De Schakel121_V4_LR

34e jaargang | nummer 121 | april 2014
06 Voormalig
12 Besparen
16 Heeft u financiële
wethouder Stoop
op de kosten
problemen?
Blijft in Hendrik-ido-Ambacht!
Rhiant start drie onderzoeken!
Trek dan tijdig aan de bel!
Beste bewoner,
Omdat de wereld om ons heen snel verandert, stelt Rhiant in 2014 een
2 Column van de bestuurder
3 Vorderingen Hendrik
4 Hennepteelt, einde huur!
4 Jeugdambassadeurs de wijk in!
5 Tuinonderhoud
5 5 jaar Zalmhaven
6 Voormalig wethouder Stoop
7 Werk in uitvoering
8 Glasvezel in Hendrik-Ido-Ambacht
9 Bedrijfsruimte te huur!
9 Huurverhoging per 1 juli 2014
10 Van huur naar koop
11 Visitatie
11 Advertentie woningen
12 Woningonderhoud De Kwaasteniet
13 Besparen op de kosten
13 Woonlastenbesparing
13 Mogen wij uw E-mail adres?
14 Huurder in beeld
15 Parlementaire enquete
16 Heeft u financiële problemen?
17 Inwoning –medehuurderschap
18 Rubriek Huurdersraad
19 Jaarplan 2014
nieuwe visie op. Hierin benoemen wij de stip op de horizon, het punt
waar wij naartoe willen met Rhiant en hoe wij daar denken te komen.
In mijn ogen zijn de onderstaande onderwerpen hierin belangrijk:
• Het overleg met onze huurders en belanghouders
• Gewoon goede woningen
• Prettige wijken en wijkgericht samenwerken
• Duurzaamheid
• Betaalbaarheid van het wonen voor onze doelgroep
• Financiële continuïteit
• Een efficiënte, slanke en flexibele organisatie
We hebben het plan opgevat om verschillende werkgroepen
de onderwerpen te laten uitwerken. Ik zou het leuk vinden als
:
k
i
r
d
n
e
H
DeSchakel
pgeleverd!
eerste appartementen o
Na het verschijnen van de vorige
Schakel is er hard gewerkt aan
het project Hendrik. Dagelijks zijn
er ongeveer 25 tot 30 mensen
aan het werk geweest om de appartementen van het eerste blok
gereed te maken voor de oplevering. Ook aan de andere blokken
wordt hard gewerkt.
in iedere werkgroep een of meerdere bewoners, medewerkers
en belanghouders plaatshebben. Heeft u als bewoner hiervoor
Wat is er gebeurd?
hier is de aannemer druk bezig om deze zo
belangstelling, laat het ons dan vooral weten. Wij zouden dat zeer op
De oplevering van de eerste appartementen
spoedig mogelijk op te leveren. Het besluit
prijs stellen. Een e-mail bericht naar [email protected] met de mededeling
is ondertussen gebeurd en het resultaat
is genomen dat ook het vierde blok aan de
‘’aanmelding werkgroep visie’’ is voldoende om u aan te melden.
mag er zijn! De appartementen zijn van
Tesselschadestraat wordt gerenoveerd en
de buitenkant voorzien van frisse kleuren.
verkocht. Dit is goed nieuws omdat we op
Ook binnen is er veel gebeurd; zo is al
deze manier nog twaalf kopers blij kunnen
Ik hoop van harte u te mogen verwelkomen!
het aanwezige asbest verwijderd, zijn alle
maken met een fraaie woning op een top
Vriendelijke groet,
woningen helemaal leeg gehaald en zijn de
locatie.
Carlo Oostindie
wanden en plafonds weer helemaal strak en
glad gemaakt. Daarnaast zijn de badkamer
Meer informatie
en de toilet helemaal vernieuwd en zijn alle
Op www.maakkennismethendrik.nl en
water- en gasleidingen vervangen.
www.facebook.com/maakkennismetHendrik
vind u meer informatie over het project.
Voortgang verkoop
V AN DE B E S TUURDER
De twaalf appartementen van het derde blok
Voor vragen over de verkoop kunt u ook
aan de Graaf Willemlaan zijn verkocht en
terecht bij Wisse Makelaardij.
3
4
DeSchakel
,
t
l
e
e
t
p
einde huur!
e
Henn
Eind 2013 werden er in 2 appartementen van Rhiant
hennep­kwekerijen ontdekt. De kwekerijen zijn
ontmanteld en de politie maakte proces-verbaal op.
Tuinonderhoud
Waarom worden tuinen
geïnspecteerd?
Leefbare wijken zijn belangrijk. Rhiant onderhoudt haar woningen en de gemeente verzorgt
SAMEN
MAKEN
WE HET
MOOI!
RHIANT Is sAmeN meT de bewoNeRs
de openbare ruimte. Dit vergroot de veiligheid
bezIg om de TuINeN IN HeNdRIk-
MOOI
VOOR
ELKAAR!
Ido-AmbAcHT IN eeN goede sTAAT
Te bReNgeN om zo vooR IedeReeN
DeSchakel
5
5 jaar
Zalmhaven
IN de wIjk HeT wooNgeNoT Te
veRHogeN.
en het woonplezier. Als huurder bent u verant-
dIT Is pReTTIg vooR de bewoNeRs
eN veRHoogT de veIlIgHeId eN de
HygIeNe IN de wIjk.
Op de begane grond van één van de blokken
De huurovereenkomsten tussen Rhiant en de
Hebt u een vermoeden van een hennep­kwekerij,
woordelijk voor het onderhoud aan uw voor-
van onze appartementen aan de Zalm is
huurders werden ontbonden en de herstel- en bij-
twijfel niet en meldt het. Ook al bent u er niet
en/of achtertuin, dit is niet vrijblijvend. Het is
een recreatieruimte van ongeveer 100 m2
komende kosten zijn op hen verhaald. Ook bleek
helemaal zeker van. Neem contact op met
ook van belang dat u de vrije doorgang van het
voor de bewoners van deze appartementen.
er fraude gepleegd te zijn met de elektrische in-
Rhiant of bel met de politie, telefoonnummer
trottoir, brandgang of vluchtweg die grenst
geldende regelgeving. Belangrijk is dat uw tuin
Deze ruimte heet Zalmhaven en het reilen
stallatie en ontvingen zij inmiddels een naheffing
0900-8844. Liever anoniem? Neem dan
aan uw tuin niet belemmert. Daarom voeren wij
er netjes bij ligt. Als dit het geval is, ontvangt u
en zeilen van deze ruimte wordt geleid door
van de energieleverancier. De appartementen
contact op met Meld Misdaad Anoniem,
tuininspecties uit en als uw tuin er niet goed
na de inspectie de kaart “Mooi voor elkaar”.
een recreatiecommissie die uit 5 actieve
zijn weer verhuurd aan nieuwe bewoners.
telefoonnummer 0800-7000.
uitziet, vragen wij u deze op te knappen.
jeugdambassadeurs de wijk in!
bewoners van deze appartementen bestaat.
Wat gebeurt er als u uw
tuin niet goed onderhoudt?
Op 21 februari werd het 5 jarige jubileum
Als wij niet tevreden zijn over het tuinonder­
feestavond. Er waren ongeveer 70 flatbewo-
1. Een tuin die door onkruidgroei een verwil-
houd ontvangt u van ons nu de kaart “Samen
ners en een muzikant met orgel die de hele
derde aanblik geeft. 2. Wanneer toegangs­
maken we het mooi”. Op deze kaart staat
avond leuke meezingers ten gehore bracht.
paden niet begaanbaar zijn. 3. Klimplanten de
aangegeven welke werkzaamheden u binnen
Rhiant was die avond aanwezig om een
gevel overwoekeren en schade aan de woning
drie weken moet uitvoeren. Daarna doen wij
cadeau te overhandigen.
Wat is een slecht
onderhouden tuin?
van de recreatiecommissie gevierd met een
In het centrumgebied van De Volgerlanden
De jeugdambassadeurs doen vrijwillig mee
kunnen veroorzaken. 4. Hekken/schuttingen
een her-inspectie. Is uw tuin nu wel netjes dan
Rhiant bedankt de recreatiecommissie voor
is de buitenschoolse opvang De Vlindertuin
en worden door medewerkers van de buiten-
die scheef of er verwaarloosd bij staan.
ontvangt u ook de kaart “Mooi voor elkaar”.
haar inzet de afgelopen jaren en wenst haar
binnen het scholencluster gehuisvest. Sinds
schoolse opvang en Rhiant begeleid.
5. Bomen die doorgroeien waardoor er
Wanneer blijkt dat de werkzaamheden niet op
een goede tijd tot het volgende lustrum!
2013 is de buitenschoolse opvang ook in
De kinderen waren erg enthousiast en zeer
schade aan de woningen kan ontstaan of
tijd of naar behoren zijn uitgevoerd, ontvangt
de Sophiastaete te vinden. Rhiant en de
betrokken bij de buurt.
ernstige hinder veroorzaken aan de omgeving.
u van ons een brief waarin staat wat u binnen
6. De tuin gebruikt wordt als opslagplaats
een bepaalde tijd moet doen. Wanneer u na
Buitenschoolse opvang De Vlindertuin wil
voor afgedankt meubilair, puinafval of vuilnis
sommering in gebreke blijft, zal het achterstallig
buitenschoolse opvang streven er naar om
de binding met de wijk te versterken.
vier keer per jaar acties organiseren. Het
of het parkeren van auto of caravan waar dit
onderhoud worden verholpen en de gemaakte
Tijdens de zomervakantie 2013 hebben de
doel is dat de kinderen zich meer bewust
in strijd is met het bestemmingsplan.
kosten bij u in rekening worden gebracht.
jeugdambassadeurs van de buitenschoolse
worden van hun omgeving, zwerfvuil wordt
opvang papier geprikt rondom de Sop-
verminderd en de kloof tussen jong en
hiastaete. In oktober deden zij een buurt-
oud wordt overbrugd. Rhiant zal de acties
Hoe moet uw voor- en/of
achtertuin er uitzien?
Wanneer voeren wij
inspecties uit?
schouw en het einde van het jaar brachten
ondersteunen omdat de jeugdambassadeurs
In elke tuin is altijd wel wat te doen zoals snoei-
Anders dan in voorgaande jaren, inspecteren
zijn een kerstgroet bij de bewoners van
de bewoners van de toekomst zijn en het
en, onkruid verwijderen en/of grasmaaien.
wij de tuinen en brandgangen nu zonder voor-
Sophiastaete.
belangrijk is dat zij zich bewust zijn van hun
Hoe u uw tuin wilt inrichten, mag u uiteraard
aankondiging. Het is dus belangrijk dat uw tuin
leefomgeving.
zelf weten zolang het niet in strijd is met de
en brandgang er het hele jaar netjes bij liggen.
6
DeSchakel
DeSchakel
Voormalig wethouder Stoop
7
werk in
uitvoering
Gaat echt niet weg uit Hendrik-ido-Ambacht!
Schilderwerk door
Wethouder in
Hendrik-Ido-Ambacht
Dave van De Goede
schilders.
Toen hij ging studeren trok de volkshuisvesting zijn aandacht. In 1994 trad hij aan als
raadslid en in 2002 als wethouder van onze
gemeente. Zijn portefeuille bestond o.a. uit
mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en
vertelt Teunis Stoop. In de gesprekken met
nemen. Hij denkt dan vooral aan leefbaarheid
volkshuisvesting. Vanuit deze portefeuilles
Rhiant ging het met name om het verbinden
in de wijken en niet alleen aan stenen.
kreeg hij opnieuw met Algemeen Belang te
van mensen en het zoeken naar financiële
“Volkshuisvesting is zoveel meer dan alleen
maken. De verhouding tussen de gemeente
mogelijkheden.
huizen bouwen.”
Als nieuw redactie lid van de Schakel mag ik
(Eline de Rover) vandaag op bezoek bij Teunis Stoop
in zijn mooie kantoor in Capelle aan den IJssel.
Na 12 jaar wethouder te zijn geweest in Hendrik-IdoAmbacht is hij nu bestuurder van zorgorganisatie
Cedrah. Ik spreek hem over zijn betrokkenheid bij
Hendrik-Ido-Ambacht en Rhiant.
Onderhoud aan
deurautomaat door
en Algemeen Belang was in die tijd troebel
te noemen. Er waren forse discussies over
Moeilijke vraagstukken
planschade project Vijverhof, brandveilig-
Wat Teunis Stoop moeilijk vond tijdens zijn
Niet weg uit
Hendrik-Ido-Ambacht
heid Banckertplein en er was sprake van een
werk als wethouder is het vraagstuk rondom
Tijdens het gesprek voel ik de betrokkenheid bij
impasse over de wijk Oostendam. Nu, in 2014,
uitgeprocedeerde asielzoekers. “Bij de ge-
Rhiant en Hendrik-Ido-Ambacht. Daarom vraag
noemt Teunis Stoop het dossier Oostendam
meente kwam de vraag, wat kunnen we
ik: “Hoe komt het dat u bent vertrokken?”
“een mooi proces, waarin vanuit de verschil-
nog doen voor hen? En omdat het hier om
Stoop: “Nee, nee! Ik woon er nog. En ik ben
lende partijen is gezocht naar verbinding.
mensen gaat, raakt zo’n vraag je in je hart.”
echt niet van plan om weg te gaan. Wel was
De bewoners zijn goed betrokken en overeen-
Er is gezocht naar verschillende mogelijkheden
ik na deze mooie periode van sterke betrok-
stemming werd bereikt. En zie het resultaat:
en meerdere opties zijn overwogen. Uiteindelijk
kenheid, toe aan een nieuwe uitdaging op het
een mooie en diverse wijk, waarin het prettig
was de conclusie dat wij deze mensen niet kon-
gebied van werk. Bij mijn nieuwe taak als be-
wonen is.”
den helpen, omdat tijdelijke woonruimte voor
stuurder van Cedrah is verbinden van mensen,
hen geen oplossing is. Toch is dat best slikken”.
strategische en bestuurlijke besluiten nemen
Samenwerken met Rh iant
Jeroen van Acces
Entrance & Security.
zijn onveranderd mijn passie gebleven. Cedrah
Geboren en getogen
Ambachter
corporatie Rhiant de naam ‘Algemeen
Daarnaast sprak Teunis Stoop met Rhiant
Beschrijven van Rh iant
is gericht op zorg voor ouderen. Zorg is nu mijn
Belang’). Zijn vader was een werknemer
bijvoorbeeld over: ontwikkelingen in het
Bij de vraag “Hoe omschrijft u Rhiant?”
nieuwe, grootste zorg! En natuurlijk ligt goede
Teunis Stoop is een geboren en getogen
van Algemeen Belang in hart en nieren en
gebied Centrum en De Volgerlanden.
krijg ik een opsomming van mooie en veel
woonruimte hieraan ten grondslag. Dus hier
Ambachter. Zijn betrokkenheid bij Rhiant blijkt
dat enthou­siasme bracht hij over op Teunis.
“De ontwikkeling en bouw van Sophiastaete
zeggende woorden: Constructief, prettig,
zie ik raakvlak met Rhiant. De connectie met
veel verder terug te gaan dan de jaren dat
De verhuizing van Algemeen Belang naar
is bijvoorbeeld iets om echt trots op te zijn.
scherp, korte lijnen en een menselijke maat.
Ambacht en Rhiant blijft zeker bestaan!” Wij
hij raadslid en wethouder was. Als kind mocht
het nieuwe gebouw aan de Veersedijk is voor
Rhiant is een serieuze en welwillende partner.
Voor de toekomst wenst hij Rhiant toe dat
bedanken de heer Stoop voor het interview,
hij al vegen in de timmerwerkplaats van
hem een mooie herinnering waar hij als jonge
Het gevoel van “samen” maakte dat over-
we, ondanks de financiële eis van de overheid,
wensen hem vele mooie jaren bij Cedrah en
Houtrotherstel en schilderwerk door
Algemeen Belang (Voor 2005 had woning­
jongen bij betrokken was.
eenstemming meestal snel gevonden werd.”,
onze rol als verhuurder op ons kunnen blijven
hopen hem vaak tegen te komen in Ambacht.
Jan en Gradus van Ploegaert schilders.
8
DeSchakel
Er staat iets te veranderen in Hendrik-Ido-Ambacht.
Een grote investeringsmaatschappij gaat een glasvezelnetwerk in Hendrik-Ido-Ambacht aanleggen.
Hierdoor wordt Hendrik-Ido-Ambacht straks een van
de snelste plaatsen van Nederland. Glasvezel is
een nieuw alternatief voor snel dataverkeer.
Huurverhoging per 1 juli 2014
Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen
worden. Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, met uitzondering van
geliberaliseerde huurwoningen (woningen met een huurprijs boven de 699 euro).
In 2014 mogen de huren harder stijgen dan de
InkomensgrensHuurverhogingspercentage
Categorie 1
Inkomen tot € 34.085,-
4,0 % (=2,5 +1,5%)
evenwicht komen met de vraag van de markt.
Categorie 2
Inkomen meer dan € 34.085,- en niet meer dan € 43.602,- 4,5 % (=2,5 + 2%)
voor glasvezeldiensten.
Zo wil de overheid de doorstroming op de
Categorie 3
Inkomen meer dan € 43.602,-
6,5 % (=2,5 + 4%)
Natuurlijk kunt u ook
woningmarkt bevorderen. Voor hogere inko-
Garages n.v.t. 6,5%
te maken van aanbod om gratis een
gewoon gebruik blijven maken van uw
mens kunnen de huren sneller stijgen om zo
n.v.t. 2,5%
glasvezelaansluiting in de woning te krijgen.
huidige telefoon, internet en TV diensten.
het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegen te gaan.
Geliberaliseerde huurwoningen
De graafploegen zorgen er eerst voor dat de
Rhiant wil graag dat in al haar
glasvezelkabel door de straten wordt gelegd.
woningen een glasvezelaansluiting
Bij een eengezinswoning wordt de kabel
komt. Als u denkt dat glasvezel
vervolgens via een ondergrondse boring naar
voor u niet interessant is, denk dan
de woning ‘geschoten’. Daarna maakt een
ook eens aan de volgende generatie
monteur een afspraak voor de aansluiting in
die in uw woning zal wonen…
Rhiant vindt de aanleg van glasvezel
Als de aansluiting in uw
inflatie. Deze maatregel moet ervoor zorgen
belangrijk en heeft met het bedrijf dat de
woning gereed is, kunt u
dat de huurprijzen van woningen meer in
glasvezel aanlegt afspraken over hoe de
een abonnement afsluiten
aansluiting in de woning wordt gemaakt.
Rhiant adviseert al haar huurders gebruik
Rhiant hanteert per 1 juli 2014 de volgende
de woning. In een flat of appartement wordt
eerst de aansluiting in de woning gemaakt en
Meer weten? Kijk op
daarna wordt de kabel vaak in de bestaande
www.glasvezelweken.nl/hia
kabelgoot op het balkon aangesloten.
huurverhoging:
De aanzegging van de huurverhoging ontvangt u uiterlijk op 1 mei 2014.
bedrijfsruimte te huur
Representatieve bedrijfsruimte gelegen in de wijk
Krommeweg nabij winkelcentrum Louwersplein.
Het object is geschikt voor kantoor- of praktijkruimte.
Gunstige centrale ligging op een goed bereikbare
locatie met voldoende parkeergelegenheid.
Afmetingen: De ruimte heeft een oppervlakte van ca. 95 m2 vvo. De ruimte is verdeeld
in een hal bij binnenkomst, 2 kantoorruimten, archiefruimte, pantry en
in Hendrik-ido-Ambacht
toiletruimte.
Bouwjaar: 2000
Huurprijs: € 850,- per maand exclusief servicekosten en exclusief BTW.
10
DeSchakel
Van
DeSchakel
Sommige complexen zijn door
Rhiant aangewezen als huur/
koop- complexen. Huurders in
deze complexen kunnen ervoor
kiezen de eigen woning te kopen.
Zij kunnen er natuurlijk ook
voor kiezen om te
blijven huren.
huurnaar
p
o
o
k
Gunstige voorwaarden
Rhiant heeft in 2013 een
Huurders in deze complexen hebben een
maatschappelijke visitatie
aanbiedingsbrief ontvangen. Zij kunnen hun
uit laten voeren over de
eigen woning onder de volgende gunstige
voorwaarden van Rhiant kopen:
jaren 2009 t/m 2012. Bij een
• Goede prijs
visitatie beoordeelt een
• Gratis bouwtechnische keuring inclusief
onafhankelijke commissie
te verwachten onderhoudskosten
e
i
t
a
t
i
s
Vi
Het visitatietraject heeft ons beter inzicht
belanghouders wordt gezien als een echte
• Veiligheidskeuring installaties
de prestaties van Rhiant.
gegeven in onze sterke punten en onze
Ambachtse corporatie. Een kleine, lokale
• Recente onderhoudsbeurt CV
Tijdens dit traject heeft
leerpunten. De rapportage laat zien dat de
corporatie met een sterke binding met
• Energielabel
Rhiant kritisch naar zich-
inzet op de verbeterpunten uit de vorige
het werkgebied. Een corporatie die
visitatie (2009) haar ‘vruchten heeft
met overtuiging de doelen wil realiseren
afgeworpen’. Verschillende belanghouders
en hiervoor weerstanden wil overbruggen.
Dit is precies het doel dat wij beoogd hebben
Starters Rente regeling
zelf gekeken, met als be-
Rhiant werkt met de Starters Rente Regeling.
langrijkste doel te leren
is gevraagd naar hun mening over Rhiant.
Een voordeel hiervan is dat u een woning kunt
van het verleden om in
Ook de Huurdersraad is betrokken bij de
te bereiken en is een belangrijke basis voor
visitatie. De conclusie van de commissie is
de toekomst van Rhiant. De leerpunten van
dat Rhiant een ambitieuze corporatie is die
Rhiant hebben te maken met ons financiële
meer dan voldoende presteert en door haar
beleid. Hier werkt Rhiant momenteel hard aan.
kopen die voorheen misschien niet voor u bereikbaar was. Uw maandelijkse hypotheeklast
de toekomst nog beter
is tot 25% lager dan bij een vergelijkbare
te kunnen presteren.
hypotheek.
Kijk op www.startersrenteregeling.nl voor
meer informatie.
Vragen
• Twijfelt u of er bij u in het complex de
Nu in de verkoop
Steur 43
H-I-Ambacht
De Volgerlanden
mogelijkheid bestaat de woning te kopen?
Neem dan gerust contact op via telefoon-
€ 183.000,- k.k.
Type:
Perceel grootte:
Aantal kamers:
Woonoppervlakte:
Inhoud: Bouwjaar:
Ligging tuin:
Tussenwoning
136 m2
3 waarvan 2 slaapkamers
73 m2
297 m2
2007
Noord-west
Type: Perceel grootte:
Aantal kamers:
Woonoppervlakte:
Inhoud:
Bouwjaar:
Ligging tuin:
Tussenwoning
132 m2
3 waarvan 2 slaapkamers
80 m2
321 m2
2009
Noord-oost
Type:
Perceel grootte:
Aantal kamers:
Woonoppervlakte:
Inhoud: Bouwjaar:
Ligging tuin:
Tussenwoning
125 m2
3 waarvan 2 slaapkamers
80 m2
321 m2
2009
Noord-Oost
nummer (078) 681 21 52. U kunt vragen
naar Ron van der Hoek.
• Mocht u interesse hebben om uw woning
te kopen, dan kunt u (geheel vrijblijvend)
met Wisse Makelaardij contact opnemen
Bongerd 42
H-I-Ambacht
De Volgerlanden
€ 190.000,- k.k.
(www.wisse.nl/ 078- 684 02 92).
Ook met vragen over de Starters Rente
Regeling of over de financiering kunt u bij
Wisse Makelaardij terecht.
11
Bongerd 12
H-I-Ambacht
De Volgerlanden
€ 186.000,- k.k.
Voor meer informatie:
T 078 - 684 02 92
www.wisse.nl
12
n
e
r
a
p
s
Be
DeSchakel
op de kosten
woning­
onderhoud
door De
t
e
i
n
e
t
s
a
a
kw
In de Schakel van 2013
schreven wij over
onze samenwerking
met aannemersbedrijf
In de vorige Schakel was te lezen dat Rhiant drie
onderzoeken heeft gestart om te besparen op de
bedrijfsvoering. Ondertussen zijn de onderzoeken
gereed. Het uitgangspunt van de drie onderzoeken is
als volgt: “Waar kunnen we op besparen, met behoud
van de kwaliteit van de dienstverlening”.
DeSchakel
g
in
r
a
p
s
e
b
n
e
t
woonlas
Vrijwel iedereen merkt in de portemonnee dat het op dit moment financieel
lastige tijden zijn. Om de servicekosten voor onze huurders zo laag mogelijk
te houden heeft Rhiant een aantal acties ondernomen. Omdat alleen de
werkelijk gemaakte kosten aan de bewoners worden doorgerekend komt iedere
euro die bij de servicekosten wordt bespaard ten goede aan de huurders.
Schoonmaak in de flats
Na een herinneringsbrief in juni hebben
De schoonmaak van de trappenhuizen van de
uiteindelijk 60 huurders zich aangemeld.
flats van Rhiant wordt sinds medio juni 2013
De gemiddelde besparing die een huis­houden
gedaan door schoonmaakbedrijf van Pelt uit
haalt is € 110,00 per jaar.
Zwijndrecht. Door de scherpe inkoop zakte
de prijs fors voor deze werkzaamheden.
1. Onderzoek uitbesteden
onderhoud
13
Zo hebben wij gezocht naar mogelijkheden
mogen
wij uw
e-mail adres?
Schoonmaken dakgoten
bij eengezinswoningen
van het resultaat moet terug te zien zijn
Over het onderzoek naar het uitbesteden van
3. Onderzoek besparingen
op operationele
bedrijfskosten
op uw nieuwe voorstel, servicekosten.
Bij e-mail denken wij aan snelheid
het onderhoud leest u hiernaast meer.
Uit dit onderzoek zijn een heel aantal
Sinds vorig jaar worden de dakgoten niet
Deze heeft u inmiddels van ons ontvangen.
en eenvoud. Daarbij is de digitale
om uw woonlasten te verlagen. Een deel
besparingen voortgekomen. Voorbeelden
meer jaarlijks, maar eens per twee jaar
snelweg altijd open. U kunt uw reactie
2. Onderzoek
optimalisatie van de
organisatie­structuur
hiervan zijn: het terugdringen van
schoongemaakt.
of aanvraag 24 uur per dag 7 dagen
en automatiseren van processen en het
Dit jaar wordt onderzocht of en hoe we
bewoners steeds vaker contact met ons
De uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt:
terugdringen van portokosten. Het laatste
de kosten voor glasherstel, tuinonderhoud
opnemen via e-mail. Wij beantwoorden u
•Rhiant heeft de volgende drie afdelingen vanaf
heeft als gevolg dat u steeds meer post van
en rioolontstopping kunnen verlagen.
in de meeste gevallen dan ook met een
half 2014: Wonen, Vastgoed en Financiën.
externe advieskosten, het optimaliseren
per week melden. Rhiant merkt dat
Rhiant via de mail ontvangt.
e-mail. Om het voordeel en het gemak
De Kwaasteniet per 1 januari 2014. Het
Daarnaast is er een hiërarchische laag in de
Energie
van e-mailen nog meer te benutten gaan
kost Rhiant meer tijd dan verwacht om
organisatiestructuur vervallen en wordt het
Rhiant wil met de besparingen uit deze drie
Naast de servicekosten kunt u ook zelf
we ook persoonlijke brieven per mail
het contract met De Kwaasteniet vorm
aantal stafmedewerkers (secretariaat, beleid
onderzoek en de financiële positie verstevigen
besparen: vanaf 1 maart 2013 kunnen
versturen. Dit gaat dan bijvoorbeeld
te geven. Inmiddels worden al veel repa-
en communicatie) teruggedrongen.
en zoveel als mogelijk blijven investeren in de
huurders van Rhiant gebruik maken van
om informatie rondom schilderwerk
volkshuisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht.
•Verminderen aantal personeelsleden:
de goedkope energie van Woonenergie.
of ander groot onderhoud. Maar ook
gehandeld, maar is de technische dienst
Rhiant vermindert het aantal
In mei hebben de ongeveer 1900 huis­houdens
uw inwoonvergunning of aanmaning
van Rhiant nog gevestigd in ons kantoor
personeelsleden door tijdelijke contracten
van Rhiant een aanbod gekregen om over te
komt voortaan bij u binnen via e-mail.
aan de Veersedijk. De samenwerking
niet te verlengen en natuurlijk verloop
stappen naar Woonenergie.
Hierbij is het belangrijk dat wij uw juiste
gaat in de loop van dit jaar in.
(pensioen, nieuwe baan) niet op te vullen.
ratieverzoeken door de Kwaasteniet af-
emailadres ontvangen. Deze kunt u
doorgeven via [email protected]
14
DeSchakel
DeSchakel
n
o
k
l
a
b
n
ij
m
is
it
D
Ik ben Elizanda van der
Maat ik woon met mijn
twee dochters van 16 en
9 jaar op Banckertplein.
Twee jaar geleden ben ik
hier komen wonen, na twee
weken met man en macht
werken, kon ik verhuizen.
Nu woon ik hier al weer
twee jaar met veel plezier, het is nooit saai
hier op Banckertplein.
Er wonen heel veel verschillende mensen
jong, oud, getrouwd met kindjes, gescheiden
mannen en vrouwen. Ik woon volgens mij wel
op een hele rustige galerij met vriendelijke
n
a
v
n
e
r
o
h
r
e
v
e
r
a
b
n
e
p
o
De
de parlementaire enquete
starten in mei-juni
mensen, een groet is er altijd wel bij of en
gezellig praatje. Laatst heb ik mijn balkon
weer lenteproof gemaakt en dat natuurlijk
op Facebook gezet. Een paar dagen later
kreeg ik een leuk compliment van Rhiant die
tegenwoordig ook op FB zit. Erg leuk!!
Zo wordt het contact een stuk makkelijker,
ook met inboxberichten via FB naar Rhiant,
je krijgt altijd antwoord… Ik heb verder
een goed contact met Rhiant ik wordt altijd
vriendelijk en snel te woord gestaan of
geholpen. Ik vind het erg leuk om een keer
in De Schakel te komen. En dat allemaal
vanwege mijn balkon, die er weer heerlijk fris
en schoon bij staat. Laat de zon maar komen
ik ben er klaar voor, heerlijk genieten!!!!
Bedankt Rhiant!!!!!!
15
Zoals u wellicht al
heeft gehoord, is de
Tweede Kamer een
onderzoek gestart
naar de misstanden in
de corporatiesector,
ook wel de parlemen­
taire enquête genoemd.
Ondertussen zijn de
voorbereidingen en de
besloten gesprekken
afgerond. In mei/juni
starten de openbare
verhoren, welke te
volgen zijn op TV.
Wat onderzoekt de
parlementaire enquête?
Rhiant en de parlemen­
taire enquête
De aanleiding van de Parlementaire Enquête,
Rhiant vind het goed dat er onderzoek
zijn de incidenten die zich de afgelopen jaren
wordt gedaan naar de misstanden bij
hebben voorgedaan bij woningcorporaties.
woningcorporaties. Het is goed om kritisch
Hierdoor is het vermoeden dat het corporatie­
naar je eigen sector en organisatie te kijken,
stelsel niet optimaal werkt. Er wordt dan ook
met als doel jezelf continu te verbeteren.
onderzoek gedaan naar de tekortkomingen bin-
In oktober verschijnt het eindrapport van
nen het stelsel. Vooraf is niet bekend gemaakt
de parlementaire enquêtecommissie.
welke corporaties worden verhoord. Het kunnen
ook corporaties zijn waar geen sprake is van
incidenten, wanbestuur of slecht toezicht.
16
DeSchakel
DeSchakel
?
n
e
m
e
l
b
o
r
p
e
l
ie
c
Heeft u finan
Trek tijdig aan de bel!
De feiten liegen er niet om. Ongeveer twee miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Eén op de vijf werknemers in loondienst kan volgens het
FNV niet rondkomen van zijn maandloon. En onderzoek van het RIGO toont aan,
dat het aantal bewoners van sociale huurwoningen dat onder de armoedegrens
leeft de komende jaren stijgt van 28 naar 35 procent. De crisis houdt Nederland
in z’n greep. Zit u ook in financieel zwaar weer? Trek dan tijdig aan de bel
SLOOPdeCRISIS
U kent ze wel: tv-programma’s als ‘uitstel
van executie’ of ‘Een Dubbeltje op zijn
Kant’ Die gezinnen en huishoudens met
betalingsachterstanden en schulden helpen
om hun financiële situatie te verbeteren en
een hoop geld te besparen. Communicatiebureau MindGrid is ervan overtuigd dat
niet alleen de gezinnen in de programma’s,
maar heel Nederland kan besparen op hun
vaste lasten. Daarom ontwikkelde zij,
met als boeg­beeld John Williams,
SLOOPdeCRISIS.nl. Een nieuw initiatief
waarmee zoveel mogelijk energie, telecom,
zorg, schade en mobiele aanbieders worden
17
g
n
i
N
o
inw
Wilt u iemand bij u
laten inwonen? Dit is
aan regels gebonden!
Toestemming voor inwoning
is afhankelijk van de
gezinssamenstelling en
de grootte van de woning.
Mocht u toestemming voor medehuurderschap
ontvangen, dan maken wij voor u een nieuwe
huurovereenkomst. Hieraan zijn voor u kosten
verbonden. Deze nieuwe huurovereenkomst
moet u en de medehuurder ondertekenen.
Hierna kunnen huurder en medehuurder
dezelfde aanspraak op de woning maken.
Opzeggen van de woning kan alleen schriftelijk
gedaan worden met goedkeuring van zowel de
uitgedaagd om een zo laag mogelijk bod
te doen voor de vaste lasten van heel
Voordat u iemand bij u in huis neemt,
Hebt u beginnende financiële problemen die
Vraag om hulp
Nederland. Als u zich aanmeldt op
moet u hiervan schriftelijk een melding
u het liefst zelf wilt oplossen? U bent niet de
Lukt het u niet om op eigen houtje uw inko-
www.sloopdecrisis.nl, krijgt u een vrijblij-
doen bij Rhiant. Van diegene die bij u
Wanneer melden?
enige die schulden heeft. Elke maand bezoe-
men te verhogen en minder uit te geven?
vend voorstel om op al uw vaste lasten tot
in komt wonen, verstrekt u een geldig
Alle veranderingen van gezinssamenstelling
ken ruim tienduizend bezoekers de website
Lopen uw schulden zo hoog op dat u in een
wel 1.000 euro per jaar te besparen.
legitimatiebewijs, een uittrekstel uit
en bewoning dient u te melden, namelijk
www.zelfjeschuldenregelen.nl, waarop u met
vicieuze cirkel belandt en zelf geen uitweg
De moeite van het proberen waard!
het bevolkingsregister met historisch
• Samenwonen
een stappenplan in vijf stappen zelf uw schul-
meer ziet? Laat de situatie dan niet uit de
woonoverzicht en een recent IB 60 formulier.
• Huwelijk
den kunt aanpakken. Het in kaart brengen van
hand lopen en vraag om hulp bij de afdeling
Rhiant
Nadat u een bevestiging van ons heeft
• Inwoning van (klein-)kinderen na
uw inkomsten en uitgaven biedt vaak al een
schuldhulpverlening van uw gemeente.
Als u financiële problemen heeft en
ontvangen kunt u een melding doen bij de
hoop duidelijkheid. Verder vindt u op deze site
U moet wel aan een aantal voorwaarden vol-
de huur betalen wordt een probleem?
gemeente.
achtergrondinformatie over onder andere de
doen. Niet iedereen wordt zomaar geholpen.
Neem dan contact op met onze afdeling
werkwijze van schuldeisers, handige voor-
Meer informatie hierover vindt u op
Wonen. Marjette Vos kan u mogelijk een
Iemand die bij u inwoont, is niet automatisch
beeldbrieven en leest u verhalen over hoe
www.nvvk.eu van de Vereniging voor
voorstel doen voor een regeling. Zij kent
medehuurder. Wanneer u minimaal twee jaar
anderen van hun schulden zijn afgekomen.
schuldhulp-verlening en sociaal bankieren.
ook de mogelijkheden die er zijn op het
of langer samenwoont, kunt u desgewenst voor
Heeft u over het bovenstaande nog een vraag,
Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe dichterbij
gebied van schuldhulpverlening.
de inwonende persoon het medehuurderschap
bel dan met 078-681 21 52 of mail naar
de oplossing voor uw financiële problemen is.
Maar belangrijker nog is natuurlijk om
aanvragen. Dit doet u schriftelijk. Ook moet
[email protected] of [email protected]
Bedenk wel dat u ondanks de hulp die u krijgt,
het niet zo ver te laten komen. Marjette is
u aantonen dat de voorgaande twee jaar een
uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor het
bereikbaar van maandag t/m donderdag
duurzame samenwoning was en dat u dit gaat
afbetalen van uw schulden.
via telefoonnummer 078-6812152 (door-
voortzetten.
kiesnummer 103) of per mail [email protected]
huurder als de medehuurder.
studie o.i.d.
• Woningruil
• Verblijf in het buitenland van meer
dan 3 maanden
18
DeSchakel
DeSchakel
d
a
a
r
s
r
e
d
r
u
u
H
k
ie
r
b
Ru
Jaarverslag 2013
Nieuw dagelijks bestuur
Tot slot
In mei 2013 koos de Huurdersraad een nieuw
De Huurdersraad blijft hard nodig in deze tijd
dagelijks bestuur. Gekozen tot voorzitter
van toenemende (woon)lasten. Uw hulp als
werd de Heer Evert Raadsen, tot secretaris
huurder kunnen we hierbij goed gebruiken.
mevrouw Bep Besse, tot penningmeester
Wij blijven op u rekenen.
Participatie
mevrouw Ineke Smit en tot algemeen adjunct
De Huurdersraad behartigt de belangen van
door het opvragen van inkomens van
Op verzoek van de corporatie heeft
de heer Frits van Dijk. De laatste heeft
huurders van Rhiant. Zij geeft gevraagd
huurders bij de belastingdienst
de Huurdersraad nagedacht over een
aangegeven dat hij de notulen vanaf januari
nieuwe (bredere) vorm van participatie.
2014 zal gaan verzorgen.
en ongevraagd advies aan de corporatie.
Wij, leden van de Huurdersraad, vinden het
fijn u met dit verslag te informeren over onze
werkzaamheden in de Huurdersraad.
• De privacy van huurders wordt geschonden
• En als misschien meest belangrijkste
argument: de doorstroming wordt door
De Huurdersraad hoort op te komen voor
De Huurdersraad Rh iant
bestaat vanaf januari
2014 uit de volgende
leden:
19
jaarplan
2014
In 2014 wil Rhiant zich weer inzetten voor
u als huurder en de volkshuisvesting in
Hendrik-Ido-Ambacht. Om te voldoen
aan onze doelstellingen zal Rhiant een
deze huurverhoging niet bevorderd.
de belangen van alle huurders. Dat doet
Agendapunten
Onze voorstellen om de huren wat minder
de Huurdersraad zo goed mogelijk, maar
De Huurdersraad vergaderde in 2013 zes
Dhr. E.J.D. (Evert) Raadsen, Voorz. GOHD
opstellen. In dit document wordt beschreven
visiedocument voor de komende jaren
te verhogen, resp. met 3% i.p.v. 4% voor de
wensen en meningen van huurders komen
keer: 16 januari, 13 maart, 8 mei, 17 juli,
Baars 112, 3344 HG
waar wij ons op willen richten en hoe we
Huurverhoging
inkomens tot € 33.614,00, 3,5% i.p.v. 4,5%
niet (altijd) terecht bij de Huurdersraad.
11 september en 20 november. Op deze
6195642
dit willen doen. Vervolgens wordt ook het
Kon in het jaarverslag 2012 nog vermeld
voor de inkomens van € 33.614.00 tot
Huurdersraadleden proberen huurders
vergaderingen werden verschillende
worden dat de inkomensafhankelijke
€ 43.000,00, 4,5% i.p.v. 6,5% voor de inko-
enthousiast te maken voor het werk van
onderwerpen behandeld, zoals nieuws van het
Mevr. A.C. (Bep) Besse, Secr.
worden keuzes gemaakt met betrekking tot
huurverhoging voorlopig van de baan was,
mens boven 43.000,00 zijn niet gehonoreerd.
de Huurdersraad. Gelukkig heeft dat ook
G.O.H.D. (gezamenlijk overleg huurdersraden
Klerkskensland 9, 3343 BD
sloop, renovatie, energetische verbetering en
nu is deze per 1 juli 2013 toch doorgevoerd.
De huren van de middeninkomens zijn 4%
in het afgelopen jaar tot resultaat geleid.
Drechtsteden). Evert Raadsen en Harry Bosch
6816604
onderhoudsniveau.
Een nieuwe regering, met steun van diverse
verhoogd. Voor de Huurdersraad was deze
Mevrouw Elli van den Berg is Huurdersraadlid
zijn onze afgevaardigden in dit overleg), het
andere partijen koos voor deze variant op
afwijzing van het advies, waarvoor zoveel
geworden. Zij heeft zich voorgesteld in de
werk van de bewonerscommissie Baars/Zalm,
Mevr. C.M. (Ineke) Smit, Penn.
Daarnaast wordt in het eerste half jaar van
de huurverhoging. De Huurdersraad heeft
werk was gedaan, een grote teleurstelling.
Schakel van augustus 2013. Helaas kondigde
en de punten die aan de orde komen in het
Esdoornstraat 2, 3341 XE
2014 hard gewerkt aan de interne aanpassin-
6815719
gen in de organisatie, zoals het uitbesteden
geprobeerd deze (hoge) huurverhoging
voorraadbeleid herzien worden. Hierin
mevrouw Rita Oomen haar afscheid aan.
z.g. Dijkoverleg. Dit overleg met de directeur-
te voorkomen. Na een cursus bij de
Energie
Zij nam in de vergadering van januari 2014
bestuurder van Rhiant vindt 4 maal per jaar
Woonbond en overleg met Woonactief in
Het energiebeleid vraagt ook om de
afscheid. Wij bedanken Rita voor al het werk
plaats. Onderwerpen:
Dordrecht bracht de Huurdersraad een
voortdurende aandacht van de Huurdersraad.
wat zij in en voor de Huurdersraad heeft
gemotiveerd, uitgebreid advies uit. Hierin
Corporatie Rhiant is voortvarend aan de
gedaan, m.n. de “kleurencommissie” en
Maart: huurbeleid 2013, de
vroeg de Huurdersraad de corporatie niet de
slag gegaan om complexen te isoleren.
het notuleren van de vergaderingen.
meerjarenbegroting, servicekosten/
maximale huurverhoging toe te passen. Onze
Bijeenkomsten met bewoners om voorlichting
contracten schoonmaak, voortgang projecten.
Dhr. A. (Anton) van Maurik, Lid
argumenten die wij in ons advies noemden:
te geven over de werkzaamheden in het
Servicekosten
Mei: jaarrekening Rhiant, visitatie,
Ring 234, 3343 CS
• Warmtewet
• De inflatieverhoging van 2,5 % is voor veel
betreffende complex werden door leden van
Een belangrijk punt waarover de
participatie, belanghoudersbijeenkomst,
6814314
• Onderzoek zonnepanelen
huurders die vallen onder de doelgroep,
de Huurdersraad bijgewoond. De Huurders­
Huurdersraad dit jaar gesproken heeft
woningverkopen.
(inkomen tot € 33.614,00) al hoog genoeg
raad heeft aan Rhiant gevraagd om de
en voorstellen heeft gedaan, betreffen
September: Outsourcing technische dienst,
Dhr E. Bosch (Harry), Lid GOHD
van het onderhoud, het aanpassen van de
Dhr. F.J. van Dijk (Frits), Alg. Adjunct
overige organisatie en het doorvoeren van
Perengaarde 82, 3344 PR de optimalisaties in de bedrijfsvoering.
6170278
Andere onderwerpen waar Rhiant zich in
2014 op richt zijn:
• Energiebeleid
• Verlaging servicekosten
bewoners die hebben meegedaan met de
de servicekosten. Een verlaging hiervan
voortgang projecten.
Roestuin 87, 3343 CT
• Zichtbaarheid in de wijk
volgens de cijfers van Centraal Fonds
isolatie, te vragen of de beoogde besparing
scheelt direct in de woonlasten van
December: energiebeleid (led-verlichting),
6815483
• Wijk- en buurtgericht werken
Volkshuisvesting goed uit
ook daadwerkelijk is gerealiseerd.
huurders. Er is voorgesteld om goed naar de
Europa dossier, adviesaanvraag streefhuur.
• De jaarrekening van Rhiant ziet er
• De bedrijfslasten van Rhiant zijn, in verge­
schoonmaakkosten in flats/appartementen
• Inzet leefbaarheidsambassadeurs
Mevr.E. van den Berg (Elli), Lid
en vrijwilligers
lijking met andere corporaties aan de hoge
te kijken en naar verlichting in openbaren
De Huurdersraad heeft in november nog een
Banckertplein 171, 3342 TG
• Financiële continuïteit
kant
ruimtes.
plezierig onderhoud gehad met 2 leden van
06-28103202
• Onderhoud woningen
de Raad van Commissarissen van Rhiant.
• Verkoop woningen
Het bewonersblad van Rhiant,
De Schakel, verschijnt drie
maal per jaar.
34e jaargang no. 121, april 2014
Bezoekadres:
Veersedijk 101
3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 68 121 52
Fax: 078 68 200 50
E-mail: [email protected]
Twitter: @RhiantHIA
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch,
per e-mail en aan de balie doorgeven.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Postadres:
Postbus 59, 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht
Redactiecommissie:
Ron van der Hoek
Mara van der Lans
Eline de Rover
Eindredactie:
Carlo Oostindie
Concept en vormgeving:
Estay reclame-adviesbureau, Zwijndrecht
www.rhiant.nl