Gezondheids - GGD IJsselland

Samen werken
aan gezondheid
Gezondheidsonderzoek op school
voortgezet onderwijs
Binnenkort komt GGD IJsselland bij u op school voor het gezondheidsonderzoek van leerlingen in klas 2 en/of 4. In deze flyer staat
wat dit gezondheids- en leefstijlonderzoek in het voortgezet onderwijs inhoudt, wat het oplevert en wat dit voor scholieren en scholen
betekent. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel
deze aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland. De
contactgegevens vindt u op de
➜ laatste pagina.
Het is één van de wettelijke taken van de GGD om de ontwikkeling van alle leerlingen in klas 2 te volgen. Kinderen en jongeren worden in de periode van hun
opgroeien onderzocht door jeugdartsen en verpleegkundigen van GGD IJsselland.
Als baby, in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs, in klas 2 en
nu ook in klas 4. Bij jongeren richt het onderzoek zich op de gezondheid en leefstijl
van jongeren. Wat deze onderzoeken inhouden, leest u hierna.
Samen werken
aan gezondheid
➜ Ga direct naar:
Onderdelen
onderzoek
Praktische
voorzieningen op
school
Gezondheids­
onderzoek in klas 2
Gezondheids­
onderzoek in klas 4
De opbrengst
voor school
Informatie en contact
Bekijk het infofilmpje
voor jongeren in klas 2
Bekijk het infofilmpje
voor jongeren in klas 4
(Filmpje van GGD Amsterdam)
➜
terug naar begin
2
Onderdelen onderzoek
De jeugdverpleegkundige van GGD IJsselland komt op school en vertelt wat het
gezondheidsonderzoek inhoudt. De leerlingen nemen vervolgens deel aan de volgende twee onderdelen van het gezondheidsonderzoek (dit geldt zowel voor klas 2
als klas 4):
Samen werken
aan gezondheid
● Digitale vragenlijst
In de klas vullen de leerlingen individueel de digitale vragenlijst E-MOVO*
in. Na afloop ziet de leerling op het beeldscherm hoe hij of zij scoort op de
diverse thema’s en krijgt korte feedback en links naar websites voor meer
informatie.
*E-MOVO: Elektronische Monitoring en Voorlichting
● Meten en wegen door een jeugdverpleegkundige of doktersassistente van
GGD IJsselland.
Praktische voorzieningen op school
Voor het gezondheidsonderzoek biedt de school de volgende voorzieningen en
ondersteuning:
● Lokaal met computers met internetverbinding voor alle leerlingen in een klas
● Aanwezigheid van de mentor of een leerkracht bij het invullen van de
vragenlijst ter ondersteuning van de jeugdverpleegkundige
● Een ruimte voor het meten en wegen (1 of 2 lesuren)
➜
terug naar pagina 2
3
Gezondheidsonderzoek in klas 2
Het gezondheidsonderzoek in klas 2 richt zich op de individuele leerling. Het accent
van het onderzoek ligt op de volgende thema’s:
● Thuissituatie
Samen werken
aan gezondheid
● Schoolbeleving
● Pesten of ­gepest worden
● Relationele en seksuele vorming
● Groeigegevens (lengte en gewicht)
● Leefstijl
● Psychosociaal functioneren
● Preventie van middelen­gebruik
Vroegtijdig risico’s signaleren
Jongeren zitten volop in de puberteit en maken grote lichamelijke en geestelijke veranderingen door. Deze periode kenmerkt zich door het ontwikkelen van zelfstandigheid en een eigen identiteit wat vaak gepaard gaat met
onzekerheid. Het is van belang vroegtijdig risico’s te signaleren en jongeren
indien nodig ondersteuning te bieden.
➜
terug naar pagina 2
4
Op basis van de volgende gegevens kan de jeugdverpleegkundige besluiten een
leerling uit klas 2 uit te nodigen voor een vervolggesprek op school:
● De antwoorden van de leerling in de digitale vragenlijst E-MOVO
● De groeigegevens (lengte en gewicht)
Samen werken
aan gezondheid
● Signalen, zorgen of vragen die de mentor aandraagt*
● Signalen, zorgen of vragen van ouders
● Signalen die vanuit het verleden bij de GGD bekend zijn
*De mentor ontvangt hiervoor digitaal een formulier.
Mogelijk bespreekt de jeugdverpleegkundige in overleg met de leerling (en veelal
met toestemming van de leerling) de zorgen en signalen met de ouders en/of de
zorgcoördinator of teamleider.
➜
terug naar pagina 2
5
Leefstijlonderzoek in klas 4
Het gezondheidsonderzoek in klas 4 wordt aangeduid als: PLA, Periodiek Leefstijl­
onderzoek Adolescenten. Dit onderzoek volgt scholieren als individu (zie ‘Aanpak
algemeen’) maar ook als groep en richt zich op de volgende thema’s:
Samen werken
aan gezondheid
● gezond gewicht
● aanpak van sociaal-emotionele problematiek
● preventie van middelengebruik
● seksueel gezond gedrag
● het bevorderen van weerbaarheid
Eigen kracht
Vanaf de puberteit ontwikkelen jongeren een leefstijl die afhankelijk is van
verschillende factoren, zoals gevoeligheid voor ‘peers’ en omgevingsinvloeden. De leefstijl van jongeren heeft invloed op hun gezondheid. Doel is dat
jongeren kunnen deelnemen aan de maatschappij en voor zichzelf kunnen
opkomen. De GGD wil jongeren bewust maken van hun eigen gezondheid.
Door de jongeren preventief te begeleiden kunnen ze hun eigen kracht vergroten.
➜
terug naar pagina 2
6
Op basis van de volgende gegevens kan de jeugdverpleegkundige besluiten een
leerling uit klas 4 uit te nodigen voor een vervolggesprek op school. Uitgangspunt
hierbij is het aanspreken van de eigen kracht van de leerling en het versterken van
wat goed gaat.
● De antwoorden van de leerling in de digitale vragenlijst E-MOVO
Samen werken
aan gezondheid
● De groeigegevens (lengte en gewicht)
● Op verzoek van de leerling zelf
➜
terug naar pagina 2
7
De opbrengst voor school
GGD IJsselland biedt de school op twee niveaus informatie:
● Klassenprofiel: De jeugdverpleegkundige van de GGD licht mondeling toe
aan de zorgcoördinator of teamleider van de school hoe een klas scoort op
de verschillende thema’s. Uit privacyoverwegingen van de leerlingen wordt
dit klassenprofiel niet gedeeld via mail of print.
Samen werken
aan gezondheid
● Schoolprofiel: De school ontvangt na afloop van de onderzoeken
een overzicht waarop te zien is hoe de school scoort op specifieke
leefstijlthema’s. De school kan deze informatie gebruiken voor het beleid op
het gebied van preventieve gezondheid en leefstijl. Een professional van de
GGD zal ieder jaar de resultaten met school bespreken, hierover adviseren
en waar nodig ondersteuning bieden.
➜
terug naar pagina 2
8
Samen werken
aan gezondheid
Actuele informatie over het gezondheids- en leefstijlonderzoek PLA staat op
www.ggdijsselland.nl. Hier vindt u ook een printversie van de vragen­
lijsten E-MOVO. Voor aanvullende informatie en vragen kunt u terecht bij de
afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland.
E-mail
[email protected]
Telefoon 088 443 07 02
➜
➜
➜
terug naar pagina 2
9
GGD IJsselland, augustus 2014
Informatie en contact