Eénmalige factoren beïnvloeden Corelio

Persbericht
Eénmalige factoren beïnvloeden Corelio-resultaat in 2013
Corelio sluit 2013 af met een positief recurrent operationeel resultaat van € 3,4 Mio en een netto
verlies van € 26,7 Mio. Dit negatief resultaat is te wijten aan éénmalige factoren.
De recurrente EBITDA van € 26,4 Mio en het positief recurrent operationeel resultaat van
€ 3,4 Mio waren het gevolg van sterke resultaten bij de kranten en online activiteiten, die
echter grotendeels teniet gedaan werden door de bijzonder moeilijke marktomstandigheden
bij de huis-aan-huisbladen.
De nieuwsmerken van de groep (De Standaard, Het Nieuwsblad) konden hun marktpositie het
afgelopen jaar verder consolideren en bevestigden hun innovatierol en digitale
voortrekkersrol met onder meer de lancering van dS Avond, de eerste Vlaamse digitale
avondeditie van De Standaard. Het Nieuwsblad online bereikte dagelijks maar liefst 736.000
unieke surfers. Corelio wil deze trend voor zijn print en digitale uitgeefactiviteiten vanaf dit
jaar doortrekken onder de koepel van Mediahuis, de joint-venture met Concentra (Het Belang
van Limburg, Gazet van Antwerpen) waarin Corelio 62% van de aandelen aanhoudt. Ook
L’Avenir waarvoor in 2013 een princiepsakkoord voor de verkoop aan de Tecteo-groep werd
bereikt, onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, bevestigde
zijn sterke print- en digitale positie in het Franstalige landsgedeelte. De drukkerijdivisie
presteerde conform de verwachtingen en Radio Nostalgie had een uitstekend jaar. De
resultaten bij De Vijver Media bleven achter op de verwachtingen ondanks een stijgend
marktaandeel op de kijkers- en de advertentiemarkt.
Het netto-resultaat van de groep werd het afgelopen jaar negatief beïnvloed door een aantal
niet-recurrente factoren. Deze betroffen een gedeeltelijke afboeking van goodwill door De
Vijver Media op zijn participaties, en een aantal eenmalige en herstructureringskosten. Deze
hadden voornamelijk betrekking op de huis-aan-huisbladen, die nu echter voor 2014 terug
perspectief bieden op positieve resultaten.
Volgende cijfers worden meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene
vergadering van Corelio.
Kerncijfers
• REBITDA
• REBIT
• Financieel resultaat
• Belastingen
• Waardeverminderingen, provisies en
herstructureringen
• Netto resultaat aandeel groep
In Mio €
26,4
3,4
(0,7)
(1,2)
(28,6)
(26,7)
Voor bijkomende informatie: CEO Luc Missorten – 02 467 25 05