Ned Tijdschr Geneesk 2012

In het kort
K L I NI SCH E PR AK TI JK
Geen afname hart- en vaatziekten door behandeling
verhoogde nuchtere plasmaglucoseconcentratie
Thiemo F. Veneman
[email protected]
Onderzoeksvraag
Leidt normalisatie van de nuchtere plasmaglucoseconcentratie door substitutie met basale insuline tot een
afname van cardiovasculaire aandoeningen?
Hoe werd dit onderzocht?
Aan een prospectieve studie deden 12.537 patiënten mee
met een cardiovasculair risicoprofiel en een gestoorde
nuchtere plasmaglucoseconcentratie, een gestoorde glucosetolerantie of diabetes type 2. Ze werden gerandomiseerd naar behandeling met insuline glargine (streefwaarde nuchtere plasmaglucoseconcentratie: <5,3 mol/l)
of standaardzorg volgens de bestaande richtlijnen. De
primaire uitkomstmaten waren het optreden van nietfatale hartinfarcten, CVA’s, of overlijden ten gevolge van
cardiovasculair aandoeningen. De gemiddelde followupduur bedroeg 6,2 jaar.1
Belangrijkste resultaten
Waarom dit onderzoek?
Correctie van een verhoogde nuchtere plasmaglucoseconcentratie zou tot een afname van cardiovasculaire
complicaties kunnen leiden. Eerdere studies waarin
intensievere en minder intensieve glucoseregulatie werden vergeleken bij patiënten met diabetes mellitus type 2,
lieten tegenstrijdige resultaten zien.
Consequenties voor de praktijk
Literatuur
1
De incidentie van cardiovasculaire complicaties was vergelijkbaar tussen de groepen: 2,94 en 2,85 per 100 patiëntjaren (p = 0,63). Er bestond ook geen verschil in het ontstaan van maligniteiten. 3 maanden na het staken van de
behandeling was de incidentie van diabetes mellitus bij
de patiënten zonder diabetes bij inclusie lager in de groep
die met glargine behandeld was (30 vs. 35%; p < 0,05). Dit
ging wel gepaard met vaker voorkomende ernstige hypoglykemieën en een toename van het lichaamsgewicht van
1,6 kg in de glarginegroep versus een afname van 0,5 kg
in de standaardgroep.
The ORIGIN Trial Investigators. Basal insulin and cardiovascular and
other outcomes in dysglycemia. N Engl J Med. 2012;367:319-28.
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5293
>Meer op www.ntvg.nl/klinischepraktijk
●
Ondanks de bevinding dat insuline glargine bij patiënten
met een gestoorde nuchtere plasmaglucoseconcentratie
of glucosetolerantie tot een afname van het ontstaan van
diabetes mellitus leidt, wordt op basis van het ontbreken
van effecten op hart- en vaatziekten niet geadviseerd de
vigerende behandeladviezen te wijzigen. Eerdere zorgen
dat gebruik van glargine bij patiënten met diabetes mellitus type 2 zou leiden tot meer maligniteiten werden in
dit onderzoek niet bevestigd.
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A5293
1