laatste nieuwsbrief

N IE U W S B R IE F V A N B A S I S S C H O O L S IN T M AR T IN U S
Lief en Leed en Prettige feestdagen
Vliegrampen, ebola, aanslagen op schoolkinderen, ..
Het lijkt wel of het niet ophoudt met rampen. Ook
dit jaar weer. In de laatste (feest)dagen van het jaar
lijkt het ook wel of we er extra gevoelig voor zijn. In
terugblikken en mijmeren lijkt , net als op gewone
dagen, het slechte en droevige nieuws te
overheersen. Dat is helemaal zo als het over grote
en kleine kinderen gaat en zeker als het heel erg
dicht bij komt.
Toch is er ook genoeg om met
vreugde of op zijn minst
glimlachend op terug te kijken en
hebben we samen weer veel voor
elkaar gekregen.
Voor elkaar en vooral voor de
kinderen hoop ik dat we er ook volgend jaar met
veel plezier en in goede gezondheid een mooi jaar
voor onze school van kunnen maken. Hopelijk kunt
u, voordat we daaraan beginnen , samen met uw
kinderen, eerst genieten van mooie feestdagen en
een goede jaarwisseling.
Kalender
Kinderen
22-12 Kerstvakantie t/m 02-01
Ouders
14-01 vergadering schoolbestuur
21-01 vergadering ouderraad
22-01 ouderavond 1e communie
-
JAARGANG 30, NUMMER 5, DECEMBER 2014
tijdens de Viva Classic Kerstconcerten. Het is fijn dat
zoveel mensen genoten hebben.
We danken Sef Thissen voor de geboden kans en
hopen samen met hem door te groeien naar een
mooi concert op de Markt in de zomer.
Same träöte is leuk
In december hebben de groepen 4, 5 en 6
deelgenomen aan bovengenoemde muzieklessen.
De leerlingen werden hier enthousiast gemaakt om
te gaan ontdekken of zij zelf muziek maken leuk
vinden. Alle leerlingen die dit leuk vinden kunnen
een half jaar lang muzieklessen op school (direct na
schooltijd) volgen. Op het einde van de lessen gaan
de kinderen een aantal uitvoeringen geven.
Ook leerlingen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen.
Voor meer informatie zie www.sametraoteisleuk.nl
Stichting Loeka
Enkele dagen voordat de Kerstvakantie begon, is
Christel Roebbers (de moeder van)de stichting
Loeka bij ons op school geweest. Zij heeft ons twee
prachtige fotocollages gebracht als dank voor onze
actie voor de stichting Loeka.
Wij geven deze collages een mooie plek in onze
school en zeggen dank je wel tegen de stichting
Loeka.
Natuurlijk wensen wij hen ook mooie feestdagen en
een heel goed 2015.
Viva Classic Kerst live
Uit veel reacties is gebleken het Sint Martinus
kinderkoor de harten van het publiek heeft gestolen
Naschoolse activiteiten van
Skooly
Ook na de Kerstvakantie
organiseert Skooly weer tal leuke
van activiteiten. Op onze website
staat een uitgebreide nieuwsbrief.
Inschrijven kan tot 14 januari.
Reactie op RTLnieuws “privégegevens leerlingen
massaal doorgespeeld naar uitgevers”.
De afgelopen
weken is er een
nieuwsitem
geweest over de
privacy van vele
basisschoolleerling
en. Ook onze
school maakt gebruik van de leeromgeving in
basispoort.
Dit gebruiken wij voor Engels, taal en lezen.
Daarnaast zijn onze rekenprogramma’s Rekentuin
en Math ook webbased. Dat betekent dat de
(leerlingen)gegevens niet op een computer in school
maar ergens in een datacentrum worden
opgeslagen.
De school doet er alles aan om de privacy van de
leerlingen (uw kinderen!) te waarborgen. In dit
proces leren we dagelijks bij. Het is ook prima dat
andere instanties zoals in dit geval RTL een vinger
aan de pols houden. De reacties van zowel
basispoort als de educatieve uitgeverijen geven ons
ook geen reden tot ongerustheid.
Reactie van basispoort:
Door RTL Nieuws is aan Basispoort een aantal
vragen gesteld over een mogelijk beveiligingsrisico
in SSL 3.0, een protocol om verbindingen te
beveiligen. In dit beveiligingsprotocol is een aantal
weken geleden een risico ontdekt, waardoor
inloggegevens van gebruikers, en dus ook van
leerlingen, ongemerkt onderschept zouden kunnen
worden. Dit geldt alleen voor internetgebruikers die
sterk verouderde besturingssystemen en browsers
gebruiken, zoals Windows XP en Internet Explorer 6.
Dit risico is inmiddels voor Basispoort verholpen. Er
is geen enkel ongeoorloofd gebruik geconstateerd.
Basispoort wordt te allen tijde zo goed als mogelijk
beveiligd. Wij testen permanent de beveiliging van
onze systemen en handelen standaard bij iedere
beveiligingsmelding of -update. Daarnaast laat
Basispoort bij iedere nieuwe versie een
onafhankelijke en intensieve beveiligingsaudit op
haar hardware en software uitvoeren door Pine
Internet Security. De audit voor de huidige release
van het systeem heeft plaatsgevonden in december
2013.
Daarbij is nog aan te merken dat de rol van
Basispoort is beperkt tot het faciliteren van het
inloggen op leermiddelen. Er worden door
Basispoort geen leer- of toetsresultaten opgeslagen
of uitgewisseld.
Reactie van de uitgeverijen:
De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) vindt het
van groot belang dat de privacy van leerlingen en
leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is.
Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook een
van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Het
werken met digitale leermiddelen is alleen mogelijk
wanneer de privacy van zowel leerling als leerkracht
gegarandeerd is.
Basispoort
Basispoort is een systeem dat het mogelijk maakt
dat leerlingen kunnen inloggen op leermiddelen van
educatieve uitgeverijen met maar één
gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier
hoeven leerlingen niet meer voor ieder vak een
andere gebruikersnaam aan te maken. De GEU
benadrukt dat de privacy van de leerlingen te allen
tijde goed wordt gewaarborgd. De leerresultaten
van de leerlingen blijven altijd binnen het domein
van de school en het leermiddel. Basispoort
verzamelt de leerresultaten van de leerlingen niet
en geeft deze ook niet door aan derden.
Gruiten – Schoolfruit
In de afgelopen weken is er nogal wat te doen
geweest rondom het schoolfruit. De leveranciers
die in eerste instantie bereid waren tot levering
hebben zich massaal teruggetrokken vanwege de
financiële voorwaarden die er werden gesteld.
Daarmee leek het schoolfruit programma ten einde
te zijn.
Uiteindelijk is Lidl in het gat gesprongen dat er was
ontstaan. Daarmee is een deel van het programma
gered. Lidl heeft echter aangegeven dat slechts 500
van de 1750 scholen die zich hadden aangemeld
door hen kunnen worden voorzien van fruit. Er
heeft daarom een loting plaatsgevonden en die
loting is ongunstig voor ons uitgevallen. Onze school
zit niet bij de 500 scholen. Dat betekent dat we niet
gaan uitkomen met bijdrage van de ouders zoals die
eerder al is gedaan. Ergens in het voorjaar van 2015
komt de bodem van de pot in zicht en moet er
bijbetaald worden om tot de zomervakantie door te
kunnen gaan met gruiten.
Het volgende maandblaadje verschijnt op vrijdag 30 januari.