval.
De gemeente moet bevorderen dat wie kan werken ook aan de slag geholpen wordt.
Vooral jongeren mogen niet aan de kant gezet worden of aan de kant blijven staan.
WWB actiepunten
 Lokaal Alternatief wil dat alle jongeren die zich voor een bijstandsuitkering melden,
binnen 14 dagen actief aan de slag kunnen gaan in een gemeentelijk traject.
 Jongeren moeten met behulp van sollicitatiecursussen, arbeidstraining of het opdoen
van werkervaring met behoud van uitkering, in samenwerking met werkgevers zo
snel mogelijk aan regulier werk worden geholpen.
 Lokaal Alternatief vindt dat de gemeente voldoende, betaalbare en kwalitatief goede
kinderopvang moet stimuleren, om hiermee scholing van ouders en deelname van
ouders aan het arbeidsproces te vergemakkelijken.
 Niet de ouders maar de gastouderbureaus moeten ervoor verantwoordelijk worden
dat gastouders hun diploma’s halen , opdat voorkomen wordt dat ouders hun
bijdrage aan de belasting moeten terug betalen.
 De Adviesraad “Werk en Inkomen” dient ook de komende periode in staat gesteld te
worden haar taken naar behoren uit te voeren. Het sinds 1 januari 2010
verzelfstandigde Steunpunt Minima moet op structurele subsidie kunnen rekenen,
gelet op het grote bereik, de aanvullende functie t.o.v. het WMO-loket en de nog te
verwachten toename van mensen die niet mee kunnen met de digitale revolutie en
mensen met problematische schulden.

De gemeentelijke rapportage over de WWB in Raalte moet aangescherpt worden en
er dient een helder en eenduidig beeld te zijn over instroom, doorstroom en
uitstroom uit de WWB. ‘Hoogwaardig handhaven’ mag in onze gemeente echter
slechts in hoge uitzondering betekenen dat mensen 100% gekort worden op hun
uitkering en dan nog na vaststelling van een deugdelijk protocol waar ambtenaren




zich aan moeten houden. Het kan nooit de bedoeling van de WWB zijn dat mensen
die te goeder trouw hebben gehandeld en geen verwijt kunnen worden gemaakt. in
broodnood worden gestort.
De toename van mensen met schulden in onze gemeente is zorgwekkend. De
gemeente moet er scherper op toezien dat de wachttijd voor hulp door de GKBAssen wordt verkort.
We pleiten voor een openbare aanbesteding per 4 jaar. Hierdoor krijgen lokale
instanties zoals BAD Deventer en Keerpunt Salland een kans en blijft er
werkgelegenheid (vijf tot tien man) voor de regio behouden.
Lokaal Alternatief wil dat de bijdrage aan onze gemeente voor schuldhulpverlening
hieraan wordt besteed.
Voorkomen moet worden dat kinderen van minima ontmoedigd worden verder te
studeren, omdat tot op heden hun studietoelage wordt gekort op het inkomen van
de ouder(s).
Invoering van de Participatiewet
In 2015 zal de nieuwe Participatiewet worden ingevoerd. Deze Participatiewet is onder
meer bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.
Uitvoering van de Participatiewet wordt een gemeentelijke taak en komt dus op het
bordje van de gemeente te liggen.
Dat betekent onder meer dat Beschut Werken (voorheen Sociale Werkplaats) de
verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. De gemeente moet er voor zorgen dat de
mensen, die nu nog onder Beschut Werken vallen, een fijne en goede werkplek krijgen,
bij voorkeur dicht bij hun eigen woonkern.
De gemeente moet lokale bedrijven stimuleren om banen beschikbaar te stellen voor
kwetsbare mensen.
Meer mensen uit de bijstand. Meer mensen die hun weg vinden naar werk. Dat is een
wens van Lokaal Alternatief.
Om dat te bereiken moet vooral gekeken worden naar wat iemand nog wel kan en niet
naar wat iemand niet kan. En, met name lokale ondernemers moeten enthousiast
worden gemaakt om werkgever te willen worden van mensen, die minder kansen
hebben op de arbeidsmarkt
Ziekenhuizen

Lokaal Alternatief wil initiatieven van ziekenhuizen stimuleren om zo medische
zorg in directe omgeving te creëren. B.v Isala Prikpost in het Regiocentrum aan
Munnikenhof 8.
De WMO
 Wij zullen er op toezien dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
zorgvuldig wordt toegepast en dat de gemeente de ondersteuning biedt die nodig is
om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.
De WMO is in het bijzonder van belang voor mensen die om een of andere reden
steun nodig hebben, vaak zijn dit ouderen. De WMO regelt de thuiszorg en ook het
welzijnswerk voor ouderen. Lokaal Alternatief vreest, een beperkter en mogelijk
duurder aanbod van voorzieningen.
 Lokaal Alternatief stelt de volgende eisen aan de de WMO:
 De dienstverlening aan en zorg voor ouderen en mensen met een
gezondheidsbeperking moet zoveel mogelijk op peil worden gehouden.
 Mensen moeten voor alle informatie en diensten bij één zorgloket terecht kunnen.
 De doelgroep moet gratis en automatisch relevante informatie thuisgestuurd krijgen.
 Mensen die recht hebben op ondersteuning moeten zoveel mogelijk zelf kunnen
aangeven hoe ze die ondersteuning willen krijgen, bijvoorbeeld via het Persoons
Gebonden Budget.
 De cliëntenadviesraad moet bij de invoering en uitvoering van de WMO betrokken
blijven.
Ingeval van evt. bezuinigingen geldt: ‘handen af van minima’.
Programma 7. Wonen en Werken
Verdeelsleutel woningen
Het aantal te bouwen woningen moet naar verhouding van de inwoneraantallen worden
verdeeld over de kernen. Lokaal Alternatief streeft naar groei van de gemeente Raalte,
die in de pas loopt met de bevolkingsgroei. Het in stand houden van voorzieningen in de
dorpen is van groot belang voor de leefbaarheid van de dorpen.
Wonen
Lokaal Alternatief vindt passende woonruimte voor de inwoners van de gemeente Raalte
van essentieel belang. Bij de planning van de nieuwbouw moet er niet alleen gekeken
worden naar de wensen van de huidige bevolking, maar vooral naar de wensen en eisen
van de toekomstige bevolking. Een regelmatig terugkerend “woonwensen onderzoek” is
daarom onontbeerlijk.
Starters
Ondanks de invoering van starterleningen blijft er een nijpend tekort aan betaalbare
woningen voor starters. Lokaal Alternatief wil ook andere stimuleringsmogelijkheden
inzetten. Een woonconcept in Zaanstad ontwikkeld voor mensen met een inkomen tot
32.000 euro spreekt ons b.v. erg aan. Uitgangspunt is dat er meer betaalbare
starterwoningen op korte termijn gerealiseerd worden.
Bestemmingsplannen
Wanneer de gemeente wil afwijken van bestemmingsplannen in bestaande bebouwing
zal men goed met de buurtbewoners moeten overleggen.
Werken
Lokaal Alternatief is voorstander van uitbreiding van bedrijventerreinen op maat, waarbij
onze voorkeur uitgaat naar concentratie in Raalte. In de kerkdorpen streven we naar
opvang van de groei van al bestaande bedrijven. Arbeidsintensieve dienstverlening en
milieuschone bedrijven moeten de voorkeur hebben. Daarnaast wil Lokaal Alternatief
stimuleren dat bedrijven elkaar aanvullen, waardoor een facilitaire schil kan ontstaan van
bedrijven die op een logische wijze bij elkaar passen. Het inrichten van “Starterhallen”,
zeker ook in Heino, kan leiden tot een bron van activiteiten en werkgelegenheid.
Bedrijven met geur- en geluidsoverlast moeten ver van woonwijken liggen.
Lokaal Alternatief wil bedrijventerreinen op zichtlocaties tegengaan.
Veel mensen ervaren de bedrijfsgebouwen op zichtlocaties namelijk als 'lelijke dozen'
die de ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het landschap aantasten. Nieuwe
industrieterreinen moeten dan ook‘verpakt’ worden in het groen.
Recreatie en toerisme
Lokaal Alternatief wil het beleid van de gemeente zo ontwikkelen, dat toerisme en landen tuinbouw samen mogelijk zijn op het platteland. Dit willen wij bereiken door:
 Het stimuleren van kleinschalige ontwikkelingen, zoals “kamperen bij de boer” en
“Bed & Breakfast”. Initiatief vanuit de bevolking willen we ondersteunen.
 Lokaal Alternatief wil ervoor pleiten, dat enkele gemarkeerde wandelroutes worden
ontwikkeld door het mooie afwisselende Sallandse buitengebied. Hiervoor is het
wandelpadenplan in Heeten een goed voorbeeld en dergelijke initiatieven kunnen op
onze steun rekenen.
 Geen nieuwe, grootschalige, bungalowparken te ontwikkelen.
 Het mogelijk maken van bescheiden uitbreiding van bestaande campings, mits
passend in het landschap.
Programma 8. Financiën
Raalte moet financieel gezond blijven. Het is gemakkelijk om de pot te verteren, maar
dan wordt de toekomstige generatie met de gevolgen opgezadeld.
Wij willen met onmiddellijk ingang een vacaturestop op het gemeentehuis en een rem op
het inschakelen van dure adviesbureaus
Lokaal Alternatief streeft een programma na van “waar voor je geld”. De lokale
belastingen zullen in onze optiek een juiste verhouding moeten weergeven tussen het
niveau van dienstverlening en de hoogte van de lokale belastingen. Onze voorkeur gaat
uit voor slechts trendmatige verhoging (=2%) van de belastingen.
Afvalstoffenheffing
Lokaal Alternatief is van mening dat deze heffing niet sneller mag stijgen dan de inflatie.
Onroerende Zaak Belasting ( OZB)
Lokaal Alternatief is van mening dat deze belasting niet sneller mag stijgen dan de
inflatie.
Wet Onroerende Zaakbelasting ( WOZ)
De WOZ – waarde dient gebaseerd te zijn op de waarde van het onroerend goed in het
economisch verkeer.
Rioolheffing
De rioolheffing moet kostendekkend zijn en mag niet worden gebruikt als een
belastingmiddel. De tarieven moeten op basis van het nieuwe gemeentelijke
rioleringsplan voor de komende jaren worden vastgesteld.
Toeristenbelasting
Lokaal Alternatief vindt dat de opbrengsten van de toeristenbelasting ten goede moeten
komen aan de ontwikkeling van voorzieningen voor het toerisme. Zoals het uitzetten van
wandel- en fietsroutes, promoten van Raalte/Heino als recreatiegemeente.
DOORZ ( Samenwerking gemeenten Dalfsen, Ommen, Olst – Wijhe, Raalte, Staphorst
en Zwartewaterland).
Samenwerkingsverband met Deventer,Olst-Wijhe en Raalte
Deze Intergemeentelijk Samenwerkingsverbanden willen we de komende jaren voort
laten bestaan en daar waar mogelijk verbeteren. Lokaal Alternatief vindt deze
samenwerking zinvol omdat we denken dat efficiency of schaalgroottevoordelen bereikt
kunnen worden.
Lokaal Alternatief is echter tegen een herindeling van genoemde gemeenten.
Bij onverhoopte herindeling willen wij een referendum in Heino over de keuze Zwolle of
Deventer.