Disney Winter 2014

VERKOOPVOORWAARDEN
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
I.1 Toepassingsgebied
Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de toeristische arrangementen als op de
diensten buiten de arrangementen aangeboden door Euro Disney Vacances S.A.S., ongeacht of ze
rechtstreeks telefonisch gereserveerd worden bij de reserveringscentrale van Euro Disney Vacances
S.A.S., of online op de website www.disneylandparis.com (hierna "de Website" genoemd) , ofwel via
een reisagent die de door Euro Disney Vacances S.A.S. aangeboden diensten verkoopt.
Bij reserveringen via een reisagent, is het mogelijk dat uw reservering ook andere diensten dan de
diensten die georganiseerd worden door Euro Disney Vacances S.A.S. bevat. Zulke andere diensten
worden ofwel georganiseerd door uw reisagent ofwel verkocht door uw reisagent namens een derde.
Deze Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op zulke andere diensten en uw reisagent zal u dit
aangeven tijdens de reservering evenals in uw contract. Het contract met uw reisagent zal de
voorwaarden en bepalingen van toepassing op zulke andere diensten aangeven.
Met toeristisch arrangement wordt bedoeld de vooraf bepaalde of op verzoek uitgewerkte combinatie van een
overnachting en van ten minste twee van de volgende elementen: een andere toeristische dienst zoals het
bezoek aan de Disney® Parken (Disneyland® en/of Walt Disney Studios®) en/of vervoer*, voor zover de
reservering van deze elementen op hetzelfde moment plaatsvindt (hierna "Toeristisch arrangement"
genoemd").
Met diensten buiten de arrangementen wordt bedoeld alle diensten die los van enig toeristisch arrangement
worden gereserveerd of besteld, zoals toegangstickets voor de Disney® Parken (Disneyland® en/of Walt
Disney Studios®), de shows, de dinnershows, de speciale evenementen of de hotelovernachtingen zonder
meer (hierna "Dienst buiten de Arrangementen" genoemd).
I.2 De organisator – Waarborg voorziening voor toeristisch arrangement
Alle in deze Verkoopvoorwaarden gepresenteerde diensten worden georganiseerd door Euro Disney
Vacances S.A.S. (hierna "Euro Disney" genoemd) met een maatschappelijk kapitaal van 152 450 euro,
ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister in Meaux (Frankrijk) onder het nummer 383 850
278 en in het register van reis- en verblijfsoperatoren onder het nummer IM077100030; financiële
waarborg bij APST - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017
Paris (Frankrijk); verzekering professionele burgerlijke aansprakelijkheid bij de AXA Groep Corporate
Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75009 Parijs (Frankrijk).
Contactgegevens voor consumentent die rechtstreeks bij Euro Disney boeken:
Per telefoon: 0900-0654 (€0,10 per minuut)
Per fax: + 33 (0) 1 64 74 57 50
Per post: Disneyland Paris, B.P. 105, Guest Care Department, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4,
Frankrijk
I.3 Algemene informatie
Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat de informatie opgenomen in onze verschillende
communicatiedragers, met name in onze brochure en op de Website onder voorbehoud van wijzigingen
zijn. Zij zijn bindend voor de contractanten, als het contract is aangegaan volgens deze bepalingen en
voorwaarden, tenzij eventuele wijzigingen u uitdrukkelijk schriftelijk zijn meegedeeld voordat het
contract gesloten wordt en wijzigingen die zich later voordoen worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst tussen de contractanten.
Er wordt evenwel duidelijk bepaald dat bepaalde shows, attracties, animaties, boetieks, restaurants en
bijbehorende voorzieningen die slechts in bepaalde seizoenen geopend zijn, zonder voorafgaande
kennisgeving gesloten, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd kunnen worden.
Verder hebben wij onze hotels zo nauwkeurig mogelijk beschreven in onze brochure. Het kan echter
gebeuren dat bepaalde uitrustingen of aangeboden diensten wegens regelmatige werkzaamheden, na
de publicatie van onze brochure tijdelijk gesloten, afgeschaft of gewijzigd worden.
Wij behouden ons de mogelijkheid voor om naast andere verkoopvoorwaarden, ook andere
prijsvoorwaarden, toe te passen, afhankelijk van de woonplaats binnen de Europese Unie, gebaseerd
op objectieve criteria overeenkomstig artikel 20 (2) van de richtlijn 2006/123/EG.
I.4 Vorming van het contract
Het contract komt tot stand zodra een reserveringsnummer aan uw reservering is toegekend. Ondanks
voorafgaande, bij reserveringen van Toeristische arrangementen met vervoer* per spoor die meer dan
30 dagen vóór de vertrekdatum plaatsvinden maar die niet meteen kunnen worden bevestigd zoals
aangegeven in artikel II.1.1.3, wordt het contract gevormd onder voorbehoud van de voorwaarden
bepaald in artikel II.1.1.3.
In ieder geval is uw reservering pas definitief als u ons de prijs integraal betaald hebt.
Bij een telefonische reservering deelt de adviseur u het reserveringsnummer mee aan het einde van de
reserveringsprocedure en vervolgens wordt het u per brief of per e-mail opgestuurd.
Bij een reservering via de Website verschijnt het reserveringsnummer op het bevestigingsscherm na het
valideren van de betaling en wordt het vervolgens via e-mail opgestuurd.
Bij een reservering via een reisagent wordt het reserveringsnummer u door de reisagent meegedeeld
en staat het vermeld op het contract dat u samen met hem ondertekent.
Het contract verbindt alle op de reservering geïdentificeerde deelnemers die deze Verkoopvoorwaarden
zonder voorbehoud aanvaarden en er zich toe verbinden, alle bij Disneyland® Paris geldende
huishoudelijke reglementen, instructies en richtlijnen m.b.t. de in onze brochure, op de Website of enig
ander document uitgaand van Euro Disney vermelde diensten. Het komt de persoon die de reservering
heeft uitgevoerd toe, zich ervan te vergewissen dat alle deelnemers, ook de kinderen, kennis hebben
genomen van deze voorwaarden en verplichtingen en deze aanvaarden.
I.5 Prijzen – Prijswijzigingen
De prijzen voor onze diensten zijn bepaald afhankelijk van de economische voorwaarden die gelden op de
datum van de bepaling van de prijzen in euro, nl. 5 februari 2014.
Euro Disney behoudt zich het recht voor, de prijzen op eender welk moment en tot de
reserveringsdatum te wijzigen, op voorwaarde dat u van de totale prijs van de dienst op de hoogte
wordt gebracht ten laatste voordat u effectief reserveert.
De prijzen kunnen zelfs na uw reservering herzien worden afhankelijk van veranderde of nieuwe heffingen en
belastingen op de aangeboden diensten, van veranderde wisselkoersen of, in voorkomend geval, van de
stijging van de vervoersprijs (o.m. n.a.v. een stijging van de brandstofprijs). Euro Disney behoudt zich het
recht voor, het totaalbedrag van de reservering te wijzigen door er het percentage van de wijziging van het
betrokken element op toe te passen. U wordt schriftelijk geïnformeerd van eventuele prijsstijgingen. U kunt de
prijsverhoging weigeren, hoewel, in dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren
zonder dat dit enige aansprakelijkheid geeft anders dan de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
Prijsveranderingen zijn evenwel uitgesloten binnen 20 (twintig) dagen vóór uw aankomstdatum in
Disneyland® Paris (hierna de "Aankomstdatum" genoemd), of uw vertrekdatum, d.w.z. de datum van
aanvang van het vervoer* (hierna de "Vertrekdatum" genoemd) indien het gaat om Toeristische
arrangementen met vervoer*.
I.6 Betalingsvoorwaarden – terugbetaling
Holcd-W15 (W55DF_/ W5GDF)
I.6.1 Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden die op elk soort dienst van toepassing zijn en de manier waarop u
kunt reserveren staan in de Bijzondere voorwaarden m.b.t. de betrokken diensten (Deel II).
In geval van niet-betaling of laattijdige betaling behoudt Euro Disney zich het recht voor, uw
reservering en in voorkomend geval de reeds overhandigde tickets te annuleren. Er kunnen u
kosten in rekening worden gebracht, berekend op basis van de annuleringskosten die op elke
soort dienst van toepassing zijn.
In geval van betaling met een creditcard zijn Euro Disney en uw reisagent niet aansprakelijk
voor
daarmee
verbonden
transactiekosten,
eventueel
ten
gevolge
van
wisselkoersschommelingen of om andere redenen.
De persoon die voor andere personen reserveert is solidair aansprakelijk voor de betaling van
de volledige prijs.
I.6.2 Terugbetalingsvoorwaarden
Indien anders aangegeven door Euro Disney worden door Euro Disney verschuldigde
terugbetalingen uitgevoerd met hetzelfde betalingsmiddel dat gebruikt werd voor de eerste
betaling van de reservering (voorschot of totaalbedrag). Dit geldt alleen voor diensten die
rechtstreeks bij Euro Disney zijn gereserveerd of besteld.
I.7 Afwezigheid van het recht op bedenktijd
Zonder dat dit afbreuk doet aan de toepassing van de bepalingen van artikel II.1.6 hieronder
vermeld, is het recht op bedenktijd bij contracten op afstand (o.a. per telefoon of Website) niet
van toepassing op contracten betreffende reserveringen van logies, vervoer, catering of
vrijetijdsdiensten, gezamenlijk uitgevoerd in de vorm van een toeristisch arrangement of
afzonderlijk, voor een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Bijgevolg heeft u
geen intrekkingsmogelijkheid voor de in het kader van deze Verkoopvoorwaarden te koop
aangeboden diensten en kunt u alleen maar annuleren, zoals toepasselijk, volgens de
voorwaarden van artikel II.1.6 hierna genoemd.
I.8 Aansprakelijkheid
I.8.1 Aansprakelijkheid van Euro Disney of van uw reisagent:
I.8.1.1 Met betrekking tot Toeristische arrangementen
Euro Disney en, in voorkomend geval, uw reisagent is/zijn aansprakelijk voor de goede
uitvoering van haar verplichtingen in het contract met u ongeacht of deze verplichtingen
moeten worden uitgevoerd door Euro Disney zelf of door andere dienstverleners, zonder dat
dit afbreuk doet aan het verhaalsrecht van Euro Disney of, in voorkomend geval, van uw
reisagent op laatstgenoemden. Euro Disney kan echter volledig of gedeeltelijk van haar
verantwoordelijkheid worden vrijgesteld wanneer zij bewijs kan leveren dat het niet of slecht
uitvoeren van het contract aan u, het lot, onverwachte en onoverkomelijke gebeurtenissen,
buitenstaanders die zorgen voor levering van de in het contract genoemde diensten, of aan
overmacht te wijten is.
Euro Disney’s en, in voorkomend geval, uw reisagent’s aansprakelijkheid voor enige
zaakschade, die u en/of leden uit uw gezelschap tijdens reis en/of verblijf mocht lijden, is
beperkt tot een bedrag van drie maal de prijs van het Touristisch arrangement en/of Diensten
buiten Arrangementen. Aansprakelijkheid voor persoonschade is voor zover wet en/of verdrag
dat toelaat beperkt tot het daarbij bepaalde maximum.
Indien een internationale overeenkomst van toepassing is op één van de diensten die het
voorwerp zijn van het contract, is de aansprakelijkheid van Euro Disney en, in voorkomend
geval, van uw reisagent conform bedoelde overeenkomst beperkt of uitgesloten. Met name in
geval van schade voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de vervoersondernemers bij de
uitvoering van hun diensten in het kader van de Toeristische arrangementen, kan de
aansprakelijkheid van Euro Disney of, in voorkomend geval, van uw reisagent in geen geval
die van de vervoersondernemers overschrijden overeenkomstig de grenzen van de
aansprakelijkheid bepaald in eender welke internationale overeenkomst en/of eender welk
communautair reglement die erop van toepassing zijn.
I.8.1.2 Met betrekking tot Diensten buiten Arrangementen:
Euro Disney en, in voorkomend geval, uw reisagent zijn verantwoordelijk voor het uitgeven
van de door u gereserveerde of bestelde Diensten buiten arrangementen in overeenkomst
met deze Verkoopvoorwaarden, Mocht u, tijdens uw bezoek aan Disneyland® Paris,
ongemakken en/of problemen ondergaan die niet te wijten zijn aan de uitvoering van Euro
Disney’s verplichtingen hieronder, zullen zij hun best doen om u hulp en bijstand te verlenen,
maar elke klacht zal rechtstreeks aan het exploitatiebedrijf Euro Disney Associés S.C.A.
moeten worden gezonden.
I.8.1.3 In elk geval
Wanneer uw reservering bij een reisagent is gemaakt is Euro Disney niet verantwoordelijk
voor de diensten bij uw reservering inbegrepen die ofwel worden georganiseerd door uw
reisagent, ofwel verkocht worden door uw reisagent namens een derde zoals vermeld in
artikel I.1.
Elke klacht met betrekking tot dergelijke diensten moet uitsluitend gericht worden aan uw
reisagent zoals vermeld in artikel I.10.
I.8.2 Uw aansprakelijkheid:
Iedereen, d.w.z. u en alle deelnemers aan de reis, het verblijf of het bezoek, verbindt zich
ertoe, deze Verkoopvoorwaarden, alle interne regels die bij Disneyland® Paris van
toepassing zijn en alle instructies en richtlijnen i.v.m. onze diensten zoals beschreven in onze
brochure, op de Website of eender welk ander document uitgaand van Euro Disney, in acht te
nemen en zich tijdens het verblijf in Disneyland® Paris respectvol en correct te gedragen.
Mocht uw houding of die van één van de deelnemers aan de reis, het verblijf of het bezoek
aanleiding kunnen geven tot schade, gevaar of onrust bij één van onze werknemers,
onderaannemers, medewerkers, gasten of het publiek in het algemeen, dan behouden wij ons
het recht voor om geheel naar eigen oordeel op eender welk moment een einde te maken
aan uw verblijf. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op enige terugbetaling of
vergoeding uit hoofde van de vervroegde beëindiging van uw reis, verblijf of bezoek en
behouden wij ons het recht voor, u de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit deze
houding, zowel voor onszelf als voor derden.
I.9 Bijzondere verzoeken
Bijzondere verzoeken (bijvoorbeeld i.v.m. een specifiek dieet) dienen op het moment van de
reservering te worden meegedeeld. Wij zullen ons best doen om er rekening mee te houden
maar kunnen in geen geval garanderen dat eraan voldaan zal worden behalve indien we het
schriftelijk bevestigen. In bepaalde gevallen kunnen bijzondere verzoeken extra kosten met
zich meebrengen; in voorkomend geval zullen wij of uw reisagent u dat melden.
Indien één van de deelnemers mobiliteitsbeperkingen heeft of bijzondere zorg nodig heeft,
gelieve ons of uw reisagent hiervan nog vóór de reservering op de hoogte te brengen om
samen te bepalen in welke mate wij er rekening mee kunnen houden.
I.10 Klantenservice - klachten
Wenst u inlichtingen of hulp, dan kunt u terecht bij onze klantenservice.
Klachten die zich voordoen tijdens de uitvoering van het contract dienen ter plaatse te worden
ingediend bij de betrokken dienstverlener zodat meteen een oplossing kan worden gezocht.
Klachten dienen op passende wijze te worden ingediend en wel zo dat het bewijs van het omstreden feit
bewaard kan blijven.
Onverminderd het verhaalsrecht, klachten met betrekking tot Euro Disney’s aansprakelijkheid of die van
uw reisagent, zoals in artikel I.8 vermeld, die niet onmiddellijk kunnen worden ingediend of die niet
onmiddellijk op een bevredigende manier zijn opgelost, dienen zo snel mogelijk gericht te worden aan
Euro Disney, of in voorkomend geval aan uw reisagent, en in ieder geval:
- vóór de aanvang van de reis, het verblijf of het bezoek wanneer het gaat om klachten die zich
voordoen vóór de aanvang van de reis, het verblijf of het bezoek,
- binnen de maand volgend op het einde van uw reis, verblijf of bezoek wanneer het gaat om klachten
die zich tijdens uw reis, verblijf of bezoek voordoen.
De klachten dienen gericht te worden, hetzij per aangetekende brief, hetzij tegen een ontvangstbewijs,
aan Disneyland® Paris, Communication Visiteurs, B.P. 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk,
of aan uw reisagent, op het door hem meegedeelde adres.
De klacht moet de reden voor uw ontevredenheid nauwkeurig beschrijven en melding maken van de
datum van het verblijf of bezoek alsook van het reserveringsnummer.
U dient de persoonlijke en vertrouwelijke aard van de briefwisseling tussen ons in acht te nemen.
Elke klacht of ontevredenheid die u heeft met betrekking tot een dienst die niet georganiseerd werd
door Euro Disney en gereserveerd werd bij uw reisagent, moet uitsluitend gericht worden aan uw
reisagent. Mocht Euro Disney toch zo een dergelijke klacht ontvangen, dan zal Euro Disney deze
doorsturen naar uw reisagent.
I.11 Intellectuele-eigendomsrechten
U verkrijgt geen enkel eigendoms- of gebruiksrecht op de benamingen, tekens, emblemen, logo's,
merken zoals "Euro Disney" en "Disneyland®", en evenmin op de beschermde werken van Euro Disney
of van de firma Disney Enterprises, Inc., ongeacht de context of de bestemming, met name voor
reclame- of promotiedoeleinden.
U mag de verleende diensten niet opnemen in een arrangement, een dienstenbundel of -pakket die
diensten bevatten die naar ons oordeel het imago van Disney® zouden kunnen aantasten en het is u
niet toegestaan de verleende diensten door te verkopen of te proberen enig financieel voordeel te halen
uit het gebruik van de door ons verleende diensten, of noch, ze als promotiegeschenk, premie of
loterijprijs aan te bieden zonder daartoe vooraf onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming te hebben
gekregen.
I.12 Persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt verwerkt door Euro Disney om uw aanvraag te behandelen. Volgens de
Franse wet "Informatique et Libertés" (Bescherming Persoonsgegevens) van 6 januari 1978, zoals
gewijzigd, heeft u het recht om uw informatie te corrigeren en om legitieme redenen kunt u de
gegevensverwerking weigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende
adres, onder vermelding van uw naam en adres:
Disneyland® Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée cedex 4, Frankrijk.
I.13 Toepasselijk recht
HOp deze Verkoopvoorwaarden en het contract met de klanten is het Nederlands recht van toepassing.
II. BIJZONDERE VOORWAARDEN
II.1 BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. TOERISTISCHE ARRANGEMENTEN
De hierna vermelde voorwaarden zijn geldig voor reserveringen van vakantiearrangementen evenals
reserveringen van overige diensten als supplement tot deze arrangementen.
II.1.1 – Reserveringen van Toeristische arrangementen
II.1.1.1 De reserveringen van Toeristische arrangementen kunnen telefonisch plaatsvinden bij de
Reserveringscentrale van Euro Disney of bij uw reisagent die de bestemming Disneyland® Paris in zijn
aanbod opneemt. De meeste van deze diensten kunnen ook rechtstreeks via de Website gereserveerd
worden.
II.1.1.2 Reserveringen voor een Toeristisch arrangement zijn mogelijk voor zover beschikbaar en,
behalve indien anders aangegeven, volgens de volgende voorwaarden:
- De Toeristische arrangementen kunnen op de dag vóór de Aankomstdatum tot 12 uur GMT ('s
middags) gereserveerd worden.
- De Toeristische arrangementen met vervoer* kunnen tot 2 dagen vóór de Vertrekdatum gereserveerd
worden, behalve de Toeristische arrangementen met vervoer* per spoor die tot 8 dagen vóór de
Vertrekdatum gereserveerd kunnen worden.
II.1.1.3
Bij een telefonische reservering van een Toeristisch arrangement met vervoer* per spoor
meer dan 30 dagen vóór de Vertrekdatum kan het gebeuren dat de beschikbaarheid van het vervoer*
niet meteen bevestigd kan worden. In dat geval wordt de beschikbaarheid van het vervoer* 90 dagen
vóór de datum waarop u van uw verblijf terugkomt gecontroleerd indien de reservering meer dan 90
dagen vóór de Vertrekdatum heeft plaatsgevonden en ten laatste binnen 72 uur volgend op uw
aanvraag indien de reservering plaatsvindt in de periode tussen 90 dagen vóór de datum waarop u
terugkomt en 30 dagen vóór de Vertrekdatum. Is het vervoer* beschikbaar, dan wordt de reservering
gevalideerd volgens de bepalingen in artikel I.4. In het andere geval kan de reservering niet gevalideerd
worden maar doen wij ten laatste binnen 72 uur na het verstrijken van de bovenvermelde termijnen een
alternatief voorstel.
II.1.1.4 Bij reserveringen voor minderjarigen, onder 18 jaar, die niet vergezeld zijn door een volwassene
is een attest vereist met de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van elke minderjarige; dit
attest dient vóór de aanvang van het verblijf aan Disneyland® Paris per brief te worden opgestuurd en
wel aan het volgende adres: B.P. 105, 77777 Marne-la-Vallée Cedex, Frankrijk, of per fax op het
nummer + 33 (0) 1 64 74 57 50. Gebeurt dat niet, dan behouden wij ons het recht voor de reservering te
annuleren en eventueel de kosten berekend op basis van artikel II.I.6 in te houden.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat niet door een volwassene vergezelde minderjarigen ouder moeten
zijn dan 15 jaar om in onze hotels te mogen verblijven en dat het niet mogelijk is, een Toeristisch
arrangement met vervoer* per vliegtuig te reserveren voor minderjarigen jonger dan 12 jaar die niet
door een volwassene vergezeld worden.
II.1.2 – Prijzen
II.1.2.1 De prijzen voor Toeristische arrangementen omvatten:
het logies zoals bepaald in de bevestigingsbrief;
het ontbijt, behalve indien anders aangegeven in de afzonderlijke beschrijving van het hotel en/of van
het Toeristisch arrangement (met name voor een verblijf in Disney's Davy Crockett Ranch);
het toegangsticket voor de Parken Disneyland® en/of Walt Disney Studios® die, behalve indien anders
aangegeven, geldig blijft tijdens de gehele duur van het verblijf zoals aangegeven op uw reservering,
d.w.z. vanaf de Aankomstdatum tot het einde van uw verblijf in Disneyland® Paris en enkel tijdens de
openingsuren van de Parken. Bij verlenging van uw verblijf is het ticket niet meer geldig en dient u een
nieuw ticket te kopen.
het vervoer*, indien van toepassing, (behalve de transfers) zoals gedetailleerd omschreven in de
bevestigingsbrief;
alle verplichte servicekosten die op het soort verblijf van toepassing zijn;
de verblijfsbelasting;
Holcd-W15 (W55DF_/ W5GDF)
-
de btw volgens het barema dat van toepassing is op de datum waarop de prijzen
gepubliceerd worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepassing van de bepalingen van
artikel I.5.
II.1.2.2 De prijzen van Toeristische arrangementen omvatten niet (behalve indien ten laatste op het
moment van de reservering anders aangegeven):
de dossierkosten zoals gedetailleerd omschreven in artikel II.1.2.4;
de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de passagiersheffingen en andere belastingen;
de verzekeringspremies annulering/multirisk voor het verblijf;
de toeslagen voor extra faciliteiten in de hotels;
bepaalde faciliteiten en sportactiviteiten zoals golf, tennis, enz.;
de persoonlijke uitgaven;
het gebruik van extra diensten zoals de minibar of de roomservice, het huren van een kluisje,
de telefoon, enz.;
bij uw reisagent gereserveerde diensten die niet georganiseerd worden door Euro Disney
zoals omschreven in artikel I.1;
alle andere diensten die niet vermeld zijn in artikel II.1.2.1.
De prijs van de in dit Artikel II.1.2.2 genoemde elementen die van toepassing zijn op uw
reservering, zal bij de prijs van uw toeristisch arrangement worden opgeteld en inbegrepen worden
bij het totaalbedrag van uw reservering, die voor reservering aan u zal worden meegedeeld.
II.1.2.3 Prijzen voor kinderen:
Bij de reservering zal men u de geboortedatum vragen van de kinderen die aan de reis of het
verblijf deelnemen; ook is het mogelijk dat men u een bewijsstuk vraagt bij de reservering, op
het vertrekpunt van uw reis als het gaat om een Toeristisch arrangement met vervoer* of bij
aankomst in Disneyland® Paris.
- Toeristische arrangementen zonder vervoer:
De prijzen voor kinderen (van 3 t/m 11 jaar) zijn uitsluitend van toepassing indien de kinderen
één kamer delen met één of meer volwassenen. Ze worden bepaald afhankelijk van de
leeftijd van het kind op de Aankomstdatum. Voor kinderen jonger dan 3 jaar is het verblijf
gratis behalve indien anders aangegeven op het moment van de reservering, maar hun
deelname aan het verblijf moet wel genoteerd worden op het moment van de reservering.
- Toeristische arrangementen met vervoer*:
De prijsvoorwaarden die van toepassing zijn op het vervoer* hangen af van de door de
vervoersondernemers toegepaste voorwaarden. Om te vernemen welke voorwaarden van
toepassing zijn, raadpleeg de bijzondere voorwaarden m.b.t. het vervoer* in onze brochure of
op de Website, of neem contact op met de Reserveringscentrale van Euro Disney of met uw
reisagent. De deelname van niet-betalende kinderen dient op het moment van de reservering
gemeld te worden.
II.1.2.4 Dossierkosten voor uw verblijf:
Voor reserveringen via de Website gelden dossierkosten, nl. 19 euro per gereserveerde
kamer.
Voor telefonische reserveringen via de Reserveringscentrale van Euro Disney bedragen de
dossierkosten 19 euro per reservering voor maximaal drie kamers en twaalf personen
(kinderen inbegrepen).
Deze kosten worden niet terugbetaald als u op eigen initiatief annuleert volgens de
bepalingen van artikel II.1.6.
II.1.3 – Betalingsvoorwaarden
II.1.3.1 Telefonische reserveringen bij de Reserveringscentrale van Euro Disney:
II.1.3.1.1 Reserveringen uitgevoerd meer dan 30 (dertig) dagen vóór de Aankomstdatum of
vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met vervoer*:
- Aanbetaling:
Bij de reservering wordt een aanbetaling van 15% (vijftien procent) gevraagd, in mindering te
brengen op de prijs van de reservering (behalve de facultatieve verzekeringen en
dossierkosten die onmiddellijk en integraal te betalen zijn). Deze aanbetaling is te betalen op
het moment van de reservering maar wordt pas gedebiteerd na de bevestiging van de
reservering.
- Restant:
Het restant van de reissom moet integraal betaald worden ten laatste 30 (dertig) dagen vóór
de Aankomstdatum of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met
vervoer*. De betaling van het restant op deze vervaldatum moet plaatsvinden met dezelfde
creditcard als deze die gebruikt werd voor de betaling van de aanbetaling tenzij u andere
instructies geeft ten minste 35 (vijfendertig) dagen vóór de Aankomstdatum of vóór de
Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met vervoer*.
II.1.3.1.2 Bij reserveringen uitgevoerd binnen de periode van 30 (dertig) dagen vóór de
Aankomstdatum of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met
vervoer*, is de integrale betaling uit te voeren op het moment van de reservering op
voorwaarde dat u tegelijk de schriftelijke bevestiging van uw reservering ontvangt.
II.1.3.1.3 Munteenheid en betaalmiddelen:
Alle betalingen zijn uit te voeren in euro en met een creditcard Visa, Eurocard/Mastercard,
American Express of JCB, behalve indien anders aangegeven wanneer u reserveert.
Bank- of postcheques en postoverschrijvingen worden niet aanvaard. Betalingen via
bankoverschrijving uitgevoerd door een nationale Nederlandse bank worden onder bepaalde
voorwaarden geaccepteerd.
II.1.3.2 Reserveringen via de Website:
Op welke datum u ook reserveert, de integrale betaling van de prijs moet op de dag van de
reservering zelf plaatsvinden, in euro en met één van de op onze Website vermelde
betaalmiddelen.
II.1.3.3 Reserveringen bij een reisagent:
De door uw reisagent bepaalde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Vraag uw
reisagent om inlichtingen.
II.1.4 – Uw reservering wijzigen
II.1.4.1 Reserveringen die rechtstreeks met Euro Disney werden gemaakt kunnen alleen
telefonisch gewijzigd worden bij de Reserveringscentrale van Euro Disney op het nummer
vermeld in onze brochure of op de Website, of mits gebruikmakend van de adresgegevens
vermeld in artikel II.1.1.4.
Wijzigingen zijn niet mogelijk via de Website.
Reserveringen via een reisagent kunnen alleen gewijzigd worden via dezelfde reisagent.
In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden, uw wens om uw reservering te wijzigen,
schriftelijk te bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
In elk geval wordt naar aanleiding van de wijziging een nieuwe bevestigingsbrief verzonden
met daarin de bijgewerkte elementen van uw reservering. Het is uw taak om bij ontvangst na
te gaan of de elementen in deze bevestigingsbrief overeenstemmen met uw verzoek en om
eventuele afwijkingen onmiddellijk aan Euro Disney te melden, hetzij telefonisch op het
nummer vermeld in onze brochure en op de Website, hetzij door gebruik te maken van de
adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4, of, in voorkomend geval, bij uw reisagent.
II.1.4.2 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing wanneer reserveringen gewijzigd
worden, wetende dat de Aankomstdatum of de Vertrekdatum en/of de datum van terugkeer
(als het gaat om een Toeristisch arrangement met vervoer*) slechts drie keer gewijzigd kunnen worden:
- Reserveringen voor Toeristische arrangementen zonder vervoer kunnen kosteloos gewijzigd worden
voor zover beschikbaar indien de wijzigingen 30 (dertig) dagen voor de Aankomstdatum plaatsvinden.
- In de andere gevallen zijn wijzingen mogelijk voor zover beschikbaar en volgens de voorwaarden in de
volgende tabel:
Toeristisch arrangement zonder
Toeristisch arrangement met
vervoer
vervoer*
Tussen 7 en 3 dagen vóór
Tussen de reserveringsdatum en
de Aankomstdatum
3 dagen vóór de Vertrekdatum
Voor dezelfde duur
en op dezelfde data
Voor een andere
en zonder wijziging
Aankomstdatum
van de elementen
i.v.m. het vervoer
Voor een
verschillende duur
en/of voor data
en/of met wijziging
van de elementen
i.v.m. het vervoer
Annuleringskosten
Wijziging
Tussen 30
en 8 dagen
Voor
vóór de
dezelfde
AankomstAankomstdatum
datum
Voor toeristische arrangementen waarbij vervoer* inbegrepen is en waarvoor
aangegeven is dat wijziging en/of vergoeding van vervoer onmogelijk is, kan er ook
geen annulering van de vervoersdiensten geaccepteerd worden.
In ieder geval volgt op uw aanvraag een bericht dat de annulering van uw reservering is
bevestigd. Het is uw taak om bij ontvangst van dit bericht eventuele afwijkingen aan Euro
Disney te melden, hetzij telefonisch op het nummer vermeld in onze brochure en op de
Website, hetzij door gebruik te maken van de adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4, of, in
voorkomend geval, bij uw reisagent.
Annuleringen brengen de volgende kosten met zich mee:
Ruiling(1) tegen
een Toeristisch
arrangement
met dezelfde of
een hogere
waarde
II.1.5 – Overdracht van uw reservering
U kunt (of een persoon die u vergezelt kan) lang genoeg vóór de Aankomstdatum, en ten laatste 20
(twintig) dagen vóór de Vertrekdatum als het gaat om een Toeristisch arrangement met vervoer*, uw
reservering aan een derde overdragen die alle voorwaarden van het contract moet vervullen. U kunt uw
reservering in geen geval overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande instemming. U dient
ons, of uw reisagent indien u bij hem gereserveerd hebt, uw beslissing mee te delen binnen de
bovenstaande termijn, en wel per aangetekende brief met ontvangstbewijs op te sturen aan het adres
vermeld in artikel II.1.1.4, mits opgave van de volgende inlichtingen:
uw naam, voornaam en adres
de naam, voornaam en het adres van de derde die u vervangt
de datum van aanvang van de reis of het verblijf, alsook de duur van het verblijf
het reserveringsnummer en een kopie van de bevestigingsbrief van Euro Disney
Na ontvangst van deze berichtgeving wordt aan de derde die u vervangt een bevestiging van de
reservering opgestuurd.
U bent solidair aansprakelijk samen met de derde die u vervangt voor de integrale betaling van de prijs
van de reservering en van de eventuele kosten die de overdracht met zich meebrengt (vb. annulering
kosten voor reeds uitgegeven vervoerbewijzen en/of het uitvoeren van nieuwe reserveringen voor
vervoerdiensten, verzendingskosten, enz.).
Het verzekeringscontract gepresenteerd in onze brochure en op de Website, alsook de vervoerdiensten
op naam waartoe u zich eventueel verbonden hebt, kunnen niet overgedragen worden aan de derde die
u vervangt en het betrokken bedrag wordt niet terugbetaald.
II.1.6 – Annulering op uw initiatief
II.1.6.1 Reserveringen moeten geannuleerd worden door de persoon die gereserveerd heeft of door de
persoon aan wie de reservering is overgedragen overeenkomstig artikel II.1.5, en wel bij de
Reserveringscentrale van Euro Disney, hetzij telefonisch op het nummer vermeld in onze brochure en
op de Website, hetzij mits gebruikmakend van de adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4.
Annuleringen zijn niet mogelijk via de Website.
Reserveringen via een reisagent kunnen alleen geannuleerd worden via dezelfde reisagent.
In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden, uw wens om uw reservering te annuleren, schriftelijk te
bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
Holcd-W15 (W55DF_/ W5GDF)
(1)
(2)
(3)
(4)
Touristische
15% van de
25% van de
75% van de
100% van de
arrangementen totaalprijs van de de totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
met
diensten behalve de diensten behalve de diensten behalve de reservering, + vaste
luchtvervoer*(3) prijs van de lucht
prijs van de lucht prijs van de lucht
vervoer
vervoersdiensten(2) vervoersdiensten(2) vervoersdiensten(2) wijziging/annulering
skosten van
+ vaste vervoer
+ vaste vervoer
+ vaste vervoer
wijzigings/annulerin wijzigings/annulerin wijzigings/annulerin 70€/persoon(4)
gskosten van
gskosten van
gskosten van
70€/persoon(4)
70€/persoon(4)
70€/persoon(4)
Alle andere
15% van de
25% van de
75% van de
100% van de
Toeristische
totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
arrangementen
reservering
reservering
reservering
reservering
of voor de Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen
het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de
passagiersheffingen en andere belastingen
Vervoer waarbij niet aangegeven staat dat het onwijzigbaar en onvergoedbaar is.
Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar.
II.1.6.2 Annuleringen van reserveringen waarvan de data al eerder zijn opgeschoven,
brengen de volgende kosten met zich mee:
Reservering waarvan de datum reeds verschoven is
tussen de datum
Tussen 30 en 8
Tussen 7 en 3
Tussen 2 en 0
van reservering en
dagen vóór de
dagen vóór de
dagen vóór de
oorspronkelijke
oorspronkelijke
31 dagen vóór de
oorspronkelijke
Aankomstdatum(1) Aankomstdatum(1) Aankomstdatum
oorspronkelijke
(1)
Aankomstdatum(1)
/ No show
Toeristisch
100% van de
100% van de
100% van de
100% van de
arrangement met totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
vervoer*
vervoersdiensten*(2), vervoersdiensten*(2) vervoersdiensten*(2)
reservering
aangegeven als en 15% van de
, en 25% van de
, en 75% van de
onwijzigbaar en totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
onvergoedbaar andere diensten
andere diensten
andere diensten
Touristische
15% van de
25% van de
75% van de
100% van de
arrangementen totaalprijs van de de totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
met
diensten behalve de diensten behalve de diensten behalve de reservering, +
luchtvervoer*(3) prijs van de lucht
vaste vervoer
prijs van de lucht prijs van de lucht
vervoersdiensten(2) vervoersdiensten(2) vervoersdiensten(2) wijziging/annuleri
+ vaste vervoer
+ vaste vervoer
+ vaste vervoer
ngskosten van
wijzigings/annulerin wijzigings/annulerin wijzigings/annulerin 70€/persoon(4)
gskosten van
gskosten van
gskosten van
70€/persoon(4)
70€/persoon(4)
70€/persoon(4)
Alle andere
15% van de
25% van de
75% van de
100% van de
Toeristische
totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
arrangementen
reservering
reservering
reservering
reservering
of voor de Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen
het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de
passagiersheffingen en andere belastingen
Vervoer waarbij niet aangegeven staat dat het onwijzigbaar en onvergoedbaar is.
Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar.
Annuleringskosten
Wordt beschouwd
Wordt beschouwd
als een annulering
als een annulering
(toepassing van de Geen kosten voor (toepassing van de
Geen wijzigingskosten
annuleringskosten
annuleringskosten
de wijziging
bepaald in artikel
bepaald in artikel
II.1.6)
II.1.6)
Kosten voor de
wijziging =
Wijzigingskosten =
de
Toepassing van de
annuleringskosten
annuleringskosten zoals Wordt beschouwd
Wordt beschouwd
(1)
Ruiling tegen
bepaald in artikel
bepaald in artikel
als een annulering
als een annulering
een Toeristisch
II.1.6 zijn van
II.1.6 op het
(toepassing van de
(toepassing van de
arrangement
toepassing op het
prijsverschil tussen de annuleringskosten
annuleringskosten
met een lagere
prijsverschil tussen
2 arrangementen
bepaald in artikel
bepaald in artikel
waarde
de 2
(tussen het eerste en
II.1.6)
II.1.6)
arrangementen
het nieuwe
(tussen het eerste
arrangement)
en het nieuwe
arrangement)
Aanvraag voor
Geen wijzigingskosten
Geen wijzigingskosten
extra diensten
(1)
Het Toeristisch arrangement wordt gewijzigd in de volgende gevallen:
wijziging van het aantal personen dat dezelfde kamer deelt;
verlenging of verkorting van de duur van het verblijf;
verandering van hotel;
verandering van het soort kamer;
verandering van data;
verandering van leeftijd die tot een verandering van prijscategorie leidt;
verandering van de elementen m.b.t. het vervoer;
verandering van de gegevens van de passagiers waardoor nieuwe vervoerbewijzen moeten
worden uitgegeven (vb.: verandering van naam, voornaam, aanspreking, geslacht, leeftijd).
II.1.4.3 Alleen de persoon die de reservering heeft uitgevoerd, of de persoon aan wie de reservering
overeenkomstig artikel II.1.5 is overgedragen, is gerechtigd om een wijziging van de reservering aan te
vragen.
II.1.4.4 Wijzigingen zoals hierboven omschreven en aangevraagd buiten de termijn, met name op de
Aankomstdatum, of op de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met vervoer*, of
andere wijzigingen dan de hierboven omschreven wijzigingen, worden beschouwd als een annulering
waarop de annuleringskosten zoals bepaald in artikel II.1.6 van toepassing zijn.
II.1.4.5 De prijs van uw reservering kan stijgen naar aanleiding van de gevraagde en door ons
aanvaarde wijzigingen. In dat geval dient de meerprijs onmiddellijk betaald te worden.
II.1.4.6 Wijzigt u een reservering voor een Toeristisch arrangement met vervoer* waarvoor men u al
tastbare vervoerbewijzen heeft overhandigd, en heeft de wijziging gevolgen voor het vervoer, dan
dienen de tastbare vervoerbewijzen zo snel mogelijk teruggestuurd te worden aan uw reisagent of aan
Euro Disney Vacances SAS, Service Transport, B.P. 128, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk.
De wijzigingskosten worden afgetrokken van de eventueel reeds betaalde bedragen, en wel bij
ontvangst van de tastbare vervoerbewijzen indien van toepassing. In voorkomend geval zijn de nog
verschuldigde kosten onmiddellijk en integraal te betalen.
II.1.4.7 Speciale aanbiedingen niet gepresenteerd in onze brochure die van tijd tot tijd aangeboden
kunnen worden, kunnen alleen toegepast worden op nieuwe reserveringen (afhankelijk van de
specifieke voorwaarden van het aanbod) en niet op bestaande reserveringen.
Diensten geannuleerd
tussen de datum
Tussen 30 en 8
Tussen 7 en 3
Tussen 2 en 0
van reservering tot
dagen vóór de
dagen vóór de
dagen vóór de
31 dagen vóór de Aankomstdatum(1) Aankomstdatum(1) Aankomstdatum(1)
Aankomstdatum(1)
Toeristisch
100% van de
100% van de
100% van de
100% van de
arrangement met totaalprijs van de totaalprijs van de totaalbedrag van de totaalbedrag van de
vervoer*
vervoersdiensten*(2) vervoersdiensten*(2) vervoersdiensten*(2)
reservering
aangegeven als en 15% van de
, en 25% van de
, en 75% van de
onwijzigbaar en totaalprijs van de totaalprijs van de totaalprijs van de
andere diensten
andere diensten
onvergoedbaar andere diensten
(1)
(2)
(3)
(4)
II.1.6.3 Bij een gedeeltelijke annulering van diensten die geen deel uitmaken van een
Toeristisch arrangement zoals bepaald in Artikel II.1.2.1 zijn de annulering kosten zoals
bepaald in de bovenstaande Artikelen II.1.6.1 en II.6.2 van toepassing op het bedrag van de
geannuleerde diensten en niet op het totaalbedrag van de reservering.
II.1.6.4 Bij een annulering op uw initiatief blijven de dossierkosten voorzien in artikel II.1.2.4 en de
premies voor de afgesloten verzekeringen voor uw rekening.
II.1.6.5 Alleen de persoon die de reservering heeft uitgevoerd, of de persoon aan wie de
reservering overeenkomstig artikel II.1.5 is overgedragen, is gerechtigd om een annulering
van de reservering aan te vragen.
II.1.6.6 De annulering kosten zullen worden afgetrokken van de aanbetaling en/of van
eventuele andere reeds uitgevoerde betalingen. In voorkomend geval vindt een terugbetaling
plaats. Bijkomende bedragen worden u in rekening gebracht en zijn onmiddellijk te betalen.
II.1.6.7 Annuleert u een reservering voor een Toeristisch arrangement met vervoer* waarvoor
men u al tastbare vervoerbewijzen heeft overhandigd, dan dienen de niet-gebruikte tastbare
vervoerbewijzen zo snel mogelijk teruggestuurd te worden aan uw reisagent of aan Euro
Disney Vacances SAS, Service Transport, B.P. 128, F-77777 Marne-la-Vallée Cedex 4,
Frankrijk.
De eventueel in toepassing van artikel II.1.6.6 verschuldigde terugbetaling vindt plaats bij
ontvangst van de tastbare vervoerbewijzen. In voorkomend geval zijn de nog verschuldigde
kosten onmiddellijk en integraal te betalen.
II.1.7 – Wijziging of annulering op ons initiatief
Euro Disney heeft het recht de overeengekomen vakantiearrangementen en/of overige diensten op
één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Daaronder wordt
verstaan omstandigheden van zodanige aard, dat verdere gebondenheid van Euro Disney aan de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan u of
iemand uit uw gezelschap kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor
uw rekening, of voor rekening van diegene uit uw gezelschap. Is de omstandigheid Euro Disney
aan te rekenen, dan dient Euro Disney zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nadat deze
omstandigheid is ingetreden een alternatief aanbod voor te leggen. Dat aanbod is minstens
gelijkwaardig aan het oorspronkelijke. Gelijkwaardigheid kan ook bereikt worden door middel van
een (mogelijke financiële) tegemoetkoming of korting. U kunt dit alternatief (binnen 3 werkdagen na
ontvangst) afwijzen. Daarop kan Euro Disney het contract met onmiddellijke ingang opzeggen
tegen (kwijtschelding of) restitutie van de ontvangen bedragen.
II.1.8 – Onderbreking van het verblijf en niet-gebruikte diensten
Onderbroken reizen of verblijven of niet-gebruikte diensten om redenen die los staan van ons, kunnen in geen
geval aanleiding geven tot een terugbetaling.
II.2
BIJZONDERE
ARRANGEMENTEN
VOORWAARDEN
M.B.T.
DIENSTEN
BUITEN
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat minderjarigen die niet vergezeld zijn door een volwassene
ouder dan 12 jaar moeten zijn om tot de Disney® Parken te worden toegelaten.
II.1.9 – Verzekering
Wij stellen u voor, een verzekering af te sluiten met de verzekeringsmaatschappij MONDIAL
ASSISTANCE, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland. Het verzekeringscontract dat u zou
besluiten te ondertekenen, wordt direct tussen MONDIAL ASSISTANCE en u gesloten en is
onderworpen aan de verzekeringsvoorwaarden van MONDIAL ASSISTANCE. Een uittreksel van deze
voorwaarden staat in onze brochure en de complete voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de
Website of door contact op te nemen met MONDIAL ASSISTANCE. De verzekering moet ondertekend
en de verzekeringspremie moet integraal aan ons betaald worden op het moment van de reservering
van het verblijf.
De premie kan niet worden terugbetaald (behalve indien uw reis of verblijf door ons geannuleerd
worden) of overgedragen. Kinderen jonger dan drie jaar zijn gratis verzekerd indien de personen die
hen vergezellen de bedoelde verzekering hebben afgesloten.
II.1.10 – Vervoer*
• De vervoerbewijzen worden opgestuurd aan het adres dat u op het moment van de reservering hebt
opgegeven, of aan uw reisagent die ze op zijn beurt aan u moet overhandigen, nadat wij de betaling
van de door u of uw reisagent gereserveerde diensten ontvangen hebben.
• Omvat uw reservering tastbare vervoerbewijzen en ontvangt u deze niet of overhandigt uw reisagent
deze niet 6 (zes) dagen vóór de Vertrekdatum, gelieve ons of uw reisagent daarvan op de hoogte te
brengen. Kunnen de vervoerbewijzen niet worden opgestuurd aan het adres dat u of uw reisagent heeft
meegedeeld of brengt u ons of uw reisagent te laat op de hoogte van de niet-ontvangst van de tastbare
vervoerbewijzen, dan behouden wij ons het recht voor om u een bedrag van 10 € per reservering in
rekening te brengen voor het uitgeven en opsturen van vervangende vervoerbewijzen.
• Voor Toeristische arrangementen inclusief vervoer* per spoor zullen zulke verzendkosten automatisch
worden toegepast op elke bestelling van tastbare vervoerbewijzen zodra de e-vervoerbewijzen
beschikbaar zijn.
• In het kader van een alliantie tussen luchtvaartbedrijven zijn bepaalde vluchten het voorwerp van een
akkoord over het samen delen van codes met andere maatschappijen. Zo kan het gebeuren dat de
vlucht effectief wordt verzorgd door een andere maatschappij dan deze gekozen bij de reservering.
Voor meer details, gelieve de beschrijving van uw Toeristische arrangementen met vervoer* te
raadplegen in de brochure of op de Website. Gedetailleerde informatie krijgt u in de trajectbeschrijving
die u ten laatste 8 dagen vóór de Vertrekdatum wordt opgestuurd, of zodra uw reservering bevestigd is
als het gaat om reserveringen uitgevoerd minder dan 8 dagen vóór de Vertrekdatum. Latere wijzigingen
worden u ook vóór de Vertrekdatum gemeld.
• Reserveert u een Toeristisch arrangement met vervoer*, dan verbindt u zich ertoe, de
vervoervoorwaarden van de gekozen vervoersondernemer in acht te nemen in de versie die op het
moment van de reservering van kracht is. Deze vervoervoorwaarden kunt u raadplegen op de website
van de vervoersondernemer.
• In geval van schade, klachten of claims van welke aard ook, is de aansprakelijkheid van de
vervoersondernemers, ook van de luchtvaartmaatschappijen, die in onze brochure of op de Website
gepresenteerd worden, alsook de aansprakelijkheid van hun vertegenwoordigers, agenten of
werknemers, beperkt tot het vervoer van de passagiers en hun bagage, uitsluitend zoals bepaald in hun
vervoervoorwaarden overeenkomstig de internationale akkoorden en/of communautaire regelgevingen
die op hun aansprakelijkheid van toepassing zijn, met name de verordeningen nr. 2027//97/EG,
889/2002/EG en 261/2004/EG.
• Het niet-gebruik van het vervoerbewijs voor de heenreis brengt automatisch de ongeldigheid van het
vervoerbewijs voor de terugreis met zich mee. De vervoerbewijzen voor de heen- en terugreis moeten
samen bewaard blijven tot aan het einde van het verblijf.
• Niet-gebruikte vervoerbewijzen, voor de heen- of terugreis, kunnen niet worden terugbetaald. Dat geldt
ook voor gestolen of verloren tickets of als u verplicht bent op eigen kosten een vervangend ticket te
kopen.
• De vervoersondernemer behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de klanten te
vervoeren met een ander door hem gekozen vervoermiddel binnen een redelijke tijd en zonder dat de
betrokken passagiers hiervoor enige schadevergoeding kunnen eisen.
Belangrijk: de reistijden en het soort voertuigen vermeld in onze brochure, worden ter informatie
meegedeeld en kunnen wijzigingen ondergaan vóór het sluiten van het contract.
• Om redenen die wij niet in de hand hebben, kan zich een verandering van luchthaven of station in de
Parijse regio voordoen. Dientengevolge kan Euro Disney niet aansprakelijk worden gesteld voor de
kosten die deze verandering met zich meebrengt.
• De kortingen (om commerciële of sociale redenen) die de vervoersondernemers bieden zijn niet van
toepassing en kunnen niet gecombineerd worden met de Toeristische arrangementen die wij in onze
brochure of op de Website presenteren.
• Wij kunnen niet garanderen dat u tijdens het traject samen zult zitten.
• Bij vervoer* per spoor dat deel uitmaakt van uw Toeristisch arrangement tijdens drukke periodes, kan
het voorkomen dat geen plaats meer beschikbaar is in de door uw gevraagde trein waardoor alleen een
overboekte plaats aan u toegewezen kan worden. Als uw reisbiljet dit aangeeft, informeer dan de
controlleur die zijn best zal doen om u een plaats toe te wijzen.
• Bij vervoer* per vliegtuig dat deel uitmaakt van uw Toeristisch arrangement wordt van elke passagier,
ook van de al dan niet betalende kinderen, bij het boarden een geldig officieel identiteitsbewijs of
paspoort (met foto) geëist.
• Euro Disney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-boarden op de plaats van vertrek voor
de reis naar aanleiding van uw eigen vertraging of afwezigheid, van een vertraging tijdens
voorafgaande trajecten per vliegtuig, per spoor of over de weg die niet door Euro Disney georganiseerd
worden of naar aanleiding van ontbrekende identiteitsbewijzen of sanitaire documenten die noodzakelijk
zijn voor uw reis. In deze gevallen wordt 100% (honderd procent) van het bedrag van de reservering
met vervoer* ingehouden.
II.1.11 – Administratieve en sanitaire formaliteiten
II.1.11.1 Administratieve formaliteiten:
Voor de Toeristische arrangementen aangeboden door Euro Disney, volstaat het voor Nederlandse
staatsburgers, in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort. De staatsburgers van
andere landen moeten informatie inwinnen bij hun consulaat.
II.1.11.2 Sanitaire formaliteiten:
Op het moment dat deze Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld, zijn er geen sanitaire formaliteiten nodig
voor de Toeristische arrangementen in Disneyland® Paris. Het is echter aanbevolen, een internationaal
formulier bij u te hebben en uw huisarts te raadplegen i.v.m. de eventuele vaccins.
Voor actuele vragen raden wij u aan, contact op te nemen met de bevoegde instanties.
II.1.11.3 U bent aansprakelijk voor het vervullen van de nodige administratieve en sanitaire formaliteiten
en u neemt alle eventuele schade die uit de niet-vervulling van deze formaliteiten kan voortvloeien voor
uw rekening. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u de annuleringskosten volgens de
bepalingen van artikel II.1.6 in rekening te brengen indien het u niet mogelijk is om n.a.v. de nietnaleving van deze aanwijzingen, van de gereserveerde diensten te profiteren. Wij raden u stellig aan,
een termijn te voorzien van ten minste één maand vóór de aanvang van uw verblijf indien u één van
deze formaliteiten moet vervullen; een nauwkeurige termijn kan evenwel alleen worden meegedeeld
door de autoriteiten die belast zijn met het afgeven van de documenten.
* Vervoer verstrekt via Euro Disney
Holcd-W15 (W55DF_/ W5GDF)
II.2.1 – Bestelling of reservering van Diensten buiten Arrangementen direct
bij Euro Disney
II.2.1.1 Voorwaarden voor de bestelling of reservering:
Al onze Diensten buiten de Arrangementen kunnen telefonisch besteld/gereserveerd worden
bij de Reserveringscentrale van Euro Disney; de meeste (o.m. de toegangstickets voor de
Disney® Parken) kunnen ook op de Website besteld/gereserveerd worden.
II.2.1.1.1 Telefonische bestelling of reservering bij de Reserveringscentrale van Euro Disney:
Tenzij anders vermeld, uw bestelling/reservering moet plaatsvinden ten laatste 10 (tien)
dagen vóór de voorziene datum voor het bezoek.
II.2.1.1.2 Bestelling of reservering via de Website:
Behalve indien anders aangegeven kunnen bestellingen/ reserveringen plaatsvinden tot 12
uur GMT ('s middags) op de dag vóór de datum van gebruik.
II.2.1.2 Betalingsvoorwaarden:
De Diensten buiten de Arrangementen zijn integraal te betalen op het moment van de
bestelling/reservering, in euro en met een creditcard Visa, Eurocard/Mastercard, American
Express of JCB, behalve indien anders aangegeven bij de bestelling/reservering voor
telefonische reservering/bestelling en met één van de betaalmiddelen zoals op Website
vermeld voor reservering/bestelling via de Website.
II.2.2 – Bestelling of reservering bij een reisagent
II.2.2.1 Voorwaarden voor de bestelling of reservering:
De Diensten buiten de Arrangementen kunnen besteld/gereserveerd worden bij de
reisagenten die de bestemming Disneyland® Paris in hun aanbod opnemen, behalve indien
anders aangegeven door Euro Disney of uw reisagent.
Behalve indien anders aangegeven kunnen Diensten buiten de Arrangementen bij uw reisagent
besteld/gereserveerd worden tot 12 uur GMT ('s middags) op de dag vóór de datum van gebruik.
II.2.2.2 Betaling van de reissom
De Diensten buiten de Arrangementen dienen aan uw reisagent betaald te worden volgens
zijn betalingsvoorwaarden.
II.2.3 – Voorwaarden voor terugbetaling, wijziging en annulering
Behalve indien anders bepaald, komen Diensten buiten de Arrangementen niet in aanmerking
voor terugbetaling of wijziging.
II.2.4 – Voorwaarden m.b.t. tickets
Behalve indien anders specifiek aangegeven op het moment van de bestelling/reservering, is
het aantal tickets per bestelling/reservering beperkt tot 12 stuks.
II.2.4.1 Soort afgegeven tickets:
Voor telefonische bestellingen of reserveringen bij de Reserveringscentrale van Euro
Disney worden tastbare tickets te koop aangeboden.
Bij bestellingen of reserveringen via de Website bezorgen wij u een e-voucher of een
e-ticket, afhankelijk van de bestelde/gereserveerde dienst. U kunt ook een tastbaar
ticket verkrijgen op voorwaarde dat uw bestelling/reservering plaatsvindt ten laatste 10
(tien) dagen vóór de voorziene datum voor het bezoek.
Voor bestellingen of reserveringen bij een reisagent krijgt u de mogelijkheid om,
afhankelijk van de aard van de Dienst buiten de Arrangementen, hetzij e-tickets, hetzij
e-vouchers te bestellen/te reserveren die uw reisagent u in die vorm moet bezorgen.
E-tickets geven u rechtstreeks toegang tot de toegangspoortjes van de Disney® Parken of tot
de Dienst buiten de Arrangementen die u besteld/gereserveerd hebt.
De e-voucher moet bij uw aankomst in Disneyland® Paris worden geruild tegen een tastbaar
ticket aan het loket vermeld op uw bevestigingsbrief of aangegeven door uw reisagent.
II.2.4.2 Verzendkosten van tastbare tickets
De tastbare tickets worden opgestuurd aan het adres opgegeven op het moment van de
bestelling/reservering en hiervoor worden u 3,50 euro verzendingskosten per
bestelling/reservering in rekening gebracht.
Kunnen de tastbare tickets niet worden opgestuurd aan het adres dat u hebt meegedeeld of
indien u ons te laat op de hoogte brengt van de niet-ontvangst van de tastbare tickets, dan
behouden wij ons het recht voor, de bovenvermelde kosten in rekening te brengen voor de
uitgave en verzending van vervangende tickets.
II.2.4.3 Voorwaarden voor het aanvaarden van de tickets:
U moet zich ervan verzekeren dat de tickets in goede staat verkeren op het moment dat ze bij
uw aankomst in Disneyland® Paris gevalideerd worden. De e-tickets en e-vouchers die
toegang geven tot de Disney® Parken en tot sommige andere Diensten buiten de
Arrangementen die u rechtstreeks bij Euro Disney besteld/gereserveerd hebt, kunt u op uw
eigen printer uitprinten. U moet u ervan verzekeren dat u over een perfecte kopie beschikt om
te vermijden dat de toegang tot de Disney® Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen
die u besteld/gereserveerd hebt, u geweigerd wordt.
Hebt u bij een reisagent besteld/gereserveerd, dan moet hij u een perfecte kopie van uw evoucher of van uw e-ticket overhandigen teneinde te vermijden dat de toegang tot de
Disney® Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die u besteld/gereserveerd hebt, u
geweigerd wordt. Klachten of redenen tot ontevredenheid m.b.t. het gebruik van de e-tickets
en e-vouchers die uw reisagent u overhandigd heeft, moeten rechtstreeks aan hem worden
gemeld.
Reeds gebruikte tickets (tastbare tickets, e-tickets en e-vouchers) worden niet aanvaard in
Disneyland® Paris.
Het is ten strengste verboden uw e-voucher of e-ticket te fotokopiëren of op een andere
manier te kopiëren.
Heeft men u een e-voucher of een e-ticket overhandigd, dan moet u deze bij uw aankomst in
Disneyland® Paris samen met een geldig identiteitsbewijs met foto tonen om gebruik te
kunnen maken van de Dienst buiten de Arrangementen.
Bij frauduleus gebruik van uw tastbaar ticket, e-voucher of e-ticket of bij pogingen hiertoe,
kunnen deze in beslag worden genomen.
II.2.5 – Specifieke
hotelovernachtingen
voorwaarden
voor
de
verkoop
van
losse
In afwijking van hetgeen voorafgaat, zijn op losse hotelovernachtingen, de reserverings-,
betalings- en prijsvoorwaarden (met name wat betreft de dossierkosten), en de voorwaarden
voor wijzigingen en annuleringen bepaald in de clausules II.1.1 t/m II/1.4 en II.1.6 van
toepassing.
Losse hotelovernachtingen worden niet te koop aangeboden op de Website.