Tsjerkepaad maart 2014 - Protestantse Gemeente Tijnje

23e JAARGANG
NUMMER 2
MAART 2014
Tsjerkepaad
Kerkblad
Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel
‘ZOEK DE STILTE’
Enkele gedachten ter overweging aan het begin van de
Veertigdagentijd.
De veertigdagentijd is weer begonnen: we tellen de
weken naar Pasen toe.
De veertigdagentijd wordt wel gezien als een reis, een
reis waarin je samen als gemeente op weg gaat naar het
Licht van Pasen. Als je op reis bent neem je even afstand
van het gewone, beleef je van alles, heb je allerlei
ontmoetingen.
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, om te ontmoeten, om nieuwe inspiratie te zoeken, nieuwe
vreugde, hoop en vertrouwen…
‘Zoek de stilte’…
Dit is het thema voor dit jaar, voor deze veertigdagentijd.
In de liturgie-gids van ‘Kerk in Actie’ lezen we er het
volgende over:
‘Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt.
We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met
onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de
stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar
ook door het eens wat rustiger aan te doen. Of er juist
eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is
daar de ideale tijd voor.’
‘Zoek de stilte’…
1
Om thuis persoonlijk de stilte te zoeken kunnen we ons
laten inspireren door het boekje dat we gekregen
hebben: “Veertig”dagen, aswoensdag – Pasen 2014. Het
boekje, zorgvuldig en bedachtzaam samengesteld, neemt
ons in deze veertigdagentijd bij de hand, met mooie
foto’s en meditatieve teksten.
‘Zoek de stilte’…
Voor de liturgische bloemschikkingen in de kerkdiensten
is het symbool van een poort gekozen. Een poort geeft
een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar
binnen, of andersom. Vanuit ons dagelijks leven gaan we
als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat
van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons
samenleven.
De poort staat ook als symbool van de Opstanding van
Jezus: door de open poort straalt het Licht van Pasen ons
tegemoet.
‘Zoek de stilte’…
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens
met vernieuwde energie weer in beweging te komen,
ook voor anderen, die zoveel minder hebben dan wij.
In beweging, vanuit liefde voor God, die ons leven draagt
in zijn liefde.
In beweging: geloven met hart en ziel.
‘Zoek de stilte’…
Bij het thema voor deze veertigdagentijd is een
projectlied geschreven door Erik Idema, op de melodie
2
van Lied 512, dat we steeds op de zondagen in de kerk
met elkaar hopen te zingen:
‘De stilte is uw huis’
U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.
‘Zoek de stilte’…
Dat het een goede en gezegende veertigdagentijd mag
zijn, voor ieder van ons persoonlijk, en voor ons samen
als gemeente…
Dat wij, als we de stilte zoeken, de Heer én elkaar mogen
ontmoeten…
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
Ds Corrie Pronk.
3
Mededelingen vanuit de kerkenraad.
- De kerkenraad heeft vergaderd op maandagavond 10
maart. De eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat
gepland op woensdagavond 9 april.
- In overleg met alle mensen die het bezoekwerk doen is
unaniem besloten dat zij voortaan contactpersonen
worden genoemd.
- De groot huisbezoeken hebben plaatsgevonden op 3 en
9 maart, de opkomst was goed.
- De gemeenteavond is gepland op vrijdagavond 28
maart.
- De restauratie van de kerk in Tijnje is gestart. De
komende 3 maanden worden alle diensten in Terwispel
gehouden.
- In december 2014 is het 150 jaar geleden dat het
huidige kerkgebouw in Terwispel in gebruik is genomen.
Er is een commissie gevormd die hier aandacht aan zal
besteden.
- Paaszondag 20 april D.V. zal Djurre Pieter, zoontje van
Tjeerd en Yvonne Bosma (Romke van Damwei), worden
gedoopt.
- Zaterdag 26 april is het Koningsdag. Er wordt een
boekenmarkt georganiseerd en elders in Tsjerkepaad
leest u hierover meer.
- Mocht u geen Tjerkepaad hebben gekregen, het uwe
hebben weggegeven of zijn kwijtgeraakt. Een extra
exemplaar kan worden opgevraagd bij mw. Tietia van der
Meulen, tel. nr 0513 571592.
4
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag
kinderneven- dienst. We hopen elke zondag op de
aanwezigheid van kinderen.
Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg
Gemeentenieuws
Iedere zondag worden de bloemen uit de kerk namens
onze gemeente, als groet/bemoediging,
bezorgd aan iemand in het dorp.
“KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! ?”
Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud:
Ook voor ons ‘Paasfeest-koor’ zoeken we weer mensen
die ‘met hart en ziel’ zingen willen,
om samen een paar mooie nieuwe liederen te leren
speciaal voor de dienst op de Paasmorgen.
We gaan oefenen op 4 maandagavonden,
van 19.30 tot 21.00 uur, in de Utkomst in Tijnje,
op maandag 17, 24, 31 maart en 7 april 2014
(En natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar…)
Kom(t) u/jij ook fijn meezingen?
Geef dat dan even door aan ds Corrie Pronk,
telefoon 571484 / email [email protected]
5
Geef kleur aan je geloof:
MEDITATIEF SCHILDEREN, op weg naar Pasen.
Samen nadenken over de bijbellezingen voor het
Paasfeest,
en daar in verf je eigen kleuren en vormen aan geven,
met als thema ‘Leven met hart en ziel!’
Je kunt kiezen uit twee data: di. 18 en wo. 19 maart 2014
Tijd: 19.00 -- 22.00 uur
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €7,50 per
persoon voor koffie/thee en materiaal.
Info en opgave bij Reinskje Lageveen (57 17 67)
Geloven met je handen,
BEELDHOUWEN met speksteen,
met als thema: ‘Vol vuur!’
De beelden krijgen een plaats in de slotdienst, op
Pinksteren.
Je kunt kiezen uit twee data: wo. 26 en zat. 29 maart
2014,
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10,00 per
persoon voor koffie/thee/lunch, de prijs van de steen die
je kiest om te bewerken komt daar nog bij.
Info en opgave bij Reinskje Lageveen (57 17 67)
6
Activiteiten 2013 - 2014
“Geloven met hart en ziel”
Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud,
samen nieuwe liederen leren uit het Liedboek,
op weg Pasen
Data: ma. 17, 24, 31 maart, 7 april 2014
Plaats: de Utkomst
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Geef kleur aan je geloof,
schilderen op weg naar Pasen,
‘Leven met hart en ziel!’
Data: di. 18 en wo. 19 maart 2014
Tijd: 19.00 -- 22.00 uur
€7,50 pp voor koffie/thee en materiaal,
info en opgave bij Reinskje Lageveen
Jongeren-avond, voor 15-plussers,
over een thema, met aansluitend ‘chillen’
Datum: vr. 21 maart 2014
Plaats: de Utkomst, boven
Tijd: 20.00 uur
7
Geloven met je handen,
beeldhouwen met speksteen,
‘Vol vuur!’
Data: wo. 26 en zat. 29 maart 2014,
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
€10,00 pp voor koffie/thee/lunch, excl. steen,
info en opgave bij Reinskje Lageveen
Gemeenteavond
Datum: vr. 28 maart 2014
Plaats: de Utkomst
Tijd: 19.30 uur
Schenkingsovereenkomst.
Enkele jaren geleden heb ik over dit punt ook al een
stukje geschreven. Dit heeft er toe geleid er een familie
heeft besloten om dit via de notaris te regelen. Daar zijn
wij blij mee.
Er heeft nu een wijziging plaats gevonden. Tot 2014
mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze
had vastgelegd bij de notaris. Deze voorwaarde is komen
te vervallen.
Voordeel periodieke gift.
Wanneer u normaal deel neemt aan Actie Kerkbalans
heeft dit financiële consequenties. U maakt een bedrag
over aan de kerk. Is het bedrag klein dan komt u nog niet
over de drempel van giften heen. De drempel is 1% van
het inkomen met een minimum van € 60,00.
8
Bij een periodieke gift is de drempel niet van toepassing.
Ik probeer het toe te lichten met een voorbeeld.
Iemand verdient € 25.000 en geeft € 300 aan de kerk.
Uitwerking zonder een overeenkomst:
Giften
300
Af: drempel 1% van 25.000 250
Blijft
50
Bij een regulier tarief van bijv. 42%, krijgt u € 21 van de
belastingdienst terug.
Uitwerking met een overeenkomst
Giften
300
Af: drempel 1% van 25.000
0 (is dan niet van
toepassing)
Blijft
300
Bij een regulier tarief van bijv. 42%, krijgt u € 126 van de
belastingdienst terug.
U krijgt dus € 105 meer terug. U zou zelfs kunnen
overwegen om de toezegging te verhogen.
Voorwaarden:
Er moet een overeenkomst opgesteld worden
De overeenkomst gaat u voor 5 jaar aan (bij overlijden
komt hij te vervallen)
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U hoeft het formulier niet naar de belastingdienst op te
sturen.
9
Het formulier heb ik inmiddels in mijn bezit. Heeft u
belangstelling, dan kunt u mij bellen . Ik kan het u verder
uitleggen en eventueel met u het formulier invullen.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Van de Protestantse Gemeente Tijnje Terwispel,
Anne Feenstra
Tel.: (0513)-571875
Nieuws vanuit de diaconie
Hulp voor Zuid-Sudan
Sinds in december gevechten uitbraken tussen
verschillende politieke groeperingen in Zuid-Sudan heeft
het geweld zich met zorgwekkende snelheid verspreid.
Het aantal dodelijke slachtoffers ligt ver boven de
duizend. Kerk in Actie en ICCO verstrekken via lokale
partners en het internationale netwerk van de ACT
Alliance noodhulp aan mensen die getroffen zijn door
het geweld in Zuid-Sudan. Velen zijn gevlucht naar de
omringende landen. De diaconie heeft besloten dit
noodhulpwerk te steunen met een gift van € 250.
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie
De 40dagentijd is al begonnen, maar we willen even uw
aandacht vragen voor het volgende.
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet
heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en
inspirerende 40dagentijd–app. Deze app leidt je door de
10
40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of
praktische tips en is bedoeld om je dagelijks te bezinnen
op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van
de naaste. Voor meer informatie kun je kijken op
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp
Gemeenteavond: Stichting Present
Op de gemeenteavond van vrijdag 28 maart komt na de
pauze Dhr. Gerard Hoekstra ons vertellen over het werk
van Stichting Present Zuid Oost Friesland. Deze stichting
heeft een missie: Een brug slaan tussen mensen die iets
te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden.
De motivatie van deze stichting, die vanuit de kerken is
ontstaan, is naastenliefde. Je tijd, mogelijkheden en
talenten delen met anderen. Hoe dit werkt in onze
omgeving zal dhr. Gerard Hoekstra graag vertellen op
deze avond.
Het Vakantiebureau – voor unieke vakanties
Het Vakantiebureau.nl (dat nauw samenwerkt met de
Protestantse Kerk Nederland) organiseert al ruim 50 jaar
vakanties voor mensen die niet “gewoon” op vakantie
kunnen omdat zij extra begeleiding of zorg nodig
hebben. Er is tijdens deze vakanties ook veel aandacht
voor de mantelzorgers. Vrijwilligers nemen hun
zorgtaken over, zodat zij samen met hun partner zonder
zorgen vakantie kunnen vieren.
Ook worden er vakanties voor éénoudergezinnen
aangeboden.
11
De vakantieweken zijn voor iedereen toegankelijk en
hebben een open protestants-christelijk karakter.
Er zijn ook mogelijkheden voor een financiële
tegemoetkoming mocht dat nodig zijn.
Lijkt u dit wat of kent u iemand die hier belangstelling
voor heeft dan kunt u contact opnemen met de diaconie,
wij beschikken over meer informatie. Ook kunt u
informatie vinden op www.hetvakantiebureau.nl
Namens de Diaconie,
Fokje Hokwerda Akkerman
Paasgroetenactie 2014
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan
gevangenen in binnen-en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International.
De kaarten zijn gemaakt in de gevangenis van Vught,
door gedetineerden die in een project werkten aan het
thema van de veertigdagentijd: “Zoek de stilte, ontdek
wat je beweegt”. Ook zijn er paasgroetenkaarten met
het thema van vorig jaar: ” Nieuw leven”.
Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen
door. Ook wij doen mee aan de paasgroetenactie. Op de
zondagen 16, 23 en 30 maart en op zondag 6 april kunt
u, na de dienst, deze kaarten kopen á € 1,- De kaarten
zijn dan al gefrankeerd.
12
Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op wilt zetten,
een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen
zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als
iemand ook nog de moeite heeft genomen om er zelf iets
bij te schrijven. Toch lijkt het voor u als afzender een wat
onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de
kaart stuurt. Dit is nu eenmaal zo i.v.m. de privacy. Maar
uit de reacties blijkt wel dat uw groet zeer gewaardeerd
wordt en de mensen goed doet. Ook de mensen en
organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door de kaarten.
Het is vaak werk van lange adem en het is moeilijk werk,
wanneer je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet
goed als mensen je door een kaart te sturen, een hart
onder de riem steken. Wilt u meer weten over deze
paasgroetenactie, kijk dan op:
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen dat
velen van u de paasgroeten zullen versturen!
Namens de diaconie,
Rhodé Tanja
13
PALM PASEN
Zondag 13 april is het palmzondag. Op deze zondag
worden de verhalen verteld over de
feestelijke intocht van Jezus in
Jeruzalem.
Op deze zondag gaan we, met jou
en alle andere kinderen, bloemen
brengen bij mensen in het dorp. We
brengen bloemen bij mensen die
ziek zijn en alleenstaande mensen
boven de 70 jaar. En bij alle ouderen
boven de 80 jaar.
We verwachten je 13 april om 9.30
uur. We zijn om 10.30 weer terug.
Tijdens het rondbrengen van de
bloemetjes, neem je je palmstok mee.
Deze palmstok gaan we maken op vrijdag 11 april.
Tussen 14.30 en 16.00 kun je terecht in de Utkomst om
je palmstok te versieren. Je hoeft je vooraf niet op te
geven. Wel moet je zelf een palmstok meenemen. Deze
heeft de vorm van een kruis van ongeveer 60 bij 45 cm.
Het versieren van de stok duurt ongeveer een kwartiertje
en je vader of moeder mag natuurlijk even helpen.
Vriendelijke groet,
Margreet Verboom
14
Samar in nije oargeliste
Foar de preek sjoch ik sneintemoarns faaks noch efkes yn
Tsjerkepaad wer de preek is en wa der tsjinst hawwe. Sa
stie okkersneins as oargelist H. Visser fermeld. Ik tocht in
fersin fan de skriuwer Mar op de “beamer” ( blykber
noch gjin goed wurd foar ) stie ek H. Visser. No, sei ik
tsjin Siebrens Janke, se binne mar fêsthaldend mei H.
Visser. Ik siet út need njonken har. Myn fêst
plakje neist Arend en Jannie wie beset troch in frjemde
man. Nee, sei Janke, it kloppet wol, har man sit efter ús.
Wer de iepen tsjerken simmerdeis dan ek al net goed
foar binne. Op ien fan dy sneonen wie ús oargelisten
fersjinner, Pieter Kik, gasthear. Der kaam dy sneons in
echtpear út Langsweagen, werfan de frou frege om op it
oargel te spieljen. Se spiele ek op
it tsjerkoargel fan Langsweagen, sa sei se. Dat by it
fuortgean sei Pieter, mei ik jo tillefoannummer wol.
Mocht ik ris oan sitte, dan haw ik in efterdoar En dat wie
no it gefal..
Tafallich gie ds. Jonker dy sneins ek noch foar.
Hindrik Span
Grote Boekenmarkt
Zaterdag 26 april zal er weer een boekenmarkt worden
gehouden.
Heeft u boeken, stripboeken etc. die u voor de markt
beschikbaar wilt stellen, dan kunt u bellen met een van
15
onderstaande personen. U kunt de boeken brengen bij
de fam. A.Feenstra , de Wispel 6 Tijnje, of naar fam. J.J.
Knobbe, Tijnjeweg 33 Gersloot.
Kunt u de boeken niet brengen, laat het dan even weten,
dan worden ze bij u opgehaald.
Meer nieuws volgt in het volgende Tsjerkepaad.
Ida Knobbe 0513-571459 / 06-124 186 33
Anne Feenstra 0513-571875
Tryntsje Krist
Margriet Ziel
Bedankjes
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
kaarten, bloemen, bezoekjes en reacties die wij mochten
ontvangen bij Gina haar ziekenhuisopname en bij haar
thuiskomst. Het geeft een zeer warm gevoel dat er
zoveel mensen zijn die dan aan je denken. Hartelijk dank
hiervoor. Het heeft ons goed gedaan.
Dirk en Gina Weidenaar
16
Voor alle blijken van medeleven, die wij ondervonden
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze mem
Hinke van der Meulen-Lenos, willen wij u heel hartelijk
bedanken. Het doet je goed dat zo veel mensen
meeleven.
Roelie en Zwier Meijer-vander Meulen
Johannes en Tietia van der Meulen-de Vries
Collecterooster
Zondag 23 maart 2014: Collecte Kerk in Actie Diaconaat
- Sta eens stil bij armoede in Nederland
Op zondag 23 maart is de Kerk in Actie bestemd voor het
Diaconaat. Steeds meer mensen in
Nederland leven in armoede. De diaconie in Almere en
het jongerenproject NEON in Groningen,
gesteund door Kerk in Actie, willen dit tegengaan.
In Almere is een sociale supermarkt opgezet, waar arme
mensen met een speciaal pasje zelf
boodschappen kunnen uitzoeken in plaats van een
voedselpakket uitgereikt te krijgen. Daarnaast
krijgen ze ook andere vormen van hulp, zodat de
problemen structureel worden aangepakt.
Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief
veel jongeren op in werkloosheid, armoede,
met een lage of geen opleiding en schulden.
Medewerkers van NEON kijken naar de talenten van
jongeren, zodat ze weer kunnen groeien. De opbrengst
van de collecte voor het Diaconaat, op de
17
derde zondag in de 40dagentijd, is bestemd voor dit
werk in Almere en Oost-Groningen en andere
diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie. Kom
in beweging… zodat kansarme mensen in
Nederland weer op eigen benen kunnen staan. Doet u
ook mee?
Zondag 30 maart 2014: Collecte Kerk in Actie Zending Sta stil bij inheemse volken
In de 40dagentijdcollecte op 30 maart staat Kerk in Actie
partner COMIN in Brazilië centraal. Brazilië
telt een groot aantal inheemse volken. Hun cultuur en
land worden op allerlei manieren bedreigd en
de oorspronkelijke bevolking wordt nog steeds zwaar
gediscrimineerd. Ook binnen de kerken is er
nauwelijks oog voor hen. De Lutherse kerk richtte de
‘Zendingsraad onder de inheemsen’ (COMIN)
op. COMIN steunt de inheemse bevolking als het gaat
om landbouw, gezondheidszorg en onderwijs.
Via opleidingen binnen de kerk worden aankomende
predikanten bekend en bewust gemaakt van het
bestaan, de cultuur en de waarde van die volken. Manuel
van het volk Tukuna zegt hierover: 'Na
zoveel discriminatie in het verleden voelt het heel goed
om nu met respect behandeld te worden.'
Kom in beweging… zodat er meer begrip ontstaat tussen
kerken en de inheemse bevolking. Wij
vragen uw bijdrage voor Comin en andere projecten van
Kerk in Actie. Geef ook aan deze collecte
18
voor erkenning en respect aan inheemse volken in
Brazilië
Zondag 6 april 2014: Collecte Kerk in Actie Diaconaat Sta stil bij eenzaamheid op straat
Op zondag 6 april staat in de landelijke collecte het
diaconale werk van Kerk in Actie centraal. Ook in
Nederland zijn er mensen die op straat leven. Die
voortdurend op zoek zijn naar eten, kleding, geld en
een slaapplek. Een eenzaam bestaan, want ze hebben
nauwelijks contact hebben met andere
mensen. Op straat leven is een stressvol bestaan omdat
je constant bezig bent met overleven. In
plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn
inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op
de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting
en bezinning is voor deze groep Nederlanders
geen luxe maar pure noodzaak. Kerk in Actie steunt
organisaties die mensen helpen zoals de
daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen.
De kerk helpt hen uit hun sociale isolement.
Kom in beweging en geef aan de collecte. Van harte
aanbevolen!
Zondag 13 april 2014 Palmzondag: Collecte Kerk in Actie
Totale Werk - Sta stil bij droogte in Burkina Faso
Op 13 april is de landelijke collecte bestemd voor het
totale werk van Kerk in Actie. Centraal staat de
christelijke organisatie ODE, partner van Kerk in Actie, in
Burkina Faso. Door extreme droogte mislukt
19
de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel
mensen honger, want 80% van de bevolking
leeft er van de landbouw. Onder de naam ODE werken
tien kerken samen aan duurzame landbouw
en organisatie van boeren. Zij ondersteunen de boeren
zodat zij betere prijzen krijgen voor hun
producten. Dankzij irrigatie, waterputten, zaaigoed,
meststoffen en microkredieten, bijvoorbeeld voor
het opzetten van kleinschalige bedrijven, hebben al veel
boeren en boerinnen blijvend geholpen.
Hierdoor is er voor de gezinnen voldoende geld voor
voedsel, gezondheid en onderwijs. Op deze
palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in
Burkina Faso en andere projecten van Kerk in
Actie. Kom in beweging… en geef voor het werk van Kerk
in Actie. Uw steun is nodig..
Namens de diaconie,
A. Hoekstra-Mulder
20
Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?
Zondag 16 maart 9.30 uur dienst in: Terwispel
2e zondag in de 40 dagentijd
Zangdienst
Organist:
Anton v.d. Meulen
Oppas:
Cobina Dijkstra 571141
Kindernevendienst : ja
Zondagsscool :
Harold en Taapke
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1e diac. / kerk in actie
werelddiaconaat
2e kerk
Bloemenbezorger: J. Tanja
Zondag 23 maart 9.30 uur dienst in: Terwispel
3e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:
Ds. C.K.J. Pronk
Organist:
Rob Huyzer
Oppas:
Joanne Dijkstra 571141
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool:
Taapke Nicolai
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1e diac. / kerk in actie
binnenlands diaconaat
2e kerk
21
Bloemenbezorger: W. Altena
Zondag 30 maart 9.30 uur dienst in: Terwispel
4e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:
Ds. C.K.J. Pronk
Organist:
Jelle Visser
Oppas:
Lisanne Ziel 571624
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool:
Foekje en Taapke
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1e diac / kerkinactie zending
2e kerk
Bloemenbezorger: Mevr. M.de Vries
Zondag 6 april 9.30 uur dienst in: Terwispel
5e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:
Ds.S. Sijtsema Heerenveen
Organist:
Rob Huyzer
Oppas:
Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool :
Taapke
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1e diac./ kerk in actie
binnenlands diaconaat
2e kerk
3e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: T. Feddema
22
Zondag 13 april 9.30 uur dienst in: Terwispel
Palmpasen
Voorganger:
Ds. C.K.J. Pronk
Begeleiding :
De Bazuin
Oppas:
Marrit v.d. Meulen 571801
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool:
Hendrika de Jong
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1e diac./ kerk in actie
40 dagentijd totaal
2e kerk
Bloemenbezorger: H.J. Lolkema
23
Bijbelleesrooster
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
Matteüs 22:34-46
Psalm 106:1-23
Psalm 106:24-48
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-22
Matteüs 23:23-28
Matteüs 23:29-39
Psalm 9
Johannes 4:1-15
Johannes 4:16-30
Johannes 4:31-42
Johannes 4:43-54
Psalm 122
Johannes 5:1-18
Johannes 5:19-29
Johannes 5:30-46
Psalm 125
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-42
Matteüs 24:43-51
Matteüs 25:1-13
Psalm 143
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-30
Matteüs 26:31-46
Matteüs 26:47-56
Matteüs 26:57-75
24
25