Voorgestelde wijzigingen belastingverordeningen 2015 t.o.v. 2014

BIJLAGE 1
Voorgestelde wijzigingen belastingverordeningen 2015
t.o.v. 2014
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2015 worden de volgende modelbelastingverordeningen van de
Unie van Waterschappen gewijzigd:
1. Modelverordening op de watersysteemheffing 2009
2. Modelverordening zuiveringsheffing 2009
3. Modelverordening verontreinigingsheffing 2009
Het gaat om wijzigingen die rechtstreeks uit wet- en regelgeving voortvloeien, dan wel van
redactionele/technische aard zijn. De meeste wijzigingen hebben wij in voorgaande
Verordeningen al opgenomen.
In overeenstemming met artikel 2.1, lid 4 van de dienstverleningsovereenkomst (DVO)
verstrekt GBLT wijzigingen in de belastingverordeningen die door de deelnemers moeten
worden vastgesteld. In artikel 5.3 is vastgelegd dat GBLT concept wijzigingen aan de
deelnemers verstrekt voor 1 september.
De door GBLT voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de voorgestelde
wijzigingen door de Unie. De wijzigingen zijn derhalve van redactionele/technische aard.
Verordening watersysteemheffing
Artikel 1, lid a, definitie ‘ingezetene’
In dit artikel is ‘Gemeentelijke basisadministratie (GBA)’ gewijzigd in ‘basisregistratie
personen’. In de Waterschapswet is de definitie van ‘ingezetene’ gewijzigd. Voorheen was
een ingezetene degene die blijkens de GBA woonplaats heeft in het gebied van het
waterschap. Nu is dat degenen die blijkens de basisregistratie personen woonplaats heeft.
Ook de toelichting op de verordening is hierop aangepast.
Artikel 1, lid i, definitie ‘gebied van het waterschap’
In de verordening is de definitie van ‘gebied van het waterschap’ gewijzigd.
In de huidige belastingverordening is in de definitie opgenomen “het waterschap bevoegd is
het watersysteembeheer uit te oefenen”. Dit wordt gewijzigd in “waarin de zorg voor het
watersysteem aan het waterschap is opgedragen”.
Verordening zuiveringsheffing
Algemeen
De conceptverordening bevat enkel redactionele wijzigingen als aangepaste jaartallen en
herstel van enkele schrijffouten.
Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening
De Unie van Waterschappen heeft bijlage I van de modelverordening zuiveringsheffing
gewijzigd. De gewijzigde Bijlage I van de Unie is vrijwel in zijn geheel overgenomen.
Nagenoeg alle wijzigingen hadden wij in voorgaande verordening besluiten al opgenomen.
De in deze bijlage resterende wijzigingen betreffen gecorrigeerde foutieve verwijzingen naar
artikelen in de Verordening. In de modelverordening van de Unie staan in tabel a en b ook de
conserveringsmethoden en analysevoorschriften voor zilver, chloride, sulfaat en fosfor. In
artikel 7, lid 5 van de Verordening is echter, net als voorgaande jaren, opgenomen dat dit
geen heffingsparameters zijn voor het waterschap. Om deze reden zijn deze stoffen niet in
de tabel a en b van bijlage I van de conceptverordening opgenomen.
1
Verordening verontreinigingsheffing
Artikel 9 lid 4 en 5 vervallen
Deze artikelleden komen te vervallen als gevolg van een wijziging van de Waterwet.
De Waterwet biedt geen mogelijkheid meer om te heffen op zware metalen en zouten.
Artikel 13 lid 4
Dit artikel bevatte een foutieve verwijzing naar de Waterwet.
Artikel 15 en 16
Deze artikelen komen te vervallen als gevolg van een wijziging van de Waterwet. Deze
artikelen hadden betrekking op metalen. De Waterwet biedt geen mogelijkheid meer om te
heffen op zware metalen en zouten.
Artikel 17
Door het vervallen van artikelen 15 en 16 is in dit artikel opgenomen dat de
vervuilingswaarde van bedrijfsruimte wordt bepaald op basis van de som van aantallen
vervuilingseenheden als berekend overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 in plaats
van de artikelen 10 tot en met 16.
Bijlage I
De Unie van Waterschappen heeft bijlage I van de modelverordening verontreinigingsheffing
gewijzigd. De gewijzigde Bijlage I van de Unie is vrijwel in zijn geheel overgenomen. Doordat
er niet meer geheven mag worden op metalen en zouten bevat zijn de bepalingen in bijlage I
hieromtrent komen te vervallen. Daarnaast is een foutieve verwijzing naar een artikel in de
Verordening aangepast.
2