memo praktizijnsbibliotheek _1_

MODERNISERING VAN DE PRAKTIZIJNSBIBLIOTHEEK
De steeds verdergaande digitalisering doet de vraag rijzen naar de toekomstige
functie van de praktizijnsbibliotheek. Naar het zich laat aanzien zal over 5 à 10
jaar alle nieuwe jurisprudentie en veel literatuur digitaal worden aangeleverd.
Die digitalisering zou er allereerst toe kunnen dat de bronnen veel beter dan
voorheen toegankelijk worden voor de kleinere kantoren en voor de rechters in de
verschillende afdelingen van de rechtbank, zodat met een gestage afname van het
aantal bezoeken aan juridische bibliotheken, waaronder de praktizijnsbibliotheek,
rekening gehouden moet worden. Dat neemt echter niet weg dat naar de verwachting van het bestuur behoefte zal blijven bestaan aan enkele uitgebreide papieren
collecties in combinatie met digitale bronnen. De digitalisering brengt voorts
nieuwe uitdagingen op het gebied van zoek- en ontsluitingsfuncties. De aanzwellende stroom aan bronnen die beschikbaar komen voor de praktijkjurist stelt
nieuwe eisen aan de mogelijkheden om daarin te selecteren en juridisch onderzoek te doen.
Onderzoek Thaesis
Op verzoek van het bestuur heeft Thaesis een onderzoek verricht naar de mogelijke koers van de Praktizijns-Sociëteit. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen
dat de Praktizijnsbibliotheek een van de beste zo niet de beste collectie(s) heeft
op het gebied van Nederlandse juridische bronnen. Bovendien is het door de
praktizijnsbibliotheek ontwikkelde zoeksysteem met betrekking tot de catalogus
inhoudelijk (functioneel) superieur aan vergelijkbare systemen van andere bibliotheken zoals de Koninklijke Bibliotheek. Dat komt doordat een uitgebreide en
verfijnde lijst aan zoektermen is ontwikkeld en informatie over de bronnen op
detail wordt ingebracht. Het zoeksysteem is overigens beperkt tot de eigen vaste
boekencollectie. De interface van het zoeksysteem is voor verbetering vatbaar.
Dat laatste geldt ook voor de website van de Praktizijns-Sociëteit en voor de reclame voor haar produkten.
Het bestuur heeft naar aanleiding van het rapport van Thaesis de volgende strategie ontwikkeld:
1. papieren collectie
90000733 P 959681 / 12
2
Door met name de grotere Amsterdamse kantoren wordt de praktizijnsbibliotheek
nu al in belangrijke mate als achtervangbibliotheek beschouwd. Zij hoeven
slechts een beperkte collectie aan te schaffen omdat op de praktizijnsbibliotheek
kan worden teruggevallen. Naarmate de digitalisering voortschrijdt doet dit verschijnsel zich in toenemende mate voor. De bibliotheken van de grotere kantoren
volstaan ten aanzien van veel uitgaven met de aanschaf van digitale versies omdat
de papieren versies toch bij de praktizijnsbibliotheek te vinden zijn. De praktizijnsbibliotheek vervult aldus een garantiefunctie en de grotere kantoren krijgen
in toenemende mate belang bij zekerheid met betrekking tot de continuïteit van
de praktizijnsbibliotheek op langere termijn. Ook voor de kleinere kantoren geldt
dat de uitgebreide bibliotheek van de Praktizijns-Sociëteit een mogelijkheid biedt
om op terug te vallen indien juridisch onderzoek moet plaatsvinden. De mogelijkheid voor alle advocaten om op het eigen kantoor digitale bronnen te raadplegen brengt wel met zich dat de praktizijnsbibliotheek steeds minder de functie zal
vervullen van een handbibliotheek voor de kleinere kantoren. Aan de andere kant
zullen kleine kantoren mogelijk slechts beperkte digitale abonnementen nemen,
zodat ook om die reden voor uitgebreider onderzoek de praktizijnsbibliotheek een
belangrijke functie zal kunnen blijven vervullen. De specialisatie betekent overigens dat een terughoudend uitleenbeleid gevoerd zal moeten worden en dat, in de
gevallen waarin een tweede exemplaar van een boek in de bibliotheek ontbreekt
met digitale uitleen of terbeschikkingstelling van kopieën volstaan moet worden,
omdat bezoekers er zeker van moeten kunnen zijn dat alle bronnen aanwezig zijn.
De toenemende Europeanisering van het recht brengt een belang voor de praktijkjurist met zich toegang te hebben tot literatuur uit andere Europese lidstaten over
Europees recht en over de toepassing en implementatie ervan in de andere lidstaten. Dit geldt zowel voor het Unierecht als voor het EVRM. Mede omdat in Nederland geen hierin gespecialiseerde bibliotheek bestaat is de Praktizijns-Sociëteit
voornemens haar collectie met deze literatuur uit te breiden. Bovendien zal de
Praktizijns-Sociëteit de toegang tot buitenlandse en Europese digitale bronnen
bevorderen (zie hieronder).
2. Digitale collectie
De Praktizijns-Sociëteit streeft ernaar alle Nederlandse digitale juridische bronnen van enige betekenis in de praktizijnsbibliotheek voor de bezoekers beschikbaar te hebben. Daartoe behoort ook bijvoorbeeld de toegang tot proefschriften en
inaugurale redes op de sites van universiteiten. De Praktizijns-Sociëteit streeft er
voorts naar deze digitale bronnen zoveel mogelijk voor haar leden en andere betalende gebruikers ter beschikking te stellen via haar website. Hetzelfde geldt voor
buitenlandse en Europese bronnen waarin wetgeving en jurisprudentie te vinden
90000733 P 959681 / 12
3
is. De digitale collectie zal deels bestaan uit een repository, deels uit toegang tot
externe collecties via websites van derden.
3. Digitalisering
De Praktizijns-Sociëteit zal samenwerking zoeken met andere bibliotheken bij het
digitaliseren van de bestaande collectie.
4. Serviceverlening: digitale zoekfunctie
De huidige zoekfunctie is beperkt tot de boekencollectie en is toegankelijk in de
praktizijnsbibliotheek en via de website. Gebruikers kunnen het zoeksysteem
hanteren los van de bibliotheek (zij kunnen het dus gebruiken om bronnen in hun
eigen bibliotheek op te sporen). Onderzocht wordt in hoeverre de zoekfunctie ten
dienste gesteld kan worden van uitgevers of van de bibliotheken van onder meer
universiteiten en advocatenkantoren. Denkbaar is dat bibliotheken van advocatenkantoren het vervaardigen van hun eigen bibliotheekcatalogus outsourcen naar
de praktizijnsbibliotheek. Het meeste werk voor die catalogus is immers al gedaan. Op die manier kunnen bovendien koppelingen aangebracht worden tussen
de catalogus van de lokale bibliotheek van het advocatenkantoor en de catalogus
van de praktizijnsbibliotheek. Voorts wordt onderzocht in hoeverre de praktizijnsbibliotheek actief kan participeren in een uitgebreider zoeksysteem met
betrekking tot jurisprudentie, wetgeving en tijdschriftartikelen (zoals Legal Intelligence). Ten slotte zal met andere bibliotheken overlegd worden in hoeverre de
catalogus in bijvoorbeeld het Picartasysteem geïntegreerd kan worden en er anderszins mogelijkheden van aansluiting zijn. In het bijzonder een zekere mate van
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek kan interessant zijn.
5. Serviceverlening: helpdeskfunctie
De praktizijnsbibliotheek vervult tot op zekere hoogte een helpdeskfunctie, maar
het bereik daarvan is beperkt en de kosten zijn hoog omdat de service arbeidsintensief is. Bovendien is het onwenselijk dat de diensten die de PraktizijnsSociëteit verricht te zeer gaan lijken op de kernwerkzaamheden van de advocaten
zelf. Het is daarom onwenselijk dat medewerkers van de praktizijnsbibliotheek
gaan helpen bij het oplossen van concrete rechtsvragen of zelfstandig in opdracht
van advocaten literatuur gaan verzamelen voor het oplossen van concrete rechtsvragen. Tot de dienstverlening van de helpdesk behoort wel het wegwijs maken
in de bibliotheek en de zoekfuncties en het verlenen van assistentie bij de hantering daarvan. De helpdesk zou zowel moeten functioneren voor de fysieke gebruikers van de bibliotheek als voor digitale gebruikers op afstand. Deze functie
zal meer kunnen worden benadrukt en zo nodig kunnen worden uitgebreid. Gebruikers die digitale bronnen hanteren kunnen dan van achter hun bureau de
helpdesk raadplegen.
90000733 P 959681 / 12
4
6. Serviceverlening: cursussen
De opleiding van juristen besteedt weinig aandacht aan het zoeken van relevante
bronnen voor de oplossing van rechtsvragen. De Praktizijns-Sociëteit zal cursussen organiseren voor haar leden en de rechterlijke macht om deze vaardigheden
bij te brengen.
7. Participatie in digitale platforms
Onderzocht dient te worden in hoeverre de Praktizijns-Sociëteit een zinvolle bijdrage kan leveren aan (het beheer van ) platforms zoals het Platform Advocatenkantoren en Uitgevers Contacten
8. Behuizing
Het is wenselijk dat de praktizijnsbibliotheek gevestigd blijft in de Rechtbank
Amsterdam. Daarbij zal de vraag aan de orde komen in hoeverre de nieuwe functies van de praktizijnsbibliotheek tot eisen met betrekking tot de behuizing leiden.
Voorstelbaar is dat gestreefd wordt naar langere openingstijden teneinde advocaten in staat te stellen 's avonds onderzoek te doen.
9. Website
De Praktizijns-Sociëteit zal advies vragen over de modernisering en inrichting
van de website. De gebruikersvriendelijkheid moet worden vergroot (vb automatisch toezenden nieuw wachtwoord e.d.), de stabiliteit moet worden bevorderd, de
mogelijkheden moeten worden uitgebreid en de website moet zoveel mogelijk
draaien op confectiesoftware. Dit onderwerp heeft zeer hoge prioriteit omdat de
nieuwe functies alleen maar aantrekkelijk gemaakt kunnen worden als de website
goed draait. De vernieuwde website zal in ieder geval ter gelegenheid van het
lustrum in de lucht moeten zijn.
10. Ledenstructuur
De Praktizijns-Sociëteit is van oudsher een vereniging voor Amsterdamse advocaten (en oorspronkelijk ook notarissen) en wordt gefinancierd door middel van
contributie. Het bestuur is niet voornemens deze basis te veranderen, maar zowel
de toenemende specialisatie van de bibliotheek als de digitalisering zullen een
ontwikkeling tot een meer landelijk instituut kunnen bevorderen. De PraktizijnsSociëteit is daarom voornemens de aanwas van leden van buiten het arrondissement te bevorderen. Tevens zal onderzocht worden of er behoefte bestaat onder
notarissen om deel te nemen in de bibliotheek. Ten slotte zal onderzocht worden
in hoeverre digitale bronnen en zoekfuncties op een pay per view basis ter beschikking gesteld kunnen worden aan advocaten buiten het arrondissement en
andere juristen.
90000733 P 959681 / 12
5
11. Marketing en ledencontact
Het is van belang dat de mogelijkheden die de Praktizijns-Sociëteit (straks) biedt
in veel grotere mate onder de aandacht van de leden worden gebracht. Naast het
jaarlijkse praktizijnsdiner, bezoeken aan kantoren en de hiervoor genoemde cursussen zal dit kunnen gebeuren door correspondentie met de leden, al dan niet via
email. Ter zake zal een marketingplan ontwikkeld worden.
Prioriteiten:
Periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012
Ontwikkeling marketingplan
Inwinnen advies over vernieuwing website en uitvoering
Opstarten overleg met andere bibliotheken, onder meer over samenwerking bij
digitalisering
Behuizing
Periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013
Ontwikkeling toegang tot gratis websites en externe collecties
Voorbereiden wijziging ledenstructuur (en wijziging statuten)
Planning uitbreiding van de papieren collectie met buitenlandse Europeesrechtelijke bronnen
Ontwikkeling plan voor terbeschikkingstelling van zoekfunctie aan uitgevers of
kantoren
Periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013
Uitbreiding van de papieren collectie met buitenlandse Europeesrechtelijke bronnen;
Terbeschikkingstelling zoekfunctie
Opzetten digitale bibliotheek (repository)
Periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014
Uitbreiding zoekfunctie tot tijdschriften, jurisprudentie en wetgeving
Landelijke werving
Bestuur Praktizijns-Sociëteit
27 juni 2012
90000733 P 959681 / 12