Download - Groene Tuinkerk

13
16 oktober 2013
10
6 augustus 2014
Een snoezelviering (2)
In dit nummer o.a.:
De vorige keer vertelde ik iets over hoe een snoezelviering gaat. Deze keer wil ik meer ingaan op de achtergronden
en het waarom.
Mensen met dementie zijn in een bepaalde fase van dementie als ze meedoen aan de snoezelvieringen: men noemt dit
de verborgen of verzonken fase, waarbij contact maken met
woorden steeds moeilijker is. Een gewone viering kunnen ze
wel bijwonen, maar ze zijn daar niet echt bij betrokken: het is
de grootschalig en juist de persoonlijke aandacht en presentie
van de begeleider is van groot belang. Ze zijn wel vaak gevoelig
voor rituelen. (het vouwen van de handen, het aansteken van
de kaars, het horen van de bekende woorden, de zang), maar
in vereenvoudigde vorm. De nabijheid van de ander (en de
Ander) is van groot belang. Het brengt rust.
Ieder mens is uniek. De begeleider kent de geschiedenis van
de mens met dementie, ook als die het zelf niet meer weet.
Daarmee wordt de identiteit van de bewoner bevestigd en
erkend.
Het is van belang het levensverhaal van de bewoner met
dementie te kennen, voordat iemand een snoezelviering kan
gaan meevieren: het respect en de eigenheid van de persoon
met dementie, het versterken van de eigen integriteit en de
eigen ruimte, de aandacht voor de waardigheid zijn alleen
mogelijk als men (iets van) het levensverhaal van die mens
kent. Alleen dan kan met beginnen met het versterken van de
persoon van de mens zelf.
Mevrouw van der Heijde is nooit getrouwd geweest en heeft
geen kinderen gehad. Het thema van de volgende snoezelviering is: geboorte en de begeleiding praat met elkaar of dit
thema geschikt is voor mevrouw. Misschien wil ze er niets van
weten. Of misschien wordt ze er erg verdrietig van. Dit laatste
kan natuurlijk, maar dan moeten we er goed op voorbereid
zijn. Een van de vrijwilligers kent haar van vroeger en zegt:
'Maar ze stond altijd voor de klas, ze was handwerkjuf' Ik denk,
dat ze kinderen juist leuk vindt.
Bij de volgende snoezelviering blijkt dat
ze gelijk heeft. Mevrouw geniet van de
baby, die aanwezig is en is zeer geïnteresseerd in alle gehaakte en gebreide
kinderkleertjes.
In de snoezelviering is zintuiglijke activering van belang, maar ook de persoonlijke aandacht en presentie (er is
een één op één begeleiding) voor de
mens met zijn gevoelens (positief en
negatief)
Gezien vanuit de holistische visie1 ligt
thema 'Brood’
er in deze vieringen (als tegenhanger en
aanvulling van de verdere dag) de nadruk op de religieuze en
spirituele aspecten van deze mens, die dementeert.
De mens met dementie voelt zich in de snoezelviering opgenomen in een (kleine) gemeenschap, waarin het volop kan
meedoen in de rituelen en symbolische handelingen, die
plaatsvinden (in wezen is een snoezelviering één groot ritu1Holistisch betekent, dat je naar héél de mens kijkt. Niet alleen naar het lichamelijke, maar ook naar het sociale, het psychische en spirituele van de mens. Dat
samen maakt immers de mens tot een eenheid.
eel met daarin kleinere rituelen of symbolische handelingen,
die je in wezen niet los van elkaar kunt zien) en waarin de
deelnemer/vierende zich niet alleen opgenomen voelt in de
christelijke gemeenschap, maar waarin men zich ook verbonden voelt met God. De rituelen zelf voldoen aan de behoefte
van de mens met dementie aan houvast en dagen uit tot
handelen of het gebruik van zintuigen en tot interactie met
de omgeving.
In deze gemeenschap is de muziek en het zingen ook een ritueel: het geeft mensen het gevoel van veiligheid en geborgenheid, die mede ook door de kleine ruimte wordt opgeroepen.
Het roept emoties op en herinneringen en kan bijdragen aan
de kwaliteit van leven, zoals deze door de oudere met dementie wordt beleefd. (welbevinden)
Als het goed is, geeft de snoezelviering gelegenheid tot thuiskomen (na verwarring): in de gemeenschap, in de herkenning
van de rituelen, maar ook bij zichzelf. Het biedt geborgenheid
door alle vertrouwdheid (ook geborgenheid bij God), door het
behoren bij een gemeenschap en het biedt een mogelijkheid
tot ontvangen en geven.
Voor mij als geestelijk verzorger biedt de snoezelviering een
mogelijkheid op werkelijk contact te maken met iemand die
dementeert. Een mogelijkheid van werkelijke presentie en
zorg, die gestoeld is op liefdevolle aandacht, troost en aanvaarding van de mens in haar dementie. En met name in de
rituelen en symbolische handelingen kan die aandacht, troost
en aanvaarding ervaren worden.
De thema’s zijn gekozen op mogelijkheid tot zintuiglijke activeren en vandaar uit is er gezocht naar aanknopingspunten
in de bijbel en liederen. Niet andersom. De thema’s keren elk
jaar terug.
De thema’s zijn: muziek (Alles wat
adem heeft, love de Heer), bloemen
(Maak u niet bezorgd), water (Mozes
in het biezen kistje), geboorte, (Laat
de kinderen tot mij komen), brood,
(Manna uit de hemel), woestijn, (Doortocht door de woestijn); kleding, (Mantel van Jozef); oogst (En God schiep);
wijn, (Ware wijnstok), tijd (Alles heeft
zijn tijd); licht (Het licht heeft overwonnen)
De thema’s zijn voorbeelden, zoals het
zou kunnen. Bijbelteksten en benodigdheden zijn aan te passen aan de
deelnemers of de omgeving.
U heeft hiermee een idee gekregen over wat een snoezelviering kan zijn. Ik weet dat er ook andere mogelijkheden zijn,
maar ik vertelde u deze manier, die wij in Smeetsland al jaren
gebruiken en ook hebben beproefd.
En ik kan u zeggen: het zijn zeer zegenrijke vieringen!
ds. Anja de Vries
geestelijk verzorger Aafje
Kerkdiensten
zie pagina 2
Gezamenlijke Berichten
zie pagina 2
Berichten Groene Tuinkerk
zie pagina 3 en 4
Berichten Hervormde Gemeente
zie pagina 4
Berichten Adriaen Janszkerk
zie pagina 4 en 5
Berichten Pelgrimskerk
zie pagina 5, 6 en 7
Nieuws uit 'De Huizen'
zie pagina 7
Kerk & Samenleving
zie pagina 8
REDACTIE
Adriaen Janszkerk:
Annet de Ruiter-Milikan,
Benedenrijweg 349, tel. 413 76 69,
[email protected]
Pelgrimskerk:
Nel van Welie-de Groot, Aalsdijk 217,
3079 RE tel. 290 07 77
[email protected]
Groene Tuinkerk:
Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 [email protected]
Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47 e-mail:
[email protected]
WIJZE VAN BETALING voor
HERVORMD IJsselmonde:
IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding 'Bijdrage kerkblad'.
e-mail: [email protected]
GEREFORMEERD IJsselmonde:
Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. ‘abonnement kerkblad’.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: [email protected]
ADMINISTRATIE EN DRUK
Holland Productions b.v., Wilhelminastraat 12a,
3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 18 80, fax 0186-57 40 77;
[email protected]
Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag 6
dagen voor verschijning vóór 12.00 uur aan de
uitgever.
UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?
Groene Tuinkerk : tel. 482 62 86
Adr. Janszkerk : tel. 482 25 15
Pelgrimskerk
: tel. 482 08 49
INLEVEREN
KOPIJ
Alle kopij voor de volgende editie van «Kerk
in IJsselmonde« (nr. 11 jaargang 7) te bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.
Levering kopij uiterlijk
MAANDAG 25 AUGUSTUS A.S.
vóór 18.00 uur
ADRIAEN JANSZKERK
GROENE TUINKERK
PELGRIMSKERK
Predikant:
Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33
Predikant
Ds. E. Bijl, tel. 0186-84 05 56 [email protected]
Predikant:
Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
06-401 782 43
In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 6, 13 en 20 september vermeld.
Redactie
KERK IN IJSSELMONDE
pagina 2
Woensdag 6 augustus 2014
kerkdiensten
*)Kinderoppas
**)Kindernevendienst
*** Tienerdienst
GEBOUW
ZONDAG 10 AUGUSTUS
ZONDAG 17 AUGUSTUS
ZONDAG 24 AUGUSTUS
ZONDAG 31 AUGUSTUS
ADRIAEN
JANSZKERK
Kasteelweg 50
10.00 uur:
Ds. K. Vogelaar
10.00 uur
Ds. A. de Jong
10.00 uur:
Ds. J. Schaap
*)**)
10.00 uur:
*)**)
PELGRIMSKERK
10.00 uur:
*)**) ***)
Ds. R.H.M. de Jonge
10.00 uur:
Ds. J. Slager
*)**)
10.00 uur:
Ds. J. Schaap
*)**)
Reyerdijk 51
*)**)
*)**)
Koffie drinken na de dienst
10.00 uur:
*)**) ***)
Dhr. M. van Welie
Koffie drinken na de dienst
Koffie drinken na de dienst
GROENE TUINKERK,
Groene tuin 353
Ds. R.H.M. de Jonge
10.00 uur:
Ds. H.D.J. Stolk, Breda
10.00 uur:
Ds. R.J. van Amstel,
Amsterdam
10.00 uur:
Ds. E. Bijl,
viering heilig Avondmaal
10.00 uur:
Ds. J. Slager
Na de dienst: Koffie drinken
Collecte: Diaconie
Collecte: Kerk
Collecte: Diaconie en
Werelddiaconaat (H.A.)
Collecte: Diaconie
Nw SONNEBURGH,
Ravenswaard 5
10.00 uur:
Dhr. W. van Brakel
10.00 uur:
10.00 uur:
Dhr. R.L. Antes
10.00 uur:
Ds. A.L.A. den Besten
MEERWEIDE
10.30 uur:
Ds. P.D. Steegman
MAASSTAD Ziekenhuis
10.00 uur:
Pastor H. Wolterink
10.00 uur:
Pastor C. Hoegen
10.00 uur:
Dhr. G. Kruit
10.00 uur:
Ds. C. van der Niet
ANTONIUS
10.30 uur:
Geen opgave
10.30 uur:
Geen opgave
10.30 uur:
Marinus van den Berg
10.30 uur:
Geen opgave
Dhr. D. van Dijk, Gouda
10.30 uur:
Dhr. M. van Welie
11.00 uur:
SMEETSLAND
Ds. J.M. de Vries
Wist u dat……
ons koor repeteert in de Groene Tuinkerk op donderdagavond
van 20.00 – 22.00 uur?
dat wij dit jaar al 63 jaar bestaan?
er op ons koor een goede en gezellige sfeer heerst?
onze dirigent, Hans Cok, een hele goede koordirigent is, waarvan u
veel kunt leren, zoals.....
zingen, ademtechniek/adembeheersing
en een warming up, aan het begin van de repetitieavond?
Wist u dat……
wij graag nieuwe koorleden verwelkomen en dat er plaats is voor alle
stemmen. zoals sopranen, alten, tenoren en bassen/baritons?
u geen lid hoeft te zijn van een speciale kerk, maar dat er plaats is voor
alle gezindten?
Wist u dat……
wij een heel breed repertoire hebben van psalmen, klassieke kerkmuziek, nieuwe geestelijke liederen tot musical en gospel?
wij regelmatig zingen in kerkdiensten, op koorzangavonden in tehuizen
en dat wij zelf ook concerten, c.q. uitvoeringen, verzorgen?
Zo staat er bijvoorbeeld D.V. zondagmiddag 14 december 2014 een kerstviering gepland in de Adriaen Janszkerk, IJsselmonde.
We willen dit ook mogelijk maken voor aspirant-leden in de vorm van een
'project'.
U kunt daar vanaf heden gratis aan deelnemen en onze repetitieavonden
bezoeken.
U kunt dan ook kennismaken met ons koor en de sfeer proeven.
Heeft u altijd al eens willen zingen, wacht dan niet langer, maar kom geheel
vrijblijvend eens langs, want samen zingen is gezond, het ontspant, het zet je
zorgen opzij, het geeft positieve energie, het traint je geheugen en het levert
een gezellige avond op!
De vakantieperiode breekt ook voor ons koor weer aan. Er zijn geen koorrepetities op 10 juli t/m donderdag 21 augustus, maar we starten weer op
donderdag 28 augustus 2014.
Wij nodigen u van harte uit op onze repetitieavond in de Groene Tuinkerk in
Rotterdam IJsselmonde.
Wilt u nadere informatie? Bel gerust 0180-619 307 of mobiel 06-10 80 02 76.
Ons e-mail adres is [email protected]
Namens Chr. Gem. Koor 'De Hoeksteen'
mevr. E. Scheepbouwer-de Jager, voorzitter
Kamer/huisvesting gezocht
Mijn naam is Sytze Elsman, ik woon in Rijssen. Aankomend studiejaar (vanaf
september) hoop ik Geneeskunde te gaan studeren in Rotterdam.
Ik ben nog op zoek naar een kamer (eventueel inwonend).
Wie kan mij helpen? Ik ben bereikbaar op: 06 19 46 34 35.
Vriendelijke groet, Sytze Elsman
HERVORMDE GEMEENTE
KERKENRAAD
Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43
Scriba: Mevr. H. Schreuder,
J. Dammassestraat 51, 3078 HM, tel. 482 68 31
e-mail: [email protected]
LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU
Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
email: [email protected]
DIACONIE
Secretaris: M.A. Engelbracht,
Dijkje 22, 3077 CL tel. 0180-41 81 04
([email protected])
Adm. diaken: Onbekend
Giro rek.nr. 2 778 142
Bank rek. nr. 699 742595
Girorek. Werelddiaconaat 3 065 714
t.n.v. Herv./Geref. Diaconie.
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Secretaris: B. de Ruiter,
Benedenrijweg 349,
3077 CH, tel. 413 76 69.
Vrijwillige bijdrage/kerkbalans
NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften:
NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen
NL78 INGB 0003 6819 00
Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)
Penningmeester: Dhr. J. Gorter
Zuider Kerkedijk 245, 3079 PA
Tel.: 06 53 792 023
Email: [email protected]
HERVORMDE BEGRAAFPLAATS
Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85.
Opzichter: W.P. v.d. Jagt.
GEZAMENLIJKE BERICHTEN
Chr. Gem. Koor 'De Hoeksteen'
CENTRALE
GEGEVENS
Vlucht MH17
Inmiddels een begrip in Nederland, een vliegtuig
dat neerstortte met 298 mensen aan boord waarvan 195 Nederlanders, zoals nu bekend.
Het gebeuren slaat diepe wonden in Nederland en
verder in de wereld.
Dat de berging van de zeer beschadigde lichamen
en het onderzoek naar de toedracht zo wordt
gefrustreerd door de oorlogssituatie ter plekke, is
schokkend voor de nabestaanden, die hun geliefden een plek willen geven in Nederland.
Ontroerend om te zien hoe duizenden mensen in stilte langs de snelwegen stonden, toen de tot nu toe
gevonden slachtoffers naar Hilversum werden
gebracht om te worden geïdentificeerd.
We weten nu dat het heel moeilijk is en zal zijn,
en dat het lang niet zeker is dat alle lichamen
kunnen worden geborgen.
Inmiddels zijn er overal in het land bijeenkomsten
georganiseerd en herdenkingsplekken ingericht.
Wij vanuit IJsselmonde leven mee en betuigen ons
leedwezen aan de nabestaanden van deze vreselijke
ramp. We hopen en bidden dat zij niet vergeten
worden in de lange weg van verdriet die zij hebben
te gaan.
Redactie Kerk in IJsselmonde
Website: www.hervormdijsselmonde.nl
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
e-mail: [email protected]
giro: 225827
GEREFORMEERDE KERK
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56
E-mail: [email protected]
Kerkgebouw: Groene Tuinkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.
Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk:
Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN
Bijdragen Kerk (VVB enz.):
NL10INGB0000188602 of
NL09RABO0159096480
Diaconie: NL61INGB0000205629
Zending: NL32INGB0000563499
Samenwerkingsproject
Herv./Geref. Diaconie: NL48INGB0003065714
Kerkradio: NL44INGB0003173941
Verjaardagsfonds: NL10INGB0000188602 of
NL09RABO0159096480
t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde
te Barendrecht o.v.v. Verjaardagsfonds
Missionair oogpunt:
‘Geluk’
21 juli 2014
In de afgelopen periode mochten we de volgende bijdragen ontvangen.
Giften: 4 x € 18,15; heilig Avondmaalscollecte: € 183,70.
De totaalstand voor het project in Zuid Sudan is
€ 1.029,98.
Hartelijk dank voor uw giften namens de werkgroep
werelddiaconaat.
P.L. van Oers
Interkerkelijke- Vrouwen- Ochtend
De volgende Vrouwen-Ochtend wordt gehouden D.V. 1
oktober 2014. Deze ochtend vindt plaats in de Oude Kerk
Rotterdam-Charlois. De spreekster is: mevr. JacobineScholten. We beginnen om 09.30 en eindigen om 11.30
uur. Verdere gegevens komen in het volgende kerkblad.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze ochtend bij te
wonen. Namens de Interkerkelijke werkgroep,
Irene de Rooij en Annemieke Penneweert
Vorig jaar reisden we naar Indonesië met een
groep gemeenteleden. We maakten een tussenstop in Kuala Lumpur en vlogen vanaf
Amsterdam met Malaysian Airways. Deze week
voelt die vlucht alsnog opeens heel onwezenlijk.
Hebben we dan zoveel geluk gehad?
Hij heette Wim.
Wim besloot deze week voorgoed te vertrekken naar Indonesië, hij had daar een nieuwe
vriendin ontmoet. Wim zei, ik ga mijn nieuwe
geluk tegemoet. Wim vloog met vlucht MH17.
Hij zou nooit aankomen.
Jezus zegt in de zaligsprekingen (Mattheus
5): “gelukkig de treurenden, want zij zullen
getroost worden.” Maar wie zal hen troosten?
God zelf, u, ik? Ik geloof, dat geluk soms
klein begint. Door je plek in te nemen in een
verdrietige en verwarrende wereld en daar het
donker verdrijven. Daar word je namelijk wel
gelukkig van, zegt Jezus.
Ds. Hans van Ark
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde
pagina BERICHTEN GROENE TUINKERK
VANUIT DE HERDERSHUT
Opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenissen van
de afgelopen tijd leek het me goed om op deze plaats iets
te schrijven over Gods wil. Om maar meteen heel duidelijk te zijn: Het is een levensgroot misverstand van Gods
wil te zeggen: Gods wil is 'dat wat gebeurt'.
Wij hebben daar nogal eens een handje van in wat
gebeurt Gods hand te zien. Niemand gaat voor zijn tijd
zeggen we dan, maar gelooft u daar maar niets van. Wie
zich in deze wereld allemaal dood spuiten en dood roken
en dood drinken en dood werken, die gaan allemaal voor
hun tijd..En de dominees die dan aan het graf zeggen dat
wij ons maar moeten buigen voor Gods ondoorgrondelijke
wil die houden zichzelf en ons allemaal toch echt voor de
gek. En ik zeg intussen niet dat God niet ondoorgrondelijk
is: ik weet meer niet dan wel en ik heb er nogal eens mijn
vak van gemaakt om als het over de laatste geheimen van
het leven gaat regelmatig met mijn mond vol tanden te
staan.
Maar een paar zaken zijn voor mij heel doorgrondelijk,
heel inzichtelijk. En daar hoort bij dat ik vrij zeker meen
te weten dat God niet wil dat wij zo leven dat wij ons
lijf of dat van een medeschepsel te gronde richten. In
alles wat gebeurt Gods hand zien, dat is fatalisme. Zuiver
geloof dat is geënt op wat Jezus ons leert is toch echt heel
wat anders. Sommige mensen zeggen: Wat God wil dat
geschied’ altijd, en niets van wat gebeurt, zo geloven ze,
gebeurt achter Gods rug.
Intussen citeren ze het gezang wel verkeerd, want daar
staat geen statement, geen uitspraak, Nee, daar staat een
bede. Wat God wil dat geschiede altijd. Het is een bede.
Moge dat geschieden, laat dat geschieden moge.
Wat God wil, moge dat niet NIET geschieden. Maar goed,
dat God deze wereld in Zijn hand heeft, the whole world
in his hands, dat geloof brengt velen ertoe in alles wat ze
wedervaren Gods hand te zien. En wie ben ik dat ik daar
oneerbiedig mee om zou mogen gaan. En daarbij: uit
zovele pastorale gesprekken weet ik dat mensen dat vaak
ook helemaal niet zo letterlijk bedoelen als ze in groot
onheil iets stamelen over Gods wil. Daar bedoelen ze dikwijls helemaal niet zo letterlijk mee dat dit onheil speciaal
door de Here God Zelf hén op hun dak is gestuurd.
Want met zo’n God zouden ze zelf ook niet kunnen leven.
Heb maar eens vertrouwen in een God die rondstrooit
met kanker. Nee, ze bedoelen iets uit te spreken van hun
geloof dat God zelfs van het grootste onheil, heil kan
maken. Dat alle wonden uiteindelijk worden geheeld, en
dat niets hen kan scheiden, ook dit verschrikkelijke wat
hen nu overkomt niet, van de liefde van God Zelf.
En wat Gods wil is in steeds nieuwe concrete situaties dat
is, ook voor ons vandaag, niet zo eenduidig. Dat is niet iets
wat je op een zilveren schaaltje krijgt aangereikt. De Bijbel
is geen receptenboek. De Bijbel is ook geen spoorboekje.
Gods wil is niet in één zin weer te geven. En je moet
meestal flink oppassen met mensen die dat wel zeggen
te kunnen.
Mijn vader, die ook dominee was, die heeft mij dat van
jongsaf aan geleerd. Dat je moet oppassen met zeggen
dat God vindt wat jij vindt. God zou dat wel eens niet zo
leuk kunnen vinden. Zo staan wij dus, elke dag, ieder van
ons, voor de keus in elke situatie die wij tegenkomen te
leren te ontdekken wat Gods wil in deze concrete situatie
is. En het is niet eenvoudig Gods wil te onderkennen in
een specifieke situatie. God wil dat de mens zich ontplooit
en niet dat hij slaaf is. Maar er is ook nog zoiets als offer
en dienen. En wat wil God nou, nu b.v. je huwelijk weinig
paradijselijks meer te bieden heeft, en je elkaar niet meer
wil, althans niet op deze manier.
En om het nog ingewikkelder te maken: Veel van wat
gebeurt is Gods wil niet, maar ook niet de wil van mensen.
De duivel mag weten hoe dat allemaal precies in elkaar
zit en ik denk dat ie het ook weet, maar wij weten alleen
maar dat de wereld waarin wij leven bezet gebied is. Een
wonderlijk slagveld kan het daar zijn. En ook ons eigen
hart kan op momenten een wonderlijk slagveld zijn, want
daar is niet één stem aan het werk.
Daarom mogen we weten dat elke keer als we bidden:
'Uw wil geschiede' dat dat ook een roep uit de diepte is:
'O God, keer de zaak om, keer mij om, dat óók, dat eerst,
maar óók: Keer heel de zaak om. Keer heel de situatie in
de wereld om. Wilt u, o God, samen met mensen, er ook
dwars tegenin, uw heilige wil doorzetten, Uw Koninkrijk
kome, uw wil voltrekke zich aan deze wereld, zoals op
die eerste goede Paasdag toen U het kwaad ten goede
keerde, toen uw wil de wil van de boze te boven kwam.
Toen zelfs alle menselijke onwil in het plan van uw wil een
plek kreeg. O God, wil voltooien wat U bent begonnen.'
Dat is wat wij bidden:
In de Naam van de Vader wiens naam worde geheiligd.
In de Naam van Zoon die kwam en komen zal met het
Koninkrijk.
En in de Naam van de Heilige Geest die ons en alles zo
moge leiden dat Gods wil moge geschieden op aarde zoals
ook in de hemel.
Nieuwe Liedboek
Elders in dit kerkblad kunt u lezen hoe
in september, tijdens de startdienst, het
nieuwe Liedboek in gebruik zal worden
genomen in onze geloofsgemeenschap.
Nu reeds zijn de voorbereidingen voor de
startdienst in volle gang en belooft een
heel fijn samenzijn te worden.
Mensen onderweg
De familie Louter, voorheen woonachtig aan de Peitkreek,
maar inmiddels verhuisd naar de Kreileroord, maakte de
afgelopen tijd een spannende periode door. Het bleek
dat dhr. Louter een grondig onderzoek moest ondergaan
vanwege vrees voor uitzaaiingen.
Gelukkig, zo leerde het onderzoek, bleek er in die zin geen
gevaar. Laten wij hen beiden kracht en troost toebidden
bij de weg die nu voor hen ligt.
Een heel hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. Elzo Bijl
VANUIT HET PASTORAAT
Het is zomer. De zon heeft zich vaak laten zien, soms
vinden we het te warm en vluchten we in de schaduw. In
de tuinen en plantsoenen geurt de lavendel je tegemoet
en ik zie lachende en spelende kinderen op weg naar het
zwembad, fietsers, wandelaars, vaders, moeders met
kinderwagens. ‘s Zondags de hele familie in het park om
daar hun vertier te zoeken omdat het tussen de huizen
vaak te warm is.
En dan de vraag gaan jullie nog met vakantie en zo ja
wanneer? Soms lijkt het of iedereen op reis gaat en alles
en iedereen de woonplek verwisselt om tijdelijk ergens
anders te bivakkeren. Maar toch is dat in werkelijkheid
niet zo. Er zijn zoveel mensen die blijven op de plek waar
ze zijn. In het verpleeghuis of ziekenhuis kunnen mensen
vaak niet meer fysiek op reis. Anderen hebben geen geld
om weg te gaan.
In de bijbel lezen we het verhaal van het volk Israël. 40 jaar
lang gingen zij hun weg door de woestijn. Uit het land van
onderdrukking naar het land van bevrijding. Een reis door
het leven ook wij hebben weet van onderdrukking en bevrijding en ook bij ons heerst er heimwee om wat wij achterlieten en verlangen wij soms naar een schaduwrijke boom.
Exodus laat zien dat we reizen als metafoor van ons leven
kunnen zien met alle vragen die dat oproept. Want waar
zijn we naar op weg? Beelden van de vliegramp komen
boven drijven. Ook deze mensen die niet op hun bestemming aankwamen maar de gruwelijke dood stierven.
Mensen van het ene op het andere moment uit het leven
gerukt. Al die beelden die de afgelopen weken voorbijkwamen, blijven op je netvlies achter. We denken aan al
die nabestaanden die verder moeten met soms meerdere
lege plekken in hun midden.
Maandagmorgen 28 juli mocht ik de bloemen uit de kerk
brengen bij mevr. Landman–Haak omdat zij op deze dag
haar 93e verjaardag mocht vieren. Een hoge leeftijd die
ook de nodige lichamelijke achteruitgang meebrengt.
Ook aan mevr. Hukema-Kooring mocht ik een boeket
overhandigen i.v.m. haar verjaardag op 29 juli.
Bij mevr. Landman mocht ik de bloemen in de vaas schikken en zo de tafel opsieren.
Van mevr. Hukema mocht ik uit dankbaarheid een kus in
ontvangst nemen en de dank overbrengen. Als ik dan naar
buiten loop en beneden een gesprek aanknoop met een
onbekende ben ik zo dankbaar dat ik dit mooie beroep
nog steeds mag uitoefenen.
Gemeenteleden die in een verpleeghuis wonen. Hun namen
noemen we soms omdat zij niet vergeten worden.
In Smeetsland, Pietersdijk 6 wonen mevr. C. Lozekoot-van
den Brink en mevr. E.C. Lems-Wendrich.
In Sonneburgh Groene Kruisweg wonen mevr. P. Smalingvan Buuren en mevr. W.G. Sneep-Delwel.
In De Twee Bruggen aan de Pascalweg 41 wonen mevr. T.
Bode-Hutteman en mevr. H.D. Boertje.
In Sonneburgh Ravenswaard 47 woont op de verpleegafdeling mevr. G.A. de Jong-Visser.
Dhr. J. Huisman woont op de verpleegafdeling van Meerweide, evenals mevr. G.A. Bavel-Noordergraaf, mevr. Boertje-Tieleman en mevr. Boogert-van den Trouw.
In Antonius verblijft de heer P. van Boxel. Eveneens opgenomen in Antonius is de heer G. Roodnat.
Aan de Schinnenbaan 132 woont mevr. P. Luijendijk-de
Rooij.
In De Twee Stromen aan de Endeldijk 120 wonen dhr. P.
Koster en mevr. C. de Zeeuw.
Allen die genoemd zijn en allen die zorgdragen en de vele
mantelzorgers maar ook allen die niet genoemd zijn bidden wij kracht en wijsheid toe van die God die meegaat
op onze levensreis.
Vanaf deze plaats wens ik allen die erop uitgaan een goede
en gezegende tijd toe. Maar ook allen die thuisblijven een
goed tijd toegewenst.
In de afgelopen weken mocht ik kennis maken met twee
nieuw ingekomen gemeenteleden:
Mevr. Dolman-Schaap. Zij woont in Nieuw Wetering Loevesteinsingel 101.
Mevr. van Rhee-v.d. Pijl is komen wonen in Meerweide
Grote Hagen 526.
Bij deze laat ik u weten dat ik drie weken afwezig ben en
hoop 25 augustus weer in uw midden te zijn.
Voor u allen een hartelijke groet en wens u een goede
zomertijd! Vrede en alle goeds,
Willemien Meijboom, Kerkelijk Werker
In Memoriam
Op zondag 6 juli jl. is overleden ons gemeentelid Florina
Kooijman in de leeftijd van 93 jaar.
De afgelopen paar jaar mocht ik mevr. Kooijman een
aantal maal bezoeken. Zij heeft samen met haar zuster in
Sonneburgh gewoond. Na de dood van haar zus voelde zij
zich erg eenzaam en miste haar zus nog altijd. Zij hebben
samen veel gereisd en veel gewandeld. Zij heeft me al haar
medailles laten zien die ze in de loop van de jaren gekregen gehad voor alle wandelmarsen. Ze had genoten van
alle reizen en wijs geworden door het leven accepteerde
ze dat. In haar gedachten bezocht ze haar herinneringen
aan vroeger en zo reisde ze op haar eigen manier.
Ze vertelde graag en ik mocht graag naar haar luisteren.
Ze gaf aan dat ze van psalm 42 hield. In Psalm 42 verlangt
een mens naar iets dat boven hem uitstijgt. Het verlangen
naar iets naar iemand die zijn denken en voelen te boven
gaat en je dan veilig en geborgen weten geleid door Hem
die je leven bewaakte.
Vrijdag 11 juli is zij naar haar laatste rustplaats gebracht.
Wij wensen allen sterkte die rouwen om het verlies van
Florina Kooijman.
Willemien Meijboom
KERKELIJKE STAND
Berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk indienen en
adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk, Groene tuin
353, 3078 KG Rotterdam.
Overleden:
Mw. Florina Kooijman, geboren 26 januari 1921, overleden 6 juli 2014.
Mw. Kooijman woonde Ravenswaard 213. (sectie 05)
Verhuisd binnen de gemeente:
Fam. Louter, van Peitkreek 217, (sectie 06) naar
Kreileroord 130, (sectie 07)
Vertrokken naar Gereformeerde Bethelkerkgemeente Charlois:
Nadine Wezeman, Vikingoord 61. (sectie 07)
Bloemendienst
Dhr. Den Hoedt ontving de bloemen na een
ziekenhuisopname, bij thuiskomst.
Wij wensen hem verdere beterschap toe.
Echtpaar Fokkema was 45 jaar getrouwd,
zij waren blij en verrast met het boeket dat
ze mochten ontvangen.
De dames Bode-Huttema, Landman, Van de Borden en
Hukema waren jarig en werden door onze gemeente van
harte gefeliciteerd met mooi boeket.
Een hartelijke groet,
Joke Busse en Elly Oorebeek
DAGWIJZER
Alle activiteiten vinden plaats in de Groene Tuinkerk, tenzij
anders vermeld.
25 aug. 19.45 uur
1 sept. 09.30 uur
Diaconie
Dagelijks Bestuur
KERK IN IJSSELMONDE
pagina 4
woensdag 6 augustus 2014
Een berichtje van de liturgiecommissie
VERVOER NAAR DE KERK
Het is niet moeilijk
het goede te erkennen
maar wel in daden
om te zetten
Zondag 10 aug. De heren J.M. Tims, J. Oorebeek en
mw. A. van der Meer
Zondag 17 aug. De heren J. van Hengel, J. Verschoor
en mw. C. Groenenboom
Zondag 24 aug. De heren A.J. Kooiman, A. van Splunter en J. Jongenotter
Zondag 31 aug. De heren J.W. Kreuk, J.van Strien en
mw. D. van Hengel
Conficius
Op de startzondag 21 september willen we het nieuwe liedboek officieel in gebruik gaan nemen.
We hebben hiervoor een speciaal thema gekozen: 'Een
nieuw begin …. met hart en ziel'.
Als gemeente gaan we er uit zingen (Wij denken dat u dan
allemaal het nieuwe liedboek heeft aangeschaft).
In het volgende kerkblad zult u er meer over lezen.
De liturgiecommissie
BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE
COLLECTEN
Zondag 29 juni 2014
AJK
PK
Diaconie
68,95
88,55
Kerkrentmeesters
76,40
94,73
Kerkbusje
2,80
Zondag 6 juli 2014
Diaconie
52,14
141,35
Kerkrentmeesters
55,80
121,21
Zomercollecte
48,95
Kerkbusje
6,50
Zondag 13 juli 2014
Diaconie
Heilig Avondmaalscollecte
Kerkrentmeesters
Kerkbusje
58,76
91,41
134,70
284,75
60,95
171,98
4,40
Middagdienst
45,06
Zending
7,60
SBAJK
HIJ
KERKTELEFOON (KERKWEBRADIO)
21,90
Zondag 20 juli 2014
Diaconie
geen opgave
206,03
Kerkrentmeesters
geen opgave
185,52
Vanaf heden vinden er uitzendingen plaats
vanuit de Hervormde Gemeente.
Deze uitzendingen zijn via een kerkwebradio aansluiting c.q.
via het internet te beluisteren.
Naast een blijvende aansluiting op het kerktelefoonnet is
het mogelijk om, in geval van ziekte of andere redenen, een
tijdelijke aansluiting op het kerktelefoonnet aan te vragen.
Maandelijks zullen er kosten in rekening worden gebracht.
Daarnaast is er een waarborgsom verschuldigd voor de
kerkwebradio die in bruikleen wordt gegeven. Degene die
via internet de diensten beluisteren kunnen eventueel
maandelijks of jaarlijks een gift overmaken naar de diaconie rek.nr. 277.81.42, t.a.v. penningmeester Hervormde
Gemeente Rotterdam-IJsselmonde o.v.v. gift kerkwebradio.
Een aansluiting op het kerktelefoonnet van de Hervormde
Gemeente kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.
In geval van storing bij de ontvangst van de uitzending kunt
u contact opnemen met contact persoon:
G.H. de Bruin tel. (010)-482 77 52, / 06 425 599 76
E-mail [email protected]
Dijkveld - De collectes van Dijkveld;
18,05
4 febr;
25,35 6 mei;
28,20
4 mrt;
19,05 3 juni;
1 juli;
Totaal
9,50
€ 100,15
KERKELIJK BESTAND
U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk
indienen:
Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50,3077BN Rotterdam.
En via de mail: [email protected]
Overleden:
Dhr. J. van Gelder, Vechtstraat 140, 2987 CX Ridderkerk
Dhr. L.W. Nome, Van Hardenbroekstraat 16, 3078 WH
Mevr. N.E. Scherpenisse, Vierdaagsestraat 12, 3078 ZX
Mevr. G. van den Berg, Schinnenbaan 328, 3077 JJ
Dhr. P.R.J. Brouwer, Spuikreek 3, 3079 AC
Mevr. E. Lokkerbol-de Jong, Ravenswaard 39, 3078 PG
Mevr. T. Mudde–Kruis, Vierdaagsestraat 12, 3078 ZX
Vertrokken:
Mevr. L.E. Lapod-van Wichen, Grote Hagen
Mevr. J. Jumelet, Ruimersdijk
Dhr. M.C.J. Mollenbrok, Ruigoord
Dhr. S.A.F. Wisman, Adriaan Koningsstraat
Uitgeschreven:
Mevr. G.A. Biersteker, Zuiddiepje
Verhuizing:
Mevr. P.L. van Oers, Kimbrenoord 42, nieuw adres: Backershagen 402, 3078 SB
Nieuw:
Dhr. A.van den Brand, Bredenoord 188
BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK
Van het sectieteam
Onze predikant geniet op dit moment
met zijn gezin van zijn vakantie en daarom is dit stukje uit handen van ondergetekende.
Op 20 juli beleefden we een bijzondere gezamenlijke
dienst in de Pelgrimskerk. EvertJan en Anna Romijn kregen de zegen mee voor hun uitzending naar Kazan om
daar gedurende 5 jaar onder de Tataren te evangeliseren
door relaties met hen op te bouwen. Zij gaan met grote
verwachtingen, omdat ze tijdens eerdere zomerperiodes
daar al gemerkt hebben hoe krachtig Gods Geest werkt
onder deze overwegend moslimbevolking. Laten wij als
gemeente achter hen staan in onze gebeden.
In deze vakantieperiode verwelkomen wij 2 bekende voorgangers: op 10 augustus ds. K. Vogelaar en op 17 augustus
ds. A. de Jong. Op deze dag drinken we na de dienst met
elkaar een kopje koffie of thee en nemen we tijd voor ontmoeting met elkaar. Op 24 augustus gaat onze predikant
ds. Schaap voor en op 31 augustus hoopt ds. R.H.M. de
Jonge voor te gaan. Welkom in deze diensten!
Inloopochtend
Ook in deze vakantieperiode zullen de inloopochtenden
in de Adriaen Janszkerk voortgang hebben. Een goede
mogelijkheid tot ontmoeting in een tijd dat veel gemeente- en familieleden op vakantie zijn. U bent van harte
welkom op de dinsdagen 5, 12, 19 en 26 augustus vanaf
9.45 uur in de consistorie.
Open Huis Adriaen Janszkerk
Hoe goed kent u het kerkgebouw eigenlijk? Misschien
bezoekt u regelmatig de kerkdiensten, maar heeft u nooit
meer van de kerk gezien dan de kerkzaal en bent u best
benieuwd hoe de rest van het gebouw er uit ziet. Hoe
imposant de grote kerkklokken zijn en hoe klein het luikje
is waardoor die enorm grote vlaggenstok wordt uitgestoken. Ook leuk om uw gasten een keer mee naar toe
te nemen. Elke 2e zaterdag van de maand is dhr. Jaap de
Pater van 10.00 - 16.00 uur samen met zijn team aanwezig om u te verwelkomen met een kopje koffie of thee en
u alles te vertellen over de rijke historie die het gebouw
kent en u overal rond te leiden. Dit keer bent u welkom op
zaterdag 9 augustus. Maak er gerust eens gebruik van!
Betrokken
Op 14 juli is overleden mw. Trijntje (Truus) Mudde-Kruis
op de leeftijd van 81 jaar. Mw. Mudde leefde mee met
onze gemeente, maar kon al jarenlang niet meer de
kerkdiensten bijwonen i.v.m. ernstige COPD. Zij woonde
voorheen aan de Tiesselinswaard, maar werd het laatste
jaar verzorgd in zorgcentrum ‘Zomerhoek’. Dhr. Johan Bos
mocht de uitvaartdienst leiden in de aula van de Zuiderbegraafplaats en sprak over ‘het huis met de vele kamers’,
wat voor haar zoon René, gemeentelid, tot grote troost
was. Wij wensen hem en de verdere familie kracht toe en
de zekerheid van Gods belofte voor de zijnen.
Gemeentedag
zie de aankondiging elders in dit kerkblad
ICMDA congres
Van 19 t/m 26 juli vond in de Doelen het ICMDA-congres
plaats. Van over de hele wereld kwamen 1000 artsen en
geneeskundestudenten bij elkaar om als christenarts hun
ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen, God te loven
en om toegerust te worden in medisch-ethische kwesties.
Voor veel deelnemers aan eerdere wereldcongressen is
deelname van grote invloed gebleken op hun werk en
(geloofs)leven.
Diverse gemeenteleden, waaronder ook ondergetekende,
mochten als gastgezin fungeren door hen een slaapplaats
en ontbijt aan te bieden. De onderlinge ontmoeting met
hen was ook voor ons heel inspirerend en leerzaam.
Tijdens een gezamenlijke afsluitingsdienst, waar ook de
gastgezinnen voor uitgenodigd waren, sprak ds. Ron van
der Spoel over het congresthema ‘Serve, share, shine’
naar Filip. 2. Wanneer je je leven dienend leidt, vreugdevol, zonder te mopperen, de ander in alle bescheidenheid
belangrijker acht dan jezelf, dan zul je schitteren als sterren aan de hemel tussen een verdorven en ontaarde generatie. Dan zal het zo zijn dat de ander Jezus in jou herkent
en zul je gelegenheid krijgen om van Jezus te getuigen.
Nieuwe activiteiten
Bij een aantal van onze gemeenteleden bestaat het verlangen om onderling meer gemeenschap met elkaar te
hebben. Er is behoefte om meer met elkaar door te praten over de preek, het geloofsleven en het persoonlijke
leven. Na de zomervakantie zal daarom 1x per maand na
de kerkdienst iets georganiseerd worden voor ieder die
daar aan mee wil doen. We denken bijv. aan het gezamenlijk zingen en muziek maken. Het is heerlijk om de
Heer te loven met ons lied rondom de piano en met zelf
meegebrachte instrumenten.
Een andere keer zullen we na de dienst gezamenlijk het
gesprek aangaan over een interessant onderwerp of een
keer samen naar het Eiland van Brienenoord gaan om te
wandelen, te spelen en te picknicken. Uiteraard drinken
we tijdens deze bijeenkomsten koffie, thee of iets anders
en kunnen we soms soep of een broodje met elkaar eten.
Heeft u zelf een goed idee dan horen we dat graag van u.
De activiteit zal van tevoren worden aangekondigd.
Bloemengroet
(zie ook elders voor een uitleg over de bloemengroet)
Op zondag 6 juli hadden we voor het laatst bloemen
in de kerk staan, die met felicitaties voor hun 40-jarig
huwelijksjubileum, bezorgd zijn bij de fam. Antes.
Daarnaast zijn bloemen bezorgd bij mw. Carla Kneefel en
mw. Wendie van Mastrigt, die beiden weer thuis mochten
komen uit het ziekenhuis en naar mw. Hoek-Sintmaartensdijk vanwege haar 85e verjaardag.
Ontvangstcommissie
10 aug : mw. Sebus
17 aug : mw. Wendie van Mastrigt
24 aug : mw. v.d. Horst
31 aug : mw. v.d. Berg
Vervoer met kerkbusje
10 aug : Aad Schuijer,
17 aug : Adrie Fonteine,
24 aug : Roelof Hazewindus,
31 aug : Bastiaan de Ruiter,
tel. 0180-41 21 41
tel. 010-419 49 41
tel. 06-18 51 76 92
tel. 010-413 76 69
Oppasrooster
10 aug : Marieke Hazewindus (indien nodig met Adrie)
17 aug : Anja Vink (indien nodig met Rini)
24 aug : Janneke v.d. Berg
(indien nodig met Ada)
31 aug : Wil Verhulst en Rini Terlouw
Kinderclub
10 t/m 24 aug. vakantie
31 aug : Sarah Vink en Annet de Ruiter
Zieken
We willen als gemeente graag meeleven met degenen die
langdurig ziek zijn, aan huis gebonden of in een verpleeg- of
verzorgingstehuis verblijven. Stuurt u hen een kaartje? De
stickers met adressen liggen op de tafel achter in de kerk.
Bij voorbaat dank!
Renata van Mastrigt
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde
Giften
De volgende giften heb ik voor de wijkkas ontvangen:
€ 50,- van mw. G. via dhr. P.; € 10,- van mw. K. via mw.
S.; € 10,- van mw. V. via mw. H.; € 25,60 van de dinsdagochtendinloopfamilie.
Ook kreeg ik van dhr. N.N. voor het orgelfonds € 500,-..
Met de opbrengst van de paardenmarkt en enkele giften
heb ik € 2.038,32 kunnen overmaken naar het orgelfonds. De stand van het orgelfonds is nu: € 13.692,78.
Alle gevers/sters heel hartelijk dank.
Allen een goede vakantie en zo GOD dit wil tot in september.
Jaap de Pater
Beste allemaal,
Ik wil graag iedereen bedanken die mij heeft gebeld,
kaarten gestuurd, bloemen gebracht en op de koffie is
geweest. Dit geeft weer een positieve impuls om door te
gaan. Dank jullie wel.
Vriendelijke groeten, Carla Kneefel
Bloemen in de kerk
Al vele jaren hebben we in de kerkdienst in de
Adriaen Janszkerk bloemen staan. Deze gaan
na de dienst als blijk van medeleven in vreugde
of verdriet naar een gemeentelid.
Het namens de kerk geven van een blijk van
persoonlijke aandacht wordt vaak zeer gewaardeerd en
geeft blijk van de verbondenheid die we als gemeente en
leden met elkaar mogen hebben. We vinden het daarom
belangrijk dit te blijven doen.
Praktisch zijn er echter wel wat zaken die aandacht vragen: zo is het wekelijks kopen van de bloemen op de zaterdag voorafgaand aan de dienst best een belasting. Voor
het wegbrengen van de bloemen werd het afgelopen jaar
regelmatig een beroep gedaan op de kerkleden om de
bloemen weg te brengen, met wisselende reacties. Vaak
zijn degenen die aan deze oproep gehoor geven steeds
dezelfden en worden de bloemen verhoudingsgewijs vaak
door een ambtsdrager weggebracht. Soms is de beoogde
ontvanger van de bloemen ook niet thuis op zondagmiddag zodat deze niet bezorgd kunnen worden.
Vanwege bovenstaande praktische punten willen wij de
bloemengroet in de Adriaen Janszkerk vanaf deze zomer
wat anders organiseren:
Het wekelijks wegbrengen van de bloemen uit de kerk
op zondag zullen we vervangen door een doordeweekse
pagina 5
Gemeentedag 27 september
Thema: 'God die alles maakte'
Op zaterdag 27 september vieren we graag met alle gemeenteleden onze gemeentedag om het nieuwe seizoen te
starten, om gezellig samen te zijn en elkaar (nog) beter te leren kennen!
Wat kunt u/kun jij verwachten op deze dag?
Na een gezamenlijke opening van de dag met koffie, thee en lekkers zullen we met eigen auto’s op stap gaan naar Dordrecht. Hier ligt ‘Weizigt’, een natuur en educatiepark. Vroeger was er het landgoed ‘Weizigt’, waarvan nu het prachtig
gerestaureerde koetshuis een overblijfsel is. In het park kan heerlijk gewandeld worden door de prachtige tuinen met
een grote vijver, een klimaatkas, een volière, een aquarama, een bijenstal en een stadsboerderij. Voor de kinderen is
er een natuurspeurtocht waarbij zij van alles ‘al doende’ kunnen leren.
Voor de volwassenen wordt er een rondleiding aangeboden, want er valt heel veel te vertellen over wat er allemaal
te zien is. Tijdens deze rondleiding kan steeds neergestreken worden op de talloze zitjes, die in het park aanwezig zijn.
Degenen voor wie dit te vermoeiend is kunnen lekker op het terras bij het koetshuis gaan zitten en het enthousiasme
van de kinderen vanaf een afstandje bekijken. Op het terrein hebben wij een zaal gehuurd waar we nog wat bijzonders
voor u in petto hebben en bij slecht weer droog kunnen zitten. Als de kinderen uitgespeurd zijn en de dieren verzorgd
hebben wacht nog een grote speeltuin op hen.
Hierna zullen we weer terug rijden naar de kerk waar ons een uitgebreide, warme maaltijd wacht.
De kosten van deze dag zijn € 15 per persoon en € 35 voor een gezin. (dit zal de gemaakte kosten niet dekken, dus
mocht u het erg naar uw zin hebben dan is een extra bijdrage welkom!)
nog wat weetjes:
- inloop Adriaen Janszkerk vanaf 10.00 uur
- vertrek 11.00 uur
- voor een indeling in de auto’s en een routebeschrijving wordt gezorgd
- programma Weizigt 11.30 – 15.30 uur
- warme maaltijd ca. 16.30 uur in de Adriaen Janszkerk
- neem eventueel zelf een boterham of broodje mee,
voor drinken wordt gezorgd
- graag uw aanmeldingsstrookje inleveren bij onderstaande personen vóór
6 september
Hopelijk bent u net zo enthousiast geworden als wij en stromen de aanmeldingen binnen!
Marja de Ron, Wil Verhulst en Renata van Mastrigt
bloemengroet. Hierdoor kunnen we wat flexibeler zijn;
het zal kunnen gebeuren dat er in een bepaalde week
meerdere bloemengroeten worden bezorgd, maar het
kan ook zijn dat er in een bepaalde week geen bloemen
worden gegeven. Op de zondag daarop wordt bekendgemaakt aan wie namens de gemeente die week de bloemen gegeven zijn.
Het is een kleine wijziging maar het leek ons toch goed u
hierover te informeren.
Met hartelijke groet,
Bastiaan de Ruiter, ouderling-kerkrentmeester
Aanmelding voor de gemeentedag 27 september
Naam: ………………………………………………………………………
telefoonnummer:
…………………………………………..
aantal volwassenen:
………
aantal kinderen:
........
eigen auto: ja / nee
extra plaatsen over: ………
rondleiding: ja / nee
Kunt u niet zelf naar de kerk kunnen komen en kunt u
geen lift regelen, plaats hier een kruis
□
BERICHTEN PELGRIMSKERK
VAN DE PREDIKANT
Vlucht MH17
Aan het begin van de zomervakantie werd Nederland
opgeschrikt door het bericht van het neerstorten van
vlucht MH17 naar Maleisië. Bijna 300 mensen, onder wie
vele Nederlanders, kwamen hierbij om het leven. Deze
gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt en vele families
en buurten zijn in rouw gedompeld. In de kerkdienst van
zondag 20 juli zijn we met elkaar stil geweest.
We bidden voor allen die geliefden verloren hebben; dat
God hen mag bijstaan in het verwerken van deze enorme
verliezen.
Samen naar de kerk
De komende tijd verwelkomen we geregeld gastpredikanten. Fijn dat zij bereid zijn om onder ons het Woord te
bedienen. Ik weet dat sommigen dit kerkblad al jaren lezen
en eigenlijk wel eens een kerkdienst zouden willen bijwonen – maar om één of andere reden komt het er niet van.
De rust van de zomerperiode kan een goede gelegenheid
zijn. Weet u welkom en hopelijk smaakt het naar meer!
Samen bidden
Wat een voorrecht, dat we mogen geloven dat onze
hemelse Vader met aandacht luistert naar ons gebed.
Laten we volharden in het gebed voor elkaar, voor de
plaats waar wij wonen en voor dingen die gebeuren in de
wereld om ons heen.
Elkaar: Dhr. Wim Kreukniet verblijft al lange tijd in Antonius. Een intensieve periode is het voor hem en voor zijn
vrouw. Laten we volharden in gebed voor hen. Dhr. en
mw. Vermeulen verblijven ook in Antonius en ze weten
dat ze niet meer terug kunnen naar huis – ook voor hen
uw gebed en medeleven gevraagd. Mw. Bergens-van
Houcke maakt een moeilijke tijd door. Mw. Inge Boogaard
is al lange tijd ernstig ziek.
Dhr. en mw. de Bruin (-Sprado) hebben te maken met een
kwetsbare gezondheid.
Nel van Welie-de Groot, onze oud-kosteres, is door een
moeilijke tijd van burn-outgegaan; gelukkig gaat het wat
beter momenteel. Ze probeert goed op te letten dat ze bij
alle dingen die haar veel energie kosten afstand houdt of
die op een laag pitje zet, waaronder ook de kerk.
Meerdere gemeenteleden kunnen vanwege een zwakkere
gezondheid of hogere leeftijd niet meer naar de kerkdiensten komen. Soms voel je jezelf er dan ook een beetje
buiten staan. Laten we ons best doen om ook op hen allen
betrokken te blijven.
Stad: Inmiddels zijn de deelgemeenten afgeschaft en is
daarvoor het gebiedsbestuur in de plaats gekomen.
Laten we niet vergeten voor de bestuurders van onze stad
maar ook voor onze gebiedsbestuurders te bidden om
wijsheid, kracht en liefde – om zo het goede voor onze
stad en wijk te zoeken.
Wereld: Ik vraag u te blijven bidden voor de nood in
Nigeria waar week in, week uit kerken in brand gestoken
worden en kerkgangers worden neergeschoten. Ook de
bloedige oorlog in Syrië en het huiveringwekkende regime
van het kalifaat dat zich inmiddels naar Irak heeft uitgebreid, vraagt om aanhoudend gebed. Laten we bidden om
de spóedige voortgang van het Evangelie naar die volkeren die daarmee nog onbekend zijn; ook voor onze 'eigen'
zendelingen, de fam. Bontenbal en fam. Romijn.
In Israël zijn de afgelopen tijd vele doden gevallen. Israël
is een lange periode aaneen bestookt met raketten. Het
leger is de (dichtbevolkte) wijken binnengetrokken vanwaar de raketten werden afgeschoten. Helaas verheerlijkt
Hamas het martelaarschap en moedigt het burgers aan als
menselijk schild te fungeren. Wat natuurlijk het feit van
Palestijnse doden niet minder droevig en verschrikkelijk
maakt. Intussen bereiken ons vele berichten van voortwoekerend en groeiend wereldwijd anti-semitisme.
Ieder die de geschiedenis kent, zou hierbij moeten huiveren. En niet moeten zeggen: 'ik kan het wel een beetje
begrijpen'. Antisemitisme is net zoals racisme een gif dat je
als christen niet in je denken moet laten binnensijpelen.
Beter dan heftige meningen te uiten, is het volhardend te
bidden; voor Palestijnen en voor Joden. Want de Vredevorst zal spoedig komen en zal rechtvaardig oordelen. Het
enige dat écht iets oplost is als mensen nú al door deze
Vredevorst van binnenuit veranderd worden – en dat hebben wij allemaal nodig!
Bericht van overlijden
Op zondag 27 juli bereikte ons via via dat op 9 juli 2014
is overleden mevrouw Eva Lokkerbol-de Jong. Mevr. Lokkerbol woonde de laatste jaren in Sonneburgh, maar daarvoor was zij meelevend met de Pelgrimskerk en woonde
zij aan de Dalenoord. Zij was in Mechelen in België geboren en is in Rotterdam overleden.
De begrafenis heeft op donderdag 17 juli jl. plaatsgebonden op de Begraafplaats Charlois.
De nabestaanden van mevr. Lokkerbol mogen in onze
gebeden genoemd worden.
H. Schreuder (scriba)
Viering Heilig Avondmaal
'We moeten niet bij brood en wijn blijven stilstaan, maar
onze harten opheffen naar de hemel – want daar is
Christus.' Dit wordt ons altijd vlak voor de viering van het
Avondmaal gezegd; en dat is een goede zaak.
Het brood en de wijn zijn niet het eigenlijke, maar zijn
hulpmiddelen om ons de gemeenschap met Christus te
doen geloven en ervaren. Tegelijk hebben we juist vanuit
die reden de laatste vieringen gebruik gemaakt van een
heel brood, dat gebroken werd. Het mooie daarvan is dat
je ziet dat al die stukjes brood van één en hetzelfde brood
komen; zo mogen we in de (wereldwijde!) gemeente ook
naar elkaar kijken, ook al zijn we heel anders, we hebben
één Heer. In het Avondmaalsformulier wordt (vanuit Paulus’ brief aan de Korintiërs) ook naar dit éne brood verwezen. Het mooie is ook dat het brood nog niet gebroken is,
het wordt gebroken – en herinnert ons zo krachtig aan het
breken van onze Heiland aan het kruis. Hij gaf Zijn lichaam,
Hij gaf Zichzelf, opdat wíj die dat niet verdienden, door het
geloof met God verzoend zouden worden en straks na ons
sterven uit de doden zullen worden opgewekt, om tot in
eeuwigheid met en voor Hem te leven!
Sommigen van ons waren er de afgelopen Avondmaalsviering niet bij; ik hoop en bid van harte dat u er de volgende
keer (D.V. 14 september) ook bij zult kunnen zijn. Bij deze
wijs ik er ook op dat u bij de kerkenraad er om mag vragen
KERK IN IJSSELMONDE
pagina 6
dat het Avondmaal bij u thuis bediend wordt, wanneer u
zelf de mogelijkheid niet heeft om de viering bij te wonen
en verlangt om het Avondmaal te vieren. Ik vind dat geen
probleem, sterker nog, we komen graag naar u toe.
Mailadressen
De echte computerkenners zullen dit berichtje misschien
hoofdschuddend lezen. Ik vond mijn computer wat traag
geworden en dacht deze flink sneller te maken door hem
te herstellen 'met de fabrieksinstellingen'. Jawel, naderhand was hij weer helemaal zoals je hem uit de doos
haalt – alleen waren ook alle programma’s en bestanden
gewist, wat niet de bedoeling was.
Gelukkig had ik wel goede reservebestanden – alleen niet
van mijn e-mailadressen. Na een oproep heb ik inmiddels
heel veel e-mailadressen van u/jou gekregen, waarvoor
dank! Hebt u mij nog geen mailtje gestuurd, dan nodig ik
u/jou bij deze uit om een mailtje te sturen, zodat ik uw/
jouw mailadres ook weer heb – bij voorbaat dank! Dit kan
naar: [email protected]
Vakantie
Vanaf 18 augustus ben ik weer dagelijks in de kerk te
vinden. Hebt u voor die tijd dringende zaken, neemt u
dan contact op met de kerkenraad, of, als u een predikant
woensdag 9 juli 2014
nodig hebt, neem dan contact op met mw. De Bruin-Sprado,
010-482 77 52, zij brengt u in contact met de predikant of
pastoraal werker die waarneemt.
Tenslotte
Een hartelijke groet aan u en jullie allen!
ds. Jos Slager
VANUIT DE DIACONIE
Bloemengroet:
De bloemen werden namens u bezorgd bij:
29 juni Mw. Uit den Bogaard-Provoost
6 juli Mw. Lesage
13 juli Mw. Meuldijk-van Dijk
20 juli Anna en Evert-Jan Romijn
Dit met een hartelijke groet en bemoediging
vanuit de gemeente!
Vriendelijke groet,
namens de diaconie, Arie Vlot
Wijkkas Pelgrimskerk
Over de maanden juni en juli 2014 weer verschillende
giften ontvangen.
Via de giro voor de bloemengroet een bedrag van € 40,-; via
mw. Schreuder van mw. R € 10,-; via mw. Van Oers van mw.
N.N. € 5,-; ook via mw. Van Oers van mw D. € 20,- voor de
kerkvoogdij. Tevens van mw. Z. € 5,- ook voor de kerkvoogdij,
en via ds. Slager een bedrag van € 185,-.
Namens kerkrentmeesters u allen bedankt voor uw giften.
Uw penningmeester J.B. Bordewijk
Bloemen Huwelijksjubilea
Namens de Herv. Gemeente Pelgrimskerk heb ik bloemen
bezorgd bij echtpaar Van Tuijl, Wanninkhagen 3.
Zij waren 55 jaar getrouwd.
Ontvangen Meerweide van mevr. L. € 5,-voor de Diaconie
Vriendelijke groet, Jannie Schras
Dank
Iedereen bedankt voor de kaarten die ik heb ontvangen, de
bloemen van de kerk en de bemoedigende woorden van
iedereen ter ondersteuning van het herstel van mijn operatie.
Groeten, Ineke en Leo Lesage
Lieve gemeenteleden,
Het gaat een stuk beter met mij en het lopen makkelijker.
Daarom dank ik u allen heel hartelijk voor de vele telefoontjes,
kaarten en medeleven voor en na mijn knieoperatie.
tot spoedig ziens, zo GOD dit wil.
Mevr. Uytdenboogaart-Provoost
VEEL GEVRAAGDE
TELEFOONNUMMERS
P.A. VAN DER WAAL & Zn.
Begrafenis / crematieverzorging
Rotterdam
010-480 34 71
VAN DER SPEK
Begrafenis / crematie
Rotterdam
010-447 99 00
TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V.
Grafmonumenten
Rotterdam
010-413 69 10
'DE MAGNEET'
Cranendonckweg 40
telefoon 482 74 01
grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties, vergaderingen, begrafenissen enz.
Billijke prijzen.
Inlichtingen en verhuur:
mevr. M. Kamp, tel. 010-482 74 28 [email protected]
VAN BALLEGOOIJEN
Begrafenis-en crematieverzorging
Rotterdam
010-485 51 10
MONUTA MEMORIAM
uitvaartzorg en verzekeringen
Bakker, van Bezeij, Scholts,
Kloeg & Riethoff
Gratis bellen
0800-023 10 10
CONDOR B.V.
Verhuis-enTransportbedrijf
Rotterdam
010-429 27 27
Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
timmerman natuursteen
Vierbannenstraat 1
nieuwerkerk
telefoon (0111) 641798
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.
RijkssTRaaTweg 35 - hellevoeTsluis
Telefoon (0181) 33 73 95
nieuwe cRooswijkseweg 66B
RoTTeRdam - Telefoon (010) 4136910
www.timmerman-natuursteen.nl
:,-=,-1(52087(+(/3(1
/$-.){{{
-XLVWELMHHQRYHUOLMGHQKHHIWXHHQXLWYDDUWYHU]RUJHUQRGLJGLH
PHWHHQHQNHOZRRUGEHJULMSWZDWGHZHQVHQ]LMQ'LHNDQ
ERJHQRSHHQMDUHQODQJHHUYDULQJ'LHZHHWGDWMXLVWGHNOHLQVWH
GHWDLOV]REHODQJULMN]LMQ2Q]HPHQVHQVWDDQNODDUDOVKHWQRGLJLV
8LWYDDUW=RUJFHQWUXP
YDQGHU.UDDQ
2XGHGLMN5RWWHUGDP
WHOHIRRQ
ZZZX]NQO
5RXZFHQWUXP'H3DOP
3DOPHQWXLQ5RWWHUGDP
WHOHIRRQ
ROUWCENTRUM
DE PALM
Hervormde Begraafplaats IJsselmonde
In IJsselmonde ligt ook een begraafplaats
Deze is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente IJsselmonde.
Maar daar mag natuurlijk iedereen zijn of haar laatste rustplaats vinden. Het is een plek van rust
temidden van het drukke en lawaaierige leven voor rouw, herinnering, overdenking en bezinning
voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Benedenrijweg 489
3077 CJ Rotterdam
Tel. 06 135 565 85
Openingstijden
Dagelijks van 9.00- 16.00 uur
Opzichter: W.P. van der Jagt
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde
Opening Winterwerk 2014 -2015 op 20 september
Beste gemeente leden jong en oud en zelfs daar tussen in. Op 20 september hopen we met de gehele gemeente van
de Pelgrimskerk een gezellige dag te beleven. Hierbij worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen en hun
ouders, de oudere jongeren en de oudere gemeente leden.
Voor de kinderen zal er een middagprogramma zijn in en rond de kerk waarvoor Corlinde Domenie het initiatief neemt
en een spetterend programma in elkaar zal zetten. Het programma zal in het teken staan van het thema 'Het wilde
westen'. Het wordt een echt indianenfeest!!
Hierbij zijn natuurlijk de ouders van harte welkom voor hulp en enthousiasme en aanwezigheid.
We zoeken nog vrijwilligers voor:
- Knutselactiviteiten - Spelactiviteiten - Algemene zaken
Dit jaar is er voor het eerst een programma voor de tieners, oudere jongere of jong volwassene opgenomen. Met
elkaar gaan we 'tuben', het arrangement bestaat uit 30 minuten fun tubing, 30 min x-treme tubing en een patatje. Er
is plaats voor 24 personen, dus meld je snel aan, vol=vol.
De bijdrage voor deze activiteit is € 8,00 p.p.
Nog niet overtuigd of het wel wat voor jou is neem eens een kijkje op de site http://outdoorski.nl/tubing/ en reserveer
alvast 20 september in jullie agenda.
Opgeven voor deze activiteit kan tot 15 sept. 2014 bij Corlinde Domenie [email protected]
Voor de volwassenen in onze gemeente is er ook weer een gezellig programma. Hans Welter is voor deze activiteit het
aanspreekpunt. We gaan naar het Jenever museum in Schiedam. Een interessante en leuke middag lijkt het te worden.
Onder leiding van een gids wordt ons het een en ander verteld over o.a. de historie v/d jenever etc.
In de historische branderij van het museum wordt met veel passie ambachtelijke moutwijnjenever gestookt volgens
recept uit 1700!!! In de branderijen, zoals deze, waarvan er in hoogtijdagen honderden in Schiedam waren, werd de
bijzondere geschiedenis van de stad beschreven. Proeven? Dat kan (maar hoeft niet) in het Proeflokaal. Wilt u er meer
over weten, schrijf u dan nu in. De inschrijfformulieren liggen vanaf heden, boven aan de trap. Geen vervoer, geen
probleem. Voor vervoer wordt gezorgd. Als u de Rotterdam Pas heeft, even op het inschrijfformulier aankruisen. Voor
deze activiteit is een bijdrage van maximaal € 7,50.
We verzamelen op de 20 september om 12:30 uur in de Pelgrimskerk.
Na afloop van alle activiteiten zullen we gezamenlijk als gemeente deze dag afsluiten met een maaltijd rond 18:30 uur
in de Pelgrimskerk waar onder het genot van een maaltijd de belevenissen van deze dag met elkaar gedeeld kunnen
worden. Niet aanwezig kunnen zijn bij een van de activiteiten? Weet u welkom bij de gezamenlijke maaltijd. Voor deze
maaltijd is de coördinator
Corrie Biezepol en vanaf begin september zal er een intekenlijst in de kerk aanwezig zijn.
Vriendelijke groet,
Algeheel coördinator:
Dik Kok [email protected] 06-21 14 67 27
Kinderprogramma:
Corlinde Domenie [email protected]
06-20 62 46 05
Tuben:
Corlinde Domenie [email protected]
06-20 62 46 05
Volwassenprogramma: Hans Welter
[email protected] 06-16 08 84 83
Maaltijd:
Corrie Biezepol
[email protected]
NIEUWS UIT DE HUIZEN
NIEUW SONNEBURGH
Geestelijk verzorger
Dhr. R.L. Antes, Dintelstraat 21,
2987 TA Ridderkerk, tel. 0180-41 21 88;
Mobiel nr. 06 255 16 314 e-mail: [email protected]
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;
e-mail: [email protected]
Kerkdiensten
Zondag 10 augustus gaat voor dhr. W. van Brakel uit Rotterdam, zondag 17 augustus wil dhr. D. van Dijk uit Gouda
de dienst leiden. Zondag 24 augustus wil dhr. R.L. Antes u
het evangelie verkondigen en zondag 31 augustus hoopt
ds. A.L.A. den Besten voor te gaan. De kerkdiensten beginnen om 10.00 en in Sonneburgh kunt u die ook in uw
woning beluisteren via de huislijn. Kerkgangers en voorgangers gezegende diensten toegewenst.
Zondagavondzang
Tijdens de zondagavondzang kunt u in de zaal van Sonneburgh meezingen uit de bundel van Johan de Heer
en u bent allen hartelijk welkom daarbij. Desgewenst
kunt u ook via de huislijn meeluisteren. In verband met
de zomervakantie is de eerstvolgende zondagavondzang
pas weer op zondagavond 31 augustus. Dan hoopt mw.
Schuurmans uw gastvrouw te zijn en dan wil dhr. den
Outer het zingen op het orgel begeleiden.
Alle vrijwilligers van de zondagavondzang een heel fijne
vakantietijd toegewenst! Van harte gegund.
Aanvang: 19.30 uur. Sluiting 20.30 uur.
Muzikaal Boeket (programma met gewijde muziek)
Het programma Muzikaal Boeket is gewoonlijk eenmaal
per maand te beluisteren op de laatste dinsdagavond
van de maand en in augustus is de uitzending dus (onder
voorbehoud) op dinsdagavond 26 augustus. Het Muzikaal
Boeket is dan via de huislijn te beluisteren van 19.00 uur
tot 20.00 uur. In dit programma worden geestelijke liederen ten gehore gebracht, afgewisseld met een gedicht
en/of een kort verhaal en het wordt verzorgd door mw.
Lidy van Brakel en dhr. Johan Slotboom. Fijn dat zij dit stuk
werk kunnen en willen verrichten in Sonneburgh.
Collecten en giften
Collecten van:
Zondag 29 juni € 177,05 voor de geestelijke verzorging
Zondag 6 juli € 149,15 bestemd voor de diaconie
Zondag 13 juli € 141,92 voor de geestelijke verzorging
Zondag 20 juli € 71,82 voor de geestelijke verzorging
Zondag 20 juli € 105,60 voor de diaconie
(Avondmaalscollecte)
Zondag 27 juli € 106,30 voor de geestelijke verzorging
De opbrengst van de collecte na de bijbellezing op woensdag 9 juli bedroeg € 22,70.
Voor de geestelijke verzorging ontving ik van mw. J € 10,-.
En voor de diaconie van mw. M € 10,- voor de diaconie.
Hartelijk dank!
Telefonische spreekuur geestelijk verzorger/cliëntenvertrouwenspersoon
Op de woensdagmiddag is er telefonisch spreekuur (met
uitzondering van woensdag 23 juli en 6 augustus i.v.m.
vakantie) van 12.30 – 13.15 uur. U kunt mij bereiken via:
telefoon: 010 - 479 91 18 of mobiel 06 25 51 63 14 .
Van alle activiteiten als hierboven gemeld geldt: Deo
volente = zo de Heere wil en wij leven zullen.
Tenslotte
Berichten van overlijden.
1e bericht: vrijdag 4 juli kwam het einde aan het leven
van mw. J.M. Verschoor – Schaap. Zij bereikte de leeftijd
van 96 jaar. Ze had zo graag nog een tijd in Sonneburgh
willen blijven. Maar het mocht niet zo zijn.
2e bericht: zondag 6 juli overleed mw. F. Kooijman in de
leeftijd van 93 jaar. Een markante vrouw die in haar leven
zorg droeg voor velen.
3e bericht: woensdag 9 juli ging in de leeftijd van 87 jaar
heen mw. M.J. Kleijn – van Dommele. Met dankbaarheid
denk ik aan de bezoeken die ik haar mocht brengen.
4e bericht: woensdag 9 juli is in de leeftijd van 88 jaar
overleden mw. E. Lokkerbol – de Jong. Een veelbewogen
leven. Maar in dit alles is zij ondersteund geweest door
God de Allerhoogste.
Het laatste deel van het leven van deze overledenen was
in meerdere opzichten bepaald niet gemakkelijk. God zegt
in Psalm 37 let op de vrome en oprechte, hun einde zal
vrede zijn. Laat hun gedachtenis de nabestaanden en ons
allen tot zegen zijn is mijn wens en bede.
Naar menselijke maatstaven mochten deze vrouwen een
hoge leeftijd bereiken.
Maar bij hen is ook bewaarheid geworden: stof zijt gij en
tot het stof zult gij wederkeren.
We wensen alle nabestaanden troost, moed en kracht
toe. De Heere God zij hen goed en nabij. Hij vergeet u
niet in uw verdriet. We denken ook mw. Versluis die als
ik deze woorden schrijf nog revalideert in Antonius, maar
pagina zij hoopt in augustus weer naar Sonneburgh terug te kunnen. Mijn bijdrage aan dit kerkblad schrijf ik vanaf mijn
vakantieadres in Ermelo. Op dit moment regent het wat,
maar wij hebben deze zomer en trouwens ook in het voorjaar al veel mooie dagen gekend. En het is goed dat er op
'Zijn' tijd wat regen valt.
De rust in mijn vakantie doet mij goed. Het was denk ik
ook echt wel nodig. Het is misschien een combinatie en
samenloop van dingen, je weet dat je geen 35 meer bent,
het aantal mensen dat je wilt bezoeken is veel groter dan
je kunt bezoeken, de diverse werkzaamheden die verder
aandacht vragen (cliëntenvertrouwenspersoon) en niet in
het minst de ziekenbezoeken, rouwbezoek en begeleiding
vragen veel tijd. Maar wel voel ik nu al na een week vakantie dat de ‘accu’ weer bezig is op te laden. Van harte hoop
ik na mijn vakantie mij weer geheel aan het mooie werk in
Sonneburgh en de andere huizen te kunnen wijden.
Naar de toekomst toe zijn er nog wel een aantal vragen.
Volgend jaar hoop ik de zgn. pensioengerechtigde leeftijd
te bereiken. Dat zal in ieder geval betekenen dat ik dan
niet meer onder u zal werken zoals dat de afgelopen jaren
en tot nu toe het geval geweest is. In het najaar zal over
de voortgang van de geestelijke verzorging in Sonneburgh
meer duidelijk worden en dan hoop ik u daarover nader
te informeren. Voor dit moment wil ik allen in Sonneburgh hartelijk groeten en in het bijzonder hen die gebukt
en verdrukt over de aarde gaan. Vanwege ziekte van
henzelf of van dierbaren, door het gemis van geliefden
die niet meer bij ons zijn. Zorgen om kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Vanwege de onrust en de onvrede
in de wereld om ons heen en ook in ons eigen hart. Wat
een leed en wat een smart. Vervolging van christenen,
oorlog in het Midden-Oosten, het joodse volk wordt alom
bedreigd. Maar ook bij de volkeren rondom Israël is er
dood en verderf.
Laten wij ons in gebed verenen 'geef vrede, Heer, geef
vrede.' Dat wij ons vertrouwen leren stellen op de God
van Jakob.
Dat Isrel op den HEER vertrouw;
zijn hoop op Gods ontferming bouw,
en stil berust’ in Zijn beleid,
van nu tot in alle eeuwigheid.
(Psalm 131 vers 4 oude berijming)
Een hartelijke groet voor u allen!
R.L. Antes, geestelijk verzorger Nieuw Sonneburgh
NIEUWS UIT DE HUIZEN
ANTONIUS/DIJKVELD/MEERWEIDE
De eerstvolgende protestantse kerkdienst in de kapel van
Huize Dijkveld zal worden gehouden D.V. dinsdagmiddag
5 augustus.
Het thema van de dienst is dan: ‘Recreatiewerk’.
Voorganger is dhr. R.L. Antes, pastoraal werker namens
de Hervormde gemeente IJsselmonde. Organist is dan
mw. M. Bos. Bewoners, omwonenden, een ieder hartelijk
welkom! De dienst vangt aan om 15.00 uur en na afloop is
er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee gezellig met
elkaar na te praten. Komt u ook? U bent hartelijk welkom!
Vanaf mijn vakantieadres in Ermelo mag ik deze bijdrage
aan ‘Kerk in IJsselmonde’ schrijven. Mijn gedachten
gaan op dit moment uit naar de vele mensen die in
zorginstellingen verblijven. Die misschien terug – mogen
– denken aan vakanties die zij vroeger hebben beleefd.
Van harte hoop ik dat goede herinneringen daaraan u
voor de geest mogen komen. Maar tegelijk besef ik dat
het dan ook verdrietig kan stemmen omdat dit nu alles
verleden tijd geworden is. Aan het bed en/of de rolstoel
gebonden kun je het dan wel heel moeilijk hebben. Zeker
ook als het heel erg warm is en door vakanties van familie
en kennissen het bezoek veel minder is dan buiten de
zomervakantietijd om.
Mag ik u allen toewensen dat de Heere God u bezoekt
met Zijn troost en zegen. Want hoe wij ook van alles en
nog wat (bezoek van dierbaren) kunnen missen, er is
naar ik hoop en bid bij u de wetenschap die ook bij de
aartsvader Jacob gevonden werd. Namelijk dat aan Gods
zegen alles is gelegen. De zegen van de Allerhoogste, de
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God
onze Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen. Amen!
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht
(Gezang 456 vers 1 LvK)
Vanuit Ermelo een hartelijke groet van,
R.L. Antes, bijstand in het pastoraat
namens de Hervormde gem. IJsselmonde
in Antonius, Huize Dijkveld en in De Meerweide.
pagina KERK IN IJSSELMONDE
Leerhuis Spiritualiteit
p\a Het Steiger - 1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam - 010 - 202 52 10
[email protected]
www. dominicanen.nl www.hetsteiger.nl
Over het Leerhuis Spiritualiteit
20 jaar
woensdag 6 augustus 2014
1994 -2014
Een deel van het aanbod najaar 2014
- Ontmoeting tussen twee mystieke stromingen
- Cursus Spiritualiteit
Puur en oprecht.
Monuta Rijnmond.
Het Leerhuis Spiritualiteit bestaat in 2014 20 jaar. Het is opgericht vanuit de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap
Het Steiger te Rotterdam.
Het doel was en is om mensen te bereiken binnen en buiten de officiële kerken, die behoefte voelen om zich nader
te bezinnen op de bronnen van elke godsdienst: de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid aan vormen.
De inzet van het initiatief was van meet af aan een pastorale, in gesprek te zijn met deelnemers in hun vragen en
ervaringen. Dit streven kreeg de naam 'Mystiek op Straatniveau'.
De initiatiefnemer van dit Leerhuis is Leo Raph. de Jong o.p., pastor van het Steiger en van St. Jan Visitatie te Schiedam. Het initiatief paste en past in de ontwikkeling van Het Steiger van parochie-gebonden kerk naar citykerk.
Het Leerhuis organiseerde tal van cursussen, deels ook met leraren van buiten, die vanuit hun eigen meesterschap
hielpen bij het in contact komen met bovengenoemde bronnen.
Monuta Memoriam
Langenhorst 100
Telefoon: 010 - 293 04 22
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333
Telefoon: 010 - 202 14 33
In onze 24-uurskamer kunt
u op elk gewenst moment bij
uw dierbare zijn.
Voor al ons cursuswerk vragen wij een donatie.
Maar laat het geld niet de reden zijn om niet te komen. Het is een donatie!
Staf Leerhuis Spiritualiteit
Leo Raph. A. de Jong o.p - José van der Torre - Marianne Verbakel
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
www.monuta.nl
Ontmoeting tussen twee mystieke stromingen
Waar veelheid eenheid wordt.
Verschillende bronnen, reikend naar eenzelfde onderaardse Rivier.
'Bron van zijn, die mij ontmoet in wat mij ontroert. Ik geef U een naam, opdat ik U een plaats kan geven in het leven.'
(Vertaling van de eerste regel van het “Onze Vader” uit het Aramees, de taal, die Jezus sprak, oertaal van Christendom en Islam.)
In de ontmoeting tussen verschillende Godsdiensten moet er recht worden gedaan aan de verschillen, die iedere
religie uniek maken. Want mensen en hun Godsdiensten kennen rijke verscheidenheid. Toch hebben zij alle iets gezamenlijks: het verlangen naar een liefdes-verbondenheid met DE ONUITSPREKELIJKE ENE, die wij - bij gebrek aan betere
woorden - God noemen, of Allah, of Wijsheid-voorbij-alle-wijsheid, of nog anders. Als verschillende putten, die reiken
naar hetzelfde koele en verfrissende Grondwater.
Op zaterdag 8 november willen wij in het Leerhuis Spiritualiteit kennis maken met twee van deze bronnen: het
mystieke verlangen in de Islam en in het West-Europese Christendom. Je zou kunnen zeggen: Mevlana Rumi en zijn
mede-mystici, ontmoeten Meister Eckhart o.p. en diens collega’s, en raken in gesprek over wat hen mateloos boeit:
de vreemde, lieve God/Allah, Die vaak ver weg lijkt, maar mateloos dichtbij is. Komt u luisteren en meespreken?
De mystieke stroming in de Islam zal ingeleid worden door drs. Nora Asrami, die bezig is met een promotieonderzoek
over 'Religieuze identiteitsontwikkelingen onder Marokkaans-Nederlandse Moslim jongeren'.
De mystiek van het Rijnland zal belicht worden door drs. Leo Raph. A. de Jong o.p., die met name belangstelling heeft
voor de vraag, hoe de mystiek van Meister Eckhart o.p. en anderen te vertalen is naar onze eigen tijd en eigen cultuur.
Begeleiding: de staf van het Leerhuis Spiritualiteit
Locatie: Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2. 3011 GN Rotterdam. Datum: zaterdag 8 november 2014. Tussen 10.30 uur en 15.30 uur.
(Vanaf 10.00 uur inloop met koffie. Tussen 12.15 en 13.30 uur lunchpauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U wordt
verzocht uw eigen lunch mee te brengen. Maar ook in de directe omgeving zijn er vele gelegenheden om te lunchen.)
Aanmelding: bij José van der Torre, tel: 010-202 52 10 of email: [email protected]
Donatie: voor de gehele dag € 8,00
LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ
ROZA
GRISELDESTRAAT 4
Tel. 0180 -41 61 26
06-12 87 37 97
vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelver
COLOFON
HERVORMDE GEMEENTE
Sectie Adriaen Janszkerk:
Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN,
tel. 482 72 62.
Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker (Antonius en Meerweide):
Dhr. R.L. Antes, Dintelstraat 21,
2987 TA Ridderkerk, tel. 0180-41.21.88;
e-mail: [email protected]
Cursus Spiritualiteit
“GOD” als zoekrichting. (Tweede gedeelte)
Stel: je bent op weg naar Amsterdam. Je rijdt over de A 15 en dan zie je het bord: 'Amsterdam 55 km.'. Nu weet je, dat
je op de goede weg bent en nog 55 kilometer moet afleggen om te komen, waar je wilt zijn.
Stel: je bent op weg naar Degene - of Datgene - Die zin, doel en richting aan je leven geeft. Dan zie je langs je levensweg
het bord: 'GOD. Oneindig'. In vergelijking met dat bord naar Amsterdam weet je dus, dat je op de goede weg bent,
maar dat de reis wel eens heel lang kan duren.
Daarover echter niet getreurd. Je levensweg voert wellicht door schitterende landschappen, boeiende steden, lieflijke
dorpjes. Soms ook door brand geteisterde bossen, ruïnes van een oorlogsverleden, kerkhoven en lelijke verlaten industrieterreinen. Je mag best even stoppen onderweg om van het landschap te genieten, een museum te bezoeken of een
kop koffie te drinken op een dorpsplein. Maar dan zal je toch verder moeten rijden om achter de horizon weer nieuwe
vergezichten van deze route te ontdekken. Maar je moet wel het bord 'GOD' als zoekrichting blijven volgen, wil je deze
speciale weg verkennen. Er zijn natuurlijk ook andere wegen, die heel boeiend kunnen zijn. Maar nu kiezen wij God als
zoekrichting.
Dat gaan we dus doen in de komende cursusperiode van het Leerhuis Spiritualiteit. 'GOD ALS ZOEKRICHTING'. En we
zien wel, langs welke landschappen ons die weg zal leiden. Wij hebben in het voorjaar van 2014 al een zoektocht naar
God opgezet, maar het voordeel van de ONEINDIGE is, dat je lang kunt blijven zoeken! Is het trouwens niet eerder een
zoektocht naar je eigen geloof, je eigen ideeën over God en Godsdienst, enz.? En die kunnen veranderen, zoals het
perspectief verandert, als je een bocht op je weg passeert. Dus gaan wij weer op weg: 'God' als zoekrichting, tweede
gedeelte. Of anders gezegd: 'God': wordt vervolgd'.
En als u het eerste gedeelte van de zoektocht niet hebt meegemaakt, is dat geen bezwaar. Want God kan toch nergens
anders zijn dan overal. En de zoektocht naar jezelf en je eigen geloven is boeiend genoeg om weer op te pakken.
Gaat u mee met onze bustocht op weg naar God? Lijkt ons een leuke invulling van het twintigjarig bestaan van ons
leerhuis! En misschien zit de 'GROTE ONBEKENDE' zelf wel achter in de bus. Je weet maar nooit!
Begeleiding: José van der Torre - Leo Raph - A. de Jong o.p. - Marianne Verbakel.
Locatie: Schiedam, kerk van St.Jan/Visitatie, mgr. Nolenslaan 99.
Data: de woensdagmiddagen 12 november, 19 november, 26 november 2014, 14.30 uur - 16.30 uur.
Aanmelding: N.B. Wij zouden het fijn vinden, als u zich van tevoren opgeeft bij José van der Torre. Tel: 010-202 52 10
of email: [email protected] - Donatie: € 4,00
In samenwerking met Stichting Kloostertuin Rotterdam bieden wij u het volgende aan:
Puur en oprecht.
Monuta
De
Kloostertuin Rijnmond.
De Kloostertuin is het dominicaans centrum voor spiritualiteit, in het hartje van Rotterdam. Te midden van het
stadsrumoer biedt de Kloostertuin bezinning, bezieling en brengt ze mensen in beweging onder meer met workMonuta Memoriam
shops,
lezingen,
Langenhorst
100 concerten en meditatie. Een uitgelezen mogelijkheid de binnentuin in onszelf te ontdekken om
293 04
Telefoon: 010
zingeving
een-plek
te22
geven in ons dagelijks leven. De Kloostertuin wil een plek zijn om met anderen in gesprek te
komen
over
geloof,
spiritualiteit
en levensvragen. Een ruimte voor ontmoeting tussen mensen van verschillende
Monuta Van den Toorn
achtergronden
in333
hun zoektocht naar inspiratie en zingeving.
Jacques Dutilhweg
010 overzicht
- 202 14 33van het programma op www.kloostertuin.nl Altijd van het laatste nieuws op de hoogte blijTelefoon:
Kijk
voor een
ven?
Meld
je
aan
voor
de nieuwsbrief of volg ons op Facebook.
In onze 24-uurskamer
kunt
Komt
u mee-mijmeren
u op elk
gewenst moment over
bij deze grote vragen?
uw dierbare zijn.
Begeleiding:
Leo. Raph. A. de Jong o.p. - José van der Torre - Marianne Verbakel
Locatie:
1e Nieuwstraathof 2. 3011 GN Rotterdam
Ook als uHet
nietSteiger,
of
eldersdonderdag
verzekerd bent.
Data:
4 en 11 december 20.00 uur – 22.00 uur
www.monuta.nl
Aanmelding:
bij José van der Torre, tel: 010-202 52 10 of email: [email protected] - Donatie: € 4,00
Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: [email protected]
Sectie Pelgrimskerk:
Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC
tel. 482 42 08.
Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08 ; mobiel: 06 401 78 243.
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: (Dijkveld) R.L. Antes (gegevens: zie
sectie AJK)
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482.77.52;
e-mail: [email protected]
Website: www.hervormdijsselmonde.nl
GEREFORMEERDE KERK
Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG,
tel. 482 49 56.
Predikant: Ds. E. Bijl, Zuidzijdsedijk 90,
3264 LJ Nieuw Beijerland, tel. 0186- 84 05 56
e-mail: [email protected]
Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.
Tel.: 010 - 416 68 54. E mailadres: [email protected]
Meldpunt crisispastoraat: Ds. E. Bijl, tel. 0186- 84 05 56
Website: www.groenetuinkerk.nl
MEERWEIDE
Geestelijk verzorger
Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84
Pastoraal werker vanuit PKN IJsselmonde
Dhr. R.L. Antes, Dintelstraat 21, 2987 TA Ridderkerk,
tel. 0180 - 41 21 88; Mobiel nr. 06 25 51 6314
e-mail: [email protected]
Contactpersoon:
Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482.28.95
SMEETSLAND
Geestelijk verzorger:
Mw. ds. J.M. de Vries, Jan Luykenstraat 56, 2806 PH Gouda,
tel. 0182-52.35.90.