Voorstel werken met maatwerkcodes

Voorstel werken met ‘prestatiecodes’ in het sociaal domein – transities
Van: Vincent Weijers projectleider informatiehuishouding 3d Achterhoek
Datum:7 november 2014
Aan de regionale stuurgroep transities Achterhoek
Aanleiding
Hoe ga je nu regelen dat de opdrachtverstrekking voor maatwerk makkelijk en goed kan verlopen? Hoe
ga je al die duizenden facturen afhandelen? Hoe kun je begroten en je budgetten bewaken? Wanneer
krijgen we een opdracht?
Allemaal vragen van gemeenten zelf, maar ook van zorgaanbieders.
Deze notitie gaat in op de vragen en biedt een oplossing aan die eenvoudig toepasbaar is bij
gemeenten en bij zorgaanbieders.
Door diverse gesprekken met diverse mensen met eigen specialismen zijn we tot dit voorstel gekomen.
Naast mijn persoon hebben Geert te Brummelstroete (Berkelland-financieel consulent), Bert Zuidersma
(Berkelland-productdeskundige), Gerard Ensink (Doetinchem-functioneel beheer wmo-GWS), Mario
Damen (Winterswijk-informatiemanager) meegewerkt en meegedacht. Dat betekent dat alle facetten
van het proces in de backoffice onderzocht zijn op haalbaarheid van het voorstel.
Toelichting op enkele feiten:
1. Vanuit de zorgkantoren hebben de gemeenten de bestanden ontvangen van klanten voor zorg
en voor een groot deel jeugd. Deze bestanden gaan de gemeenten inlezen in hun
backofficesystemen. Dat is nodig voor de administratieve verwerking van maatwerkhulpvragen
richting aanbieders. Het is bij de Centric oplossing mogelijk de bestanden in te lezen en te
converteren naar de nieuwe maatwerkcodes.
2. Landelijk zal vanaf 1 januari een portal beschikbaar zijn om opdrachtverstrekking te doen naar
een zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan zijn factuur of declaratie kwijt op de portal. In het
eerste half jaar zal daar een vorm van automatisch berichtenverkeer bij komen. Dan kan de
verwerking geheel automatisch verlopen. De voorziening die hiervoor in het leven is geroepen
heet I-WMO.
3. In de aanbesteding voor de WMO+ is aan zorgaanbieders aangegeven dat met een vorm van
prestatieleveringen wordt gewerkt. Daar zijn er negen van opgenomen met een categorie van
licht, middelzwaar en zwaar. Deze maatwerkprestaties kun je voorzien van een code.
4. Voor de jeugd is het een gegeven dat de opdrachten door de gemeenten 1 op 1 overgenomen
worden. Voor de levering van de diensten bij de jeugd zijn al bestaande codes die op landelijk
niveau zijn gegeven. Voor 2015 zouden deze codes goed te hanteren zijn bij
opdrachtverstrekking maatwerk aan burgers en de facturering.
5. De meerwaarde voor de gemeente zit in het feit dat via de maatwerkcode het mogelijk is op
persoonsniveau, wijk-buurtniveau en kernen en aanbiedersniveau de informatie valt te
ontsluiten.
6. De meerwaarde voor gemeenten en zorgaanbieders is een eenduidige procesgang met heldere
opdrachten.
7. In de gemeente Berkelland richten we een apart bedrijf op in de financiële administratie met een
eigen begroting gebaseerd op de maatwerkcodes. Als je in de backoffice en financiële
administratie dezelfde codering kunt gebruik in het grootboek is het mogelijk om de monitoring
van de geldstroom te volgen en mogelijk bij te sturen. Dit vergt wel een nauwgezette
Voorstel
Voor de maatwerkoplossingen die zorgaanbieders aanbieden is een procesgang nodig om te komen tot
opdrachtverstrekking en declaratie. In de backofficesystemen van Centric en Pink Rocade is het
mogelijk om lokale productcodes te hanteren. Ook in het I-WMO portal is het mogelijk dezelfde lokale
productcodes te hanteren. Dat betekent dat de productcodes in het hele proces te gebruiken is. Dat
geeft voor de gemeenten, maar ook voor de zorgaanbieders een meerwaarde. Onderstaand
Pagina 1
processchema geeft een inzicht in het gebruik van de productcode. Wel moet duidelijk zijn dat de
productcode zoals die hier wordt gedefinieerd maatwerkoplossingen niet in de weg staan bij de WMO,
omdat deze zijn opgenomen in de aanbesteding en daardoor geen onbekend feit voor de
zorgaanbieders zal zijn.
Het processchema op de volgende pagina geeft aan hoe het procesverloop kan zijn met een
maatwerkcode (voorstel om de codes maar te benoemen).
Pagina 2
Het voorstel is om Achterhoek breed in te zetten op:
1. Een maatwerkcode op basis van de prestatievelden genoemd in de aanbestedingen WMO+;
2. Een maatwerkcode op basis van de huidige productcodes in gebruik bij de aanbieders van
jeugdzorg;
3. Deze codes vast te leggen in de backofficesystemen als maatwerkproducten gekoppeld aan de
leveranciers voor wat betref de WMO+ zorgaanbieders en de productcodes gebruikt in het
jeugddomein
4. Deze codes te hanteren in 2015 en voor 2016 aan te sluiten voor de dan geldende afspraken
en aanbestedingen met mogelijk een aangepaste codering
De voor de WMO+ benoemde maatwerkcodes zijn:
Individuele Ondersteuning Basis
Individuele Ondersteuning Middel
Individuele Ondersteuning Zwaar
Groepsgewijze Ondersteuning Basis
Groepsgewijze Ondersteuning Middel
Groepsgewijze Ondersteuning Zwaar
Kortdurend Verblijf
Vervoer
Vervoer met rolstoel
De codes voor de jeugdzorg volgen.
Pagina 3