Geïntegreerd Jaardocument 2013

2013 | GEÏNTEGREERD
JAARDOCUMENT
VAKMANSCHAP
inspiratie
energie
passie
Personeel
Organisatie en beleid
VOORWOORD
'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het
Grafisch Lyceum Utrecht. We zijn een vakschool met uitstekende relaties binnen
het grafische en creatieve vak, kennis van de vakgebieden waarvoor we opleiden en
met vakmensen die onze studenten lesgeven. Vakmanschap zit in het DNA van onze
school verweven.
Als u dit leest, heb ik na ruim acht jaar afscheid genomen als CvB-voorzitter van het
Grafisch Lyceum Utrecht en kijk ik met trots terug op de resultaten die we de afgelopen jaren behaald hebben. Van onze ambitie een excellente vakschool te worden,
wisten we elk jaar weer een stukje te realiseren. Onze medewerkers en studenten
zijn trots op hun school en het bedrijfsleven is tevreden over onze studenten. Zij zijn
gedrieën onze belangrijkste stakeholders. Hun ervaringen vormen voor ons de leidraad
om onze ambitie te realiseren zoals die in het nieuwe Strategisch Beleidsplan 20142018 omschreven staat.
Het Grafisch Lyceum Utrecht staat aan de vooravond van vele veranderingen en ontwikkelingen. Met een strategie die gericht is op continuering van de sterke punten,
(onderwijs)vernieuwing, professionalisering en verbondenheid met de creatieve sector,
heb ik er alle vertrouwen in dat mijn opvolger Johan Spronk, die samen met Sandra
Beentjes in collegiaal verband het nieuwe College van Bestuur vormt, van het Grafisch
Lyceum Utrecht een topvakschool weet te maken.
Betty Heimans
Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht
jaarverslag 2013 | 1
jaarverslag 2013 | 2
INHOUD
Voorwoord
1
Inhoud
3
Leeswijzer
4
Beleid, strategie en uitvoering5
1. Organisatie
1.1 Profiel
6
1.2 Missie
6
1.3 Organisatiestructuur
7
1.4 Toezicht door de Onderwijsinspectie
8
1.5 Goed bestuur en de Raad van Toezicht
9
1.6 Horizontale verantwoording
12
1.7 Medezeggenschap: OR en Studentenraad
13
2. Beleid, strategie en uitvoering
2.1 Strategisch beleid
2.2 Focus op vakmanschap 2011-2015
2.3 Ontwikkelingen
2.4 Kwaliteitsborging
2.5 Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon
2.6 Huisvesting en facilitaire zaken
2.7 ICT
2.8 Communicatie
15
16
18
19
19
20
21
21
22
3. Onderwijs
23
Beleid, strategie en uitvoering
3.1 Beroepsgericht onderwijs
24
3.2 Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling
25
3.3 Beroepspraktijkvorming
25
3.4 Examinering
26
3.5 Studieloopbaanbegeleiding
27
3.6 Studieloopbaan- en adviescentrum
27
3.7 Terugdringen voortijdig schoolverlaten
28
3.8 Intakeprocedure en toegankelijkheid
29
3.9 Studententevredenheid
3.10 Beroepskolom
3.11 Onderwijs in cijfers
3.12 Art & Design College
31
32
33
36
4. Personeel
4.1 Beleidsontwikkelingen
4.2 Deskundigheidsbevordering
4.3 Teamwerk
4.4 Medewerkerstevredenheid
4,5 Personeel in cijfers
5. Samenwerking
5.1 Samenwerking met het bedrijfsleven
5.2 S2B, de eigen leerbedrijven
5.3 Beroepenveldcommissies
5.4 Internationalisering
5.5 Collegascholen en kenniscentra
39
40
40
42
43
44
6. Financiën 6.1 Financieel beleid
6.2 Financiën op balansdatum
6.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar
6.4 Jaarrekening 2013
6.5 Accountantsverklaring
52
53
54
54
55
59
7. Continuïteitsparagraaf
7.1 Kwalitatief deel
7.2 Kwantitatieve indicatoren
61
62
63
Verklarende woordenlijst
Colofon
64
65
46
47
48
49
50
51
jaarverslag 2013 | 3
LEESWIJZER
Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument over 2013 van het Grafisch Lyceum Utrecht.
Hiermee willen we iedereen die betrokken is bij het Grafisch Lyceum Utrecht informeren
over de gang van zaken in het afgelopen jaar 2013.
We versturen het jaardocument naar onze leerbedrijven, collega-scholen, afnemende
en toeleverende scholen, toezichthouders, (lokale) overheden, brancheorganisaties,
sociale partners en de MBO Raad. Daarnaast ontvangen alle medewerkers en de leden
van de studentenraad een exemplaar, we delen het jaarverslag uit op onze ouder- en
informatieavonden en het is voor iedereen beschikbaar op onze website als pdfbestand. Op aanvraag versturen we graag een exemplaar, zolang de voorraad strekt.
In het eerste hoofdstuk 'Organisatie' maakt u kennis met het Grafisch Lyceum Utrecht
en de manier waarop we omgaan met goed bestuur. De Raad van Toezicht komt
vanzelfsprekend ook aan het woord.
Het tweede hoofdstuk 'Beleid, strategie en uitvoering' behandelt de hoofdlijnen van
het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2014-2018 en geeft een indruk van
de ontwikkelingen op een aantal beleidsterreinen.
In de hoofdstukken 'Onderwijs' en 'Personeel' vindt u cijfers die laten zien hoe het
Grafisch Lyceum Utrecht zich getalsmatig ontwikkeld heeft.
Het hoofdstuk Financiën biedt de belangrijkste gegevens en kengetallen uit de
jaarrekening van 2013. Het complete financiële verslag is op aanvraag beschikbaar.
Aan het slot van dit Geïntegreerd Jaardocument is een nieuw onderdeel, de
continuïteitsparagraaf, opgenomen. Hierin kunt u lezen welke ontwikkelingen wij
verwachten en hoe wij daarop anticiperen. Naast dit kwalitatieve deel bevat de
continuïteitsparagraaf een set van dertien kwantitatieve indicatoren.
Na het lezen van dit jaarverslag heeft u wellicht de behoefte te reageren of nader
kennis te maken. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Onze deur staat voor u open en
wij hebben een luisterend oor.
Grafisch Lyceum Utrecht
Vondellaan 178
3521 GH Utrecht
jaarverslag 2013 | 4
Postbus: 5066,
3502 JB Utrecht
Telefoon: 030 280 70 77
Fax: 030 280 70 71
e-mail: [email protected]
www.glu.nl
Twitter: @glu_stage, @glu_student
Facebook: facebook.com/GrafischLyceumUtrecht
Organisatie
HOOFDSTUK 1 | ORGANISATIE
jaarverslag 2013 | 5
Organisatie
1.1 PROFIEL
1.2 MISSIE
Het Grafisch Lyceum Utrecht is een zelfstandige
en de professionaliteit van docenten via de
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een
en kleinschalige school, die kwalitatief hoog-
GLU Academy, waar medewerkers een gedegen
nieuw Strategisch Beleidsplan geformuleerd
waardige technische en creatieve opleidingen
scholings- en trainingsaanbod kunnen vinden
voor de jaren 2014 tot en met 2018. Hieruit
verzorgt in de vakgebieden media, vormge-
om hun deskundigheid te vergroten.
volgde een nieuwe missie:
ontwikkelingen in de creatieve industrie en de
In 2013 sloten 417 studenten hun opleiding
Het Grafisch Lyceum Utrecht is al ruim 100 jaar
grafimediabranche op de voet en implemen-
met een diploma af. Op de peildatum 1 oktober
een toekomstbestendige, kleinschalige vak-
teert deze in de curricula, waardoor het onder-
2013 telde het Grafisch Lyceum Utrecht 1.993
school in Media, Vormgeving en Communicatie
wijs nauw aansluit op de vragen en wensen
studenten. De studenten zijn voornamelijk
die nauw verbonden is met het bedrijfsleven
vanuit de branche.
afkomstig uit de brede regio Midden-Nederland,
en de maatschappij.
het bedieningsgebied van de school.
Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt specifiek op
ving, en communicatie. De school volgt de
Het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht
voor functies in de creatieve industrie en voor
kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit,
Een diploma van het Grafisch Lyceum Utrecht
actualiteit, het stimuleren van ondernemer-
biedt goede vooruitzichten op een baan in de
schap en betrokkenheid van alle medewerkers
creatieve industrie en de grafimediabranche
Het Grafisch Lyceum Utrecht erkent de waarde
bij de student. Het Grafisch Lyceum Utrecht
en goede perspectieven bij de doorstroom
van alle stakeholders van de school en zet
heeft een goede en solide reputatie bij bedrij-
naar het hbo of een mbo-opleiding op hoger
zich optimaal in om met hen samen te werken.
ven in de creatieve industrie en de grafimedia-
niveau. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft
De focus van de organisatie en het onderwijs
branche. Docenten van de school zijn veelal
ernaar om een topvakschool te zijn met oplei-
is specifiek gericht op de maximale ontplooi-
zelf afkomstig uit branche. Hun vakmanschap
dingen van topkwaliteit.
ing van de talenten van iedere student, op
relevante vervolgopleidingen in het hbo.
geven zij door aan de studenten die bij de
het behalen van een waardevol diploma door
stagebedrijven gewaardeerd worden om hun
iedere student en op het mogelijk maken van
creativiteit, kwaliteit en vakbekwaamheid. An-
een leven lang leren.
dersom bevordert de school het vakmanschap
jaarverslag 2013 | 6
Organisatie
1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR
Het is de ambitie van het Grafisch Lyceum
ervaren wordt door studenten en bedrijfsle-
In december 2013 telde het Grafisch Lyceum
Utrecht om een excellente opleider te zijn
ven. Professionalisering van alle medewerkers
Utrecht 190 medewerkers. Sinds 1 januari
voor de creatieve industrie. De school biedt
is dan ook van essentieel belang. Niet alleen
2013 is het College van Bestuur uitgebreid
iedere student de ruimte en de begeleiding
om de ambitie van de school waar te maken,
en bestaat uit voorzitter Betty Heimans en
om zich maximaal te ontwikkelen binnen
maar ook om de vorming en ontwikkeling
de leden Johan Spronk en Sandra Beentjes.
zijn of haar mogelijkheden en de opleiding
van studenten te verwezenlijken. Daarvoor is
Daarvoor waren zij respectievelijk directeur
succesvol af te sluiten met een diploma. De
ook het bedrijfsleven nodig dat stageplaatsen
onderwijs en directeur bedrijfsvoering. Het
student staat bij het Grafisch Lyceum Utrecht
biedt voor studenten en informatie geeft over
College van Bestuur is uitgebreid in verband
centraal want de student is de belangrijkste
de nieuwste ontwikkelingen en trends die
met de pensionering van Betty Heimans
stakeholder, naast het bedrijfsleven en de
vervolgens in het onderwijsaanbod geïnte-
in 2014. Door te kiezen voor een interne
eigen medewerkers. De ervaring en beleving
greerd kunnen worden.
overdracht continueert het Grafisch Lyceum
van elke stakeholder is belangrijk voor het
Utrecht het huidige beleid en de ambitie om
Grafisch Lyceum Utrecht. Zij zijn immers de
Om die excellente opleider voor de creatie-
ambassadeurs van de school. In deze com-
ve industrie te kunnen worden, streeft het
municatiemaatschappij en met de keuzemo-
Grafisch Lyceum Utrecht een aantal waarden
Johan Spronk is verantwoordelijk voor de
gelijkheden die er zijn, worden ervaringen
na. Respect voor het individu is de grondslag
portefeuille Onderwijs en geeft leiding aan de
van stakeholders steeds belangrijker, omdat
voor de manier waarop de school omgaat met zeven teamleiders, de beleidsmedewerkers
ze bijdrage kunnen leveren aan de positieve
studenten, medewerkers en het bedrijfsleven.
van het onderwijsbureau, Bureau Bedrijfs-
ontwikkeling van de school.
Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt studenten
Contacten en het Studieloopbaan- en Advies-
een topvakschool te worden.
en medewerkers een veilig en sociaal klimaat
centrum. Sandra Beentjes is verantwoordelijk
De kwaliteit van alle medewerkers is daarbij
waar eenieder de ruimte krijgt om zich te
voor de portefeuille Bedrijfsvoering en geeft
leidend, omdat die in hoge mate bepaalt hoe
ontplooien.
leiding aan alle ondersteunende diensten.
de kwaliteit van het onderwijs beleefd en
In 2013 telt het Grafisch Lyceum Utrecht zeven
resultaatverantwoordelijke teams. Deze
teams bestaan uit 14 tot 24 docenten die
samen verantwoordelijk zijn voor een groep
van 200 tot 400 studenten vanaf de intake
tot en met de diplomering.
jaarverslag 2013 | 7
Organisatie
1.4 TOEZICHT DOOR DE
ONDERWIJSINSPECTIE
Het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert een
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de juridische
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013
integraal personeelsbeleid. Dat betekent dat
structuur van een stichting. Samen met
geen bezoek gehad van de Onderwijsin-
de verantwoordelijk voor het functioneren
X11 School voor Grafimedia vormt het
spectie. Alle opleidingen vallen onder het
van teams en diensten, de uitvoering van
Grafisch Lyceum Utrecht een Vereniging van
basistoezicht. Dit betekent dat de Onderwijs-
hun werkzaamheden en het personeelsbeleid
Eigenaren voor het beheer van het gezamen-
inspectie voor de school jaarlijks op afstand
neergelegd is bij de leidinggevende binnen
lijke gebouw aan de Vondellaan.
mogelijke risico’s op de indicatoren volgt.
ieder team of iedere dienst. Hij of zij legt
Het gaat hierbij om: opbrengsten, tevre-
verantwoordelijkheid af aan het College van
denheid van studenten, medewerkers en
Bestuur.
bedrijfsleven, stabiliteit van de organisatie
en management, kwaliteit van onderwijs en
Raad van Toezicht
examens, financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.
College van Bestuur
OR
Control
Om de vinger aan de pols te houden, moniART & DESIGN COLLEGE
Secretariaat
tort het Grafisch Lyceum Utrecht op centraal
niveau via managementrapportages het
Financiële zaken
verzuim en het tegengaan van voortijdige
Kwaliteitszorg
schooluitval, het rendement, de functio-
P&O
Beleidsondersteuning
nerings- en beoordelingsgesprekken, de
ICT
realisatie van de 850-urennorm en het aantal
Examencommissie
Facilitaire zaken
Studieloopbaan- en adviescentrum
Communicatie
Bureau BedrijfsContacten
Onderwijsorganisatie en administratie
TEAM
DTP/PM
jaarverslag 2013 | 8
TEAM
AAV
TEAM
IV/MD
TEAM
MA/MC
TEAM
GA/GD
TEAM
GVA
TEAM
GVB
Instellingsprofiel Grafisch Lyceum Utrecht,
www.onderwijsinspectie.nl
[Themadossier Goed Bestuur]
www.mboraad.nl
Organisatie
1.5 G OED BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
aanmeldingen en geplaatste studenten.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
In december 2013 is Netty Arriëns benoemd
Daarnaast wordt op teamniveau de borging
College van Bestuur van het Grafisch Lyceum
als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Bij
van de kwaliteitszorg, het pedagogisch-
Utrecht en ziet toe op de naleving van de
deze uitbreiding is specifiek gezocht naar
didactisch handelen, de lesstof, het onderwijs-
managementafspraken. De raad geeft ge-
een lid met kennis van nieuwe media en de
programma en de studieloopbaanbegeleiding
vraagd en ongevraagd advies aan het College
creatieve sector. In deze nieuwe samenstel-
gemonitord.
van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert
ling vertegenwoordigt de Raad van Toezicht
zes keer per jaar met het College van Bestuur.
bestuurlijke kwaliteit, onderwijskundige erva-
Het Grafisch Lyceum Utrecht voerde eind
Een keer per jaar vindt een besloten verga-
ring en kennis van het gehele werkveld waar-
2013 een audit uit naar de examinering.
dering plaats waarin de Raad van Toezicht
voor het Grafisch Lyceum Utrecht opleidt.
Uit de rapportage bleek dat er verbeteringen
het functioneren van het College van Bestuur
nodig zijn op zowel product- als proces-
bespreekt en de professionaliteit van de raad.
De Raad van Toezicht hanteert de branche-
niveau om de examinering te laten voldoen
Ook bespreken een of twee leden van de raad
code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ van de
aan het Toezichtkader 2012 van de Onder-
de gang van zaken op het Grafisch Lyceum
MBO Raad waarin de richtlijnen staan voor
wijsinspectie. In 2014 is gestart met het
Utrecht met de Ondernemingsraad.
goed bestuur, toezicht en horizontale dialoog
implementeren van de nodige verbeteringen.
De voorzitter van de Raad van Toezicht verte-
in het mbo. De MBO Raad stelt deze branche-
genwoordigt het Grafisch Lyceum Utrecht in het
code als integrale lidmaatschapseis. Om de
Platform Raden van Toezicht van de MBO Raad
continuïteit van de Raad van Toezicht te waar-
dat drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt.
borgen, is de benoeming van de voorzitter in
Dit platform richt zich enerzijds op de professi-
2013 met nog één termijn verlengd. Verder
onalisering van de toezichthouders en ander-
voldoet het Grafisch Lyceum Utrecht in 2013
zijds op kennisdeling en kennisoverdracht.
aan alle punten die de branchecode stelt.
In verband met het verstrijken van zijn ter-
Nevenfuncties College van Bestuur
mijn heeft Piet de Haas in 2013 afscheid ge-
CvB-voorzitter Betty Heimans-Polk heeft de
nomen als lid van de Raad van Toezicht. Het
volgende nevenfuncties:
bureau Gerard Wesselo & Partners is door
Lid van de Raad van Toezicht van Scholen-
de Raad van Toezicht ingezet bij de werving
gemeenschap Reigersbos in Amsterdam,
en selectie van een nieuw lid voor de raad.
Voorzitter van de Raad van Toezicht van
Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
jaarverslag 2013 | 9
Organisatie
PETER WEEDA, VOORZITTER
DORATHÉ VAN DOORN, LID VAN
VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:
DE RAAD VAN TOEZICHT:
'In verband met het rooster van aftreden heeft
komende afscheid van Betty Heimans als voor-
‘In het grafische vak heb je echt met vakwerk
de Raad van Toezicht in 2013 afscheid geno-
zitter van College van Bestuur en de wijzigingen
te maken en is vakmanschap een heel belang-
men van een lid en gezorgd voor uitbreiding
in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
rijk onderdeel. Gelukkig besteedt het Grafisch
van de raad met een nieuw lid dat afkomstig is
In de jaren dat zij het Grafisch Lyceum Utrecht
Lyceum Utrecht veel tijd aan vakmanschap.
uit de creatieve industrie. Aangezien de oplei-
leidde, ontwikkelde de school zich op een
Dat gaat verder dan het aanleren van vakken-
dingen van het Grafisch Lyceum Utrecht steeds
positieve en structurele manier richting topvak-
nis. Vakmanschap is ook het letten op details
meer opschuiven van grafimedia richting crea-
school. Studenten en medewerkers zijn trots
en open staan voor wat een klant wil, kunnen
tieve industrie, vond de Raad van Toezicht het
op het Grafisch Lyceum Utrecht en het bedrijfs-
meedenken. Het gaat om betrokkenheid bij
belangrijk dat het nieuwe lid kennis van deze
leven is tevreden over de studenten van de
het product dat je maakt. Die betrokkenheid
laatste sector had. In zijn nieuwe samenstelling
school. Als de belangrijkste doelgroepen van je
zie ik ook terug bij de docenten en mede-
vertegenwoordigt de Raad van Toezicht kennis
school content zijn en blijven, dan heb je het
werkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ze
en deskundigheid op het gebied van onderwijs,
als collegevoorzitter goed gedaan. Ik heb er
hebben oog voor de school, de studenten,
organisatie, financiën, de grafimediabranche,
alle vertrouwen in dat het nieuwe College van
het leerproces en voor wat er speelt in het
de creatieve industrie en nieuwe media.
Bestuur de ingezette koers van Betty Hei-
bedrijfsleven. Dat laatste komt weer terug in
mans voortzet om de ambitie van het Grafisch
het onderwijs en wordt ook meegenomen in
Gezien de wijzigingen in de samenstelling van
Lyceum Utrecht als excellent opleidingsinstituut
het nieuwe Strategisch Beleidsplan. Het zit
de Raad van Toezicht, alsmede gelet op mijn
voor de creatieve sector te realiseren.'
ook in de beroepenveldcommissies die een
kennis en ervaring heeft het het College van
klankbord vormen voor het onderwijs over
Bestuur de Raad van Toezicht verzocht mij voor
De heer dr. W.C. Weeda is gepensioneerd
wat er in de grafische en creatieve sector
een derde termijn van vier jaar te benoemen
maar nog actief als zelfstandig bestuursadvi-
leeft. Het Grafisch Lyceum Utrecht besteedt
als voorzitter. Dit is niet in overeenstemming
seur en interimmanager.
daar aandacht aan. Die aandacht is de kern
met de branchecode ‘Goed bestuur’ van de
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht
van vakmanschap.’
MBO Raad die stelt dat een lid van de Raad
SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplan-
van Toezicht maximaal twee termijnen mag
ontwikkeling), lid Raad van Toezicht Wijk-
Mevrouw T.H.L.M. van Doorn is eigenaar-
aanblijven. Het belang van het Grafisch Lyceum
gezondheidscentrum Randweg te Rotterdam.
directeur van PrintRun in Nieuwegein.
Utrecht om de continuïteit en de knowhow te
Nevenfuncties: Bestuursvoorzitter van Samen
waarborgen, woog voor de Raad van Toezicht
voor Nieuwegein, lid Raad van Advies
en het College van Bestuur zwaarder gezien het
Stichting TalenTonen.
jaarverslag 2013 | 10
Organisatie en beleid
HANS MAAS, LID VAN
NETTY ARRIËNS, LID VAN DE RAAD
DE RAAD VAN TOEZICHT:
VAN TOEZICHT SINDS 1 JANUARI 2014:
‘Vakmanschap is een lastig begrip in deze tijd
los in die onderwijsketen. Gelukkig is het
‘Ik zie het als een bijzondere toevoeging van
waarin oude beroepen verdwijnen en nieuwe
Grafisch Lyceum Utrecht zich bewust van
mijn werk als creative director bij Dinq Media
beroepen voor in de plaats komen. Ga je als
deze verantwoordelijkheid en verloopt de
dat ik de Raad van Toezicht mag versterken
onderwijsinstelling de studenten vaardighe-
doorstroom soepel.’
en zo mijn kennis van de creatieve industrie
den leren zodat ze later een vak kunnen uit-
kan inbrengen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is
voeren? Of leer je de studenten hoe ze kennis
De heer drs. J.A.M. Maas is directievoor-
mij bekend. Ik ben gecommitteerde geweest
over hun vakgebied kunnen vergaren? Ik heb
zitter van het instituut voor Communicatie,
bij de examens van de opleiding Grafische
de indruk dat het Grafisch Lyceum Utrecht het
Media en Informatietechnologie van de
Vormgever. Mijn zoon is oud-student en bij
allebei doet. Docenten leren de studenten de
Hogeschool Rotterdam.
Dinq Media hebben we regelmatig stagiaires
oorsprong van hun vak en vertalen dat naar
van het Grafisch Lyceum Utrecht.
deze tijd. Het Grafisch Lyceum Utrecht volgt
Binnen ons bedrijf zie ik het vak van designer
belangrijke trends zonder te overdrijven. Het
steeds breder worden. Vroeger leerde je een
is best lastig om je koers daarin te bepalen
vak en was je klaar. Tegenwoordig moeten
als onderwijsinstelling voor de creatieve
mensen zich blijven ontwikkelen op hun vak-
sector.
gebied maar ook daarbuiten. Ik vind dat het
Grafisch Lyceum Utrecht zijn studenten goed
Als directeur van opleidingen tot creatieve
voorbereid op de wereld buiten de school,
professionals bij een hogeschool vind ik het
zonder dat nieuwe trends overhaast in het
prettig om te zien dat het Grafisch Lyceum
onderwijs geïmplementeerd worden. Daarnaast
Utrecht niet alleen opleidt voor de arbeids-
is de passie voor het creatieve vak voelbaar
markt maar ook aandacht heeft voor door-
door de hele school. De combinatie van gedre-
stroom naar het hbo. Het mbo vormt immers
venheid en voortvarendheid die het Grafisch
het midden van de onderwijskolom vmbo-
Lyceum Utrecht kenmerkt, is goud waard.'
mbo-hbo. Je staat als onderwijsinstelling nooit
Mevrouw A.L.E. Arriëns is Creative Director bij
Dinq media in Hilversum.
Nevenfunctie: Lid van de examentoetsingscommissie van Nimeto.
jaarverslag 2013 | 11
1.6 H ORIZONTALE VERANTWOORDING
Het Grafisch Lyceum Utrecht legt op diverse
Onderzoeksbureau Panteia beoordeelt alle
manieren verantwoording af aan zijn stake-
jaarverslagen van mbo-instellingen: de roc's,
holders. Het geïntegreerd jaardocument
aoc'en vakscholen. Ieder categorie heeft een
is bedoeld voor alle stakeholders van het
eigen prijs. Het geïntegreerd jaardocument
Grafisch Lyceum Utrecht om hen in kennis
over 2012 van het Grafisch Lyceum Utrecht
te stellen over de ontwikkelingen binnen de
ontving de prijs 'vanwege de volledigheid
school en om verantwoording daarover af
van de informatie', aldus de jury.
te leggen.
Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie waarin minstens drie professionals uit het bedrijfsleven zitting hebben. De
beroepenveldcommissie komt twee keer per
jaar bij elkaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht
betrekt hen bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de examinering.
Het College van Bestuur heeft regelmatig
overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad over de
stand van zaken.
In 2013 ontving het Grafisch Lyceum Utrecht
de prijs voor het beste jaarverslag in de
categorie vakscholen. De MBO Raad organiseert deze jaarlijkse prijsuitreiking in
samenwerking met het ministerie van OCW.
jaarverslag 2013 | 12
Organisatie
PELIN TURFANDA, STUDENTE
GRAFISCHE VORMGEVING EN VOORZITTER VAN DE STUDENTENRAAD:
1.7 MEDEZEGGENSCHAP: OR EN STUDENTENRAAD
De Ondernemingsraad werkt vanuit vertrou-
De Studentenraad van het Grafisch Lyceum
‘In 2013 heeft de Studentenraad hard ge-
wen en respect samen aan de doelstellingen
Utrecht heeft op 20 juni 2013 het keurmerk
werkt aan het verkrijgen van het keurmerk
van het Grafisch Lyceum Utrecht en beoor-
‘Jij beslist mee!’ van de JongerenOrganisa-
‘Jij beslist mee!’ van de JongerenOrganisatie
deelt de gepresenteerde beleidsplannen op
tie Beroepsonderwijs (JOB) ontvangen. JOB
Beroepsonderwijs. Dat is gelukt en daar ben
organisatiebelang. De OR van het Grafisch
deelt dit keurmerk uit aan mbo-instellingen
ik erg trots op. Dit keurmerk bewijst dat het
Lyceum Utrecht vergadert tenminste twee
die hun Studentenraad goed faciliteren en
Grafisch Lyceum Utrecht open staat voor de
keer per maand. Het dagelijks bestuur, be-
serieus omgaan met de medezeggenschap
mening van studenten en dat zij gehoord
staande uit de voorzitter en secretaris, heeft
van hun studenten. Dit betekent concreet dat
worden. Dat vind ik zelf erg belangrijk.
maandelijks een vooroverleg met het College
een Studentenraad regelmatig vergadert en
Als je het ergens niet mee eens bent, dan
van Bestuur. Het College van Bestuur is de
in gesprek is met het College van Bestuur
kun je daar via de Studentenraad wat aan
gesprekspartner van de Ondernemingsraad.
en de Ondernemingsraad. Daarnaast is ook
doen. Daarom ben ik vier jaar geleden lid
In 2013 is de Ondernemingsraad betrokken
de begeleiding vanuit de organisatie een be-
geworden van de Studentenraad en later
geweest bij de totstandkoming van het nieuwe
langrijk criterium voor het toekennen van het
voorzitter geworden.
Strategisch Beleidsplan dat in 2014 ingaat en
keurmerk.
bij de benoeming van een nieuw lid van de
Het ruimtegebrek in de studentenkantine is
Het is best intensief. Je moet je voorberei-
Raad van Toezicht. Het College van Bestuur
een belangrijk punt voor de Studentenraad.
den, belangrijke stukken lezen en weten wat
heeft de uitgangspunten van de begroting
De raad heeft ervoor gezorgd dat er zitjes in
er leeft binnen de school. Ik leer ook weer
2014 constructief besproken met de Onder-
de gangen zijn voor studenten om daar te
heel veel van het werk voor de Studenten-
nemingsraad. De Ondernemingsraad heeft
verblijven tijdens de pauze. De Studenten-
raad: netwerken, argumenteren, vergaderen
in overleg met het College van Bestuur de
raad bestond in 2013 uit zes leden en een
en mezelf presenteren. Ik raad iedere student
‘Vakantieregeling 2014’ vastgesteld.
voorzitter. De leden van de Studentenraad
aan om lid te worden van de Studentenraad.
Huisvesting was een belangrijk agendapunt
zijn gekozen uit de klassenvertegenwoordi-
Mopperen op je school is makkelijk, maar
voor de Ondernemingsraad in het verslag-
gers. De raad vergadert een keer per maand
door echt iets te doen, bereik je veel meer.
jaar. Dat leidde tot het tijdelijk huren van
onder begeleiding van een medewerker van
Bovendien: je hebt als student het recht om
de locatie op de Lomanlaan waar het team
het Grafisch Lyceum Utrecht die de Studen-
mee te denken en mee te beslissen. Maak er
Gaming tijdelijk is gehuisvest.
tenraad ondersteunt.
dan ook gebruik van.’
jaarverslag2013
2013 | 13
jaarverslag
jaarverslag 2013 | 14
Beleid, strategie en uitvoering
HOOFDSTUK 2 | BELEID,
STRATEGIE EN UITVOERING
jaarverslag 2013 | 15
2.1 S TRATEGISCH BELEID
A
VERSTERKING VAN
DE ONDERWIJSKWALITEIT
In 2013 is het nieuwe Strategisch Beleidsplan
Het Grafisch Lyceum Utrecht wil in de komende
In 2013 is de herziening van opleidings-
2014-2018 tot stand gekomen. Dit gebeurde
periode een nieuwe onderwijsvisie ontwikkelen
curricula en lesmaterialen afgerond. De
in nauwe samenwerking met teamleiders,
die aansluit op nieuwe onderwijsvormen om
opleidingscurricula voldoen aan de nieuwe
Ondernemingsraad, diensthoofden, beleids-
meer in te spelen op de wensen van studen-
kwalificatiedossiers die in 2015 van start
medewerkers en College van Bestuur. De Raad
ten, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
gaan. Alle opleidingscurricula en lesmaterialen voldoen aan de onderwijskundige
van Toezicht heeft het Strategisch Beleidsplan
2014-2018 in het verslagjaar goedgekeurd. Het
In het interne actieplan ‘Maak het verschil’
uitgangspunten van het Grafisch Lyceum
nieuwe Strategisch Beleidsplan is de opvolger
staan concrete acties die aansluiten op het
Utrecht en sluiten aan bij de student, de
van het Strategisch Beleidsplan 2008-2012.
actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015
docent en de beroepspraktijk.
Het interne actieplan 'Maak het verschil' en
van de minister van Onderwijs en in het
Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar
de teamplannen vormden in 2013 de over-
verlengde liggen van de drie speerpunten uit
dat iedere student het beste uit zichzelf kan
brugging tussen beide beleidsplannen.
het strategisch beleidsplan 2008-2012. In 2013
halen en wil iedere student maximale ont-
heeft het Grafisch Lyceum Utrecht deze acties
plooiing bieden binnen zijn of haar mogelijk-
doorontwikkeld, afgerond en doorgezet.
heden. Formatieve toetsing is een instrument
De algemene doelstellingen uit het Strategisch
Beleidsplan 2008-2012 blijven overeind in het
om inzicht te krijgen in de ontwikkeling
nieuwe plan: versterking van de onderwijs-
van de studieloopbaan van studenten. Het
kwaliteit, verhoging van het rendement en
Grafisch Lyceum Utrecht is in het verslagjaar
versterking van de professionaliteit. Nieuw is
gestart om formatieve toetsing structureel in
de aangescherpte ambitie die geformuleerd is
te voeren.
in de missie en de visie: het Grafisch Lyceum
Utrecht wil op alle fronten uitgroeien tot een
excellent opleidingsinstituut binnen de creatieve sector. Onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten en nauwe verbondenheid met het creatieve bedrijfsleven zijn
belangrijke aandachtspunten voor de school.
jaarverslag 2013 | 16
Organisatie en beleid
Beleid, strategie en uitvoering
B
C
VERHOGING VAN
VERSTERKING VAN
HET ONDERWIJSRENDEMENT
DE PROFESSIONALITEIT
Het Grafisch Lyceum Utrecht monitort al en-
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een
Het versterken van de professionaliteit van
kele jaren het rendement van de opleidingen
audit gedaan op de diplomering en de exami-
medewerkers is een continu proces voor het
in een managementrapportage. De directie
nering. Naar aanleiding van deze bevindingen
Grafisch Lyceum Utrecht dat is ingebed in de
ontvangt maandelijks per opleiding een
is een verbeterplan voor de examinering
organisatie via de GLU Academy. Hierin zijn
update van de voortgang van studenten. Het
opgesteld waarmee de Examencommissie in
alle activiteiten en instrumenten rondom pro-
onderwerp rendement komt ook in kwalitatieve
het verslagjaar van start is gegaan.
fessionalisering en permanente educatie van
zin in de gesprekken met de teamleiders aan
medewerkers ondergebracht.
de orde. Het verhogen van het rendement is
geconcretiseerd en vertaald naar de manage-
Het aanbod van de GLU Academy is in 2013
mentcontracten van het College van Bestuur,
verder uitgebreid. Ook is een interne coördi-
directie en naar de teamplannen van de
nator aangesteld. Het Grafisch Lyceum Utrecht
teamleiders. Docenten zijn zich bewust van
streeft ernaar dat in 2014 tachtig procent van
hun verantwoordelijkheid om studenten naar
de docenten is opgeschoold naar LC-niveau.
een diploma te begeleiden.
Deze doelstelling is in het verslagjaar al
gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u
In 2013 zijn de interne doelstellingen met be-
in paragraaf 4.2 ‘Deskundigheidsbevordering’
trekking tot het rendement niet behaald. Dit
op pagina 40.
werd veroorzaakt door een onverwacht groot
aantal studenten van de opleiding Grafische
Vormgeving dat herexamen moest doen na de
Proeve van Bekwaamheid. Hierop zijn verbeteracties ingezet die leidden tot een verbetering van het rendement in februari 2014.
jaarverslag 2013 | 17
Beleid, strategie en uitvoering
2.2 FOCUS OP VAKMANSCHAP 2011-2015
De minister van Onderwijs heeft in 2011 het
Aansluitend op deze maatregelen, heeft het
de diverse organisatorische aspecten die
actieplan ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’
Grafisch Lyceum Utrecht in 2011 in het in-
samenhangen met de verkorting.
opgesteld. Het actieplan omvat de onder-
terne actieplan ‘Maak het verschil’ acties en
staande maatregelen:
doelen geformuleerd.
• intensivering van het onderwijs en
Naar aanleiding van de nieuwe urennorm die
nieuwe kwalificatiedossier. Door de koppeling
Het curriculum van de studieloopbaanbegeleiding is herschreven en aangepast aan het
waar mogelijk verkorte opleidingen;
onder invloed van Focus op vakmanschap
aan het kwalificatiedossier, is verantwoording
• meer importantie geven aan loopbaan-
verhoogd wordt van 850 naar 1000 klokuren
over het curriculum eenvoudiger geworden.
in het schooljaar 2014-2015, heeft het
oriëntatie en begeleiding;
• reductie van het aantal voortijdig
Grafisch Lyceum Utrecht nieuwe normen
De GLU Academy zorgt voor de professiona-
schoolverlaters;
ingevoerd. De onderwijstijd voor eerstejaars-
lisering van alle medewerkers. Het aanbod
• verhoging van de kwaliteit van het
studenten van alle opleidingen is verhoogd
van de GLU Academy is in 2013 verder uit-
van 850 klokuren naar 1000 klokuren. De
gebreid.
onderwijs en de docenten;
• een goede en adequate besturing en
niveau 4-opleidingen Mediamanager en
Medewerker Marketing Communicatie hanteren
Voor de invoering van de landelijke examens
• landelijke examens voor Nederlands,
de norm van 1000 klokuren voor alle leerjaren.
voor Nederlands, Engels en rekenen, hebben
Dit heeft te maken met de opleidingsduur
de studenten geoefend met proefexamens.
van drie jaar voor deze opleiding.
Daar waar nodig konden studenten een
bedrijfsvoering;
Engels en rekenen;
• deelname aan tevredenheidsonderzoeken
bij studenten, medewerkers en leer-
bedrijven wordt verplicht;
beroep doen op extra bijlessen. Overleg
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013
over de landelijke examinering vindt plaats
• een nieuw toezichtkader waarbij scholen
nog geen besluit genomen over het verkorten
in vakgroepvergaderingen die schoolbreed
die goed presteren minder controle krijgen;
van de opleidingsduur van de niveau 4-
plaatsvinden. Bij de centrale examens heb-
• een vereenvoudiging van de kwalificatie-
opleidingen. In diverse klankbordgroepen is
ben de studenten goede resultaten behaald.
structuur, ook de manier waarop de
gesproken over de relatie tussen de invoe-
kwalificatiedossiers tot stand komen
ring van de nieuwe kwalificatiedossiers, de
In het kader van de macrodoelmatigheid
verandert.
intensivering van begeleide onderwijstijd en
is er constructief bestuurlijk overleg met
jaarverslag 2013 | 18
Beleid, strategie en uitvoering
2.3 ONTWIKKELINGEN
2.4 KWALITEITSBORGING
andere mbo-instellingen in de regio over
De creatieve industrie en dan met name de
In het Handboek Kwaliteitsborging staat het
het opleidingsaanbod en de concentratie
grafimediabranche, heeft nog steeds last van
systeem voor kwaliteitsborging beschreven,
van opleidingen die overeenkomen met het
de economische crisis. Het aantal grafimedia-
inclusief de daarbij behorende instrumenten
opleidingsaanbod van het Grafisch Lyceum
bedrijven daalt evenals het aantal werknemers
en een agenda. Dit handboek is gekoppeld
Utrecht. In 2013 zijn bestuurlijke gesprekken
binnen deze bedrijven. Daarnaast is de crea-
aan het Strategisch Beleidsplan 2008-2012
gevoerd met de andere mbo-instellingen met
tieve industrie in opkomst.
van het Grafisch Lyceum Utrecht, het actieplan ‘Maak het verschil’ en het toezichtkader
betrekking tot het wel of niet uitbreiden van
de opleiding Gaming in de regio Utrecht. Met
Veel ondernemers in de creatieve sector
van de onderwijsinspectie. Het handboek is
name de relatie met ROC Midden Nederland
werken als zelfstandig professional (zzp’er).
in 2013 geüpdatet evenals de kwaliteitsa-
is constructief. De afspraken die gemaakt
Het Grafisch Lyceum Utrecht besteedt steeds
genda.
worden over het opleidingsaanbod worden
meer aandacht aan het ontwikkelen van de
door beide scholen nagekomen.
ondernemersvaardigheden van studenten
Met name de rol van de teams binnen kwa-
zodat zij toegerust zijn om na hun opleiding
liteitsborging kreeg veel aandacht. In de
de eventuele stap naar zelfstandig onder-
teams moet kwaliteitsgerichts handelen ge-
nemerschap te zetten.
meengoed zijn. Kwaliteitsborging bestaat uit
sturen, beoordelen, verbeteren en verankeren
Het arbeidsmarktperspectief voor studenten
met daarnaast dialoog en verantwoording.
van het Grafisch Lyceum Utrecht is redelijk.
De teams hebben de teamplannen zelf geva-
De creatieve industrie is door de overheid
lueerd en hebben verbeterpunten geformu-
aangemerkt als groeisector en biedt vol-
leerd aan de hand van het toezichtkader van
doende kansen voor met name ondernemende
de onderwijsinspectie. Ook is er per team
studenten.
een analyse gemaakt van het rendement, hoe
dit tot stand gekomen is en welke factoren
het rendement kunnen beïnvloeden.
In 2013 hebben de teams hun teamplannen
geactualiseerd op basis van de doelstellingen
in het actieplan ‘Maak het verschil’ en de
jaarverslag 2013 | 19
Beleid, strategie en uitvoering
SEAD HAFIZOVIC EN ACHOUR
ZEDDI, TOEZICHTHOUDERS VAN HET
GRAFISCH LYCEUM UTRECHT:
2.5 KLACHTENAFHANDELING EN
VERTROUWENSPERSOON
'Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft veiligheid
hoog in het vaandel staan. Wij willen dat
uitkomsten van diverse kwaliteitszorginstru-
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een toe-
studenten, medewerkers en bezoekers zich
menten zoals het klassenvertegenwoordigers-
gankelijke klachtenprocedure, die gericht is
veilig voelen bij ons en dat er een prettige
overleg, lesobservaties, evaluaties van les-
op studenten, opvoeders en leerbedrijven.
sfeer heerst. Dat geldt ook voor X11 waar we
sen en onderwijsinhoud, de MBO-kaart en
Het klachtenformulier en het klachtenregle-
Het Gebouw mee delen en waarvoor we ook
tevredenheidsonderzoeken onder studenten,
ment staan op de website en op studenten-
werken. Persoonlijk contact is erg belang-
stagebedrijven en medewerkers.
intranet. De klachtenprocedure is ook opge-
rijk bij het handhaven van de veiligheid.
nomen in het Studentenstatuut. In 2013 heeft
En duidelijkheid. We trekken één lijn voor
In 2013 vond een audit plaats op examine-
de klachtencoördinator vier klachten in be-
iedereen en pakken problemen direct bij de
ring. Meer hierover leest u in paragraaf 3.4
handeling genomen. Alle klachten zijn intern
kop. Daarnaast hebben we een uitgebreid
'Examinering' op pagina 26. De audits op het
in goed overleg opgelost zonder de externe
camerasysteem. Stagiaires van de opleiding
gebied van onderwijs, proces en kwaliteits-
geschillencommissie in te hoeven schakelen.
Beveiliging van het ROC van Amsterdam on-
borging vonden in januari 2014 plaats.
dersteunen ons bij ons werk. In 2013 liepen
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft twee ver-
er twaalf studenten stage.
trouwenspersonen, een man en een vrouw.
Tijdens de introductie hielden we voor alle
Bij hen kunnen studenten en medewerkers
eerstejaarsstudenten een praatje waarin we
terecht als zij geconfronteerd zijn met grens-
de huisregels uitlegden en vertelden over de
overschrijdend gedrag of daar vragen over
veiligheid binnen en buiten de school. Bij
hebben. De vertrouwenspersonen hebben in
verschillende teams hebben we de huisregels
2013 gesprekken gevoerd met dertien stu-
opgefrist voor de oudere studenten. Door
denten, zeven medewerkers, één teamleider
deze voorlichting is er nauwelijks overlast
en drie keer met de ouders van een student.
omdat studenten weten op welk gedrag wij
Geen van de gesprekken heeft geleid tot een
hen kunnen aanspreken.
officiële klacht. Studenten en medewerkers
We werken samen met de wijkagent en andere
weten de weg naar de vertrouwenspersonen
gemeentelijke instanties om de veiligheid
steeds gemakkelijker te vinden. Het gaat
te vergroten. De wijkagent komt wekelijks
vaak om advies over hoe om te gaan met
langs. Daarnaast hebben we goede contacten
een bepaalde situatie.
met de bewoners en de ondernemers in de
wijk. Een goede verstandhouding is de basis
voor veiligheid.'
jaarverslag 2013 | 20
Beleid, strategie en uitvoering
2.6 HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN
2.7 ICT
Het Grafisch Lyceum Utrecht deelt het
Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt studenten
Computer- en informatietechnologie is voor
schoolgebouw met vmbo-school X11 School
en medewerkers een veilige leeromgeving.
een school als het Grafisch Lyceum Utrecht
voor Grafimedia. Op het gebied van huis-
Dat is een kernwaarde van de school. De
enorm belangrijk omdat het alle facetten
vesting werken beide scholen samen in de
open toegang draagt bij aan de sfeer van
van de school raakt. Het onderhoud van het
Vereniging Van Eigenaren (VVE). In 2013
veiligheid die duidelijk aanwezig is. Dat is
netwerk, de helpdesk voor medewerkers en
hebben de plannen voor een herindeling van
onder andere te danken aan de gezamen-
studenten en het in stand houden van het
het schoolgebouw in combinatie met een
lijke inspanning van de medewerkers van
digitale dataverkeer zijn voor de medewer-
uitgebreide verbouwing vorm gekregen.
de facilitaire dienst en de toezichthouders.
kers van de afdeling ICT dagelijks terugke-
Zij zijn op een ontspannen manier duidelijk
rende werkzaamheden. Daarnaast heeft de
Als tijdelijke oplossing voor de capaciteits-
aanwezig en weten door preventief optreden
afdeling in het verslagjaar een aantal projec-
problemen heeft het Grafisch Lyceum
de veiligheid effectief te handhaven. Per
ten gelanceerd.
Utrecht twee verdiepingen gehuurd aan
semester biedt het Grafisch Lyceum Utrecht
de Lomanlaan in Utrecht. Sinds de start
twee stagiaires van de opleiding Veiligheid
In de zomer van 2013 heeft de afdeling ICT
van het schooljaar 2013-2014 zijn hier de
van het ROC van Amsterdam een stageplek.
een nieuwe printomgeving ingevoerd. De
opleidingen Gaming gehuisvest. Ook is op
nieuwe printomgeving is erop gericht het
deze locatie een permanent examenlokaal
In 2013 heeft de facilitaire dienst een vervolg
printen in het onderwijs te vereenvoudigen
ingericht waar de landelijke examens voor
gegeven aan een planmatige aanpak van de
en tegelijk het aantal printjes te reduceren.
taal en rekenen en de schoolexamens
arbeidsomstandigheden. Het arbo-beleidsplan,
Op de laptop van studenten en medewer-
afgenomen kunnen worden. Voorlopig zal
het bedrijfsnoodplan, de Risico Inventarisatie
kers staat één printer geïnstalleerd. Met een
deze locatie twee jaar in gebruik blijven. De
en Evaluatie (RIE) en het daaraan gekoppelde
schoolpas kan bij willekeurig elke printer
nieuwe locatie is met eenvoudige middelen
plan van aanpak zijn geactualiseerd. Het doel
het printje opgehaald worden. Het aantal
geschikt gemaakt voor onderwijs en heeft
is de veiligheid te waarborgen voor studenten,
printers in de lokalen is gereduceerd en er
een passende uitstraling gekregen. Studen-
medewerkers en bezoekers. In 2013 zijn 17
zijn enkele hoogvolume centrale printers in
ten en docenten voelden zich al snel thuis.
bhv-diploma's behaald door medewerkers die
publieke ruimten geplaatst waarop ook in
Hiermee heeft het Grafisch Lyceum Utrecht
de beide delen van de cursus BedrijfsHulpVer-
kleur geprint kan worden. In totaal zijn er
sinds lange tijd weer meerdere locaties.
lener hebben voltooid. Het Grafisch Lyceum
negen hoogvolume kleurenprinters en 20
De druk op het rooster is met de huur van
Utrecht voldoet aan de wettelijke eisen op het
zwartwitprinters beschikbaar die allen ook
de lokalen aan de Lomanlaan aanmerkelijk
gebied van veiligheid en gebouwenbeheer.
op A3 formaat kunnen printen.
verminderd.
De school wordt binnen de gemeente Utrecht
vaak als goed voorbeeld voor andere scholen
genoemd.
jaarverslag 2013 | 21
Beleid, strategie en uitvoering
2.8 COMMUNICATIE
Tussen de locatie Lomanlaan en de hoofdlo-
Werken aan een goede informatievoorziening
in 2013 ook weer samen met de andere
catie aan de Vondellaan is een glasvezel-
voor interne en externe stakeholders over
creatieve mbo-vakscholen. In oktober en
verbinding aangelegd waarmee de studenten
de organisatie is een belangrijke taak voor
november organiseerden het Grafisch Lyceum
en medewerkers op de Lomanlaan onge-
de afdeling communicatie. Daarvoor heeft
Utrecht, Mediacollege Amsterdam, Grafisch
hinderd gebruik kunnen maken van de
de afdeling een brede range aan communi-
Lyceum Rotterdam, Cibap, SintLucas, Nimeto
internetverbinding, de servers en de telefoon-
catiemiddelen ontwikkeld. Naast de traditio-
en het Hout- en Meubileringscollege voor
centrale van het Grafisch Lyceum Utrecht.
nele middelen zoals de website, intranet en
de vijfde maal op rij drie landelijke bijeen-
De glasvezelverbinding tussen de twee
gedrukte communicatiemiddelen zijn we in
komsten voor decanen en docenten in de
locaties is een Gigabit-verbinding. Ook voor
2013 gestart met het structureel inzetten van
creatieve vakken onder de noemer Creatief
het examenlokaal van het Grafisch Lyceum
social media om contacten te initiëren en
Alternatief. Het doel is de gezamenlijke zicht-
Utrecht, dat op de Lomanlaan is gevestigd,
nieuws te verspreiden.
baarheid te vergroten en te laten zien dat
heeft de afdeling ICT de benodigde technische
faciliteiten beschikbaar gesteld.
een zelfstandige vmbo-vakschool de beste
Om toekomstige studenten een goed beeld
keus is voor leerlingen met ambities voor
van de opleidingen te geven, nemen voor-
een creatief beroep.
In 2013 is de het presentiesysteem IcarisE
lichters van het Grafisch Lyceum Utrecht deel
aangepast naar een nieuwe webomgeving
aan beroepen- en scholingsmarkten van
die storingsvrij op Apple-systemen moet
vo-scholen in de hele regio Midden-
werken. Tegelijk zijn diverse wensen vanuit
Nederland. In 2013 was het Grafisch Lyceum
de teams in de nieuwe applicatie verwerkt
Utrecht aanwezig op 35 voorlichtingen.
en is de webgebaseerde module voor het
maken van rapportages en VSV-koppelingen
De band met vo-scholen in de regio is goed
verbeterd.
en de decanen en docenten in de creatieve
vakken weten steeds beter de weg naar het
Grafisch Lyceum Utrecht te vinden. In het verstevigen van de contacten met toeleverende
scholen werkte het Grafisch Lyceum Utrecht
jaarverslag 2013 | 22
HOOFDSTUK 3 | ONDERWIJS
jaarverslag 2013 | 23
Onderwijs
PAUL HAGEMAN, COÖRDINATOR VAN HET PROJECT ‘WIJ ZIJN DE WIJK’
EN DOCENT GRAFISCHE VORMGEVING:
‘Ruim 470 studenten van de eerste drie
houder van Utrecht, een bedrag van 12.000
leerjaren van de opleiding Grafische Vorm-
euro beschikbaar voor het maken van een
Het bedrijfsleven levert belangrijke input voor
geving werkten in mei 2013 drie weken lang
boek met wijkportretten.
de inhoud van de opleidingen van het Gra-
aan zeventig opdrachten van bewoners en
fisch Lyceum Utrecht. Dit gebeurt met name
ondernemers uit de Utrechtse Rivierenwijk en
Het mooie van ‘Wij zijn de Wijk’ is dat het
in de beroepenveldcommissies die ieder op-
Dichterswijk voor het project ‘Wij zijn de Wijk’.
een sociale en maatschappelijke waarde heeft
leidingsteam heeft. De teams proberen met
We wilden als school de verbinding aangaan
voor de wijk en een beroepsgeoriënteerde
levensechte opdrachten te werken waar dat
met de wijk zodat mensen en organisaties uit
waarde voor de studenten. Vanwege het
past in het curriculum. Een voorbeeld hiervan
de buurt elkaar leren kennen. Met welzijnsor-
enthousiasme in de wijk organiseren we het
is het project 'Het Bureau', van de opleidingen
ganisatie Doenja, de Ondernemersvereniging
project in 2014 nogmaals.
Interactieve Vormgeving, Animatie/audio-
Rivierenwijk en zzp-vereniging DIRK zijn we
visuele Vormgeving en Mediadeveloper, waar
om tafel gaan zitten. Zij hebben hun achter-
Tweedejaarsstudent Jesse van Schijndel
tweede- en derdejaarsstudenten werken aan
ban geïnformeerd over dit project. Zo zijn we
werkte met een groep van veertien studen-
opdrachten van externe opdrachtgevers zoals
aan opdrachten gekomen.
ten aan een muurschildering voor de Sint
3.1 BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
zzp'ers, bedrijven en non-profitorganisaties.
Gertrudiskerk. “Het werk moest een religieuze
Als afsluiting organiseerden studenten een
betekenis hebben. Daarom bedachten we een
In mei 2013 vond voor de eerste maal het
grote eindpresentatie in de Sint Gertrudiskerk
boek dat uitwaaiert met op iedere ‘pagina’
project ‘Wij zijn de Wijk’ plaats voor studen-
die zeer gewaardeerd werd door de buurtbe-
een tekening. Hierdoor kon iedere student zijn
ten van de opleiding Grafische Vormgeving.
woners en de deelnemende organisaties. Bij
eigen werk plaatsen en konden we samen een
Zij werkten in opdracht van buurtbewoners,
de eindpresentatie stelde Mirjam de Rijk, wet-
alternatief bijbelverhaal maken.
ondernemers en verenigingen in de Utrechtse
Rivieren- en Dichterswijk.’ Vanwege het grote
succes wordt dit project in 2014 herhaald.
jaarverslag 2013 | 24
Onderwijs Organisatie en beleid
3.2 ONDERWIJSVERNIEUWING EN -ONTWIKKELING
3.3 BEROEPSPRAKTIJKVORMING
In 2013 is de herziening van de opleidingscur-
Door de invoering van de centrale examine-
De economische crisis is van invloed op het
ricula en de aanpassing van het lesmateriaal
ring van Nederlands, Engels en rekenen in het
aantal stageplaatsen. Enerzijds neemt het
aan de nieuwe kwalificatiedossiers gestart.
schooljaar 2013-2014 is de onderwijstijd voor
aantal stageplaatsen af door de sluiting van
Een aantal teams werkt onder begeleiding
deze vakken geïntensiveerd. Twee teamleiders
bedrijven, met name in de grafimediasector.
van een extern bureau verder aan de dooront-
sturen de vakgroepen aan die horizontaal
Anderzijds neemt het aanbod toe door de
wikkeling van de curricula en een naadloze
over de teams zijn aangesteld voor deze
groeiende creatieve industrie en de vervan-
aansluiting op de kwalificatiedossiers.
avo-vakken.
ging van betaalde krachten door stagiaires.
Bureau BedrijfsContacten, het stagebureau
In 2012 is de driejarige opleiding Medewer-
Om aan te kunnen sluiten bij de verwach-
van het Grafisch Lyceum Utrecht, zorgt voor
ker Marketing en Communicatie gestart. Het
tingen van de studenten, de nieuwste tech-
de juiste match tussen student en stagebe-
aantal aanmeldingen voor het schooljaar
nologische ontwikkelingen en de behoeften
drijf en houdt zicht op de stagebedrijven. Om
2013-2014 was voldoende om deze opleiding
van bedrijven in de creatieve industrie heeft
de matching tussen student en stagebedrijf
levensvatbaar te maken. Het team heeft hard
het Grafisch Lyceum Utrecht in 2013 een start
te optimaliseren, is de module voor relatiebe-
gewerkt aan de ontwikkeling van een aan-
gemaakt met het formuleren van een nieuwe
heer in het studentvolgsysteem Trajectplanner
sprekend lesprogramma. Het curriculum voor
onderwijsvisie voor de periode 2014-2018.
vernieuwd.
de leerjaren 2 en 3 is in het verslagjaar volop
in ontwikkeling.
In 2013 sloot Bureau BedrijfsContacten zo’n
1150 stagecontracten af. De medewerkers zijn
erin geslaagd om voor iedere student een
geschikte stageplaats te vinden. Alle stageboeken zijn aangepast aan de vernieuwde
kwalificatiedossiers.
Aandachtspunten zijn Gaming en DTP-niveau
2. Het aantal stageplaatsen voor studenten
van beide opleidingen is beperkt. De relatief
jonge game-industrie kent nog weinig stageplaatsen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft
een eigen leerbedrijf in Dutch Game Garden,
jaarverslag 2013 | 25
Onderwijs
3.4 EXAMINERING
een bedrijfsverzamelgebouw voor game-
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een Examen-
In 2013 heeft de Examencommissie het
bedrijven in het centrum van Utrecht, waar-
commissie onder leiding van een voorzitter
besluit genomen om zowel de instellings-
door gaming-studenten in direct contact
die geen binding met één of meer specifieke
examens als de Centraal Ontwikkelde
staan met de game-industrie. DTP-studenten
opleidingen heeft. Alle opleidingsniveaus van
Examens (COE) niet binnen de teams af te
kunnen terecht in de eigen leerbedrijven
het Grafisch Lyceum Utrecht worden in de
nemen, maar centraal. Op de locatie Loman-
Studio S2B en S2B discover! dat in 2012 zijn
commissie vertegenwoordigd. Een extern lid
laan is daarvoor een examenlokaal ingericht.
deuren opende in Amersfoort.
vertegenwoordigt het beroepenveld.
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft voor het
afnemen van de instellingsexamens gekozen
De eerste lichting studenten van de oplei-
In september 2013 heeft het College van
voor de Toolkit Onderwijs Arbeidsmarkt (TOA)
ding Medewerker Marketing en Communicatie
Bestuur een audit laten uitvoeren naar de
van Bureau ICE. Dit is een digitaal toets-
(MC) gaat in 2014 op stage. Ter voorberei-
kwaliteit en de procedures van de examens en
systeem voor het meten van onder andere
ding daarop is Bureau BedrijfsContacten in
de examinering. Kwaliteitsbewustzijn van de
taalvaardigheid en rekenvaardigheid.
2013 begonnen met relatiebeheer en het op-
examinering is een speerpunt voor de Examen-
De Onderwijsinspectie heeft dit examen-
bouwen van een bestand stagebedrijven in
commissie. De bevindingen van deze interne
instrument goedgekeurd.
de marketing- en communicatiebranche.
audit hebben geleid tot een verbeterplan dat
in 2014 uitgevoerd zal worden. In het verbeter-
De pilot Centraal Ontwikkelde Examens voor
Een van de punten uit het actieplan ‘Focus
plan is ook een scholingsplan opgenomen om
Nederlandse taal en rekenen op referentie-
op vakmanschap 2011-2015’ is de intensi-
de deskundigheid van de examenfuctionarissen
niveau 2F en 3F is in 2013 afgerond. Het
vering van het onderwijs en verkorting van
verder te ontwikkelen en op een hoger plan te
College van Examens was zeer onder de
de opleidingsduur. In 2013 had dit actiepunt
brengen.
indruk van de organisatie van de examens.
Het Grafisch Lyceum Utrecht nam op verzoek
geen gevolgen voor de duur en omvang van
de beroepspraktijkvorming. In de nabije toe-
In 2013 is de examencommissie verder gegaan
van het College van Examens in het verslag-
komst kan dit echter wel het geval zijn. Dat
met de aanpassing van het handboek exami-
jaar deel aan de landelijke ‘Resonansgroep
wordt momenteel onderzocht.
nering. Daarbij wordt de structuur van de
CES’. CES staat voor Computer Examen
procesarchitectuur examinering gevolgd voor
Systeem, de opvolger van het CITO Examen-
de kwaliteitsborging van de examinering.
systeem. De uitkomst van deze pilot is een
In 2014 zal dit proces zijn afgerond.
wisseling van de examensoftware naar
FACET. Het Grafisch Lyceum Utrecht speelt
daar een voortrekkersrol in.
jaarverslag 2013 | 26
Onderwijs
Beleid
3.5 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
3.6 STUDIELOOPBAAN- EN ADVIESCENTRUM
De studieloopbaanbegeleiding is verankerd
Het Studieloopbaan- en Adviescentrum (SAC)
gewenst gedrag vertonen. Een gebrek
binnen de teams. De rollen, taken en verant-
ondersteunt studenten bij hun studieloop-
aan plannings- en organisatievaardigheden
woordelijkheden van de studieloopbaanbege-
baan en adviseert de onderwijsteams over
is vaak een oorzaak voor dit gedrag.
leiders zijn voor iedereen bekend. Zij begelei-
de pedagogisch-didactische benadering. Het
Deze studenten worden in een groep hierop
den het leerproces van de student gedurende
SAC voert de centrale regie over de interne
gecoacht.
zijn gehele opleiding en volgen de ontwikke-
zorgstructuur en zorgroute en is zodanig ook
ling van zijn studieloopbaan. Bij problemen
betrokken bij de intake.
Om de deskundigheid van de studieloop-
die het functioneren van de student in de
Vooruitlopend op de Wet passend onderwijs,
baanbegeleiders te bevorderen, heeft het
weg staan, zijn de studieloopbaanbegeleiders
die in 2014 ingaat, is de intake in 2013 aan-
SAC een leergang Studieloopbaanbegeleiding
het eerste aanspreekpunt.
gepast. Als blijkt dat een aankomend student
ontwikkeld. Deze leergang is gericht op het
extra ondersteuning nodig heeft, wordt in een
versterken van de pedagogische vaardig-
In 2013 heeft het externe bureau Match4
tweede intakegesprek door een SAC-mede-
heden. Ook vond er in 2013 een studiedag
Onderwijs het curriculum van studieloopbaan-
werker bekeken welke ondersteuning nodig
plaats voor de SAC-medewerkers binnen de
begeleiding herschreven en aangepast aan de
is en of het Grafisch Lyceum Utrecht die kan
teams. De thema’s die aan de orde kwamen,
kwalificatiedossiers. Door de koppeling aan
bieden.
waren passend onderwijs, ondersteuningsprofielen en leren van elkaar expertise.
het kwalificatiedossier, is verantwoording over
het curriculum eenvoudiger geworden. Daar-
In samenwerking met de faculteit Gedrag en
naast is er voor ieder leerjaar een programma
Maatschappij van de Hogeschool Arnhem
Het SAC bestaat uit negen medewerkers uit
studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. Vanaf
Nijmegen (HAN) is het SAC in 2013 een pilot
de onderwijsteams, twee coördinatoren en
september 2013 wordt het nieuwe programma
zelfmanagement gestart en een pilot zelfma-
een medewerker die zich bezighoudt met
aangeboden.
nagement voor groepen. Studenten van de
studiekeuze en heroriëntatie. Een aantal
HAN begeleiden studenten van het Grafisch
SAC-medewerkers hebben een specialisatie
De studieloopbaanbegeleiding start bij de in-
Lyceum Utrecht met autisme in het plannen,
op een specifiek onderwerp. De medewerker
take. De intakemodule is in 2013 geïntegreerd
organiseren en overzicht houden op hun op-
met dyslexie als specialisatie, is in septem-
in Trajectplanner, het studentvolgsysteem.
leiding. Deze pilot zal in 2014 gecontinueerd
ber 2013 begonnen met het implementeren
Hierdoor is voor docenten en de studieloop-
worden.
van het dyslexie-beleid van het Grafisch Ly-
baanbegeleider inzichtelijk welke ondersteu-
In de pilot zelfmanagement in groepen bege-
ceum Utrecht in de organisatie. Ongeveer 10
nigs- en onderwijsbehoefte iedere student
leiden studenten van de HAN studenten van
procent van de studenten van het Grafisch
heeft.
het Grafisch Lyceum Utrecht die in de les on-
Lyceum Utrecht heeft een dyslexieverklaring.
jaarverslag 2013 | 27
Onderwijs
3.7 TERUGDRINGEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV)
Het Grafisch Lyceum Utrecht ondertekende
medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een goede
in 2013 het landelijk vsv-convenant van het
weten waar ze op moeten letten om uitval
samenwerking met het RMC en de afdeling
ministerie van Onderwijs. Scholen, gemeen-
en verzuim te voorkomen en zijn zich bewust
Leerlingzaken van de gemeente Utrecht.
ten en het ministerie van Onderwijs zetten
van de prestatieafspraken in het convenant.
Alle eerstejaarsstudenten krijgen in de klas
zich gezamenlijk in om landelijk het aantal
Geen student verlaat het Grafisch Lyceum
voorlichting van leerplichtambtenaren over
voortijdig schoolverlaters te verminderen naar
Utrecht zonder dat de studieloopbaanbege-
leerplicht, kwalificatieplicht en de gevolgen
maximaal 25.000 in 2016.
leider, de teamleider, het Studieloopbaan- en
van spijbelen.
In het convenant staat de prestatieafspraak
Adviescentrum (SAC), de leerplichtambtenaar,
In 2013 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht
dat de uitval voor studenten van niveau 3 en
het RMC én de ouders of verzorgers daarvan
Plus MBO-gelden tot zijn beschikking gekre-
4 niet meer dan 4,25 procent mag bedragen
op de hoogte zijn gesteld. Ook als de student
gen. Deze subsidie van het ministerie van
per instelling. Voor studenten van niveau 2
ouder is dan achttien jaar worden de ouders
Onderwijs is bedoeld voor de begeleiding
ligt het percentage op 13,5 procent.
en verzorgers bij het proces betrokken, tenzij
van studenten met meervoudige problema-
Het Grafisch Lyceum Utrecht voldeed in 2013
er grote bezwaren zijn.
tiek bij hun studieloopbaan om voortijdig
met een percentage van 4,3 net niet aan de
schoolverlaten onder deze kwetsbare groep
prestatieafspraak voor niveau 3 en 4. Met een
Studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht
percentage van 3,8 voldeed de school ruim
die een verkeerde studie- of beroepskeuze
aan de prestatieafspraak voor niveau 2.
hebben gemaakt, kunnen een heroriënte-
Het Grafisch Lyceum Utrecht deed in 2013
jongeren te voorkomen.
ringstraject volgen. Het SAC verzorgt dit tra-
mee aan een regionale monitoring voortij-
Het protocol voortijdig schoolverlaten dat in
ject waarin studenten zich kunnen oriënteren
dig schoolverlaten door het Kenniscentrum
2012 in de teams is geïmplementeerd, is in
op een nieuwe opleiding- of beroepskeuze.
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te
het verslagjaar verder aangescherpt. Voortij-
De student blijft onder de verantwoordelijk-
Nijmegen. KBA bekeek de instroom van
dige schooluitval en verzuim staan vast op
heid staan van het team van zijn opleiding.
mbo-instellingen in Utrecht op het gebied
de agenda in alle teamvergaderingen en de
In 2013 namen 70 studenten deel aan het
van extra begeleiding, maatregelen om uitval
managementrapportage geeft inzicht in de
heroriëntatietraject. Daarvan is 74 procent
te voorkomen en de uitstroom. De resultaten
uitstroom en voortijdige schooluitval. Alle
herplaatst bij een andere opleiding binnen of
van dit onderzoek zijn in 2014 bekend.
buiten het Grafisch Lyceum Utrecht.
jaarverslag 2013 | 28
Onderwijs
Beleid, strategie en uitvoering
3.8 I NTAKEPROCEDURE EN
TOEGANKELIJKHEID
Omdat de overstap van vmbo naar mbo voor
in het mbo zitting hebben. Zij proberen ge-
In 2013 is de start van de periode waarin de
sommige studenten groot is met als risico
zamenlijk de overgang van vmbo naar mbo
intake plaatsvindt verschoven van december
voortijdig schooluitval, neemt het Grafisch
zo klein mogelijk te maken zodat studenten
naar november gezien het grote aantal aan-
Lyceum Utrecht deel aan een overleggroep
soepel kunnen overstappen.
meldingen aan het begin van het schooljaar.
waarin docenten van het vmbo en docenten
Aankomende studenten kunnen zich digitaal
aanmelden via de website van het Grafisch
VERZUIM-APP APPSENT
Lyceum Utrecht wat zij in groten getale doen.
In 2012 zijn al flinke stappen gezet bij het
Op 21 maart 2013, de Dag van de Leerplicht, lanceerde het Grafisch Lyceum Utrecht
verbeteren van de intakeprocedure door
de verzuim-app AppSent. De Utrechtse wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp,
een snellere, adequatere en persoonlijke
was hierbij aanwezig. Drie studenten van de opleiding Mediadeveloper hebben deze
procedure in te voeren. In 2013 is het SAC
app ontwikkeld in opdracht van de afdeling leerlingzaken van de gemeente Utrecht.
daarmee verder gegaan.
Medewerkers van de gemeente, decanen, docenten maar ook ouders en studenten
kunnen via AppSent eenvoudig de wet- en regelgeving rond verzuim en schoolverlaten
Het draaiboek voor de intakeprocedure - van
raadplegen. De wethouder was erg enthousiast over de app, evenals Slaus van Dam,
aanmelding tot advies - is verder aange-
hoofd van de afdeling leerlingzaken van de gemeente Utrecht. Ingrado, de landelijke
scherpt en de focus ligt met name op de
brancheorganisatie voor leerplicht en RMC, vond AppSent een prachtig initiatief. Zij
motivatie van de studenten in spe en het in
hadden belangstelling voor het ontwikkelen van een landelijke verzuimapp en willen
kaart brengen van hun onderwijsbehoefte of
het Grafisch Lyceum Utrecht daarbij betrekken.
ondersteuningsbehoefte. In 2013 komen de
aanmeldingsformulieren rechtstreeks binnen
in Trajectplanner, waardoor de intake volledig
geïntegreerd is in dit studentvolgsysteem.
Voor docenten en studieloopbaanbegeleiders is nu inzichtelijk welke studenten een
extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte
hebben.
jaarverslag 2013 | 29
Onderwijsen beleid
Organisatie
Studenten met een ondersteuningsvraag of
der vroegtijdig ingrijpen. Dit vergroot de grip
Uit de enquête komen ook verbeterpunten
een leerlinggebonden financiering krijgen
op het proces en de sturing vanuit de teams.
naar voren. Tien procent van de aankomende
een tweede intakegesprek om in passend
De intakeprocedure neemt maximaal drie we-
studenten doet er lang over om het door-
onderwijs te kunnen voorzien. Wanneer daar
ken in beslag. Na het intakegesprek krijgen
stroomdossier compleet te krijgen; 73 pro-
sprake van is, zal binnen het betreffende
de kandidaten binnen een week schriftelijk
cent geeft aan niet door het voorafgaande
team gekeken worden of de gevraagde on-
het advies toegestuurd.
onderwijs geholpen te zijn bij de voorberei-
dersteuning ook daadwerkelijk geboden kan
ding op het intakegesprek. Verder blijkt dat
worden. Op het moment dat een student met
In augustus 2013 ontvingen alle aanmelders
het doorstroomdossier niet altijd ter sprake
een extra onderwijsbehoefte aangenomen
van het schooljaar 2012-2013 een enquête
komt tijdens het intakegesprek en dat de
wordt, start het begeleidingstraject.
om de intakeprocedure te evalueren. De
resultaten van de capaciteiten- en persoon-
In verband met de centrale examinering
vragenlijst is ingevuld door 191 responden-
lijkheidstest niet altijd besproken worden.
van Nederlands en rekenen in schooljaar
ten die vragen beantwoordden over hun
Het SAC heeft binnen de regiegroep De
2015/2016 wordt tijdens de intake ook geke-
bevindingen tijdens het hele proces, vooraf,
Overstap, die zich op regionaal niveau bezig-
ken naar het niveau van deze twee vakken.
tijdens en na de intake.
houdt met de overstap van het voortgezet
Studenten die niet voldoen aan referentie-
Over het algemeen blijken de respondenten
onderwijs naar het mbo, de verbeterpunten
niveaus 2F voor Nederlands en rekenen,
tevreden over de aanmeldings- en intakepro-
voorgelegd. Naar aanleiding daarvan is het
krijgen extra ondersteuning.
cedure. De open dagen, de bereikbaarheid
doorstroomdossier verbeterd en vanaf 1 ja-
van de school, de website, de persoonlijke
nuari 2014 geëffectueerd waardoor de warme
Nieuw in de procedure is dat de aanmelders
ontvangst voor de capaciteitentest en het
overdracht meer aandacht krijgt.
pas een uitnodiging voor een intakegesprek
intakegesprek werden als goed beoordeeld.
krijgen als ze hun doorstroomdossier en
hun motivatiebrief via Trajectplanner hebben
ingeleverd. Ook nieuw is het uitgangspunt
dat de teams de intake nauwkeurig gaan
monitoren en afzetten tegen de prognose.
Als dit uit elkaar gaat lopen, kan de teamlei-
jaarverslag 2013 | 30
Onderwijs
3.9
STUDENTENTEVREDENHEID
De studenttevredenheid wordt gemeten aan de
is duidelijker voor studenten welke lesmateria-
hebben afgesproken dat zij aan hun studenten
hand van de tweejaarlijkse JOB-monitor en de
len ze wanneer moeten gebruiken.
terugkoppelen wat er met de informatie van
de studieloopbaanbegeleider gedaan wordt.
evaluaties van lessen, projecten, cursussen en
trainingen.
De evaluaties van lessen, projecten, cursussen
De JOB-monitor, een onderzoek van de Jon-
en trainingen hebben in 2013 meer aandacht
In juni 2014 presenteerde de JongerenOrgani-
gerenOrganisatie Beroepsonderwijs naar de
gekregen binnen de teams waardoor er strikter
satie Beroepsonderwijs de resultaten van de
studenttevredenheid vond in 2012 plaats. De
gemonitord wordt. Een lichte verbetering van
JOB-monitor 2014. Uit de voorlopige cijfers
aandachtspunten die naar voren kwamen uit
de pedagogisch-didactische vaardigheden van
blijkt dat de verbeterplannen in 2013 hun
dit onderzoek zijn opgenomen in de teamplan-
docenten is daardoor zichtbaar geworden.
effect hebben gehad. Studenten waarderen de
nen voor het schooljaar 2013-2014. Zo worden
Ook is er meer aandacht voor de studieloop-
school met gemiddeld een 7,4 de opleiding
de roosterwijzigingen op tijd doorgegeven en
baanbegeleiding binnen de teams. Alle teams
krijgt gemiddeld een 7,3.
JOB-Monitor
Rapportcijfers op een 10-puntsschaal:
Rapportcijfer opleiding
Rapportcijfer instelling
GLU landelijk 2012 2012 GLU landelijk
2010 2010 GLU
2008
7,2
7,0
6,9
6,4
7,1
6,9
6,9
6,4
6,8
6,3
Oordelen op een 5-puntsschaal:
Lessen/programma
Toetsing
Keuze/loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Competenties
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
School en studie
3,3
3,7
2,9
3,5
3,7
3,5
3,7
4,0
3,4
3,1
3,7
3,4
3,5
3,4
3,8
3,0
3,5
3,6
3,6
3,8
3,8
3,3
3,1
3,5
3,2
3,3
3,2
3,6
2,8
3,4
3,7
3,6
3,8
4,0
3,3
3,1
3,4
3,3
3,4
3,3
3,7
3,1
3,5
3,7
3,7
3,8
3,8
3,3
3,1
3,4
3,2
3,3
2,9
3,3
2,7
3,4
3,5
3,3
3,7
3,3
2,8
2,8
2,9
3,3
JOB-Monitor 2012
De basis voor de cijfers in de tabel vormt
de JOB-monitor 2012. De enquête is door
1.125 studenten van het Grafisch Lyceum
Utrecht ingevuld. In de eerste kolom staan
de clusterscores van het Grafisch Lyceum
Utrecht vermeld. In de tweede kolom kunnen
we deze scores vergelijken met het landelijk
gemiddelde. De derde en vierde kolom laten
de cijfers zien van de enquête die JOB in
2010 uitvoerde. De laatste kolom toont de
resultaten van 2008, het onderzoek ODIN5.
jaarverslag 2013 | 31
Onderwijs
3.10 BEROEPSKOLOM
Met een klein aantal toeleverende vmbo-
Alle mbo-scholen spannen zich in om met bege-
scholen maakt het Grafisch Lyceum Utrecht
leidings- en ombuiggesprekken gediplomeerde
concrete afspraken over de aanmelding en
mbo’ers door te laten studeren en te stimuleren
intake. Voor leerlingen van deze zogenoem-
te kiezen voor een studie met arbeidsmarktper-
de convenantscholen wordt het advies van
spectief. Deze aanpak, het School ex-programma
de school van herkomst meegewogen bij de
2.0, maakt deel uit van het Actieplan Jeugdwerk-
intakeprocedure. Dat is mogelijk door extra
loosheid dat de ministers van OCW en Sociale
voorlichting over het opleidingenaanbod en
Zaken in maart 2013 lanceerden.
ondersteuning bij de voorbereiding op de
In het kader van het School ex-programma
intakeprocedure. Deze afspraken waren er
houdt de studieloopbaanbegeleider gesprekken
al met medebewoner X11 School voor Grafi-
met de student over wat hij na zijn diplomering
media en College de Brink in Laren. In 2013
aan het Grafisch Lyceum Utrecht wil gaan doen.
zijn contacten gelegd met andere vo-scholen
Als de student dat niet weet, dan wordt hij door
die zich profileren als vooropleider voor
de studieloopbaanbegeleider of door de mede-
creatieve mbo-opleidingen om het aantal
werker van het Studieloopbaan- en Adviescen-
convenantscholen uit te breiden. Op deze
trum begeleid bij het maken van een keuze. Als
manier bouwt het Grafisch Lyceum Utrecht
de student een keuze heeft gemaakt, vult hij het
aan een soepele doorstroom van het vmbo
School ex-formulier in. Deze formulieren dienen
naar het mbo.
als basis voor de verrekening van een voorschot
op de subsidie die de overheid beschikbaar
Het Grafisch Lyceum Utrecht betrekt ook het
heeft gesteld voor School ex.
hbo erbij om de doorlopende leerlijn vmbombo-hbo gestalte te geven. Op bestuurlijk
Het Grafisch Lyceum Utrecht neemt geen deel aan
niveau zijn in 2013 verkennende gesprekken
het experiment vmbo-mbo dat door het ministe-
geweest met de Hogeschool voor de Kunsten
rie van Onderwijs is geïnitieerd in het kader van
Utrecht (HKU) over de afstemming van door-
Focus op vakmanschap. De school heeft zelf het
lopende leerlijnen van verwante opleidingen.
initiatief al genomen om met vmbo-scholen die
aansluiten bij het Grafisch Lyceum Utrecht convenanten te sluiten en te werken aan een warme
jaarverslag 2013 | 32
overdracht.
3.11 ONDERWIJS
IN CIJFERS
Onderwijs
AALSMEER
1
AALST
1
AARLANDERVEEN
2
ABCOUDE
2
ALKMAAR
3
ALMELO
1
ALMERE
55
ALMKERK
1
ALPHEN AAN DEN RIJN 30
AMEIDE
2
AMERONGEN
2
AMERSFOORT
83
AMSTELVEEN
4
AMSTERDAM
23
ANDEL
2
ANKEVEEN
1
APELDOORN
12
ARKEL
1
ARNHEM
14
ASCH
1
ASPEREN
3
ASSENDELFT
1
AUSTERLITZ
2
BAAMBRUGGE
1
BAARLO
1
BAARN
17
BAARN 1
BARNEVELD
18
BEEK UBBERGEN
1
BEESD
4
BELLINGWOLDE
1
BEMMEL
2
BENEDEN-LEEUWEN
1
BENNEKOM
7
BENSCHOP
4
BERG EN DAL
1
BERGAMBACHT
3
BERGSCHENHOEK
2
BERLICUM
1
BEST
1
BEUGEN
1
BEUNINGEN
4
BEVERWIJK
1
BILTHOVEN
16
BLARICUM
10
BLEISWIJK
1
BODEGRAVEN
14
BOSKOOP
3
BOXTEL
1
BRAKEL
1
BREDA
4
BREUKELEN
8
BUNNIK
6
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG11
BUSSUM
19
BUURMALSEN
1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL4
CASTRICUM
4
COTHEN
3
CUIJK
1
CULEMBORG
35
DALEM
1
DE BILT
3
DE GLIND
1
DE KLOMP
1
DE MEERN
23
DE WEERE
1
DEEST
1
DELFT
1
DEN DOLDER
4
DEVENTER
4
DIDAM
4
DIEMEN
1
DOESBURG
1
DOETINCHEM
1
DOORN
3
DORDRECHT
1
DRIEBERGEN-RIJSENBURG11
DRIEL
1
DRIMMELEN
1
DRONTEN
1
DRUNEN
2
DUIVEN
8
DUSSEN
1
ECK EN WIEL
1
EDE
35
EEFDE
1
EEMNES
16
EGMOND AAN ZEE
1
EGMOND-BINNEN
1
EINDHOVEN
3
ELST
1
ELST UT
1
ERMELO
4
ETTEN-LEUR
1
GAMEREN
3
GEERTRUIDENBERG
3
GELDERMALSEN
4
GELDROP
1
GENNEP
1
GIESSEN
1
GORINCHEM
14
GOUDA
15
GROOT-AMMERS
3
HAAFTEN
1
HAAKSBERGEN
1
HAARLEM
2
HAASTRECHT
1
HAGESTEIN
1
HANK
4
HARDENBERG
1
HARDERWIJK
11
HARDINXVELD GIESSENDAM1
HARDINXVELD-GIESSENDAM2
HARMELEN
12
HARSKAMP
1
HAZERSWOUDE DORP 1
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK2
HEDEL
1
HEDIKHUIZEN
1
HEEMSKERK
4
HEERENVEEN
1
HEEREWAARDEN
2
HEERHUGOWAARD
2
HELMOND
2
HENGELO
1
HEUKELUM
2
HILVERSUM
69
HOEVELAKEN
7
HOLLANDSE RADING
1
HOOFDDORP
3
HOOGBLOKLAND
2
HOOGLAND
11
HOOGLANDERVEEN
3
HOOGVLIET ROTTERDAM1
HOORN
1
HORST
1
HOUTEN
33
HUIS TER HEIDE
3
HUISSEN
3
HUIZEN
39
HUIZEN 1
IJMUIDEN
1
IJSSELSTEIN
34
JAARSVELD
2
JULIANADORP
1
KAMERIK
3
KATWIJK ZH
2
KEDICHEM
1
KERK-AVEZAATH
2
KERKDRIEL
1
KERKRADE
1
KESTEREN
3
KILDER
1
KOCKENGEN
9
KORTENHOEF
6
KOUDEKERK AAN DEN RIJN4
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL1
LANDGRAAF
1
LANGBROEK
5
LANGERAAR
2
LAREN
2
LEERBROEK
2
LEERDAM
13
LEERSUM
3
LEIDEN
6
LEIDERDORP
2
LEIDSCHENDAM
2
LEIMUIDEN
2
LELYSTAD
9
LEMMER
1
LENT
1
LEUSDEN
18
LEXMOND
2
LIENDEN
2
LINSCHOTEN
8
LISSE
3
LOCHEM
1
LOENEN AAN DE VECHT 4
LOOSDRECHT
5
LOPIK
9
LOPIKERKAPEL
1
LUNTEREN
4
MAARN
3
MAARSBERGEN
1
MAARSSEN
41
MAARSSENBROEK
4
MAARTENSDIJK
7
MAASSLUIS
1
MADE
2
MALDEN
1
MARIENBERG
1
MEDEMBLIK
1
MEERKERK
4
MIJDRECHT
11
MILLINGEN AAN DE RIJN2
MONNICKENDAM
1
MONTFOORT
14
MOORDRECHT
1
MUIDEN
5
MUIDERBERG
1
NAARDEN
15
NEDERHORST DEN BERG2
NEDERWEERT-EIND
1
NETERSEL
1
NIEUW HEETEN
1
NIEUW VENNEP
4
NIEUWEGEIN
57
NIEUWEGEIN 1
NIEUWENDIJK
3
NIEUWERKERK A/D IJSSEL2
NIEUWERSLUIS
1
NIEUWKOOP
4
NIEUWLAND
1
NIEUWSTADT
1
NIEUWVEEN
2
NIGTEVECHT
1
NIJKERK
10
NIJKERKERVEEN
2
NIJMEGEN
7
NOORD SCHARWOUDE 1
NOORDELOOS
1
NOORDEN
5
NOORDWIJK
1
NOORDWOLDE
1
NOOTDORP
1
OBDAM
1
OCHTEN
2
ODIJK
5
OEGSTGEEST
1
OOSTERBEEK
2
OOSTERHOUT
8
OPHEUSDEN
3
OPIJNEN
1
OSS
5
OTTERLO
2
OUD ZUILEN
1
OUDE WETERING
2
OUDENDIJK
1
OUDERKERK A/D AMSTEL1
OUDESCHOOT
1
OUDESLUIS
1
OUDEWATER
13
OVERBERG
1
PAPENDRECHT
1
PIJNACKER
1
PURMEREND
4
PUTTEN
5
RAALTE
1
RAAMSDONK
1
RAAMSDONKSVEER
9
REEUWIJK
3
REEUWJK
1
RENKUM
2
RENSWOUDE
2
RHEDEN
1
RHENEN
8
RHENOY
1
RIJEN
2
RIJNSATERWOUDE
2
RIJNSBURG
3
RIJPWETERING
1
RIJSENHOUT
2
RIJSWIJK GLD
2
RIJSWIJK NB
1
RIJSWIJK ZH
2
ROCKANJE
1
ROSMALEN
3
ROSSUM
1
ROSWINKEL
1
ROTTERDAM
11
SANTPOORT-NOORD
1
SASSENHEIM
1
SCHALKWIJK
2
SCHERPENZEEL
7
SCHIEDAM
2
SCHOONHOVEN
2
SEVENUM
1
SINT-OEDENRODE
1
SLEEUWIJK
2
SLIEDRECHT
3
SNELREWAARD
2
SOEST
40
SOESTDUINEN
1
SOESTERBERG
3
SPAKENBURG
1
SPANBROEK
1
SPIJK
1
SPIJKENISSE
1
STOLWIJK
2
'S-GRAVELAND
1
'S-GRAVENHAGE
8
'S-HERTOGENBOSCH
6
'T HARDE
1
TEGELEN
1
TER AAR
6
TERNEUZEN
1
TIEL
28
TIENHOVEN
1
TIENHOVEN UT
1
TILBURG
4
TWELLO
1
UDEN
1
UGCHELEN
1
UITGEEST
1
UITHOORN
6
UTRECHT
166
VEEN
1
VEENDAM
1
VEENENDAAL
40
VELDHOVEN
1
VELP
2
VELSEN-NOORD
1
VIANEN
14
VIJFHUIZEN
2
VINKEVEEN
4
VLEUTEN
8
VLIJMEN
1
VOORHOUT
1
VOORTHUIZEN
6
VREELAND
1
VUGHT
1
VUREN
1
WAALWIJK
2
WAARDER
1
WAARDHUIZEN
2
WADDINXVEEN
1
WAGENINGEN
10
WARMOND
1
WASPIK
2
WEESP
7
WEKEROM
1
WERKENDAM
1
WERKHOVEN
2
WESTERVOORT
1
WESTZAAN
1
WIJCHEN
1
WIJK BIJ DUURSTEDE 35
WIJK EN AALBURG
1
WILNIS
9
WINSSEN
1
WOERDEN
24
WOUBRUGGE
1
WOUDENBERG
4
WOUDRICHEM
2
ZAANDAM
6
ZALTBOMMEL
5
ZEEWOLDE
6
ZEGVELD
5
ZEIST
37
ZELHEM
2
ZETTEN
1
ZEVENAAR
3
ZEVENHOVEN
3
ZOETERMEER
5
ZOETERWOUDE
1
ZUTPHEN
2
ZWOLLE
2
EINDTOTAAL
1993
HERKOMSTKAART VAN ONZE STUDENTEN
Groningen
Meer dan 40 studenten
Leeuwarden
Meer dan 30 studenten
Meer dan 20 studenten
Meer dan 10 studenten
Aantal studenten
Assen
Lelystad
55
23
Haarlem
11
15
39
11
69
30
13
Den Haag
Zwolle
13
24
15
41
23
12
57
12
16 16
Utrecht
166
33
26
34
17
11
12
83
12
11
18
18
11
37 40
40
35
14
35
35
14
Arnhem
14
11
28
14
15
‘s-Hertogenbosch
Middelburg
TOP VIJFTIEN HERKOMST
STUDENTEN
1. UTRECHT
2. AMERSFOORT
3. HILVERSUM
4. NIEUWEGEIN
5. ALMERE
6. MAARSSEN
7. SOEST
8. VEENENDAAL 9. HUIZEN
10. ZEIST
11. CULEMBORG
12. EDE
13. WIJK BIJ DUURSTEDE
14. IJSSELSTEIN
15. HOUTEN
166
83
69
57
55
41
40
40
39
37
35
35
35
34
33
jaarverslag 2013 | 33
Beleid, strategie en uitvoering
AANTAL STUDENTEN PER OPLEIDING
Crebo Opleiding:
Aantal studenten:
Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt studenten
op voor beroepen op het gebied van media,
vormgeving en communicatie. Op 1 oktober
2013 telde de school volgens de definitieve
en bekostigde telling in totaal 1993 studenten.
De school streeft naar een stabiel studentenaantal om de overzichtelijkheid en de
persoonlijke aanpak te waarborgen. Bij het
vaststellen van de gewenste instroom voor
iedere opleiding kijkt de school goed naar
het arbeidsmarktperspectief en de zekerheid
dat de school de student op termijn een
stageplek kan bieden. Wel is het zaak ervoor
te zorgen dat iedere opleiding een zekere
kritische massa heeft. Door samenwerking
met de toeleverende scholen en een goede
reputatie is er veel belangstelling voor de
opleidingen. Alleen de aanmeldingen voor de
2013
BOL
NIVEAU 2: BASISBEROEPSBEOEFENAAR
90181 Dtp-er - Medewerker dtp
95707 Medewerker dtp
92212 Printmedia - Basis press & print
95717 Basismedewerker Printmedia
2012
BBL
7
78
1
5 10
NIVEAU 3: VAKFUNCTIONARIS
90191 Dtp-er - Allround Dtp’er
39
95705 Dtp-er Allround Dtp’er
135
92221 Printmedia niveau 3
95718 Digitaal Drukker
1
95719 Drukker
5
BOL
51
42
1
3 14
100
71
NIVEAU 4: MIDDENKADERFUNCTIONARIS/SPECIALIST
90601 Mediamanagement - Media intermediair
90603 Mediamanagement - Mediaproductie management
95400 Mediamanagement - Ordermanager creatieve industrie
66
4
87
117
7
38
90532
Medewerker Marketing en Communicatie
48
30
90610
90612
95313
Mediatechnologie
Mediatechnologie - Webdeveloper
15
Applicatie- en Mediaontwikkeling - Mediadeveloper
45
20
16
27
93220
Game Artist
177
95312
Applicatie- en Mediaontwikkeling - Gamedeveloper
90411
90413
90414
Mediavormgever - Animatie/audiovisuele vormgeving
Mediavormgever - Grafische vormgeving
Mediavormgever - Interactieve vormgeving
159
75
BBL
1
4
65
opleidingen Printmedia en Drukker laten de
afgelopen jaren een daling zien. Deze trend
is een landelijke ontwikkeling en heeft tot
gevolg dat het Grafisch Lyceum Utrecht een
van de laatste drie instellingen in Nederland
is die deze opleidingen aanbieden.
jaarverslag 2013 | 34
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
01-10-2013
01-10-2012
01-10-2011
01-10-2010
01-10-2009
01-10-2008
01-10-2007
01-10-2006
193
821
199
1.993
1.977 16
1.977
1.878
1.963
1.975
1.981
1.827
1.710
229
808
156
1.958 19
GEDIPLOMEERDEN In 2013 behaalden in totaal 417 studenten een diploma.
Crebo
2013 2012
Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar
Beleid, strategie en uitvoering
90181 Dtp-er - Medewerker dtp
41
35
92212 Printmedia - Basis press & print
7
95717 Basismedewerker Printmedia
7
95719 Digitaal Drukker
2
90191
95705
92222
92225
Niveau 3: Vakfunctionaris
Dtp-er - Allround Dtp’er
Allround Dtp'er
Printmedia - Geniet brocheren
Printmedia - Vellenoffset
90601
90603
90413
90414
90411
90612
93220
Niveau 4: Middenkaderfunctionaris/specialist
Mediamanagement - Media intermediair
32
Mediamanagement - Mediaproductie management
3
Mediavormgever - Grafische vormgeving
135
Mediavormgever - Interactieve vormgeving
27
Mediavormgever - Animatie/audiovisuele vormgeving
64
Mediatechnologie - Webdeveloper15
Gaming - Game Artist32
49
8
1
1
64
5
37
3
192
28
51
9
37
Totaal417473
Indicatoren
2013
2012
2011
2010 2009 2008
JAARRESULTAAT
Grafisch Lyceum Utrecht
63,4% 72,8% 64,2% 66,4% 67,1% 54,5%
Vergelijkingsgroep Vakscholen 69,7% 67,2% 63,0% 64,0% 48,8% 57,4%
DIPLOMARESULTAAT
Het jaarresultaat is
het percentage
gediplomeerde studenten
binnen de uitstroom
en de gediplomeerde
doorstroom.
Het diplomaresultaat
Grafisch Lyceum Utrecht
62,4% 72,1% 63,8% 65,1% 65,7% 53,0% is het percentage
Vergelijkingsgroep Vakscholen 68,3% 65,6% 62,0% 62,7% 45,9% 54,4% gediplomeerden binnen
de instellingsverlaters.
AANTAL VSV’ER
Grafisch Lyceum Utrecht
Uitleg indicatoren op
www.informatie-encyclopedie.nl
Aantal nieuwe voor-
4,3% 3,6% 5,2% 5,3% 4,9% 6,8% tijdige schoolverlaters
Vergelijkingsgroep Vakscholen 4,3% 5,3% 5,9% 6,3% 5,0% 6,8%
als percentage
van het totaal aantal
studenten.
jaarverslag 2013 | 35
Onderwijs
3.12
Organisatie en beleid
ART & DESIGN COLLEGE
Het Art & Design College verzorgt contract-
In september 2013 zijn twee nieuwe op-
100 jaar gouden jubileum
onderwijs voor het Grafisch Lyceum Utrecht.
leidingstraject van start gegaan: het oplei-
Zaterdag 2 november 2013 vierde het Art
De ‘avond- en zaterdagschool’ heeft een
dingstraject illusteren en het opleidingstra-
& Design College het 100-jarig bestaan van
goede naam binnen de createve industrie en
ject fotografie. In 2013 zijn 114 certificaten en
het Utrechtse avond- en zaterdagonderwijs
trekt mensen vanuit het hele land die een
47 diploma’s uitgereikt.
voor de Grafische sector. Dat begon eind
gedegen cursus, training of opleiding willen
volgen op het gebied van art en design.
1913 toen aan de toenmalige 'Vakschool
Het Art & Design College haalt graag het
voor de Typografie' de eerste avondschool-
bedrijfsleven in huis door het organiseren
cursussen ‘handzetten’ en ‘boekdrukken’ van
In 2013 volgden 47 cursisten 20 zaterdagen
van seminars en events. Onder de naam
start gingen. Vanaf dit prille begin tot en
en 10 avonden het opleidingstraject DTP,
id2013 organiseerde het Art & Design College
met het huidige Art & Design College heeft
het opleidingstraject Webpublishing of het
in december voor de vijfde keer een druk
de avondschool 100 jaar onafgebroken een
opleidingstraject Motion Graphic Design.
bezochte inspiratiedag voor creatieven. In
belangrijke plaats ingenomen in het oplei-
14 Cursisten die 2 avonden in de week de
april vond een seminar plaats door Milford
den van grafische vakmensen. Het gouden
driejarige avondopleiding Grafisch vorm-
over verpakkingen en in mei de lezing 'ver-
moment van 23 oud cursisten en docenten
geven volgden hebben deze in 2013 succes-
boden voor papier'. Ook zijn er twee clinics
was rechtstreeks via lifestreaming via het in-
vol afgesloten met een perfecte eindpresen-
gegeven: Koud vergulden en Wordpress.
ternet te volgen. Er was een tentoonstelling
tatie.
Begin april gaf het Art & Design College
van 100 jaar avondschool en een feestelijke
acte de presence tijdens het CVI-congres
borrel. Alle bezoekers ontvingen een fraai
Naast de tweejarige avondopleiding
in Hengelo. Onder de noemer 'Actief in de
vormgegeven jubileumliniaal.
handboekbinden en de eenjarige oplei-
creatieve industrie' waren er workshops
ding praktische boekrestauratie werden 3
georganiseerd in schilderen, fotografie en
Bijzondere gast tijdens dit 100 jaar gouden
privétrainingen en 3 bedrijfstrainingen voor
3D printen. In maart was het Art & Design
jubileum was de heer Gosse Petersen [88],
het Grafisch Lyceum Utrecht, Ordina en de
College betrokken bij de organisatie van het
Naamgever van de jaarlijks Gosse Petersenprijs
Universiteit Utrecht verzorgd.
vijfde en zeer succesvolle Infographiccongres
bij de cursus Grafisch vormgever waarvan hij in
2013 in Zeist.
1956 de belangrijkste grondlegger is geweest.
jaarverslag 2013 | 36
100 JAAR GOUDEN AVONDSCHOOL JUBILEUM
jaarverslag 2013 | 37
ID 2013, DE INSPRIRATIEDAG VOOR CREATIEVEN
jaarverslag 2013 | 38
Personeel
HOOFDSTUK 4 | PERSONEEL
jaarverslag 2013 | 39
Personeel
4.1 BELEIDSONTWIKKELINGEN
4.2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Professionalisering en deskundigheidsbevor-
De komende jaren investeert het Grafisch
Advies Centrum (SAC). Alle docenten van het
dering zijn speerpunten in ‘Maak het verschil’,
Lyceum Utrecht op verschillende manieren
Grafisch Lyceum Utrecht kunnen deelnemen
het eigen actieplan van het Grafisch Lyceum
in het verbeteren van de kwaliteit van het
aan een leergang, ook diegenen die niet deel-
Utrecht en ‘Focus op vakmanschap’, het lande-
onderwijs. De GLU Academy speelt daarin een
nemen aan het LB-LC traject.
lijke ministeriële actieplan voor het mbo.
belangrijke rol. De GLU Academy bevat alle
Het Grafisch Lyceum Utrecht geeft daaraan
scholings- en ontwikkelingsinstrumenten die
In 2013 hebben drie docenten het LB-LC traject
invulling met de GLU Academy die alle vormen
voor handen zijn voor de permanente educatie
afgerond met een beoordelingsgesprek en een
van deskundigheidsbevordering en scholing
voor alle medewerkers, zoals leergangen en
presentatie. Zij hadden alledrie een positieve
verzorgt voor alle medewerkers. De beide
begeleide intervisie en coaching.
beoordeling waardoor zij een definitieve aan-
actieplannen zorgden ervoor dat de profes-
De stuurgroep en de coördinator van de
stelling kregen als docent LC. De rest van de
sionalisering en deskundigheidsbevordering
GLU Academy zijn verantwoordelijk voor het
beoordelingsgesprekken vindt in 2014 plaats.
van de medewerkers in eerste instantie op
scholingsaanbod. De stuurgroep bestaat uit
teamniveau plaatsvond. Door de GLU Academy
twee teamleiders, een adviseur P&O, beleids-
Een nieuw initiatief van de GLU Academy is
is een verschuiving naar individuele trajecten
medewerker onderwijs en drie docenten. In
het Boomcafé dat in 2013 voor de eerste maal
merkbaar.
2013 is de externe projectleider opgevolgd
plaatsvond en in totaal drie keer gehouden
door een interne coördinator die aan het
werd. Kennisdeling staat centraal tijdens
hoofd staat van de stuurgroep.
deze informele bijeenkomsten waar collega's
In 2013 is de afdeling P&O gestart met het
versterken van de interne bedrijfsprocessen op
vermeldenswaardige ontwikkelingen en inte-
het gebied van personeel en organisatie. Het
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de ambitie
ressante mogelijkheden in het werkveld aan
accent ligt hierbij op het optimaliseren van de
om het functieniveau van 80 procent van het
elkaar presenteren.
bedrijfsvoering en de personeelskosten.
onderwijzend personeel te verhogen naar LC.
De GLU Academy verzorgt het opscholings-
Het Grafisch Lyceum Utrecht stimuleert do-
traject van LB naar LC. Hiervoor zijn 34
centen een opleiding te volgen. Vijf docenten
docenten geselecteerd. Zij doorliepen in 2013
maakten hiervoor gebruik van een leraren-
drie leergangen die door de GLU Academy
beurs. In 2013 rondden drie docenten hun
aangeboden werden: Leerlijnen Ontwikkelen,
masteropleiding af. Twee docenten zijn nog
Didactiek en Studieloopbaanbegeleiding.
bezig met een masteropleiding.
Deze laatste leergang is ontwikkeld door de
medewerkers van het Studieloopbaan en
jaarverslag 2013
2011 || 40
Personeel
VÉRONIQUE STOKMAN,
Geslaagden PDV
COÖRDINATOR GLU ACADEMY,
STUDIELOOPBAANBEGELEIDER EN
DOCENT DTP/PRINTMEDIA:
Vier docenten haalden in het verslagjaar hun
In 2013 waren er twee bijeenkomsten voor de
tweedegraadsbevoegdheid docent Grafimedia.
teamleiders en de diensthoofden die in het
‘De GLU Academy heeft drie taken: kennis-
Eén medewerker is in 2013 gestart met de
kader stonden van professionalisering van
deling, deskundigheidsbevordering van het
cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden
de medewerkers en professionalisering van
(onderwijzend) personeel en het inspireren
(PDV). Onder de paraplu van de GLU Academy
de organisatie. Op de agenda stonden onder
van collega’s. Als coördinator zorg ik sinds
zijn de voorbereidingen gestart voor een in
andere de aansluiting tussen onderwijson-
september 2013 voor de invulling van deze
company traject PDV.
dersteunend personeel en onderwijzend
taken en de uitvoering ervan. Het Grafisch
personeel en het optimaliseren van kennis en
Lyceum Utrecht wil een lerende organisatie,
kennisdeling.
zowel op individueel als op coöperatief
niveau.
Onze school heeft veel expertise in huis.
Via de GLU Academy willen we diverse
mogelijkheden bieden waarin medewerkers
hun kennis kunnen delen en elkaar kunnen
inspireren. In het verslagjaar zijn we
begonnen met het organiseren van boomcafés waarin collega’s hun kennis met elkaar
delen en externe sprekers met een inspirerende visie of belangrijk onderzoek te gast
zijn. Telkens is een ander team gastheer
voor het Boomcafé. Op deze manier leren
de collega’s uit verschillende teams elkaar
kennen waardoor de drempel lager wordt
om bijvoorbeeld samen te werken of bij elkaar in de keuken te kijken. Het mooie van
de GLU Academy is dat de uitvoering en de
invulling ervan bottom-up gebeurt.’
jaarverslag 2013| 41
Personeel
4.3 TEAMWERK
TEAMINDELING
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft zeven
Team
Opleiding(en)
resultaatverantwoordelijke teams die elk onder
GVA
Grafische Vormgeving
leiding staan van een teamleider. Vanaf de in-
GVB
Grafische Vormgeving
take tot en met de diplomering zijn de teams
IV/MD
Interactieve Vormgeving en Mediadeveloper
verantwoordelijk voor een groep studenten. De
AAV
Animatie/Audiovisuele Vormgeving
teams handelen hierin op basis van artikel F5
MA/MC Mediamanager en Medewerker Marketing en Communicatie
in De CAO BVE. Hierin staat dat de teams zelf
GA/GD Game Artist en Gamedeveloper
de verdeling van de jaartaak vaststellen even-
DTP/PM Allround dtp’er, Medewerker DTP, Printmedia
als de taakbelasting en de taakverdeling. Het
team verdeelt in goed overleg de verschillende
rollen zoals studentenbegeleiding, curriculum,
innovatie en ontwikkeling en examinering.
Daarbij wordt gekeken naar de competenties
die nodig zijn voor een bepaalde taak waardoor de juiste persoon de juiste taak krijgt.
Om de resultaatverantwoordelijke teams
verder te professionaliseren, heeft een aantal
teams op teamniveau een coachingstraject
doorlopen op het gebied van teambuilding of
curriculumontwikkeling.
jaarverslag 2013
2011 || 42
Personeel
4.4 MEDEWERKERSTEVREDENHEID
In 2012 hield het Grafisch Lyceum Utrecht een
Voortkomend uit het MTO is het Grafisch
MedewerkersTevredenheidOnderzoek (MTO).
Lyceum Utrecht genomineerd voor de prijs
Onderzoeksbureau Effectory voerde dit onder-
'Beste Werkgevers 2013'. Met deze nomi-
zoek uit. De resultaten werden afgezet tegen
natie behoort de school tot de 50 beste
de landelijke Benchmark Onderwijs van de
werkgevers in de categorie bedrijven met
MBO Raad. De respons was groot: 77 procent
minder dan 1.000 werknemers. Op 8 oktober
van de medewerkers vulde de enquête in. Uit
2013 maakten de organisatoren Effectory en
het onderzoek bleek dat de betrokkenheid,
Intermediair de winnaars bekend. Het Grafisch
de bevlogenheid en de tevredenheid van de
Lyceum Utrecht behaalde de 35e plaats, onder
medewerkers groot is. Aandachtspunten waren
collegaschool SintLucas en boven het Grafisch
de efficiëntie, de beschikbaarheid van midde-
Lyceum Rotterdam.
len en werkplekken, de samenwerking tussen
de verschillende onderwijsteams en de balans
RESULTATEN MTO
tussen werken en privé.
Onderwerpen
GLU
Benchmark
Betrokkenheid
8,2
7,0
Naar aanleiding van de uitkomsten van het
Tevredenheid
7,8
7,2
MTO organiseerde het Grafisch Lyceum Utrecht
Bevlogenheid
7,2
6,5
een bijeenkomst voor alle medewerkers over
Rolduidelijkheid 6,4
6,2
de rapportage. In de teams zijn met name de
Efficiëntie
6,0
5,4
efficiëntie, de samenwerking tussen de teams
en de werkdruk besproken. De aandachtspunten uit het MTO worden per team verantwoord
in de managementrapportage en omgezet in
nieuwe acties in de teamplannen.
jaarverslag 2013 | 43
4.5 PERSONEEL
IN CIJFERS
2013
2012
2011
2010
2009
Personeel
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op
31 december 2013 190 medewerkers in
dienst. Samen zijn zij goed voor 156,2
fte’s. In vergelijking met voorgaande jaren
zien we dat het aantal medewerkers licht
fluctueert als reactie op de kleine schommelingen in de studentenpopulatie. Ook
de verdere cijfers laten stabiliteit zien,
zoals de verhouding tussen het onderwijsondersteunend personeel (obp) en onderwijzend personeel (op) en de verhouding
tussen managers en overige werknemers.
De verdeling in onderwijsfuncties is
conform het beleid dat de afgelopen jaren
is ingezet op het gebied van professionalisering en opscholing van LB naar LC.
Het verzuimpercentage vertoont over de
afgelopen drie jaar een daling. Dat is het
gevolg van een grotere aandacht voor de
persoonlijke begeleiding door de teamleiders en de arbeidsdeskundige.
Organisatie
1. Aantal medewerkers over de laatste jaren:
Aantal
Fte’s
2013 2012
190
187
2011 2010 2009
188
175
183
156,2 154,4 154,6 146,5 151,2
OP*
130
128
132
121
128
OBP
60
59
56
54
55
2. Aantal medewerkers
Vrouwen:
2013
79
Mannen:
111
Totaal:
190
in fte 2013 in % 2012 in %
60,5 fte
39%
38%
95,7 fte
61%
62%
61%
39%
156,2 fte
Mannen
3. Mobiliteit Aantal 2013
Vrouwen
in fte OP*
OBP aantal 2012
In dienst:
15 9,0 fte
13
2
12
Uit dienst:
14
10,5 fte
13
1
13
4. Verhouding OBP/OP* Aantal 2013
in fte
2013 in % 2012 in %
OBP:
60
51,8 fte
33%
33%
OP*:
130
104,4 fte
67%
67%
67%
33%
*Bij het OP zijn onderwijsassistenten en instructeurs meegeteld.
OP
5. Verhouding vast en tijdelijk personeel
Vast:
jaarverslag 2013 | 44
44
Tijdelijk:
OBP
10%
Aantal 2013
in fte
2013 in % 2012 in %
166
143,5 fte
92%
90%
21
12,7 fte
8%
10%
90%
Vast
Tijdelijk
Organisatie
7. Verdeling onderwijsfuncties:
Aantal 2013
in fte 2013 in % 2012 in% 2011 in% 2010 in %
Onderwijsassistenten: 4
2,5 fte
Instructeurs (A+B):
3
2,5 fte
2%
3%
4%
6%
16 11 fte
11%
11%
8%
44%
104 85,9 fte
82%
80%
81%
43%
3%
3%
4%
4%
Docenten LB:
Docenten LC:
Docenten LD:
3
2%
2,8 fte
3%
3%
3%
2%
2%
Personeel
3%
11%
82%
8. Verzuimpercentage (inclusief zwangerschappen)
2011
2010
2009
6. Verhouding managers/medewerkers Totaal gemiddeld:
4,12%
4,60% 5,06%
3,7%
4,6%
in fte2013 in % 2012 in %
Tot en met 7 dagen: 0,75%
0,69% 0,90%
17 15,9 fte
10%
10%
8 tot en met 42 dagen:
0,60%
0,34% 0,42%
Medewerkers: 173
140,3 fte
90%
90%
Meer dan 43 dagen:
2,77%
3,57% 3,74%
Aantal 2012
Managers: 10%
2013
leeftijdsopbouw
2012
mannen
111
vrouwen
79
fte
95,7
fte
60,5
20
90%
15
9. Deelname BAPO
Aantal 2013 2012 in fte 2012 in fte
5
60+
55-59 jaar
50-54 jaar
45-49 jaar
0
40-44 jaar
32 4,3773 fte 3,3373 fte
35-39 jaar
Totaal:
10
30-34 jaar
16 2,5028 fte 1,8666 fte
25-29 jaar
16 1,8745 fte 1,4707 fte
Mannen:
20-24 jaar
Vrouwen:
aantal medewerkers
jaarverslag 2013 | 45
Samenwerking
HOOFDSTUK 5 | SAMENWERKING
jaarverslag 2013 | 46
Samenwerking
5.1 SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN
Bureau BedrijfsContacten is het stagebureau
Vormgeving ondersteund bij het uitzetten
grafische vakscholen en het GOC op de Gra-
van het Grafisch Lyceum Utrecht. De mede-
van een enquête onder stagebedrijven. Het
fische- en Sign Vakbeurs. Deze beurs vond in
werkers zorgen voor een juiste match tussen
doel van deze enquête is om te inventa-
februari 2013 in Gorinchem plaats. Traditie-
student en stagebedrijf. Daarnaast onderhou-
riseren wat bedrijven van een stagiaire
getrouw is het Grafisch Lyceum Utrecht op
den zij de contacten met de stagebedrijven.
verwachten en welke software in het bedrijf
deze beurs aanwezig om bestaande relaties
Bureau BedrijfsContacten is ook verantwoorde-
gebruikt wordt. Er zijn 42 bedrijven bena-
te versterken, contact te leggen met nieuwe
lijk voor de interne leerbedrijven Studio S2B,
derd waarvan 14 bedrijven de vragenlijst
stagebedrijven en de cursussen van het Art &
S2B Dutch Game Garden en S2Bdiscover! en
invulden. De resultaten zijn geanalyseerd.
Design College onder de aandacht te brengen.
het beleidsterrein internationalisering.
Het team Animatie/Audiovisuele Vormgeving
onderzoekt hoe de onderzoeksresultaten
Het Grafisch Lyceum Utrecht is in 2013 lid
Naar aanleiding van de uitkomsten van het
toegepast kunnen worden in het lespro-
geworden van de VKGO, de vereniging van en
tevredenheidsonderzoek dat in 2012 gehouden
gramma.
voor ondernemers in de communicatiebranche, om op de hoogte te blijven van
is onder de praktijkbegeleiders van de stagebedrijven, zijn de onderwijsteams aan de slag
Voor de CreAwards 2013, de prijs van het
nieuwe ontwikkelingen en trends. Het Grafisch
gegaan met de verbeterpunten.
kenniscentrum GOC voor Beste Leerbedrijf
Lyceum Utrecht is op zijn beurt kennispartner
Er is gewerkt aan de overstap van een veilige
en de Beste Praktijkopleider, heeft Bureau
op het gebied van onderwijs voor de leden
schoolomgeving naar een bedrijfsomgeving
Bedrijfscontacten Nina van Lith voorge-
van de VKGO.
en de voorbereiding van studenten op de
dragen voor Beste Praktijkopleider. Zij is
beroepspraktijkvorming. Ook is bij de op-
praktijkopleider van America Today. Nina
Wegens het grote succes van de eerste
leiding Grafische Vormgeving het curriculum
van Lith was een van de drie genomineer-
Ambitiedag in 2012, organiseerde Bureau
aangepast zodat studenten beter voldoen aan
den, maar viel helaas buiten de prijzen.
Bedrijfscontacten deze dag ook in het verslagjaar. Het thema van deze Ambitiedag was
het kennis- en vaardighedenniveau dat stagebedrijven van hen verlangen.
Het Grafisch Lyceum Utrecht organiseerde
‘Koffiedik kijken’. Acht zorgvuldig geselecteerde
Bureau Bedrijfscontacten heeft in december
een gezamenlijke stand voor Creative Spirit,
sprekers presenteerden hun (bedrijfs)ontwikke-
2013 de opleiding Animatie/Audiovisuele
het samenwerkingsverband van de vier
ling en visie op de toekomst aan de directie,
teamleiders en een aantal docenten van het
Grafisch Lyceum Utrecht.
jaarverslag 2013 | 47
Samenwerking
KISS IT FORWARD, KLANT VAN
S2BDISCOVER!
Adrianne van Doorn, richtte samen met
Esther Kant, Esther de Graaff en Esther
Eijsackers-Blanker, het (online) platform
Kiss it Forward op
'Kiss it Forward is een initiatief van vier
ouders met zorgintensieve kinderen die daarvoor op een lichthartige manier meer bewustzijn en begrip willen creëren. Er was echter
nog geen logo, geen website, geen huisstijl,
niks. De studenten van S2B-discover! dachten
in alles met ons mee, want we hadden geen
idee. We wisten alleen dat onze communicatieuitingen niet te truttig mochten zijn. Elihu
Yohannes ontwierp voor ons drie logo’s die hij
- goed onderbouwd - aan ons presenteerde.
Stephanie Vos ontwierp en bouwde voor ons
een fraaie multifunctionele website en Job
Gorris maakte op eigen initiatief een spetterend filmpje over Kiss it Forward. Ik vond
het heel bijzonder om alle studenten te zien
groeien gedurende het proces.'
5.2 S2B, DE EIGEN LEERBEDRIJVEN
S2B staat voor School to Business. Deze
het Grafisch Lyceum Utrecht erin om alle
afkorting wordt gebruikt in de naam van de
studenten van de opleiding Gaming te voor-
drie leerbedrijven van het Grafisch Lyceum
zien van een stageplaats. en S2Bdiscover!
Utrecht. In 2013 rondden 58 stagiaires hun
zijn extern gevestigd.
beroepspraktijkvorming af bij een van deze
drie leerbedrijven.
StudioS2B is het interne leerbedrijf van het
Grafisch Lyceum Utrecht en is gevestigd in de
school. De stageopdrachten voor dit fullservice dtp- en vormgevingsbureau komen
van externe klanten zoals non-profitorganisaties, charitatieve instellingen, startende
ondernemers en interne opdrachtgevers van
het Grafisch Lyceum Utrecht. Studenten die
(tijdelijk) in een beschermde omgeving willen
stagelopen en studenten die door externe
Elihu Yohannes, vierdejaarsstudent Grafische
Vormgeving en oud-stagiaire van S2Bdiscover!:
'Kiss it Forward was een bijzondere opdracht.
We mochten vanaf het begin van het project
meedenken over alle communicatie-uitingen.
Als je goed kunt onderbouwen waarom je een
bepaald ontwerp gemaakt hebt, dan is het
gemakkelijker voor een klant om daarin met
je mee te gaan. Dat je bij S2Bdiscover! zelf
verantwoordelijk bent voor je klanten, vind
ik heel waardevol. Hierdoor kun je beter en
sneller laten zien wat je in huis hebt dan bij
een ‘gewoon’ leerbedrijf.'
jaarverslag 2013 | 48
omstandigheden hun beroepspraktijkvorming
niet kunnen afronden, kunnen bij StudioS2B
terecht.
StudioS2B Dutch Game Garden is gevestigd
in het bedrijfsverzamelgebouw Dutch Game
Garden voor gamebedrijven in het centrum
van Utrecht. Mede dankzij deze locatie slaagt
Samenwerking
5.3 BEROEPENVELDCOMMISSIES
S2Bdiscover! is gevestigd in Discover!,
lopen in een dynamische en creatieve
De beroepenveldcommissies vormen de
een bedrijfsverzamelgebouw voor
omgeving. Stagiaires die bij S2Bdiscover!
brug tussen het onderwijs en het bedrijfs-
creatieve ondernemers in het centrum van
willen stagelopen, moeten gemotiveerd zijn
leven. Zij denken mee over de vertaling van
Amersfoort. Het leerbedrijf biedt acht
en aan een aantal bepalende criteria voldoen
de kwalificatiedossiers naar onderwijs, de
werkplekken waar jaarlijks zestien
zoals ondernemerschap, creativiteit,
examinering, de inhoud van het onderwijs en
ondernemende studenten stage kunnen
participerend vermogen en pro-activiteit.
de stageopdrachten. Ook signaleren zij de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Een beroepenveldcommissie bestaat uit drie
of meer professionals uit de creatieve industrie.
Alle opleidingen van het Grafisch Lyceum
Utrecht hebben een beroepenveldcommissie
die minimaal twee keer per jaar samenkomen om met docenten en de teamleider
van gedachten te wisselen. Het Grafisch
Lyceum Utrecht houdt op deze manier de
vinger aan de pols van de snel veranderende
beroepspraktijk en kan deze ontwikkelingen
terugvertalen in het onderwijs.
jaarverslag 2013 | 49
Samenwerking
5.4 INTERNATIONALISERING
Het Grafisch Lyceum Utrecht zet steeds
Estudio Nómada in Barcelona. Studenten
verdere stappen op het gebied van
van het Grafisch Lyceum Utrecht kunnen
internationalisering. Een conceptvisie over
stagelopen bij dit bedrijf dat kunstonderwijs
het internationaliseringsbeleid is in 2013
verzorgt en tevens een bedrijfsverzamel-
afgerond en zal in 2014 verder vormgegeven
gebouw is voor creatieve ondernemers.
worden. Vooruitlopend op deze visie en het
Met behulp van deze subsidie kan het
beleid daarop probeert het Grafisch Lyceum
Grafisch Lyceum Utrecht de komende twee
Utrecht de internationale ervaring verder
jaar zeven studenten daarbij financieel
uit te bouwen en gebruik te maken van de
ondersteunen. De aanvraag en de coördinatie
mogelijkheden van Europese subsidies.
van de verantwoording van deze subsidies
Ook neemt het Grafisch Lyceum Utrecht deel
lopen via Bureau BedrijfsContacten in samen-
aan het coördinatorenoverleg Internationa-
werking met Financiële Zaken.
lisering van de MBO Raad. In dit netwerk
In 2013 liepen vijf studenten van het Grafisch
worden kennis en kunde uitgewisseld en
Lyceum Utrecht stage bij Estudio Nómada.
worden (inter)nationale netwerken geopend
voor samenwerking.
Het Grafisch Lyceum Utrecht bezocht in april
de EGIN-conferentie in Madrid. EGIN is het
In 2013 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht
Europese netwerk voor onderwijsinstellingen
een subsidie ontvangen van Leonardo
en sociale partners in de grafimedia en de
da Vinci, het Europese subsidieprogramma
creatieve industrie. Tijdens deze conferentie
voor strategische samenwerking en mobili-
maakte het Grafisch Lyceum Utrecht contact en
teit. De subsidie wordt in de periode
werden bestaande contacten geïntensiveerd
2013-2015 besteed aan de samenwerking
met buitenlandse collegascholen en werk-
tussen het Grafisch Lyceum Utrecht en
gevers- en werknemersorganisaties uit de
grafische en creatieve industrie.
jaarverslag 2013 | 50
Samenwerking
5.5 COLLEGASCHOLEN EN KENNISCENTRA
Met vmbo-school X11 School voor Grafimedia
waarmee aanstormend talent de beste start
en medebewoner van Het Gebouw, heeft het
kan maken in de creatieve industrie.
Grafisch Lyceum Utrecht een goede relatie.
Het Grafisch Lyceum Utrecht was vanuit
Ook zijn er afspraken gemaakt over een
Creative Spirit de trekker van het project
warme overdracht en een soepele doorstroom
‘Het Nieuwe Printen’ waarin kennisdeling en
van leerlingen van X11 naar het Grafisch
kennisontwikkeling omtrent digitaal drukken
Lyceum Utrecht.
centraal stond. Het doel van dit project was
om te onderzoeken of een opleiding digitaal
In 2013 organiseerden X11 en het Grafisch
drukken bestaansrecht heeft. Helaas is het
Lyceum Utrecht voor de tweede maal de Dutch
project voortijdig afgesloten vanwege de
Doc School Awards, een fotowedstrijd voor
geringe belangstelling van de andere scholen.
leerlingen en studenten van beide scholen.
De bijna vierhonderd fotodocumentaires
waren door het hele schoolgebouw te zien.
Een professionele jury beoordeelde de reportages en alle docenten en studenten konden
hun stem uitbrengen voor de publieksprijs.
De vier grafische vakscholen: Grafisch Lyceum
Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Mediacollege Amsterdam en SintLucas en vakschool
Cibap werken met het kenniscentrum GOC
samen onder de naam Creative Spirit. Het doel
van dit samenwerkingsverband is kennisdeling
en -ontwikkeling. Creative Spirit wil aansprekend en beroepsgericht onderwijs realiseren
jaarverslag 2013 | 51
Financiën
HOOFDSTUK 6 | FINANCIËN
jaarverslag 2013 | 52
Financiën
6.1 FINANCIEEL BELEID
De drie strategische thema's uit het strategisch
onderwijs. Ook voor de eisen die het actie-
De investeringen betreffen de inzet van
beleidsplan 2008-2012 en het actieplan
plan Focus op vakmanschap stelt zijn even-
studieloopbaanbegeleiders, het zorgteam,
'Maak het verschil' waren de leidraad bij
als in voorgaande jaren de nodige middelen
de verzuimmedewerker. Daarnaast is
de samenstelling en de realisatie van de
vrij gemaakt. De keuzes die de school hierin
geïnvesteerd in het onderhoud van het
begroting voor 2013. 'Maak het verschil'
heeft gemaakt blijken hun effect te hebben
absentie- en presentiesysteem en het
vormt hierbij de concrete overbrugging naar
op de kwaliteit van het onderwijs.
managementinformatiesysteem.
2018. Ook sluit 'Maak het verschil' aan op de
Verhoging onderwijsrendement
Versterking van de professionaliteit
punten uit het actieplan 'Focus op Vak-
De ingezette middelen om verbeteringen
In 2013 is fors geïnvesteerd in de professio-
manschap 2011-2015'. De thema's zijn nog
aan te brengen op systeem- en proces-
nalisering. De professionalisering wordt
steeds: versterking van de onderwijskwaliteit,
niveau binnen de administratieve en onder-
binnen het Grafisch Lyceum Utrecht aan-
verhoging van het rendement en versterking
wijsorganisatie zijn in 2013 gecontinueerd.
geboden in de interne GLU Academy die
het nieuwe strategisch beleidsplan 2014-
van de professionaliteit. Daarnaast is in 2013
ook in de komende jaren een groot deel
geïnvesteerd in de huisvesting en ICT.
van de bij-, na- en opscholing voor medewerkers aanbiedt. Hiertoe behoort ook het
Versterking van de onderwijskwaliteit
opscholingstraject van LB naar LC dat in
Vooruitlopend op de intensivering van
samenwerking met een onderwijskundig
het onderwijs krijgen sinds het schooljaar
bureau is ontwikkeld. Hiermee zijn inmiddels
2012-2013 alle eerstejaarsstudenten 1.000
34 OP-medewerkers van een LB- naar een
klokuren onderwijstijd aangeboden in plaats
LC-functie doorgestroomd. De ontvangen
van de vereiste 850 uur. Deze uitbreiding
Randstad-gelden hebben deze bevorde-
bekostigt het Grafisch Lyceum Utrecht vanuit
ringen financieel mogelijk gemaakt. Een
de lumpsum.
volgend stap is het ontwikkelen van een
In vergelijking met voorgaande jaren heeft
leergang om de competenties van de
het Grafisch Lyceum Utrecht extra geïnves-
huidige leidinggevenden en het samen-
teerd in de kwaliteitsverbetering van het
werken op MT-niveau te versterken.
jaarverslag 2013 | 53
Financiën
6.3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE
HET VERSLAGJAAR
Analyse van het exploitatiesaldo
In de begroting 2013 is met een normatief
resultaat gerekend van € 155.500. Dat het
6.2 FINANCIËN OP BALANSDATUM
werkelijke normatieve resultaat € 314.169 is
Activa
Solvabiliteit
De totale activa (het bezit) is met circa
Door het positieve resultaat van € 297.380
€ 237.000 gestegen en dat komt enerzijds
toe te voegen aan het eigen vermogen
door de daling van de boekwaarde van
stijgt de solvabiliteit in het verslagjaar met
gebouw en inrichting van circa € 320.000,
1,1% om te komen op 62,2%. De landelijk
anderzijds nemen de liquide middelen toe
gemiddelde solvabiliteitsfactor volgens de
met een bedrag van € 530.000.
MBO- Benchmark 2012 (uitgevoerd in 2013)
De stijging van de liquide middelen valt
is nog net geen 51%. Dat betekent dat er
eenvoudig te verklaren. Er is een resultaat
wederom sprake is van een uitstekende
behaald van bijna € 300.000 terwijl de boek-
solvabiliteitspositie.
waarde van het gebouw, inclusief apparatuur
en inrichting met ruim € 320.000 is gedaald.
Dat betekent dat er meer is afgeschreven dan
dat er geïnvesteerd is. Samen met het resultaat zou dat een toename van de liquiditeit
betekenen van € 620.000. Het verschil met
de feitelijke toename wordt globaal verklaard
door de afname van de schulden inclusief
voorzieningen van € 60.000 en een toename
van de vlottende activa van € 30.000.
Passiva
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering
van 8 april 2014 besloten het exploitatieresultaat over het verslagjaar ten bedrage
van € 297.380 toe te voegen aan het eigen
vermogen. Hierdoor komt het vermogen
per 31 december 2013 op een bedrag van
€ 9.219.429.
jaarverslag 2013 | 54
geworden wordt nagenoeg geheel verklaard
door de hogere ontvangen rijksbijdrage. Bij
het contractonderwijs zijn de baten achtergebleven bij de begroting. Dat heeft gedeeltelijk
te maken heeft met aanhoudende crisis op de
arbeidsmarkt en de bezuinigingen bij bedrijven.
Werd in 2012 nog een omzet behaald van
€ 405.000, voor 2013 blijft de teller steken op
€ 311.000, dat is een afname van € 94.000.
Het resultaat is voor het eerst negatief te
weten € -16.788. Aangezien de afgelopen
jaren een (privaat) vermogen is opgebouwd
van € 52.890 kan het verlies daarop worden
afgeboekt. Per 31 december 2013 komt het
(privaat) vermogen daardoor op een bedrag
van € 36.102.
Treasury management
Op 16 september 2009 is de OCW-regeling
Beleggen en Belenen verschenen. Bij het
Grafisch Lyceum Utrecht is echter geen sprake
van beleggen noch van belenen. Voor het
beheren van de liquide middelen is er een
rekening courant voor het dagelijkse betalingsverkeer. Daarnaast zijn er twee risicovrije (en
vrij opneembare) spaarrekeningen waarop de
liquide overschotten geboekt worden. Het Treasury-statuut is door de Raad van Toezicht in
haar vergadering van 29 mei 2012 vastgesteld.
In het volgende verslagjaar zal een aangepast
statuut worden behandeld.
BALANS
Financiën
Balans per 31 december 2013
Passiva
Activa
31-12-2013
31-12-2012
€
€
31-12-2013
31-12-2012
€
€
publiek vermogen9.183.327 8.869.159
Vaste activa
Eigen vermogen
Immateriële vaste activa
licenties en software
75.997
29.363
privaat vermogen
Materiële vaste activa
gebouwen en terreinen
5.331.492
36.102 5.700.532
9.219.429 52.890
8.922.049
totaal inventaris en apparatuur
1.773.550
1.773.116
Voorzieningen
Totaal materiële vaste activa
7.105.042
7.473.648
voorziening personeel 346.160 124.944
Langlopende schulden2.131.002 2.292.850
Financiële vaste activa
ministerie OCW
1
Totaal vaste activa
7.181.040
1
7.503.012
56.753
60.875
86.531
95.153
overige vorderingen
30.854
38.366
overlopende activa 493.826
444.398
611.211
577.917
Liquide middelen
6.984.891
6.454.797
Totaal vlottende activa
7.652.855
7.093.589
14.833.894
14.596.601
Totaal activa
2.199.680 2.214.947
crediteuren 277.148 215.727
overige kortlopende schulden en overlopende passiva 660.476 Vorderingen
debiteuren
salarissen, sociale lasten en
belastingen
Vlottende activa
Voorraden
Kortlopende schulden
3.137.304 826.085
3.256.759
Totaal passiva
14.833.894 14.596.601 jaarverslag 2013 | 55
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Financiën
[met de begroting van 2014]
2014
2013
2013
2012
begroting
realisatie
begroting
realisatie
€
€
€
€
Baten
Normatieve rijksbijdrage MBO
14.239.000 13.751.098 13.349.000 13.346.043
Overige overheidsbijdragen
1.490.000 1.659.693 1.350.000 1.447.802
Examengelden 2.000 -­1.905 2.000 -4.491
Werk voor derden 330.000 311.168 410.000 404.762
Overige baten 371.000 Totaal baten
16.432.000 328.000 384.636
16.084.304 364.250
15.439.000 15.578.752
105%
103% 99% 100%
n.b. de baten zijn t.o.v. het vorig verslagjaar met 3% gestegen
Lasten
Personele lasten
11.890.000 11.788.445 11.402.000 11.593.285
Afschrijvingen
1.201.000 1.099.730 1.068.000 1.132.090
Huisvestingslasten
1.306.000 1.132.380 1.036.000 944.124
Overige materiële lasten
1.813.000 1.778.867 1.780.000 1.894.169
Totaal lasten
16.210.000 15.799.421 15.286.000 15.563.668
104% 103% 98% 100%
n.b. de lasten zijn t.o.v. het vorig verslagjaar met 2% gestegen
Saldo lasten en baten
222.000 284.883 153.000 15.084
108.000 115.382
Financiële lasten en baten
rentelasten geborgde lening overige rentelasten
rentebaten over liquide middelen
80.000 -
43.000 71.055 -
83.552 - 125.000 Saldo financiële lasten en baten
-37.000 12.497 17.000 Exploitatieresultaat 1
185.000 297.380 170.000 -16.788
15.500
4
122.088
6.703
21.787
1
Hiervan heeft betrekking op het contractonderwijs [werk voor derden]
jaarverslag 2013 | 56
800
2.772 KASSTROOM
Financiën
Kasstroomoverzicht over 2013 2013
€
2012
€
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
297.380 21.787
Aanpassingen voor:
-afschrijvingen
-mutaties voorzieningen
1.099.730 221.216
1.132.090
109.981
1.320.946
1.242.071
Veranderingen in vlottende middelen:
-voorraden
4.122
-­5.978
-33.294
89.949
-1­19.455
-19.628
subtotaal
1.469.700
-vorderingen
-schulden
1.328.148
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
[Des]investeringen [im]materiële vaste activa
777.757 subtotaal
550.452
-777.757
-­550.452
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
-­161.848
subtotaal
-­161.848
-­161.848
-­161.848
Mutatie liquide middelen
530.094
615.847
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
6.454.797 530.094
6.984.891
5.838.949
615.847
6.454.797
jaarverslag 2013 | 57
KENGETALLEN
Financiën
Financiën
Kengetallen verslagjaar
2013
2012
A. Financiële kengetallen per 31 december
Solvabiliteit: %
- alleen eigen vermogen
62,2% 61,1%
- eigen vermogen en voorzieningen
64,5% 62,0% Liquiditeit
- current ratio
2,44 2,18 - quick ratio
2,42 2,16 Resultaat in % van de baten
1,8% 0,1% Rentabiliteit eigen vermogen
3,2% 0,2% B. Deelnemersaantallen per 1 oktober
2013
BOL
BBL
totaal
1.977 16 1.993 2012
1.958 19 1.977
C. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
€
College van Bestuur:
Voorzitter College van Bestuur1
145.730 Leden (per 1-1-2013 twee leden)
244.859 subtotaal 1)
390.589 realisatie 2012
€
142.506
n.v.t. 142.506
Raad van Toezicht:
Voorzitter
realisatie 2013
9.075 Leden (in verslagjaar vier personen)
14.520 subtotaal 2)
totaal
1
jaarverslag 2013
2010 | 58
58
2
5.000
7.917 23.595 12.917
414.184 155.423
De aanstellingsomvang van genoemde personen is 1,0 fte. De bedragen zijn vastgesteld conform de publicatie
van de WNT in de Staatscourant van 6 maart 2014.
De vergoedingen van het vorig verslagjaar zijn netto uitbetaald. M.i.v. 1 januari van het verslagjaar zijn de
vergoedingen inclusief 21% BTW.
6.5 ACCOUNTANTSVERKLARING
Financiën
jaarverslag 2013 | 59
Financiën
jaarverslag 2013 | 60
HOOFDSTUK 7 | CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
jaarverslag 2013 | 61
Financiën
7.1 KWALITATIEF DEEL
Demografische ontwikkeling
Rendement
Huisvesting
De demografische ontwikkelingen laten zien
Voor de komende jaren zullen zich, evenals
De studenten van de opleiding Gaming zijn tot
dat het aantal vo-scholieren in het doelgroep-
in de afgelopen jaren, geen grote veranderin-
de zomer van 2015 gehuisvest op de externe
gebied van het Grafisch Lyceum Utrecht de
gen voordoen in de rendementen en daaraan
gehuurde locatie aan de Lomanlaan. Hiermee
komende jaren licht zal stijgen. Dat geldt met
gekoppelde outputbekostiging. Het Grafisch
is de grootste krapte tijdelijk opgelost. In
name voor de meer stedelijke regio's zoals
Lyceum Utrecht heeft de afgelopen jaren stabiele
het lopende kalenderjaar zullen de plannen
Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Almere.
rendementen laten zien en kan voorspellen hoe
voor een herindeling van de lokaalruimte op
Na 2016 daalt het aantal langzaam maar er
de ontwikkelingen in de komende jaren eruit
de Vondellaan en een bijpassende verbou-
zijn grote regionale verschillen. De stadsregio
zien. Het Grafisch Lyceum Utrecht bereidt zich
wing vaste vormen aannemen. De financiële
Utrecht laat in de prognoses zelfs een groei
gedegen voor op de komende veranderingen in
consequenties zijn zorgvuldig doorgerekend en
zien van 35 procent in de basisschoolgene-
de bekostiging.
akkoord bevonden door de Raad van Toezicht.
Voion). De instroom voor het Grafisch Lyceum
Personeelsplanning
Tevredenheid
Utrecht zal in de beleidsperiode tot 2018 naar
Bij een stabiele prognose van de studenten-
Speerpunt in het nieuwe Strategische Beleids-
verwachting stabiel zijn. Ook de verschuiving
populatie voor de komende jaren past een
plan voor de komende jaren is het stelselmatig
van de verhouding vmbo/havo-vwo van 60/40
personeelsbeleid dat daarop aansluit. Mede-
en doelbewust verhogen van de kwaliteits-
procent naar 50/50 procent zal geen grote
werkers van het Grafisch Lyceum Utrecht blijven
beleving, de 'customer experience' bij de
invloed hebben op de instroom. Beleids-
lang bij de organisatie werkzaam waardoor de
belangrijkste stakeholdergroepen: studenten,
wijzigingen op het gebied van instroom en
gemiddelde leeftijd gestaag stijgt. Daarom is
medewerkers en bedrijfsleven. De verschillen-
de gewenste grootte van de schoolpopulatie
aanvullend personeelsbeleid ontwikkeld om
de onderzoeken die de tevredenheid meten
is de komende jaren niet noodzakelijk.
de opbouw meer in evenwicht te brengen.
bij deze doelgroepen vormen daarbij een
Het ziekteverzuim is laag, zie de tabel op pa-
belangrijke monitor. De cijfers en de daaruit
gina 45. Het streven is het huidige lage niveau
voortvloeiende verbetertrajecten vindt u op
voor de komende jaren te handhaven en zo
de pagina's 31 (JOB-enquête), 43 (MTO) en 47
mogelijk nog verder te verlagen. Het Grafisch
(Leerbedrijven).
ratie (Leerlingenprognose Utrecht 2012-2026,
Lyceum Utrecht is terughoudend met de inhuur
van externen en het aanbieden van tijdelijke
contracten. Dit vindt alleen plaats bij niet structurele vacatureruimte.
jaarverslag 2013 | 62
Financiën
7.2 KWANTITATIEVE INDICATOREN
De onderstaande 13 indicatoren staan omschreven in het servicedocument van de MBO Raad van maart 2014.
2011
2012
2013
2014
realisatie
2015
2016
begroting
1 Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet
2,7%
2,6%
1,9%
2,0%
2,0%
2,1%
2 Gewogen deelnemers per fte onderwijzend en direct onderwijs ondersteunend personeel
18,1
18,5
16,8
16,2
18,0
19,0
3 Gewogen aantal studenten per fte beroepsonderwijs
4 Aantal fte tijdelijk personeel als percentage van totaal aantal fte
5 Kosten fte in loondienst
6 Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen student
7 Overhead personeelskosten in procenten
8 Liquiditeit
9 Rentabiliteit
10 Gehuurde m2 als percentage van het totale aantal m2
11 Gemiddelde huisvestingskosten per m2
12 Herfinancieringsbehoefte als percentage van de totale jaaromzet
13 Investeringsbehoefte als percentage van de totale jaaromzet
13,9
14,2
12,9
12,5
14,0
14,8
12,6%
10,2%
8,1%
7,0%
7,0%
7,0%
€ 63.401 € 65.412 € 66.351 € 67.671 € 67.000 € 66.330
5,4
5,1
5,9
6,6
6,2
5,8
21%
21%
22%
21%
21%
21%
2,0
2,2
2,4
2,1
2,2
2,4
6,1%
0,1%
1,8%
1,1%
1,8%
1,4%
1%
€ 135 1%
€ 131 13%
13%
€ 130 € 139 7%
€ 138 1%
€ 138
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
5,3%
3,5%
4,8%
10%
4%
4%
Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft geen indicatoren die op een risico kunnen wijzen.
jaarverslag 2013 | 63
Personeel
VERKLARENDE WOORDENLIJST
BBL
Beroeps begeleidende leerweg (werkend leren)
BOL
Beroeps opleidende leerweg (dagonderwijs met stages)
BPV
Beroepspraktijkvorming (stage)
BBC
Bureau BedrijfsContacten
CAO BVE Collectieve arbeidsovereenkomst beroepsonderwijs en ]
jaarverslag 2013 | 64
volwasseneneducatie
COE
Centraal Ontwikkelde Examens
CvB
College van Bestuur
DTP
Desk Top Publishing
GOC
Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven creatieve
industrie
JOB
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
LB, LC
Docentfuncties en salarisschalen volgens CAO BVE
LGF
LeerlingGebonden Financiering
OSC
Open StudieCentrum
OR
Ondernemingsraad
P&O
Afdeling personeel en organisatie
PDV
Pedagogisch-didactische vaardigheden
POP
Persoonlijk ontwikkelingsplan
RMC
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (leerplicht)
RvT
Raad van Toezicht
SAC
Studieloopbaan- en adviescentrum
SLB
Studieloopbaanbegeleiding
TOA
Digitaal toetssysteem voor de instellingsexamens
Organisatie en beleid
Tekst en eindredactie:
Afdeling communicatie GLU
Grafische vormgeving: Nico Dielen
Fotografie:
Joachim van der Kwast
Godfried van Utrecht
Druk:
Drukkerij Damen, Werkendam
Grafisch Lyceum Utrecht: Vondellaan 178,
3521 GH Utrecht
Postbus: 5066, 3502 JB Utrecht
Telefoon: 030 280 70 77
Fax: 030 280 70 71
e-mail: [email protected]
Internet:
www.glu.nl
Twitter: @glu_stage, @glu_student