Veranderd lichaamsbeeld: verlies van vertrouwen speelt een grote rol

Veranderd lichaamsbeeld
Tekst Rietje Krijnen • Illustratie Arnout van der Heijden
Verlies van vertrouwen
speelt een grote rol
‘Een stoma krijgen, het is niet niks. Er verandert nogal wat: los van alle praktische
zaken, speelt ook het veranderde lichaamsbeeld een belangrijke rol’, zegt psycho-
‘Ik wist niet
wat ik moest
zeggen’
‘De therapie
heeft ons
veel goeds
gebracht’
Onderzoeker Gabrielle Thorpe verrichtte literatuuronderzoek
Niet alleen het eigen vermogen om met een veranderd lichaam
naar het fenomeen lichaamsbeeld en de omgang met de ver-
om te gaan, is van belang. Ook de reactie van de partner of van
anderde situatie na aanleg van een darmstoma. Haar constate-
mensen in de directe omgeving speelt een grote rol. ‘In het
ring is dat het om drie belangrijke aspecten gaat, zegt Van
ziekenhuis betrekken wij het liefst de partner direct bij het zorg-
Moorst: ‘over het verlies van lichamelijke heelheid, het bewust-
proces. Die kan meekijken en meehelpen, want als de patiënt
Amsterdam. Hoe kijk je zelf aan tegen de stoma en tegen je lichaam dat is veranderd?
zijn van het beschadigde lichaam en het verlies van het vertrou-
naar huis mag, komt een deel van de zorg tijdelijk op de schou-
wen in het veranderende lichaam’.
ders van de partner terecht. Maar we forceren niets. Er zijn
En ook van grote invloed: hoe reageert jouw omgeving, je partner op de stoma?
‘Het gaat niet om dat stomazakje’, voegt Van Moorst eraan toe.
patiënten die helemaal niet willen dat die partner daarbij wordt
‘Het gaat om het verlies van het vertrouwen in je lijf. Er is iets
betrokken. Stellen moeten daar samen een weg in zoeken. Ik
anders, iets stuk. Eigenlijk is er in de wetenschap niet zoveel
heb ook niet per definitie een negatief oordeel over echtparen
bekend over het fenomeen “beeldvorming” als het om het eigen
waarvan de vrouw altijd de stoma van de man verzorgt. Als
lichaam gaat. Je hoort bijvoorbeeld van mensen dat ze zich min-
beiden daar happy mee zijn, dan is het toch prima?’
therapeut-seksuoloog Bianca van Moorst van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in
‘Mijn lichaam
veranderde,
toch hervond
ik de balans’
Henk Stevens (63): ‘Ik ontdekte bloed bij mijn ontlasting en werd al snel onderzocht.
der seksueel aantrekkelijk vinden na aanleg van een stoma. Maar
Nog geen zeventien dagen later werd een knoeperd van een gezwel in mijn endeldarm
we weten niet precies waar dit dan over gaat. Misschien gaat het
Niet praten
verwijderd. Pas nu, anderhalf jaar later, realiseer ik me wat mij is overkomen. In het
niet over de stoma, maar draait het om iets heel anders. Je moet
In het ziekteproces signaleert ze nog iets anders: ‘Partners willen
begin wilde ik de stoma niet zien. Ik schaamde me. Mijn vrouw Stella verzorgde me,
dus weten wat het startpunt is. Welk zelfbeeld had iemand voor
elkaar vaak ontzien. Ze práten er niet over hoe erg ze het vinden
troostte me, maar ze mocht verder geen toenadering zoeken. De stoma? Ik vond ‘m vre-
aanleg van de stoma? Dan weet je als psycholoog ook waar je je
wat er met henzelf of met de ander is gebeurd. Doen ze dat wel,
selijk. Ik zag er nog erg goed uit voor mijn leeftijd. En dan dit. Ik dacht dat niets meer
op moet richten.’
dan zie je vaak van twee kanten een grote opluchting. Maar ook
hier geldt: als de relatie voorheen al niet goed was, zal die er
hetzelfde zou worden. Stella drong aan op therapie. Ik ben blij dat ze dat heeft gedaan.
Van Moorst wijst op onderzoeken die aangeven dat 34 procent
meestal niet beter op worden als een stoma is aangelegd.
’Veel mensen zullen zich in de reactie van deze man herkennen. Maar niet iedereen
van de stomadragers een mindere kwaliteit van leven ervaart
Toch zie ik ook goede relaties stranden als er zoiets ingrijpends
die een stoma krijgt, reageert op dezelfde manier. Bianca van Moorst: ‘Het is belang-
na aanleg van de stoma. ‘Toch zeggen die cijfers niet alles.
gebeurt. Deze mensen moeten een nieuwe balans vinden. En dat
rijk te weten hoe iemand vóór de aanleg van de stoma was. Hoe was toen zijn of haar
Hoe lang had iemand al een stoma? Hadden de mensen die een
lukt niet iedereen. Ik vind eigenlijk dat het onderdeel lichaams-
zelfbeeld en kwaliteit van leven? Dat geeft inzicht in de manier hoe iemand nader-
mindere kwaliteit ervaren voorheen last van depressies
beeld, relaties en seksualiteit in elk ziekenhuis standaard bij de
hand omgaat met de stoma. Mensen die positief en onafhankelijk zijn zullen zich ge-
of waren ze angstig? Ook dit soort vragen speelt mee.’
controle van de stoma aan de orde moet komen. Mensen beginnen daar zelf niet vaak over. Een duwtje in de goede richting en
makkelijker door deze moeilijke periode heenslaan dan mensen die negatief of somber
‘Waarom moest
juist mij dit
overkomen?’
een gesprek met een psycholoog kunnen echt helpen.’
•
zijn ingesteld. Zij zijn veel moeilijker te motiveren om iets van hun leven te maken
Stella Stevens (61): ‘Henk en ik hadden altijd een goede relatie.
en te leren leven met een stoma.’ Ze neemt het woord “accepteren” bewust niet in de
Ik wist wel dat hij het belangrijk vond hoe hij eruit zag, maar
mond: ‘Volgens mij kan dat niet. Je leert ermee leven en dat is een groot verschil met
dat mijn echtgenoot zo somber zou worden en niks van de
het accepteren ervan.’
stoma wilde weten, daar schrok ik van. Ik heb hem nooit afge-
De stomavereniging heeft nieuwe ervaringsfilmpjes op haar
wezen en altijd gezegd dat ik hem zou steunen. Ik vond het ook
website geplaatst, onder andere over seksualiteit en relaties.
Oorzaak stoma
nog gewoon fijn om intiem met hem te zijn, maar dat wilde
Zie www.stomavereniging.nl > Doe mee > Films.
Een belangrijke rol speelt ook de oorzaak van de stoma, legt Van Moorst uit. ‘Iemand die
mijn man niet. Dat was erg zwaar het eerste jaar, maar ik heb
zich niet ziek voelt, maar binnen een paar weken wordt geopereerd omdat er een tumor
er altijd in geloofd dat hij zich beter zou gaan voelen.’ Dat is
Reageren?
zit en daarna een stoma krijgt, zit in een achtbaan aan emoties. Het is dan niet alleen
uiteindelijk ook gelukt. We zijn samen in therapie geweest.
Stuur uw reactie naar [email protected]
zaak om te wennen aan de stoma, maar ook aan het idee dat je kankerpatiënt bent. Dat je
Dat heeft uiteindelijk geholpen.’
o.v.v. “Lichaamsbeeld”.
misschien ook nog extra behandelingen moet ondergaan om er enigszins zeker van te
zijn dat je niet meer ziek bent. En ondertussen zit je wel met je stoma. Dat is nogal wat.’
Bij mensen met een chronische darmaandoening ziet ze vaak een heel ander beloop.
‘Hier heb je te maken met mensen die al heel lang klachten hebben. Ze hebben veel
geprobeerd om beter te worden en zijn elke keer van een koude kermis thuisgekomen.
Ik zie dat een stoma voor hen vaker een opluchting is. Eindelijk krijgen ze weer wat energie. Eindelijk niet meer ziek. Dan is een stoma een soort oplossing. En dat bepaalt ook
hoe je tegen jezelf aankijkt.’
12
Vooruitgang
• juni 2014
‘Ik leerde
mijn nieuwe
situatie
te accepteren’
‘Vreselijk
vond ik
mijn stoma’
Vooruitgang
• juni 2014
13