Inspectierapport GGD - Montessorischool Oosterhout

Inspectierapport
Montessori Voorschool (PSZ)
Trekbeemd 34
4907DP OOSTERHOUT NB
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
AK ID 126050
GGD West-Brabant
OOSTERHOUT
04-09-2014
Regulier onderzoek
Definitief
02-10-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................3
Observaties en bevindingen ...............................................................................................4
Pedagogisch klimaat .....................................................................................................4
Personeel en groepen....................................................................................................6
Veiligheid en gezondheid ...............................................................................................7
Ruimte en inrichting......................................................................................................8
Ouderrecht..................................................................................................................9
Inspectie-items.............................................................................................................. 10
Gegevens voorziening..................................................................................................... 14
Gegevens toezicht.......................................................................................................... 14
Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal......................................................................... 15
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
2 van 15
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
Beschouwing
Algemeen:
Voorschool Montessori is gevestigd in de Montessori basisschool in Oosterhout. Op de voorschool
worden maximaal 8 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het speellokaal is ingericht
volgens de visie van Montessori. De voorschool kan gebruik maken van de grote buitenspeelplaats
van de basisschool.
Ruimte:
De groepsruimte heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 56 m².
Inspectiehistorie:
2012
Op 11-10-2012 heeft er een aangekondigd onderzoek voor registratie plaats gevonden. Tijdens het
onderzoek is aan de volgende voorwaarden niet voldaan:
Domein 4.1 Risico-inventarisatie veiligheid, voorwaarden 1 en 2
Domein 4.1.1 Beleid veiligheid, voorwaarden 1 t/m 3
Domein 4.1.2 Uitvoering beleid veiligheid, voorwaarden 1 t/m 5
Domein 4.2 Risico-inventarisatie gezondheid, voorwaarden 1 en 2
Domein 4.2.1 Beleid gezondheid, voorwaarden 1 en 2
Domein 4.2.2 Uitvoering beleid, voorwaarden 1 t/m 5
Domein 6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan, voorwaarden 1 t/m 6
2013
Op 07-03-2013 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden gericht op het domein pedagogisch
beleid. Ten tijde van de inspectie is er aan de beoordeelde voorwaarden voldaan.
Op 19-09-2013 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden gericht op het domein pedagogisch
beleid. Ten tijde van de inspectie is er aan de beoordeelde voorwaarden voldaan.
Op 22-10-2013 heeft er een aangekondigd volledig inspectiebezoek plaats gevonden. Tijdens het
inspectiebezoek is er aan bijna alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Huidige inspectie:
Het huidige inspectiebezoek betreft een aangekondigd regulier inspectiebezoek. Tijdens de
inspectie is niet aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan betreffende:

Domein veiligheid en gezondheid; voorwaarden risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De gegevens Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is niet conform de
praktijk. De voorschool staat geregistreerd met 8 kindplaatsen. In de praktijk blijken er op
verschillende dagen meer dan 8 kinderen te worden opgevangen.
Toezichthouder adviseert de gemeente te handhaven op de voorwaarden waar tijdens de inspectie
niet aan is voldaan betreffende:

Domein veiligheid en gezondheid; voorwaarden risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
3 van 15
Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden;
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie peuterspeelzalen.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan is ingezien en beoordeeld. Er wordt voldaan aan de gestelde criteria.
Pedagogische praktijk
De observatie heeft plaats gevonden op een donderdagochtend. Ten tijde van de observatie zijn er
5 peuters met 1 beroepskracht aanwezig. Daarnaast lopen er regelmatig kleuters binnen in de
ruimte welke met de peuters samenspelen en gebruik maken van het spelmateriaal. De observatie
heeft plaats gevonden tijdens vrij spel in de groepsruimte.
Emotionele veiligheid:
De algehele sfeer in de groep is positief. De kinderen zijn over het algemeen vrolijk en ontspannen.
De kinderen zijn bekend met de beroepskracht en met elkaar. Ze zoeken de beroepskracht
regelmatig op voor contact.
De kinderen worden regelmatig gecomplimenteerd. Bij het maken van een puzzel zegt de
beroepskracht bijvoorbeeld: "ja, goed zo ....(naam kind)" en nadat een kind heeft opgeruimd wordt
er gezegd: "goed gedaan knappert".
De beroepskracht heeft haar aandacht volledig op de kinderen gericht. Alle kinderen krijgen
aandacht en bij alle kinderen wordt er ingezet op plezier.
Persoonlijke competentie:
De kinderen worden actief gestimuleerd in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Zou wordt er
spelmateriaal en worden er activiteiten aangeboden welke daaraan bijdragen. Het spelmateriaal is
uitdagend en staat op ooghoogte van de kinderen. Ze mogen dit zelf pakken.
De beroepskracht gaat bij de kinderen zitten en begeleid ze waar nodig. Wel wordt de uitvoering
van de activiteiten zoveel mogelijk bij de kinderen gelaten. Met het stellen van vragen of het geven
van aanwijzingen worden de kinderen op weg geholpen.
Wanneer er een boekje wordt voorgelezen gaan de kinderen in de kring zitten bij de
beroepskracht. De beroepskracht betrekt de kinderen bij het verhaal door onder andere het stellen
van vragen.
Sociale competentie:
De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het aangaan van sociale relaties.
Wanneer 2 kinderen verveeld raken gaan ze elkaar uitdagen. De beroepskracht ziet dit en zegt: "Is
het een beetje gezellig hier?" Kinderen zeggen ja. Beroepskracht zegt: "volgens mij niet. Jullie
mogen opruimen en een ander werkje kiezen."
Wanneer een kind aan de beroepskracht vertelt dat een ander kind aan zijn trein zit geeft de
beroepskracht aan dat de trein van de klas is en dat er altijd twee kinderen mee mogen spelen.
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
4 van 15
Wanneer vervolgens blijkt dat het kind aan wil geven dat het andere kind de treinrails stuk maakt
wordt het kind aangesproken. De beroepskracht geeft aan dat het niet leuk is om de trein stuk te
maken.
Normen en waarden:
Op een speelse manier worden kinderen in aanraking gebracht met de afspraken en groepsregels.
De regel is dat er 2 kinderen tegelijkertijd in een speelhoek mogen spelen. Wanneer er 3 kinderen
in een speelhoek zijn spreekt de beroepskracht de kinderen aan. Ze steekt 2 vingers op en de
kinderen begrijpen wat ze bedoelt en reageren hierop. De beroepskracht geeft de kinderen de
mogelijkheid voor wederhoor en uiteindelijk verlaat 1 kind de speelhoek.
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
5 van 15
Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn ingezien en beoordeeld. Tijdens
de inspectie bleek een beroepskracht te beschikken over een verklaring omtrent gedrag welke
afgegeven was op 19-07-2006. De verklaring omtrent het gedrag was hiermee ouder dan 2 jaar.
Na de inspectie is de verklaring omtrent het gedrag opnieuw aangevraagd en samen met de
zienswijze aan toezichthouder overlegd. Derhalve is er nu aan de beoordeelde voorwaarden
voldaan.
Passende beroepskwalificatie
De diploma’s van de beroepskrachten zijn ingezien en beoordeeld.
Vrijwilligersbeleid
Op de voorschool wordt er niet gewerkt met vrijwilligers. Derhalve zijn de voorwaarden met
betrekking tot het inzetten van vrijwilligers niet beoordeeld.
Opvang in groepen
De weekplanning is ingezien. Uit het documentenonderzoek en uit de observatie in de praktijk
is gebleken dat er wordt voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio. Wel is er met houder gesproken
over het inzichtelijk maken van de werkzame beroepskrachten op de weekplanning. Dit omdat nu
niet goed terug te zien is wanneer er een extra beroepskracht is ingezet.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Op de voorschool is tegelijkertijd 1 groep van maximaal 8 kinderen aanwezig. Er is 1 vaste
beroepskracht werkzaam op de groep welke op sommige dagen wordt ondersteund door een 2de
beroepskracht.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op de voorschool wordt er Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
6 van 15
Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis
te kunnen nemen.
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om
kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De meeste recente risico-inventarisatie is uitgevoerd in augustus 2013. Er is gebruik gemaakt van
zelf opstelde lijsten en daar is een actieplan aan toegevoegd. Houder heeft aangegeven dat het
uitvoeren van de risico-inventarisatie op 31-10-2014 op de planning staat.
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
Meldcode kindermishandeling
Er wordt gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de
branchevereniging. De meldcode is toegeschreven op de organisatie en er is een sociale kaart aan
toegevoegd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Meldcode kindermishandeling
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
7 van 15
Ruimte en inrichting
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten.
Binnenruimte
De gemeente Oosterhout heeft voor de ruimte en inrichtingseisen geen verordening vastgesteld.
Daarom zijn deze voorwaarden niet beoordeeld.
Buitenspeelruimte
De gemeente Oosterhout heeft voor de ruimte en inrichtingseisen geen verordening vastgesteld.
Daarom zijn deze voorwaarden niet beoordeeld.
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
8 van 15
Ouderrecht
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en
informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum.
Informatie
De houder informeert ouders onder andere middels:

De website van de basisschool

Informatiematerialen op locatie

Mondelinge overdracht tijdens haal en brengmomenten
Er is op de website een directe link geplaatst naar het inspectierapport.
Oudercommissie
Dit item is niet van toepassing op deze peuterspeelzaal, daar dit een gesubsidieerde
peuterspeelzaal betreft en de ouderinspraak vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
wordt geregeld en gecontroleerd.
Klachten
De klachtenregeling staat onder andere beschreven op de website. Hierin komt naar voren wie
men intern kan benaderen bij eventuele klachten. Ook staat de externe
klachtenregeling beschreven. Voor externe klachten is de voorschool aangesloten bij de
klachtencommissie Stichting KOMM. Houder heeft het klachtenverslag 2013 aan de GGD gezonden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskracht)

Informatiemateriaal voor ouders

Website

Klachtenregeling

Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
9 van 15
Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen)
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten
waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet
structureel ingezette personen.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe de achterwacht is
geregeld indien slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten
in een peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen
signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning
kunnen bieden.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten
in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
10 van 15
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór
aanvang van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt:
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede
beroepskracht.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de
beroepskracht/vrijwilliger-kindratio slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.
(art 2.6 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 19 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
11 van 15
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 2.12 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 2.12 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid
1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid
1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
12 van 15
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 2.9a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 2.9a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 2.9b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 2.11 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort
en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke
vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn.
(art 2.6 lid 2 en 2.11 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Klachten
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de
beschreven eisen.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement.
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar
aan de GGD.
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
13 van 15
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
:
:
:
:
Montessori Voorschool
http://www.montessorischooloosterhout.nl
8
Nee
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
:
:
:
:
D. de Rooij
Trekbeemd 34
4907DP OOSTERHOUT NB
41106264
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
076-5282000
A. Koopman
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: OOSTERHOUT
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB
Gegevens toezicht
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
04-09-2014
11-09-2014
01-10-2014
02-10-2014
03-10-2014
: 03-10-2014
: 23-10-2014
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
14 van 15
Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Datum zienswijze:
01-10-2014
Wijze waarop zienswijze is verwerkt in het rapport:
Zienswijze houder heeft geleid tot wijzigingen in het rapport betreffende het domein personeel en
groepen; voorwaarde verklaringen omtrent het gedrag. Daar de verklaring omtrent het gedrag
welke tijdens het inspectiebezoek niet voldeed aan de gestelde voorwaarden alsnog is overlegd is
deze voorwaarde gewijzigd van niet voldaan in wel voldaan. Het advies hierop te handhaven komt
daarmee te vervallen.
Wat betreft de voorwaarden betreffende het domein veiligheid en gezondheid heeft de zienswijze
niet geleid heeft tot een andere oordeelsvorming bij de inspecteur. Mogelijk kan tijdens een nader
onderzoek op locatie beoordeeld worden of de overtredingen zijn opgeheven.
Feitelijke zienswijze houder:
Het bestuur van de voorschool van de Montessorischool Oosterhout heeft de volgende
opmerkingen bij het verslag van de inspectie van de voorschool, door de GGD.
De inspectie heeft plaatsgehad in de 2eweek na de zomervakantie (4 september 2014). Tijdens de
zomervakantie is de voorschool 8 weken gesloten.
De inventarisatie veiligheid en gezondheid staat altijd gepland in de 4eweek van het schooljaar.
Dan is weer goed te beoordelen hoe alles loopt en waar de risico’s liggen.
De ingevulde inventarisatie (17 september 2014) is bijgevoegd. De inspectie van 2013 is
afgerond op 13 september.
De 2eberoepskracht is op 3 september met haar werkzaamheden gestart in de voorschool van de
Montessorischool. Er was tijdens de controle op 4 september een VOG aanwezig, die echter ouder
dan 2 jaar was en de nieuwe was aangevraagd. Dit duurt enige tijd voor die vervolgens op de
school aanwezig is. Op 12 september is deze nieuwe VOG afgegeven (zie bijlage).
Wij zijn tevreden dat de controle uitwijst dat alle overige onderdelen en zeker die omtrent het
pedagogisch handelen, als voldoende zijn beoordeeld.
Wij zien kwaliteitsverbetering als een continue proces dat wij ook zichtbaar proberen te
maken voor ouders. Het is belangrijk dat ouders ons als een betrouwbare partner zien en zij hun
kinderen met een gerust hart naar de voorschool en de basisschool laten gaan.
Na de vorige inspectie van de GGD zijn diverse punten direct opgepakt, zoals de aanschaf van een
afsluitbare luieremmer en het aanbrengen van sloten op het handvaardigheidslokaal en het
magazijn.
De Montessorischool Oosterhout is zich zeer bewust van haar taak en van het feit dat kinderen
kwetsbaar zijn en we om die reden niet zorgvuldig genoeg kunnen omgaan met veiligheid en
hygiëne.
Handhaving en controle is van belang en de GGD kan daar een belangrijke rol in spelen. Wij zijn
echter wel van mening dat handhaving en controle het doel als hierboven omschreven moeten
dienen en het kwaliteit van werken belemmert als de administratieve voorwaarden doel worden.
September 2014
Directie en Bestuur Montessorischool Oosterhout
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal regulier onderzoek 04-09-2014
Montessori Voorschool te OOSTERHOUT NB
15 van 15