Ontwerp van RICHTSNOEREN inzake tarieven

Niet-vertrouwelijk
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
Tel.: +32 2 289 76 11
Fax: +32 2 289 76 09
COMMISSIE VOOR DE REGULERING
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
Ontwerp van
RICHTSNOEREN
inzake tarieven
(R)140522-CDC-1336
over
"de informatie die als vertrouwelijk te
beschouwen is omwille van het commercieel
gevoelige karakter of persoonlijke karakter
ervan"
opgesteld met toepassing van artikel 15/5quater
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
gasachtige producten en andere door middel
leidingen, evenals artikel 12quater van de wet
29 april 1999 betreffende de organisatie van
elektriciteitsmarkt
22 mei 2014
van
van
van
van
de
INHOUD
INLEIDING ............................................................................................................................ 3
I.
II.
WETTELIJKE GRONDSLAG........................................................................................ 4
I.1
Herneming van de specifieke wettelijke bepalingen ................................................. 4
I.2
Transparantieplicht vs vertrouwelijkheid .................................................................. 5
I.3
Wet betreffende de openbaarheid van bestuur ........................................................ 7
« COMMERCIEEL GEVOELIGE GEGEVENS » .......................................................... 9
II.1
De verrtrouwelijkheid inzake mededinging ............................................................... 9
II.2
Beoordeling ............................................................................................................13
III.
« PERSOONSGEGEVENS » ......................................................................................16
IV.
DRAAGWIJDTE VAN DE ONDERHAVIGE RICHTSNOEREN ....................................17
V.
BESPREKING
VAN
DE
OPMERKINGEN
GEFORMULEERD
TIJDENS
DE OPENBARE RAADPLEGING ................................................................................20
VI.
RICHTSNOEREN........................................................................................................21
VI.1 Commercieel gevoelige gegevens ..........................................................................21
VI.2 Persoonsgegevens .................................................................................................22
Niet-vertrouwelijk
2/22
INLEIDING
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)
stelt hierna een ontwerp van richtsnoeren op dat de informatie identificeert die als
vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige of persoonlijke
karakter ervan.
Dit document bestaat uit zes delen. Het eerste deel herneemt de wettelijke grondslag van de
onderhavige richtsnoeren; het tweede deel probeert te identificeren wat het begrip
commercieel
gevoelige
informatie
inhoudt;
het
derde
deel
beoogt
het
begrip
persoonsgegeven te bepalen; het vierde deel gaat over de draagwijdte van de richtsnoeren;
het vijfde deel is gewijd aan de opmerkingen die tijdens de raadpleging over het ontwerp van
richtsnoeren geformuleerd werden; het zesde en laatste deel omvat de eigenlijke
richtsnoeren.
De onderhavige richtsnoeren werden, in de vorm van een ontwerp, door het Directiecomité
van de CREG tijdens zijn vergadering van 22 mei 2014 aangenomen.
Niet-vertrouwelijk
3/22
I.
WETTELIJKE GRONDSLAG
I.1
Herneming van de specifieke wettelijke bepalingen
1.
Artikel 15/5quater, derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna de « gaswet ») luidt
als volgt:
« Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar
website de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden
aangenomen in uitvoering van haar opdrachten krachtens artikelen 15/5bis tot
15/5quinquies,
alsook
iedere
gerelateerde
voorbereidende
handeling,
expertiseverslag, commentaar van de geraadpleegde partijen. Bij het verzekeren van
deze openbaarheid vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige
informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter. De commissie stelt hiertoe,
na overleg met de betrokken aardgasbedrijven, richtsnoeren op die de informatie
identificeren die binnen het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt. »
De artikelen 15/5bis tot 15/5quinquies van de gaswet hebben betrekking op de
tariefbevoegdheden van de CREG inzake gas.
Artikel 15/14, §4, van de gaswet stelt echter in het algemeen dat de akten met een
individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen in uitvoering van de
opdrachten van de CREG, alsook iedere voorbereidende akte, expertiseverslag, opmerking
van de geconsulteerde partijen die ermee samenhangen, worden gepubliceerd op de
website van de CREG, volgens nadere regels die worden omschreven in het Huishoudelijk
reglement en met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige
gegevens en/of gegevens met een persoonlijk karakter. Deze verplichting wordt, op
weliswaar minder gedetailleerde wijze, herhaald in artikel 15/24 van de gaswet.
2.
Op dezelfde wijze luidt artikel 12ter, derde lid, van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de « elektriciteitswet ») als volgt:
« Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar
website de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden
aangenomen in uitvoering van haar opdrachten krachtens de artikelen 12 tot
12quinquies, alsook iedere gerelateerde voorbereidende handeling, expertiseverslag,
commentaar van de geraadpleegde partijen. Bij het verzekeren van deze
Niet-vertrouwelijk
4/22
openbaarheid vrijwaart zij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige
informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter. De commissie stelt hiertoe,
na overleg met de betrokken elektriciteitsbedrijven, richtsnoeren op die de informatie
identificeren die binnen het toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt. »
De artikelen 12 tot 12quinques van de elektriciteitswet hebben betrekking op de
tariefbevoegdheden van de CREG inzake elektriciteit.
Net als de gaswet bevat de elektriciteitswet een algemene verplichting van de CREG om op
haar website de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte te publiceren die
werden aangenomen in uitvoering van haar opdrachten, alsook iedere gerelateerde
voorbereidende handeling, expertiseverslag of commentaar van de geraadpleegde partijen,
met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of
informatie met een persoonlijk karakter. Deze verplichting, bepaald in artikel 23, §2bis van de
elektriciteitswet, wordt herhaald in artikel 29septies.
Bovendien verplichten de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG de regulerende instanties
om hun besluiten openbaar te maken, « waarbij de vertrouwelijkheid van commercieel
gevoelige informatie behouden blijft »1. De interpretatieve nota betreffende de regulatoren2,
door de Europese Commissie gepubliceerd op 22 januari 2010, benadrukt de noodzaak om
de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie naar aanleiding van iedere
publicatie te beschermen.
3.
Uit wat voorafgaat blijkt dat, ook al geeft de wet aan de CREG alleen uitdrukkelijk de
opdracht om richtsnoeren inzake vertrouwelijkheid op te stellen in het kader van de
uitoefening van haar tariefbevoegdheden, het gepast is om richtsnoeren op te stellen
waarvan het toepassingsgebied breder is en zich uitstrekt tot alle situaties waarin de CREG
een beslissing of elk ander document dat zij al dan niet zelf heeft opgesteld, openbaar wenst
te maken.
I.2
Transparantieplicht vs vertrouwelijkheid
4.
Op grond van het transparantiebeginsel leggen de richtlijnen 2009/72/EG en
2009/73/EG expliciet de openbaarmaking van de besluiten van de regulerende instanties
1
Richtlijn 2009/72/EG, art. 37.16 ; richtlijn 2009/73/EG, art. 41.16.
Commission Staff working paper, Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common
rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the
internal market in natural gas – The regulatory authorities,
http://www.hep.hr/hep/propisi/DGTRENBiljeska_Regulatorna_tijela2009_72_73.pdf
2
Niet-vertrouwelijk
5/22
op3. De voornoemde interpretatieve nota van 22 januari 2010 beveelt bovendien aan om
deze openbaarmaking uit te breiden tot iedere akte die door de regulerende instantie werd
aangenomen, met inbegrip van adviezen en studies (bijvoorbeeld het resultaat van de
monitoring-activiteit).
5.
De gaswet en de elektriciteitswet hebben het transparantiebeginsel ten aanzien van
de CREG meermaals uitgewerkt, evenals de in de richtlijnen vervatte publicatieplicht:
-
zoals hiervoor al aangegeven moeten alle eindbeslissingen van de CREG op
haar website gepubliceerd worden4 ;
-
de publicatie van de eigenlijke beslissing moet vergezeld zijn van de publicatie
van de voorbereidende documenten, of ze nu uitgaan van de CREG of niet:
expertiseverslagen, commentaren van de geraadpleegde partijen, enz.5 ;
-
inzake tarieven worden de publicatieverplichtingen herhaald6, en zelfs uitgebreid,
want de CREG dient, bij gebrek aan een akkoord met de netbeheerders over de
goedkeuringsprocedure voor de tarieven, « op haar website, op een transparante
wijze,
de
stand
van
zaken
van
de
goedkeuringsprocedure
van
de
tariefvoorstellen, evenals, in voorkomend geval, de tariefvoorstellen die
neergelegd worden door de netbeheerders »7 bekend te maken;
-
nog altijd wat de tarieven betreft, moet het ontwerp van tariefmethodologie
worden meegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, samen met het
geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de netbeheerders en
« alle documenten […] noodzakelijk […] voor de motivering van haar
beslissing »8.
6.
Het transparantiebeginsel van de regulator heeft evenwel beperkingen. Zoals de
richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG vermelden, moeten de regulerende instanties, bij het
openbaar maken van hun beslissingen, erop toezien dat zij « commercieel gevoelige
informatie » vertrouwelijk houden. De richtlijnen geven geen definitie van deze uitdrukking.
Volgens de voornoemde interpretatieve nota van de Europese Commissie van 22 januari
2010 is het de regulerende instantie die per geval moet bepalen welke informatie
commercieel gevoelig is.
3
Richtlijn 2009/72/EG, art. 37.16; richtlijn 2009/73/EG, art. 41.16.
Elektriciteitswet, art. 23, § 2bis, en 29septies; gaswet, art. 15/14, §4, en 15/24.
5
Elektriciteitswet, art. 12ter, lid 3, en 23, §2bis; gaswet, art. 15/5quater, lid 3, en 15/14, §4.
6
Elektriciteitswet, art. 12, §§3, lid 2, en 13, 12bis, §§3, lid 2, en 13, 12ter, lid 3; gaswet, art. 15/5bis,
§§3, lid 2, en 13, 15/5ter, §§3, lid 2, en 13, 15/5quater, lid 3.
7
Elektriciteitswet, art. 12, §8, 10°, en 12bis, §8, 10°; gaswet, art. 15/5bis, §8, 10° en 15/5ter, §8, 10°.
8
Elektriciteitswet, art. 12, §3, en 12bis, §3; gaswet, art. 15/5bis, §3, en 15/5ter, §3.
4
Niet-vertrouwelijk
6/22
7.
De
gaswet
en
elektriciteitswet
breiden
deze
beperking
uit
tot
het
transparantiebeginsel: in het kader van haar verplichting tot het openbaar maken van haar
beslissingen en de daaraan gerelateerde voorbereidende documenten moet de CREG
immers niet alleen de vertrouwelijkheid beschermen van commercieel gevoelige gegevens,
maar ook die van « gegevens van persoonlijke aard ». De voorbereidende werken van de
wet van 8 januari 20129 stellen dat de CREG zodoende onder identieke vereisten valt als
ACER10 inzake vertrouwelijkheid.
8.
Inzake tarieven verbieden de gaswet en elektriciteitswet de CREG ook om gegevens
te publiceren « waarvan de vertrouwelijkheid wordt beschermd krachtens bijzondere
wetgeving »11. De voorbereidende werken geven geen voorbeeld van dergelijke wetgeving.
De onderhavige richtsnoeren gaan niet in op deze bijzondere hypothese.
9.
Ten slotte moet worden vermeld dat de leden van het directiecomité en het personeel
van de CREG gebonden zijn door het beroepsgeheim: « zij mogen de vertrouwelijke
gegevens en/of de gegevens met een persoonlijk karakter die hun ter kennis zijn gekomen
op grond van hun functie bij de commissie, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij
worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd […] de uitwisseling van
informatie met de reguleringsinstanties voor elektriciteit en voor gas van de gewesten en van
andere lidstaten van de Europese Unie »12.
De tekst van de elektriciteitswet bevat – net als de voorbereidende werken – geen
verduidelijkingen over de aard van de « vertrouwelijke gegevens » die de leden van de
CREG en haar personeel niet mogen bekendmaken, overeenkomstig het beroepsgeheim dat
aan hen is opgelegd.
I.3
Wet betreffende de openbaarheid van bestuur
10.
In haar hoedanigheid van administratieve overheid valt de CREG voorts onder de wet
van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Deze wet bepaalt dat een vraag
om inzage van een bestuursdocument wordt afgewezen wanneer de overheid die het
9
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen, B.S., 11 januari 2012.
10
Parl. Doc., Kamer, zittingsperiode 2010-2011, nr. 53-1725/1, pp. 76 en 81.
11
Elektriciteitswet, art. 12, §§3, lid 2, en 13, art. 12bis, §§3, lid 2, en 13; Gaswet, art. 15/5bis, §§3, lid
2, en 13; art. 15/5ter, §§3, lid 2, en 13.
12
Elektriciteitswet, art. 26, §2. Artikel 15/16, §2, van de gaswet verwijst naar artikel 26, §2, van de
elektriciteitswet.
Niet-vertrouwelijk
7/22
document bezit, vaststelt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de
bescherming van de « ondernemings- en fabricagegegevens », die een « uit de aard van de
zaak vertrouwelijk karakter » hebben (art. 6, §1, 7°); de wet somt deze gegevens niet op en
geeft er evenmin een definitie van.
De wet van 11 april 1994 voorziet in dat verband in een beoordelingsmacht van de overheid
die de informatie bezit. Artikel 6, § 2, bepaalt bovendien dat de administratieve overheid de
vraag
om
inzage
van
een
bestuursdocument
onder
meer
afwijst
wanneer
de
openbaarmaking ervan afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer of aan een bij wet
ingestelde geheimhoudingsverplichting.
11.
In elk geval bepaalt artikel 13 van de wet van 11 april 1994 dat deze wet geen
afbreuk doet aan de wetsbepalingen die in een ruimere openbaarheid van bestuur voorzien.
Voor zover de openbaarmaking van een document een ruimere openbaarheid biedt dan de
gewone mogelijkheid om dit document te raadplegen of er een afschrift van te krijgen, moet
worden aangenomen dat de betreffende bepalingen in de gaswet en elektriciteitswet
voorrang hebben op de wet van 11 april 1994. De bepalingen van deze wet zijn niettemin
van toepassing wat betreft de toegang tot de documenten die de CREG bezit en die deze
laatste niet verplicht is te publiceren op grond van de gaswet en elektriciteitswet.
Niet-vertrouwelijk
8/22
II. « COMMERCIEEL GEVOELIGE GEGEVENS »
12.
Noch de gaswet en de elektriciteitswet, noch de voorbereidende werken ervan,
bevatten een definitie van commercieel gevoelige gegevens.
Meer in het algemeen bestaat er in de Belgische wetgeving geen definitie van dergelijke
gegevens. Zelfs verwante begrippen als « ondernemingsgegevens », « zakengeheimen » of
« fabrieksgeheimen » worden niet gedefinieerd.
13.
Wat de geliberaliseerde segmenten van de gas- en elektriciteitsmarkten betreft, kan
het bepalen van de inhoud van « commercieel gevoelige informatie » bedoeld in de gaswet
en elektriciteitswet worden vergemakkelijkt door een omweg te maken langs het Belgische
en Europese mededingingsrecht.
II.1 De vertrouwelijkheid inzake mededinging
14.
Laat ons eerst vermelden dat het Wetboek van economisch recht stelt dat de
Belgische Mededingingsautoriteit, in het kader van de kennisgeving en de publicatie van
haar beslissingen en mededelingen, « rekening [houdt] met het rechtmatige belang van de
ondernemingen dat hun zakengeheimen en andere vertrouwelijke gegevens niet openbaar
worden gemaakt. »13. Het Wetboek van economisch recht lijkt dus aan te nemen dat
« zakengeheimen » – die een vertrouwelijk karakter hebben – niet de enige vertrouwelijke
gegevens zijn die de Belgische Mededingingsautoriteit niet openbaar mag maken. De
voorbereidende werken met betrekking tot de bepalingen in kwestie zeggen daar echter niets
over.
15.
Zodoende geeft het Wetboek van economisch recht in werkelijkheid een evolutie
weer die zich voordoet in het Europese mededingingsrecht.
16.
In het kader van de artikelen 101 VWEU – dat betrekking heeft op overeenkomsten –
en 102 VWEU – dat betrekking heeft op misbruik van een machtspositie –, krijgt de
Europese Commissie belangrijke onderzoeksbevoegdheden toegewezen; de procedures –
die soms worden geopend op basis van klachten neergelegd door concurrenten van de
13
Zie onder meer de artikelen IV.65 en IV.66.
Niet-vertrouwelijk
9/22
beoogde ondernemingen –, kunnen leiden tot de toepassing van uiterst zware boetes en tot
de publicatie van de beslissingen van de Commissie.
Krachtens artikel 339 VWEU zijn de ambtenaren van de Europese Commissie onderworpen
aan het beroepsgeheim en in die zin « gehouden […] de inlichtingen die naar hun aard vallen
onder de geheimhoudingsplicht en met name de inlichtingen betreffende de ondernemingen
en hun handelsbetrekkingen of de bestanddelen van hun kostprijzen, niet openbaar te
maken ».
De verordeningen die van toepassing zijn op de door de Commissie gevoerde procedures,
leggen ook de vertrouwelijkheid op van de inlichtingen die zij in het kader van haar
onderzoeken verzamelt en die naar hun aard onder het beroepsgeheim vallen. Er wordt
echter uitdrukkelijk bepaald dat deze vertrouwelijkheidsplicht geen afbreuk doet aan
enerzijds het recht van de betrokken personen om door de Commissie gehoord te worden,
en anderzijds de publicatie van de beslissingen – die de Commissie moet realiseren door
rekening te houden met « het rechtmatige belang van de ondernemingen dat hun
zakengeheimen niet aan de openbaarheid prijs worden gegeven »14.
17.
Een aantal zaken in verband met de openbaarmaking van gevoelige gegevens in het
kader van procedures van dit type hebben het Gerecht en het Hof van Justitie van de
Europese Unie ertoe gebracht om een verhelderende rechtspraak terzake te ontwikkelen15.
In een eerste arrest AKZO Chemie BV, van 24 juni 1986, oordeelde het Hof van Justitie dat,
van de inlichtingen die onder de geheimhoudingsplicht vallen, aan zakengeheimen « een
heel bijzondere bescherming » moet worden gewaarborgd. In die zin zijn volgens het Hof de
hiervoor herhaalde bepalingen « te beschouwen als de uitdrukking van een algemeen
beginsel dat gedurende de gehele administratieve procedure van toepassing is. Hieruit volgt
dat aan de derde klager in geen geval documenten mogen worden meegedeeld die
zakengeheimen bevatten. Iedere andere oplossing zou als onaanvaardbaar resultaat kunnen
hebben, dat een onderneming ertoe komt een klacht bij de Commissie in te stellen uitsluitend
om toegang te krijgen tot de zakengeheimen van zijn concurrenten. »16
14
Verordening nr. 17, art. 19, 20 en 21, vervangen – met herneming van soortgelijke termen – door
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad, van 16 december 2002, betreffende de uitvoering van de
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het verdrag, art. 27(2) en 27(4), http://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=FR.
15
Zie ook BELLAMY & CHILD, European Community Law of Competition, 5e ed., Londen, 2001, pp.
918-920.
16
H.J.E.U., zaak 53/85, §28.
Niet-vertrouwelijk
10/22
Het arrest Postbank NV, van 18 september 1986 vormt voor het Gerecht van eerste aanleg
van de Unie (vandaag GEU) de gelegenheid om te bepalen wat het begrip zakengeheimen
omvat: het gaat om « inlichtingen waarvan niet enkel de openbaarmaking aan het publiek,
maar ook de enkele overlegging aan een ander rechtssubject dan dat waarvan de inlichting
afkomstig
is,
de
belangen
van
laatstbedoeld
subject
ernstig
kan
schaden »17.
Overeenkomstig hetgeen de wetgeving oplegt, stelt het Gerecht: « Wanneer de Commissie
dus in concrete gevallen moet vaststellen, dat documenten waarvan de overlegging aan
derden in geding is, zakengeheimen bevatten, moet zij deze overlegging aan een passende
procedure onderwerpen, teneinde het rechtmatige belang dat de betrokken ondernemingen
erbij hebben, dat hun zakengeheimen niet worden prijsgegeven, te beschermen »18.
Ten slotte stelt het Gerecht in een arrest van 30 mei 2006, Bank Austria Creditanstalt, vast
dat hoewel noch het verdrag, noch de afgeleide reglementering uitdrukkelijk aangeven
« welke inlichtingen, buiten de zakengeheimen, onder de geheimhoudingsplicht vallen »,
daaruit niet kan worden afgeleid « dat dit het geval is met alle inlichtingen die […] zijn
ingewonnen » door de Commissie. Opdat « inlichtingen naar hun aard onder de
geheimhoudingsplicht vallen, mogen om te beginnen slechts een beperkt aantal personen
ervan op de hoogte zijn. Verder moet het gaan om inlichtingen waarvan de openbaarmaking
ernstige schade kan opleveren voor de personen die deze hebben verstrekt, of voor derden.
Ten slotte dienen de belangen die door de openbaarmaking van de inlichtingen kunnen
worden aangetast, objectief voor bescherming in aanmerking te komen. » Het Hof besluit:
« Voor de beoordeling van het vertrouwelijke karakter van een inlichting is het derhalve
noodzakelijk, de rechtmatige belangen die zich tegen de openbaarmaking ervan verzetten, af
te wegen tegen het algemene belang dat de activiteiten van de gemeenschapsinstellingen in
een zo groot mogelijke openheid worden verricht. »19.
18.
Uit de Europese rechtspraak kan dus het volgende worden opgemaakt:
-
onder de geheimhoudingsplicht vallen de door de Commissie ingewonnen
inlichtingen die « naar hun aard » vertrouwelijk zijn; het gaat dus niet om alle
ingewonnen inlichtingen;
-
van de vertrouwelijke inlichtingen moeten de zakengeheimen een bijzondere
bescherming krijgen;
17
G.E.A.E.U., zaak T-353/94, §87.
Ibidem.
19
Zaak T-198/03, §§70-71.
18
Niet-vertrouwelijk
11/22
-
er moet een procedure worden gevolgd om de betrokken persoon de
mogelijkheid te geven het vertrouwelijke karakter of het karakter van
zakengeheim van de betrokken inlichtingen nader te verklaren.
19.
Nu moet nog worden beoordeeld of de « commercieel gevoelige inlichtingen », in de
zin van de elektriciteitswet en gaswet, « zakengeheimen » zijn, dan wel of er tussen beide
begrippen een verschil bestaat.
Rechtsleer20 en rechtspraak schijnen deze begrippen als synoniem te beschouwen. In zijn
arrest nr. 117/2013 van 7 augustus 2013, gebruikte het Grondwettelijk hof bijvoorbeeld beide
begrippen door mekaar (B.17.4 en B.17.5).
De opsomming door het Hof van Justitie van « gevoelige commerciële informatie » stemt
eveneens overeen met wat meestal wordt verstaan onder zakengeheimen21, namelijk de
commerciële strategieën van de ondernemingen, hun verkoopcijfers, hun marktaandelen of
hun commerciële relaties…
20.
Hiermee is het probleem van de definitie van zakengeheim nog niet opgelost. De
definitie die het Gerecht van eerste aanleg geeft in zijn voornoemde Postbank-arrest, heeft
immers slechts betrekking op één aspect van dat geheim, namelijk de schade die wordt
toegebracht bij bekendmaking aan concurrenten.
21.
Een aantal definities werden gegeven in de rechtsleer. J.-P. Buyle bedoelt hiermee
bijvoorbeeld « alle informatie of kennis van commerciële, financiële of administratieve aard
(zelfs van technische aard in de veronderstelling dat het niet om een productiegeheim gaat)
die een reële waarde heeft voor de onderneming die ze bezit en daardoor beschermd wordt
tegen de mededeling ervan aan derden die haar belangen kan schaden »22.
22.
Een andere definitie staat in artikel 39.2 van het Akkoord over de aspecten van de
intellectuele eigendomsrechten die aan de handel raken, als bijlage bij het Akkoord van
Marrakech van 15 april 1994 tot instelling van de Wereldhandelsorganisatie (ADPIC-
20
Bijvoorbeeld J.-P. BUYLE, « Le secret des affaires : du droit à l’intimité au secret professionnel ? »,
in Liber Amicorum Guy Hormsans, Bruylant, 2004, pp. 93 e.v. ;
21
H.J.E.U., arrest Agrofert Holding, 28 juni 2012, zaak C-477/10, §56 : P.-O. DE BROUX, « La
confidentialité des secrets d’affaires et les droits de la défense dans le contentieux administratif
économique belge », T.B.H., 2007, pp. 553 e.v.
22
J.-P. BUYLE, op. cit., p. 122. Vrije vertaling van “toutes informations ou connaissances de nature
commerciale, financière ou administrative (voire technique dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’un
secret de fabrication) ayant une valeur réelle pour l’entreprise qui les détient et qui, de ce fait,
bénéficient d’une protection contre leur divulgation à tout tiers susceptible de nuire à ses intérêts”.
Niet-vertrouwelijk
12/22
akkoord). Volgens dit artikel zijn zakengeheimen inlichtingen die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-
ze zijn geheim in die zin dat ze niet in het algemeen gekend zijn door de
personen die behoren tot de kringen die zich normaal met dit soort inlichtingen in
kwestie bezighouden, of voor hen niet vlot toegankelijk zijn;
-
ze hebben een commerciële waarde omdat ze geheim zijn; en
-
ze waren het voorwerp, vanwege de persoon die er op geoorloofde wijze de
controle over heeft, van redelijke maatregelen, rekening houdend met de
omstandigheden, met de bedoeling ze geheim te houden.
In een arrest van 11 mei 2001 heeft het Hof van Cassatie echter geoordeeld dat het ADPICakkoord geen rechtstreekse werking had in het Belgische recht23.
We vermelden ten slotte dat de Europese Commissie op 28 november 2013 een voorstel
van richtlijn heeft neergelegd « betreffende de bescherming van de niet-openbaar gemaakte
knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken en openbaar maken daarvan ». Dit voorstel bevat een definitie van het
zakengeheim die dezelfde is als de definitie in artikel 39.2 van het ADPIC-akkoord. Het
voorstel van richtlijn wordt momenteel besproken.
II.2 Beoordeling
23.
Wanneer de CREG de publicatie van documenten of gegevens beoogt, wordt het
vertrouwelijke karakter daarvan in concreto beoordeeld op basis van de volgende criteria (die
voorkomen in artikel 39.2 van het ADPIC-akkoord en in het voornoemde voorstel van
richtlijn) :
-
de documenten of gegevens zijn in die zin geheim dat ze niet in het algemeen
gekend zijn door de ondernemingen die in de gas- of elektriciteitssector actief zijn en
voor hen niet vlot toegankelijk zijn;
-
de documenten of gegevens hebben klaarblijkelijk een commerciële waarde omdat
ze geheim zijn; en
23
Cass., 11 mei 2001, C.00.0391.N/1 (http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20010511-4).
Niet-vertrouwelijk
13/22
-
de documenten of gegevens waren het voorwerp, vanwege de onderneming die er op
geoorloofde wijze de controle over heeft, van redelijke maatregelen, rekening
houdend met de omstandigheden, met de bedoeling ze geheim te houden.
24.
In alle gevallen waarin documenten of gegevens commercieel gevoelig lijken, of als
dusdanig worden voorgesteld door de persoon die ze aan de CREG (al dan niet vrijwillig)
heeft meegedeeld, wordt de vertrouwelijkheid ervan afgewogen (naar de maatstaf van de
bijzondere omstandigheden en overeenkomstig de procedure die wordt beschreven in artikel
48 van het Huishoudelijk reglement van de CREG) met het transparantiebeginsel en de
specifieke publicatieverplichtingen die onder meer worden vastgesteld door de volgende
regels van positief recht:
-
verordening (EG) nr. 714/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het
net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van
verordening (EG) nr. 1228/2003, evenals de krachtens deze verordening
vastgestelde netcodes;
-
verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende
de toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en
houdende wijziging van bijlage I bij verordening (EG) nr. 714/2009 van het
Europees Parlement en de Raad;
-
verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot
aardgastransmissienetten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005,
evenals de krachtens deze verordening goedgekeurde netcodes;
-
verordening (EU) nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de
groothandelsmarkt voor energie;
-
de gaswet en elektriciteitswet die onder meer (i) bepalen dat de nettarieven een
transparante toewijzing van de kosten respecteren, (ii) bepalen dat iedere
beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken, gebaseerd is op
transparante gegevens, die gepubliceerd zijn of integraal mededeelbaar zijn in de
motivering van de beslissing van de CREG en (iii) de hiervóór in punt I
aangehaalde vereisten inzake transparantie vastleggen.
Niet-vertrouwelijk
14/22
25.
Wat de informatie over de netbeheerders betreft, dient meer in het algemeen
rekening te worden gehouden met het monopolistische en gereglementeerde karakter van
hun activiteit, alsook met hun eigen verplichtingen van openbaarheid24, die het gewicht van
de transparantieplicht verhogen voor de informatie die op hen betrekking heeft25.
26.
Het vertrouwelijke karakter van de gegevens moet eveneens worden beoordeeld in
het licht van de wettelijke verplichting tot het publiceren van de jaarrekening van
vennootschappen, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
27.
De CREG is bovendien van oordeel dat gegevens die door haar worden
« gecreëerd », via berekening, samenvoeging en vergelijking, op basis van eventueel
commercieel gevoelige gegevens die door operatoren zijn toevertrouwd, niet zouden mogen
worden beschouwd als commercieel gevoelig voor zover ze niet toelaten om de gegevens
waarmee ze werden gecreëerd, opnieuw samen te stellen, door ze toe te kennen aan
individuele operatoren.
28.
Zouden ten slotte niet mogen worden beschouwd als vertrouwelijk: gegevens die
gekend zijn (of kunnen zijn) door het publiek26, omdat er elders publiciteit aan is gegeven.
24
Zie onder meer artikel 9quater, in fine van de elektriciteitswet, alsook artikel 8/5bis, in fine van de
gaswet.
25
Zie mutatis mutandis, inzake organisaties met een sterke positie in de sector van de elektronische
communicatie, Brussel, 16 juni 2006, 2004/AR/1249 : « Een inlichting kan geen vertrouwelijk karakter
hebben alleen door het feit ze aan de regulerende instantie werd verstrekt [...] De toekenning aan het
BIPT van een controleopdracht kan de concurrerende organisaties niet de mogelijkheid ontnemen om
kennis te nemen van de gedetailleerde inlichtingen betreffende elke gereglementeerde activiteit, die
apart in de boekhouding moeten staan, om zeker te zijn dat de aan de organisatie met een sterke
positie opgelegde verplichtingen worden nageleefd ». (Vrije vertaling van : « Une information ne peut
revêtir un caractère confidentiel du seul fait qu’elle a été transmise à l’autorité de régulation [...]
L’octroi à l’IBPT d’une mission de contrôle ne peut être de nature à priver les opérateurs concurrents
de la possibilité de prendre connaissance des informations détaillées relatives à chaque activité
réglementée, qui doivent apparaître dans la comptabilité de manière distincte, pour s’assurer que les
obligations imposées à l’opérateur puissant sont respectées. »)
26
Zie Brussel, 10 mei 2007, 2004/AR/2962 (Belgacom/ BIPT) : « Inlichtingen betreffende een
onderneming die echter buiten deze onderneming (of buiten de groep waartoe ze behoort) gekend
zijn, bijvoorbeeld omdat ze gepubliceerd werden, worden niet als vertrouwelijk beschouwd ». (Vrije
vertaling van : « Les informations relatives à une entreprise mais qui sont connues en dehors de celleci (ou du groupe auquel elle appartient), par exemple parce qu’elles ont été publiées, ne sont pas
considérées comme confidentielles ».)
Niet-vertrouwelijk
15/22
III. « PERSOONSGEGEVENS »
29.
In tegenstelling tot « commercieel gevoelige informatie » en « zakengeheimen »
bestaat er voor persoonsgegevens een wettelijke definitie. Volgens artikel 1, § 1, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij wet van 11 december 1998, « wordt onder
"persoonsgegevens" iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon verstaan, hierna "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt
beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend
zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit ».
Deze definitie komt uit richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (art. 2, a), die zelf werd opgesteld op basis
van artikel 2 a) van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat op 28 januari 1981 tot stand
kwam in Straatsburg. Bovendien moet rekening worden gehouden met artikel 8 van het
Europese Verdrag voor de rechten van de mens27 en met artikelen 7 en 8 van het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie28, die de basis vormen van de bescherming
van persoonsgegevens in Europa.
30.
De voorbereidende werken van de wet van 11 december 1998 tot omzetting van
richtlijn 95/46/EG in de voornoemde wet van 8 december 1992 verduidelijken in die zin dat
27
Artikel 8 EVRM luidt als volgt:
« 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan
voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is inhet
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen ».
28
Artikel 7 HGEU stelt: « Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en
gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie ».
Artikel 8 (« Bescherming van persoonsgegevens ») luidt als volgt:
« 1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens.
2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met
toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin
de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem verzamelde gegevens en op
rectificatie daarvan.
3. Een onafhankelijke autoriteit ziet toe op de naleving van deze regels ».
Niet-vertrouwelijk
16/22
informatie betreffende een persoon « dus als persoonsgegevens [wordt] beschouwd zolang
iemand nog in staat is om, met welk redelijkerwijs inzetbaar middel ook, te achterhalen op
welk individu de informatie betrekking heeft. Ook gecodeerde informatie waarbij door de
verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet kan nagegaan worden op welk individu de
informatie betrekking heeft, vermits hij niet in het bezit is gesteld van de daarvoor
noodzakelijke sleutels, wordt derhalve als «persoonsgegevens» beschouwd indien de
identificatie nog door iemand anders kan verricht worden. »29.
De voorbereidende werken voegen eraan toe: « Bij anonimisering verliest informatie over
natuurlijke personen dus slechts het karakter van persoonsgegevens, indien de
anonimisering absoluut is en er met geen enkel redelijkerwijs inzetbaar middel nog een
terugweg uit de anonimiteit mogelijk is. »30.
31.
Uit de rechtspraak resulteert bovendien dat persoonsgegevens niet alleen betrekking
hebben op privé-inlichtingen, maar ook kunnen slaan op gegevens van professionele of
openbare aard van een persoon31. Om die reden heeft het Grondwettelijk hof geoordeeld dat
sommige gegevens tegelijk als commercieel gevoelige informatie en als persoonsgegevens
kunnen worden beschouwd32.
Uit zowel richtlijn 95/46/EG als de wet van 8 december 1992 blijkt dan weer duidelijk dat
persoonsgegevens enkel betrekking hebben op gegevens betreffende natuurlijke personen.
Gegevens betreffende rechtspersonen worden derhalve niet opgenomen in de wettelijke
definitie.
32.
De CREG ziet geen enkele reden om afstand te nemen van de definitie van
persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.
IV. DRAAGWIJDTE VAN DE ONDERHAVIGE
RICHTSNOEREN
33.
Krachens artikelen 15/5quater van de gaswet en 12ter van de elektriciteitswet moet
de CREG richtsnoeren opstellen die de informatie aangeven die wegens het commercieel
gevoelige
of
persoonlijke karakter
ervan
binnen
het
toepassingsgebied
van
de
29
Parl. Doc., Kamer, zittingsperiode 1997-1998, nr. 1566/1, p. 12.
Ibidem, p. 13.
31
Zie bijvoorbeeld Grondw. Hof., arrest nr. 117/2013, reeds geciteerd, punt B.17.4 ; Eur. Hof R.M.,
arrest Niemietz, 16 december 1992.
32
Ibid.
30
Niet-vertrouwelijk
17/22
vertrouwelijkheid valt. De wetgever wilde dus niet dat de CREG zich moet houden aan een
lijst waarin a priori wordt aangenomen dat bepaalde types van informatie een vertrouwelijk
karakter hebben, of die lijst nu wordt opgesteld door de wet, een koninklijk besluit of de
CREG zelf, bijvoorbeeld in het kader van haar huishoudelijk reglement. De wetgever heeft
zich zodoende gehouden aan de Interpretatieve nota van de Europese Commissie, die
verduidelijkt dat het aan de regulerende instantie is om per geval te bepalen welke informatie
als commercieel gevoelig moet worden beschouwd.
34.
Anders gezegd, hoewel de aanneming van de onderhavige richtsnoeren de
identificatie van persoonsgegevens en commercieel gevoelige gegevens vóór de publicatie
ervan vergemakkelijkt, en dit met het oog op het vermijden van een toename van conflicten
daarover, beschikt de CREG in dat verband nog altijd over een bewegingsmarge en zou zij
kunnen oordelen dat zo'n gegeven, dat a priori tot de commercieel gevoelige informatie
behoort, niet vertrouwelijk moet worden gehouden, of omgekeerd.
De onderhavige richtsnoeren hebben dus geen bindende kracht of a fortiori reglementair
karakter, maar een indicatieve waarde.
35.
Deze opvatting is trouwens in overeenstemming met de wet van 11 april 1994
betreffende de openbaarheid van bestuur.
Tijdens de voorbereidende werken van deze wet werd de beoordelingsmacht van de
overheid als volgt gerechtvaardigd:
« De geheimhouding van ondernemings- en fabricagegevens die aan de overheid zijn
meegedeeld, kan zich opdringen met het oog op het behoud van de eerlijke mededinging.
Een bestuursdocument, bijvoorbeeld een exploitatievergunning, dat aan derden zou toelaten
inzicht te verkrijgen in fabricagegevens die essentieel zijn voor de concurrentiepositie van de
onderneming, wordt evenwel niet geheel aan de openbaarheid onttrokken. Slechts voor
zover het belang van de geheimhouding van de door het commercieel of industrieel geheim
beschermde gegevens primeert, wordt het document niet openbaar gemaakt. »33
36.
Tenslotte, zoals de CREG hiervoor al aangaf, heeft het Gerecht van de Europese
Unie geoordeeld dat bij een conflict over het vertrouwelijke karakter van informatie die de
overheid openbaar wil maken, deze laatste een bepaalde procedure moet toepassen die als
doel heeft het wettige belang van de betrokken ondernemingen te waarborgen.
33
Parl. Doc., Kamer, zittingsperiode 1992-1993, nr. 1112/1, p. 18.
Niet-vertrouwelijk
18/22
Deze procedure moet niet worden opgenomen in de onderhavige richtsnoeren, waarvan het
voorwerp door de gaswet en elektriciteitswet beperkt wordt en die bovendien geen bindende
kracht hebben. Ze zal opgenomen worden in het Huishoudelijk reglement van de CREG,
vastgesteld met toepassing van artikel 24, §1, van de elektriciteitswet.
Niet-vertrouwelijk
19/22
V. BESPREKING VAN DE OPMERKINGEN
GEFORMULEERD TIJDENS DE OPENBARE
RAADPLEGING
37.
De onderhavige richtsnoeren maakten het voorwerp uit van een ontwerp waarover
van [*] tot [*] een raadpleging werd gehouden. Dit ontwerp gaf aanleiding tot de volgende
opmerkingen [*]. De CREG is van oordeel [*].
Niet-vertrouwelijk
20/22
VI. RICHTSNOEREN
VI.1 Commercieel gevoelige gegevens
38.
In het licht van wat voorafgaat, beschouwt de CREG in principe als commercieel
gevoelige en bijgevolg vertrouwelijke informatie:
-
fabricagegeheimen en -procédés;
-
informatie die klaarblijkelijk deel uitmaakt van een technische knowhow eigen
aan een bepaalde onderneming;
39.
klantenbestanden.
De CREG beschouwt in principe eveneens als commercieel gevoelige en
vertrouwelijke informatie, behalve wanneer ze betrekking heeft op de activiteit van
netbeheerder of andere monopolistische infrastructuur:
-
de commerciële strategie van ondernemingen;
-
de methoden van kostenberekening en de kostenstructuur van ondernemingen;
-
de looptijd van niet-standaardcontracten van ondernemingen en de voorwaarden
van verlenging;
40.
de commerciële relaties met andere ondernemingen.
De CREG beschouwt daarentegen a priori als niet vertrouwelijk:
-
de verkoopcijfers van ondernemingen (gezien de verplichting tot openbaarmaking
van de jaarrekening);
-
het bedrag van de winst, of het verlies, van ondernemingen (idem);
-
de geproduceerde, verkochte of vervoerde hoeveelheden;
-
de marktaandelen, door de CREG berekend op basis van gegevens bedoeld in
het voorafgaande streepje;
-
de contractuele voorwaarden van leveranciers;
-
de gegevens bedoeld in het voorafgaande punt, voor zover ze betrekking hebben
op de activiteit van netbeheerder of andere monopolistische infrastructuur;
-
de gegevens waarvan de openbaarmaking aan de betrokken persoon wordt
opgelegd door een geldende norm of een sectoraal akkoord;
-
de gegevens die gekend zijn (of kunnen zijn) door het publiek, omdat er elders
publiciteit aan is gegeven;
Niet-vertrouwelijk
21/22