Ondersteuningsplan Waskemeer

CSG Liudger Waskemeer
Ondersteuningsplan
2014-2016
Voorwoord
De locatie Waskemeer staat voor eigenwijs en betrokken onderwijs voor vmbo tl en de onderbouw
van vmbo kb, havo en vwo. Met een stabiel leerlingenaantal van ongeveer 230 leerlingen vormen we
een kleine school met korte lijnen. We voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Als het hen goed
gaat, gaat het ons ook goed.
Relatie, competentie en autonomie zijn voorwaardelijk wanneer we willen dat kinderen tot maximale
ontplooiing komen. We zijn blij dat onze leerlingen en ouders onze school ervaren als een veilige plek
om te leren, dat blijkt uit een onderzoek dat in 2012 door bureau Halt is uitgevoerd (terug te vinden
op vensters voor verantwoording, www.venstervo.nl. Voor ons zijn alle leerlingen uniek, waarbij we
er naar streven dat elke leerling een fijne schooltijd heeft en met plezier in leren minimaal het
diploma haalt op het niveau dat door de basisschool geadviseerd is.
De mentor is in onze organisatie de spil in die begeleiding. Hij of zij onderhoudt de contacten met de
leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s), maar ook die met de vakdocenten van de klas. De
mentor is wekelijks te bereiken voor ouder(s)/verzorger(s) tijdens een speciaal ingepland telefonisch
spreekuur. Per e-mail kan ook altijd contact opgenomen worden. Verder zijn er de zogenaamde
mentoren/docentenspreekmiddagen en –avonden.
Iedere mentor werkt vanuit het begeleidingsplan voor mentoren. In dit plan is opgesteld wat er per
jaar van de mentor verwacht wordt (denk aan de hoeveelheid gesprekken met de leerling op
jaarbasis en de frequentie van het contact met ouder(s)/verzorger(s)).
Voor de meeste leerlingen is deze basisbegeleiding voldoende.
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig.
In het kader van Passend Onderwijs hebben wij als school een ondersteuningsprofiel opgesteld. In
ons ondersteuningsprofiel staat schematisch weergegeven welke leerlingen wij welke passende vorm
van onderwijs kunnen bieden. Dit ondersteuningsplan is een concrete vertaling van het
ondersteuningsprofiel (zie bijlage).
In dit ondersteuningsplan leest u welke vormen van ondersteuning onze school dan kan bieden en
voor wie de begeleiding bedoeld is. Wat in dit plan aangeboden wordt, willen wij als school graag
samen met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) waarmaken, zodat de leerling later met veel
plezier terug kan kijken op zijn verblijf op onze locatie.
Waskemeer, oktober 2014
A. Prijs, zorgcoördinator
T. Keuning, locatiedirecteur
Bijlagen:
Kadernotities
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsplan 2014-2016
2
1. Organisatie onderwijsondersteuning
Ondersteuningsplan en visie
Onze school kenmerkt zich door haar eigen-wijze en betrokken karakter. Door de korte lijntjes en
aandacht voor iedere individuele leerling, proberen we uit een leerling te halen wat tot zijn
mogelijkheden behoort. We proberen een goede balans te vinden in relatie (ik hoor erbij),
competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Onze leerlingenzorg willen we vormgeven
vanuit het concept ‘1-zorgroute’. Dat wil zeggen dat we in ons onderwijs handelingsgericht en
planmatig te werk gaan, zodat een transparante zorgstructuur gecreëerd wordt. Daarnaast
verbeteren we hiermee de kwaliteit van het onderwijs.
Om ervoor te zorgen dat we het maximale uit onze leerlingen halen, brengen we zoveel mogelijk
structuur aan te brengen voor al onze leerlingen. We werken bijvoorbeeld met lessen van 60
minuten en we merken dat dit bij onze leerlingen voor rust zorgt. Daarnaast zorgen alle docenten
(en/of begeleiders) ervoor dat de planning voor de les op SOMtoday staat. Voor leerlingen, maar ook
voor ouders, is op deze manier inzichtelijk wat er gedaan moet worden voor elk vak (ook het
huiswerk is terug te vinden). De leerling is hierdoor ook door ouders beter te begeleiden. Tot slot
werken we van maandag tot en met vrijdag met KWT (KeuzeWerkTijd). Leerlingen kiezen dan tijdens
het vierde lesuur zelf welke les zij gaan volgen. Deze uren zijn ervoor bedoeld om extra bij te
spijkeren voor een vak, of voor extra verdieping te gaan voor een vak. Het is ook een moment
waarop alvast met het huiswerk voor het betreffende vak begonnen kan worden.
Leerlingvolgsysteem
Onze locatie gebruikt SOMtoday voor het overzichtelijk bijhouden van leerlinggegevens. Zo zijn de
basisgegevens af te lezen in SOMtoday (toetsscores van CITO-toetsen, drempeltoetsen, enz.) en kun
je er als docent je cijfers invoeren. SOMtoday is tevens bedoeld om de absentie te registreren.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om binnen het zgn. ‘zorgvierkant’ begeleidingsverslagen
(verslagen van mentorgesprekken, verslagen van gesprekken met ouder(s)/verzorgers, enz.) in te
voeren. Tot slot bestaat de mogelijkheid om opgegeven huiswerk op te nemen in SOMtoday. De
afspraak bij ons op school is dat elke docent dit doet, zodat ouders SOMtoday als leidraad kunnen
gebruiken.
Door alle informatie binnen één digitaal systeem te verzamelen, kunnen, voor leerlingen die dat
nodig hebben, op eenvoudige wijze OPP’s gemaakt worden (OPP= ontwikkelperspectief).
SOMtoday heeft ook een app. Leerlingen kunnen dan niet net zoveel inzien als op de website, maar
wel is het meest recente huiswerk te zien en voor elk vak het laatste ingevoerde cijfer.
Verzuim
Op onze locatie is de conciërge degene die de telefonische absentmeldingen aanneemt en invoert in
het systeem van SOM. Tevens zorgt diegene ervoor dat de absentiebriefjes verwerkt worden.
Docenten zijn hierdoor direct op de hoogte van afwezige leerlingen. Te laat-komers dienen zich hier
te melden en ook dit wordt terplekke ingevoerd.
Op onze locatie werken we met een verzuimprotocol (zie bijlage). Verzuim wordt op onze locatie
nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer een leerling namelijk frequent afwezig is, kan dit een
teken zijn voor onderliggende problematiek. Daarnaast vinden wij dat het volgen van de lessen een
voorwaarde is voor schoolsucces.
Interne overlegstructuren
Wij werken op onze school met drie leerlingbesprekingen per jaar. Ter voorbereiding vult iedere
lesgevende docent voor de leerlingen waar hij aan lesgeeft een signaleringslijst (Cordys) in binnen
SOM. Deze signaleringslijst gaat in op werkhouding, gedrag, huiswerk, taakaanpak en welzijn.
Daarnaast is er ruimte voor opmerkingen. Aan de hand van de ingevulde signaleringslijsten, maakt de
Ondersteuningsplan 2014-2016
3
mentor een keuze in de te bespreken leerlingen van zijn mentorklas (3 à 4 leerlingen per
leerlingbespreking). Voor deze leerling wordt binnen de leerlingbespreking volgens een vast format
een actieplan opgesteld. De evaluatie van het actieplan vindt plaats in de eerstvolgende
leerlingbespreking. Tussentijds is er contact met ouder(s)/verzorger(s) en leerling over het
opgestelde actieplan.
Naast de leerlingbesprekingen zijn er jaarlijks drie cijferbesprekingen. Tijdens deze besprekingen
vormen de overgangsnormen in principe de leidraad. De mentor zit zijn/haar klas voor tijdens deze
besprekingen. Wanneer er knelpunten zijn voor een leerling, wordt daar een actie opgezet. Indien er
al een actieplan ligt, wordt de actie / worden de acties aan dit actieplan toegevoegd.
Als er zich situaties met de leerling voordoen die meer aandacht en ondersteuning behoeven, dan
gaat de verwijzing als volgt:
- Mentor geeft door aan zorgcoördinator.
- De zorgcoördinator overlegt in principe altijd met de leerlingcoördinator (wekelijks staat er
een intern overleg gepland).
- Samen schatten zij in wat nodig is.
- Waar nodig schakelt de zorgcoördinator, in samenspraak met de mentor, interne of externe
ondersteuning in.
Het verwijzen naar externe ondersteuning verloopt soms via het ZAT, maar in veel gevallen gebeurt
dit ook rechtstreeks.
Voor mentoren is er op verschillende momenten in het schooljaar, 1 of 2 keer per periode, een
mentorenoverleg. Tijdens dit overleg is er ruimte voor intervisie t.a.v. de eigen mentorklas. Tevens is
het bedoeld om af te stemmen over de invulling van Leefstijl (vak waarin de sociaal-emotionele
ontwikkeling centraal staan) en de mentoruren (aanleren studievaardigheden en reflectie op het
leerproces en de leerresultaten).
Personeel- en leerling ondersteuning en scholing
Docenten en onderwijsondersteunend persoon hebben in algemene zin een signalerende en
ondersteunende taak bij de zorg voor alle leerlingen. Hun rol zal toenemen naarmate zij meer bij de
leerling betrokken zijn. De mentor neemt een centrale plaats in bij de begeleiding en ontwikkeling
van de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s).
We streven schoolbreed een opbrengstgerichte werkcultuur na. Dat wil zeggen dat we als personeel
en leerlingen systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van ieders prestaties. Of de
prestaties van leerlingen ‘in orde’ zijn, is onderwerp van gesprek op basis van toetsgegevens (naast
de methodeafhankelijke toetsen werken wij met CITO-0-3), maar ook op basis van observaties en
andere in de klas verzamelde gegevens over de voortgang van de leerlingen. Op basis van de
gegevens van CITO-0-3 werken we in het schooljaar 2014-2015 toe naar het opstellen en uitvoeren
van klassenhandelingsplannen.
Differentiëren binnen de lessen is iets wat nauw samenhangt met deze opbrengstgerichte
werkcultuur. In het kader van passend onderwijs is daarom gekozen voor gerichte scholing op dit vlak
(schooljaar 2012-2013 en 2013-2014). Momenteel is er een werkgroep opgestart om het
differentiëren nog verder de school in de krijgen. Het leren van elkaar is in deze werkgroep het
uitgangspunt.
Scholing op het gebied van zorg gebeurt jaarlijks en is verplicht voor iedereen. De personeelsleden
zijn nauw betrokken bij het kiezen van datgene wat aan de orde gesteld wordt.
Toelating
Het primair en voortgezet onderwijs in Friesland hebben samen een instrument ontwikkeld om de
advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1 van het voortgezet onderwijs beter te laten verlopen,
de Friese Plaatsingswijzer. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen op het meest passende
onderwijsniveau in het vervolgonderwijs te laten instromen.
Ondersteuningsplan 2014-2016
4
Bij de Friese plaatsingswijzer wordt uitgegaan van de vaardigheidsscores van de leerling vanaf groep
6 van de basisschool op de domeinen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Binnen
de Friese plaatsingswijzer wordt een kind op basis van deze scores aangemeld op een
onderwijsniveau en op een profiel. Door het juiste profiel te kiezen ontstaat er ‘bespreekruimte’ voor
de kinderen, die misschien niet helemaal aan de eisen voor het betreffende niveau voldoen, maar
daar naar het oordeel van de leerkracht wel thuis horen. Het advies van de leerkracht en de uitslag
van de CITO, drempeltest of drempeltoets vormen een second opinion. Met ingang van 2014 is het
PO verantwoordelijk voor de plaatsingsadviezen. Dit moet uiterlijk 15 maart gebeuren. Om voor de
leerlingen een zo goed mogelijke plaatsing te realiseren, zullen er met het PO afspraken gemaakt
worden om leerlingen waarover twijfel bestaat voor de tijd te bespreken.
Bijlagen:
Verzuimprotocol
Format actieplan
Overgangsnormen
Ondersteuningsplan 2014-2016
5
Mentoraat
De mentor speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van onze leerlingen en vormt daarbij de spil
van het geheel. Deze geeft niet alleen les (zijn eigen vak, mentorles en Leefstijl), maar heeft ook als
taak de leerlingen te begeleiden tijdens hun schoolperiode. De mentor houdt de resultaten bij, voert
regelmatig gesprekken met de leerlingen, heeft contacten met de ouders, vakdocenten en is, indien
van toepassing, betrokken bij de ontwikkeling van ontwikkelperspectieven voor extra ondersteuning.
De taken van iedere mentor staan bij ons op school beschreven in het begeleidingsplan voor
mentoren. Van iedere mentor wordt verwacht dat hij of zij volgens deze richtlijnen te werk gaat.
Voor het grootste deel van onze leerlingen is deze primaire begeleiding voldoende.
Voor een aantal leerlingen is meer ondersteuning nodig.
Elke mentorklas heeft een klassenvertegenwoordiger. Al deze klassenvertegenwoordigers samen
vormen de leerlingenraad. Een aantal keer per jaar komen deze leerlingen bijeen om feedback te
geven op bepaalde onderwijskundige thema’s. Ook is er de mogelijkheid om eigen onderwerpen in te
brengen.
School en ouders
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich
(mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat de
ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn docent. De
ouders tonen belangstelling, helpen hun kind keuzes maken, scheppen voorwaarden voor het
huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Ook bezoeken zij ouderavonden, tonen zij
initiatief tijdens 10-minutengesprekken en tonen respect voor de leraar en de school.
Als locatie Waskemeer hebben we een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit circa acht
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit verschillende stromen en leerjaren. Tevens wordt in de
samenstelling rekening gehouden met de geografische spreiding, waardoor ouder(s)/verzorger(s) uit
de omliggende dorpen van de school vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroep vergadert, samen
met een lid van de locatieleiding, vier maal per schooljaar. Meer informatie over de klankbordgroep
is te vinden op de website van onze locatie.
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is vraagbaak voor mentoren, de leerlingcoördinator en de locatiedirecteur en
geeft adviezen voor de aanpak van problemen en bekijkt welke vorm van ondersteuning nodig is. Zij
maakt onderdeel uit van het ZAT (Zorg Advies Team) en heeft overleg met externe instanties zoals
Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Voor alle
scholen is het in orde hebben van de zgn. ‘meldcode kindermishandeling’ een verplichting. Als locatie
hebben we ervoor gekozen om de meldcode te gebruiken die Liudgerbreed wordt gebruikt. In
september 2013 heeft het team training gekregen in de signalering van kindermishandeling en de te
volgen stappen bij de constatering van kindermishandeling.
Bijlagen:
Begeleidingspapieren mentoraat
Studievaardigheden
Taakomschrijving zorgcoördinator
Ondersteuningsplan 2014-2016
6
Leerwegondersteuning (LWOO)
Wanneer leerlingen op onze school worden aangemeld, kijkt de toelatingscommissie samen met de
orthopedagoog naar de onderwijskundige rapporten. Op basis daarvan wordt gekeken of een leerling
in aanmerking komt voor een LWOO-onderzoek. Een LWOO-onderzoek wordt afgenomen wanneer
de leerlingen nog in groep 8 van de basisschool zitten en is bedoeld om vast te stellen of een leerling
leerachterstanden heeft op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen.
Criteria voor een LWOO-financiering: de leerling moet een IQ hebben tussen 75 en 90, daarnaast
moet hij op minimaal twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en
spelling) een leerachterstand hebben van minimaal anderhalf jaar (en dit mag niet de combinatie
technisch lezen – spelling zijn).
Een IQ van 90-120 is ook een mogelijkheid. Leerlingen met een IQ in deze bandbreedte kunnen
worden toegelaten tot het LWOO als ze een leerachterstand van minstens anderhalf jaar hebben (1 DLE/DL = 0,250) op twee van de volgende vier gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen
en spelling. Bij die twee gebieden moet dan in ieder geval Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen
zitten. Daarnaast moet bij leerlingen met een IQ in deze bandbreedte sprake zijn van sociaalemotionele problematiek die verband houdt met de leerachterstanden van de leerling. De
problematiek moet m.b.v. de uitslagen van tenminste twee persoonlijkheidstesten aangetoond
worden door een diagnostisch geschoolde psycholoog of diagnostisch geschoolde orthopedagoog.
Met een LWOO-indicatie krijgt onze school middelen om extra ondersteuning in te zetten.
Leerlingen met een LWOO-indicatie krijgen wekelijks minimaal één en maximaal twee uren KWT
aangeboden waarin met hun gewerkt wordt aan het inlopen van de achterstanden cq. het aanleren
van vaardigheden om te leren omgaan met hun sociaal-emotionele problematiek.
Welke begeleiden geboden wordt, staat beschreven in een persoonlijk handelingsplan of
groepshandelingsplan.
Leerlinggebonden financiering (LGF)
Met ingang van schooljaar 2014-2015 is de leerlinggebonden financiering (het welbekende
‘rugzakje’) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt elke school een bepaald zorgbudget en de
school mag zelf bepalen hoe het zorgbudget uitgegeven wordt. De leerlingen die een LGF hadden (en
die eigenlijk nog recht hebben op begeleiding) krijgen van ons een persoonlijk begeleider
toegewezen (dezelfde regeling als voorheen). De zorgcoördinator stelt (in samenspraak met de
persoonlijk begeleider) een ontwikkelperspectief op, waarin de doelen voor een bepaalde periode
worden vastgelegd. Tussentijds wordt er geëvalueerd en wordt gekeken of de opgestelde doelen
behaald zijn.
Omdat de LGF met ingang van schooljaar 2014-2015 is komen te vervallen, worden er ook geen
indicaties meer afgegeven voor een LGF. Het is echter wel zo dat een aantal leerlingen het binnen
onze school niet zal redden met enkel de basisondersteuning van de mentor. Voor deze leerlingen
wordt ook een persoonlijk begeleider aangewezen. Deze leerlingen krijgen dezelfde behandeling als
de oud-leerlingen met een LGF. Welke leerlingen wel/niet een persoonlijk begeleider toegewezen
krijgen, wordt altijd gedaan in overleg tussen de locatiedirecteur, de leerling-coördinator en de
zorgcoördinator.
Interne ondersteuning
De begeleiding van leerlingen vindt met name plaats in de lessituatie. Daarnaast werkt onze school
met KWT-uren. KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Binnen dit uur (van maandag t/m donderdag) kan de
leerling voor een groot deel zelf bepalen hoe hij zijn tijd gaat besteden. Op deze manier wordt een
leerling zelf verantwoordelijk als het gaat om het kijken naar de opbrengsten. Met enige begeleiding
van de mentor stuurt de leerling het leerproces, indien noodzakelijk, zelf bij. Hij kan bijvoorbeeld
naar een vak waar hij moeite mee heeft, voor extra ondersteuning, maar ook kan hij naar een vak
waar hij heel goed in is (voor extra uitdaging). KWT wordt door ouders en leerlingen als zeer prettig
ervaren, omdat ook een deel van het huiswerk van het betreffende vak al gedaan kan worden binnen
Ondersteuningsplan 2014-2016
7
KWT. Voor de leerlingen die dat nodig hebben bieden we ook buiten de lessituatie verschillende
vormen van ondersteuning aan. De mentor stemt deze begeleiding af met ouder(s)/verzorger(s) en
leerling.
A) RT
Op basis van de instroomgegevens, de uitslagen van CITO 0-3 en de tussentijdse schoolprestaties,
bieden wij extra begeleiding, in de vorm van RT, aan. Deze RT wordt aangeboden binnen de KWTuren. 3 keer in de week staat RT taal op het rooster, RT rekenen staat tevens 4 keer per week op het
rooster. Deze RT is voor zowel leerlingen uit de onderbouw als de bovenbouw.
Bij RT taal wordt ingestoken op begrijpend lezen en spelling (onderverdeling in werkwoordspelling en
niet-werkwoordspelling).
Bij RT rekenen wordt ingestoken op verhoudingen, getallen, meten en meetkunde en verbanden.
B) HSU
Twee keer per week is er voor de leerlingen de mogelijkheid om HSU te volgen. HSU staat voor
huiswerkstudieuur. Onder begeleiding van een docent kan de leerling zijn huiswerk maken en zijn
toetsen leren. De begeleidende docent is echter niet een coach. HSU betekent niet meer dan een
werkplek voor de leerling.
C) Begeleiding studievaardigheden
Met ingang van cursusjaar 2014-2015 vindt de begeleiding van de studievaardigheden (indien daar
meer behoefte aan is dan enkel de basisbegeleiding van de mentor) plaats tijdens KWT. De mentor
kan (in samenspraak met de ouders) een leerling voor dit KWT-uur aanmelden. Aangegeven wordt
wat de hulpvraag is en daar wordt zo praktisch mogelijk op ingestoken (wat kun jij zelf doen om dit
aan te pakken?). Gestreefd wordt naar kleine groepen, zodat individuele accenten gelegd kunnen
worden.
D) Dyslexie
Leerlingen met dyslexie vallen onder de verantwoordelijkheid van de dyslexiecoach. Screening en
ondersteuning van leerlingen met dyslexie wordt uitgevoerd aan de hand van het dyslexieprotocol
van de locatie. De dyslexiecoach gaat in het begin van het schooljaar in gesprek met de leerling en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), om te bespreken wat de behoeften van de leerling zijn voor dat
schooljaar. Op basis van dit gesprek wordt een handelingsplan opgesteld, waarin de gemaakte
afspraken beschreven staan (bijv. gebruik van daisyspeler, of Kurzweil). Het handelingsplan wordt
vervolgens met het team besproken. Dyslectische leerlingen hebben sowieso recht op extra tijd voor
toetsen (10%). Iedere docent krijgt aan het begin van het jaar een overzicht van de dyslectische
leerlingen. Daarnaast beschikt iedere dyslectische leerling over een dyslexiepas. Deze pas kan
voorafgaand aan een toets op de tafel gelegd worden.
De dyslexiecoach geeft, indien nodig, mentoren en docenten advies en/of ondersteuning bij de
aanpak van problemen bij leerlingen met dyslexie. Voorafgaand aan een leerlingbespreking
bespreekt de dyslexiecoach ook de dyslectische leerlingen met de mentor door.
E) Dyscalculie
In 2014 is er een landelijk protocol dyscalculie voor het voortgezet onderwijs gekomen. Daar gaat de
dyscalculiecoach gedurende het schooljaar 2014-2015 ook mee aan de slag. Gekeken zal worden, aan
de hand van het landelijke protocol, welke faciliteiten wij onze leerlingen kunnen bieden op dit vlak.
Dyscalculie heeft, vanwege het ontbreken van een protocol, jaren minimale aandacht gekregen.
Bijlagen:
Afspraken PO-VO dyslexie
Dyslexieprotocol
Ondersteuningsplan 2014-2016
8
Externe begeleiding
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Om elk
kind een passende onderwijsplek te bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in een
regionaal samenwerkingsverband. Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Zuid-Oost
Friesland. Het samenwerkingsverband maakt o.a. afspraken over welke begeleiding de reguliere
scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van
de ondersteuningsmiddelen.
Binnen het samenwerkingsverband is een consultatieteam werkzaam. Als school kunnen we
laagdrempelig en zonder indicatie om advies en begeleiding vragen aan het consultatieteam bij
problemen in de basisondersteuning en extra ondersteuning van leerlingen. Het consultatieteam
werkt vraaggestuurd en heeft een adviesfunctie naar ons als school (geen toetsingsfunctie,
onderzoeksfunctie of toewijzingsfunctie). Het consultatieteam bestaat uit generalisten en
clusterexperts.
Elke week is de orthopedagoog een dagdeel op onze locatie. In eerste instantie heeft zij een
adviserende rol naar de zorgcoördinator en/of docenten. Daarnaast neemt de orthopedagoog
LWOO-onderzoeken af en is ze nauw betrokken bij dyslexieonderzoeken. In het kader van de
ondersteuning of verwijzing observeert de orthopedagoog waar nodig ook leerlingen.
Schoolmaatschappelijk werk is er voor de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de school. Het belang
van de leerling staat hierbij centraal.
Het schoolmaatschappelijk werk helpt de leerling bij problemen die de leerling in het functioneren
op school belemmeren (denk aan het overlijden van een familielid, scheidingsproblematiek). De
mentor meldt aan bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met
schoolmaatschappelijk werk.
De jeugdverpleegkundige kan door gesprekken met leerlingen vroegtijdig mogelijke
gezondheidsproblemen signaleren. Ook draagt ze zorg voor de ziek gemelde of afwezige leerling (is
er meer aan de hand?).
De wijkagent maakt onderdeel uit van het ZAT, daarnaast heeft hij een adviserende en preventieve
rol binnen onze school (verzorgen van gastlessen bijvoorbeeld).
Om de sociale weerbaarheid bij leerlingen te vergroten, bieden wij ieder schooljaar op onze locatie
een sociale vaardigheidstraining aan. We stellen als voorwaarde dat de leerling gemotiveerd is en de
ouders de training goedkeuren. Leerlingen kunnen worden aangemeld door ouders, in samenspraak
met school. De zorgcoördinator coördineert de aanmelding.
Speciale schoolinterne opvangvoorzieningen
Op onze locatie beschikken we niet over een interne time-out voorziening (ernstig
grensoverschrijdend gedrag komt op onze school ook zelden voor). De leerlingen die in aanmerking
komen voor een time-out, worden op onze locatie in principe meteen doorverwezen naar het OPDC.
Ondersteuningsplan 2014-2016
9
Hulpvragen en niveaus van zorg
Op onze locatie bieden wij ook onderwijs aan leerlingen met een specifieke hulpvraag. Bij de
toelating van een leerling met een specifieke hulpvraag zal steeds een individuele afweging gemaakt
worden. Centraal in de afweging zal steeds de vraag staan of onze school, naar verwachting, in staat
zal zijn om de voorwaarden te kunnen scheppen om de leerling op een verantwoorde wijze op te
kunnen vangen en de gewenste zorg te bieden. Er moet perspectief zijn dat de leerling zich zal
ontwikkelen op een zodanige manier dat de doelen van de school gehaald kunnen worden.
Per cluster zijn indicatoren en contra-indicatoren geformuleerd met behulp waarvan genoemde
individuele afweging gemaakt kan worden. Deze staan uitgebreid beschreven in het
ondersteuningsprofiel van onze school.
Kort samengevat betekent dat dat onze school prima leerlingen kan begeleiden met een hulpvraag
op cognitief gebied (leerachterstand, dyslexie, dyscalculie). Leerlingen met gedragsmatige
problematiek (voorheen cluster 4) kunnen binnen bepaalde grenzen ook door ons worden begeleid.
Onze school kan geen ondersteuning bieden bij visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen.
Bijlagen:
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsplan 2014-2016
10
Nawoord
In dit ondersteuningsplan zijn de kaders en uitwerking omschreven zoals die op dit moment actueel
zijn in onze school. Op punten zijn wij in ontwikkeling en dat wordt vertaald naar de aanpassing in
het ondersteuningsplan 2016. Wij leggen de lat hoog als het gaat om het leveren van kwalitatief goed
onderwijs en in dat kader zal ook dit jaar weer verplichte scholing plaatsvinden. Ook
taakomschrijvingen, werkwijze en verwijzingen moeten duidelijk in kaart gebracht worden. Ieder
schooljaar zal daarom voor de zorgcoördinator een planning gemaakt worden, waarin opgenomen
staat wat voor dat schooljaar de doelen zijn.
Bijlagen:
Overzicht clusters
Ondersteuningsplan 2014-2016
11
Lijst met afkortingen
OOP
ZAT
LWOO
KWT
RT
HSU
PCL
onderwijsondersteunend personeel
zorgadviesteam, overlegmoment waarbij zorgcoördinator
advies kan vragen over leerlingen bij vertegenwoordigers van externe
partijen als Centrum Jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk,
enz.
leerwegondersteunend onderwijs
keuzewerktijd
remedial teaching
huiswerkstudieuur
permanente commissie leerlingenzorg
Ondersteuningsplan 2014-2016
12