Aanvraag toevoeging Internationale Kinderontvoering

Raad voor Rechtsbijstand
Regiokantoor Den Haag
t.a.v. Afdeling IKO
Postbus 70503
5201 CD ‘s-Hertogenbosch
Aanvraag toevoeging
Internationale Kinderontvoering
Kruis aan wat van toepassing is.
Beantwoord vragen indien van toepassing.
1. Gegevens advocaat
Naam :
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Registratienummer :
Kantoornaam :
............................................................................................
Telefoonnummer :
.........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
2. High Trust (alleen van toepassing op deelnemer High Trust)
Neemt uw kantoor deel aan High Trust?
Heeft u in deze zaak contact gehad met de helpdesk van de Raad?
Nee
Nee
Ja
Ja
3. Persoonsgegevens cliënt (aanvrager)
Officiële schrijfwijze van de achternaam; indien (gehuwde) vrouw, eigen achternaam vermelden.
Burgerservicenummer :
Achternaam :
Voorletters :
................................................................................
Vreemdelingennummer 1 :
....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... ........
Geboortedatum :
....................................................................................................
man
Voorvoegsel :............................................................................................................
(dag / maand / jaar)
vrouw
4. Huidige leefsituatie cliënt
Alleenstaand :
..........................................................................................................
Woont met kind jonger dan 18 jaar :
.........................................................
Voert een gemeenschappelijke huishouding met een partner :
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee, ga verder met vraag 3
Ja
5. Persoonsgegevens huidige partner
Burgerservicenummer :
Achternaam :
Voorletters :
................................................................................
Vreemdelingennummer 1 :
...................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................Voorvoegsel
:
.......................................................................................................
Geboortedatum : ..................................................................................................... (dag / maand / jaar)
man
vrouw
6. Adresgegevens cliënt gemeentelijke basisadministratie (GBA)
Postadres
Straat :
.....................................................................................................................................................................................................
Postcode / Woonplaats :
Telefoonnummer :
Huisnummer :
............................
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
Is cliënt bij de gemeente (GBA) ingeschreven op dit adres?
Mobiele telefoon : 06-
......................................................................................
Nee
Ja, ga verder met vraag 4
Wat is het GBA-adres en de gemeente van inschrijving?
Straat :
.....................................................................................................................................................................................................
Postcode / Gemeente :
Huisnummer :
............................
...................................................................................................................................................................................................................................
Waarom wijkt het postadres af van het GBA-adres waarop cliënt staat ingeschreven?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Zaakgegevens
a. IKO-nummer beoordelingsbrief Centrale Autoriteit :
b. Wat is het nummer/kenmerk van die beschikking?
c. Naam tegenpartij :
........................................................................................................... …………………………………………………
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
d. Gaat het om een echtscheiding of verbreking samenwoning?
1
Nee, ga verder met vraag 4e
Als er een burgerservicenummer is, dit altijd vermelden. Zo niet, dan het vreemdelingennummer vermelden.
Ja, ga verder met
vraag 4i
Pagina 1 van 3
Versie 3.2
e. Vloeit het geschil voort uit een zelfstandig beroep of bedrijf?
Nee
Ja, zie werkinstructie Bedrijfsmatig handelen op
www.rvr.org
f. Omschrijving rechtsprobleem (Geef hier een uitgebreide zaakomschrijving, of stuur een kopie van de dagvaarding mee) :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
g. Financieel belang
h.
€
Eisend
.................................................
Verwerend
Hoogte van het betwiste deel € ..................................................................
Stuur als bijlage mee : een kopie van de bestreden beschikking en/
of een kopie van overige inhoudelijke stukken (van belang voor de
inhoudelijke beoordeling van de aanvraag).
i. Soort rechtsbijstand
j. Procedure instantie :
Nog niet bekend
Advieszaak
Procedure
...................................................................................................................................................................................................................................
k. Is voor dit rechtsbelang al eerder
Nog niet bekend
een toevoeging verleend?
Advieszaak
Toelichting verrichte werkzaamheden (is bijvoorbeeld
op die toevoeging een procedure aanhangig gemaakt?) :
............................................................................................................................................
8. Bijzonderheden financiële beoordeling
.............................................................................................................................................
a. Bestaat er volgens u aanleiding om een korting op de eigen bijdrage toe te passen?
Nee
Ja, want er is sprake van een:
verwijzing door het Juridisch Loket via een diagnosedocument (voeg scan bij)
zaak die ziet op een bestuurlijke sanctie (zie werkinstructie Diagnose en Triage op kenniswijzer.rvr.org voor uitleg)
(hoger) beroep of cassatie in een civiel- of bestuursrechtelijke zaak
voorlopige voorziening naast een bodemprocedure en voor de bodemprocedure is een diagnosedocument
ontvangen
oproeping in vrijwaring naast een bodemprocedure en voor de bodemprocedure is een diagnosedocument
ontvangen
verwijzing door het Juridisch Loket via een adviesbrief (voeg scan bij), licht toe waarom in deze zaak een advocaat
noodzakelijk is
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Andere reden, licht toe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Dient u gelijktijdig met deze aanvraag ook andere aanvragen in voor deze cliënt en/of partner?
Nee
Ja
c. Is een of meer van de volgende omstandigheden van toepassing :
1. Verkeert cliënt in staat van faillissement?
Nee
Ja*
2. Is op de cliënt een schuldsaneringsregeling van toepassing?
Nee
Ja*
3. Is cliënt rechtens zijn vrijheid ontnomen?
Nee
Ja*
4. Is cliënt asielzoeker en kan hij (en de partner indien van toepassing) alleen over inkomen beschikken dat door de
overheid aan asielzoekers beschikbaar is gesteld?
Nee
Ja*
* Indien van toepassing de betreffende eigen verklaring bijvoegen.
Pagina 2 van 3
Versie 3.2
Diagnose en triage
Heeft het Juridisch Loket de cliënt naar
een advocaat verwezen?
Anticumulatieregeling
Nee
Ja, stuur het diagnosedocument mee
(indien van toepassing)
Is er het afgelopen half jaar een toevoeging verstrekt aan cliënt of de partner
op grond waarvan een beroep wordt gedaan op de anticumulatieregeling?
Nee
Ja
9. Verklaring cliënt (aanvrager)
De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat:
• de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het burgerservicenummer (BSN) de
gegevens van het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner);
• de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de gemeentelijke basisadministratie) de
persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner);
• als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de
persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
• de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
• het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de
toevoeging en tot strafvervolging;
• de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is
vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt
de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee
veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen;
• hij door ondertekening van de aanvraag een eventueel recht op proceskostenvergoeding (vergoeding voor de salariskosten
van de advocaat) overdraagt aan de advocaat.
De cliënt (ondergetekende) verklaart dat hij of zij alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt.
Naam :
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum verklaring :
............................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening* cliënt (aanvrager) :
........................................................................................................................................................................................................
* Als de handtekening van de cliënt ontbreekt en de advocaat als gemachtigde de toevoegingsaanvraag ondertekent, verklaart hij of zij
daarmee dat de cliënt op de hoogte is van bovengenoemde verklaring.
10. Ondertekening advocaat
Datum aanvraag :
..................................................................................................
Bijlagen :
Nee, i.v.m. High Trust
Kopie identiteitsbewijs cliënt en evt. partner
Kopie bestreden beslissing
Overige, te weten :
Handtekening advocaat :
..................................................................................
.........................................................
.................................................................................................................
Pagina 3 van 3
Versie 3.2