PUNTSGEWIJS VIANEN Schooljaar 2014-2015

Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
PUNTSGEWIJS VIANEN
Toetsing, rapportage en doorstroming op het Oosterlicht College
Schooljaar 2014-2015
.
Akkoord SLB 07-10-14, met instemming MR 15-10-14
1
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
INLEIDING
Deze versie bevat de vastgestelde overgangsnormen voor alle leerjaren van Vianen en de afspraken
over toetsen en rapportage conform het Leerlingenstatuut.
Voor de examenjaren van het VMBO geldt dat in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het
Examenreglement opgenomen is hoe de verschillende regelingen m.b.t. de verschillende toetsvormen
eruit zien. Het PTA en het Examenreglement worden voor 1 oktober aan de leerlingen uitgedeeld en
worden met de leerlingen besproken. De bevorderingsnormen en de rapportage afspraken worden met
het eerste rapport aan de leerling meegegeven.
Vianen, oktober 2014
INHOUD
A.
Rapportage
blz. 3
B.
Huishoudelijk reglement voor rapportvergaderingen
blz. 3
C.
Overgangsnormen
blz. 5
D.
Overgangsnormen LWOO
blz. 16
E.
Doorstroomcriteria voor overstap
blz. 17
F.
Revisie
blz. 18
G.
Bezwaar
blz. 18
2
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
A.
RAPPORTAGE
1.
Een rapport geeft een overzicht van de prestaties van een leerling voor alle vakken over een
bepaalde periode. Deze perioden worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Er zijn in
e
e
schooljaar 2014-2015 voor het VMBO en de 1 en 2 fase voor alle vakken rapportagemomenten:
P1 t/m P4. Na P1, P2 en P4 gaat er een rapport mee naar huis. P3 is alleen een
Magisterrapportage.
De gerapporteerde gemiddelden worden afgerond op 1 decimaal. De cijfers op het eindrapport
worden afgerond op hele cijfers. Indien de cijfers achter de komma 44 of minder zijn dan wordt het
cijfer van het eindrapport naar beneden afgerond en indien deze 45 of meer zijn, vindt afronding
naar boven plaats. Hierbij wordt alleen gekeken naar de 2 decimalen achter de komma.
2.
Rapportcijfer.
Het rapportcijfer wordt vastgesteld met behulp van een voortschrijdend gemiddelde. Bij een
voortschrijdend gemiddelde tellen de behaalde resultaten tijdens het hele schooljaar mee.
3.
Op basis van pedagogische argumenten wordt er in leerjaar 1 tot aan het 1 rapport niet lager dan
4 becijferd.
4.
De docenten bespreken de rapportcijfers met de leerlingen voordat de rapportvergaderingen
plaats vinden. Tijdens de rapportvergaderingen is het niet meer mogelijk om cijfers te veranderen,
tenzij er een reken- of invoerfout gemaakt is.
B.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR
RAPPORTVERGADERINGEN
e
1.
Ten minste 3 maal per cursusjaar wordt een vergadering gehouden ter bespreking van de
rapporten. De afdelingsleider of coördinator leerlingzaken treedt op als voorzitter. Een van de
leden van de vergadering notuleert. Als de voorzitter van de vergadering lesgeeft in de
desbetreffende klas of het desbetreffende leerjaar kan hij de leiding, desgewenst, overdragen
aan een ander lid van de schoolleiding. Het voorzitterschap ligt bij de afdelingsleider of
coördinator leerlingzaken om er voor te zorgen dat leerlingen uit verschillende klassen
vergeleken worden en een gelijke behandeling krijgen.
2.a.
Alle docenten (fulltime en parttime) zijn verplicht aanwezig bij alle vergaderingen waarin de
klassen of leerlingen die zij lesgeven, worden besproken. Dit geldt ook voor de docenten die
deze klas maar 1 semester lesgeven. De docenten dienen zich voor te bereiden op de
vergadering en de voorstellen gedaan door de mentor te bestuderen.
2.b.
Wie verhinderd is de vergadering bij te wonen, dient vooraf contact op te nemen met de
afdelingsleider.
2.c.
Wie verhinderd is een vergadering bij te wonen, levert vooraf schriftelijke informatie over de klas
dan wel over de individuele leerlingen in bij de mentor en de coördinator leerlingzaken.
3.a.
Besluiten worden door de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen genomen
(behoudens een enkele, hierna te noemen, uitzondering). Elk besluit wordt genomen op basis
van alle beschikbare gegevens.
3.b.
Elke docent heeft stemrecht over de individuele leerling die hij lesgeeft. Wie 2 vakken geeft mag
2 stemmen uitbrengen (bv. Na en Sk of Wi en Rek). Geven daarentegen meerdere docenten 1
vak, dan mag maar 1 stem worden uitgebracht.
3
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
3.c.
De voorzitter van de rapportvergadering brengt geen stem uit, tenzij hij/zij tevens les geeft aan
de desbetreffende leerling/ klas/ groep en/of de stemmen staken.
In het laatste geval is zijn/haar stem doorslaggevend.
Dit betekent dus, dat de voorzitter van de vergadering 2 keer kan stemmen.
4.a.
Iedere docent draagt er zorg voor dat iedere beoordeling binnen 10 schooldagen in Magister is
ingevoerd (zie Leerlingenstatuut).
4.b.
Ter vergadering worden geen cijfers gewijzigd, uitgezonderd de door een reken- of invoerfout
veroorzaakte onjuistheden.
5.
Per klas wordt een voorvergadering gehouden door afdelingsleider/coördinator leerlingzaken en
mentor. Deze voorvergadering formuleert aan de hand van de bevorderingsnormen voorstellen
die tijdens de rapportvergaderingen worden besproken.
DE VOLGENDE ARTIKELEN HEBBEN SLECHTS BETREKKING OP DE VERGADERINGEN
M.B.T. HET EINDRAPPORT
6.
Besluiten over bevordering en afwijzing worden genomen door de vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen aan de hand van de afgesproken overgangsnormen.
In sommige gevallen kan het voorstel van de voorvergadering zijn, af te wijken van de
vastgestelde bevorderingsnormen.
In dat geval wordt er allereerst door de docentenvergadering gestemd of dit geval aangemerkt
wordt als “bijzonder”. Indien er een 2/3 meerderheid voor het afwijken van de vastgestelde
normen stemt, wordt in tweede instantie gestemd over het eigenlijke voorstel.
7.
Bij stemming over de bevordering of afwijzing van leerlingen moet men voor of tegen stemmen.
8.
Een docent die niet aanwezig is tijdens een rapportvergadering verliest zijn/haar stemrecht.
4
Puntsgewijs Vianen
C.
oktober 2014
OVERGANGSNORMEN
Algemeen
1.
De overgangsnormen worden door de schoolleiding jaarlijks vastgesteld. Daarna volgt instemming
door de MR.
2.
Voldoende-onvoldoende (tekortpunten) afspraken:

5,5 en hoger = voldoende [= 6]

4,5 t/m 5,4 = 1 tekortpunt [= 5]

3,5 t/m 4,4 = telt als 2 tekortpunten [= 4]

3,4 en lager = telt als 3 tekortpunten [= 3 of lager]
3.
Als de resultaten zodanig zijn, dat een leerling niet bevorderd kan worden, volgt een advies over
de verdere loopbaan. Doubleren is een mogelijkheid. Het moet de leerling wel een reëel
perspectief bieden en de rapportvergadering moet in meerderheid (meer dan de helft van de
aanwezigen) akkoord gaan.
4.
Meer dan éénmaal doubleren in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan. Hierbij wordt hetzelfde
leerjaar schoolbreed en inclusief afstromen opgevat.
5.
In twee opeenvolgende leerjaren doubleren is evenmin toegestaan. Ook hier worden de leerjaren
schoolbreed opgevat.
6.
In principe is na doubleren in de onderbouw geen tussentijdse opstroom naar een hoger niveau
mogelijk. Na afronding van de opleiding kan opstroom, mits aan de voorwaarden voldaan, wel
weer plaatsvinden.
7.
Een leerling wordt niet voorwaardelijk bevorderd.
8.
De schoolleiding kan een leerling het recht op doubleren in een aantal gevallen ontnemen:
 als dit bij de toelating nadrukkelijk is afgesproken;
 als in de loop van de cursus wordt vastgesteld dat inzet en houding van een leerling veel te
wensen overlaten.
De schoolleiding kan er pas toe overgaan een leerling het recht op doubleren te ontnemen, nadat
hij tijdig en meermalen is gewaarschuwd en zijn ouders voor 1 mei hierover schriftelijk zijn
geïnformeerd.
9.
Indien een leerling bevorderd is, kan/kunnen hem 1 of meer taken worden opgedragen, wanneer
er sprake is van onvoldoende kennis om het/(de) desbetreffende vak(ken) in het volgende
leerjaar met goed gevolg af te ronden.
Deze taak/taken moeten voor de zomervakantie voldoende worden afgerond. Als de taak/taken
niet voldoende is/zijn, wordt de leerling niet toegelaten tot de lessen.
10.
Bij de toepassing van bovenstaande regels op een leerling wordt steeds rekening gehouden met
bijzondere omstandigheden. In bijzondere gevallen beslist de rapportvergadering.
11.
Maatschappelijke stage:
Een leerling is pas bevorderd als voldaan is aan de eisen rond de maatschappelijke stage:
e
e
alle 2 en 3 jaars leerlingen VMBO en H/V 15 uur MaS.
12.
Bij de overgangsvergadering rekenen we met de onafgeronde rapportcijfers.
5
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van vmbo 1 naar 2
De vakken in leerjaar 1 vmbo B/K/T
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur en Wiskunde.
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Drama, Techniek en Bewegingsonderwijs,
Mas, PSO
Cijfers op Tl- niveau
Vakken
Groep 1
Normen
Geen tekortpunten
Punten
Gemiddeld 8 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen T/H 2
Groep 1

1 of meer
VMBO-2
tekortpunten
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op Basis niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Maximaal 2
tekortpunten
Groep 1
3 of meer
tekortpunten
Punten
Doorstroom
Bevorderen
VMBO- 2
Bespreken:
Vmbo-2 of
doubleren
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te
worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden.
6
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van vmbo 2 naar leerjaar 3
De vakken in leerjaar 2 vmbo B/K/T
Groep 1: De determinerende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Mens en Maatschappij,
Mens en Natuur, Economie, rekenen en Wiskunde.
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: Godsdienst, Tekenen, Drama,
Handvaardigheid, Muziek, Techniek en Bewegingsonderwijs, Mas, PSO
Cijfers op Tl- niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Groep 1
Groep 1
1 tekortpunt
1 tekortpunt
Groep 1
2 tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6 of hoger.
Doorstroom
Bevorderen Tl-3
Gemiddeld 6,5 of hoger
Gemiddeld niet lager dan
6,3
Gemiddeld 6,5 of hoger
Bevorderen Tl-3
Bespreken KBL-3 of
Tl-3
Bespreken KBL-3 of
Tl-3
Bevorderen KBL-3
Groep 1
1 tekortpunt in toekomstig
examenvakkenpakket
+
Niet gekozen vakken max 1
tekortpunt
 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op Basis niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Max 1 tekortpunt in
toekomstig
examenvakkenpakket
Groep 1
Meer dan 1 terkortpunt in
toekomstige
examenvakkenpakket
Punten
Doorstroom
Bevorderen
BBL-3
Bespreken:
BBL-3 of doubleren

Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te
worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden.
7
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van vmbo 3 naar leerjaar 4
De vakken in leerjaar 3 vmbo BBL/KBL
Groep 1: De determinerende vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer
H&A/Consumptief: H&A of Ct Economie en keuzevak Wiskunde of Duits
Zorg en Welzijn :
Z&W, Biologie en keuzevak Wiskunde of Maatschappijleer 2
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: Godsdienst, CKV, Bv,
Bewegingsonderwijs
Leerjaar 3 vmbo- BBL (basis)
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Punten
Doorstroom
Bevorderen BBL-4
Groep 1
Max 2 tekorten in Vg
Bevorderen BBL-4
+
1 overig vak minimal 7
+
Max 1 tekortpunt in ED3
Groep 1
Meer dan 2 tekortpunten in Vg
Bespreken BBL-4 of
Of
doubleren
Meer dan 1 tekortpunt in ED3
 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Geen tekortpunten. Wel tekortpunten dan bespreekgeval
Groep 2
Leerjaar 3 vmbo- KBL (kader)
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Punten
Doorstroom
Bevorderen KBL-4
Groep 1
Max 2 tekorten in Vg
Bevorderen KBL-4
+
1 overig vak minimal 7
+
Max 1 tekortpunt in ED3
Groep 1
Meer dan 2 tekortpunten in Vg
Bespreken KBL-4,
Of
BBL-4 of doubleren
Meer dan 1 tekortpunt in ED3
 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Geen tekortpunten. Wel tekortpunten dan bespreekgeval
Groep 2


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te
worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden.
8
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van TL/Havo 1 naar leerjaar 2
De vakken in leerjaar 1 TL/Havo
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie en
Economie.
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Drama, Techniek en Bewegingsonderwijs,
Mas
Cijfers op Havo niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten

Punten
Gemiddeld 8 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen H/V 2
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op TL niveau
Vakken
Groep 1
Groep 1
Normen
Maximaal 2
tekortpunten
3 of meer
tekortpunten
Punten
Doorstroom
Bevorderen T/H 2
Bespreken:
T/H 2, B/T 2 of
doubleren
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 2, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te
worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden.
9
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van TL/Havo 2 naar leerjaar 3.
De vakken in leerjaar 2 TL/Havo
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde,
Natuur/Scheikunde, Biologie/Verzorging en Economie.
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Drama, Techniek en Bewegingsonderwijs.
Cijfers op Havo niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Groep 1


Max. 2 tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6,0 of
hoger
Gemiddeld 6,5 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen Havo 3
Bevorderen Havo 3
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Er is voor deze leerlingen geen bespreekzone.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft , wordt deze besproken.
Cijfers op TL niveau
Vakken
Groep 1
Normen
Maximaal 3
tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6,0 of
hoger
Doorstroom
Bevorderen TL3
Groep 1
Maximaal 4
tekortpunten
Gemiddeld 6,0 of
hoger
Bespreken:
TL3 of KL 3 of
doubleren
Groep 1
4 tekortpunten of meer.
En/of
Doubleren of
Gericht
doorstromen*
Gemiddeld lager dan 6,0
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft, wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 2, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
10
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van vmbo Tl-3 naar leerjaar 4
De vakken in leerjaar 3 vmbo theoretische leerweg
Groep 1: De determinerende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur/Scheikunde, Biologie, Economie
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: Godsdienst, CKV, Bv,
Bewegingsonderwijs
Leerjaar 3 VMBO-Thoretische leerweg (Tl)
Vakken
Normen
Groep 1
Max 1 tekortpunt in toekomstig
examenvakkenpakket
+
Max 2 tekortpunten in niet
gekozen vakken
+
Max 1 tekortpunt in ED3 in
gekozen examenvakkenpakket
Punten
Doorstroom
Gemiddeld 6
of hoger
Bevorderen TL-4
Groep 1
Max 1 tekortpunt in toekomstig
examenvakkenpakket
+
Meer dan 2 tekortpunten in niet
gekozen vakken
+
Max 1 tekortpunt in ED3 in
gekozen examenvakkenpakket
Lager dan 6
gemiddeld
Bespreken Tl-4,
KBL-4 of doubleren
Groep 1
Max 1 tekortpunt in toekomstig
examenvakkenpakket
Lager dan 6
gemiddeld
Bespreken Tl-4,
KBL-4 of doubleren
Groep 1
Meer dan 2 tekortpunten in Vg
Bespreken Tl-4,
Of
KBL-4 of doubleren
Meer dan 1 tekortpunt in ED3
 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5
toegestaan.
Geen tekortpunten. Wel tekortpunten dan bespreekgeval
Groep 2
11
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van H/V 1 naar leerjaar 2
De vakken in leerjaar 1 H/V
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde en Biologie
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Kunst en Cultuur, science, Bewegingsonderwijs en Mas
Cijfers op Atheneum niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen H/V 2
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op HAVO niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger
Doorstroom
Bevorderen H/V 2
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Lager dan 6
gemiddeld
Bespreken:
H/V-2, T/H-2, of
doubleren
Groep 1
1x5 + 1x4
Gemiddeld 6 of
hoger
Bespreken:
H/V-2, T/H-2, of
doubleren
Bevorderen T/H-2
Groep 1
Meer tekortpunten
dan 1x5 + 1x4
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
12
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van H/V 2 naar leerjaar 3
De vakken in leerjaar 2 H/V
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde,
Natuur/Scheikunde en Biologie
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Kunst en Cultuur, science, Bewegingsonderwijs en Mas
Cijfers op Atheneum niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Geen tekortpunten
Groep 1
Max 1 tekortpunt
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen
Atheneum-3
Bevorderen
Atheneum-3
Groep1
Max 1 tekortpunt
Bespreken
Atheneum-3
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op HAVO niveau
Vakken
Normen
Groep 1
1x5 of 1x4
Gemiddeld 6,5 of
hoger
Niet lager dan 6,3
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger
Doorstroom
Bevorderen
HAVO-3
Bespreken:
HAVO-3, Tl-3 of
doubleren
Groep 1
1x5 of 1x4
Gemiddeld 5,9 of
hoger
Groep 1
2x5 of 1x4+1x5
Gemiddeld 6 of
hoger
Bespreken:
HAVO-3, Tl-3 of
doubleren
Groep 1
Meer tekortpunten
Bespreken
dan 2x5 of 1x4+1x5
Doubleren of Tl-3
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
13
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
De doorstroming van H/V 3 naar leerjaar 4
De vakken in leerjaar 3 H/V
Groep 1: De determinerende vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde en Economie
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken:
Godsdienst, Tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, Bewegingsonderwijs en Mas
Cijfers op Atheneum niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger.
Doorstroom
Bevorderen
Atheneum-4
Bespreken
Atheneum-4, HAVO4 of doubleren
Groep1
2x5+ 1x4
Gemiddeld 6 of
Bespreken
hoger.
Atheneum-4, HAVO4 of doubleren
Groep 1
Meer tekortpunten
Bespreken HAVO-3,
dan 2x5 + 1x4
HAVO-4, Tl-3, Tl-4 of
doubleren
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.
Cijfers op HAVO niveau
Vakken
Normen
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Gemiddeld lager dan
6
Punten
Gemiddeld 6 of
hoger
Doorstroom
Bevorderen
HAVO-4
Bespreken:
HAVO-4, Tl-4 of
doubleren
Groep 1
Max 2 tekortpunten
Gemiddeld lager dan
6
Groep 1
2x5 + 1x4
Gemiddeld 6 of
hoger
Bespreken:
HAVO-4, Tl-4 of
doubleren
Groep 1
Meer tekortpunten
Bespreken
dan 2x5 + 1x4
Doubleren, Tl-3 of
Tl-4
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan.
Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken.


Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering
besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een
onderwijsroute op een andere school zijn.
Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 1, kan hij/zij
niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone
14
Puntsgewijs Vianen
oktober 2014
Tussentijdse overstap H3 naar A3
Procedure
1. De HAVO-leerling voldoet met rapport 1 aan overstapnorm en geeft de wens aan om over te stappen
naar het atheneum
2. In de periode tussen rapport 1 en 2 maakt de leerling, indien mogelijk, ook het atheneumdeel van de
toets. De docent geeft voor de gemaakte toets apart een HAVO en een atheneumcijfer. In deze
periode
telt het HAVO-cijfer nog mee voor rapport 2.
3. De rapportvergadering naar aanleiding van rapport 2 beslist over de overstap op grond van de
overstapnorm.
4. De overgestapte atheneumleerling wordt voor de overgang alleen beoordeeld op de cijfers van periode
3 en 4. De leerling wordt beoordeeld op de reguliere overgangsnorm klas 3 atheneum.
Overstapnorm
Groep 1 vakken (Ne, En, Fa, Wi, Ak, Gs, Du, Na, Sk, Ec) 70 punten. (HAVO-rapport)
(Dus gemiddeld een 7, zonder tekortpunten)
Voor de vakken Ne, En, Wi en voor één MVT (Du of Fa) is het cijfer minimaal een 7,0 (dit in verband met
de nieuwe slaag-zak norm en het feit dat de leerling op het vwo verplicht Du of Fa moet doen.
Groep 2 vakken (Te, Hv, Mu, De, Bo, Go) 36 punten zonder tekortpunten
Groep 1 vakken
Aantal onvoldoendes
0
Min. aantal
punten
70
Groep 2 vakken
Aantal
onvoldoendes
0
resultaat
Min. aantal
punten
36
Overstappen naar ath.
Aanvullende eis:
Voor de vakken Ne, En, Wi en voor één MVT (Du of Fa) is het cijfer minimaal een 7,0
15
Puntsgewijs Vianen
D.
oktober 2014
Overgangsnormen LWOO
Overgangsregeling van klas B1 met leerwegondersteuning naar klas 2
Zie overgangsregeling klas 1 VMBO en de advisering van het kernteam (zie hieronder bij klas 2)
Overgangsregeling van klas B2 met leerwegondersteuning naar klas 3
In principe stromen alle leerlingen uit klas 2 met een LWOO-beschikking door naar het derde leerjaar.
De leerlingen volgen bij de kernvakken: ne, en, wi, mens en maatschappij, mens en natuur een
individueel programma. De algemene doorstroomnormen van klas 2 VMBO kunnen daardoor niet van
toepassing zijn op deze groep. We gaan uit van een ononderbroken leerlijn voor deze leerlingen, die
slechts bij uitzondering zal worden onderbroken. Er moet dan sprake zijn van (grote) hiaten in de
basiskennis vereist voor het volgen van klas 3 basisberoepsgericht met leerwegondersteuning.
In de bovenbouw zijn er in Oosterlicht Vianen in principe geen LWOO-klassen meer.
Op basis van de sectorkeuze wordt er zorgvuldig gekeken naar de meest geschikte klas.
Leerlingen met een LWOO-beschikking worden goed gemonitord op hun onderwijsresultaten.
Ze houden op basis van hun LWOO-beschikking recht extra ondersteuning. Deze zal waar nodig
geboden worden.
De mogelijkheden in klas 3 zijn de volgende:
 Leerlingen met een lwoo beschikking kunnen in klas 3 kiezen voor Z&W, H&A of Consumptief op
basis of kader niveau
 Theoretische leerweg in uitzonderlijke gevallen
De rapportage c.q. advisering door het kernteam van de klas vindt als volgt plaats:
1. de ouders ontvangen bij ieder rapport een cijferlijst en een woordrapportage om een indruk te
krijgen van de prestaties van hun kind
2. bij het tweede rapport zal een voorlopig advies uitgebracht worden op grond van de dan
beschikbare gegevens
3. bij de derde rapportage wordt een vervolgadvies gegeven op basis van de inschatting van de
basisvaardigheden, de voortgang bij taal en rekenen (= didactische leeftijdsequivalent = DLE),
de resultaten van de vakken en de ontwikkeling van de leerlingen
4. bij het vierde cijferrapport wordt een bindend advies uitgebracht.
Overgangsregeling van klas B3 met leerwegondersteuning naar klas 4
Zie overgangsregeling klas 3 BBL en de advisering van het kernteam (zie hierboven bij klas 2).
16
Puntsgewijs Vianen
E.
oktober 2014
DOORSTROOMCRITERIA VOOR OVERSTAP
Overstap TL 4 – HAVO 4
Met een TL diploma kan een leerling overstappen naar HAVO 4.
Voorwaarden voor overstap:
- leerlingen hebben een pakket gevolgd dat aansluit bij één van de vier profielen in de bovenbouw
HAVO
- een 6,8 gemiddeld
- een positief advies van de meerderheid van vakdocenten
Afhankelijk van het gekozen profiel zal de leerling een inhaalprogramma voor bepaalde vakken moeten
volgen. Wanneer een leerling door wil stromen naar HAVO 4 moet dit voor 1 maart bij de mentor/decaan
kenbaar gemaakt worden.
Overstap HAVO 3 – TL-4
Leerlingen kunnen vanuit HAVO 3 gericht worden bevorderd naar TL4. Deze leerlingen missen het
voorexamenjaar (TL3) waarin al wel resultaten zijn behaald en opdrachten zijn gedaan die meetellen
voor het Schoolexamen.
Overstappen is dan ook alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden:
 een goede motivatie is noodzakelijk. Dit komt in een gesprek met de coördinator leerlingzaken of
de afdelingsleider uitgebreid aan de orde.
 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten op het eindrapport minimaal 16 punten
zijn behaald
 het CKV-programma moet worden ingehaald en verslagen daarvan moeten voor de
herfstvakantie worden ingeleverd.
 er moeten aan het begin van de nieuwe cursus (TL 4) 4 boekverslagen voor het vak Nederlands
klaar liggen.
Overstap HAVO 3 – TL-3
Een leerling die niet voldoet aan de bovenstaande criteria heeft de mogelijkheid te doubleren in HAVO 3
of in te stromen in TL 3. De rapportvergadering beslist in dat geval.
17
Puntsgewijs Vianen
F.
oktober 2014
REVISIE
1. In geval van gerichte doorstroming of doubleren: De leerling en zijn/haar ouders/verzorgers
worden op dezelfde dag waarop de rapportvergadering beslist tot leerwegverandering of bij
doubleren, geïnformeerd door de mentor over de beslissing van de rapportvergadering.
2. Indien een leerling, zijn/haar ouders/verzorgers en/of een docent het niet eens is/zijn met de
beslissing van de rapportvergadering kan/kunnen hij/zij binnen 1 werkdag nadat zij ingelicht zijn
over het besluit schriftelijk (per brief of e-mail) om revisie verzoeken. Revisie is alleen mogelijk
als er argumenten zijn die op het moment van de rapportvergadering niet bekend waren en van
invloed kunnen zijn op de besluitvorming.
3. Revisie dient te worden aangevraagd bij de betreffende afdelingsleider.
4. Het besluit om tot revisie over te gaan, wordt genomen door de afdelingsleider .
5. Bij revisie wordt de leerling besproken in de vergadering van zijn/haar docenten en de
afdelingsleider.
6. De afdelingsleider brengt de indiener van het verzoek om revisie mondeling (telefonisch)
dezelfde dag en schriftelijk de volgende dag op de hoogte van de beslissing van de
revisievergadering.
G.
BEZWAAR
Indien de leerling, en in geval van minderjarigheid zijn/haar ouders/verzorgers, zich niet kunnen
verenigen met de eindbeslissing, dan kunnen zij tegen die beslissing schriftelijk bezwaar aantekenen bij
de rector. Bezwaar kan pas worden gemaakt na mededeling van die eindbeslissing.
De rector beslist, na overleg met de afdelingsleider. Ouders worden binnen 5 schooldagen na de
ontvangst van het bezwaar schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.
Indien de ouders tegen deze beslissing in beroep willen gaan, treedt de Klachtenregeling in werking.
18