Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Werk & Inkomen / 1061
Portefeuillehouder
T. Tankir
Samenvatting
De fractie van D66 van de gemeenteraad Nijmegen heeft
schriftelijke raadsvragen gesteld conform artikel 39 van het reglement
van orde. De vragen gaan over werkcorporaties in het algemeen en
over reeds failliet verklaarde werkcorporaties.
Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
MO10, Anne van den Ende, 2471
Datum ambtelijk voorstel
17 november 2014
Registratienummer
14.0012303
Ter besluitvorming door het college
1. Brief aan de fractie van D66 over faillissementen werkcorporaties
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
vast te stellen.
Steller
Anne van den Ende
 Alleen ter besluitvorming door het College
Besluit B&W d.d.
 Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer:
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
CVS raadsvragen D66 faillissementen werkcorporaties (2)
Collegevoorstel
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax
(024) 323 59 92
E-mail
[email protected]
Aan de fractie van D66
T.a.v. de heer M. Groothuizen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
MO10/14.0012304
Anne van den Ende
Onderwerp
Datum uw brief
Doorkiesnummer
Schriftelijke raadsvragen over
faillissementen werkcorporaties
17 oktober 2014
(024) 3292471
Geachte heer Groothuizen,
Op 17 oktober hebben wij uw schriftelijke raadsvragen conform artikel 39 van het reglement
van orde ontvangen betreffende faillissementen van werkcorporaties. In deze brief beantwoorden
wij uw vragen.
Op dit moment zijn we bezig met het evalueren van de werkcorporaties en raamovereenkomsten.
De uitkomsten uit deze evaluatie stellen we beschikbaar aan het Werkbedrijf en hier zal ook de
raad over worden geïnformeerd.
1. Met welke werkcorporaties heeft de gemeente tot op heden samengewerkt?
1. Ambachtsplein, 2. BikeWerk, 3. BorisXL, 4. De werkgroep (DAR), 5. Droomvilla LUX,
6. FacSkills, 7. Grootboek & Co, 8. Maatschappelijke dienstverlening (Inter-Lokaal), 9. Mode Met
een Missie, 10. Motorcycle Support. 11. Oog voor talent (Iriszorg), 12. Parkeerplaats Oude Stad,
13. Salus Gelria (WZW), 14. Salus Home & Living, 15. Stichting DON (Collusie), 16. Voskookt,
17. Wereldkoks, 18. Zonnetrein, 19. 2Switch.
2. Met welke werkcorporaties werkt de gemeente op dit moment samen?
We zijn gestopt met Salus Home & Living. De overeenkomst met Stichting DON eindigt van
rechtswege op 31-12-2014.
3. Met welke werkcorporaties is de gemeente voornemens te gaan samenwerken?
Er van uitgaande dat u vraagt naar voornemens tot samenwerking met nieuwe werkcorporaties:
We richten geen nieuwe werkcorporaties meer op. De komende periode gaan we vooral sturen
op leerwerk-omgevingen en leerwerktrajecten.
4. Hoeveel werkcorporaties of moederondernemingen daarvan zijn failliet gegaan? Om
welke werkcorporaties/moederbedrijven gaat het?
Er is 1 werkcorporatie failliet gegaan: Salus Home & Living. Op 3 juli 2014 is Stichting Collusie,
samenwerkingspartner van Stichting DON, failliet verklaard. Werkcorporatie DON is buiten dit
faillissement gebleven.
www.nijmegen.nl
vragen D66- faillissement werkcorporaties 17-11-2014 d
Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Vervolgvel
1
5. Hoe wordt de uitstroom gemonitord? Is er een volgsysteem?
Elke werkcorporatie heeft een contactpersoon vanuit de gemeente; een bemiddelaar. De
bemiddelaar onderhoudt de contacten met de kandidaten in traject bij de betreffende
werkcorporatie. Gezamenlijk met de begeleider(s) vanuit de werkcorporatie wordt de voortgang
van elke kandidaat op individueel niveau gemonitord. Daarnaast wordt de in- en uitstroom van
kandidaten gemonitord via het GWS-systeem.
Uit de landelijke benchmark blijkt dat Nijmegen sinds januari 2013 beter presteert op de
bijstandsontwikkeling. Een verklaring die dezelfde benchmark geeft is dat wij noemenswaardig
meer participatieplaatsen inzetten. De werkcorporaties hebben daar mede vorm aan gegeven. De
route is vaak dat een kandidaat start bij een werkcorporaties en dan daarna via een andere
participatieplaats doorstroomt. Daarnaast kan ook blijken dat de kandidaat eigenlijk niet in staat is
tot reguliere arbeid. Ook dit is een belangrijke constatering voor de rest van het reintegratietraject. Het traject bij een werkcorporatie krijgt daarmee een belangrijke diagnose
functie. Diagnose op de werkvloer in plaats van in de spreekkamer
6. Hoeveel mensen zijn in heel 2013 duurzaam uitgestroomd?
In 2013 zijn er 29 kandidaten vanuit een werkcorporatie uitgestroomd naar werk. In 2013 zijn er
188 nieuwe kandidaten gestart met een leerwerktraject bij een werkcorporatie. Het totaal aantal
trajecten over 2013 bedroeg 267, het verschil zit in het aantal verlengingen van trajecten.
Zoals in het antwoord op vraag 5 ook staat beschreven dient er rekening te worden gehouden
met een groot aantal activeringstrajecten bij de werkcorporaties. Hierbij het doel in eerste
instantie doorstroom naar een leerwerkplek is en (nog) niet de uitstroom naar duurzaam werk.
7. Hoeveel mensen zijn tot nu toe in 2014 duurzaam uitgestroomd?
Tot en met oktober 2014 zijn er 30 kandidaten vanuit een werkcorporatie uitgestroomd naar werk.
In 2014 zijn er 396 nieuwe kandidaten gestart met een leerwerktraject bij een werkcorporatie. Het
totaal aantal trajecten over 2014 tot en met oktober bedroeg 490.
8. Wat is het totaalbedrag dat aan werkcorporaties is uitgegeven van het begin tot heden?
(Het gaat niet alleen om opstartsubsidies, zoals u in uw brief aan de heer Nooijen al
heeft aangegeven, maar ook om de vergoeding per cliënt en eventuele andere
uitgaven.)
€ 1.146.443,- Verstrekte opstartsubsidie in de periode 2011 t/m 2013
1
€ 2.787.528,- Begeleidingsvergoeding en scholingskosten over 2011 t/m 2014
€ 3.933.971,- Totaalbedrag uitgegeven aan werkcorporaties over de periode 2011 t/m 2014
9. Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Citybooks. Zo ja, hoe groot is die
vordering?
Nee.
1
Over de periode 2011 t/m 2013 bestaan de bedragen uit begeleidingsvergoeding incl
vergoeding voor scholingskosten. De bedragen over 2014 zijn deels geschat en bestaan enkel uit
begeleidingsvergoeding (exclusief scholingsvergoeding).
www.nijmegen.nl
vragen D66- faillissement werkcorporaties 17-11-2014 d
Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Vervolgvel
2
10. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen?
Nee.
11. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in Citybooks. Het gaat hier om
opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen.
Citybooks was geen werkcorporatie, we hebben aan hen ook geen opstartsubsidie verleend. Wij
hebben met Citybooks wel afspraken gemaakt over het begeleiden van kandidaten in een
leerwerktraject. Er is in totaal € 1.566,- verstrekt aan Citybooks, dit betrof enkel vergoeding voor
begeleiding.
12. Hoeveel mensen met een leer/werktraject bij Citybooks zijn duurzaam uitgestroomd?
Bij de aanvang van de overeenkomst met Citybooks zijn er 9 kandidaten gestart met een
leerwerktraject, 2 kandidaten zijn regulier uitgestroomd bij Citybooks. De uitstroom was door het
faillissement van het bedrijf helaas niet duurzaam.
13. Hoe is de beoordeling om met Citybooks in zee gegaan gemaakt? Op basis van welke
informatie?
Citybooks heeft een projectplan ingediend en er hebben verschillende gesprekken plaats
gevonden tussen de gemeente en de bestuurders van Citybooks.
14. Hoe is gemonitord of Citybooks levensvatbaar was en dus zijn re-integratiedoelstellingen
kon waarmaken?
Organisaties waar wij kandidaten plaatsen zonder een opstartsubsidie te verlenen worden niet
getoetst op hun levensvatbaarheid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun (financiële)
bedrijfsvoering. Aan Citybooks is geen opstartsubsidie verleend. Wij hebben in de gesprekken
gestuurd op goede begeleiding voor onze kandidaten.
15. Was het bij uw college bekend dat de vennootschap al enige jaren geen winst maakte?
Zo ja, waarom is dan toch besloten met Salus in zee te gaan?
Nee, hiervan waren wij niet op de hoogte.
16. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen in totaal (opstartsubsidie, bedrag per cliënt
en eventuele andere vergoedingen) gestoken in Salus Transfer B. VP. (In uw brief aan
de heer Nooijen geeft u alleen aan dat de opstartsubsidie 100.000 euro was.)
€ 100.000,- opstartsubsidie
€ 89.238,- begeleidingsvergoeding + vergoeding scholingskosten
€ 189.238,- totaal bedrag betaald ten behoeve van de werkcorporatie Salus Home&Living
www.nijmegen.nl
vragen D66- faillissement werkcorporaties 17-11-2014 d
Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Vervolgvel
3
17. Sinds wanneer was u op de hoogte van het faillissement van de Stichting Collusie?
Woensdag 6 augustus 2014 hebben wij geconstateerd dat Stichting Collusie failliet was verklaard.
18. Hoeveel leer/werk trajecten waren er bij Collusie ondergebracht?
Geen, Stichting Collusie is partner van Stichting werkcorporatie DON. Met Stichting
werkcorporatie DON hebben wij een overeenkomst afgesloten. Op 17 september 2014 zaten er
34 kandidaten in traject bij werkcorporatie DON. Het contract geeft ruimte voor maximaal 50
kandidaten.
19. Wat is het gevolg van het faillissement voor de mensen met een leer/werktraject?
Het faillissement van Stichting Collusie heeft geen gevolgen voor de kandidaten in een
leerwerktraject bij de werkcorporatie DON.
20. Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Stichting Collusie? Zo ja, hoe
groot is die vordering?
Ja, we hebben een openstaande vordering van € 13.841,98 op Stichting Collusie. Dit betreft een
eindafrekening van id-banen uit 2012 en heeft geen betrekking op werkcorporatie DON. Deze
vordering is ter verificatie ingediend bij de curator van Stichting Collusie.
21. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen?
Nee.
22. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in de Stichting Collusie? Het gaat
hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen.
Onderstaande bedragen hebben betrekking op de overeenkomst met Stichting werkcorporatie
DON.
€ 26.400,- opstartsubsidie
€ 7.325,- begeleidingsvergoeding periode 2013
€ 110.229,- geschatte begeleidingsvergoeding over 2014
€ 143.954,23. Hoeveel mensen met een leer/werktraject zijn duurzaam uitgestroomd?
Volgens onze gegevens zijn er 3 kandidaten vanuit de werkcorporatie DON uitgestroomd naar
regulier werk. Een kandidaat is na een maand al ontslagen, of de uitstroom van de andere
kandidaten duurzaam is zal de tijd uitwijzen.
www.nijmegen.nl
vragen D66- faillissement werkcorporaties 17-11-2014 d
Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Vervolgvel
4
24. Is het juist dat het project DON een doorstart overweegt?
Er is geen sprake van een doorstart, zie antwoord vraag 18. De overeenkomst met Stichting DON
eindigt van rechtswege op 31-12-2014. De huidige kandidaten in traject kunnen dit afmaken.
25. Zo ja, hoe staat u hier tegenover? Waarom?
Zie antwoord vraag 24.
Hoogachtend,
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
www.nijmegen.nl
vragen D66- faillissement werkcorporaties 17-11-2014 d
rE;3g.nr.:
afgedaan:
Nijmegen, 17 oktober 2014
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders ex artikel 39 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.
Betreft: faillissementen werkcorporaties
Geacht college,
Op 1 juli 2014 is de Stichting Collusie door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. 1
Wij begrijpen dat het werkbedrijf Duurzame Ontwikkeling Nijmegen deel uit maakt van deze
S'h'
ttc tmg. 2
Het is niet de eerste keer dat een werkcorporatie failliet gaat. Op 23 september 2013 is Salus
Transfer B.V., waar de werkcorporatie Salus Home and Living onder viel al failliet verklaard.
3
Over deze kwestie werden al een aantal vragen gesteld aan uw college. Op 14 mei 2013 is
ook Cityhooks NL B.V. failliet verkaard.
Deze faillissementen geven ons aanleiding tot de volgende algemene vragen over
werkcorporaties:
1.
Met welke werkcorporaties heeft de gemeente tot op heden samengewerkt?
2.
Met welke werkcorporaties werkt de gemeente op dit moment samen?
3.
Met welke werkcorporaties is de gemeente voornemens te gaan samenwerken?
4.
Hoeveel werkcorporaties of moederondernemingen daarvan zijn failliet gegaan? Om
welke werkcorporaties/moederbedrijven gaat het?
5.
Hoe wordt de uitstroom gemonitord? Is er een volgsysteem?
6.
Hoeveel mensen zijn in heel 2013 duurzaam uitgestroomd?
7.
Hoeveel mensen zijn tot nu toe in 2014 duurzaam uitgestroomd?
8.
Wat is het totaalbedrag dat aan werkcorporaties is uitgegeven van het begin tot heden?
(Het gaat niet alleen om opstartsubsidies, zoals u in uw brief aan de heer Nooijen al
heeft aangegeven, maar ook om de vergoeding per cliënt en eventuele andere
uitgaven.)
Naast deze algemene vragen hebben wij een aantal vragen over de bovengenoemde
werkcorporati es/rechtspersonen.
Faillissement Cityhooks NL B.V.
1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon,
www. faillissementsdossier.nl.
2
mr.
J.A. Stal, Cleber Advocaten, 24 juli 2014. Zie
http://www2.nijmegen.nVcontent/1336945/overzicht van_werkcorporaties
3http://www2.nijmegen.nl/mmbaseiattachments11506616/C20131 022o 3.16 MOlO Vragen SP en Fractie Wi
tsenhuijsen opleidingswinkel Salus Home
Living.pdf; schriftelijke raadsvragen over werkcorporatie Salus
van raadslid Nooijen, 25 oktober 2013, antwoorden college 26 november 2013.
Wij lezen in het faillissementsverslag van curator Van der Meeren van 21 augustus 2014 dat
er bij Citybooks 20 mensen in loondienst waren en er 38 leer/werktrajecten liepen. Blijkens
dit verslag is de vennootschap op 15 november 2012 opgericht en op 7 mei 2013 failliet
verklaard. 4
9.
Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Citybooks? Zo ja, hoe groot is die
vordering?
10. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen?
11. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in Citybooks? Het gaat hier om
opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen.
12. Hoeveel mensen met een leer/werktraject bij Citybooks zijn duurzaam uitgestroomd?
Uit de beschrijving van de curator blijkt dat er slechts 10 opdrachten waren ten tijde van het
faillissementen, die zijn verkocht. 5 De curator vermeldt ook dat naar zijn mening "de
verwachtingen van de bestuurders over de inkomsten nogal rooskleurig waren".
Gecombineerd met het gegeven dat de vennootschap reeds na zes maanden failliet is gegaan,
roept dit vragen op over de levensvatbaarheid van de vetmootschap. Daarover hebben wij de
volgende vragen:
13. Hoe is de beoordeling om met Citybooks in zee gegaan gemaakt? Op basis van welke
informatie?
14. Hoe is gemonitord of Citybooks levensvatbaar was en dus zijn re·
integratiedoelstellingen kon waarmaken?
Faillissement Salus Transfer B.V.
Bij brief van 22 oktober 2013 heeft uw college in antwoord op vragen van de raadsleden
Witsenhuijsen en Helmer een aantal vragen beantwoord over het faillissement van Salus
Transfer B. V.6 Bij brief van 26 november 2013 heeft u ook een aantal vragen beantwoord
van raadslid Nooijen. In aanvulling daarop hebben wij de volgende vragen.
Wij lezen in het verslag van curator Van der Meeren van 29 oktober 2013 dat de
vennootschap al enige jaren geen winst maakte. Dat roept vragen op over de
levensvatbaarheid van de vennootschap.
15. Was het bij uw college bekend dat de vennootschap al enige jaren geen winst maakte?
Zo ja, waarom is dan toch besloten met Salus in zee te gaan?
16. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen in totaal (opstartsubsidie, bedrag per cliënt
en eventuele andere vergoedingen) gestoken in Sa lus Transfer B.V.? (In uw brief aan
de heer Nooijen geeft u alleen aan dat de opstartsubsidie 100.000 euro was.)
4
Vijfde verslag in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITYBOOKS
5
Tweede verslag in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NL B.V., 21 augustus 2014. Zie www .failissemnetsdossier.nl
CITYBOOKS NL B.V., 21 augustus 2013. Zie www.failissemnetsdossier.nl
6
http://www2.nijmegen.nl!mmbase/attachments/ 1506616/C20 131022o_3.16 MO10_Vragen_SP_en_Fractie_Wi
_
tsenhuijsen opleidingswinkel_Sa lus_Home_Living.pdf
_
2
Faillissement Collusie
Wij lezen in het verslag van curator Stal dat Collusie jaarlijks 120 mensen zou plaatsen.7 In
een ander verslag van de curator lezen wij dat "nader onderzoek en overleg van partijen
inmiddels (heeft) opgeleverd dat het project in Nijmegen (DON) niet in St. Collusie, maar in
8
St. DON thuis hoort, zodat het niet door het faillissement wordt geraakt."
17. Sinds wanneer was u op de hoogte van het faillissement van de Stichting Collusie?
18. Hoeveel leer/werk trajecten waren er bij Collusie ondergebracht?
19. Wat is het gevolg van het faillissement voor de mensen met een leer/werktraject?
20. Heeft de gemeente Nijmegen nog een vordering op Stichting Collusie? Zo ja, hoe
groot is die vordering?
21. Heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op de gemeente Nijmegen?
22. Hoeveel geld heeft de gemeente Nijmegen gestoken in de Stichting Collusie? Het gaat
hier om opstartsubsidie, bedrag per cliënt en eventuele andere vergoedingen.
2 3. Hoeveel mensen met een leer/werktraject zijn duurzaam uitgestroomd?
24. Is het juist dat het project DON een doorstart overweegt?
25. Zo ja, hoe staat u hier tegenover? Waarom?
Hoogachtend,
7
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon, mr. J.A. Stal, Cleber Advocaten, 24 juli 2014. Zie
www.faillissementsdossier.nl.
8
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon, mr. J.A. Stal, Cleber Advocaten, 16 september 2014. Zie
www . faillissementsdossier.nl.
3