Download GGD rapport - Het Buitenschoolse Net

Inspectierapport
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon (BSO)
Elzeneind 5
5343JA OSS
Registratienummer 163249684
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
GGD Hart voor Brabant
OSS
28-08-2014
Nader onderzoek
Definitief
11-09-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4
Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 4
Inspectie-items ................................................................................................................... 5
Gegevens voorziening .......................................................................................................... 6
Gegevens toezicht ............................................................................................................... 6
2 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-08-2014
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon te OSS
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Op 28 augustus 2014 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd bij Het
Buitenschoolse Net, Locatie Montesori-Papillon.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd
voldaan opnieuw bekeken. Tijdens deze inspectie heeft overleg en overreding plaats gevonden
tussen de toezichthouder en de manager betreffende de compleetheid van de risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid. Binnen de gestelde termijn heeft de manager het document aangeleverd
bij de toezichthouder.
Naar aanleiding van het bezoek op de locatie en de nagestuurde documenten is gebleken en dat de
tekortkomingen zijn opgelost.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
3 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-08-2014
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon te OSS
Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het nader onderzoek was geen herziene risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met
bijbehorend actieplan op locatie aanwezig. In de map op locatie zat de risico-inventarisatie die bij
een eerder inspectie was ingezien dd. juni 2013.
De aanwezige pedagogisch medewerkers waren niet op de hoogte of er een nieuwe risicoinventarisatie uitgevoerd was. De locatiemanager is hierop gebeld en deze heeft de risicoinventarisatie per direct naar de locatie gebracht. Hieruit bleek dat er een nieuwe risicoinventarisatie uitgevoerd was op 16 december 2013.
Uit gesprek met pedagogisch medewerkers en de herziene risico-inventarisatie bleek dat het
gebouw waarbij in een eerder inspectiebezoek gevaarlijke en onhygiënische situatie
geconstateerd was niet meer in gebruik is.
De nieuwe risico-inventarisatie veiligheid is bekeken en hieruit bleek dat weliswaar alle ruimtes
opgenomen zijn maar dat niet alle risico's geïnventariseerd zijn. Een bijvoorbeeld is de gymzaal
alwaar de gymtoestellen niet opgenomen waren in de risico-inventarisatie.
Op dit punt is overleg en overreding toegepast.
De houder heeft een nieuwe inventarisatie uitgevoerd en de ontbrekende risico's zijn hierin
opgenomen. Deze is toegezonden op 5 september 2014. In begeleidende mail wordt aangegeven
dat de risico-inventarisatie is besproken met de pedagogisch medewerkers. Tevens is besloten dat
de risico-inventarisatie in het vervolg door de pedagogisch medewerkers met de locatiemanager
uitgevoerd zal worden.
Het plan van aanpak is vormgegeven door onder ieder risico een actie te formuleren, hiermee
worden de risico's beperkt of vermeden. Bij een volgende inspectie zal ook het beleid ten aanzien
van veiligheid en gezondheid (inclusief het actieplan) uitgebreider meegenomen worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers op de groep)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (16 december 2013)

Risico-inventarisatie gezondheid (16 december 2013)

Mailcontact met manager op 5 september 2014
4 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-08-2014
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon te OSS
Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
5 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-08-2014
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon te OSS
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
: Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon
: http://www.buitenschoolsenet.nl
: 40
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
:
:
:
:
:
Het Buitenschoolse Net
Rossinistraat 9
5344AK OSS
www.buitenschoolsenet.nl
17109926
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
073-6404515
C. van Hulst
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: OSS
: Postbus 5
: 5340BA OSS
Gegevens toezicht
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
28-08-2014
28-08-2014
Niet van toepassing
11-09-2014
19-09-2014
: 19-09-2014
: 10-10-2014
6 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 28-08-2014
Het Buitenschoolse Net, Locatie Montessori-Papillon te OSS