Memo cesuur Centrale Examenbank

CESUUR
Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden vanaf 1 januari
2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Om na afloop van een examen te
kunnen bepalen of een kandidaat gezakt dan wel geslaagd is, moet de grens tussen
voldoende en onvoldoende worden vastgesteld. Deze grens tussen zakken en slagen is
de cesuur. De cesuur geeft aan hoeveel (procent van de) vragen een kandidaat minimaal
correct moet hebben beantwoord voor een voldoende.
Er zijn verschillende methoden om de grens tussen zakken en slagen vast te stellen. Eén
van deze methoden is de absolute cesuurmethode. Bij deze methode is de grens tussen
zakken en slagen bepaald voordat de kandidaten een examen hebben afgelegd.
Uitgangspunt bij het bepalen van de cesuur door middel van de absolute cesuurmethode
is de mate van beheersing van kennis en vaardigheden. Bij de relatieve methode wordt
de examenscore van een kandidaat vergeleken met de scores van de overige
examendeelnemers. Of een kandidaat een hoog cijfer verkrijgt, is afhankelijk van de
examenprestaties van anderen. In het kader van de Wft-examens die met een itembank
worden afgenomen, is het niet mogelijk de relatieve methode te hanteren omdat de
samenstelling van het examen voor iedere kandidaat anders is en de deelnemers het
examen niet op hetzelfde tijdstip maken. Bovendien kleven er grote nadelen aan deze
wijze van normeren. Zo wordt het door velen als onwenselijk gezien dat de eigen score
afhankelijk is van die van anderen.
Bij de bepaling van de cesuur voor de examens in het kader van de Wft is daarom voor
de absolute methode van cesuurbepaling gekozen. Deze methode werd ook vaak
gehanteerd door de exameninstellingen voordat het examineren met een centrale
examenbank van start ging.
Zoals genoemd is het uitgangspunt bij het bepalen van de cesuur door middel van de
absolute cesuurmethode de mate van beheersing van kennis en vaardigheden. In het
kader van de Wft ligt deze norm op het niveau van de eisen waaraan kandidaten moeten
voldoen als beginnend beroepsbeoefenaars. Deze eisen zijn vastgelegd in de eindtermen
zoals geformuleerd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Op
basis van deze eindtermen zijn per Wft-module toetstermen opgesteld, die vervolgens
weer de basis vormen voor de Wft-examens.
In de ideale situatie zou een kandidaat alle examenvragen correct moeten beantwoorden
om te kunnen slagen. Het is echter niet realistisch te verwachten dat een kandidaat alle
vragen juist beantwoordt. Er moet bijvoorbeeld altijd rekening worden gehouden met
factoren die van invloed zijn op de prestaties van de kandidaat, zoals het per ongeluk
overslaan van een vraag. In de praktijk wordt vaak uitgegaan van een minimum van
55% beheersing van inhoud.
Het vaststellen van de cesuur op 55% is echter niet wenselijk; er dient namelijk bij het
vaststellen van de cesuur tevens rekening te worden gehouden met de kans dat een
kandidaat een aantal antwoorden correct raadt (gok- of raadkans). Ook als kandidaten
geen enkel antwoord weten, kunnen zij in het geval van meerkeuzevragen punten
verdienen door te gokken.
1
Memo cesuur Centrale Examenbank
Datum 25 september 2014
Concreet geformuleerd, als een examen uit zestig meerkeuzevragen bestaat en iedere
vraag heeft vier antwoordopties, dan heeft de kandidaat theoretisch gezien 25% kans om
goed te gokken. Dit kan als gevolg hebben dat de kandidaat vijftien vragen correct kan
beantwoorden door te gokken. De gok/raadkans is daarom de ondergrens van de cesuur.
In de praktijk wordt vaak gekozen voor een cesuur rondom de 70% van het aantal
examenvragen, waarbij de eisen die worden gesteld aan een kandidaat niet te laag zijn
en waarbij rekening wordt gehouden met de kans dat een kandidaat punten verdient
door correct te gokken.
Op dit moment is de cesuur voor de huidige Wft-examens vastgesteld op 68%. Dit
betekent dat een kandidaat minimaal 68% van het totaal aantal te behalen punten moet
behalen om te kunnen slagen.
Om de kwaliteit van de examens te waarborgen worden de Wft-examens geëvalueerd en
worden de examenresultaten geanalyseerd. Op basis van deze analyses kan worden
besloten om in de toekomst de cesuur voor de Wft-examen naar boven of naar beneden
bij te stellen.
2
Memo cesuur Centrale Examenbank
Datum 25 september 2014