Dit rapport dient ingevuld te worden voor VMBO

AOC Oost
Locatie Borculo
Ruurloseweg 35
7271 RS Borculo
tel. 0545 259910
fax 0545 259911
e-mail [email protected]
I.v.m. handtekening graag uitprinten en toesturen.
Onderwijskundig rapport voor het VMBO
Naam (basis)school: _____________________________________________________________
Brinnummer: __________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode/Plaats: ________________________________________________________________
Postadres (indien aanwezig): ______________________________________________________
Ingevuld door: ____________________________________functie: _______________________
Handtekening directeur: __________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________________
Naam leerling: __________________________________________________________________
Geboortedatum leerling: __________________Geboortegemeente: ______________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode Woonplaats: ___________________________________________________________
Naam ouder(s), verzorger(s):
_____________________________________________________
Handtekening ouder(s), verzorger(s) ________________________________________________
Datum: _________________________________________________________________________
2. Schoolloopbaan:
Geef d.m.v. kruisjes in de betreffende leerjaren aan in welke groep de leerling op uw school is
begonnen en waar deze nu zit. Plaats in de lege hokjes de cijfers van de leerjaren welke tweemaal
zijn doorlopen.
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Bijzondere gezinsomstandigheden:
nee
ja, te weten:
onderwijskundig rapport voor het VMBO
1
4. Medische gegevens:
Er is sprake van:
een medisch probleem, te weten
_________________________________________________________________________________
medicijngebruik i.v.m.
_____________________________________________________________
een probleem wat betreft zien / horen / spreken, te weten
_________________________________________________________________________________
gediagnogtiseerd voor adhd / add / ppdnos / anders/ , te weten
_________________________________________________________________________________
Leerlinggebondenfinanciering beschikbaar of aangevraagd (Zo ja, beschikking toevoegen)
Ja _________________Nee_______________________________________________________
5. Bijzondere gegevens:
Is de leerling gedurende de basisschoolperiode psychologisch/pedagogisch/didactisch door een
testbureau of schoolbegeleidingsdienst onderzocht? (bijv. i.v.m. dyslexie)
Zo ja, Verklaring toevoegen
Nee
Ja, omdat
datum onderzoek
Uit het onderzoek bleek dat
(S.v.p. kopie van het onderzoeksrapport meesturen).
De leerling heeft tijdens de basisschoolperiode gespecialiseerde hulp gekregen gedurende
i.v.m.
door
(hieronder valt zowel de interne als externe hulp)
Ruimte voor eventuele toelichting;
onderwijskundig rapport voor het VMBO
2
I.v.m. de normering nooit meer dan één hokje zwart maken!
1. heeft altijd huiswerk in orde
HUISWERK
2. wil altijd de baas spelen
OVERHEERSING
3. werkt ijverig
IJVER
huiswerk nooit in orde
speelt nooit de baas
is lui
4. is gemotiveerd voor werk op school
INTERESSE
toont geen interesse in schoolwerk
5. houdt standpunt koppig vol
KOPPIGHEID
is meestal bereid standpunt te wijzigen
6. heeft veel vrienden
VRIENDSCHAP
7. luistert aandachtig
AANDACHT
8. kan goed met klasgenoten samenwerken
SAMENWERKING
heeft geen vrienden
kan aandacht kort vasthouden
kan niet met klasgenoten samenwerken
9. is altijd vrolijk
STEMMING
is chagrijnig
10. kan onder tijdsdruk prestaties leveren
TIJDSDRUK
presteert niets onder tijdsdruk
11. heeft veel zelfvertrouwen
ZELFVERTROUWEN
heeft weinig zelfvertrouwen
12. levert meestal constante prestaties
REGELMAAT
levert sterk wisselende prestaties
13. treedt beslist op
BESLISTHEID
is weifelend in optreden
14. heeft goed contact met klasgenoten
15. maakt het werk met volharding af
CONTACT
DOORZETTINGSVERMOGEN
16. kan aandacht langdurig op werk richten
CONCENTRATIE
17. treedt zelfverzekerd op
ZELFVERZEKERHEID
18. geeft nooit ongelijk toe
STANDVASTIGHEID
maakt ruzie met klasgenoten
heeft veel aanmoediging nodig
is snel afgeleid
twijfelt vaak aan eigen kunnen
erkent makkelijk ongelijk
19. past zich gemakkelijk aan in de groep
AANPASSING
is een eenling
20. vindt snel aansluiting bij de groep
AANSLUITING
houdt zich afzijdig van de groep
21. werkt gemotiveerd
WERKINZET
22. is sterk geneigd om anderen te plagen
PESTGEDRAG
moet steeds gestimuleerd worden
plaagt anderen zelden
7. Leervoorwaarden (als aanvulling op de 22 vragenlijst)
onderwijskundig rapport voor het VMBO
3
Er is sprake van:
zwakke grove motoriek
zwakke fijne motoriek
zwak ruimtelijk inzicht
gepest worden
sociale angst
geringe zelfstandigheid
impulsiviteit
overactief gedrag
zwakke concentratie
laag werktempo
lesverstorend gedrag
moeilijk corrigeerbaar gedrag
geringe motivatie voor onderwijs
Onplezierig gedrag t.o.v. leerkrachten, te weten_______________________________________
_________________________________________________________________________________
veelvuldig verzuim t.g.v.__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Beheersingsniveau van kennis en vaardigheden
(uitdraai uit het leerlingvolgsysteem meesturen)
Technisch lezen DLE: ___________Gebruikte toets (versie)________________________________
Toetsdatum:____________________
Begrijpend lezen DLE: ___________Gebruikte toets (versie)________________________________
Toetsdatum:____________________
Spellen
DLE: ___________Gebruikte toets (versie)________________________________
Toetsdatum:____________________
Rekenen:
DLE: ___________Gebruikte toets (versie)________________________________
Toetsdatum:____________________
9. Schooladvies voortgezet onderwijs:
Voor welk schooltype vindt u de leerling het meest geschikt?
Dit is het schoolkeuze-advies zoals aan de ouders is meegedeeld.
advies
wens ouders
basisschool
VMBO G/T
VMBO K
VMBO B
Cito strookje of verslag ander eindonderzoek basisonderwijs meesturen met dit rapport.
10. De school vindt een gesprek over deze leerling:
noodzakelijk
niet noodzakelijk
Plaatsing betekent uitschrijving op de basisschool per 31 juli a.s. en inschrijving op AOC Oost locatie
Borculo per 1 augustus a.s.
onderwijskundig rapport voor het VMBO
4