Ring van Alkmaar moet draaien! - VVD Noord

FINANCIËN
ONDER DRUK
TRANSITIE JEUGDZORG
IN NOORD-HOLLAND
OP SCHEMA
2
2
WINDTURBINES OP
LAND: SANEREN EN
HERSTRUCTUREREN
3
VVD-GEDEPUTEERDE
VAN RUN: ‘GLASVEZELSNELWEG PRIORITEIT’
4
JAARGANG 2
NUMMER 1
16 MEI 2014
Uitgave van de
VVD-Statenfractie
www.vvdnh.nl
ECONOMIE - BEREIKBAARHEID
Ring van Alkmaar moet draaien!
SUPERPROVINCIE
MET VISIE SVP
NETWERKVISIE - In de Economische
Agenda 2012-2015 is Alkmaar aangemerkt als een belangrijke kern voor
bedrijventerreinenbeleid (met name de
Boekelermeer en de Bergermeer). Om
die reden is in de Netwerkvisie Noord-­
Holland het draaiende houden van de
Ring van Alkmaar aangewezen als een
regionale prioriteit. Een beter draaiende
ring resulteert immers ook in een betere
bereikbaarheid van het bedrijventerrein
Boekelermeer. De regionale bereikbaarheid is dus belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio Alkmaar.
De Westelijke Randweg Alkmaar (WRA) is
een belangrijke verbinding voor de regio
Alkmaar. Zij maakt deel uit van Rijksweg
N9, die loopt van Alkmaar naar Den
Helder. Zowel regionaal bestemmingsverkeer als verkeer van noord naar zuid
maken veel gebruik van de WRA. Om die
reden heeft Provinciale Staten al in 2009
besloten om middelen te reserveren voor
de verbetering van de WRA.
2015: aanpak drie kruisingen
Randweg
Begin dit jaar is er door Gedeputeerde
Staten een voorstel ter besluitvorming
aan de Staten voorgelegd, waarin wordt
voorgesteld
infrastructurele
maat­
regelen te nemen aan drie kruisingen
door Hanneke
Kaamer
van Hoegee
in de WRA, te weten de kruisingen met
de Huiswaarderweg, de Bergerweg en
de Terborchlaan. Deze structurele maatregelen moeten de doorstroming en de
verkeersveiligheid op de WRA nu en in
de toekomst verbeteren.
Zoals al eerder gezegd, de WRA maakt
deel uit van de Rijksweg N9. Door de
voortrekkersrol van de provincie in
de planvorming tot nu toe, maar ook
vanwege het regionale belang van de
WRA, hebben zowel Rijkswaterstaat en
de gemeenten gevraagd aan de Provincie
om het project namens hen uit te voeren.
Maatregelen die genomen moeten
worden op de drie genoemde kruisingen
moeten in 2015 worden uitgevoerd. De
werkzaamheden zullen zo’n 5 maanden
in beslag nemen.
Terugblik gemeenteraadsverkiezingen 2014 Noord-Holland
STABIELE KERN - De VVD heeft in
heel Nederland een tegenvallend resultaat
geboekt bij de gemeenteraads­verkiezingen,
ook in Noord-Holland. Dit lijkt voornamelijk een gevolg van het feit dat de VVD in
veel gemeenten en in het kabinet moeilijke
maatregelen heeft moeten nemen. Slechte
economische tijden en een onverminderd
grote staatsschuld noodzaken tot snoeien
in de overheidsuitgaven en dat beleid
ontmoet weinig voorstanders. Teleurstellende uitslagen waren dus te verwachten.
Toch zijn er in Noord-Holland ook lichtpuntjes te zien. Zo is de VVD de grootste
partij gebleven in Bloemendaal, Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn, Muiden,
Naarden, Bussum, Huizen en Oostzaan.
Ook heeft de VVD in vier Noord-Hollandse
gemeenten winst geboekt. In Enkhuizen
10,8% winst, in Drechterland 4,5%, in
Wormerland 6,2%, op Texel 1,6% en in
Zeevang 1,3%.
De VVD heeft een stabiele kern in de
provincie en het is voor de VVD niet onoverkomelijk dat op lokaal terrein de lokale
partijen nu een stevige inbreng hebben.
Doorgaans werkt de VVD goed samen met
de lokale partijen om voor de burgers het
beste te bereiken.
Contouren zichtbaar
Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer
een tijdje achter ons liggen, beginnen de
contouren van nieuwe coalities en machts-
verhoudingen duidelijk te worden. De
VVD-Statenfractie is erg benieuwd hoe dit
in uw gemeente verloopt. Bovendien is het
nuttig te weten welke onderwerpen voor u
belangrijk zijn, waarbij de Provincie een rol
vervult of kan vervullen.
De Statenfractie nodigt u daarom uit om
ons te laten weten welke zaken er in het
coalitieakkoord opgenomen zijn of de
komende collegeperiode aan de orde zullen
komen, waarbij sprake is van lokale, bovenlokale of regionale kwesties en de provincie
naar uw oordeel een belangrijke rol speelt
of kan spelen.
Deze vraag zal op korte termijn via uw
fractie­voorzitters aan u worden voorgelegd.
Wij hopen dat we elkaar de komende tijd
goed op de hoogte kunnen houden van wat
er speelt in Noord-­Holland.
2016: nieuwe oprit/afrit A9
bij Heiloo
Een lang gekoesterde wens is het realiseren van een aansluiting op de A9 bij
Heiloo. Hiermee zal naar verwachting
een jaar later, in 2016 gestart worden.
Hierover hebben de provincie en de
gemeenten Alkmaar, Castricum en
Heiloo in februari 2014 overeenstemming
bereikt. Deze nieuwe aansluiting op de
A9 draagt bij aan de zuidelijke ontsluiting van bedrijventerrein Boekeler­meer
en de ontsluiting van de woonkernen in
Heiloo en Limmen.
Doortrekken A8-A9?
En er is meer goed nieuws! Naar aanleiding van de in oktober 2013 vastgestelde
Aanpak Noordkant Amsterdam zijn de
Provincie Noord Holland, Stadsregio
Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest gestart met een planstudie naar
het doortrekken van de A8 naar de A9, de
missing-link in het wegennet.
Momenteel is de situatie dat de provinciale wegen N203 en N246 onvoldoende
capaciteit hebben om het stijgende
verkeersaanbod te verwerken. Dit
heeft als gevolg dat het bovenregionaal
verkeer door de kernen van Krommenie
en Wormerveer hun weg zoekt, met alle
gevolgen van dien. Bovendien is gebleken
uit het MIRT-onderzoek Aanpak Noordkant Amsterdam dat zonder aanvullende maatregelen er in 2030 enorme
verkeersknelpunten in de regio zullen
ontstaan. Om deze problemen in het
onderliggende wegennet op te lossen
en - los van het economisch belang - de
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de regio te verbeteren,
is het van groot belang dat deze verbindingsweg wordt aangelegd. De robuustheid van het wegennet wordt hierdoor
verbeterd. Bovendien zorgt het ervoor
dat het oorspronkelijke plan voor de A8
(dat vanwege rijksbezuinigingen in 1974
niet volledig is uitgevoerd) alsnog gerealiseerd wordt. Het uitgangspunt voor
deze verbinding is de Heemskerkvariant.
Deze variant loopt van de A8 ter hoogte
van de Nauernasche Vaart naar de A9 ter
hoogte van de aansluiting Heemskerk
en zal uitgevoerd worden als provinciale
weg met 2x2 rijstroken. De kosten van
de aanleg van deze weg zijn voorlopig
geraamd op 150 miljoen euro. Het streven
is om deze nieuwe verbindingsweg te
realiseren in de periode 2018-2020.
[email protected]
Tijdens een werkbezoek in september 2013 aan Castricum, Heiloo en Bergen werd de mogelijkheid van aansluiting van Heiloo op de A9 bekeken.
Op 22 april werd bekend dat de
drie CdK’s van de provincies Noord-­
Holland, Flevoland en Utrecht niet
langer willen meewerken aan een
fusie tot een zogenoemde super­
provincie. Voor Noord-Holland is
dat jammer, maar wel begrijpelijk.
De condities waaronder deze fusie
tot stand moet komen zijn ronduit
te slecht. Geen visie van de minister
over de bestuurlijke herindeling
van Nederland, geen duidelijke
nieuwe taakafbakening en verantwoordelijkheidstoedeling en vooral
geen antwoord op de vraag welk
probleem met deze fusie onder deze
voorwaarden wordt opgelost.
Met de VVD-fractie in de Staten van
Noord-Holland valt goed te praten
over een opschaling. Wij zijn niet
principieel tegen. Wel vinden wij
het van belang dat dit op ordentelijke wijze gebeurt. Het komt namelijk niet vaak voor dat Nederland
op deze wijze bestuurlijk wordt
vernieuwd. De laatste keer dat dit
gebeurde was in 1848 met de introductie van het beroemde huis van
Thorbecke. Als je als minister Nederland bestuurlijk wilt vernieuwen,
dan neem je een bijzondere
verantwoordelijkheid op je. Want
als je de bestuurlijke drukte wilt
verminderen en slagvaardigere en
krachtigere regio’s in Europa wilt
creëren, dan dien je het volledige
instrumentarium van het openbaar
bestuur te benutten. Dat vraagt om
een brede en goed doordachte visie,
een heldere taakbeschrijving en een
robuuste
verantwoordelijkheids­
toedeling. Dat laatste is met name
van belang om in concurrentie
kunnen te gaan met andere Europese regio’s.
Niets van dit alles is in het voorstel
van de minister vervat. In het kort
komt het erop neer dat de binnengrenzen van deze drie provincies
worden uitgegumd. De provinciale
volksvertegenwoordiger wordt nu
met de verantwoordelijkheid opgezadeld om akkoord te gaan met
een voorstel wat niets bijdraagt aan
het terugdringen van de bestuurlijke drukte, de slagkracht van
de provincie niet vergroot en een
vermeende oplossing is voor een
niet bestaand probleem.
Hiermee kan de VVD-fractie niet
akkoord gaan. Effectieve en efficiënte herindeling met visie ja.
Visieloos grenzen uitgummen nee.
Cees Loggen
fractievoorzitter
[email protected]
2
NOORD-HOLLAND LIBERAAL 1 » 2014
NIEUWSVARIA
Financiën onder druk
FUNDAMENTELE
KEUZES
-
De
financiële armslag van de provincies
is veel minder omvangrijk dan die van
gemeenten. Alleen al de uitkering die
gemeenten krijgen uit het Gemeentefonds is ruim het tienvoudige van de
uitkering die provincies ontvangen
van de Rijksoverheid. Toch hadden de
provincies tot voor kort het nodige aan
middelen om eigen beleid of dat van
de Rijksoverheid in medebewind uit te
voeren. Zo kon de provincie Noord-Holland in 2012 nog ruim 500 miljoen euro
voor uitvoering van haar taken uitgeven.
Doordat de provincie ook over een grote
spaarpot beschikt vanwege de verkoop
van aandelen in NUON, was het daarnaast mogelijk om ook nog eens belangrijke investeringen te doen in bijvoorbeeld wegen. In 2013 kwamen er nog
taken en middelen bij voor de provincie,
zoals het beheer van natuurgebieden in
de provincie.
Lagere uitkering Provinciefonds
Was dus in het verleden de financiële
ruimte voor provincies groot, voor de
toekomst is het beeld veel minder positief. In de afgelopen jaren is al regelmatig een verlaging van de uitkering
uit het Provinciefonds, een belangrijke
inkomstenbron van de provincie, doorgevoerd. In 2011 werd om die reden al een
grote bezuinigingsoperatie op diverse
subsidies in Noord-Holland doorgevoerd.
Door de huidige bezuinigingen bij de
Rijksoverheid staat de uitkering uit het
provinciefonds opnieuw onder druk.
Daar komt bij dat ook andere inkomsten
voor de provincie (opcenten op de motorrijtuigenbelasting en rente) teruglopen.
De spaarpot van de provincie (gevuld
met de opbrengst van de aandelen­
verkoop NUON) wordt ook nog eens snel
kleiner. De decentralisatie van taken en
middelen naar gemeenten in 2015 (zoals
de Jeugdzorg) verkleint het financieel
draagvlak voor de provincie nog verder.
Noord-Holland gaat dat merken. Voor de
komende jaren zal het moeilijker worden
om de begroting sluitend te houden en
is een beperking van activiteiten onontkoombaar.
Provinciale Staten
Afvaardiging van de VVD-Statenfractie inclusief gedeputeerde Jan van Run en Zandvoortse
VVD-raadsleden Jerry Kramer en Martijn Hendriks op de Boulevard.
WERKBEZOEK
Lange-termijn prioriteiten
Een nieuw college dat na de verkiezingen
in maart 2015 van Provinciale Staten zal
worden gevormd, zal het lastig krijgen
om nieuw beleid voor de provincie aan
te kondigen zonder elders binnen de
begroting bezuinigingen door te moeten
voeren. En dat laatste is een hele uitdaging bij een al krimpend budget en een
spaarpot waarvan de bodem in zicht
komt. Op de korte termijn is de begroting
ongetwijfeld nog wel sluitend te krijgen.
Voor de langere termijn zijn fundamentele keuzes nodig om de begroting echt
sluitend te houden. Interessant is waar
politieke partijen dan hun prioriteiten
leggen en waar hun posterioriteiten.
Zandvoort: zon, zee en
... windmolens?
De Provinciale Statenfractie van de VVD in Noord-Holland heeft op vrijdag 11 april een
werkbezoek gebracht aan Zandvoort. Samen met de lokale fractie werd stilgestaan bij
onderwerpen als het grote belang van toerisme voor de economie van Zandvoort en
de rol van de VVV, een mogelijk bouwplan voor camping Sandevoerde, en het project
‘Entree/ Middenboulevard Zandvoort’, waaraan de provincie een substantiële bijdrage
levert.
Ook was er uitgebreid aandacht voor de, voor de VVD ongewenste, windmolens vlak
voor de kust van Zandvoort. In dat kader werd aangesloten bij het werkbezoek van
Tweede Kamerleden aan verschillende kustgemeentes over windmolens binnen de
12-mijlszone en de haalbaarheidsstudie die het Rijk momenteel daarover uitvoert.
Tijdens dit onderdeel werden o.a. de ruim 9.000 handtekeningen tégen die wind­
molens, mede ondertekend door de VVD-fracties, aangeboden aan de Kamerleden.
[email protected]
VOORTGANG TRANSITIE JEUGDZORG
‘Kind moet niet tussen wal
en schip vallen’
door
Jos de Wit
BEZORGDHEID - De Eerste Kamer heeft
Hoogte budgetten onduidelijk
in februari 2014 – na de Tweede Kamer ook ingestemd met de nieuwe Jeugdwet.
Eind december 2013 waren vooruitlopend daarop bestuurlijke afspraken
gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG. Deze
hielden in dat gemeenten in regio­
verband en de Bureaus Jeugdzorg vóór
1 maart 2014 afspraken moesten hebben
gemaakt over de continuïteit van functies en van de zorg en het waarborgen
van de daarvoor benodigde infrastructuur.
Inmiddels is duidelijk dat afspraken
met Bureau Jeugdzorg in de diverse
regio’s (samenwerkende gemeentes) in
Noord-Holland positief zijn afgerond.
Kinderen ontvangen in 2015 hun behandeling bij dezelfde zorgverlener. De continuïteit van lopende zorg lijkt daarmee
gegarandeerd. Dat was ook uitgangspunt, zij moeten niets of zo weinig mogelijk merken van een overgang naar een
nieuw stelsel. De garantie van continuïteit in zorg is van cruciaal belang voor
het vertrouwen in en het welslagen van
de gehele transitie.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd,
decentralisatie van Jeugdzorg is meer dan
alleen een overdracht van bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van provincie.
Gemeenten uit een regio willen de Jeugdzorg dichtbij en integraal inrichten, met
als doel de zorg kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper te organiseren.
Uitdaging: toegangsloket
Echter nieuwe zorgvragen ontstaan ook.
Kinderen en gezinnen die het nodig
hebben moeten ook na 1 januari 2015
in elke gemeente eenvoudig kunnen
aankloppen voor hulp. Het organiseren
van een goede toegang is dan ook een
belangrijk onderdeel voor een goede
uitvoering van de Jeugdzorg. Gemeenten
zijn – naast uitvoering - ook m.i.v. 1
januari a.s. verantwoordelijk voor de
toegang en moeten bij de inrichting
hiervan keuzes maken. Aan die voordeur wordt namelijk vastgesteld welke
zorg of ondersteuning noodzakelijk is.
In Noord-Holland wordt met behulp van
experimenten per regio verkend hoe de
toegang er het beste uit kan zien.
Zowel vanuit de provincie als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
wordt hard gewerkt om per 1 januari
2015 de transitie goed te laten landen.
Toch bestaat er grote bezorgdheid, omdat
het Rijk nog steeds geen helderheid
heeft verschaft over de hoogte van de
budgetten, die regio’s (gemeentes) vanuit
het Rijk tegemoet kunnen zien om het
zorgstelsel verantwoord vorm te geven.
Dat wordt steeds meer ervaren als een
nijpend probleem. Ook al omdat nieuwe
colleges van B&W in de startblokken
staan, maar nu met hun plannen in de
wachtstand worden gezet tot er duidelijkheid vanuit het Rijk komt.
De VVD Noord-Holland blijft dan ook
kritisch op het mogelijke gat dat ontstaat
als de praktische kanten van de transitie
niet tijdig worden afgerond. In dat geval
is de VVD van mening dat er nog steeds
een rol bij de provincie ligt om te zorgen
dat er geen kind tussen wal en schip valt.
2e Conferentie Jeugdzorg
Op dinsdag 13 mei organiseren de
gezamenlijke fracties van de Provincie
Noord-Holland een tweede informatieve
conferentie voor alle gemeenteraadsleden uit de provincie. Daarnaast is de
VVD Noord-Holland voor raadsleden te
allen tijden bereikbaar per telefoon of
email.
[email protected]
Overleg
herindeling Gooi
Op dinsdagavond 20 mei 2014
zal de Statenfractie in gesprek
gaan met de (deels nieuwe)
fractievoorzitters van Gooi &
Vechtstreek. Het gesprek is
een vervolg op de gesprekken
van 13 november 2012 te
Hilversum en 1 oktober 2013
te Bussum en heeft ten doel
om elkaar op de hoogte te
houden van de meest recente
ontwikkelingen in het proces
en knelpunten daarbij.
12/5
reguliere vergadering
2/6
reguliere vergadering
23/6
Jaarstukken 2013 +
Kaderbrief 2015
30/6
reguliere vergadering
(reservedatum)
22/9Zomernota
10/11Algemene
Beschouwingen
17/11 reguliere vergadering
15/12 reguliere vergadering
Commissies
Commissies WEB en R&M:
15/5, 5/6, 1/9, 6 & 27/10, 24/11
Commissies M&W en ZC&M:
19/5, 12/6, 8/9, 20 & 30/10, 1/12
Fractie
6 & 26/5, 16/6, 2, 15 & 29/9,
21/10, 3 & 25/11, 8/12
Overig
7/5
Willem Arondeuslezing
met Boris Dittrich
12/5
Politiek Café Alkmaar
met René Leegte
13/5
Conferentie Jeugdzorg
voor raadsleden
14/5
Hoorzitting Evaluatie
Structuurvisie/PRV
14/5
Brainstorm met Mark
Rutte in Hoofddorp
14/5
Algemene Leden
vergadering KC
Haarlem
20/5
Overleg herindeling
Gooi & Vechtstreek
22/5Verkiezingen
Europees Parlement
24/5
ALV Provinciecentrale
NH groslijst
27/5
Hoorzitting Evaluatie
Structuurvisie/PRV
10/6
Hoorzitting Evaluatie
Structuurvisie/PRV
13/6
Werkbezoek aan
Den Helder
13/6
VVD Voorjaarscongres
te Bussum
19/6
Behandeling notitie
PPS
23/6
Politiek Café Alkmaar
met Barbara Visser
25/6
Hoorzitting Evaluatie
Structuurvisie/PRV
5/7 t/m 17/8 – zomerreces
Meer ruimte voor samenwerking tussen provincie
en private partijen
Op 14 oktober 2013 hebben de Staten
het Initiatiefvoorstel van de VVD en de
PvdA aangenomen over stimulering van
Publiek-Private Samenwerking (PPS) in
Noord-Holland. In het Initiatiefvoorstel
is Gedeputeerde Staten gevraagd een
beknopte notitie te leveren over onder
meer:
•Een indicatie van soorten projecten die
mogelijk in aanmerking komen voor
PPS.
•Een lijst van concrete projecten die
voor PPS in aanmerking zouden
kunnen komen tussen nu en 2030,
waarbij provinciegrensoverschrijdend
wordt gedacht.
•Een concept reglement rondom aanbesteden door middel van PPS, waarmee
transparantie van het proces en een
sluitende business case worden gewaarborgd
•Een doorkijk naar de aantrekkelijkheid
van de hier voorgestelde PPS-constructies voor marktpartijen, zowel in de
huidige economische situatie als bij
een aantrekkende economie.
• Aandacht voor integriteitsrisico’s
mede in het licht van de bevindingen
van de Commissie Schoon Schip.
De notitie is inmiddels klaar en te
vinden via de website van de provincie
en kan u worden toegemaild door de
fractieondersteuning. De notitie zal in
een gezamenlijke vergadering van de
drie commissies WEB, M&W en R&M
worden behandeld op donderdag 19
juni van 16.30 uur tot 18.00 uur in het
Provincie­huis van Haarlem.
NOORD-HOLLAND LIBERAAL 1
» 2014
NIEUWSVARIA
Windturbines op land:
saneren, saneren en
herstructureren
Nieuw beleid aanpak
stikstof risico voor
grote projecten
PROBLEMATISCH - Op de laatste dag
door
Ariane Hoog
voor het voorjaarsreces heeft de Tweede
Kamer ingestemd met een wijziging van
de Natuur­beschermingswet 1998 inzake
de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’
(PAS). De VVD in Noord-Holland ziet
grote economische beperkingen door
deze aanpassing ontstaan voor Noord-­
Hollandse projecten en heeft kritische
vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.
‘Als de PAS landelijk wordt ingevoerd dan
zullen grote Noord-Hollandse projecten
zoals de Westfrisiaweg, Schiphol en het
Noordzeekanaalgebied daar economisch
onder lijden. Ik noem het liever de
‘problematische’ aanpak stikstof!”, aldus
Henk Hansen, lid van de VVD-fractie in
Provinciale Staten van Noord-Holland.
Doel van de PAS
DRIESPORENBELEID - Het verzet
tegen windmolens groeit. Hoe meer de
contouren van het plan ‘Wind op Land’
om in Nederland 6000 MW te plaatsen
duidelijker worden, hoe groter de weerstand in de verschillende provincies.
De 6000 MW die in IPO-verband is afgesproken, is een van de onderdelen van
het Energieakkoord dat tussen overheid
en bedrijfsleven is gesloten.
685,5 en geen MW meer!
De Provincie Noord-Holland is na
keiharde onderhandelingen uiteindelijk akkoord gegaan met 685,5 MW. Dit
betekent dat er nog 105,5 MW buiten het
Windplan Wieringermeer gezocht moet
worden. In de afgelopen commissie­
vergadering Ruimte & Milieu (R&M) is een
volgende stap gezet om binnen de door
PS vastgestelde herstructureringsvoorwaarden te komen tot die 105,5 MW. Hiervoor is een plan opgesteld met 3 sporen,
namelijk een ruimtelijk, economisch en
maatschappelijk spoor. Het belangrijkste
punt met betrekking tot het maatschappelijke spoor is dat er naast participatie
nadrukkelijk ook compensatie is opgenomen voor de bewoners.
Ruimtelijk spoor:
de eerste contouren
Bij de verkenning naar geschikte locaties
is enerzijds rekening gehouden met de
ruimtelijke voorwaarden, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Unesco
Werelderfgoed en de voormalige Nationale Landschappen. Anderzijds is fysieke
ruimte nodig om lijnopstellingen van
minimaal 6 windturbines in het beschikbare gebied te kunnen realiseren. Ook
zijn andere ruimtelijke voorwaarden
meegenomen, zoals het in voorbereiding zijnde Luchthavenindelingsbesluit
Schiphol (LIB 2014) en de externe veiligheidseisen voor windturbines. Met het
zogenaamde “optellen” van voorwaarden
is uiteindelijk een conceptkaart ontstaan
met potentiegebieden waar mogelijk de
herstructurering zou kunnen plaatsvinden.
Geluidscontouren:
meer dan 300m afstand
In de commissie R&M is weer gesproken
over geluidsoverlast en de minimale
afstand van windmolens tot gevoelige
bestemmingen. Zoals door de VVD meerdere malen aangekaart, is de afstand van
300 meter te weinig. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland erkennen dat nu ook,
mede door de rondetafelgesprekken
met bewoners. Ze gaat nu bekijken wat
een reëlere afstand tot windturbines is,
waardoor overlast wordt beperkt en voorkomen.
Economisch spoor:
2 saneren, 1 terugplaatsen
De provincie heeft het economisch spoor
opgezet om te faciliteren dat initiatief­
nemers van nieuwe parken in gesprek
gaan met eigenaren van te saneren
molens. Immers, het hele proces is
ingezet om overlast gevende molens
te saneren, zoals afgesproken in het
coalitie­akkoord. Daarbij is bepaald dat
men 1 nieuwe molen kan neerzetten, als
2 overlast gevende molens worden gesaneerd.
Hiervoor is 17 april jl. een open
informatie­markt georganiseerd, waarbij
diverse initiatiefnemers en belang­
hebbenden elkaar konden ontmoeten
en hun plannen konden presenteren.
Het was een zeer druk bezochte markt.
Een groot aantal interessante plannen
is gepresenteerd, waar nadrukkelijk
goed is geluisterd en al gehandeld
naar de diverse randvoorwaarden van
de provincie, zoals compensatie en 2
saneren 1 terugplaatsen. Het is duidelijk
dat de windrijke provincie Noord-Holland
ondanks de stringente voorwaarden voor
veel marktpartijen heel aantrekkelijk is,
3
ook financieel. Het werd duidelijk dat er
een overaanbod aan plannen is. Het is nu
aan de diverse marktpartijen om met een
goed voorstel te komen.
Maatschappelijk spoor:
Windplan Wieringermeer &
Tweede Kamer
Door verkeer, landbouw en industrie
komt in de meeste Natura 2000-gebieden
teveel stikstof terecht. Doel van de PAS
is om aan de ene kant verdere achteruitgang van kwetsbare natuur te voorkomen, maar aan de andere kant ervoor
te zorgen dat economische ontwikkeling
mogelijk blijft.
Het probleem van de PAS zit volgens
Hansen onder meer in de koppeling:
als het in een bepaald gebied niet lukt
om de stikstofuitstoot en/of stikstof­
neerslag te verlagen, dan komt er ook
geen ontwikkel­ruimte vrij voor economi-
sche activiteiten.
Helma Lodders
heeft
namens
de VVD-Tweede
Kamerfractie onlangs al een motie ingediend om ervoor te zorgen dat bestaande,
gezonde bedrijven in of in de buurt van
deze gebieden nog wel normaal kunnen
uitbreiden, ondanks de PAS. Deze motie
is aangehouden.
Risico
De VVD in Noord-Holland is van mening
dat de PAS een mogelijk risico vormt voor
de uitvoering van verschillende projecten
in Noord-Holland die van groot belang
zijn voor de economie en de werkgelegenheid. Voorbeelden zijn de aanleg van
infrastructuur (Westfrisiaweg, aansluiting A8-A9), grote woningbouwopgaven
(oa. Bloemendalerpolder) en de ontwikkeling van grote bedrijven-/industrieterreinen (zoals de Haven van Den Helder,
de Zuidas, de Boekelermeer, Schiphol en
het Noordzeekanaalgebied), maar ook
de aanleg van de Tweede Zeesluis bij
IJmuiden.
De Tweede Kamer heeft op 24 april met het
wetsvoorstel ingestemd, met slechts 6 stemmen
tegen van GroenLinks (4) en PvdD (2). Het wetsvoorstel zal daarmee hoogstwaarschijnlijk op
6 mei door de Eerste Kamercommissie in procedure worden genomen.
[email protected]
Op 24 april heeft men in het Algemeen
Overleg van de Tweede Kamer over windenergiegebieden gesproken. Hierbij zijn
de diverse aangewezen gebieden aan de
orde gekomen. In Noord-Holland ligt een
grote opgave aan MW in de Wieringermeer. Ook daar zullen oude molens gesaneerd worden, maar veel meer nieuwe
windmolens geplaatst worden. Het Rijk
is voor dit Windplan verantwoordelijk,
maar de provincie zit nadrukkelijk aan
tafel om zo goed mogelijk het proces te
bewaken en de gevolgen voor de inwoners zover mogelijk te beperken.
Geen windmolens binnen de
12 mijls-zone: vervolg
Op vrijdag 11 april jl. bracht de vaste
Kamercommissie I&M een werkbezoek
aan verschillende badplaatsen aan de
Noordzeekust. In Zandvoort werden
zij opgewacht door een indrukwekkend groot en divers gezelschap van
vissers, strandtentpachters, inwoners en
VVD-Staten­leden. Zij deden een dringend
beroep om geen windmolens te plaatsen
voor de kust van Zandvoort en Noordwijk. Een petitie werd overhandigd met
duizenden handtekeningen. Ook u kunt
nog steeds tekenen op: www.petities.nl/
petitie/tegen-windmolenparken-hollandse-kust. In de volgende nieuwsbrief zal ik
u informeren over de volgende fasen van
de herstructurering van windmolens.
[email protected]
Externe evaluatie Provinciale
Structuurvisie en Verordening
Zoals ik u in voorgaande uitgaven van Noord-­
Holland Liberaal al heb gemeld wordt op initiatief van onze fractie gewerkt aan het opzetten
van een brede externe evaluatie van de Provinciale Structuurvisie en de daaraan gekoppelde
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
Begeleidingsgroep o.l.v. VVD
Het hieraan gekoppelde proces wordt begeleid
door een aantal leden vanuit de Staten­commissie
Ruimte & Milieu. Ondergetekende treedt op als
voorzitter van deze begeleidingsgroep.
Op dit moment buigt de begeleidingsgroep zich over de opzet van de evaluatie.
Gesproken wordt over de doelstelling van de evaluatie, de daarbij te formuleren
vragen en de ‘boodschap’ die afgegeven moet worden. Maar ook over praktische
zaken, zoals hoe, waar en wanneer worden de te houden hoorzittingen georganiseerd.
Planning hoorzittingen
Naar verwachting zal in mei/juni a.s. een drietal hoorzittingen worden
gehouden, verspreid over de provincie (zie agenda op pagina 2). De uitnodiging
voor het bijwonen daarvan zal tijdig worden verspreid via regionale dagbladen
en/of gerichte uitnodigingen aan allerlei instanties zoals gemeenten, natuuren landbouworganisaties, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties etc.
Uitkomsten
Na afloop van de evaluatie zal worden bezien wat er met de uitkomsten daarvan
verder gebeurt. In ieder geval is duidelijk dat die opbrengst input kan opleveren
voor het op te stellen verkiezingsprogramma van de VVD Noord-Holland voor
de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Alleen al daarom hoop ik
op een grote opkomst tijdens de hoorzittingen!!
[email protected]
4
NOORD-HOLLAND LIBERAAL 1 » 2014
INTERVIEW
GEDEPUTEERDE JAN VAN RUN:
Cees Loggen (Koog a/d Zaan)
‘Glasvezel is de snelweg van
de toekomst’
Fractievoorzitter
Algemeen woordvoerder en
mediacontacten
[email protected]
Erik Annaert (Wieringerwerf)
Waarnemend fractievoorzitter
fout. Wat je in bijna
alle sectoren ziet, maar
vooral in de techniek
en de zorg, is dat men
niet de juiste arbeidskrachten kan vinden.
En dat is lastig. We
willen dat de aansluiting tussen jongeren
die van school komen
of mensen die zich
laten omscholen op
latere leeftijd en wat de
bedrijven vragen, beter
wordt.
Welk
onderwerp
gaat tot maart 2015
de meeste aandacht
vragen?
De crisis is nog steeds
niet voorbij. Gelukkig
zien we wel al een
aantal
lichtpuntjes
verschijnen. Mijn taak
tot maart 2015 is om te
Sinds april 2011 is Jan van Run gedeputeerde voor de VVD
zorgen dat dit verder
in de provincie Noord-Holland. Tot zijn portefeuille behoren
aangewakkerd wordt,
• Acquisitie inclusief havens
zodat de economie er
• Economie
beter voor staat dan
• Economische deel van de havens waaronder de RON
toen dit college aantrad.
• Internationale marketing & promotie
Dat doe ik onder andere
• Kennis en innovatie
met een sterker detailhandelsbeleid en inno• Onderwijs en arbeidsmarkt
vatie. Maar ook de
• Sponsoring
aanpak van leegstaande
• Toerisme en vrije tijd
kantoren en het aanbod
• Personeel en organisatie
van bedrijventerreinen
zijn de komende tijd
Wat is uw carrièrepad tot aan uw
belangrijke speerpunten. Verder besteed
benoeming als Gedeputeerde?
ik veel aandacht aan vraagstukken waar
Ik ben Gedeputeerde sinds april 2011. Al 3
ruimtegebruik en economie samenkomen. Zoals de toekomst van het
jaar dus. Voor die tijd was ik onder meer
Noordzeekanaalgebied en de positie van
wethouder in gemeente Oostzaan en vier
Schiphol.
jaar Statenlid. Ook heb ik in het hoofd­
bestuur van de JOVD gezeten.
Kan de provincie wat betekenen op
het vlak van economie?
Hoe heeft u de overstap naar Gedeputeerde Staten beleefd?
De provincie is een onmisbare schakel als
Dat is een stevige stap, waarbij veel op je
het gaat om het bewaken van het bovenregionale economische beleid. Enerzijds
afkomt. Je krijgt te maken met één van
door het ondersteunen en faciliteren van
de belangrijkste economische gebieden
lokale initiatieven, maar ook als vestivan Nederland. Dit is ook een grote
gingsmakelaar voor grote internationale
provincie qua aantal inwoners met veel
bedrijven, en alles wat daar tussen zit, tot
verschillende regio’s. En dat zorgt voor
het voeren van handelsmissies naar het
nog vollere dagen, omdat je echt iedere
buitenland.
dag de hele provincie doorgaat.
In het kader van water als economische
drager zijn we bezig om riviercruises
Welke aspecten van het werk spreken
naar Nederland te halen door aanlegu het meeste aan?
steigers te verbeteren in plaatsen zoals
Analyseren wat de knelpunten zijn en
Hoorn, Monnickendam en Amsterdam.
waar de kansen liggen. En dan proberen
Ook worden walstroompunten en betere
door te pakken. Zorgen dat er projecten
douche- en wasgebouwen voor recreatievan de grond komen. Voorwaarden
vaart aangelegd. Hopelijk trekt dit bootscheppen voor ondernemers om weer
toeristen voor langere tijd naar NH, in
vooruit te komen. Het is mooi als er
plaats van een dagje op en neer vanuit
dingen gebeuren waar je ooit beleid voor
Friesland.
hebt bedacht of een uitvoeringsregeling
Dit alles heb ik vastgelegd in een nieuwe
op hebt gezet.
economische agenda, die aan het begin
Noord-Holland is een zeer sterke economische regio. Ons beleid is er op gericht
van de periode is vastgesteld. Ik constateer met tevredenheid dat de uitvoering
om die positie ondanks de economische
van deze agenda op schema ligt.
crisis vast te houden en waar mogelijk
te versterken. Natuurlijk kan een overheid hiervoor alleen randvoorwaarden
scheppen, maar daar ligt wel mijn uitdaCOLOFON
ging.
Noord-Holland Liberaal is een uitgave
van de Statenfractie van de
Welk onderwerp vraagt momenteel
VVD Noord-Holland en verschijnt
het grootste deel van uw tijd?
2 x per jaar.
Op dit moment ben ik bezig met de her­­
VVD-leden in Noord-Holland ontvangen
het blad als bijlage bij Liber.
ijking van het detailhandelsbeleid. Ook
Via controlled circulation ontvangen
hebben we onze eigen aanbestedings­
ook gemeentebesturen en andere
procedures tegen het licht gehouden. Dit
beslissers in de provincie het blad.
om de positie van het MKB te versterken.
Auteursrechten berusten bij de
Daarnaast besteed ik dit jaar veel
uitgever. Overname van artikelen
uitsluitend met toestemming van de
aandacht aan het tekort aan technici in
uitgever.
Noord-Holland en aan de HCA (Human
Inhoudelijke afsluiting:
Capital Agenda). Momenteel zitten er
4 mei 2014.
in de economie een heleboel dingen
Waar liggen voor Noord-Holland de
grootste kansen?
Dit is een bijzondere provincie; het is een
van de weinige provincies waarin alle
topsectoren volledig aanwezig zijn. Dat
betekent dat er ontzettend veel kansen
zijn. In concreto: SeedValley, er zit nog
7 tot 10 % groei in die regio; de havens
in Den Helder, IJmuiden en Amsterdam;
Schiphol; maar ook de creatieve industrie rond Haarlem en Amsterdam;
toerisme in de Kop van NH; kustplaatsen;
maakindustrie voor machines in de regio
IJmond. We richten ons in de Metropoolregio nadrukkelijk op de verdere versterking van de topsectoren en in Noord-Holland Noord kiezen we voor de sterkste
regionale clusters, zoals agribusiness en
leisure/recreatie.
Fractiesecretaris
Woordvoerder Ruimtelijke Ordening
[email protected]
drs. Hans van Straaten (Amsterdam)
Fractiepenningmeester
Woordvoerder Financiën en deel­
nemingen, Grondbeleid, Levering
derden incl. outscourcing
[email protected]
mr. Dorienke de Grave-Verkerk (Amsterdam)
Waarnemend fractievoorzitter
Woordvoerder Bestuur, Gemeentelijke
samenwerking, Metropoolregio Amsterdam;
Emancipatie, Mediabeleid, Welzijn, Sport
[email protected]
mr. Henk Hansen (Hoorn)
Lid fractiebestuur
Wat is het belang van glasvezel voor
Noord-Holland?
Dat is cruciaal voor NH. Nu gaat al veel
via internet, en dat wordt alleen maar
meer. Om dat aan te kunnen heb je
bandbreedte nodig. Dus moet er op korte
termijn een glasvezel-basis liggen door
heel NH heen. Hetzelfde als met waterleidingen, elektriciteitsnet, wegen; vroeg
of laat is het standaard dat er glasvezel
in je huis ligt. Op dit moment is glasvezel het snelst en het kan nog decennia
mee. Laten we dan zo visionair zijn om
het maximale aan te leggen, zodat we in
ieder geval klaar zijn voor die toekomst.
Afgelopen periode hebben we een project
gedraaid voor glasvezel op bedrijven­
terreinen: BreedNet. Daarmee zijn ruim
20 bedrijventerreinen aangetakt op glasvezel of anderszins breedband internet.
Daar bleek heel veel vraag naar fiber-tothe-home. Daar zien wij een goede rol
voor de provincie.
Wat is uw favoriete plek in Noord-­
Holland?
Het Tsaar Peterhuisje in Zaandam. Het
is zwaar onderbelicht, maar heeft in de
wereldgeschiedenis een belangrijke rol
gespeeld. Een van vele parels in NH. Fascinerend dat in zo’n klein huisje zo’n grote
tsaar heeft geleefd, al was het maar een
paar dagen. Een huisje met deurposten
van 1.60 m, waar een tsaar van 2.04 m
verbleef; dat is iets geweldigs. Tsaar Peter
de Grote was niet alleen groot in naam.
Wat moeten mensen, volgens u,
weten over de Provincie?
Dat we er zijn voor de mensen en dat wij
ons werk doen. Mensen moeten vooral
geen last hebben van de provincie.
Woordvoerder Toerisme & Recreatie,
Economie, Kennis & innovatie,
Onderwijs & Arbeidsmarkt
[email protected]
Annelie Brummer-Van der Drift (Heemstede)
Woordvoerder Openbaar vervoer in heel NH,
Fietsbeleid, PVVP
[email protected]
mr. Petra van Hartskamp-De Jong (Huizen)
Woordvoerder Toezicht gemeentelijke
financiën; Grote wateren,
Waddenfonds, Water; P&O
[email protected]
drs. Ariane Hoog (Amsterdam)
Woordvoerder Schiphol, Havens,
economisch deel en RO;
Duurzame energie;
Recreatieschappen
[email protected]
ing. Hanneke Kaamer van Hoegee (Den Helder)
Woordvoerder Infrastructuur bover NZKG,
Bereikbaarheid kust, PMI,
Haven Den Helder; Milieu
[email protected]
mr. Petra Kirch-Voors (Amstelveen)
Woordvoerder Infrastructuur beneden NZKG,
Bereikbaarheid kust, Mobiliteit, Waterwegen,
Binnenhavens, Afsluitdijk
[email protected]
Joop Köhne (Middenbeemster)
Woordvoerder Agrarische zaken, Fauna­beheer,
Visserij, Landelijk gebied, Natuur
[email protected]
Wat wilt u bereikt hebben na afloop
van uw termijn als Gedeputeerde?
Dat mijn economische visie en de
projecten daarin verder worden afgerond. En dat er een begin is gemaakt met
het verglazen van de ondergrondse infrastructuur in Noord-Holland.
drs. Jos de Wit (Amsterdam)
Woordvoerder Masterplan NZKG/RON,
Zeehavens IJmuiden;
Jeugd, Zorg
[email protected]
Bsc. Jerry Kramer (Zandvoort)
@janvanrun
Woordvoerder Wonen/ISV;
Europa, Internationale Betrekkingen;
Coördinatie Veiligheidsgebieden, Openbare
Redactie
Maria Eldering i.s.m. Statenfractie
Eindredactie en productie
Wim Schoevers, Saffier Public Relations,
Leidschendam (www.saffierpr.nl)
Fotografie
Maria Eldering, Provincie Noord-Holland,
Wim Schoevers e.a.
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep
Correspondentieadres
Fractiesecretariaat VVD Noord-Holland
Paviljoenslaan 7-9, 2012 JE Haarlem
T 023 514 43 88
E-mail [email protected]
Internet www.vvdnh.nl
orde en Veiligheid; Communicatie;
[email protected]
Fractie-ondersteuning:
Maria Eldering
politiek-inhoudelijk, communicatie
T 023 514 43 88
[email protected]
VVD-gedeputeerde
Elisabeth Post
o.m. Financiën en Deelnemingen,
Grondbeleid; Openbaar vervoer,
(Vaar)wegen, Verkeer en Vervoer,
Zeehavens;
[email protected]
noord-holland.nl
Jessica Hekman
secretariaat, administratie
T 023 514 43 85
[email protected]
VVD-gedeputeerde
Jan van Run
o.m. Economie, Economische deel
havens w.o. RO; Kennis & Innovatie;
Onderwijs & Arbeidsmarkt;
Sponsoring; Toerisme en Vrije tijd
[email protected]