voorstel gemeente- raad

voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014
Portefeuillehouder
: A.A.M.M. Heijmans
Behandelend ambtenaar : Barry Hofland
Doorkiesnummer
Nummer raadsvoorstel: RAD-000932
: (0495) 575 431
Agendapunt: -
Hofland, Barry PUZA S2
RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107
ONDERWERP
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is dé basisregistratie voor
persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De gegevens die in de GBA worden
geregistreerd, worden gebruikt binnen de gehele Nederlandse overheid.
Met ingang van 6 januari 2014 wordt het wettelijk kader voor de GBA (de Wet GBA), vervangen
door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).
PROBLEEMSTELLING
Onder de Wet GBA diende het gemeentebestuur bij verordening kaders te stellen voor het gebruik
van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde
vrije derden. Met de komst van de Wet BRP is de Wet GBA ingetrokken waardoor de huidige
“Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009” van rechtswege is
vervallen. De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van
gegevens over inwoners van de eigen gemeente is in de Wet BRP overgenomen.
Op grond van de Wet BRP kunnen bij of krachtens gemeentelijke verordening regels gesteld
worden voor het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie aan overheidsorganen die een
orgaan zijn van de gemeente (artikel 3.8 Wet BRP). Daarnaast kan op verzoek van een derde
gegevens aan hem worden verstrekt voor zover daarin bij gemeentelijke verordening is voorzien
(artikel 3.9 Wet BRP).
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Er zijn verschillende varianten voorhanden om de gegevensverstrekkingen aan organen van de
gemeente en aan derden te regelen. Als orgaan van de gemeente kan bijvoorbeeld worden
aangemerkt de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening voor de uitvoering van wet- en
regelgeving op het gebied van inkomen en zorg. Bij derden kan gedacht worden aan instellingen
die werkzaamheden verrichten op het gebied van ouderenzorg of gehandicaptenzorg.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in samenspraak met de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken een modelverordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
opgesteld. In de modelverordening zijn de volgende varianten opgenomen:
* Voor de gegevensverstrekking aan organen van de gemeente:
- variant 1: de raad regelt aan welke organen van de gemeente gegevens kunnen worden
verstrekt;
- variant 2: de raad bepaalt dat het college bij nadere regeling de verstrekking aan organen
van de gemeente regelt;
Totaal aan pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina 1
*Voor de gegevensverstrekking aan derden:
- variant 1: de raad regelt de gegevensverstrekking aan derden door de werkzaamheden
met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en de categorieën van derden
die voor verstrekking van gegevens in aanmerking komen, aan te wijzen;
- variant 2: de raad laat de aanwijzing van de werkzaamheden en de categorieën van derden
over aan het college.
De raad kan de bevoegdheid tot het regelen van de verstrekking van gegevens uit de
basisregistratie personen aan organen van de gemeente en aan derden overlaten aan het college.
De uitwerking van beide varianten 2 verdient de voorkeur. De aard van de bevoegdheid verzet zich
niet tegen delegatie. De door het college vast te stellen “Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen gemeente Weert 2014”, waarin de uitwerking van gegevensverstrekkingen aan organen van de gemeente en derden wordt opgenomen, kan dan eenvoudiger
worden aangepast. Hierdoor kan adequater worden ingespeeld op wijzigingen met betrekking tot
de privacybescherming.
Wij stellen uw raad voor om met terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014 de Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014 vast te stellen en hiermee
te besluiten de bevoegdheid de gegevensverstrekking aan organen van de gemeente en aan
derden te regelen, te delegeren aan ons college. Nadat uw raad de verordening heeft vastgesteld,
dient ons college de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert
2014 vast te stellen.
COMMUNICATIE
De vaststelling van de verordening en de regeling wordt op gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
Tevens zal hiervan melding plaatsvinden bij het College bescherming persoonsgegevens.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert
2014"
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,
M.H.F. Knaapen
A.A.M.M. Heijmans
Pagina 2
Nummer raadsvoorstel: RAD-000932
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014;
besluit:
Vaststellen van de "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert
2014"
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014.
De griffier,
De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten
A.A.M.M. Heijmans