Heffingsverordening 2014 - Bedrijfschap Horeca en Catering

VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Bedrijfschap Horeca en Catering ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het
jaar 2013. (Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2014).
No. Ho
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op de artikelen 93, 95, 100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4
en 7 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
§1
Begripsbepalingen en het toepassingsgebied
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
heffingsplichtige
:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een niet rechtspersoonlijkheid
bezittende vennootschap die één of meer ondernemingen waarvoor het
bedrijfschap is ingesteld drijft of heeft gedreven gedurende enige periode in
2014;
basisheffing
:
de heffing, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
loonsomheffing
:
de op de loonsom gebaseerde heffing, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van
het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
loonsom
:
het voor de premieheffing ingevolge de Werkloosheidswet als loon der
werknemers aan te merken bedrag voor aftrek van de franchise, van alle
werknemers in alle door de heffingsplichtige gedreven ondernemingen. Met
loonsom wordt gelijkgesteld de vergoeding, exclusief btw, die wordt uitgekeerd aan uitzendbureaus, payrollingbedrijven of overeenkomstige bedrijven, ten behoeve van het beschikbaar stellen van personeel, dat onder directe gezagsverhouding van de heffingsplichtige arbeid verricht in de door
de heffingsplichtige gedreven ondernemingen;
heffing
:
het totaal van de basisheffing en de loonsomheffing;
secretaris
:
de secretaris van het bedrijfschap
-2-
§2
De heffing
Artikel 2
1.
a.
De heffingsplichtige is voor het jaar 2014 per onderneming een basisheffing van € 25,- aan
het bedrijfschap verschuldigd.
b.
Aan de heffingsplichtige wordt een aftrek toegekend op de basisheffing ter hoogte van de
basisheffing, voor iedere onderneming die in 2014 is aangevangen.
2.
De heffingsplichtige is in aanvulling op het eerste lid voor het jaar 2014 een loonsomheffing volgens een tariefschaal verschuldigd. Deze tariefschaal luidt als volgt:
Loonsomheffing (in €)
Loonsom in 2014
(in €)
3.
van
tot en met
0
20.000
0
20.001
40.000
105,00
40.001
80.000
205,00
80.001
160.000
315,00
160.001
320.000
450,00
320.001
640.000
685,00
640.001
1.280.000
1015,00
Meer dan
1.280.000
1460,00
Aan de heffingsplichtige kan een aftrek van 30% worden toegekend op de heffing, indien hij over
het jaar 2013 contributie heeft betaald als lid van:

Koninklijke Horeca Nederland,

de Vereniging van Recreatie-Ondernemers Nederland RECRON,

het Nederlands Horeca Gilde of
een andere ondernemersorganisatie die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is
en die:
a.
krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste
een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfschap een taak heeft te vervullen,
b.
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitcriteria, genoemd in de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal-Economische Raad,
c.
tot de werkingssfeer van het bedrijfschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen
aantal niet-onbetekenend is,
d.
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers
een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit
binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van
Pagina 2 van 11
-3-
studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname
aan regelmatig overleg met de overheid, en
e.
haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
§3
De vaststelling en oplegging van de heffing
Artikel 3
1.
De heffingsplichtige verstrekt op verzoek daartoe binnen vier weken de loonsom.
2.
Een verzoek daartoe kan achterwege blijven indien de loonsom reeds via het Pensioenfonds
Horeca en Catering aan het bedrijfschap bekend is.
Artikel 4
1.
Gegevens met betrekking tot de heffing zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is
bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
a.
slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het bedrijfschap;
b.
niet onder vermelding van de persoon of onderneming waarop de heffing betrekking heeft
worden bekendgemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere personen
van het secretariaat van het bedrijfschap en de met financiële controle op het bedrijfschap
belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor
die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens met betrekking tot de heffing blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon of onderneming waarop zij betrekking hebben achterwege in de gevallen
waarin uit de aard der gegevens of uit één of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken
op welke persoon of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 5
1.
De heffing wordt vastgesteld op basis van loonsomgegevens als bedoeld in artikel 3, dan wel op
basis van een schatting van de loonsom.
2.
Indien binnen drie jaar na vaststelling van de heffing uit een opgave van de heffingsplichtige of uit
nader onderzoek vanwege het bedrijfschap blijkt dat de heffing onjuist is vastgesteld, kan de heffing worden herzien en opnieuw worden vastgesteld.
3.
Indien na vaststelling van de heffing ondernemingen van de heffingsplichtige met terugwerkende
kracht worden opgenomen in het register van ondernemingen, genoemd in artikel 2 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008, kan de heffing opnieuw worden vastgesteld.
Pagina 3 van 11
-4-
§ 4
De betaling van de heffing
Artikel 6
1.
De heffingsplichtige voldoet de heffing binnen zes weken na dagtekening.
2.
Ingeval de heffingsplichtige ten aanzien van de betaling in gebreke blijft, wordt de heffingsplichtige schriftelijk gemaand om alsnog te betalen.
3.
Bij niet tijdige betaling van de heffing:
a. kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht, welke minimaal € 6,- en maximaal
€ 14,- van het openstaande bedrag bedragen.
b. kan rente worden gevorderd over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn;
c.
kan vergoeding worden gevorderd van alle invorderingskosten.
De rente wordt berekend naar het percentage bedoeld in artikel 6:119 jo artikel 6:120 Burgerlijk
Wetboek, dat geldt op de datum waarop de rente wordt gevorderd. De invorderingskosten worden
vastgesteld volgens de staffel incassokosten kantonrechters.
§5
Vermindering van de heffing
Artikel 7
Het bestuur van het bedrijfschap kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, de
heffing in algemene zin verminderen.
§6
Mandaatsbepalingen
Artikel 8
1.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten, als bedoeld in de artikelen 2, derde lid, en 5, alsmede tot het bepaalde in de artikelen 3, eerste lid en 6, tweede en derde lid, wordt gemandateerd
aan de secretaris.
2.
De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, mogen door de secretaris worden ondergemandateerd.
3.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften tegen in ondermandaat genomen besluiten wordt gemandateerd aan de secretaris.
§7
Slotbepalingen
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Pagina 4 van 11
-5-
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Zoetermeer,
P.J. BIESHEUVEL
Voorzitter
W. SPAINK
Secretaris
Pagina 5 van 11
-6-
TOELICHTING
Inleiding
Het Bedrijfschap Horeca en Catering (hierna: het bedrijfschap) is een krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld openbaar lichaam. Het heeft, ingevolge artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor het is ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Zo levert het bedrijfschap een bijdrage
aan de continuïteit van de bedrijfstak horeca. Belangrijk voor deze continuïteit zijn onder meer een
goed rendement voor de ondernemers, goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers, inspelen
op de wensen van de consument en adequaat omgaan met wat maatschappelijk van de bedrijfstak
wordt gevraagd op gebieden van bijvoorbeeld milieu en veiligheid.
De leden van het bestuur van het bedrijfschap worden benoemd door de ondernemersorganisatie
Koninklijke Horeca Nederland en de werknemersorganisaties FNV Horeca en CNV Vakmensen. De
bedrijfstak telt ca 43.000 ondernemingen, veelal behorende tot het midden- en kleinbedrijf. In de bedrijfstak zijn ca. 303.000 personen werkzaam. De totale omzet ligt rond de 13,5 miljard euro per jaar.
De algemene werkzaamheden van het bedrijfschap worden voor het voornaamste deel gefinancierd
uit de opbrengst van de jaarlijks door het bedrijfschap aan de onder de werkingssfeer vallende ondernemingen opgelegde heffingen, bestaande uit een vaste basisheffing en een additionele variërende
loonsomheffing volgens een tariefschaal. Daarnaast kent het bedrijfschap een bestemmingsheffing
voor de financiering van het project Nederlandse hotelclassificatie. De bestemmingsheffing is geregeld
in de Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2014.
Afbouw bedrijfschap
Het kabinet heeft besloten dat de product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Daartoe zal de Wet
op de bedrijfsorganisatie worden gewijzigd. Het is dan ook de bedoeling dat het bedrijfschap met ingang van 1 januari 2015 wordt opgeheven, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.
In deze heffingsverordening is rekening gehouden met de afbouw van de activiteiten van het bedrijfschap in 2014.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 20 november 2013 het afbouwplan vastgesteld. Daarbij is
van belang dat de in het plan beschreven afbouw kan worden opgeschort afhankelijk van de uiteindelijke definitieve datum van opheffing van het bedrijfschap. Voorts is daarbij van belang dat het bedrijfschap een aantal activiteiten ook in 2014 nog in zijn geheel dient uit te voeren. Ten aanzien van andere activiteiten dient ervoor gezorgd te worden dat deze up to date blijven om er op deze wijze voor te
zorgen dat deze zonder kapitaalverlies kunnen worden overgedragen aan mogelijke andere partijen.
Tevens worden kosten gemaakt voor onderzoek naar mogelijke overdracht of voortzetting van activiteiten in een andere rechtsvorm ten gunste van de hele bedrijfstak.
Uitgangspunt van het afbouwplan is dat de financiële staat van het bedrijfschap per einde 2014 op nul
dient te staan. Daarbij dienen voorzieningen te worden genomen voor onder meer de kosten van een
sociaal plan, alsmede het afhandelen van lopende verplichtingen door de vereffenaar. Aangenomen
wordt dat na de opheffing van het bedrijfschap de Minister van Economische Zaken als vereffenaar
wordt aangewezen van het vermogen van het bedrijfschap.
Hoofdtaken
De hoofdtaken van het bedrijfschap in 2014 zullen nog bestaan uit:
Het registreren van de ondernemingen die onder de werkingssfeer ressorteren en het opleggen van
heffingen aan alle geregistreerde ondernemers;
Het bijhouden van het kenniscentrum horeca met als onderdeel een kennisbank met kerncijfers van
alle ondernemingen;
Het deelnemen aan de ontwikkeling van het ondernemingsdossier en het horecadossier;
Het uitvoeren van de Nederlandse hotelclassificatie;
Het verstrekken van subsidies uit de bestemmingsheffingsreserve subsidies aan organisaties die een
meerjarige subsidierelatie met het bedrijfschap hebben gehad voor frictie- en afbouwkosten.
Transparantie
Het bestuur van het bedrijfschap tilt zwaar aan transparantie naar de ondernemer en de werknemer.
Zij wenst dit vooral te bereiken door open, op de doelgroep gerichte, communicatie. Zo is het mogelijk
om, als verdieping op een voor ieder toegankelijke website, ondernemers en werknemers aan te sluiten op een database die meer specifieke informatie verstrekt. Zo maakt het bestuur actuele, doorzichPagina 6 van 11
-7-
tige bedrijfseconomische cijfers, verschenen rapportages en regelgeving gericht toegankelijk. Daar
waar informatie niet neutraal is (politiek, analytisch, interpretatie, e.d.) acht men dit een zaak voor de
ondernemers- en werknemersorganisaties.
Voorlichting
Daarnaast heeft het bedrijfschap voor zo lang het bestaat ook een voorlichtende rol te vervullen. Voorlichting moet daarbij worden opgevat als het neutraal en waardevrij verstrekken van concrete informatie. Voor wat betreft voorlichting over de heffing en registratie vindt er rechtstreekse communicatie
plaats tussen het bedrijfschap en individuele ondernemingen. Voor het overige wordt bij deze voorlichtende rol primair gebruik gemaakt van de internetsite als medium voor informatieoverdracht. Leidend
bij de communicatieactiviteiten van het bedrijfschap is dus de voorlichtende rol die het bedrijfschap
moet vervullen, dat wil zeggen het doorgeven van neutrale en waardevrije informatie, gericht op georganiseerden en niet-georganiseerden.
Activiteiten
Gelet op de hierboven geformuleerde kerntaken en het daaromtrent vastgestelde afbouwplan zullen in
2014 onder meer nog de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
Kennisbank
Het bedrijfschap heeft ervoor gekozen om de relevante kennis en informatie te verzamelen in een
zogenaamde kennisbank. Bij het opzetten en inrichten van de kennisbank is grote nadruk gelegd op
het verzamelen, opslaan en analyseren van actuele en betrouwbare data. Deze worden ook in 2014
nog met gebruikmaking van moderne technologische middelen beschikbaar gesteld aan de
doelgroepen. Steeds zal daarbij nagegaan worden of en aan welke data behoefte bestaat. De nadruk
zal daarbij liggen op data uit de clusters Rendement, Arbeid en Consument. De bedrijfstakdata zullen
in hoofdzaak door het bedrijfschap zelf worden verzameld en opgeslagen. De data uit de omgeving
van de bedrijfstak zullen waar nodig worden ingekocht. Ondernemers worden actief benaderd om mee
te doen met het online bedrijfsvergelijkingssysteem van het bedrijfschap.
Registratie en heffing
Horecabedrijven doen zich in veel gedaanten voor. De activiteit registratie en heffing moet zorgen
voor de aansluiting van de ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van het bedrijfschap en
ervoor zorgen dat de exploiterende ondernemer de juiste heffing krijgt opgelegd. Uitgangspunten bij
de uitvoering van deze activiteiten zijn dat dit efficiënt, effectief en kwalitatief goed gebeurt. De
verzamelde data worden daarnaast beschikbaar gesteld aan de kennisbank van het bedrijfschap en
daarmee aan de bedrijfstak.
Maatschappelijke Projecten
Activiteiten met een maatschappelijk karakter worden hierin geclusterd. Waar mogelijk vindt of heeft
de financiering plaats gevonden middels een bestemmingsheffing. Voor de uitvoering van de
Nederlandse hotelclassificatie en het verstrekken van subsidies door het bedrijfschap is dit het geval.
Voorts neemt het bedrijfschap ook in 2014 deel aan de verdere ontwikkeling van het
ondernemingsdossier. Andere activiteiten die voorheen door het bedrijfschap werden uitgevoerd
worden of zijn zoveel mogelijk afgebouwd.
Ondersteuning
Ten behoeve van het functioneren van het bedrijfschap als organisatie zijn diverse ondersteunende
activiteiten nodig. Hierbij moet gedacht worden aan financiën, kantoorautomatisering,
secretariaatswerkzaamheden, opstellen van verordeningen etc.
Met de bovengenoemde activiteiten is zowel het gemeenschappelijk belang van de onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vallende ondernemingen als het algemeen belang gediend. Daarbij
moet in ogenschouw worden genomen dat alle activiteiten van het bedrijfschap worden beoordeeld
met de zgn. PBO-toets (is er sprake van een gemeenschappelijk belang, is er sprake van een complementaire activiteit, dus aanvullend en/of versterkend, en voorziet de activiteit in een duidelijke behoefte, dus vraag gestuurd). Financiering van deze activiteiten alsmede de financiering van de afbouw
van het bedrijfschap uit publieke middelen, in casu de opbrengst van de heffing 2014, wordt nodig
geacht omdat het hier om een collectief belang van de gehele onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vallende branche gaat, waaraan alle ondernemers behoren bij te dragen.
Pagina 7 van 11
-8-
De heffingsbedragen
Voor de begroting 2014 wordt uitgegaan van € 5.500.000,- aan heffingsbaten. Uit de opbrengst van de
heffing worden de apparaatskosten en de werkzaamheden van het bedrijfschap betaald, alsmede de
kosten en voorzieningen die moeten worden gemaakt en getroffen in verband met de afbouw en opheffing van het bedrijfschap. Voor wat betreft de activiteiten die in 2014 nog door het bedrijfschap
worden uitgevoerd betreft het werkzaamheden, subsidies en projecten die in het belang zijn van de
sociaaleconomische ontwikkeling van de horeca als geheel. Voor wat betreft de uitvoering van de
Nederlandse hotelclassificatie worden de werkzaamheden niet uit de algemene heffing gefinancierd,
maar wordt een aparte bestemmingsheffing hotelclassificatie opgelegd krachtens de Verordening
bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2014. De door het bedrijfschap
in 2014 nog te verstrekken subsidies worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve subsidies zodat
in 2014 hiervoor geen aparte bestemmingsheffingsverordening meer hoeft te worden vastgesteld.
De hoogte van de heffingsbedragen is zodanig vastgesteld dat de totale heffing, bestaande uit de in
deze verordening vastgestelde (algemene) heffing en uit de bestemmingsheffing, voor de individuele
horecaondernemer ten opzichte van voorgaande jaren in veel gevallen aanzienlijk lager zal uitkomen.
Daarbij speelt een rol dat in verband met de afbouw en toekomstige opheffing van het bedrijfschap de
heffing is vastgesteld op basis van een begroting die de financiële positie van het bedrijfschap op 31
december 2014 op nul doet uitkomen.
De ontwikkeling van de aantallen bij het bedrijfschap ingeschreven ondernemers en ondernemingen
heeft over de afgelopen acht jaar het volgende beeld vertoond:
Peildatum
1 januari 2013
1 januari 2012
1 januari 2011
1 januari 2010
1 januari 2009
1 januari 2008
1 januari 2007
1 januari 2006
1 januari 2005
Aantal ingeschreven
ondernemers
40.650
40.520
40.470
40.268
40.341
40.659
40.452
40.257
40.243
Aantal ingeschreven
ondernemingen
43.430
43.240
43.061
42.828
42.930
47.124
46.501
46.623
46.646
Administratieve lasten
Het bedrijfschap acht het van het grootste belang dat de administratieve lasten voor de ondernemers
zo laag mogelijk zijn. Met deze verordening wordt dan ook getracht de administratieve lastendruk zoveel mogelijk te beperken. De heffing en incasso van de heffing volgt dezelfde route als die van de
bestemmingsheffing van het bedrijfschap. Na de vaststelling van de hoogte van de heffing volgt een
nota, eventueel gevolgd door een herinnering en aanmaning. Voorts zal slechts incidenteel een ondernemer worden verzocht de loonsom aan het bedrijfschap mee te delen. Een verzoek daartoe zal in
veel gevallen achterwege worden gelaten, aangezien de loonsom meestal reeds via het Pensioenfonds Horeca en Catering bekend is. Het Bedrijfschap biedt ondernemers sinds 2011 de mogelijkheid
de nota elektronisch te ontvangen en op die manier de administratieve last voor de ondernemer verder te beperken.
Mededinging
In de verordening komen geen bepalingen voor die de mededinging beperken. Ook met de opbrengst
van deze heffing worden geen activiteiten gefinancierd die de mededinging beperken. Evenmin wordt
misbruik gemaakt van een economische machtspositie of worden kartelafspraken gemaakt.
Europese regelgeving
Uit de opbrengst van de heffing worden de apparaatskosten van het bedrijfschap betaald en de werkzaamheden en projecten die het bedrijfschap uitvoert of laat uitvoeren, met uitzondering van de werkzaamheden die middels een bestemmingsheffing worden gefinancierd. Het betreft werkzaamheden en
projecten die in het belang zijn van de sociaal-economische ontwikkeling van de horeca en catering
als geheel. De werkzaamheden en projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van
alle ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Zo er al sprake zou zijn van steun als bedoeld
in artikel 87 van het EG-verdrag, dan zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
€ 100.000 over drie jaar. Melding kan dan op grond van “de minimis” steun achterwege blijven.
Pagina 8 van 11
-9-
TOELICHTING ARTIKELSGEWIJS
Algemeen
Artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) bepaalt dat bedrijfslichamen aan degenen die
de ondernemingen drijven waarvoor zij zijn ingesteld, bij verordening heffingen kunnen opleggen.
Deze verordening strekt ertoe voor het jaar 2014 heffingen op te leggen. De Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2013 (hierna: heffingsverordening 2013) blijft echter ook na 2013 zijn
werking behouden voor die gevallen waarin op grond van de daarin omschreven bepalingen in 2013
sprake zou zijn geweest van heffingsplicht. Eén en ander mede met het oog op terugwerkende kracht
als bedoeld in artikel 5, derde lid.
Behoudens voor wat betreft de heffingsbedragen zijn in de onderhavige verordening slechts beperkte
technische en praktische wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn met name ingegeven door de
op handen zijnde opheffing van de product- en bedrijfschappen en betreffen dan ook zaken als het
schrappen van de mogelijkheid van een aftrek op de heffing bij een gelijktijdige heffingsplicht bij andere bedrijfslichamen. Voor de heffingsplichtige maken de wijzigingen echter geen verschil voor de praktijk van het heffen, daar de heffing evenals voorheen gebaseerd zal zijn op een schatting van de loonsom, een opgave van de heffingsplichtige of bij het bedrijfschap anderszins bekende gegevens. Tegen de aldus vastgestelde heffing kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Mocht overigens
binnen een periode van drie jaar blijken dat de heffing op basis van een onjuiste schatting is vastgesteld dan kan het bedrijfschap of de vereffenaar (zie hiervoor) uit eigen beweging of op verzoek van
de heffingsplichtige de heffing herzien en opnieuw vaststellen en opleggen.
Artikel 1
Een heffingsplichtige wordt in artikel 1 – samengevat - gedefinieerd als een natuurlijk persoon of
rechtspersoon die in 2014 één of meer ondernemingen drijft of heeft gedreven. Het begrip onderneming in deze definitie sluit aan bij het begrip onderneming in de Wet op de bedrijfsorganisatie, waarop
het Instellingsbesluit van het bedrijfschap is gebaseerd, en bij de vaste uitleg door het College van
Beroep voor het bedrijfsleven daarvan. Onder een onderneming wordt verstaan een, van de eventueel
overige activiteiten in de vestiging (het bedrijf) te onderscheiden, technisch-organisatorische eenheid,
waarin in de functie van horecabedrijf aan het economisch verkeer wordt deelgenomen. In tegenstelling tot het begrip onderneming in het spraakgebruik, dat meerdere bedrijven kan omvatten, ziet het
begrip onderneming in deze verordening dus nadrukkelijk op de plaats van exploitatie; de plaats waar
het bedrijf wordt uitgeoefend. Wanneer bijvoorbeeld één ondernemer op drie verschillende plaatsen
cafébedrijven uitoefent, is sprake van een drietal ondernemingen.
Met de tweede volzin in de definitie van het begrip loonsom wordt beoogd ook de bedragen die worden betaald aan bijvoorbeeld uitzendbureaus of via zogenaamde “payrolling-constructies” onder het
begrip loonsom te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie tegengegaan dat een ondernemer,
die voor de in zijn onderneming noodzakelijke arbeid uitsluitend of in belangrijke mate gebruik maakt
van uitzendkrachten, geen of slechts een geringe loonsomheffing verschuldigd is.
Artikel 2
In artikel 2 wordt vastgelegd dat een heffingsplichtige voor iedere onderneming een basisheffing is
verschuldigd. Daarnaast wordt een loonsomheffing vastgesteld op basis van het gezamenlijke loon
van de werknemers in alle door de heffingsplichtige gedreven ondernemingen.
In het register van ondernemingen van het bedrijfschap worden jaarlijks startende ondernemingen
geregistreerd. Het betreft daarbij in zo’n 95% van de gevallen een overname of een verandering in de
rechtsvorm. In geval er sprake is van een overname of wijziging van de rechtsvorm wordt het als onrechtvaardig ervaren dat op een zelfde adres in een jaar meerdere malen basisheffing moet worden
betaald. Hieraan wordt tegemoet gekomen door ondernemingen in het eerste jaar van exploitatie een
aftrek op de basisheffing te verlenen ter hoogte van de basisheffing. Met deze maatregel wordt tevens
een administratieve lastenverlichting bereikt. Om te voorkomen dat rechtsongelijkheid ontstaat ten
opzichte van startende ondernemingen, waar geen sprake is van een overname of wijziging van de
rechtsvorm, geldt de aftrekbepaling voor alle startende ondernemingen.
In het derde lid wordt bepaald dat ondernemers die lid zijn van een belangenbehartigende ondernemersorganisatie, die aan de in het artikel genoemde voorwaarden voldoet, een aftrek kunnen krijgen op het totaal aan heffing, dat zij verschuldigd zijn voor de door hen gedreven ondernemingen.
Hiermee kan worden voorkomen dat georganiseerde ondernemers onevenredig meer dan ongeorganiseerden, bijdragen aan de behartiging van collectieve belangen, die aan beiden ten goede
Pagina 9 van 11
- 10 -
komt. De georganiseerden dragen immers zowel via de bedrijfschapsheffing als via de contributie voor
de privaatrechtelijke organisatie bij aan collectieve belangenbehartiging. De voorwaarden zijn ontleend aan het Besluit beleidsregels Toezicht van de Sociaal Economische Raad. De hoogte van de
korting wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en is voor 2014 bepaald op 30% van de heffing. De
aftrek wordt slechts toegestaan binnen de in artikel 126, zesde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie vastgelegde grenzen. Dat betekent onder meer, dat ten aanzien van de opgelegde heffing
op grond van deze verordening en de opgelegde bestemmingsheffing op grond van de Verordening
bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2014, de totale aftrek die in
een jaar aan een ondernemer wordt toegestaan, gemaximeerd is tot een deel van het bedrag dat die
ondernemer als contributie aan zijn ondernemersorganisatie heeft betaald. Indien de totale aftrek op
grond van de beide verordeningen dit maximum overschrijdt wordt de aftrek naar rato verminderd tot
het maximaal toegestane bedrag. Daarbij is van belang dat alleen in de thans voorliggende heffingsverordening sprake is van een aftrek als evenbedoeld. De aftrek voor wat de bestemmingsheffing is
op grond van het bepaalde in artikel 126, achtste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, reeds in
2013 geschrapt.
In vervolg op een bestuursbesluit van 2 juni 1999 gold voorheen een kortingsregeling voor ondernemingen die zowel zijn ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering als het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel (HBD) en/of het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). De samenloop van heffingen door
meerdere (hoofd)bedrijfschappen werd vaak als probleem gezien. Dit kwam omdat bedrijven verplicht
bij meerdere schappen staan ingeschreven en heffingsplichtig zijn. In een beleidsnotitie van 15 februari 2001 heeft de Sociaal-Economische Raad aangegeven bestaande afspraken ter reducering van
de samenloop van heffingen positief te bezien en de totstandkoming van nieuwe afspraken te stimuleren. In dat kader moet de voorheen opgenomen kortingsregeling worden beschouwd voor de samenloop van heffingen bij bedrijven die zijn ingeschreven bij zowel het HBD en het HBA als het Bedrijfschap Horeca en Catering.
In verband met de aangekondigde opheffing van de bedrijf- en productschappen hebben het HBD en
het HBA afgezien van het opleggen van een heffing voor het jaar 2014. Derhalve kan de kortingsregeling, zoals die in de heffingsverordening 2013 in het vierde tot en met achtste lid van artikel 3 was
opgenomen, worden geschrapt. Ook indien genoemde hoofdbedrijfschappen in een later stadium
alsnog besluiten tot het opleggen van een heffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 dan zal
deze heffing uitsluitend betrekking hebben op de afbouw en opheffing van de hoofdbedrijfschappen en
niet meer op door hen uitgevoerde activiteiten in welk geval een kortingsregeling ook niet op zijn
plaats zou zijn.
Artikel 3
De heffingsplichtige kan worden verzocht opgave te doen van de loonsom. Dit kan zowel schriftelijk
als elektronisch. Het is voor ondernemers mogelijk om hun loonsomgegevens te verstrekken op een
speciaal daarvoor ingerichte website van het bedrijfschap. Indien aan de heffingsplichtige ter vaststelling van de heffing om een opgave van de loonsom wordt gevraagd dient de opgave binnen vier weken plaats te vinden.
Opgave door de ondernemer is niet nodig indien de benodigde loonsomgegevens al op andere wijze
zijn verkregen. Gegevens kunnen worden betrokken bij het Pensioenfonds Horeca en Catering, in
welk geval zij uiteindelijk afkomstig zijn van de heffingsplichtige zelf. De aldus door het bedrijfschap
verkregen loonsomgegevens geven een getrouw beeld van de werkelijkheid. Zowel de gegevens die
door de ondernemer zijn verstrekt als de gegevens die door het Pensioenfonds zijn verkregen, worden
opgeslagen in het door het bedrijfschap bijgehouden register van ingeschreven ondernemingen en
ondernemers. Bij de vaststelling van de hoogte van de heffing wordt gebruik gemaakt van de in het
register opgeslagen gegevens. De heffingsplichtige behoudt de mogelijkheid om een verzoek tot correctie van de heffing dan wel een bezwaarschrift in te dienen.
Het bij de vaststelling van de heffing gebruik maken van gegevens betreffende de heffingsplichtige die
betrokken zijn van het Pensioenfonds is een maatregel die tot doel strekt om de administratieve lasten
te beperken en tot doel heeft de efficiency te verhogen.
Artikel 4
In artikel 4 zijn waarborgen opgenomen, als bedoeld in artikel 93, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, tegen misbruik van de door de heffingsplichtige te verstrekken gegevens.
Pagina 10 van 11
- 11 -
Artikel 5
In het eerste lid is bepaald dat de heffing, als zijnde de som van de basisheffing en de loonsomheffing,
wordt vastgesteld op basis van een schatting van de loonsom, de opgave van de loonsom door de
heffingsplichtige of op basis van bij het bedrijfschap bekende gegevens. In het algemeen zal de heffing immers worden vastgesteld op basis van het door de heffingsplichtige gedreven aantal ondernemingen dat bij het bedrijfschap bekend en geregistreerd is (basisheffing), vermeerderd met een schatting van de loonsom, waarbij de gegevens verkregen van het Pensioenfonds Horeca en Catering over
het voorgaande kalenderjaar leidend zal zijn (loonsomheffing). Voor in 2014 nieuw gestartte ondernemingen zal meestal een opgave van de heffingsplichtige bepalend zijn om een juiste schatting te
kunnen maken.
Daarbij is van belang dat het tweede lid bepaalt dat binnen drie jaar na vaststelling van de op een
schatting gebaseerde heffing, de heffingsplichtige kan verzoeken om herziening van de heffing en de
heffing opnieuw kan worden vastgesteld en opgelegd. Dit kan ook het geval zijn als het bedrijfschap
binnen die periode van drie jaar uit gegevens van bijvoorbeeld het Pensioenfonds Horeca en Catering
is gebleken dat de heffing op basis van een onjuiste schatting is vastgesteld. De periode van drie jaar
beoogt na deze periode zekerheid te geven aan zowel de heffingsplichtige als het bedrijfschap dat de
heffing nadien niet alsnog wordt herzien.
In het geval dat het bedrijfschap binnen de in het tweede lid genoemde termijn van drie jaar wordt
opgeheven zullen de uit deze en andere verordeningen van het bedrijfschap voortvloeiende verplichtingen worden gewaarborgd en uitgevoerd door de vereffenaar van het bedrijfschap. Voor zover thans
valt te voorzien zal de Minister van Economische Zaken worden aangewezen als vereffenaar van het
vermogen van het bedrijfschap en bevoegd zijn tot opleggen van heffingen krachtens verordeningen
van het bedrijfschap.
In het derde lid wordt tenslotte geregeld dat indien, na vaststelling van de heffing, met terugwerkende
kracht ondernemingen, die door de heffingsplichtige worden gedreven, worden geregistreerd in het
register van het bedrijfschap, de heffing opnieuw kan worden vastgesteld. Daarbij wordt uiteraard
rekening gehouden met het bedrag aan heffing dat al door de heffingsplichtige is betaald.
Artikel 6
De betalingstermijn van de verschuldigde heffing bedraagt zes weken. Indien de heffingsplichtige in
gebreke blijft wordt de heffingsplichtige schriftelijk gemaand om alsnog te betalen.
In het derde lid is bepaald dat indien niet tijdig wordt betaald de heffingsplichtige administratiekosten
in rekening kunnen worden gebracht. In Titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht zijn regels opgenomen betreffende bestuursrechtelijke geldschulden. De in artikel 6 opgenomen tarieven zijn gelijk
aan de in de wet opgenomen bedragen. Welk tarief gehanteerd wordt is afhankelijk van het bedrag
dat aan heffing is opgelegd. Tevens kan vergoeding worden gevorderd van alle invorderingskosten.
Voor de vaststelling van de invorderingskosten wordt gebruik gemaakt van de staffel incassokosten,
zoals die wordt gehanteerd door de kantonrechters. Deze staffel is onder meer te vinden op de website www.rechtspraak.nl.
Artikel 7
In artikel zeven is de algemene vermindering van heffing geregeld. De heffing kan bijvoorbeeld worden verminderd indien er sprake is van een vermogensoverschot binnen de reserves van het bedrijfschap. Voor deze algemene vermindering is een bestuursbesluit vereist.
Artikel 8
Dit artikel bevat enkele mandaatsbepalingen. De meeste bevoegdheden worden gemandateerd aan
de secretaris van het bedrijfschap. Deze kan de taken op zijn beurt, behoudens als sprake is van op
bezwaar te nemen besluiten, weer ondermandateren.
Zoetermeer,
P.J. BIESHEUVEL
voorzitter
W. SPAINK
secretaris
Pagina 11 van 11