Ontwerpbestemmingsplan Duivecate

Ontwerpbestemmingsplan DuivecateReggedal, herziening manege 't Oale
Spoor
Reactienota
1
N.J. van Hoegee, Van Corbachstraat 6, 7447 GL HELLENDOORN (13INK13525)
Ik heb het plan bekeken en kom tot de volgende opmerkingen;
1 Wat mij speciaal bezighoudt ís het speelveldje .Mijn vrouw en ik horen bij de initiatiefnemers om
speelgelegenheid voor de jeugd van onze wijk te krijgen .Ik sta positief t.o.v. het plan het speelveld te
verplaatsen naar het noordelijk gedeelte van het terrein,alleen onder bepaalde voorwaarden. Het
moet specifiek een speelveld zijn afgezonderd van het paardrijden, dus met een hek eromheen
,zodat er niet door paarden gebruik van gemaakt wordt. Ik ben van mening dat een speelveld en
paardrijden niet te combineren is. In het verleden is daar veel onenigheid over geweest en dat moet
op deze manier in de toekomst voorkomen worden.
Ik heb begrepen dat er een grondruil heeft plaatsgehad of plaats gaat vinden tussen gemeente en
manege .De gemeente houdt dus zeggenschap over het speelveld. Ik hoop dat ik t.z.t. mee mag
denken over de invulling van het terrein.
2. Het huidige speelterrein is nu toegang tot het bos voor vele wandelaars. Blijft er een wandelpad
bestaan?
3. Parkeergelegenheid en verkeersafhandeling.
Er zijn 30 parkeerplaatsen gepland. Dat is ,denk ik, te weinig .Dat kan tot opstoppingen leiden op de
geplande toegangsweg. Vooral omdat het verkeer via de zelfde route heen en terug moet .Het
aanvankelijke plan voor eenrichtingsverkeer heeft men laten varen. Ik voorzie problemen.
4. plaats van de hindernissen.
Waar blijven in dit plan de hindernissen voor het mennen? Is hier binnen de huidige grenzen nog wel
plaats voor?
Reactie gemeente:
Het huidige speelveld is nu ingericht als trapveldje voor jeugd uit de omgeving. Tevens wordt het
speelveld al jaren gebruikt als overloopruimte voor de hippische sport. Het verleggen van het
speelveld in noordelijke richting heeft als doel het gebruik ervan laagdrempeliger te maken,
simpelweg omdat het dan dichter bij de dorpskern ligt. Op dit moment bevindt er zich geen hek
tussen de dressuurweide en het speelveld en toch wordt van beide gebruik gemaakt. Het nieuwe
plan voorziet ook niet in een hek tussen beide gronden.
Het beoogde speelveld aan de noordzijde van het plan zal ook als trapveldje worden ingericht. Er
is dan ook geen sprake van een andere inrichting ten opzichte van de huidige situatie.
Er is in de loop van de jaren een struinpad ontstaan daar waar ongeveer de grens is tussen het
dressuurterrein en het speelveld. Dit struinpad is een wandelverbinding tussen het dorp en een
wandelpad ten oosten van de Hellendoornsebergweg, Het is feitelijk een ingang van het
bosgebied dat ten westen van het Reestpark ligt. Doordat de buitenbak geprojecteerd is op de
het struinpad verdwijnt deze. De bedoeling is om het struinpad te verleggen, zodat de verbinding
in stand blijft en wandelaars uit Hellendoorn het bos via hetzelfde bospad kunnen betreden.
Deze oplossing is hieronder op de luchtfoto schematisch weergegeven.
2
In geel is weergegeven het huidige struinpad over het speelveld, richting het begin van het
wandelpad in het bosgebied (rode stip). Het beoogde struinpad is weergegeven in groen.
Het aantal parkeerplaatsen dat in de toelichting is aangegeven wordt voldoende geacht voor het
reguliere gebruik van de manege en zullen er naar verwachting 26 auto's staan, al dan niet met
een aanhanger.
Ten noorden van de manege wordt in de Pastoor Rientjesstraat een verkeermaatregel getroffen in
de vorm van een rood-wit paalt. Dit ter voorkoming van doorgaand (sluip) verkeer door het
Reestpark en om de verkeersstromen te geleiden. De woningen worden ontsloten in noordelijke
richting (Van Corbachstraat/Pastoor Rientjesstraat) en de manege wordt ontsloten in zuidelijke
richting (Reestweg/Ninaberlaan).
Door de plannen van Stichting Ruitersport verdwijnen er ten opzichte van de huidige situatie
twee vaste hindernissen. Hiervoor zal er een vaste hindernis terugkomen elders op het menterrrein en zal gebruik worden gemaakt van een mobiele hindernis in de buitenbak.
Conclusie:
Het bestemmingsplan aanpassen m.b.t. het struinpad. Voor het overige de inhoud van de
zienswijze niet overnemen.
3
Close-up RO advies, namens familie H.M. Giezen, Ninaberlaan 11, 7447 A A HELLENDOORN
(13INK14256)
Namens de familie H.M. Giezen, Ninaberlaan 11, 7447 AA te Hellendoorn, wil ik een zienswijze indienen
op het ontwerp van het bestemmingsplan Duivecate-Reggedal, herziening manege t Oale Spoor,
bekend onder de naam: NL.IMRO.0163.BPNDOALESPOOR-ON01.
De herziening beoogd een complete herontwikkeling van de manege en de directe omgeving.
De zienswijze richt zich op de volgende onderdelen uit de herziening:
1. Bestemmingsomschrijving Sport - Manege
2. Type evenementen
3. Parkeren
4. Begrenzing bestemming 'Natuur'
5. Verankering bijlage 1 van de regels
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de diverse vaste onderdelen die
gekoppeld zijn aan deze ontwikkeling.
De onderdelen waarop cliënt een zienswijze indient zijn onderdeel van de hoofdstukken:
*
3, Planbeschrijving en
» 5, Milieu- en omgevingsaspecten
en dan specifiek de paragrafen:
» 3.2, Landschappelijke inpassing (met bijlagen in toelichting en regels)
» 3.3, Verkeer en parkeren
» 5.1, Geluid
» 5.5, Milieuzonering
en van de regels:
» artikei 3, Groen - Landschapswaarden,
« artikel 4, Natuur
» artikel 5, Sport - Manege,
» artikel 7, Wonen - 1 .
4
Ad 1. Bestemmingsomschrîjving Sport - Manege
In de bestemmìngsomschrijving van de bestemming Sport - Manege is het volgende opgenomen:
De voor "Sport - Manege" aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
a. manege;
b. paardensport;
c. evenementen;
Door deze omschrijving worden de evenementen gelijk gesteld aan de paardensportactiviteiten. Cliënt
acht dit onjuist, zeker gezien de begripsbepaling 'evenement' waarop onder Ad 2 nader wordt
ingegaan. Die hebben niets met de bestemming Sport te maken en dienen ondergeschikt te zijn aan de
sportactiviteiten. In de begripsbepalingen moet dan ook vastgelegd worden wat in dit geval onder
'ondergeschikt/ verstaan moet worden. Het kan niet zo zijn dat de gebrufksuren van de evenementen
die van de paardensportactiviteiten overtreffen. Dan is er immers volgens de SVBP 2012 sprake van
een verkeerde hoofdgroep en een verkeerde bestemming.
Conclusie bestemmingsomschrijving
De conclusie is dat:
» de omschrijving zijn doel voorbij schiet;
» de evenementen van even groot 'gewicht' zijn als de sportactiviteiten.
1.
U dient in de bestemmìngsomschrijving op te nemen dat de evenementenfunctìe ondergeschikt
moet blijven aan de paardensportfünctie en er dient een afdoende begripsbepaling
ondergeschikt opgenomen te worden in artikel 1.
Ad 2. Type evenementen
Volgens de regels zijn de volgende evenementen toegestaan (begrip 1.20):
1. elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een braderie, optocht, een feest, een
(muziek)voorstelling of wedstrijd;
2. Onder 1. wordt niet bedoeld: bioscoopvoorstellingen, markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid, onder
h, van de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen, het in een inrichting in de
zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen, betogingen, samenkomsten en
vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties en speelgelegenheden waarbij geld of voor
geld inwisselbare voorwerpen gewonnen of verloren kunnen worden;
Algemeen
Cliënt heeft geen bezwaren tegen een brede exploitatie van de hal, maar wel tegen de mogelijke
nadelige effecten die daaruit naar voren komen. Met name het risico dat er met regelmaat in de
avonduren en/of weekenden feesten gehouden gaan worden met optredens met geluidsversterking
stuit bij diënt op bezwaren. Er is immers voor geen enkele activiteit een maximum opgenomen. De
functies 'feest' en '(muziek)voorstelling' worden daarbij als strijdig met de natuurbelangen beschouwd
en niet passend op een locatie zo dicht op de natuur. Overigens lijkt ons ook sprake van oneerlijke
concurrentie met de bestaande horecabedrijven met feestvoorzieningen.
Het toelaten van zoveel functies betekent dat in de toelichting alle toegelaten functies en de daaraan
verbonden effecten in de milieuparagraaf aan de orde dienen te komen, dit is niet het geval.
De in de begripsbepalingen opgenomen uitzondering van toegestane activiteiten is alleen van
toepassing op de (eventuele) kantine van de manege. De uitzondering geldt niet voor de hal zelf.
Een inrichting is in de Drank- en Horecawet immers als volgt gedefinieerd":
Inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij
behorende terrassen voor zover die terrassen in leder geval bestemd zijn voor het verstrekken van
5
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van
een andere besloten ruimte;
Overigens wordt de woning Reestpark 27 in geen enkele toetsing meegenomen. Reden daarvoor is dat
in paragraaf 2.2. 'Huidige situatie' wordt aangegeven dat deze woning "op termijn gesloopt" wordt.
Welke termijn wordt daarbij niet aangegeven. Ook wordt gesuggereerd dat de woning (in het
moederplan Duivecate-Reggedal) al vanwege deze ontwikkeling is weg bestemd. Niets is minder waar,
de woning is nog nooit positief bestemd geweest.
De huidige bewoner van het pand is rond de pensioengerechtigde leeftijd. Aangezien bij cliënt bekend
is dat de huidige bewoner van het pand tot aan zijn overlijden in de woning mag blijven wonen, is het
aannemelijk dat de woning gedurende de hele planperiode nog bewoond wordt en dus ook als de hal In
gebruik genomen wordt. Daarom is een toetsing van het gehete plan aan deze woning op zijn plaats.
Geluid
In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op het geluid van het wegverkeer. De toetsing vindt alleen plaats op
de ontwikkeling van de nieuwe vier woningen. Er wordt echter niet ingegaan op de effecten van het
verkeer naar en van de manege op de bestaande woningen rondom de aan- en afvoerweg van de
manege, zijnde de woningen aan de Reestweg en het Reestpark. De Pastoor Rientjesstraat wordt
immers ten zuiden van de nieuwe woningen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dus alle verkeer
moet nu vanaf de Ninaberlaan/De Joncheerelaan via de Reestweg naar de manege en dat is anders
dan nu het geval is. Daarnaast lijkt door de toegestane functies het aantal motorvoertuigen dat de
locatie zal gaan bezoeken te gaan stijgen. Reden om in beeld te brengen of de geluidseffecten op de
woningen Reestweg 6 en 8 en Reestpark 27 de normen niet overschrijden.
In deze paragraaf wordt niet ingegaan op het geluid vanuit de inrichting op basis van de toegestane
activiteiten. Het benoemen van de milieuzoneringen in paragraaf 5.5. is daarvoor onvoldoende.
Milieuzonering
In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de milieuzonering. Binnen die paragraaf wordt echter alleen
ingegaan op de effecten van de inrichting als manege. Gesteld wordt dat alle geluidgevoelige
voorzieningen op een grotere afstand dan de norm van 30 meter (geur) liggen. De woning Reestpark
27 wordt daarbij niet geoordeeld, die op slechts 10 meter van de hal staat.
Nu het bestemmingsplan ook evenementen toelaat zal de milieuzonering ook op dat punt beoordeeld
moeten worden en dat is nu niet het geval (overigens is dat ook 30 meter, maar dan op geluid). De
regeis dekken de in de toelichting benoemde functies niet, want in de toelichting wordt ook gesproken
over een ijsbaan (blz. 19). Volgens de milieuzonering geldt daarvoor een richtafstand van 300 meter op
het onderdeel geluid. Deze is echter nu nog strijdig met de opgestelde regels, maar als er kosten voor
gemaakt gaan worden, zal deze functie zeker toegestaan worden via een evenementenvergunning.
Activiteitenbesluit
Opvallend genoemd mag worden dat er geen toetsing plaatsvindt aan het Activiteitenbesluit en de
daaruit vnnrtvlnplonrìo nnrmAn. Hlo 7 H n anHorc Har» Ho ruirmon uit- Ho R r r u - h u r o R o H r H w o n o n
- —
—
- —
#
r
~ —"
—
. — . . . — .
— -
—
—
—
.
—
— ——-w..
milieuzonering. Nu blijft onduidelijk of daaraan voldaan kan worden.
Conclusie type evenementen
De conclusie is dat:
» nu niet is aangetoond dat de woning binnen de planperiode van 10 jaar zal worden gesloopt,
het plan op deze woning moet worden getoetst;
* de bestemming functies toelaat die strijdig worden geacht met de locatie;
* de behandelde milieuaspecten in de toelichting onderbelicht zijn;
« niet alle toegelaten en beoogde functies behandeld zijn.
W UlWf fi Utr (.WW/WW//Vf ľW#' M L l Ľl^/lWI I I I I til I^^ĮJIIAI
I UUM
k
W rWHWIl
W
W WW VW/f.ŕfcMfcW Wf WW
(/fr»-MİWi/
e/7 functies die geluidsoverìast kunnen veroorzaken (muzìekvoorstellingen en feesten) te
schrappen.
Ad 3. Parkeren
In paragraaf 3.3.2 Parkeren wordt het volgende gesteld:
Er worden in totaal 43 parkeerplaatsen aangelegd aan de noord- en oostzijde van de vervangende
manege. Gezien het feit dat er slechts aan een beperkt aantal personen (circa 10 personen)
tegelijkertijd les wordt gegeven kan worden volstaan met dit aantal parkeerplaatsen.
Hier wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect parkeren geen belemmering vormt voor de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Cliënt acht deze onderbouwing op basis van de toegelaten activiteiten, het bij het bestemmingsplan
behorende Ruimtelijk kwaliteitsplan (bijlage 1 van de toelichting) c.q. Landschapsplan (bijlage 1 van de
regels) onvoldoende en onjuist
Het bevreemd cliënt dat beide bijlagen een andere benaming hebben, terwijl het beiden hetzelfde
document betreft en het document zelf de titel Landschapsinrichtingsplan draagt, maar dat ter zijde.
Volgens het Landschapsinrichtingsplan worden er 17 parkeerplaatsen voor combinaties aangelegd ten
noorden van de manegehal, 13 gestoken parkeerplaatsen voor auto's en 12/13 langsparkeerplaatsen
voor combinaties (verder combinaties genoemd) langs de toegangsweg. Er wordt dus rekening
gehouden met 30 combinaties.
Aantallen
De onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen is niet juist.
Gesteld wordt dat er maximaal 10 leerlingen tegelijkertijd les krijgen. Dan betekent dit dat er bij de
wisseling van de lessen 20 parkeerplaatsen met trailers bezet zullen zijn. Aangezien er geen stalling is
zullen het dus bijna allemaal combinaties zijn. Het aantal van 17 ten noorden van de hal is dus niet
voldoende en er zal langs de weg worden geparkeerd.
Tegen diënten is gezegd dat slechts incidenteel langs de weg geparkeerd zal worden, maar uit bovenen onderstaande mag blijken dat dit permanent gebruik zal zijn.
Waar in de verantwoording niet op in wordt gegaan is het overige beoogde gebruik voor wedstrijden
en evenementen en de daarbij behorende parkeernormen.
Wedstrijden
Bij spring- en menwedstrijden komen er naar alle waarschijnlijkheid meer deelnemers dan dat er
parkeerplaatsen zijn. De praktijk wijst uit dat er nog veel meer bezoekers komen. De huidige
parkeerplaats, die twee tot drie keer zo groot is als de nieuwe, staat bij wedstrijden meer dan vol.
Daarbij komt dat bij menwedstrijden niet alleen een auto met paardentrailer komt, maar vaak ook nog
één met een trailer met de kar. Per deelnemer zijn er dan al twee combinaties.
Ook wordt er geen rekening gehouden met vrachtwagens met paarden en karren, zoals die gebruikelijk
zijn bij de meer gefortuneerde paardenliefhebbers, en die wel twee parkeerplaatsen in gebruik nemen.
Evenementen
Binnen het bestemmingsplan zijn diverse activiteiten toegestaan. Er is geen limiet aan het aantal
evenementen gekoppeld. Op basis daarvan moet de locatie beoordeeld worden als een
evenementenhal en niet alleen als een manege. Binnen de CROW-normen staat voor een dergelijke
inrichting een minimale parkeernorm van 4 en een maximale norm van 8 parkeerplaatsen per 100 m .
Op basis van de minimale norm zouden er al 164 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Er is slechts
ruimte voor een kwart van dit aantal. Dit betekent overlast voor de omgeving. Er wordt nergens
verantwoord en/of aangegeven waar deze capaciteit wordt gerealiseerd.
2
Maatvoering parkeerplaatsen
De hieronder behandelde lengte- en breedtematen van het plan zijn een inschatting op basis van de
maat van de hal. Exacte maten zijn op basis van het Landschapsinrichtingsplan niet te bepalen.
Lengte
Uit de maatvoering blijkt dat de lengte van de parkeerplaatsen voor combinaties ongeveer 12 meter
bedraagt Een personenauto heeft een lengte van ±5 meter. De gemiddelde trailer heeft een opbouw
van ±3,20 lengte en een dissellengte van ± 1,35. Bij elkaar is de lengte dan ±9.50 meter. Met een
kleplengte van ±2 meter is de benodigde lengte ±11,50 meter. Als de klep van de trailer open is moet
het paard er ook nog uit kunnen lopen, dan is de parkeerplaatslengte van 12 meter erg krap. Zeker als
het om het langsparkeren gaat waarbij dan de manoeuvreerruimte nog komt.
Breedte
De breedte van het langsparkeren is geen probleem, daar is ruimte genoeg voor, zij het niet voor
vrachtwagens.
De breedte van de gestoken parkeerplaatsen ten noorden van de hal Is in verband met de breedte van
de aansluitende rijbaan te klein om een combinatie voldoende manoeuvreerruimte te bieden als tussen
twee geparkeerde combinaties geparkeerd moet worden om recht in de vakken te kunnen komen.
Manoeuvreerruimte parkeren
Haaks parkeren
Aanvullende op het vorige punt kan gesteld worden dat uit het Inrichtingsplan blijkt dat er onvoldoende
manoeuvreerruimte achter de parkeerplaatsen is om in en/of uit de haakse parkeerplaatsen te kunnen
rijden. Als een combinatie de parkeerplaats ín moet rijden is er of meer voorruimte nodig of de
parkeerplaatsen moeten veel breder worden om voldoende manoeuvreerruimte te hebben.
Langsparkeren
Voor het langsparkeren kan het aantal aangegeven parkeerplaatsen op basis van de voorgaande
redenering nooit 12-13 parkeerplaatsen zijn. Hooguit 10 en dan moeten ze allemaal netjes achter
elkaar in de parkeerstrook rijden. Als er ingestoken moet worden is de lengte van ±15 meter nog maar
net voldoende.
Wegrijden vanaf de parkeerplaats
Combinaties die op de noordelijkste strook van de parkeerplaats terecht zijn gekomen, kunnen er niet
uit als de parkeerplaatsen op de zuidelijke strook vol staan. Het omgekeerde geldt ook en het zelfde
geldt voor de langsparkeerplaatsen langs de hai. Er is simpelweg onvoldoende ruimte om weg te
komen als de parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk bezet zijn.
Wegrijden vanaf de parkeerstrook
De combinaties die langs de weg zijn geparkeerd kunnen zijn verplicht te keren omdat de verbinding
naar het noorden is afgesloten. Dit betekent dat deze op de parkeerplaats ten noorden van de hal
moeten draaien als de naast de hai staan. Als die vol staat is daar geen ruimte voor.
De andere combinaties kunnen ook keren op het pad ten zuiden van de hal. De manoeuvreerruimte is
daar niet ruim genoeg voor, zeker als er nog combinaties staan geparkeerd.
Conclusie parkeren
De conclusie is dat:
* het aantal parkeerplaatsen dat opgegeven wordt voor het reguliere gebruik (lessen én
wedstrijden) niet zal kloppen met de werkelijk benodigde parkeerplaatsen;
9
»
*
»
3.
zoals de Inrichting nu Is er nooit lOO^o van de theoretische capaciteit gebruikt kan worden,
maar waarschijnlijk hooguit 60Vo en dat lijkt nog optimistisch;
er veel te weinig parkeerplaatsen zijn omdat er geen rekening wordt gehouden met
evenementen;
er onvoldoende manoeuvreerruimte is om deze inrichting via één toegang te ontsluiten. De
bestaande ontsluiting naar het noorden zal gehandhaafd moeten worden om een afdoende
verkeersafwikkeling mogelijk te maken; eenrichtingsverkeer ligt daarbij voor de hand;
er geen alternatieve parkeergelegenheid is die bovenstaande problemen kan opvangen.
U dient op basis van de voorgaande argumentatie de toelichting van het bestemmingsplan op
bovengenoemde punten aan te vullen c.q. te verduidelijken en aan te geven hoe u de
parkeerdruk binnen de inrichting van de manege ca. denkt te gaan regelen. Het inrichtingsplan
zal aangepast moeten worden, zodat er sprake is van een reëel bruikbare parkeersituatie en
een afdoende ontsluiting en/of manoeuvreerruimte.
Ad 3. Begrenzing bestemming 'Natuur'
Ten aanzien van de bestemming 'Natuur' is het onduidelijk waar de nu aangegeven begrenzing op is
gebaseerd. Het is bevreemdend dat de op deze bestemming aansluitende EHS-compensatie niet ook
tot 'Natuur' wordt bestemd, maar tot 'Sporť. Cliënt acht de bestemming 'Natuur* noodzakelijk voor de
dan gerealiseerde EHS-compensatie. De bestemming 'Natuur* beschermt immers de nieuw aangelegde
waarden en voorkomt dat deze gronden voor sportdoeleinden kunnen worden gebruikt, hetgeen
strijdig is met de EHS-uitgangspunten.
4.
U dient de bestemming 'Natuur af te stemmen op de begrenzing van de EHS-compensatie.
Ad 4. Verankering bijlage 1 van de regels
In de regels van het bestemmingsplan is het Landschapsinrichtingsplan alleen in de regels 'Wonen - ľ
als bindende bijlage 'Landschapsplan' opgenomen. Dit is verbazingwekkend, omdat het daar nu net niet
relevant is. De kavels liggen immers als witte vlek in het plan en er geldt dus geen inrichtingsvisie die
verankerd moet worden. Juist binnen de bestemmingen 'Groen - L andschapswaarden' en 'Sport Manege' is het noodzakelijk om de gebruiks- en aanlegbepalingen te koppelen aan het
'Landschapsplan'. Daarin ligt dan Immers voor omwonenden en de provincie de zekerheid dat de
beoogde kwaliteit wordt gerealiseerd en in stand gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat bij
voorbeeld de onderbeplanting langs de toegangsweg wordt verwijderd (of niet wordt aangelegd) ten
behoeve van gestoken parkeren, omdat er bij voorbaat al sprake ís van onvoldoende parkeercapaciteit.
De regels binnen de bestemming 'Groen - L andschapswaarden' laten dit niet beoogde gebruik immers
toe.
Conclusie
De conclusie is dat:
» het opnemen van het 'Landschapsinrichtíngsplan' als bijlage bij de regels suggereert dat er ook
een beschermende waarde vanuit gaat;
« dit slechts schijn is, omdat de juridische verankering alleen daar is opgenomen waar hij niet
relevant is CWonen - ľ ) ;
» door het ontbreken van de juridische verankering van bijlage 1 binnen de bestemming 'Sport Manege' de nu als waardevolle bomen en singels niet zijn beschermd en de nieuwe bomenrij
met de beoogde onderbeplanting niet wordt beschermd tegen rooien (of niet aanleggen),
waardoor er meer hinder ontstaat omdat er dan meer en haaks geparkeerd gaat worden. Er is
immer een structureel tekort aan parkeerplaatsen.
5. U dient bijlage 1 van de regels juridisch te verankeren ín de bestemming 'Sp ort - manege'.
Cliënt acht een aanpassing van het plan op de voornoemde 5 punten noodzakelijk en ziet uw reactie
hierop tegemoet.
Reactie gemeente:
Ad 1 en 2 Bestemmingsomschrijving Sport-Manege en evenementen.
Evenementen zijn opgenomen binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in
een planologische regeling van toekomstige evenementen. Duidelijk mag zijn dat de manege niet
wordt ontwikkeld als evenementenhal. Ook van toekomstige feesten en partijen op reguliere
basis is geen sprake. Toch kon op dit moment nog niet geschat worden welke en wat voor een
soort evenementen al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het Reestpark. De
bestaande evenementen zijn wel inzichtelijk te maken, maar ook niet zeker is of deze in de
toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de aard en de
omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde daarvan is het op
voorhand stellen van nadere regels m.b.t. die evenementen ongewenst, omdat deze
evenementen per stuk afgewogen zouden moeten kunnen worden. Vanuit dit perspectief achten
wij de redenering van de appellant dan ook correct. Van het bij recht toestaan van evenementen
en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het bestemmingsplan verwijderd.
Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang worden geacht, afzonderlijk (dus
wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop beoordeeld zullen worden.
Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de planologische afweging plaats
en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk evenement een vergunning te hebben
op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Woning Reestpark
De woning Reestpark 2 7 is niet bestemd in het bestemmingsplan Duivecate-Reggedal. Bij de
vaststelling van dat pian is de woning daarom niet opgenomen, omdat destijds de verwachting
was dat de kans aanwezig zou zijn dat bewoning in de planperiode zou worden gestaakt.
Daaropvolgend zou de woning dan ook worden gesloopt. De planperiode is nog lang niet ten
einde en de omstandigheden zijn nog niet gewijzigd. De woning Reestpark 2 7 maakt geen
onderdeel uit van dit plan en wordt er dus niet in betrokken.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Geluid
Zoals in paragraaf 5 . 1 . 2 is aangegeven heeft in beginsel iedere weg een geluidszone, behoudens
HFÌ w e n R n nplpnpn in ppn giş woonerf aangeduid gebied of wegen met een maximumsnel heid V3n
3 0 km/uur. Naast datgene al verwoord in de toel ichting wordt opgemerkt dat de Pastoor
Rientjesstraat een weg is waar sprake is van een (zeer) l age verkeersintensiteit. Dit verandert
door de gewijzigde indel ing van het Reestpark nauwel ijks. Wel worden de verkeersstromen
gescheiden door het toepassen van de 'knip' ten zuiden van de beoogde woningen, maar het
totaal aantal verkeersbewegingen neemt niet zodanig toe dat er sprake is van een onacceptabel e
verkeerskundige toestand. Al l een 's avonds vinden er l essen pl aats, dus overdag zijn er
nauwelijks verkeersbewegingen a l s gevol g van de manege (behoudens een incidentel e bezoeker
die zel f gaat rijden op zijn paard). De gel uidsnormen a l s gevol g van wegverkeer worden daarom
redelijkerwijs niet overschreden.
Conclusie: het bes temmings plan wordt niet aangepas t naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesl uit is een l andel ijke set van regel s voor inrichtingen. Uitgangspunt van het
Activiteitenbesluit is om zoveel mogel ijk inrichtingen onder a l gemene regel s te brengen. De
manege zal bij de omgevingsvergunnigprocedure (Wabo) moeten vo l doen aan de regel s van het
Activiteitenbesluit. In een bestemmingspl anprocedure wordt dit niet getoetst.
Conclusie: het bes temmings plan wordt niet aangepas t naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
10
Milieuzonering
Op pagina 19 wordt inderdaad geschetst dat een ijsbaantje in de buitenbak eventueel tot de
mogelijkheden zou kunnen behoren als daar behoefte aan is. Mits technisch mogelijk zou dit
opgepakt kunnen worden. Het betreft dan niet een ijsbaan als bedoeld in de brochure 'bedrijven
en milieuzonering', want daar gaat het om permanente ijsbanen. Een eventuele ijsbaan in de
buitenbak zou inderdaad via een evenementenvergunning moeten worden toegestaan.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Ad 3 Parkeren
Bij wedstrijden huurt de Stichting Ruitersport één of meerdere weilanden op de Hellendoornse es
ten behoeve van incidenteel parkeren. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk hetzelfde blijven. De
extra benodigde parkeerruimte bij een evenement is in ieder geval niet vindbaar in het Reestpark.
Voor een evenement is dit op zich ook geen probleem omdat het een incidenteel karakter heeft.
Voor het regulier parkeren worden 4 3 parkeerplaatsen voldoende worden geacht. Er zijn 13
schuine insteekhavens (onder een hoek van 3 0 " ) ten oosten van de manege, daarnaast kunnen
er nog zeker 7 combinaties ten noorden van de manege parkeren. Ten aanzien van de lengte van
de combinaties in relatie tot de parkeerplaatsen wordt opgemerkt dat de lengte van de
parkeerplaatsen (ca. 13 meter) voldoende is voor het goed kunnen parkeren. Diegene die
toevalligerwijs tegelijkertijd aan komt rijden op het moment van uitladen, zal dan even moeten
wachten. De langsparkeerplaatsen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden door personenwagens.
De manoeuvreerruimte is voldoende. Bij een wegbreedte van 5 meter kunnen auto's elkaar veilig
passeren. De footprint van de parkeerruimte ten noorden van de manege is (na aftrek van ruimte
voor ontsluiting) c a . 2 4 bij 37 meter (ca. 8 8 0 m ). Hierbinnen komt ruimte voor in ieder geval 7
parkeerplaatsen voor combinaties en 23 parkeerplaatsen voor personenwagens. Daar is in
principe c a . 5 7 5 m aan oppervlak voor nodig. Er is daarom voldoende ruimte om de
parkeerplaatsen aan te leggen.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
2
2
Ad 3 Natuur
De EHS compensatie wordt zoals in de toelichting beschreven op diverse plaatsen gerealiseerd.
Enerzijds vindt dit plaats door op de locatie in het Reestpark her en der diverse eiken aan te
planten en anderzijds door elders in de gemeente, nabij de Regge, een stuk grond toe te voegen
aan de E H S . Het bevoegd gezag ten aanzien van de E H S , de provincie Overijssel, stemt in met
deze maatwerkoplossing, omdat er per saldo zo een versterking van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS gerealiseerd kan worden. De noordelijk gelegen gronden in het Reestpark
zijn bestemd tot Sport, maar zullen wel ingeplant worden met eiken. Dit kan dan nog steeds
onderdeel zijn van het men-terrein.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
11
Ad 4 verankering bijlage 1 in de regels
De verankering (voorwaardelijke verplichting) van het landschapsplan is op dit moment in de
regels opgenomen in artikel 7.5 (en 7.6) onder de bestemming W o n e n - 1 . Dat is op zich terecht,
want daarmee wordt bereikt dat alleen dan de woningen gebruikt mogen worden indien de
inhoud van het landschapsplan geëffectueerd is. Het achterliggende doel is te voorkomen dat de
woningen gebruikt/gebouwd kunnen worden zonder dat de maatregelen uit het landschapsplan
worden uitgevoerd. Toch is de redenering van appellant van belang omdat ook binnen de
bestemming Sport-Manege een dergelijke verankering van belang kan zijn, alleen om een andere
reden. In het (theoretische) geval dat de woningen nooit zullen worden g e b o u w d , maar de
manege w e l , dienen de maatregelen in het landschapsplan (in het kader van een goede
landschappelijke inrichting) toch uitgevoerd te worden. De bouw van de manege is net zo goed
gekoppeld aan de te nemen inrichtingsmaatregelen als de bouw van de woningen. O m deze reden
zou de voorwaardelijke verplichting ook in de bestemming Sport-Manege moeten worden
opgenomen.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Algemene conclusie: het bestemmingsplan wordt op onderdelen aangepast zoals omschreven in
de reactie.
12
H.J.M. ten Brummelhuís, De Joncheereiaan 111, / 4 4 / Hu N İ J V E K U Ā L (ìōíiNK 15Ö/3)
Na bestudering van het Ontwerpbestemmingsplan Duivecate-Reggedal, herziening manege
't Oale Spoor, met de daarbij behorende bijlagen, wil ik hierbij mijn zienswijze gaarne aan u
voorleggen.
Per document I bijlage zal ik de punten die mijn inziens niet correct zijn, c.q. aangepast
dienen te worden beschrijven.
Document: Regels Duivecate - Reqqedal. herziening manege 't Oale Spoor.
Artikel 1 Begrippen
Artikel 1.20 evenementen
In dit artikel staat aangegeven dat onder evenementen wordt verstaan: elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een braderie, optocht, een feest, een (muziek)
voorstelling of wedstrijd.
Voorts wordt in artikel 5.1 aangegeven dat de voor "Sport- Manege" aangewezen gronden
bestemd zijn voor a) manege, b) paardensport en c) evenementen.
Het mag duidelijk zijn dat mijns inziens voor het goed kunnen voeren van een manege het
niet noodzakelijk is dat hier de evenementen als omschreven in art 1.20 noodzakelijk zijn.
Zulks met uitzondering van het evenement wedstrijd.
Ik stel in dat kader dan ook voor dat u ofwel het evenementenbegrip in art. 1.20 aanpast
ofwel dat de bestemmingsomschrijving van art 5.1 onderdeel c wordt gewijzigd in het begrip
paardenwedstrijd c.q paardenconcours.
Ik merk hierbij wellicht ten overvloede op dat aangaande de evenementen in het gehele
dossier niets wordt vermeld omtrent het toegestaan aantal bezoekers en ook niets omtrent
het toegestane geluidsniveau, hetgeen uiteraard van wezenlijk belang is voor mij als
omwonende.
Mijn verzoek is dan ook om ten aanzien van het evenement paardenwedstrijd duidelijk aan te
geven waar de grenzen hiervan zijn. Ik mag aannemen dat bij dit gehele plan een duidelijke
gebruiksvergunning zal worden gegenereerd en dit als onderdeel aan dit plan zal worden
toegevoegd.
Artikel 5 Sport - Manege
Artikel 5.1 Bestemmingsomschrijving
Hierin staat niet duidelijk omschreven wat bedoeld wordt met de daarbij behorende
» d wegen en paden
« e. groenvoorzieningen
Ik mag aannemen dat hier bedoeld wordt de wegen, paden en groenvoorzieningen, welke
zich op het inrichtingsplan bevinden, en niet het gehele bosgebied aan de westzijde van het
plan.
Graag een bevestiging van mijn aanname in de omschrijving van dit plan.
Document: Bestemmingsplan Duivecate - Reqgedal, herziening manege 't Oale Spoor.
Hoofdstuk 1.4 Huidige planologische regiem.
In het bestaande bestemmingsplan is het terrein achter de woonwagens en het nieuw
aangelegde fietspad bestemming "bos".
In figuur 1.2 staat nu in geel aangekleurd dat dit bestemming "wonen" is geworden. Dit
bosgebied heeft geen enkele relatie met de herziening manege 't Oale Spoor, zie de
plangrens zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1, figuur 3.1 "Gewenste inrichting van het
plangebied".
Ik verzoek u de bestaande bestemming "bos" wederom te herstellen.
Hoofdstuk 3.3 Verkeer en parkeren.
Hoofdstuk 3.3.1 Verkeer.
In alinea 1 staat dat de noordelijk ontsluiting bij deze plannen wordt afgesloten en dat een
fietssluis wordt geplaatst.
In alinea 2 staat dat de zuidzijde door middel van bebording en/of betonelement wordt
gedwongen links af te slaan. Er wordt met geen woord gerept over de Parkweg welke ook
thans zeer frequent door bezoekers van de manege wordt gebruikt.
Ik verzoek u derhalve om evenals aan de noordzijde aan de Parkweg dusdanige
voorzieningen te treffen dat het onmogelijk wordt vanaf de Parkweg het manegeterrein te
bereiken en de ontsluiting van de manege met bijbehorende parkeerplaatsen alleen mogelijk
te maken via de nieuwe Pastoor Rientjesstraat - Reestweg naar de Ninaberlaan, zulks mede
in het kader van het in hoofdstuk 4.1.1 genoemde rijksbeleid te weten "Het waarborgen van
een leefbare en veilige omgeving
".
Hoofdstuk 3.3.2 Parkeren.
In alinea 2 staat aangegeven dat met 43 parkeerplaatsen kan worden volstaan.
Zulks is niet te verenigen met hetgeen is weergegeven in bijlage 1 Inrichtingsschets van de
Toetsing Ecologische Hoofdstructuur, waarin parkeerplaatsen buiten het plangebied worden
aangegeven. Ik verzoek u dan ook de inrichtingsschets aan te passen en de parkeerplaatsen
die buiten de planlijnen van het bestemmingsplan (zie figuur 3.1) opgenomen staan te
verwijderen.
Hoofdstuk 4 Beleidskader
Hoofdstuk 4.2.5.3 Ontwikkelingsperspectieven (de "Waar-vraag")
Hierin staat dat op geen enkele andere plek kan worden voorzien in het bedienen van de
bewoners van de twee dorpskernen daar een andere plek langere verkeersbewegingen zal
genereren.
Mijn vraag omtrent deze stelling: Is uitgezocht hoeveel bewoners van de twee dorpskernen
een paardenstalling in de dorpskern hebben staan en gebruik maken van deze manege (doel
14
ic r\r*rsrrianor\r\rt
ean AWAnnmûntnn ì r» inrMHontocjl\
II/- c l i lit n o m o ü ĩ L' n í e t I I IT H ot Hot
1
*
^ ļ
^
U
W
I
W
V
I IV^WU Wit VTVIIVIIIVtllVII IV li luivvi I kWi ^
ii v UIMIV MMIIIVIIĴH I HUI Mil
rtl/ûr/irAlû
v-« \ I IWl w v w i ^ i v tu-
dee! van buiten deze kernen afkomstig is, zodat het dei halve maar de vrãáŷ is óf een andeie
plek inderdaad zal leiden tot langere verkeersbewegingen. Ik verzoek u dan ook hier nader
onderzoek naar te verrichten, zulks lijkt mij ook passend in het kader van zorgvuldige
besluitvorming.
Bijlage Toetsing Ecologische Hoofdstructuur (rapport Eelerwoude)
Hierin staat onder hoofdstuk Ecologische toetsing EHS onder Ad D. Rust en stilte enkel
genoemd onder beperkte toename van (mens en verkeersgeluid en )menselijke en
verkeersbewegingen;
« Gemotoriseerd verkeer van bezoekers over de toegangsweg en bij de parkeerplaats
« Geluiden geproduceerd bij trainingen en wedstrijden bij de wedstrijdbak
Niet genoemd worden geluidshinder bij evenementen zoals een braderie, optocht, feest of
(muziek) voorstelling.
Verder wordt onder punt D overwogen dat: "activiteiten van mensen in de nabijheid van nest
en verblijfplaatsen kunnen afhankelijk van de soort voor vogels en/of zoogdieren verstorend
zijn. Vooral de combinatie van geluid en optische verstoring kan een verstorend effect
hebben. Vogels en zoogdieren zijn gevoelig voor verstoring door hard geluid (langdurig hard
geluid en harde impulsgeluiden (knallen)".
Nu duidelijk mag zijn dat van genoemde verstoringen wel sprake is bij evenementen zoals
braderieën, optochten, feesten of (muziek) voorstellingen, lijkt mij dat een en ander een extra
reden c,q. onderbouwing is voor de door mij hierboven voorgestelde aanpassing van het
evenementenbegrip in art. 1.20 danwel de voorgestelde wijziging van de
bestemmingsomschrijving van art 5.1 onderdeel c.
Duidelijk wil ik stellen dat ik in beginsel een voorstander ben van de nieuwbouwplannen van
manege 't Oale Spoor, doch een en ander dient in mijn optiek wel duidelijk te worden
verwoord in het bestemmingsplan.
Een duidelijke omschrijving van de gebruikersgrenzen, de bestemmingsomschrijving en een
eenduidig en veilig ontsluitingsplan is voor mij als belanghebbende aanwonende dan ook
een "must". Het mag duidelijk zijn dat dit ook de reden is om mijn zienswijze bij u in te
dienen.
Uiteraard ben ik bereid een en ander nader toe te lichten en ook mijn ervaringen met de
bestaande manege met u te delen, zulks teneinde te voorkomen dat het nu op "deze manier"
ingang zetten van dit plan zal leiden tot lange juridische procedures waar in mijn optiek
uiteindelijk alleen verliezers zijn en aan het eind mogelijk geen nieuwe manege in het
Reestpark of planschadeclaims en vele bezwaren bij toekomstige activiteiten. Zulks lijkt mij
niet in het belang van de gemeente, de stichting ruitersport en alle omwonenden.
Ik vertrouw er dan ook op dat, in gezamenlijk overleg en met duidelijke afspraken, tot een
voor iedereen aanvaardbare/werkbare oplossing gekomen kan worden.
Reactie gemeente:
Evenementen
Evenementen zijn opgenom en binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in
een planologische regeling van toekom stige evenementen. Duidelijk mag zijn dat de manege niet
wordt ontwikkeld als evenementenhal. Ook van toekom stige feesten en partijen op reguliere
basis is geen sprake. Toch kon op dit m om ent nog niet geschat worden welke en w a t voor een
soort evenem enten al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het Reestpark. De
bestaande evenem enten zijn wel inzichtelijk te m aken, m aar ook niet zeker is of deze in de
toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de aard en de
omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde daarvan is het op
voorhand stellen van nadere regels m .b.t. die evenementen ongewenst, om dat deze
evenementen per stuk afgewogen zouden m oeten kunnen worden. Vanuit dit perspectief achten
wij de redenering van de appellant dan ook correct. V a n het bij recht toestaan van evenementen
15
en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het bestemmingsplan verwijderd.
Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang worden geacht, afzonderlijk (dus
wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop beoordeeld zullen worden.
Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden op grond van de W e t
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de planologische afweging plaats
en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk evenement een vergunning te hebben
op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de
zienswijze.
Artikel 5 Sport - Manege
De bestemmingsomschrijving is alleen geldig op datgene wat zich binnen de plangrens van dit
bestemmingsplan bevindt.
Huidig planologisch regiem
Figuur 1.4 geeft het huidige bestemmingsplan weer, met daarom geprojecteerd een rode lijn die
de begrenzing van de herziening van dit plan weergeeft. Dit plan gaat niet in op een eventuele
bestemming van bos dan wel wonen buiten de plangrens. Het woonwagenpark en het
omliggende bos liggen buiten de plangrens van dit bestemmingsplan.
Verkeer en parkeren
De ontsluiting van de manege vindt, zoals aangegeven in de toelichting, plaats via de Reestweg
en Ninaberlaan. In de huidige situatie zal een deel van het doorgaande verkeer wellicht via de
Pastoor Rientjesstraat de Parkweg gebruiken om op de Joncheerelaan te komen. De verwachting
is dat het doorgaande verkeer behoorlijk wordt verminderd, omdat er een 'knip' wordt gelegd ten
noorden van de manege, waardoor doorgaand autoverkeer niet mogelijk is. Gelet op de intensiteit
van het gebruik van de manege is er geen sprake van een onacceptabele verkeersituatie op de
Parkweg.
In de Toetsing Ecologische hoofdstructuur is per abuis inderdaad een foutieve schets opgenomen
van de parkeervoorziening. Dit wordt aangepast.
Ontwikkelingsperspectief
Navraag bij de verenigingen levert op dat c a . 90 7o van de leden afkomstig is uit
Hellendoorn/Nijverdal. Dit rechtvaardigt de stelling dat de manege voor de gebruikers centraal
gelegen is.
0
Toetsing EHS i.r.t. evenementen.
Hiervoor wordt verwezen naar onze reactie in de eerste alinea.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijze.
16
Bewoners van de Reestweg, p/a Reestweg 6, 7447 GP HELLEIMDOORN (13INK15286)
Namens de bewoners van ò
wil ik een zienswijze indienen op het ontwerp van het
bestemmingsplan: Duivecate-Reggedal, herziening manege 't Oale Spoor,
bekend onder de naam: NLIMRO.0163.BPNDOALESPOOR-ON01.
De herziening beoogd een complete herontwikkeling van de manege en de directe omgeving.
De zienswijze richt zich op de volgende onderdelen uit de herziening:
1
2
3
Hoofdstuk 3.3 : Verkeer en parkeren, paragraaf 3.3.1 Verkeer en 3.3.2 Parkeren
Hoofdstuk 4.2 : Provinciaal beleid, paragraaf 4.2.5.2 Generieke beleidskeuzes
Hoofdstuk 5.1: Milieu- en omgevingsaspecten, paragraaf 5.1: Geluid
Adl:
3.3.1 Verkeer
Mogen wij uit paragraaf 3.3.1 "Verkeer" opmaken dat het verkeer met als bestemming de manege
c.q. het manegeterrein, zowel ingaand als uitgaand, uitsluitend via de nog te verharden zandweg
(Pastoor Rientjesstraat) van en naar de N347 (Ninaberlaan) wordt geleid?
Foto; volledige verkeersafwikkeling vanaf verharde zandweg linksaf naar N347
Dit punt speelt wat ons betreft namelijk met name ook bij evenementen. Graag zien wij in het plan
gewaarborgd dat dit verkeer in alle gevallen uitsluitend via deze ontsluiting wordt geleid en dat de
Reestweg en de Parkweg daarin verder niet belast worden.
Gezien het feit dat er destijds werd gerefereerd naar een paaltje bij de inrit naar het Reestpark ten
behoeve van uitsluitend calamiteiten, wordt hier nu te kennen gegeven dat deze gebruikt zal gaan
worden als verkeersafwikkeling, lees uitrit, bij diverse evenementen.
Foto; géén verkeersafwikkeling via Reestpark
Gezien de dan te verwachte verkeersdrukte, met bijbehorende bijkomstigheden gaan wij hier zeker
niet mee akkoord, ook gezien het feit dat alle in-en uitgaande verkeer uitsluitend via de nog te
verharden zandweg (Pastoor Rientjesstraat) is gepland.
3.3.2 Parkeren
Parkeren ten behoeve van de woonfuncties vindt plaats op het eigen erf. Het erf biedt hier
voldoende ruimte voor.
Er worden in totaal 43 parkeerplaatsen aangelegd aan de noord- en oostzijde van de vervangende
manege. Gezien het feit dat er slechts aan een beperkt aantal personen (circa 10 personen)
tegelijkertijd les wordt gegeven kan worden volstaan met dit aantal parkeerplaatsen.
Hier wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect parkeren geen belemmering vormt voor de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Wellicht ten overvloede, maar mogen wij tevens uit paragraaf 3.3.2 " Parkeren" opmaken dat er
behoudens de expliciet in het plan genoemde parkeerlocaties- geen parkeren wordt toegestaan,
zoals bijvoorbeeld aan de Reestweg en de Parkweg? Dit zowel bij regulier gebruik van de manege als
bij evenementen? Zo niet, dan willen wij dit graag alsnog gewaarborgd zien in het plan.
Foto; verwachte parkeerproblemen Reestweg
Bovengenoemde waarborgen zien wij graag vastgelegd in het plan, aangezien in onze opvatting
zowel de Reestweg als de Parkweg zich niet lenen voor extra verkeers- en parkeerdruk, aangezien
hiermee de verkeersveiligheid verder in het geding zou komen. De verkeersintensiteit zal namelijk
alleen maar verder toenemen omdat volgens het plan in de toekomst middels het aanbrengen van
eenfietssluisontsluiting via de Van Corbachstraat onmogelijk wordt gemaakt. In het bijzonder bij
evenementen ïāì de vetkeersiniértsiieiî fors toenemen. Wij zien dan ook graag duidelijk vastgelegd
dat ook bij evenementen de Reestweg en de Parkweg vrij van verkeers- en parkeerdruk blijft.
In dit kader willen wij ook graag nog opmerken dat wat ons betreft ontsluiting via de Van
Corbachstraat nog altijd een optie is en dan wel zodanig dat er sprake is van eenrichtingsverkeer,
bijvoorbeeld ingang manegeterrein vla de Van Corbachstraat en uitgang via de Reestweg (of
andersom). Wellicht wilt u deze optie ook nog ín overweging nemen.
Ad2:
4.2.5.2. Generieke beleidskeuzes
Met betrekking tot de mogelijkheden van en de te verwachten evenementen het volgende.
In paragraaf 4.2.5.2 wordt gerefereerd naar onderstaande;
Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de
ruimteproductiviteit te verhogen
Tevens fungeert de huidige manege als start/finish plaats voor andere evenementen.
Destijds werd er aangegeven dat er een maximum bestond van 6 evenementen per jaar.
In het bestaande plan is er géén maximum opgenomen, waardoor de verwachting bestaat dat er
een meervoud hiervan zou kunnen plaatsvinden. Dit zal tot gevolg hebben, dat er een dusdanige
hoeveelheid verkeers - en geluidsoverlast zal plaatsvinden waar wij als buurtbewoners absoluut niet
op zitten te wachten. We verlangen dan ook een maximaal aantal evenementen die jaarlijks mogen
plaatshebben en de betreffende aard cq type hiervan te benoemen in het betreffende
bestemmingsplan.
Ad 3:
5.1. Geluid
In paragraaf 5.1.2. "Wegverkeersfawaai" wordt over drie van belang zijnde wegen gesproken,
namelijk de N347 (Ninaberlaan), de Pastoor Rientjesstraat en de Van Corbachstraat. Het is ons
volledig onduidelijk waarom de Reestweg en (wellicht in mindere mate) de Parkweg hierin
ongenoemd blijven. In het plan vindt de ontsluiting namelijk feitelijk plaats via de Reestweg!
Bovendien wordt in deze paragraaf alleen gesproken over de vier nieuwe woningen terwijl bestaande
woningen, waaronder die gelegen aan de Reestweg en de Parkweg, buiten beschouwing worden
gelaten. Graag zien wij de in dit kader genoemde geluidsnormen ook getoetst worden aan de
bestaande woningen, zijnde kadastrale eigendomsnummers; 2543-3236-3237-3238-3414-3713-4228.
Bovengenoemde punten zijn nauw met elkaar verweven en dienen ons inziens in samenhang te
worden beoordeeld. Wij verwelkomen graag een mooie nieuwe manege en een nieuw
manegeterrein in onze nabije omgeving, waarbij ook rekening gehouden wordt met deze punten.
Reactie gemeente:
Ad 1. De Pastoor Rientjesstraat ten oosten van de nieuw te bouwen manege wordt inderdaad
verhard. Hierover zal via de Reestweg de Ninaberlaan als ontsluiting dienen voor inkomend en
uitgaand verkeer. Bij evenementen kan ten behoeve van de veiligheid gekozen worden voor het
instellen van meerdere uitwegen. Dit heeft een incidenteel karakter en de hoofdontsluiting vindt
plaats zoals hierboven beschreven.
Een paaltje (of andersoortige tijdelijke verkeersobstructie) in de weg bij evenementen bij de
tweede inrit van het Reestpark is mogelijk. Dit kan onderdeel zijn van het onderdeel verkeer bij de
evenementenvergunning, voor het evenement dat dan ter plaatse gehouden wordt.
Het parkeren bij evenementen is een uitzonderlijke situatie. Naast de reguliere parkeerplaatsen in
het Reestpark, zal zoals dat nu ook het geval is, een weiland op de Hellendoornse es gebruikt
worden als overloop parkeerruimte. Daarnaast kan geparkeerd worden op plekken waar dat op nu
normaliter al is toegestaan.
Ad 2. Ten aanzien van evenementen wordt het volgende opgemerkt. Evenementen zijn
opgenomen binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in een planologische
regeling van toekomstige evenementen. Op dit moment kan nog niet geschat worden welke en
wat voor een soort evenementen al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het
Reestpark. De bestaande evenementen zijn wel inzichtelijk te maken, maar ook niet zeker is of
deze in de toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de
aard en de omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde
daarvan is het op voorhand stellen van nadere regels m.b.t. die evenementen ongewenst, omdat
deze evenementen per stuk afgewogen zouden moeten kunnen worden. Van het bij recht
toestaan van evenementen en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het
bestemmingsplan verwijderd. Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang
worden geacht, afzonderlijk (dus wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop
beoordeeld zullen worden. Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de
planologische afweging plaats en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk
evenement een vergunning te hebben op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
19
Ad 3. Op de Reestweg en de Parkweg geldt een maximumsnelheid van 3 0 km/uur. Hierdoor geldt
er geen wettelijke geluidszone en hoeft er niet te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde
van 4 8 dB. Wel dient aannemelijk te worden gemaakt dat ter plaatse van de nieuwe woningen
sprake zal zijn van een goed w o o n - en leefklimaat.
Voor het reguliere gebruik gaat het verkeer van en naar de manege via het oostelijke deel van de
Reestweg naar de Ninaberlaan. Gelet op de lage intensiteit van het gebruik van de manege
(hoofdzakelijk lessen 's avonds), het aantal woningen langs deze ontsluiting en de afstand van de
woningen tot aan de weg achten wij deze verkeersafwikkeling niet onacceptabel. Een goed
w o o n - en leefklimaat komt door deze ontwikkeling niet in gevaar.
Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijze.
20
Ambtshalve wijziging
Op verzoek van de toekomstige koper van de woningbouwkavels in het Reestpark wordt
voorgesteld om het zuidelijkste gedeelte van het bouwblok iets te wijzigen qua vorm.
Het voorstel behelst een verschuiving van de voorgevelrooilijn van de zuidelijkste woning in
westelijke richting. Reden van de verschuiving is een flexibelere positionering van deze
woningbouwkavel in een moeilijke (verkoop)markt.
Van belang hierbij wel is dat de afstandsnorm tot de manege (50 meter) niet wordt
overschreden.
Er is geen ruimtelijk bezwaar om de voorgevelrooilijn in westelijke richting te verschuiven, omdat
de afstandsnorm niet wordt overschreden.
Voorstel is het bestemmingsplan aan te passen conform onderstaande schematische weergave.
W-1
21