Kandidatenboek lijsttrekker PSNH2015 - D66 Noord

 KANDIDATENBOEK KANDIDAAT-­‐LIJSTTREKKERS VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-­‐HOLLAND 19 MAART 2015 Paraaf:
JOKE GELDHOF Achternaam Geldhof Geslacht vrouw Roepnaam Joke Voorletters J Geb. datum 6 september 1960 Geb. plaats Amsterdam E-­‐mail [email protected] Beroep of maatschappelijke functie: Export en communicatie adviseur Huidige functie binnen of namens D66 Vanaf Functie <datum> 2011 Gedeputeerde Provincie Noord-­‐Holland o.a. Water, Wonen, Waddenzee, Stelling van Amsterdam, Toezicht gemeente financiën, ICT Vroegere functie(s) binnen of namens D66 Vanaf <datum> tot Functie <datum> 1999-­‐2011 Statenlid Provincie NH, vanaf 2003 fractievoorzitter 2008-­‐2009 Voorzitter Provinciale Onderzoekscommissie naar verloren € 98 miljoen Landsbanki en Lehman Brothers 2007-­‐2011 Voorzitter PS-­‐commissie Water Agrarische Zaken Milieu Economie Natuur 2004-­‐2005 Lid werkgroep Willem Arondéuslezing 2004-­‐2005 Voorzitter PS werkgroep Kenniseconomie en Innovatie 1998-­‐2000 Bestuurslid D66 Amsterdam 1994-­‐1998 Fractievoorzitter Amsterdam Geuzenveld-­‐Slotermeer 1991-­‐1994 Duoraadslid D66 Amsterdam Geuzenveld-­‐Slotermeer 1990-­‐1994 Bestuurslid D66 Amsterdam Geuzenveld-­‐Slotermeer, vanaf 1991 voorzitter 1990-­‐heden Voorzitter/Lid van diverse campagneteams en programmacommissies deelraad-­‐
gemeenteraad-­‐provincie Andere maatschappelijke functies Vanaf <datum> tot Functie <datum> 1984-­‐2003 Diverse functies, van assistent stafmedewerker economie/techniek tot hoofd export & communicatie Ondernemersorganisatie MODINT 1983-­‐1984 Assistent inkoop bij Inkoopcombinatie Nederland 1981-­‐1999 Kaderlid/Leider/hoofdleider van zomerkampen voor jongeren leeftijd 12-­‐15/15-­‐17 jaar Voorkeur voor de volgende een of meer beleidsonderdelen Generalist, met voorkeur voor Ruimtelijke Ordening/Water/Wonen, (Kennis)economie, Duurzame en Innovatieve Ontwikkeling, Natuur & Landschap. Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de daaropvolgende plaatsen op de lijst? JA / NEE Hangt af van wie lijsttrekker is Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke Ja, als dagelijks bestuurder Provincie Noord-­‐Holland Paraaf:
Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? Lijstduwer (plaats 19) bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-­‐West Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende-­‐ of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie? Neen Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. Politiek met verstand, politiek vanuit het hart. Respect voor het individu en gevoel voor het algemeen belang. D66-­‐waarden waarin ik mijzelf herken en waar ik mij voor in zet. Als lijsttrekker van Noord-­‐Holland wil ik D66 profileren als sociaal liberale partij, die verantwoordelijkheid neemt en constructief en creatief zoekt naar innovatieve en duurzame oplossingen. Naar ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, naar energie-­‐0-­‐woningen, recycling van grondstoffen en bereikbaarheid van zowel steden, dorpen als het platteland. Anticiperen op de demografische ontwikkelingen creëert, zowel bij krimp als bij groei, nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die ik met durf, denk-­‐ en daadkracht samen met de regio’s tot goede oplossingen ga brengen. De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk-­‐economisch domein. Zorg voor kwaliteit van de leefomgeving, voor wonen, werken, landbouw, natuur, landschap, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit zijn kerntaken. Ook water is een kerntaak. We hebben aan drie kanten ‘zee’ en een zee aan wensen. We willen ook in 2050 droge voeten houden en over voldoende zoetwater beschikken. Tegelijkertijd staat Noord-­‐Holland voor ingrijpende bezuinigen. Die ga ik te lijf door ze te onderkennen en niet naar de toekomst door te schuiven. Dat vereist focus op kerntaken. Keuzes en beslissingen, die ik – met D66 – niet uit de weg ga. Ik ben lid geworden van D66 voor het vrije denken én vanwege de stijl van politiek bedrijven. Want niet alleen D66, maar ook ik sta voor de kwaliteit van discussies, immateriële waarden, het menselijke, integriteit en transparante besluitvorming. Ik zet mij ruim 20 jaar in om consistent D66-­‐idealen te realiseren. Vanuit oppositie, vanuit coalitie. Als fractielid, fractievoorzitter en nu als gedeputeerde. Door de jaren heb ik alle beleidsterreinen wel in portefeuille gehad. Aldus ben ik breed inzetbaar om de lijst te trekken voor de nieuwe Statenfractie die D66 vanaf 2015 in de Provincie Noord-­‐Holland zal vertegenwoordigen. Twitter @JokeGeldhof Linkedin.com: Joke Geldhof JG/24 mei 2014 En verklaart dat hij/zij A op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen; B voor kandidaatstelling voor Provinciale Staten conform HR art 1.1.4 lid h gedurende een half jaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij is en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze termijn kan Paraaf:
C D E F G H worden voldaan, moet uiterlijk 8 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR artikel 2.8.5e); geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 lid 2); uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. bereid is om bij verkiezing in Provinciale Staten of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen bereid is om na verkiezing in Provinciale Staten de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. Aldus naar waarheid ingevuld, Datum 24 mei 2014 Handtekening Plaats Amsterdam Paraaf:
PETRA HOOGERWERF Achternaam Hoogerwerf Geslacht Vrouw Roepnaam Petra Voorletters P.F. Geb. datum 06-­‐06-­‐1969 Geb. plaats Nijmegen E-­‐mail [email protected] Beroep of maatschappelijke functie (en nevenfuncties): Eigenaar Veleda advies, advisering, training en interim-­‐management, Amsterdam Geassocieerd adviseur Lysias Consulting Group, Amersfoort Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meerkring, 17 scholen primair onderwijs in Amersfoort Lid bestuur VSO, ontwikkelingshulporganisatie, Utrecht Huidige functie binnen of namens D66 Vanaf Functie 2011 Statenlid in de Provincie Noord-­‐Holland Vroegere functie(s) binnen of namens D66 Vanaf <datum> Functie tot <datum> 2006-­‐2010 Lid van de gemeenteraad van Amsterdam 2006-­‐2010 Bestuurslid van de Stichting Fractie-­‐assistentie D66 Amsterdam 2005-­‐2006 Een van de schrijvers van het verkiezingsprogramma 2006-­‐2010 Thuis in een Wereldstad 2005 Schrijver van de handleiding Fondsenwerving voor afdelingen 2005-­‐2006 Verzorgen van workshops over fondsenwerving voor leden Andere maatschappelijke functies (betaald en onbetaald) Vanaf <datum> tot Functie <datum> 2009-­‐2010 Hogeschool INHolland, School of Economics, Amsterdam/Diemen, Directeur 2007-­‐2009 Stichting Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, Lid Raad van Bestuur 2002-­‐2007 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Bestuursdienst, afdelingshoofd en programmamanager/coach 1998-­‐2002 Ministerie van Vrom, communicatiemanager en plv. projectleider Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling 1995-­‐1998 GLP adviesbureau, senior adviseur fondsenwerving 1993-­‐1995 Docent, Universiteit van Utrecht 1987-­‐1991 Freelance programmamaker bij AVRO radio en de lokale omroep Utrecht vanaf 1998 tot Schrijver van diverse boeken en artikelen over fondsenwerving, civil society en heden maatschappelijk verantwoord ondernemen waaronder Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart bij Lenthe Publishers (2013) 2008-­‐2012 SNV, lid Raad van Toezicht 1999-­‐2006 SOS Kinderdorpen, lid Raad van Advies 2005-­‐2013 Freedom Extravaganza, Zuid-­‐Afrikaanse theatergroep, vrijwillig adviseur 2008-­‐2013 Synagoge Enschede, lid Raad van Advies 1998-­‐2006 Stadsschouwburg Amsterdam, Julidansfestival, lid bestuur 1998-­‐2005 VU-­‐onderzoek ‘Geven in Nederland’, lid van de begeleidingscommissie Paraaf:
Voorkeur voor de volgende een of meer beleidsonderdelen Ik zou me willen kandideren als lijsttrekker. Graag zet ik mijn brede kennis van tal van terreinen in voor de Provinciale Staten waarbij mijn affiniteit ligt bij de thema’s economie, (openbaar) vervoer, monumenten en cultuur, Schiphol, natuur en landbouw, bestuur, financiën en sociaal domein/jeugdzorg. Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de daaropvolgende plaatsen op de lijst? JA Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? Ik was lijstduwer voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in stadsdeel Oost. Ik ben lid van de Provinciale Staten van Noord-­‐Holland. Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende-­‐ of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie? Nee Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. Noord-­‐Holland is een veelzijdige provincie, die aantrekkelijk moet blijven voor bewoners, ondernemers en toeristen. De kracht van het provinciale bestuur is daarbij dienstbaar te zijn en verbindend. Met economische impulsen, veilige wegen, goed openbaar vervoer en zorg voor de natuur en het klimaat, kunnen we bijdragen aan een prettig leefklimaat. Binnen Noord-­‐Holland moeten de problemen regionaal in samenhang worden aangepakt om tot echte resultaten te komen. In de Kop van Noord-­‐Holland spelen andere vraagstukken dan bijvoorbeeld in het Gooi. De provincie moet een betrouwbaar middenbestuur zijn, die goed luistert naar de zorgen van bewoners. Bijvoorbeeld bij ingrepen in hun woonomgeving bij de aanleg van nieuwe wegen of busbanen. Ik wil ambitieus werken aan een provincie die voorloper is op het gebied van duurzaamheid. Er is nog veel te winnen in de landbouw, op energiegebied en in het (openbaar) vervoer. Daarbij moet de provincie innovatieve initiatieven op dit terrein ondersteunen. Al jaren ben ik actief voor D66 onder andere als lid van de gemeenteraad van Amsterdam (2006-­‐2010). Met onze kleine fractie hebben we oppositie gevoerd en hebben we de partij gelukkig zien opbloeien. In het bedrijfsleven, het onderwijs en bij diverse Ministeries heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan. Met mijn boek ‘Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart’ wil ik mensen stimuleren zich actief in te zetten voor de samenleving. Als ondernemer zie ik het belang van het versterken van het veelzijdige ondernemerschap dat onze provincie rijk is; zowel in de stedelijke gebieden als in ons te koesteren landelijk gebied . De afgelopen Statenperiode heb ik als Statenlid op plezierige wijze samengewerkt met veel D66-­‐leden, fracties en wethouders. Ik wil me energiek inzetten met iedereen om ook winst te boeken bij de verkiezingen in 2015. Samen maken we Noord-­‐Holland aantrekkelijk. Paraaf:
En verklaart dat hij/zij A op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen; B voor kandidaatstelling voor Provinciale Staten conform HR art 1.1.4 lid h gedurende een half jaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij is en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 8 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur C niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); D bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR artikel 2.8.5e); E geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 lid 2); F uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. G bereid is om bij verkiezing in Provinciale Staten of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen H bereid is om na verkiezing in Provinciale Staten de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. Aldus naar waarheid ingevuld. Datum 5 mei 2014 Handtekening Plaats Amsterdam Paraaf: