Jaarverslag 2013 - COC Haaglanden

Jaarverslag 2013
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 1 van 76
Inhoudsopgave
1. Inleiding ....................................................................................................................................... 5 2. Verenigingszaken ........................................................................................................................ 6 2.1 Algemene ledenvergaderingen .......................................................................................... 6 2.2. Leden ................................................................................................................................. 7 2.3 Vrijwilligers .......................................................................................................................... 7 2.4 Bestuur................................................................................................................................ 8 2.5 Personeel ............................................................................................................................ 8 2.6 Financiën ............................................................................................................................ 9 3. Bestuur- en verenigingsactiviteiten ........................................................................................... 10 3.1 Nieuwjaarsreceptie 17 januari .......................................................................................... 10 3.2. Lesbian Festival 21-23 maart .......................................................................................... 10 3.3 Dodenherdenking 4 mei ................................................................................................... 11 3.4 IDAHO 16 en 17 mei ........................................................................................................ 12 3.5 Het café op de schop, het einde van Meltingpot.............................................................. 13 3.6 Start Internationale Roze Kerk 9 juni ............................................................................... 13 3.7 Oprichtingsbijeenkomst Roze Règâhs 19 juni ................................................................. 14 3.8 Standwerken, folderen en een nieuwe website ............................................................... 15 3.9 Coming Out Day 11 oktober ............................................................................................. 15 3.10 John Blankensteinprijs uitreiking 2 november ............................................................... 16 3.11 De Rainbow Train vertrekt op 8 november .................................................................... 17 3.12 COC Songfestival 30 november ..................................................................................... 17 3.13 Meet & Greet met politieke partijen ................................................................................ 18 3.14 Denktank Sexuele Diversiteit Den Haag ........................................................................ 18 4 Kerntaken COC Haaglanden ..................................................................................................... 20 4.1 Homo specifiek maatschappelijk werk ............................................................................. 20 4.2 Voorlichting en Onderwijs................................................................................................. 20 5 Werkgroepen COC Haaglanden ................................................................................................ 22 5.1 Woongroep 45+ “La Vie en Rose” ................................................................................... 22 5.2 Werkgroep Politiek & Buitenland ...................................................................................... 23 5.3 Werkgroep Basta Cafe ..................................................................................................... 23 5.5 Werkgroep Zilver 50+ ....................................................................................................... 24 5.6 Werkgroep Jong & Out ..................................................................................................... 25 5.7 Van LesBian Festival naar DARE .................................................................................... 25 5.9 Regionaal Discriminatieoverleg (RDO) ............................................................................ 26 5.10 Café Ooxo ....................................................................................................................... 27 6 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk ..................................................................................... 27 COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 2 van 76
6.1 Inleiding............................................................................................................................. 27 6.2 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk ........................................................................... 28 6.2.1 Psychosociale hulpverlening .................................................................................... 28 6.2.2 Concrete en informatieve hulpverlening .............................................................. 28 6.2.3. 6.2.4 Deskundigheidsbevordering................................................................................. 29 Consultatie ............................................................................................................ 30 6.2.5 Belangenbehartiging, signalering en preventie. .................................................. 30 6.2.6 Opvang ....................................................................................................................... 31 6.3 Werkplan 2013.................................................................................................................. 32 6.4 Conclusie .......................................................................................................................... 33 6.5 Kwantitatieve gegevens cliënten GMW 2013 .................................................................. 35 7 Werkgroep voorlichting COC Haaglanden ................................................................................ 37 7.1 Terugblik voorlichtingsjaar 2013 ...................................................................................... 37 7.2 Bijzondere voorlichtingen ................................................................................................. 37 7.2.1 Global Human Right Defence .................................................................................... 37 7.2.2 International Day Against Homophobia (IDAHO) ...................................................... 38 7.2.3 ROC Mondriaan Leeghwaterplein ............................................................................. 38 7.2.4 Stichting Mooi Zoetermeer ........................................................................................ 38 7.3 Werkgroep Voorlichting .................................................................................................... 39 7.3.1 Werkwijze werkgroep ................................................................................................. 39 7.3.2 Deskundigheidsbevordering en teambuilding ........................................................... 40 7.4 Terugblik focuspunten 2013 ............................................................................................. 41 7.4.1 Schoolcontacten ........................................................................................................ 41 7.4.2 Werkgroep Voorlichting ............................................................................................. 42 7.5 Allianties met andere organisaties ................................................................................... 43 7.7 Begroting 2014 ................................................................................................................. 43 7.8 Begroting 2015 ................................................................................................................. 44 7.9 Kwantitatieve rapportage 2013 voorlichtingsgroep .......................................................... 44 8 Werkgroep Politiek & Buitenland ............................................................................................... 47 8.1 Doel en taken.................................................................................................................... 47 8.2 Jaarverslag 2013 .............................................................................................................. 48 8.3 Werkplan 2014.................................................................................................................. 53 8.3.1 Voorgenomen activiteiten .......................................................................................... 53 8.3.2 Benodigd budget 2014............................................................................................... 54 8.4 Werkplan 2015.................................................................................................................. 54 8.4.1 Voorgenomen activiteiten .......................................................................................... 54 8.4.2 Benodigd budget 2015............................................................................................... 54 9 WOONGROEP 45+ La Vie en Rose.......................................................................................... 55 COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 3 van 76
9.1 JAARVERSLAG 2013 ...................................................................................................... 56 9.1.1 Samenstelling en functies .......................................................................................... 56 9.1.2 Activiteiten .................................................................................................................. 56 9.2 WERKPLAN 2014-2015 ................................................................................................... 59 9.2.1 Situatie en mogelijkheden woongroep 45+ “La Vie en Rose”................................... 59 9.2.2 Benodigd budget ........................................................................................................ 60 10 Werkgroep Zilver (50+) ............................................................................................................ 61 10.1 Jaarplan en begroting 2015............................................................................................ 62 11 DARE de open-minded vrouwen community!.......................................................................... 64 11.1 Van LesBian festival 2013 naar DARE .......................................................................... 64 11.2 DARE events Begroting 2014 ........................................................................................ 65 11.3 DARE Festival ................................................................................................................ 65 11.4 DARE FESTIVAL Begroting ........................................................................................... 65 11.5 Internationale Vrouwendag – 8 maart Festival .............................................................. 66 12 Café Groep ............................................................................................................................... 67 12.1 WERKPLAN 2014 .......................................................................................................... 69 13 Werkplan Jong&Out 2014 ....................................................................................................... 70 13.1 Begroting Jong&Out 2014 .............................................................................................. 71 13.1.1 Wervingsplan Jong&Out .......................................................................................... 71 14 Werkplan Jongeren 2014 ......................................................................................................... 73 Bijlage: Overzicht Ledenbestand ................................................................................................. 75 COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 4 van 76
1. Inleiding
Na het overgangsjaar 2012 is in 2013 een verdere invulling gegeven aan de vormgeving van
het beleid van het COC Haaglanden. Het doel dat het bestuur voor ogen staat is om
zichtbaarder, transparanter te zijn met meer betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken
in de organisatie. De organisatie is inmiddels zichtbaarder in de regio en in het land
geworden. Het bestuur van het COC Haaglanden bestaat geheel uit vrijwilligers wat een
snelle implementatie van hetgeen ons voor ogen staat bemoeilijkt.
Dat neemt niet weg dat stap voor stap de route wordt bewandeld naar een moderne, actieve
organisatie en belangen vereniging, die het COC Haaglanden wil zijn.
In dit jaarverslag wordt een algemeen beeld gegeven van de activiteiten van het COC
Haaglanden. Voor gedetailleerde gegevens wordt onder meer verwezen naar separate
stukken zoals de jaarrekening 2013, de begrotingen 2014 en 2015, het bestuursverslag en de
rapporten van de accountant.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 5 van 76
2. Verenigingszaken
2.1 Algemene ledenvergaderingen
Op 24 januari 2013 vond een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats waarin
Bianca van Guine zich presenteerde als nieuwe coördinator voorlichting. Zij volgt Yvonne
Verschragen en Robert van der Gaag op die hun dienstverband bij COC Haaglanden op 31
oktober 2012 beëindigden. Harry Derksen werd gekozen als voorzitter van de vereniging en
volgde daarmee Wim Rueck op die eerder besloten had zijn functie als voorzitter neer te
willen leggen. Daarnaast werd Marieke de Wit gekozen als algemeen bestuurslid.
Op 26 april 2013 vond de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hierin
presenteerde het bestuur het jaarverslag 2012, de begroting 2013 en het jaarplan 2014 aan
de leden. In deze vergadering zijn Gerard van Reijsen, Alexander Ernst en Marcel Staal
benoemd tot lid van verdienste.
De vergadering koos Bert Omvlee tot penningmeester, waarmee het dagelijks bestuur van de
vereniging weer compleet werd.
In september nam Marieke de Wit afscheid als bestuurslid omdat ze het moeilijk vond haar
bestuurswerkzaamheden met de werkzaamheden in haar dagelijks leven te combineren.
In de BALV van 18 december 2013 is de begroting 2014 en het werkplan 2015 aan de leden
ter goedkeuring voorgelegd. Een voornemen tot het mogelijk aantrekken van een betaalde
cafébeheerder leidde tot veel discussie. Het bestuur heeft van het voorstel een PM. post (Pro
Memory post) gemaakt en toegezegd dat gezocht zou worden naar draagkracht binnen de
vereniging alvorens dit voornemen weer in de begroting op te nemen. De begroting 2014 werd
verder ongewijzigd aangenomen.
In deze vergadering werd Hodo Essa tot algemeen bestuurslid gekozen.
In juni 2013 heeft de Visitatiecommissie van de gemeente Den Haag een bezoek aan het
COC gebracht met als doel zich te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging.
De commissie heeft uitgebreid gesproken met alle geledingen van de vereniging, waaronder
het bestuur, het maatschappelijk werk, de voorlichtingsgroep, de ouderen werkgroep Zilver en
de café groep. De Visitatiecommissie heeft op ongedwongen wijze kennis kunnen nemen van
de activiteiten en de veranderingen die binnen het COC Haaglanden plaats vinden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 6 van 76
In september heeft de Federatieraad van het COC Nederland haar jaarlijkse vergadering
gehouden in het pand van COC Haaglanden. Met deze vergadering is onderstreept dat het
COC Haaglanden weer volop mee doet en telt binnen de COC Federatie.
2.2. Leden
Het ledenbestand van het COC Haaglanden bestond begin 2013 uit 464 leden.
Eind 2013 was het ledenaantal 414. Een afname van 50 (10,8%) leden.
Het ledenbestand van het COC Haaglanden bestaat voornamelijk uit oudere mannen wonend
in Den Haag. Met de nieuwe vrouwen activiteit DARE en de start van een aantal jongeren
activiteiten hoopt het bestuur meer vrouwen en jongeren voor een lidmaatschap te kunnen
interesseren.
2.3 Vrijwilligers
Onze vereniging is een vrijwilligersvereniging, hetgeen zich weerspiegelt in de bezetting van
het bestuur tot aan alle activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden. Deze vrijwilligers
tonen een grote inzet van om de activiteiten waaraan ze zich verbonden hebben tot uitvoering
te brengen.
Eind 2013 heeft het bestuur op de Nationale Vrijwilligersdag als blijk van waardering een
buffet aan de vrijwilligers aangeboden. Dit buffet is druk bezocht geweest en naar het zich
laat aanzien is hiermee inmiddels een mooie traditie binnen COC Haaglanden ontstaan.
Het aantal vrijwilligers actief bij het COC Haaglanden bedroeg in 2013 gemiddeld 80
personen. Vrijwilligers blijven hard nodig en worden op verschillende manieren geworven: via
Bureau PEP, via de website, via mond tot mond reclame en er wordt ook gewerkt aan nieuw
foldermateriaal en flyers om vrijwilligers voor de activiteiten van het COC Haaglanden te
interesseren.
Het afgelopen jaar is de vrijwilligersadministratie een belangrijk punt van aandacht geweest.
Het vrijwilligerscontract is kritisch herzien en geactualiseerd. Aan alle vrijwilligers is gevraagd
om hun contract te komen tekenen en in een persoonlijk gesprek hun zienswijze op COC
Haaglanden kenbaar te maken.
De administratie is up-to-date en stelt ons in de gelegenheid op een eenvoudige manier via email of post met de vrijwilligers te communiceren.
Alle vrijwilligers zijn via de Gemeente Den Haag en het COC Nederland verzekerd tijdens
hun werkzaamheden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 7 van 76
2.4 Bestuur
In de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2013 is door de benoeming van Bert Omvlee
het bestuur weer aangevuld met een penningmeester. In de periode voorafgaande deze
benoeming heeft de secretaris, Wilbert van Diemen, gefungeerd als penningmeester ad
interim. Met het benoemen van de penningmeester konden de ondersteunende activiteiten
van het accountantskantoor Atripel op boekhoudkundig terrein worden verminderd, omdat
Bert Omvlee deze taken tot de zijne rekent, hetgeen tot kostenbesparing leidt.
In december 2013 is het bestuur versterkt met algemeen bestuurslid Hodo Essa.
Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit Wim Rueck (voorzitter tot 24 januari 2013), Wilbert
van Diemen, secretaris, Bram Meijer algemeen bestuurslid, Sabbah Hindawey algemeen
bestuurslid, Roxanne van der Berg algemeen bestuurslid.
Op 24 januari 2013 volgde Harry Derksen Wim Rueck op als voorzitter en werd Marieke de
Wit benoemd als algemeen bestuurslid. Op 26 april 2013 is Bert Omvlee als penningmeester
benoemd, waarmee de reeds sinds 2012 openstaande vacature voor deze functie werd
ingevuld. In september legde Marieke de Wit haar functie als algemeen bestuurslid neer.
In december 2013 werd Hodo Essa als algemeen bestuurslid benoemd.
Na de ledenvergadering van 18 december 2013 bestaat het bestuur uit zes personen
waaronder twee vrouwen. Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit: Harry Derksen
voorzitter, Wilbert van Diemen secretaris, Bert Omvlee penningmeester en de algemene
bestuursleden Bram Meijer, Roxanne van den Berg, Sabbah Hindawey en Hodo Essa.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar tijdens de bestuursvergadering regelmatig tijd vrij
gemaakt om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van verschillende
organisaties: de initiatiefnemers van het WATH-festival, de opvolger van The Hague Pride;
Poz&Proud, een organisatie die zich inzet voor mensen met HIV; medewerkers van de SOApoli in Den Haag; de vrijwilligers van Respect2Love en van Jong & Out. Deze bezoeken
worden door het bestuur als zeer inspirerend ervaren.
2.5 Personeel
Het COC Haaglanden kende in 2013 drie betaalde personeelsleden:

Rob de Rooij, assistent beheerder

Stephan van Veldhoven, maatschappelijk werker

Bianca van Guine, coördinator Voorlichting.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 8 van 76
Het bestuur voert op regelmatige basis werkoverleg met de medewerkers, mede om elkaar
op te hoogte te houden van wat er in de organisatie leeft. Deze gesprekken worden door
beide partijen als zeer nuttig ervaren.
Op 5 januari 2013 eindigde het dienstverband met de directeur, Henk van de Wetering en
kwam ook de functie van directeur te vervallen.
In 2013 heeft het bestuur besloten over te gaan tot de aanstelling van een vrouwelijk
maatschappelijk werker. De hiervoor uitgezette vacature leidde tot veel reacties. De
sollicitatiecommissie heeft Marianne Steijnis voorgedragen als kandidaat voor deze functie.
Marianne startte haar werkzaamheden in januari 2014 bij COC Haaglanden.
2.6 Financiën
Zoals bekend is onze belangrijkste inkomstenbron de subsidie van de Gemeente Den Haag.
Deze subsidie is primair bestemd voor het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk en
daarnaast voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten op Haagse scholen. Alle
andere activiteiten moeten in principe betaald worden uit eigen middelen: winst uit de
baropbrengst, projectsubsidies, opbrengsten uit voorlichtingen, verhuren van ruimtes,
lidmaatschapsgelden en donaties.
Het bestuur heeft van de gemeente Den Haag toestemming gekregen om in 2013 een deel
van de begrote middelen te besteden aan het wegwerken van achterstallig onderhoud van het
gebouw en de inventaris. Daarnaast heeft de vereniging in 2013 aanvullende subsidies
gekregen van de gemeente voor de renovatie van de lift en het toilettenblok. De
werkzaamheden zullen begin 2014 hun afronding krijgen.
In 2013 zijn de resultaten van het beëindigen van de directeursfunctie en het kritisch onder de
loep nemen van alle uitgaven zichtbaar geworden door een positieve ontwikkeling van de
financiële positie van de vereniging. Het resultaat 2013 is licht positief en met toestemming
van de gemeente is een (kleine) reserve gevormd ten behoeve van onvoorziene uitgaven voor
komende jaren.
In het jaar 2014 streeft het bestuur er naar om de financiële positie verder te verbeteren.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 9 van 76
3. Bestuur- en verenigingsactiviteiten
3.1 Nieuwjaarsreceptie 17 januari
Het jaar ging traditiegetrouw van start met de nieuwjaarsreceptie van COC Haaglanden.
Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst blikte de voorzitter van de vereniging, Wim Rueck,
in zijn laatste nieuwjaarstoespraak binnen COC Haaglanden, terug op het turbulente jaar
2012 en de stappen die door het nieuwe bestuur zijn gezet om van COC Haaglanden weer
een gezonde vereniging te maken. Wim bedankte in zijn toespraak alle vrijwilligers voor het
vele werk dat zij belangeloos voor de goede zaak hebben verricht.
3.2. Lesbian Festival 21-23 maart
In maart 2013 zag het LesBian Festival in Den Haag het levenslicht. Dit driedaagse festival
had als doel om de zichtbaarheid en empowerment van Lesbische, Biseksuele en
Transgender vrouwen (LBT-vrouwen) te vergroten en waar mogelijk nieuw leven in te blazen.
Er vonden activiteiten plaats in het Nutshuis, het Koorenhuis, Concordia en Basta.
Binnen het LesBian Festival was er volop aandacht voor transgenders. Zo stond Merel
Moistra op de mainstage en was er in het Nutshuis het programmaonderdeel ‘Verfris je
gender.’ COC Haaglanden wil aandacht en focus behouden op transgenders en de
emancipatie ontwikkelingen en waar mogelijk meer expertise in huis halen/samenwerken.
Na dit 'roze' festival bleek al gauw dat er nieuw leven binnen de Haagse scène is ontstaan.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 10 van 76
Vele vrouwelijke vrijwilligers hebben zich namelijk laten inspireren door het LesBian festival en
hebben zich vervolgens vol enthousiasme bij COC Haaglanden aangemeld om zich in te
zetten voor een bruisende vrouwen community.
Op dat moment had de toenmalige coördinator van de vrouwengroep net afscheid genomen
en was er geen vrouwengroep meer actief binnen COC Haaglanden. Daarom heeft het
bestuurslid Roxanne van den Berg, die het LesBian Festival mede georganiseerd had, de
binnengekomen vrouwelijke vrijwilligers bij elkaar gebracht. Na een aantal brainstormsessies
is er een enquête over de wensen binnen de scène opgesteld en uitgevoerd. Van daaruit is
een plan opgesteld en strategie bepaald om een nieuwe Women Community te lanceren,
genaamd DARE.
DARE is een open-minded Women Community, waarbij het draait om Fun, Flair en DARE!
Een plek om vrouwen te ontmoeten, te discussiëren en te dansen. Dit met ‘Dare to be
Different’ thema’s en volop verrassingen. Vrouwen combineren hier hun krachten voor een
positieve vibe in Den Haag.
De opening van onze 'Daring' women community werd op 12 oktober 2013 met singersongwriters en poetry gevierd.
Op dit moment vindt er eens per twee maanden een entertainent / inhoudelijk DARE-event
plaats in het COC Haaglanden café. Verder is er iedere maand tijdens het eetcafé een DARE
Ladies Table om elkaar beter te leren kennen door verhalen te delen, nieuwe ideeën te
bespreken en te dineren.
3.3 Dodenherdenking 4 mei
De jaarlijkse traditie om bij het Internationaal Homomonument de doden te herdenken stond
dit jaar ook in het teken van het 20-jarig bestaan van het Internationaal Homomonument.
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woonde de druk bezochte
herdenking bij. De minister, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid, hield namens
de regering een toespraak en legde een krans.
Rondom de herdenking werd gezongen door de koren Vox Rosa en Heksenketel.
Dit jaar kwam er enig schot in de discussie rondom de plek voor dit monument. Zoals het er
nu naar uitziet krijgt het monument een plaats op de groenstrook naast de Koningstunnel. Het
monument krijgt dan de plek die het verdient in de Internationale Stad voor Recht en Vrede.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 11 van 76
COC Haaglanden, als regionale organisatie, legde tevens een krans bij de plechtigheden in
Naaldwijk – gemeente Westland – en in Wassenaar.
3.4 IDAHO 16 en 17 mei
Op 16 en 17 mei werd in Den Haag de eerste Europese editie van het IDAHO-congres
georganiseerd. IDAHO staat voor International Day Against Homophobia. Als gastland en
initiatiefnemer van de eerste editie van deze top, ontving Nederland ruim 700 deelnemers uit
binnen- en buitenland. De internationale ontwikkelingen op het vlak van LHBT-emancipatie
stonden twee dagen centraal. Hare Majesteit Koningin Máxima was op donderdagavond 16
mei aanwezig tijdens de officiële IDAHO-bijeenkomst in de Ridderzaal, waar ook het COC
Haaglanden bij aanwezig mocht zijn.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 12 van 76
In samenwerking met een aantal beleidsambtenaren van het Ministerie van OCW en
docenten van het Hofstad Lyceum organiseerde COC Haaglanden een dialoogbijeenkomst
over de rechten en de sociale acceptatie van LHBT’ers. Er namen 6 Europese ministers,
waaronder Jet Bussemaker, deel aan de ronde tafelgesprekken. Elke tafel bestond uit een
minister, leerlingen van het Hofstad Lyceum en een aantal GSA (Gay Straight Alliance)
leerlingen. De gesprekken werden begeleid door een voorlichter. Alle genodigden vonden het
een waardevolle en geslaagde bijeenkomst. De speech van bestuurslid en voorlichter Sabbah
maakte veel indruk. De voorlichters hebben complimenten gekregen over de prettige wijze
waarop zij het gesprek leidden. Ook voor het voorlichtingsteam was het een bijzondere dag.
3.5 Het café op de schop, het einde van Meltingpot
In 2013 is een begin gemaakt met de vernieuwing van het café. Na jaren van verwaarlozing
van het onderhoud moest er heel veel in orde worden gemaakt. In de zomermaanden is op
vele zaterdagen gewerkt aan de vernieuwing van het café. Er is geschilderd, gesloopt, er zijn
plannen ontwikkeld voor de vervanging van de geluids- en lichtinstallatie. Vele vrijwilligers
hebben hard gewerkt om hun werkplek weer de goede kant uit te helpen. Ons café moet het
hebben van de inzet van vrijwilligers, die juist vanwege hun persoonlijke motivatie om dit werk
te doen voor een bijzondere inbreng zorgen.
In het begin van 2013 is na veertien jaren bestaan, waarvan tien in ons café, de Meltingpot
diversiteitsdisco-avond tot een einde gekomen. De formule was haar tijd ontgroeid, en COC
Haaglanden kan met trots terugkijken naar een zeer lange periode van goed bezochte
avonden. Dat het de laatste jaren niet meer goed liep doet daar niets aan af. Een nieuwe
generatie jongeren zal met hun eigen ideeën voor nieuwe feesten aan de slag kunnen gaan.
Diversiteit is niet uit ons café vertrokken, het is er nog steeds en wordt nu door anderen op
hun eigen wijze ingevuld. Als jongeren met initiatieven komen zal onze vereniging zich
inspannen om daarvoor ruimte en ondersteuning te bieden.
Dit jaar is het ook gelukt om een terras voor Basta te realiseren. De fiets-nietjes zijn weg en bij
mooi weer hebben al vele bezoekers van ons mooie plekje aan het Scheveningseveer kunnen
genieten.
3.6 Start Internationale Roze Kerk 9 juni
Op zondag 9 juni vond in Basta de eerste bijeenkomst plaats van de Internationale Roze Kerk
(IRK). Op deze bijeenkomst onder leiding van Reverend Barbara, de pastoor van de IRK,
waren ook leden aanwezig van de Evangelische Roze Viering van Amsterdam.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 13 van 76
De IRK is een oecumenische christelijke kerk die vanaf september 2013 maandelijks
vieringen houdt in het Basta Café.
Reverend Barbara Rogoski is een "down to earth" ingewijde interreligieuze dominee die een
veilige en gastvrije plek wil creëren voor alle LGBT mensen die geïnteresseerd zijn in
spirituele groei en sociale samenhang. De IRK bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van
traditionele en moderne, Engelse en Nederlandse teksten.
3.7 Oprichtingsbijeenkomst Roze Règâhs 19 juni
Op 19 juni vond de oprichtingsbijeenkomst van de Roze Règâhs plaats in de Capelzaal van
Basta. In het buitenland heel gewoon, maar in Nederland de eerste roze voetbalfanclub.
De Stichting De Roze Règâhs heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het uitbannen van
homofobie en het bespreekbaar maken en
accepteren van homoseksualiteit binnen de
sport, het voetbal en ADO Den Haag in het
bijzonder. Het COC Haaglanden
ondersteunt, indien gewenst de activiteiten
van de Roze Règâhs.
De portefeuille sport is in de loop van 2013
door bestuurslid Roxanne van den Berg
geadopteerd omdat het bestuur tot de
conclusie kwam dat sport een onmisbaar
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 14 van 76
onderdeel is binnen de homo acceptatie. Het is belangrijk dat het thema sport de komende de
jaren binnen COC Haaglanden op de kaart blijft staan.
Voor de toekomst is het van belang dat er een bijeenkomst gaat plaatsvinden met
verschillende mensen die expertise/en of interesse hebben op het gebied van sport, zodat
hier verder beleid op komt. In 2014 wordt het WK hockey in Den Haag gehouden het zou leuk
zijn als COC Haaglanden zich zichtbaar zou kunnen tonen binnen dit sportevenement of iets
ludieks zou kunnen organiseren.
3.8 Standwerken, folderen en een nieuwe website
Het lukt niet altijd, maar COC Haaglanden probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens
festivals en op manifestaties. Zo stonden we dit jaar weer op het Milan Festival van 5 tot 7 juli,
samen met de vrijwilligers van de Stichting Rainbow Den Haag. Ook tijdens het WATH-festival
en het congres over seksuele diversiteit in de Nieuwe Regentes werden we in de gelegenheid
gesteld ons te presenteren.
Onze presentatie tijdens dit soort bijeenkomsten laat nog te wensen over. Er is dit jaar
gewerkt aan nieuw folder- en flyer materiaal. Er wordt ook nagedacht over de inzet van multimedia om onze presentatie aantrekkelijker te maken om te bezoeken, vooral voor jongeren.
Er is een coördinator PR aangesteld die met een team aan de slag is gegaan om een
activiteitenkalender / communicatie plan op te stellen. Daarnaast is ook gebleken dat het van
belang is om enquête/onderzoek naar het imago van COC Haaglanden te laten uitvoeren.
Het afgelopen jaar is ook de website van COC Haaglanden in een nieuw jasje gestoken. De
website van COC Nederland gold daarvoor als uitgangspunt. De website maakt gebruik van
social media en kan door zijn opzet snel worden aangepast aan de actualiteit. De lay-out van
de digitale nieuwsbrief is in overeenstemming met de website.
3.9 Coming Out Day 11 oktober
Op de jaarlijkse Coming Out Day wordt aandacht besteed aan de coming out, oftewel het
moment dat een homo, lesbienne of biseksueel voor het eerst openlijk voor zijn of haar
seksuele voorkeur uitkomt. De dag wordt sinds 1988 in de Verenigde Staten gehouden en
sinds 2009 ook in Nederland. In dat jaar riep de toenmalige minister van OCW Ronald
Plasterk 11 oktober uit tot Nationale Coming Out Dag om daarmee de sociale acceptatie van
homo’s en lesbiennes te bevorderen.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 15 van 76
Dit jaar organiseerde de organisatoren van het WATH-festival samen met COC Haaglanden
een aantal activiteiten. Zowel aan de Hofvijver als op de Haagse trams wapperde de
regenboogvlag. Wethouder Rabin Baldewsingh startte de activiteiten van die dag met een
toespraak en het hijsen van de regenboogvlag om 09:00 uur.
3.10 John Blankensteinprijs uitreiking 2 november
De John Blankensteinprijs, georganiseerd door het COC Haaglanden, wordt ieder jaar
gegeven aan een persoon, project of organisatie die een bijdrage levert aan de homoemancipatie in Den Haag. De prijs is vernoemd naar de eerste voetbalscheidsrechter in
Nederland die uit de kast kwam: John Blankenstein (1949-2006).
Tijdens het nieuwe WATH gayfestival dat op 2 november in Den Haag plaats vond, werd de
John Blankensteinprijs door wethouder Karsten Klein uitgereikt aan 'ADO Den Haag in de
Maatschappij', een initiatief van voetbalclub ADO Den Haag dat zich inzet om taboes te
bestrijden binnen de sport, met als doel dat homoseksuele mensen zich vrij voelen om voor
hun geaardheid uit te komen binnen de sport.
De John Blankensteinprijs heeft dankzij de inspanningen van een van de COC Haaglanden
vrijwilligers nu ook een Wikipedia pagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Blankensteinprijs
De John Blankensteinprijs is ontworpen en vervaardigd door de Haagse zilversmid Liesbeth
Busman. Liesbeth en haar werk werden tijdens de uitreikingsceremonie middels een korte film
aan het publiek gepresenteerd.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 16 van 76
3.11 De Rainbow Train vertrekt op 8 november
Op 8 november vond de ‘eerste rit’ van The Rainbow Train plaats in Basta onder leiding van
hoofdconducteur Alfred van Mill – Didden. Alfred is deze groep begonnen omdat hij, naar
eigen zeggen, een aantal keer binnen modelspoorclubs op een subtiele manier duidelijk werd
gemaakt dat gays eigenlijk niet welkom waren. Hij heeft daarom het initiatief genomen zelf
een dergelijke vereniging op te richten. En dan één waarin LGBT’s juist welkom zijn. De
vereniging heeft zich inmiddels aangemeld bij de Nederlandse Modelspoor Federatie.
3.12 COC Songfestival 30 november
Merel Moistra heeft voor COC Haaglanden meegedaan aan het COC Songfestival in
Maastricht met het nummer ‘Tralala’. COC Haaglanden heeft specifiek voor Merel gekozen
onder andere omdat zij transgender is en we haar een groter podium gunnen, zeker ook na
haar fantastische cabaret optreden op het LesBian Festival. De inzendingen van het
songfestival waren dit jaar zeer divers. Merel zette echter de zaal van de Bonbonnière letterlijk
op z’n kop.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 17 van 76
Ze haalde voor COC Haaglanden uiteindelijk ook het hoogste aantal punten binnen. Maar
omdat Merel haar lied met wat cabaret inleidde, duurde haar act langer dan de reglementen
van het liedjesfestival toestaan. Ze werd daarom door de werkgroep van het COC
Songfestival gediskwalificeerd. Merel doet met ons in 2014 graag een nieuwe poging om de
beker nu echt in ontvangst te nemen.
3.13 Meet & Greet met politieke partijen
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 organiseerde de
werkgroep Politiek en Buitenland Meet & Greet bijeenkomsten met Haagse raadsleden. Er
werd gediscussieerd naar aanleiding van een ‘handreiking’ opgesteld door de werkgroep
Politiek en Buitenland met de titel “Onze gemeente is er voor iedereen”. Deze handreiking
voor de samenstelling van de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen bevat feiten
en kant-en-klare standpunten: algemene punten, standpunten op de thema's onderwijs,
veiligheid, ouderenbeleid, transgenders en sport.
3.14 Denktank Sexuele Diversiteit Den Haag
Vanaf najaar 2012 neemt COC Haaglanden deel aan de Denktank Seksuele Diversiteit Den
Haag (DSDD). Deze denktank is een initiatief van Hanna Asoma van de stichting Kaabassi.
De denktank wil werken aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen migrantengroepen
in Segbroek en verder in Den Haag. In de denktank wordt samengewerkt door Rainbow Den
Haag, het Interreligieus Beraad Segbroek, het Dialooghuis, Bureau Discriminatiezaken,
Kaabassi, Intercultureel Platform Segbroek en COC Haaglanden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 18 van 76
Op 19 december werd een bijeenkomst georganiseerd in De Nieuwe Regentes ter
voorbereiding van een congres op 4 februari 2014 met als thema het delen van best practices
in Segbroek. De bijeenkomst werd door ruim 50 deelnemers bezocht.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 19 van 76
4 Kerntaken COC Haaglanden
4.1 Homo specifiek maatschappelijk werk
In Nederland is het COC Haaglanden een van de weinige organisaties die door middel van
Specifiek Maatschappelijk Werk hulp verleent aan LHBT's ongeacht leeftijd, kleur, cultuur en
achtergrond. Het Homo Specifiek Maatschappelijk werk vormt hiermee een van de
speerpunten van het COC Haaglanden.
In 2013 is door de maatschappelijk werker Stephan van Veldhoven meegewerkt met Bureau
Discriminatiezaken aan het opzetten van een training t.b.v. politiemensen binnen Haaglanden
met als doel hun bekend te maken met wat het betekent om als LHBT’er door het leven te
moeten gaan en zo meer begrip en herkenning te bewerkstelligen.
In 2013 is het aantal vrouwelijke cliënten licht afgenomen. Het aantal cliënten met een niet
Nederlandse achtergrond is zeer licht toegenomen. In totaal hebben in 2013 47 cliënten
gebruik gemaakt van het GMW. Hierbij gaat het dan om hulptrajecten die hebben bestaan uit
meer dan twee consulten.
Voor een gedetailleerd verslag en een aantal ontwikkelingen binnen het homo specifiek
maatschappelijk werk wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.
4.2 Voorlichting en Onderwijs
Een tweede speerpunt in het beleid van COC Haaglanden is voorlichting.
In 2013 heeft werkgroep voorlichting 159 voorlichtingslessen van 50 minuten verzorgd.
De lessen werden gegeven in het 1e, 2e in het 3e leerjaar op verschillende onderwijsniveaus
zoals VMBO (basis en theoretisch leerweg), HAVO, VWO (Gymnasium of Atheneum).
Daarnaast zijn er voorlichtingen verzorgd op het middelbare beroepsonderwijs van het ROC
Mondriaan, beroepsrichting Zorg en Helpende Welzijn.
In Voorburg, Delft, Zoetermeer en Naaldwijk, gemeenten behorend tot Regio Haaglanden,
gaven de voorlichters 67 lessen aan middelbare scholieren. Het totale aantal lessen seksuele
diversiteit komt hiermee op 226. Dit is in vergelijking met vorig jaar een stijging. De toename
van het aantal lessen komt doordat scholen zijn gestimuleerd om blokuren in plaats van
enkele lesuren aan te vragen en waar mogelijk zijn scholen gevraagd om voor meerdere
klassen lessen aan te vragen. Er zijn 3500 leerlingen bereikt.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 20 van 76
Voor een gedetailleerd verslag van de activiteiten verzorgd door de afdeling voorlichting wordt
verwezen naar hoofdstuk 7.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 21 van 76
5 Werkgroepen COC Haaglanden
5.1 Woongroep 45+ “La Vie en Rose”
Nadat het project Buitenom was stopgezet, heeft het woongroep- bestuur - in overleg met de
leden en belangstellenden, besloten om toch nog eens met Staedion te praten over
alternatieven in de huursector : dus geen koopwoningen meer. Daarbij ging het bestuur er
vanuit dat kopers - als ze enthousiast zijn voor het wonen in onze woongroep - een vrije
sector huurwoning niet als onoverkomelijk zullen zien. Een 2-tal gesprekken met
vertegenwoordigers van Staedion, gebiedsteam Transvaal/Laak, hebben inmiddels
plaatsgevonden. De gesprekken verliepen positief, maar het Staedion-team ziet vooralsnog
geen aanleiding om een gedeelte van de woongroep te vestigen in een van de serviceflats
van Staedion. Het aanbod blijft individu-gericht.
Het Staedion-team staat ervoor open om aan individuele leden van de COC Haaglanden
woongroep 45+ “La Vie en Rose” een aantal appartementen in het Serviceflat Haghesteyn
aan de Waldeck Pyrmontkade beschikbaar te stellen. Uitgaande van de bestaande
belangstelling wordt uitgegaan van maximaal 18 a 20 appartementen in de vrije sector,
‘gestippeld” gelegen op de 7 woon -verdiepingen om integratie met de bestaande bewoners te
bevorderen.
Het bestuur van de woongroep "La Vie en Rose" is eind september tot overeenstemming
gekomen met :
1.Staedion m.b.t. huurmogelijkheden in de vrije sector voor leden en belangstellenden in het
Serviceflat Haghesteyn aan de Waldeck Pyrmontkade ;
2) de Bewonerscommissie van het HSBG Wooncentrum Wagenhage in de Wagenstraat
m.b.t. huur- mogelijkheden aldaar voor leden van onze woongroep met een klein inkomen, en
3) tot een voorlopige overeenstemming met de directeur van de Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij Stadsbuurt Oude Centrum (WOM-SOC) over huisvesting van 45+
leden en belangstellenden ( koop : kluswoning, huur sociale sector, huur vrije sector) in een
binnenkort te bouwen restauratie - en nieuwbouwproject aan de Zuidwal.
Voor het volledige jaaroverzicht van La Vie en Rose zie hoofdstuk 9.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 22 van 76
5.2 Werkgroep Politiek & Buitenland
De werkgroep is enkele jaren geleden gevormd uit twee afzonderlijke werkgroepen. De
werkgroep houdt zich bezig met lokale politiek in de negen gemeenten van het Stadsgewest
Haaglanden én met samenwerking met lokale HLBT -organisaties buiten Nederland.
Doel is om met gerichte acties de politiek te beïnvloeden of bij te sturen. Voor het buitenland
gaat het om het delen van kennis en ervaring en waar mogelijk onze collega’s in den vreemde
een steuntje in de rug te geven.
De werkgroep heeft dit jaar voor alle politieke partijen in Haaglanden een COCverkiezingsprogramma uitgebracht met als titel Onze gemeente is er voor iedereen. Hierin
staan standpunten en beleidsvoornemens die de partijen in hun eigen verkiezingsprogramma
kunnen opnemen.
De werkgroep is in 2013 ook begonnen met de voorbereiding van de verkiezingsdebatten
2014. Het is de bedoeling ook debatten te houden in de gemeenten Delft en PijnackerNootdorp en daartoe samenwerking te zoeken met DWH.
Zoals elk jaar vertegenwoordigt De voorzitter van de werkgroep COC Haaglanden bij de
ILGA-Europe conferentie in Zagreb, Kroatië. COC Haaglanden steunde de
bestuurskandidatuur van Louise Ashworth (UNISON, Verenigd Koninkrijk). Zij werd helaas
niet herkozen.
5.3 Werkgroep Basta Cafe
Er zijn in 2013 een aantal successen geboekt die goed lieten zien waartoe het café in staat is.
In maart het evenement rondom de exclusieve première in ons café van de documentaire film
Contemporary Porn door de de filmmaker Victor Maleno met aansluitend een groot feest. Ook
in maart in ons café een deel van de activiteiten in het kader van het Lesbian Festival. Met
een feest op de vrijdagavond en op zondag een filmvertoning en een borrel. Beiden waren
zeer geslaagd te noemen, ook financieel.
Er meldden zich als gevolg van verscheidene factoren meer nieuwe mensen aan als
vrijwilliger voor het café. Mannen, vrouwen, ook een enkele jongere. Voor deze laatste groep
kon het café nog niet voldoende bieden. Langzaam begint dit wel te verbeteren.
Het café was het gehele jaar geopend op woensdag, donderdag en vrijdag, van 12.00u 'smiddags tot 's-avonds. Op die dagen serveerden de vrijwilligers een dagschotel voor een
bescheiden groeiend publiek.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 23 van 76
Maar ook als het café niet geopend is vervult het nog een functie. Op maandag en dinsdag
komen respectievelijk de koren Vox Rosa en De Heksenketel in ons pand repeteren. Zij
maken naast hun oefeningen graag gebruik van de bar. Zo ook de afdeling voorlichting. Deze
gebruikt het café om uit te blazen na teambuilding-activiteiten.
Sinds augustus zijn de fietsenrekken die jaren vóór het café stonden verwijderd, zodat hier
een terras aangelegd kon worden. Het is de hoop dat het terras in 2014 de
bezoekersaantallen verder zal helpen toenemen.
5.5 Werkgroep Zilver 50+
Werkgroep Zilver (50+), stelt zich ten doel het behartigen van het verlangen en de belangen
van oudere homo- bi- en transseksuele mannen en vrouwen. Als eerste prioriteit geldt daarbij
het verbeteren en uitbreiden van het sociale netwerk en het doorbreken van de eenzaamheid
van ouderen voor zover ze daaraan behoefte hebben. Zo verzorgt deze werkgroep al vele
jaren de elke 1e en 3e zondagmiddag van de maand de Zilveruitjes. De aanloop is altijd
bevredigend geweest. Hoewel vrouwen van harte welkom zijn, bestonden de bezoekers bij
bijna uitsluitend uit mannen.
Tijdens deze bijeenkomsten worden afwisselende programma’s georganiseerd. Het
conservatorium in Den Haag leverde studenten van hoog niveau die goede muziek maakten.
Andere thema’s waren een landenthema, b.v. een Franse middag met een maaltijd uit de
Franse keuken en chansons; een Tombola of een bezoek aan een galerie of een museum.
Daarnaast houdt de werkgroep zich ook bezig met het project De Roze Loper, een keurmerk
voor homovriendelijke woonzorgcentra in Haaglanden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 24 van 76
5.6 Werkgroep Jong & Out
In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor om in 2014 weer een begin te maken met
Jong&Out bijeenkomsten. Jong&Out is voor jongeren tussen 13 en 18 jaar. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen de jongeren elkaar leren kennen op een ontspannen manier en in een
veilige omgeving. Zo worden er soms bijvoorbeeld spelletjesmiddagen en activiteiten
gehouden. Het uitgangspunt is dat de jongeren zelf hun activiteiten organiseren. Zij worden
hierbij ondersteund door de begeleiders en de coördinator.
5.7 Van LesBian Festival naar DARE
Na het driedaagse Lesbian Festival bleek dat vele vrouwelijke vrijwilligers zo geïnspireerd
waren, dat zij zich vervolgens vol enthousiasme bij COC Haaglanden aanmeldden voor een
bruisende vrouwen community.
Op dat moment had de toenmalige coördinator van de vrouwengroep net afscheid
genomen en was er geen vrouwengroep meer actief binnen COC Haaglanden. Daarom
heeft het bestuurslid Roxanne van den Berg de binnengekomen vrouwelijke vrijwilligers bij
elkaar gebracht. Na een aantal brainstormsessies is er een enquête over de wensen
binnen de scène opgesteld en uitgevoerd. Van daaruit is een plan opgesteld en strategie
bepaald om een nieuwe Women Community te lanceren, genaamd DARE.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 25 van 76
DARE is een open-minded Women Community, waarbij het draait om Fun, Flair en DARE!
Een plek om vrouwen te ontmoeten, te discussiëren en te dansen. Dit met ‘Dare to be
Different’ thema’s en volop verrassingen. Vrouwen combineren hier hun krachten voor een
positieve vibe in Den Haag.
De opening van onze 'Daring' women community werd op 12 oktober 2013 met singersongwriters en poetry gevierd.
Op dit moment vindt er eens per twee maanden een entertainend/inhoudelijk DARE-event
plaats in het COC Haaglanden café. Verder is er iedere maand een DARE Ladies Table
(DLT) om verhalen te delen, nieuwe ideeën te bespreken en te dineren.
Lees verder: het verslag van Roxanne in hoofdstuk 11/
5.9 Regionaal Discriminatieoverleg (RDO)
In 2013 had het bestuur een vertegenwoordiging in het RDO. Dit overleg heeft tot doel alle
discriminatiezaken te kunnen bespreken met de geëigende organisaties en gemeenten,
waarbij allerlei onderwerpen kwamen. Het bleek dat discriminatie van LHBT'ers eigenlijk nooit
op de agenda stond. Het bestuur en de Officier van Justitie, die discriminatiebestrijding in haar
portefeuille heeft, hebben na een onderling gesprek besloten om voortaan rechtstreeks
periodiek en voorts zo vaak als nodig, met elkaar overleg te voeren als er discriminatiezaken
zijn met een LHBT-karakter. Aan dit overleg doet ook het COC Leiden mee. Het bestuur en de
discriminatieofficier benadrukken dat veel in behoorlijk wat discriminatiezaken de LHBTaspecten niet herkend worden. In het periodieke overleg is dit altijd een punt van aandacht.
De discriminatieofficier kan - o.a. op verzoek van het bestuur een - een aangifte van
discriminatie (al dan niet met geweld) opnieuw onderzoeken om te kunnen beoordelen of er
ook sprake is van discriminatie van LHBT'ers met een ander strafrechtelijk traject als gevolg.
De strafmaat voor mensen die zich hier aan schuldig maken, is hoger dan als er geweld
zonder discriminatie is gepleegd.
Het bestuur en de Officier van Justitie vinden het dan ook zeer belangrijk, dat als er bij COC
Haaglanden meldingen over discriminatie en/of geweld tegen LHBT'ers binnenkomen, goed
moet worden gekeken naar de eventuele strafrechtelijke aspecten. Het bestuur en de Officier
roepen dan ook iedereen op om te melden als er een vermoeden van discriminatie (al dan
niet met geweld) is. Voor de officier een signaal om extra alert te zijn.
In het overleg met de officier bespreken wij hoe de politieambtenaren en (hulp)officieren van
justitie antennes kunnen ontwikkelen bij het opnemen van aangiftes. Voorlichting aan de
politie, samen met het Bureau Discriminatiezaken zit dan ook in het aanbod van COC
Haaglanden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 26 van 76
Twee bestuursleden hebben in 2013 een scholingsbijeenkomst bezocht in de Rechtbank van
Amsterdam georganiseerd door COC landelijk. De scholing ging over de strafrechtelijke
aspecten van discriminatie. Na enige theorie werden twee rechtszaken nagespeeld ter
illustratie.
5.10 Café Ooxo
Het VTV, de stichting Vrijetijdsvorming, Thuishulp en Vormingsactiviteiten, is een organisatie
die zich dagelijks inzet voor mensen met een beperking. COC Haaglanden en het VTV
hebben ruim 10 jaar geleden hun krachten gebundeld voor mensen met een licht cognitieve
beperking. Café OOXO! is toen ontstaan, een ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen
en lesbische vrouwen met een licht cognitieve beperking.
Van oudsher is café OOXO! maandelijks op de vierde zondag van de maand geopend voor
haar leden. Afhankelijk of er eetcafé is, is café OOXO! van 15.30 tot 19.00 uur geopend voor
haar leden. Bij buitenactiviteiten zijn de tijden uiteraard verschillend, afhankelijk van de soort
activiteiten.
Sinds september 2012 is café OOXO! meer dan een ontmoetingsplaats voor de
bovengenoemde doelgroep, de leden gaan naast gezellig met elkaar eten ook daadwerkelijk
elkaar ontmoeten buiten hun vast plek café Basta aan de Scheveningseveer 7 te Den Haag.
Er worden verschillende soorten activiteiten ondernomen, zoals naar de bioscoop, een
kroegentocht door de stad Den Haag, een dagje uit naar bijvoorbeeld Gouda en op bezoek bij
COC Amsterdam café Oké, enzovoorts. Het aantal leden is in de afgelopen drie jaren jammer
genoeg verminderd, maar niet minder enthousiast!
6 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk
6.1 Inleiding
In het jaarverslag zijn de kwantitatieve gegevens weergegeven over het jaar 2013 betreffende
het aantal cliënten die gebruik heeft gemaakt van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk
van COC Haaglanden en haar andere activiteiten. Gedurende de hier weergegeven periode
beschikte het specifiek maatschappelijk werk van COC Haaglanden over één maatschappelijk
werker met een dienstverband van 16 uur per week.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 27 van 76
6.2 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk
Aan de hand van de 6 pijlers van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk (hierna genoemd
als GMW) geeft dit verslag u een volledig beeld over haar activiteiten en resultaten in het jaar
2013.
6.2.1 Psychosociale hulpverlening
Het GMW richt zich bij psychosociale
hulpverlening op het herstellen of verbeteren
van de relatie van de LHBT cliënt1 met zichzelf
en zijn of haar sociale omgeving. Zij staat stil bij
de beleving en ontplooiingsmogelijkheden van
de cliënt en het leren verwerken van en
omgaan met problemen die gerelateerd zijn aan
de LHB of T identiteit. Het GMW schenkt hierbij
aandacht aan de wisselwerking tussen
psychische en sociale factoren die van invloed
zijn op het functioneren en welbevinden van de
cliënt.
Vergeleken met de kwantitatieve gegevens uit
2011 en 2012 is het aantal cliënten gelijk
gebleven. (zie de kwantitatieve gegevens in dit
jaarverslag). In 2013 is het aantal vrouwelijke
cliënten licht afgenomen. Het aantal cliënten
met een niet Nederlandse achtergrond is zeer
licht toegenomen. In totaal hebben in 2013 47
cliënten gebruik gemaakt van het GMW. Hier gaat het dan om hulptrajecten die hebben
bestaan uit meer dan twee consulten.
6.2.2 Concrete en informatieve hulpverlening
Het GMW geeft advies en informatie gericht op het verbeteren van de situatie van de cliënt of
de LHBT doelgroep in het algemeen. Zij verzamelt en verschaft informatie in het kader van
het hulpverleningsproces of ten behoeve van de LHBT doelgroep.
In 2013 heeft het GMW in totaal 28 éénmalige cliëntcontacten geregistreerd.
1
LHBT cliënt = Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender cliënt
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 28 van 76
Het betreft hier informatie en adviesvragen van personen waarbij verdere hulpverlening niet
noodzakelijk of gewenst was. In dergelijke contacten is een eenmalig contact vaak voldoende
gebleken zodat de cliënt weer verder kan. In sommige gevallen heeft er een tweede gesprek
plaats gevonden maar deze worden dan niet geregistreerd als een gestart
hulpverleningstraject (zie 2.1) In sommige gevallen is er doorverwezen naar meer passende
hulpverlening. Onder deze cliëntcontacten vallen ook personen uit de directe omgeving van
een LHB of T die contact opnemen voor informatie en advies (ouders, familieleden enz.)
6.2.3. Deskundigheidsbevordering
Het GMW biedt deskundigheidsbevordering aan organisaties, groepen en individuen met als
doel het bevorderen van de deskundigheid in de Homo- en lesbisch specifieke hulpverlening
bij professionals en het vergroten van de kennis over specifieke thema’s op het gebied van
seksuele diversiteit bij professionals en vrijwilligers die te maken hebben met de LHBT
doelgroep.
In 2013 heeft het GMW een training ontwikkeld voor de Politie eenheid Den Haag / Hollands
Midden. Deze training heeft het GMW vervolgens samen met Bureau Discriminatiezaken in
november en december (en januari 2014) gegeven aan groepen politieagenten met de
neventaak portefeuillehouder discriminatie, vertrouwenspersonen en taak accenthouders.
In totaal werden er ruim 100 politieagenten en politiemedewerkers getraind in seksuele
diversiteit.
Ook in 2013 hebben verschillende studenten van de welzijnsopleidingen aan de Hoge scholen
in de regio het GMW weten te vinden voor interviews, begeleiding bij werkstukken en
eindprojecten.
Met het GGD SOA centrum Haaglanden had het GMW een intensieve samenwerking in 2013.
Deels voor doorverwijzing van LHBT cliënten naar het GMW en deels voor
deskundigheidsbevordering voor de medewerkers van de SOA Poli.
Voor vrijwilligers van het COC Haaglanden heeft het GMW een korte informatieve training
verzorgd over gespreksvoering en LHBT gerelateerde problematiek.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 29 van 76
6.2.4 Consultatie
Het GMW geeft vanuit haar ontwikkelde specialisme en expertise advies en feedback aan
professionals en deskundigen uit het werkveld inzake de homo en lesbisch specifieke
hulpverlening en begeleiding aan de LHBT doelgroep. Daarnaast kan de maatschappelijk
werker indien gewenst aansluiten bij eventuele cliëntgesprekken van collega's in het werkveld.
In 2013 heeft het GMW 34 consultvragen beantwoord. Dit zijn eenmalige en soms meerdere
gesprekken met hulpverleners uit het werkveld die specifieke vragen hebben over de LHBT
doelgroep of de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening. Het betreft hier o.a. therapeuten
uit de GGZ en GGZ jeugd, (school) maatschappelijk werkers, docenten en hulpverleners uit
het middelbaar onderwijs en jeugdwerkers.
De consultvragen hadden betrekking op de geboden hulpverlening, advies over specifieke
thema's van de cliënt, doorverwijzing en praktische ondersteuning.
6.2.5 Belangenbehartiging, signalering en preventie.
Het GMW tracht tekortkomingen en gebreken in regelingen en voorzieningen met betrekking
tot LHBT's te signaleren. Het GMW neemt het initiatief om deze signaleringen door te geven
aan de betrokken personen, organisaties en instanties. Waar nodig zal zij het initiatief nemen
tot activiteiten uit "naam" van haar cliënten en de door hen ervaren knelpunten of problemen.
Homoseksualiteit en seksuele diversiteit staan op verschillende politieke en sociale agenda's.
Een goede ontwikkeling. Ondanks de grote stappen die er zijn gezet in de gelijkheid en
emancipatie van homoseksuelen zijn er zorgelijke ontwikkelingen merkbaar. Te denken valt
hier aan het aantal homoseksuele jongeren met suïcidegedachten, het isolement van
homoseksuele ouderen en de ervaringen van LHBT's met homofobe uitingen en bedreigingen
op scholen, werkomgeving, straat maar ook in het eigen (kern-) netwerk als de familie.
In 2013 is de groei van aangemelde cliënten uit de middengroep van 40+ doorgegaan.
Hier gaat het vaak om LHBT's die hernieuwd een "coming in" moeten/willen aangaan
vanwege een verbroken relatie of om andere redenen. Deze hernieuwde stap in de homo
subcultuur is voor velen uit deze groep een lastig te nemen stap.
Een andere ontwikkeling is de groei van allochtone cliënten die in procedure zijn voor een
verblijfsvergunning. Deze cliënten zijn gevlucht uit hun land van herkomst vanwege hun
seksuele geaardheid en de onveilige situatie die in hun land bestaat voor LHBT’s. In de
asielprocedure moet deze groep zichzelf bewijzen dat zij homoseksueel zijn en vragen daarbij
de hulp van het GMW. Daarbij is ook duidelijk geworden dat er binnen sommige van de
COA’s en AZC’s homo negatieve reactie of zelfs anti homoseksueel geweld plaats vind
waardoor deze cliënten groep zich onveilig voelt binnen de opvangvoorziening. COC
Nederland is hiervan op de hoogte en onderneemt hierin acties.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 30 van 76
Daarnaast heeft het GMW in 2013een beperkt aantal vrouwen kunnen bereiken en met name
geen vrouwen met een niet Nederlandse achtergrond. Deels heeft dit te maken met het feit
dat het GMW geen vrouwelijke hulpverlener in dienst had. Het GMW denkt echter dat hier ook
nog andere oorzaken aan ten grondslag zullen liggen die zij graag onderzocht zou willen zien.
Het GMW hoopt de vrouwelijke cliënten beter te bereiken door het aanstellen van een
vrouwelijke maatschappelijk werker in 2014.
Maatschappelijke ontwikkelingen als de groeiende individualisering, polarisatie binnen en
tussen groeperingen, de vergrijzing en groei van sociaal isolement evenals de aanwezige
tendens van minder tolerantie t.o.v. LHBT’s en een stijging van ervaren anti homoseksueel
geweld, hebben hun weerslag in de hulpvragen die het GMW bereiken. De problematiek
waarmee cliënten het GMW benaderen is vaak complex hierdoor.
Er komt veel op het Maatschappelijk Werk af. Dit betekent voor het Maatschappelijk Werk
COC Haaglanden dat zij in staat moet zijn in te spelen op deze maatschappelijke
veranderingen en ontwikkelingen maar meer nog op het grote aantal cliënten dat een beroep
doet op het Maatschappelijk Werk COC Haaglanden. Een samenwerking met de werkgroepen
binnen het COC Haaglanden alsmede met partners daarbuiten is hierbij essentieel.
Acties die het GMW hierin heeft genomen in 2013 liggen op het gebied van netwerkcontacten
met de gemeentelijke overheid, participatie in overlegsituaties met welzijnsorganisaties,
samenwerking met andere LHBT gerelateerde organisaties zoals Movisie, RotterdamV en
zelfhulpgroepen.
6.2.6 Opvang
Net als in de voorgaande jaren maakt het GMW in 2013 geen gebruik meer van LHBT
specifieke crisisplekken voor cliënten in de regio, die op grond van hun seksuele identiteit te
maken kregen met geweld en bedreiging. In zaken waarin cliënten acuut uit de eigen
woonomgeving moeten worden geplaatst heeft het GMW afspraken gemaakt met de
mannenopvang van stichting Wende en de overige regulieren opvangvoorzieningen in de
regio en buitenregionaal.
In 2013 heeft het GMW geen cliënten hoeven te bemiddelen naar een vorm van crisisopvang.
Dit omdat de cliënten waarbij dit een hulpvraag was het mogelijk bleek een alternatief te
regelen of dat door crisisinterventie van het GMW de crisisopvang niet langer noodzakelijk
was. In 2013 kon het GMW gebruik maken van financiële middelen om cliënten in acute
crisissituaties te ondersteunen in hun primaire levensbehoeften. Hier is concreet 1 maal
gebruik van gemaakt.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 31 van 76
6.3 Werkplan 2013
In het werkplan van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk, zijn enkele voornemens en
acties vastgesteld. In deze paragraaf wordt kort ingegaan of en in welke mate deze
voornemens zijn gerealiseerd.
1. ……voor de crisisinterventie aan cliënten in acute (levens-) bedreigende situaties, wenst
het GMW in de komende jaren gebruik te kunnen maken van financiële middelen die in deze
acute crisissituaties ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vergoeden van essentiële
reiskosten, eerste kosten van verblijf in een hotel of pension of vergoeding voor voeding en
kleding. Het GMW zal de komende periode onderzoeken of een dergelijke voorziening te
realiseren is. Dit in overleg met het bestuur van het COC Haaglanden en de gemeente Den
Haag…(Bron: werkplan 2013 GMW)
In 2013 is in samenspraak met de gemeente Den Haag door het bestuur van COC
Haaglanden een financiële mogelijkheid gecreëerd voor deze groep cliënten. Het GMW kan
cliënten in acute situaties een kleine financiële bijdrage leveren in de eerste (levens)
behoeften zoals reisgeld, kosten voor overnachting, kleding en voeding.
2. …..In 2013 zal in het samenwerkingsverband met Rotterdam V een keuze gemaakt worden
hoe de methodiekomschrijving, waarvan de eerste fase in 2012 werd afgerond, verder te
continueren…..( Bron: werkplan 2013 GMW)
Eind 2013 is het GMW en RotterdamV in gesprek gegaan over de voortzetting van de
methodiek beschrijving. Wellicht dat er in de komende periode een doorstart wordt gemaakt
met daarin specifieke aandacht voor de methodiek beschrijving inzake de hulpverlening aan
bi-culturele LHBT's.
3. ….In 2013-2014 zal het GMW (gedifferentieerde) gespreksgroepen aanbieden. Verzorgd
door, of onder begeleiding van de maatschappelijk werker. In eerste instantie zal het aanbod
gericht zijn op gespreksgroepen waarin ontmoeting, coming out en coming in centraal zullen
staan. Via mailing en oproepen worden de verschillende doelgroepen benaderd (jongeren,
ouderen, vrouwen, mannen). Daarnaast zal gekeken worden of er behoefte is aan meer
specifieke gespreksgroepen zoals voor ouders van homoseksuele kinderen, kinderen van
homoseksuele ouders, bi-groepen etc….( Bron: werkplan 2013 GMW)
In 2013 hebben er geen gespreksgroepen plaatsgevonden. Dit door andere gestelde
prioriteiten door het GMW. De eerste gespreksgroep is voor het voorjaar van 2014 gepland.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 32 van 76
4. …..Het GMW maakt gebruik van een beveiligd registratiesysteem ten behoeve van
cliëntgegevens en cliëntdossier. Dit systeem is enkel opgezet voor de registratie van
cliëntgebonden contacten (face to face, ear to ear).
In 2013 wil het GMW dit systeem hebben uitgebreid zodat al haar activiteiten kunnen worden
geregistreerd zoals ook de niet cliëntgebonden contacten (bijvoorbeeld de consulten,
trainingen, informatie en adviesvragen). Hierdoor ontstaat er meer inzicht in de activiteiten en
urenverantwoording van het GMW voor zichzelf, het bestuur en de subsidiënt.
In samenwerking met systeembeheer van COC Haaglanden zal gekeken worden of er een
voordelig, veilig en modern alternatief registratiesysteem ontwikkeld kan worden. (Bron:
werkplan 2013 GMW)
In 2013 is het oude systeem voor registratieactiviteiten gebruikt. Het GMW heeft een eerste
inventarisatie gemaakt inzake de wensen t.b.v. een nieuw registratiesysteem. Een systeem
wat effectief, gebruiksvriendelijk en beveiligd dient te zijn. Met de ontwikkeling van een nieuw
systeem is gewacht op de ontwikkelingen binnen het COC Haaglanden inzake proffilering,
acquisitie en communicatie. In 2014 zal de tweede verkennende fase worden gestart inzake
de bestaande behoefte van het GMW, de eventuele kwaliteitsmeting die wellicht verzocht gaat
worden door de subsidiegever en de eisen voor gegenereerde cijfers.
5. …..Om de eigen deskundigheid op peil te houden neemt het GMW, daar waar nodig en
mogelijk, in 2013 - 2014 deel aan studiedagen, symposia, conferenties en trainingen
aangeboden door organisaties en beroepsverenigingen die zich bezig houden met
(gespecialiseerde) hulpverlening. In 2013 – 2014 moet duidelijk zijn of een registratie in het
beroepsregister maatschappelijk werk wenselijk en realiseerbaar is. (Bron: werkplan 2013 GMW)
In 2013 heeft het GMW niet deelgenomen aan activiteiten t.b.v. deskundigheidsbevordering.
Enerzijds vanwege tijdgebrek en anderzijds door het minimale interessante en relevante
aanbod.
6.4 Conclusie
Ook in 2013 is de meeste aandacht van het GMW gegaan naar de feitelijke cliëntcontacten,
consultatieverzoeken en deskundigheidsbevordering.
Het is niet gelukt om alleactiepunten uit het werkplan 2013 te realiseren. Deels vanwege de
noodzaak om soms andere prioriteiten te stellen en deels omdat sommige actiepunten
wellicht te ambitieus waren in de context van het feitelijk aantal beschikbare werkuren van het
GMW.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 33 van 76
In Nederland is het COC Haaglanden een van de weinige organisaties voor hulpverlening aan
LHBT's ongeacht leeftijd, kleur, cultuur en achtergrond. Veel LHBT's willen en kunnen
geholpen worden door het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van COC Haaglanden.
Daarnaast is het van belang om deze ervaringen uit de praktijk te gebruiken voor het verder
ontwikkelen van homo- en lesbisch specifieke hulpverlening.
In het werkplan 2015 zal het GMW dan ook de benodigde en haalbare acties en doelen
omschrijven die het bovenstaande voor de komende periode kan waarborgen.
In 2014 en 2015 zal het GMW bestaan uit twee maatschappelijk werkers en wordt het aantal
Fte dus uitgebreid waardoor er meer mankracht en mogelijkheden bestaan om de kwaliteit
van het GMW te waarborgen en haar kerntaken nog breder in te kunnen zetten.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 34 van 76
6.5 Kwantitatieve gegevens cliënten GMW 2013
Totaal aantal cliënten in begeleiding in 2013 in vergelijking met voorgaande jaren.
2011
2012 ( 8 maanden)
2013
Mannen
33
23
38
Vrouwen
11
10
7
4
2
2
48
35
47
Transgender
Totaal
Aantal afgesloten behandelingen in 2013:
Man
Vrouw
Totaal
24
9
33
Etnische en culturele en geslacht achtergrond.
2013
Nat
Nat
vader
moeder
Geslacht Nationaliteit
Aantal
T
Marokko
1
marokko marokko
T
Nederland
1
ned
ned
M
Afghanistan
3
afg
afg
M
Aruba
1
aruba
aruba
M
Bangladesh
1
bang
bang
M
Bulgarije
1
bul
bul
M
China
1
china
china
M
Cyprus
1
cyprus
cyprus
M
Engels
1
eng
eng
M
Irak
1
irak
irak
M
Maleisië
2
mal
mal
M
Marokko
3
mar
mar
M
Nederland
1
adoptief
adoptie
M
Nederland
1
brazilie
brazilie
M
Nederland
16
ned
ned
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 35 van 76
2013
Geslacht Nationaliteit
Aantal
Nat
vader
Nat
moeder
M
Polen
1
po
po
M
Somalië
1
som
som
M
Suriname
1
sur
sur
M
Tunesie
1
tun
tun
M
Turkije
1
tur
tur
V
Azerbijdjan
1
azer
azer
V
Nederland
1
indonesie indonesie
V
Nederland
5
ned
ned
Totaal cliënten met niet Nederlandse etnische en culturele achtergrond in 2013 in vergelijking
met voorgaande jaren:
Nederlandse ouders
Niet Nederlandse
achtergrond
2011
27
21
2012
13
22
2013
22
25
Totaal aantal face to face contacten* hulpverlener/cliënt.
Totaal 2013
222
Totaal
Gemiddeld afgerond per week
5 face to face gesprekken
* een face to face contact is een direct contact met de cliënt van gemiddeld anderhalf uur
netto d.w.z. exclusief administratieve taken, telefonische contacten, consult en overleg etc.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 36 van 76
7 Werkgroep voorlichting COC Haaglanden
7.1 Terugblik voorlichtingsjaar 2013
In 2013 heeft werkgroep voorlichting 159 voorlichtingslessen van 50 minuten uitgevoerd op
Haagse scholen. De lessen werden gegeven in het 1e, 2e in het 3e leerjaar op verschillende
onderwijsniveaus zoals VMBO (basis en theoretisch leerweg), HAVO, VWO (Gymnasium of
Atheneum). Daarnaast zijn er voorlichtingen verzorgd op het middelbare beroepsonderwijs
van het ROC Mondriaan, beroepsrichting Zorg en Helpende Welzijn.
In Voorburg, Delft, Zoetermeer en Naaldwijk, gemeenten behorend tot Regio Haaglanden
gaven de voorlichters 67 lessen aan middelbare scholieren. Het totale aantal lessen seksuele
diversiteit komt hiermee op 226. Dit is in vergelijking met vorig jaar een stijging. De toename
van het aantal lessen komt doordat scholen zijn gestimuleerd om blokuren in plaats van
enkele lesuren aan te vragen en waar mogelijk zijn scholen gevraagd om voor meerdere
klassen lessen aan te vragen. Er zijn 3500 leerlingen bereikt.
Veel docenten en leerlingen zijn gecharmeerd van de open en persoonlijke manier waarop
voorlichters in dialoog gaan over het onderwerp seksuele diversiteit. Over het algemeen was
de feedback van de docenten en de leerlingen lovend. Soms kregen voorlichters soms de tip
om gebruik te maken van beeldend materiaal en doe-opdrachten.
7.2 Bijzondere voorlichtingen
7.2.1 Global Human Right Defence
Dit is een internationale mensenrechtenorganisatie gevestigd in Den Haag. In januari werd de
werkgroep benaderd met de vraag een dialoog te organiseren voor 20 medewerkers die hier
een programma volgden. De medewerkers kwamen uit landen als Griekenland, Turkije,
Moldavië, Monte Negro.
De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van COC Haaglanden. Er is een informatief en
interactief gesprek geweest over de LHBT rechten in Nederland en de rechten en situaties
van de landen van de deelnemers. Bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk diner in
het Bastacafé.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 37 van 76
7.2.2 International Day Against Homophobia (IDAHO)
Op 16 en 17 mei werd in Den Haag de eerste Europese editie van het IDAHO-congres
georganiseerd. Als gastland en initiatiefnemer van de eerste editie van deze top, ontving
Nederland ruim 700 deelnemers uit binnen- en buitenland. De internationale ontwikkelingen
op het vlak van LHBT-emancipatie stonden twee dagen centraal. Hare Majesteit Koningin
Máxima was op donderdagavond 16 mei aanwezig tijdens de officiële IDAHO-bijeenkomst in
de Ridderzaal.
In samenwerking met een aantal beleidsambtenaren van het Ministerie van OCW en
docenten van het Hofstad Lyceum organiseerde COC Haaglanden een dialoogbijeenkomst
over de rechten en de sociale acceptatie van LHBT’ers. Er namen 6 Europese ministers,
waaronder Jet Bussemaker, deel aan de ronde tafelgesprekken. Elke tafel bestond uit een
minister, leerlingen van het Hofstad Lyceum en een aantal GSA leerlingen. De gesprekken
werden begeleid door een voorlichter. Alle genodigden vonden het een waardevolle en
geslaagde bijeenkomst. De speech van bestuurslid en voorlichter Sabbah maakte veel indruk.
De voorlichters hebben complimenten gekregen over de prettige wijze waarop zij het gesprek
leidden. Ook voor het voorlichtingsteam was het een bijzondere dag.
7.2.3 ROC Mondriaan Leeghwaterplein
Ook dit jaar mocht de werkgroep de gastlessen seksuele diversiteit verzorgen aan leerlingen
van de opleiding Zorg en Helpende welzijn op ROC Mondriaan, locatie Leeghwaterplein. In 4
dagen zijn 10 voorlichters in gesprek gegaan met 22 klassen. Veel studenten met een
multiculturele achtergrond volgen hun opleiding op de locatie Leeghwaterplein. In 5 klassen
zaten oudere mensen met Nederlands als tweede taal. De voorlichters konden goed met de
groepen studenten in gesprek.
7.2.4 Stichting Mooi Zoetermeer
Stichting Mooi is een welzijnsorganisatie en is actief in verschillende stadsdelen van Den
Haag en Zoetermeer. Bureau Discriminatiezaken had COC Haaglanden benaderd met de
vraag een deel van een trainingsdag seksuele diversiteit voor de jongerenwerkers van
Stichting Mooi Zoetermeer in te vullen. Een voorlichter heeft samen met de coördinator dit
gedeelte verzorgd. Ook hebben de voorlichters een aantal gastlessen zowel op verschillende
jongerencentra als op locatie (op straat) uitgevoerd. Het doen van deze lessen werd als
bijzonder ervaren omdat de reguliere gastlessen plaatvinden op school in de klas. Dit keer
ging het voorlichtingsteam als het ware naar de jongeren toe.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 38 van 76
7.3 Werkgroep Voorlichting
In januari 2013 telde de werkgroep voorlichting 21 voorlichters. Gedurende het jaar hebben 20
mensen zich aangemeld via het aanmeldformulier op de website. Alle 20 hebben een
kennismakingsgesprek gevoerd met reeds actieve voorlichters. Hiervan zijn 11 mensen
doorgestroomd naar de werkgroep. In totaal zijn 6 voorlichters gestopt. Dit had vooral te
maken doordat zij het geven van voorlichtingen niet meer konden combineren met werk/studie
of andere bezigheden. Eind 2013 bestaat werkgroep voorlichting uit 26 voorlichters, waarvan
9 vrouwelijke voorlichters.
7.3.1 Werkwijze werkgroep
De werkgroep vergaderde 1 keer per maand op maandagavond. In het overleg werd
teruggeblikt op de voorgaande voorlichtingen en werden de komende voorlichtingen
doorgenomen. Daarnaast werden praktische en beleidsmatige zaken met elkaar besproken.
Begin september besloot de werkgroep de formele vergaderingen af te wisselen met
didactische bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is geoefend met verschillende
werkvormen, werden vaardigheden aangescherpt en was er ruimte voor casuïstiek
besprekingen. De invulling en uitvoering van de didactische bijeenkomsten lag in handen van
steeds twee roulerende voorlichters. De splitsing van de formele en de didactische
bijeenkomst wordt in 2014 voortgezet.
Het voornemen om de planning van de gastlessen met 2 voorlichters te doen, nam in mei
concrete vormen aan. De coördinator werd ondersteund in het behandelen van de aanvragen
van gastlessen, het samenstellen van de voorlichtingsteam en het inplannen van de
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 39 van 76
gastlessen. Er wordt erna toe gewerkt dat de 2 voorlichters het planningsgedeelte geheel
overnemen. Op die manier wordt getracht dat de coördinator onder andere meer tijd kan
besteden aan het benaderen van nieuwe scholen en het ontwikkelen van lesmateriaal.
7.3.2 Deskundigheidsbevordering en teambuilding
Het afgelopen jaar is er aandacht besteed aan het vergroten van vaardigheden.
Er zijn 8 training/teambuilding bijeenkomsten geweest. De training in februari was voor nieuwe
voorlichters. In deze training werd met hen doorgenomen het doel van de gastles, een
gemiddelde lesprogramma, de verschillende onderwijsniveaus en leerjaren, didactische
vaardigheden en werkvormen.
In maart organiseerde LTV, de afdeling binnen COC Nederland die trainingen ontwikkeld en
aanbiedt aan voorlichters van alle COC afdelingen. Dit was een training voor voorlichters met
ruime ervaring. In deze training werd ingegaan gespreks- en luistervaardigheden, geloof en
seksuele diversiteit en uitwisselen van ervaringen met voorlichters van andere COC’s.
De coördinator van werkgroep voorlichting organiseerde in april een training voor alle
voorlichters van COC Haaglanden. Tijdens de training werd geoefend met verschillende
werkvormen. De voorlichters hebben de training als nuttig en prettig ervaren. Na afloop
hebben de voorlichters een hapje en drankje met elkaar gedaan.
Op verzoek verzorgde het LTV van COC Nederland in mei een basistraining in het gebouw
van COC Haaglanden. Er namen 11 Haagse voorlichters en 10 voorlichters van andere COC
afdelingen aandeel. De voorlichters vonden de training leerzaam en het uitwisselen van
ervaringen met andere voorlichters werd tevens als prettig ervaren.
Op 12 juli organiseerde werkgroep voorlichting een teambuildingsactiviteit voor de
voorlichters, de bestuursleden en de maatschappelijk werker. Het doel was om elkaar beter te
leren kennen en de eventuele afstand tussen het bestuur en de voorlichters te verkleinen. Het
Kraak en Smaak event leende zich uitstekend voor een kennismaking met alle partijen op een
ontspannen manier. Alle deelnemers vonden het een geslaagde activiteit.
Op 26 oktober heeft het team een training werken in een multiculturele setting gevolgd. De
training werd uitgevoerd door externe trainers. Het doel was dat de voorlichters bewust (er)
werden van de eigen waarden en normen en culturele achtergrond en in hoeverre deze
aspecten de communicatie met mensen van een andere culturele achtergrond kan
beïnvloeden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 40 van 76
De training heeft voorlichters inzicht opgeleverd en handvatten die ingezet kunnen worden
tijdens voorlichtingslessen in multiculturele klassen gegeven
Op 2 november hebben twee voorlichters de Landelijke Voorlichtersdag in Enschede bezocht.
Zij volgden daar o.a. een workshop over lesgeven aan basisschoolkinderen over seksuele
diversiteit.
Eind november werd een basisworkshop voor de nieuwe lichting voorlichters georganiseerd.
7.4 Terugblik focuspunten 2013
De onderstaande punten geformuleerd in het jaarverslag van 2012 als focuspunten in het
afgelopen jaar.
7.4.1 Schoolcontacten
Naar aanleiding van het uitblijven van aanvragen van scholen voor voorlichtingslessen sinds
de verplichtingstelling in december 2012, besloot COC Haaglanden een gesprek aan te
vragen met de wethouder van Onderwijs, mevrouw Ingrid van Engelshoven. In dit gesprek gaf
de wethouder aan dat aandacht besteden aan seksuele diversiteit als voorwaarde wordt
opgenomen in het veiligheidscertificaat voor Haagse scholen. Daarnaast bood zij de
gelegenheid om het aanbod van COC Haaglanden op te nemen in de jaarlijkse mailing naar
alle scholen van Den Haag. In de brief werd ingegaan op het belang van schoolveiligheid op
Haagse scholen en werd er stilgestaan bij de sociale veiligheid op scholen. Eind september is
de brief verstuurd. In navolging van de mailingbrief zijn er een aantal belronden gehouden.
Uit de praktijk blijkt het dat contact leggen met de juiste persoon binnen een school een
tijdrovende zaak is. De meeste mensen die gesproken zijn, beamen het belang van aandacht
aan seksuele diversiteit op hun school. Op de vraag of COC Haaglanden gastlessen kan
uitvoeren op hun school, volgden enkele onderstaande reacties;

het reguliere leerjaar is al vrij vol voor de leerlingen en docenten.

rooster technisch lukt het niet om gastlessen in te plannen.

de school besteedt zelf aandacht aan seksuele diversiteit.

andere organisaties verzorgen deze gastlessen.

het is niet nodig, want bij ons op school speelt dit onderwerp niet. Wij hebben er niet
mee te maken.

het is niet nodig, want bij ons is seksuele diversiteit bespreekbaar.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 41 van 76
Ondanks bovenstaande reacties is het voorlopige resultaat van de mailingbrief en de nabelacties dat 4 middelbare scholen een aanvraag hebben gedaan voor gastlessen seksuele
diversiteit, waarvan de uitvoering van de gastlessen op 3 Haagse scholen plaats zal vinden in
het voorjaar van 2014. Het actief benaderen wordt ook in het komend jaar voortgezet.
7.4.2 Werkgroep Voorlichting
Naast het vergroten van het aantal voorlichters wilde werkgroep voorlichting vrouwelijke
voorlichters, voorlichters in de leeftijd 19 - 25, voorlichters met een niet-Westerse achtergrond
en voorlichters met een hetero/bi of transgender geaardheid aantrekken.
Het aantal voorlichters is gestegen van 21 naar 26 voorlichters. Ook is het aantal vrouwelijke
voorlichters gegroeid van 5 naar 9 en zijn 5 voorlichters in de leeftijd 20-23 aangesloten bij de
werkgroep. Een heteroseksuele moeder van een homoseksuele zoon maakt tevens deel
uit van de groep. Het aantrekken van nieuwe voorlichters uit niet-Westerse
gemeenschappen is nog niet gelukt.
Sinds mei kunnen bezoekers van de COC Haaglanden website kennismaken met een groot
deel van de voorlichters. Naast de groepsfoto zijn er portretfoto’s te zien van een aantal
voorlichters genomen door Bram, bestuurslid. Wanneer er op de foto wordt geklikt, verschijnt
een motivatieverhaal van de voorlichter om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.
In de maanden juli en augustus hebben voorlichters tijdens de Gay and Lesbian Summer
Festival, een event van Filmhuis Den Haag, wekelijks flyers uitgedeeld. Zij zijn (voor zover
mogelijk) in gesprek geweest met de filmbezoekers over het voorlichtingswerk. Dit gebeurde
direct na het zien van een film. Door de wervingsactie is COC Haaglanden en haar
activiteiten weer eens onder de aandacht gebracht. Tevens heeft de actie 2 intakes
opgeleverd.
In het kader van zichtbaarheid waren 6 voorlichters aanwezig op het WE ARE THE HAGUE
festival in het Filmhuis en Theater aan het Spui, dat op 2 november werd georganiseerd. De
voorlichters gaven informatie over het voorlichtingswerk en deelden goodiebags uit met
verschillende folders en flyers. Daarnaast heeft de coördinator diverse netwerkbijeenkomsten
bezocht met als doel nieuwe contacten te leggen en meer bekendheid te geven aan het
voorlichtingswerk van COC Haaglanden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 42 van 76
7.5 Allianties met andere organisaties
In de eerste 6 maanden van 2013 hebben Stephan (maatschappelijk werker) en Bianca
(coördinator voorlichtingen) nauw en prettig samengewerkt met Bureau Discriminatiezaken
aan de ontwikkeling van een training voor politiemedewerkers van politie Eenheid Den Haag.
De Eenheid Den Haag bestrijkt de stad Den Haag en het gebied van Noordwijk en Leiden tot
Alphen aan de Rijn, Gouda, Delft, Naaldwijk en Zoetermeer.
Het doel is de alertheid van discriminatie van LHBT’ers te vergroten bij de politie. COC
Haaglanden doet het onderdeel waarin wordt stilgestaan bij ontwikkeling van identiteit en
seksuele identiteit, fasen van waardering en acceptatieproces van LHBT’ers en problematiek
van allochtone en/of gelovige LHBT’ers. In de november zijn de eerste drie bijeenkomsten
uitgevoerd. Wat opvalt is dat sommige medewerkers bij aanvang van de training aangeven,
‘gestuurd te zijn’ en niet te begrijpen waarom er een ‘speciale training’ over dit onderwerp
wordt georganiseerd. Sommige medewerkers vinden LHBT geen issue en redelijk
geaccepteerd zowel in de maatschappij als bij hen op de werkplek. Bureau Discriminatie toont
met cijfers van recente onderzoeken aan dat de sociale acceptatie van LHBT in Nederland
afneemt. Bij de trainingen is een lid van Roze in Blauw aanwezig die praktijkvoorbeelden over
LHBT gerelateerde zaken deelt. Roze in Blauw is het landelijke homonetwerk Politie.
Uit de evaluatie die na de eerste 3 trainingen plaatvond, is gebleken dat de deelnemers meer
inzicht hebben in het identiteits-, acceptatie en waarderingsproces van een LHBT’er. Zij
hebben meer zicht op de eigen houding en eventuele blinde vlekken ten aanzien van
LHBT’ers en handvatten om LHBT-gerelateerde zaken eerder te signaleren. In totaal volgen
150 politiemedewerkers de training van 3 dagdelen. De training loopt tot eind februari 2014.
7.7 Begroting 2014
Wat
Uitgave
Deskundigheidsbevordering voorlichters
€ 1500
Deskundigheidsbevordering coördinator
€ 500
Teambuilding Team Voorlichting
€ 700
Literatuur en lesmateriaal
€ 600
P.R. (flyers/brochures, T-shirts, promofilmpje)
€ 3000
Reiskosten voorlichters
€ 700
Totaal
€ 7000
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 43 van 76
7.8 Begroting 2015
Wat
Uitgave
Deskundigheidsbevordering voorlichters
€ 1000
Deskundigheidsbevordering coördinator
€ 500
Teambuilding Team Voorlichting
€ 800
Literatuur en lesmateriaal
€ 500
P.R. (flyers/brochures, T-shirts)
€ 1000
Reiskosten voorlichters
€ 800
Totaal
€ 4600
7.9 Kwantitatieve rapportage 2013 voorlichtingsgroep
Datum
Aantal
lessen
School/organisatie
Plaats
7/1
4
Francois Vatel (VMBO)
Den Haag
9 /1
5
Francois Vatel (VMBO)
Den Haag
18/1
4
Montaigne Lyceum (MAVO/HAVO)
Den Haag
21/1
4
Dalton (HAVO)
Voorburg
22/1
3
Dalton (MAVO)
Voorburg
23/1
2
Global Human Right Defence (internationale
mensenrechten organisatie)
Den Haag
12/2
3
Atrium (VMBO)
Zoetermeer
12/2
3
Erasmuscollege (MAVO)
Zoetermeer
13/2
3
Pleysierschool (VMBO)
Den Haag
14/2
6
Edith Stein (MAVO/HAVO)
Den Haag
15/2
6
Edith Stein (MAVO/HAVO/VWO)
Den Haag
20/2
6
Zandvlietcollege (HAVO/VWO)
Den Haag
21/2
6
Zandvlietcollege (HAVO/VWO)
Den Haag
5/3
8
Lyceum Ypenburg (VMBO)
Den Haag
6/3
8
Wellantcollege (VMBO)
Den Haag
7/3
2
Wellantcollege (VMBO)
Den Haag
Januari
Februari
Maart
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 44 van 76
14/3
2
MBO Greenport Lentiz (MBO)
Naaldwijk
5/4
6
Christelijk Gymnasium Sorghvliet (GYMNASIUM)
Den Haag
12/4
5
Grotiuscollege (MAVO/HAVO/VWO)
Delft
17/4
8
Segbroekcollege (MAVO)
Den Haag
18/4
6
Segbroekcollege (MAVO)
Den Haag
8
Stanislascollege Krakeelpolder
Delft
April
Mei
8/5
(MAVO/HAVO/VWO)
15/5
2
Grotiuscollege (MAVO/HAVO/VWO)
Delft
27/5
6
Maerlantlyceum (HAVO/VWO)
Den Haag
28/5
6
Maerlantlyceum (HAVO/VWO)
Den Haag
29/5
6
Maerlantlyceum (HAVO/VWO)
Den Haag
42
ROC Mondriaan Leeghwaterplein
Den Haag
Juni
3 t/m 7
juni
12/6
Zorg & Welzijn (MBO)
2
Maerlantlyceum (HAVO/VWO)
Den Haag
16
Sint Maartencollege
Voorburg
Juli
9 en 10
juli
11/7
(VMBO/HAVO/VWO)
8
Vrije School Den Haag (VMBO/HAVO/VWO)
Den Haag
Augustus
Geen voorlichtingen in verband met de zomervakantie
September
11/9
2
Stichting Mooi Jongerenwerk
Zoetermeer
Training seksuele diversiteit aan Jongerenwerkers
17/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Jongeren in buurtcentrum
Zoetermeer
18/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Jongeren in buurtcentrum
Zoetermeer
19/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Zoetermeer
Jongeren in buurtcentrum
23/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Jongeren op straat
Zoetermeer
24/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Jongeren in buurtcentrum
Zoetermeer
26/9
1
Stichting Mooi Jongerenwerk
Zoetermeer
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 45 van 76
Jongeren in buurtcentrum
Oktober
30/10
2
ROC Mondriaan Brouwergracht
Den Haag
Zorg & Welzijn (BBL)
November
8/11
2
Stichting Sarita
In dialoog over seksuele diversiteit met mensen
Den Haag
van hindoestaanse afkomst
December
4/12
2
Wellantcollege (VMBO)
Den Haag
5/12
2
Wellantcollege (VMBO)
Den Haag
5/12
4
Gymnasium Novum (VWO)
Voorburg
6/12
6
Wellantcollege (VMBO)
Den Haag
11/12
4
ROC Mondriaan Brasserkade
Delft
Zorg en Welzijn
13/12
4
MBO Greenport Lentiz (MBO)
Naaldwijk
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 46 van 76
8 Werkgroep Politiek & Buitenland
8.1 Doel en taken
De werkgroep Politiek & Buitenland is door het bestuur voor de uitvoering van taken en ter
advisering ingesteld door het bestuur. De werkgroep richt zich op twee pijlers:
Politiek
Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke beïnvloeding, gericht op mentaliteitsverandering
ter bevordering van gelijke behandeling en acceptatie van de leefstijlkeuze van lesbovrouwen,
homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) binnen de regio Haaglanden. Deze
taak beslaat ±90% van de tijd die voor de werkgroepleden beschikbaar is.
Buitenland
Opkomen voor de rechten van LHBT’ers elders in de wereld, door schending van
homorechten via politieke en sociale acties aan de kaak te stellen, door actief informatie over
bevordering van LHBT-rechten in eigen regio te verstrekken en door via contacten met
buitenlandse LHBT-organisaties, onder meer tijdens de jaarlijkse internationale ILGA-Europe
vergadering, expertise over homo-emancipatiebeleid over te dragen, d.m.v. lokale,
laagdrempelige kleine projecten.
In overeenstemming met de afspraken tussen COC Nederland en de lidverenigingen richt de
werkgroep zich primair op lokale en regionale organisaties.
Werkwijze
De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur met betrekking tot
onderwerpen binnen de pijlers Politiek & Buitenland.
De werkgroep probeert door beleidsbeïnvloeding de LHBT-belangen te bevorderen.
De werkgroep houdt eenmaal per maand een korte werkvergadering in gebouw Basta.
Tijdens de periode juli-augustus wordt er niet vergaderd tenzij een extra bijeenkomst
noodzakelijk is. Van elke vergadering wordt een kort verslag met besluitenlijst gemaakt door
de secretaris.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 47 van 76
De werkgroep maakt zoveel mogelijk gebruik van moderne communicatiemiddelen als e-mail,
Facebook, Twitter, Dropbox, zowel voor het onderlinge contact als ook voor contacten binnen
en buiten de regio.
De werkgroep verzamelt - zowel op regionaal als internationaal vlak - zoveel mogelijk LHBTrelevante documentatie in het Nederlands en Engels.
Leden van de werkgroep voeren regelmatig werkgesprekken met lokale politici en
gemeentelijke beleidsambtenaren, belast met de portefeuille Emancipatie.
De voorzitter van de werkgroep bezoekt jaarlijks op eigen kosten de ILGA-Europe
jaarvergadering in een van de aangesloten landen en brengt daar, in opdracht van het
verenigingsbestuur, de twee stemmen uit van de vereniging COC Haaglanden. De agenda en
voorstellen worden vooraf door de werkgroep besproken. Het stemgedrag bij de
bestuursverkiezingen van ILGA-Europe wordt ter plaatse in een overleg met alle Nederlandse
gedelegeerden besproken.
Indien mogelijk wordt ook de tweejaarlijkse vergadering van ILGA (World) bezocht.
De werkgroep adviseert op verzoek het bestuur en andere werkgroepen op het gebied van
Politiek en Buitenland.
8.2 Jaarverslag 2013
Samenstelling en functies van werkgroep P&B
Voorzitter: Maxim van Ooijen
Secretaris: Joost van Westbroek
Leden: Jan Lutje Schipholt, Renate den Heijer, Susan de Boer, Bo Tan-Weenink
Vergaderingen en activiteiten
11 januari 2013
Leden van de werkgroep hebben een gesprek met wethouder Marjolein de Jong (Den Haag,
internationale zaken, evenementen) over de mogelijkheid van een voortzetting van het LHBTgedeelte van The Hague Festival.
27 januari 2013
Leden van de werkgroep zijn aanwezig bij True Colors, het nieuwjaarsevenement van COC
Nederland in Paradiso in Amsterdam.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 48 van 76
21 maart 2013
Werkgroepvergadering. De werkgroep besluit voor alle politieke partijen in Haaglanden een
COC-verkiezingsprogramma uit te brengen met standpunten en beleidsvoornemens die de
partijen in hun eigen verkiezingsprogramma kunnen opnemen.
22 maart 2013
De deelname aan de Veiligheidsmonitor in de gemeente Westland blijft achter bij de andere
Koplopergemeenten. Op verzoek van de gemeente verstuurt de werkgroep een persbericht
met de oproep aan de achterban om mee te doen. Dit persbericht levert diverse
krantenartikelen op en twee radio-interviews bij de Westlandse Omroep Stichting (WOS).
25 maart 2013
De voorzitter van de werkgroep heeft een interview bij WOS-radio over de Veiligheidsmonitor.
30 maart 2013
De voorzitter van de werkgroep heeft een interview bij WOS-radio over de Veiligheidsmonitor.
4 mei 2013
Een delegatie van de werkgroep neemt deel aan de officiële 4 mei plechtigheid bij het
Internationaal Homomonument bij Madurodam, die bijgewoond wordt door de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vertegenwoordigers van het Haags gemeentebestuur.
De werkgroep legt een krans tijdens de herdenkingen in de gemeenten Westland (Naaldwijk)
en Wassenaar.
16 mei 2013
Internationale IDAHO-conferentie in Den Haag. Ten behoeve van het bezoek van een aantal
Europese ministers aan twee Haagse VWO-scholen verzorgt Jan Lutje Schipholt een Engelse
vertaling van het verkorte jaarverslag 2012 van COC Haaglanden. Renate den Heijer neemt
deel aan het officiële diner in de Ridderzaal, in aanwezigheid van koningin Máxima.
28 mei 2013
Leden van de werkgroep en de voorzitter van COC Haaglanden nemen deel aan een
bijeenkomst van het Bureau Discriminatiezaken over de LHB-Veiligheidsmonitor die in de
koplopergemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer is gehouden.
De uitkomsten van de monitor zijn reden tot zorg over de veiligheid van LHB's in deze
gemeenten. De input van de bijeenkomst wordt verwerkt in de eindrapportage over de
veiligheidsmonitor.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 49 van 76
13 juli 2013
Namens COC Haaglanden neemt Renate den Heijer deel aan de bijeenkomst van de
deelnemersraad van Transgender Netwerk Nederland.
1 augustus 2013
Werkgroepvergadering. De voorzitter van het bestuur woont de vergadering bij. De werkgroep
start met de voorbereiding van de verkiezingsdebatten 2014. Besloten wordt ook debatten te
houden in de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en daartoe samenwerking te zoeken
met DWH.
2 augustus 2013
De voorzitters van het bestuur en de werkgroep sturen een ondersteuningsbrief naar dotgay
LLC die namens en voor vele LGBT-organisaties poogt het internetdomein .gay te verkrijgen.
Hierover wordt een bericht op de website geplaatst.
3 augustus 2013
Leden van de werkgroep bezoeken de Canal Pride in Amsterdam en nemen deel aan de
ontvangst van buitenlandse deelnemers.
14 augustus 2013
De definitieve versie van het COC-verkiezingsprogramma 2014-2018 Onze gemeente is er
voor iedereen, zoals deze is goedgekeurd door het bestuur, wordt verzonden naar de politieke
partijen in Haaglanden en naar de pers, en gepubliceerd op de website van COC
Haaglanden.
6 september 2013
De werkgroep levert input aan ILGA World voor het strategisch plan 2014-2018 van deze
organisatie.
11 oktober 2013
Coming-out Dag. In Haaglanden wordt op vele tientallen overheidsgebouwen, politiebureaus
en andere instellingen de regenboogvlag gehesen. Renate den Heijer neemt deel aan de
officiële start van de Coming-out Dag in Den Haag door wethouder Rabin Baldewsingh
(personeel en organisatie).
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 50 van 76
23 t/m 27 oktober 2013
De voorzitter van de werkgroep vertegenwoordigt COC Haaglanden bij de 17e ILGA-Europe
conferentie in Zagreb, Kroatië. COC Haaglanden steunt de bestuurskandidaat Louise
Ashworth (UNISON, Verenigd Koninkrijk). Zij wordt helaas niet herkozen.
2 november 2013
Leden van de werkgroep zijn aanwezig bij het WATH-festival in het Theater aan het Spui.
Tijdens dit festival wordt de gemeentelijke homo-emancipatieprijs, de John Blankensteinprijs,
uitgereikt.
18 november 2013
Werkgroepvergadering. Er wordt gewerkt aan het nader vormgeven van de zes
verkiezingsdebatten. Daarnaast maakt de werkgroep op verzoek van het bestuur van COC
Haaglanden een voorstel voor een informeel overleg tussen het bestuur en de werkgroepen
Voorlichting en Politiek en Buitenland met leden van de Haagse gemeenteraad (commissie
Samenleving). Het doel van dit overleg is enerzijds een kennismaking met het veelzijdige
werk van COC Haaglanden en anderzijds een gedachtewisseling over de voortzetting van de
gemeentelijke emancipatienota na 2014. Dit overleg wordt Meet & Greet genoemd.
21 november 2013
De werkgroep zendt een ondersteuningsbrief naar de organisatie van de Minsk Gay Pride in
Wit-Rusland ter gelegenheid van het 9e LGBT Human Rights Forum. Dergelijke
ondersteuningsbrieven worden door de lokale organisatie gebruikt om te laten zien dat er ook
in het buitenland steun bestaat voor het belangrijke werk dat wordt gedaan.
10 december 2013
De Meet & Greet wordt gehouden met Haagse raadsleden van CDA, D66 en GroenLinks.
Aanwezig zijn bestuursleden en leden van de werkgroepen Voorlichting en Politiek en
Buitenland.
13 december 2013
Werkgroepvergadering. De werkgroep verdeelt taken in het kader van het organiseren van de
verkiezingsdebatten, het verwerken van de inhoud van de gemeentelijke partijprogramma's en
het zoeken naar een geschikte debatleider.
Ook wordt een tweede Meet & Greet voorbereid voor die raadsleden die op 10 december niet
aanwezig konden zijn, maar zeker interesse hebben om met bestuur en werkgroepen kennis
te maken.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 51 van 76
De werkgroep gaat in op een uitnodiging van de Gaykrant om medewerking te verlenen aan
een artikel over de komende gemeenteraadsverkiezingen.
14 december 2013
Bijeenkomst deelnemersraad Transgender Netwerk Nederland (TNN) te Utrecht. Hier werd
gesproken over de nieuwe Transgenderwet en het Aanvullend Actieplan Transgender
Emancipatie. Op de agenda stond ook het ontwikkelen van een lesmodule voor scholen in het
voortgezet onderwijs in samenwerking met Movisie. Mogelijk kan de werkgroep Voorlichting
van COC Haaglanden een rol spelen in het implementeren van dit lespakket in Haaglanden.
Overig
Daarnaast heeft de werkgroep vergaderd op 1 maart, 11 april, 10 mei, 3 juli, 5 september en
18 oktober 2013.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 52 van 76
8.3 Werkplan 2014
8.3.1 Voorgenomen activiteiten
1. Werving nieuwe leden voor de werkgroep.
2. Organiseren Meet & Greet 2 met leden van de commissie Samenleving van de
Haagse gemeenteraad.
3. Ondersteunen van de werkgroep Voorlichting bij de workshop van COC Haaglanden
tijdens de conferentie Seksuele Diversiteit.
4. Schrijven van een inspreektekst in het kader van de raadsbehandeling van de Haagse
Educatieve Agenda op 20 februari. De tekst wordt voorgelezen door de voorzitter van
COC Haaglanden.
5. Organiseren van zes verkiezingsdebatten ter voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen 2014, uitvoering en verslaglegging.
6. Deelname aan (de organisatie van) een Roze Stembusakkoord tussen de Haagse
raadsfracties die een verdergaand gemeentelijk Haags LHBT-beleid willen bevorderen
en ondersteunen.
7. Samen met het kantoor van COC Nederland een IENS-achtige website opzetten om
de plaatselijke politici en partijen binnen de Haaglandengemeenten te kunnen blijven
volgen in hun activiteiten gedurende de komende vier jaar.
8. Deelname aan (de organisatie van) een kleine IDAHO-conferentie in Den Haag of
Haaglanden.
9. Deelname aan (kranslegging) de 4 mei-herdenkingen in de regio Haaglanden.
10. Organiseren van een activiteit in de regio in het kader van de verkiezingen voor het
Europees Parlement.
11. Deelname aan de deelnemersraad van Transgender Netwerk Nederland.
12. Deelname aan de ILGA-Europe jaarvergadering in Riga, Letland.
13. Deelname aan de ILGA World conferentie in Mexico Stad, Mexico.
14. Regelmatig volgen van uitvoering van afspraken, gemaakt met de debatdeelnemers
tijdens de verkiezingsdebatten in de regio Haaglanden.
15. Op verzoek van diverse debatdeelnemers overleg voeren met gemeenteraadsleden
over de rol die COC Haaglanden kan spelen in de lokale gemeentelijke politiek.
16. Op verzoek adviseren van bestuur en werkgroepen van COC Haaglanden op het
gebied van Politiek en Buitenland.
17. Op verzoek ondersteunen bij eventuele activiteiten rond de verplaatsing van het
Internationaal Homomonument naar een nieuwe locatie.
18. Overleggen met COC Leiden en COC Rotterdam over de wens om een activiteit te
organiseren in het kader van de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 53 van 76
8.3.2 Benodigd budget 2014
1. kosten Roze Raadsdebatten
2. lidmaatschap ILGA
€ 500
€ 150
3. opzetten van een IENS-website voor raadsleden en politieke partijen
4. IDAHO
PM
PM
5. kransen 4 mei
6. onkosten werkgroep (vergaderkosten, reiskosten)
200
200
Totaal
€ 1050
8.4 Werkplan 2015
8.4.1 Voorgenomen activiteiten
1. Werving nieuwe leden voor de werkgroep.
2. Deelname aan (de organisatie van) een kleine IDAHO-conferentie in Den Haag of
Haaglanden.
3. Deelname aan de ILGA-Europe jaarvergadering in Athene, Griekenland.
4. Deelname aan (kranslegging) de 4 mei-herdenkingen in de regio Haaglanden.
5. Deelname aan de deelnemersraad van Transgender Netwerk Nederland.
6. Regelmatig volgen van uitvoering van afspraken, gemaakt met de debatdeelnemers
tijdens de verkiezingsdebatten in de regio Haaglanden.
7. Op verzoek van kandidaten bij de verkiezingsdebatten 2014 in onder andere
Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar organiseren van tussentijdse evaluaties.
8.4.2 Benodigd budget 2015
1. lidmaatschap ILGA
2. abonnement van een IENS-website voor Raadsleden en gemeentelijke partijen
3. IDAHO
4. kransen 4 mei
5. onkosten werkgroep (vergaderkosten, reiskosten)
Totaal
€ 150
PM
PM
200
200
€ 550
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 54 van 76
9 WOONGROEP 45+ La Vie en Rose
Algemene informatie
La Vie en Rose is een gemengde roze woongroep 45+, bestemd voor homo's, lesbo's en
transgenders en heeft thans 22 leden/huishoudens op de ledenlijst en 62 belangstellenden/
huishoudens op de wachtlijst. De woongroep heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid maar valt
onder die van de vereniging COC Haaglanden is aangesloten bij de gemeentelijk
gesubsidieerde (koepel)stichting SING. De woongroep is in 1997 als een initiatief gestart in de
toenmalige werkgroep Ouderen en in 2004 verzelfstandigd als werkgroep van COC
Haaglanden.
Waarom een aparte homowoongroep?
Willen we ons weer als "bijzonder" om maar niet te spreken van "afwijkend" manifesteren?
Nee, beslist niet! Maar we zijn natuurlijk wel mannen en vrouwen die ons leven een beetje
anders hebben ingericht. Roze ouderen zijn gevoeliger voor isolement dan hetero ouderen
omdat ze kwetsbaarder zijn : minder inkomsten, mensen om je heen vallen weg, minder
contacten omdat je met pensioen bent, gezondheid en mobiliteit kunnen flink teruglopen. Als
je dan samen vanuit eenzelfde cultuur kunt wonen, met behoud van de privacy van de eigen
voordeur, is dat een ideaal middel tegen vereenzaming, verslonzing en depressie en kan dat
bijdragen aan een vrolijke “oude-dag” !
Taak/doelstelling
Het bestuur streeft naar betaalbare huisvesting – liefst in groepsverband - van Roze ouderen,
woonachtig in Den Haag en elders, in een pand gelegen in het centrum van Den Haag met
voldoende voorzieningen t.a.v. openbaar vervoer, winkels, restaurants, medische instellingen
en banken op loopafstand.
Voorgaande initiatieven om te komen tot een woongroep c.q. huisvesting in een nieuwbouwpand kwamen om tal van redenen niet van de grond. Het vermoeden bestaat dat de
idealistische uitgangspunten van La Vie en Rose niet aansluiten bij de zakelijke
uitgangspunten van de corporaties, projectontwikkelaars en/of de Gemeentelijke Dienst
Stadsontwikkeling (DSO)
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 55 van 76
9.1 JAARVERSLAG 2013
9.1.1 Samenstelling en functies
Voorzitter:
Hans Beijersbergen van Henegouwen
Vice-voorz.:
Secretaris:
Ton Witte (vanaf okt.2012)
Jan Lutje Schipholt
Budgethouder:
Leden:
Frits Luteyn (vanaf okt.2013)
Wim Hage, Ed Beijersbergen van Henegouwen – van Rooij
9.1.2 Activiteiten
Nadat het project Buitenom was stopgezet, heeft het woongroep- bestuur - in overleg met de
leden en belangstellenden, besloten om toch nog eens met Staedion te praten over
alternatieven in de huursector : dus geen koopwoningen meer. Daarbij ging het bestuur er
vanuit dat kopers - als ze enthousiast zijn voor het wonen in onze woongroep - een vrije
sector huurwoning niet als onoverkomelijk zullen zien. Een 2-tal gesprekken met
vertegenwoordigers van Staedion, gebiedsteam Transvaal/Laak, hebben inmiddels
plaatsgevonden. De gesprekken verliepen positief, maar het Staedion-team ziet vooralsnog
geen aanleiding om een gedeelte van de woongroep te vestigen in een van de serviceflats
van Staedion. Het aanbod blijft individu-gericht.
Het Staedion-team staat ervoor open om aan individuele leden van de COC Haaglanden
woongroep 45+ “La Vie en Rose” een aantal appartementen in het Serviceflat Haghesteyn
aan de Waldeck Pyrmontkade beschikbaar te stellen. Uitgaande van de bestaande
belangstelling wordt uitgegaan van maximaal 18 a 20 appartementen in de vrije sector,
‘gestippeld” gelegen op de 7 woon -verdiepingen om integratie met de bestaande bewoners te
bevorderen.
Het bestuur van de woongroep "La Vie en Rose" is eind september tot overeenstemming
gekomen met :
1. Staedion m.b.t. huurmogelijkheden in de vrije sector voor leden en belangstellenden in
het Serviceflat Haghesteyn aan de Waldeck Pyrmontkade ;
2. de Bewonerscommissie van het HSBG Wooncentrum Wagenhage in de Wagenstraat
m.b.t. huur- mogelijkheden aldaar voor leden van onze woongroep met een klein
inkomen, en
3. tot een voorlopige overeenstemming met de directeur van de Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij Stadsbuurt Oude Centrum (WOM-SOC) over huisvesting
van 45+ leden en belangstellenden ( koop : kluswoning, huur sociale sector, huur vrije
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 56 van 76
sector) in een binnenkort te bouwen restauratie - en nieuwbouwproject aan de
Zuidwal.
Het bestuur van de woongroep heeft op 18 juli 2013 een brief ontvangen van wethouder
Norder,waarin deze laat weten de desbetreffende ambtenaren bij de gemeentelijk dienst DSO
een opdracht te hebben gegeven om uit te kijken naar een geschikt leegstaand pand in de
binnenstad voor de woongroep. Hierop is nog geen actie ondernomen door DSO en deze
brief blijkt onbekend te zijn bij de beleidsadviseurs HLBT emancipatie van de directie Welzijn.
De Haagse Stadspartij heeft – na afloop van het Roze Raadsdebat Den Haag - aangeboden
te laten nagaan welke gemeente- panden in de binnenstad van Den Haag leegstaan en
geschikt zijn voor de woongroep La Vie en Rose
Ad 1. Project Serviceflat Haghesteyn
Wij hebben een aantrekkelijk - en lager geprijsd - aanbod gekregen van Staedion voor die
leden en belangstellenden, die qua inkomen niet in aanmerking komen voor appartementen in
de sociale huur (vanwege de nieuwe EU richtlijn terzake) en aangewezen zijn op
appartementen in de vrije sector.
Serviceflat Haghesteyn aan de Waldeck Pyrmontkade is recent geheel gerenoveerd .
Woningen zijn nu te huur voor een kale huurprijs vanaf euro 685,= per maand. Deze
woningen hebben daarnaast servicekosten van minimaal euro 200,= per maand excl.
voorschot stookkosten centrale verwarming, afhankelijk van het woningtype. Momenteel zijn
er 30 woningen beschikbaar die per heden door Staedion aangeboden worden aan leden en
belangstellenden van onze woongroep . Ook andere belangstellenden kunnen al een van
deze woningen huren.
Over de tarieven van de servicekosten en de samenstelling van het service-pakket zijn
gesprekken gaande tussen de desbetreffende Staedion-directie en de bewonerscommissie
van Haghesteyn.
De woongroep-bestuursleden Hage en Luteyn zijn lid van die bewonerscommissie .
Ad 2. Project Wooncentrum Wagenhage
Wooncentrum Wagenhage is gevestigd aan de Wagenstraat, hoek St.Jacobstraat, midden in
het stadscentrum : Chinese wijk, veel winkels, geldautomaten en restaurantjes. Het complex
heeft een Humanistische achtergrond. Er zijn veel HLBT bewoners.
Adres : Wagenstraat 70, 2512 AX Den Haag, tel.nr. (van bewonersconsulent hr Ludie van
Neijhof) : 088-9210412 , email : [email protected], email Bewonerscommissie (mw.
Joke Akkerman, mw. Gerda Leijten, hr Bram Franken) :
[email protected] Website van het wooncentrum is :
www.woonzorg.nl/wagenhage.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 57 van 76
Indeling en voorzieningen : Het wooncentrum bestaat uit 111 zelfstandige woningen, gelegen
boven winkels aan de Wagenstraat en de St.Jacobstraat. Het gebouw beschikt over 2 liften
en gemeenschappelijke voorzieningen : een grote, goed aangelegde binnentuin op het dak
van de parkeergarage, ruime recreatieruimte met professionele bar . Veiligheid van centrale
entree, brievenbussen en liften is goed geregeld. Alleen de bewoners (en de leden van de
bewonerscommissie, de huismeester en de bewonersconsulent) kunnen toegang verlenen tot
de centrale hal en de binnenruimten c.q. appartementen. Bewoners kunnen zich aanmelden
voor persoonsalarmering en een onderhoud abonnement voor storingen en reparaties in de
eigen woning, afsluiten.
De woningen: Wooncentrum Wagenhage heeft 99 tweekamerwoningen met een gemiddelde
oppervlakte van 60 m2 en 12 driekamerwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 75
m2 . Er zijn 13 typen. De woningen hebben een terras , balkon of loggia. De woningen in het
hoofdgebouw aan de Wagenstraat liggen aan weerskanten van een brede, centrale gang en
hebben uitzicht op resp. de Wagenstraat en de binnentuin.
De woningen in de zijvleugel aan de St. Jacobs straat liggen aan een met glas dichtgezette
galerij die uitzicht of toegang heeft op de binnentuin. De appartementen kijken uit op de
rustige, verkeers-luwe St. Jacobstraat en hebben een balkon.
Huurprijzen & servicekosten : Huurprijzen variëren tussen Euro 400 en 600 per maand,
afhankelijk van het woningtype. De servicekosten (voor centrale schoonmaak, liftonderhoud,
onderhoud algemene ruimten) zijn gemiddeld Euro 60 per maand. De appartementen worden
verhuurd conform de regelgeving voor Sociale huursector. Dit betekent dat het bruto fiscaal
jaar-inkomen van een huurder (M/V) niet hoger mag zijn dan Euro 34.229.
Ad 3. Project Zuidwal
De operationeel directeur van Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stadsbuurt Oude Centrum
(WOM-SOC) heeft zeer recent laten weten dat aan de firma WAM Architecten opdracht is
verleend om een schetsontwerp te maken voor deze lokatie, die momenteel bestaat uit 1
verwaarloosd historisch pand en 3 in slechte staat verkerende panden aan de Zuidwal, naast
de Zuidwal Basisschool en 3 idem aan de Lange Beestenmarkt om de hoek, tegenover het
Johan de Witt College. Het historisch (18e eeuws) pand wordt bewoond door krakers,
Bedoeling is het historisch pand te restaureren en te verdelen in koop-appartementen (als
kluswoning) en de overige panden geheel te slopen en te vervangen door historiserende
nieuwbouw,hetgeen in totaal zal resulteren in ca 12 woningen/appartementen : ca 4 koop , ca
4 huur vrije sector,ca 4 sociale sector.
Bij dit project zijn zowel de gemeentelijke dienst DSO als Staedion-directie projecten
betrokken. Indien dit project doorgang kan vinden, zou dit met name voor de jongere leden
van de woongroep een geschikte lokatie zijn
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 58 van 76
9.2 WERKPLAN 2014-2015
9.2.1 Situatie en mogelijkheden woongroep 45+ “La Vie en Rose”
1. Het bestuur van La Vie en Rose actualiseert, in samenwerking met SING en het
bestuur van COC Haaglanden, het ‘klantbeeld’ : welke personen worden gezien als
potentiële leden van de woon -gemeenschap. Men beziet of er binnen deze groep
differentiatie is aan te brengen naar leefstijl, ondersteuningsbehoefte en andere
motieven om voor groepswonen te kiezen;
2. er wordt, op basis van een verkenning, in overleg met geïnteresseerde leden en
belangstellenden van de woongroep La Vie en Rose, gezocht naar basis-voorwaarden
om voor groepswonen te kiezen en naar de bereidheid om gemeenschappelijke
voorzieningen
3. te delen en hiervoor te betalen;
4. Het bestuur van La Vie en Rose werkt, met ondersteuning van SING en het bestuur
van COC Haaglanden, het organisatie-verband uit, waarbinnen subgroepen in
Serviceflat Haghesteyn, HSBG Woonoord Wagenhage en project Zuidwal en andere
mogelijke sub woon- gemeenschappen zullen worden ondergebracht.
5. Het bestuur van La Vie en Rose bouwt, in samenwerking met SING en het bestuur van
COC Haaglanden aan een ondersteunings-structuur die zorg moet dragen voor de
verbinding en interactie tussen de verschillende onderdelen van de
woongemeenschap (i.c. de geplande subwoongemeenschappen van La Vie en Rose);
6. Vestia kent een succesvolle formule van Thomashuizen (kleine
woongemeenschappen met inpandig verzorgingspersoneel) en is bereid te bezien of
deze formule omgebouwd kan worden naar “Roze Thomashuizen” (RoTo’s ). Het
bestuur zal hierover nader contact opnemen met de manager Wonen en Zorg van
Vestia.
7. Het bestuur van La Vie en Rose zal de mogelijkheden onderzoeken van subsidiëring
8. De inzet van het woongroep-bestuur is helaas beperkt, aangezien 4 van de 6
bestuursleden in slechte , tot zeer slechte gezondheid verkeren. Met hulp van het
bestuur van COC Haaglanden zal moeten worden gezocht naar versterking, c.q.
vervanging van bestuursleden.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 59 van 76
9.2.2 Benodigd budget
Onkosten werkgroep 2014:
Onkosten werkgroep 2015:
€ 500
€ 500
Toelichting:
Het secretariaat heeft uitgaven voor verzending van 2 brieven per jaar aan de leden en
belangstellenden, berichtgeving per email en organisatiekosten van 2 werkgroepvergaderingen per jaar.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 60 van 76
10 Werkgroep Zilver (50+)
Leden 1 januari 2013: Wim Coene, Bart Didden, Jonne Eijkenboom, Jan van Leeuwen,
contactpersoon uit het bestuur voor onze werkgroep: Bram Meijer.
Zilveruitjes
Zilveruitjes zijn bijeenkomsten op de eerste en derde zondag van de maand, voor roze
ouderen en hen die zich daar bij thuis voelen. Wij kunnen tevreden zijn hoe ze in 2013 zijn
verlopen. De aanloop is altijd bevredigend geweest. De bezoekers bij Zilver zijn bijna
uitsluitend mannen.
We geven ieder Zilveruitje een thema. Het conservatorium in Den Haag leverde bijvoorbeeld
studenten van hoog niveau, die goede muziek ten gehore brachten.. Meestal zijn het twee
musici die om en om jazz en klassieke muziek brengen. Deze optredens geven onze
middagen een zeker 'cachet', hetgeen in het Haagje niet onbelangrijk is. Het conservatorium
heeft , vanwege de bezuinigingen minder muzikanten geleverd dan voorgaande jaren.
Andere thema’s zijn een landenthema, b.v. een Franse middag met een maaltijd uit de Franse
keuken en chansons; een Tombola of een bezoek aan een galerie of een museum. De
maaltijden die om 19.30 uur geserveerd worden zijn heel belangrijk. Onze koks slagen er altijd
weer in om een goed gewaardeerd maal, met nagerecht voor onze gasten neer te zetten,
zonder dat je je er van tevoren moet opgeven. Voor velen is dit een reden om de Basta op te
zoeken. Het aantal bezoekers in de middag was gemiddeld 32 personen; aan de maaltijd
namen gemiddeld 28 personen deel.
Roze Loper
In oktober heeft de werkgroep het Wijndaelercentrum bezocht tijdens een Roze Middag.
Verder bezochten we andere roze ouderensalons in Haaglanden om de contacten te
onderhouden.
Bezoekproject
Onze werkgroep heeft gepoogd een bezoekproject op te zetten. Dit is wegens gebrek aan
respons gestaakt. De werkgroep ziet wel een taak om ‘bezoekvrijwilligers’ en mensen die
contact zoeken, door te leiden naar bestaande bezoekprojecten.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 61 van 76
Roze levensboeken
Het project Roze Levensboeken is niet van de grond gekomen.
Wel heeft de werkgroep iemand, die een levensboek wilde schrijven, in contact gebracht met
iemand die haar levensverhaal te boek gesteld wilde zien. Op deze manier heeft de
werkgroep een taak voor Roze Levensboeken.
Omvang van de werkgroep
Omdat de werkgroep op dit moment klein is, hebben de Zilveruitjes vooral onze aandacht
gevraagd, andere potentiële taken zijn hierdoor helaas op de achtergrond geraakt.
Wij zijn naarstig op zoek naar versterking van onze werkgroep.
10.1 Jaarplan en begroting 2015
Taak.
De werkgroep stelt zich ten doel het behartigen van het verlangen en de belangen van oudere
homo- bi- en transseksuele mannen en vrouwen. Als eerste prioriteit geldt daarbij het
verbeteren en uitbreiden van het sociale netwerk en het doorbreken van de eenzaamheid van
ouderen voor zover ze daaraan behoefte hebben.
Samenstelling en functies op 1 januari 2013
Wim Coene
Bart Didden
organisator en gastheer Zilveruitjes
horeca-kant van de Zilveruitjes
Jonne Eijkenboom
Jan van Leeuwen
horeca-kant van de Zilveruitjes
voorzitter werkgroep en organisator en gastheer Zilveruitjes
Bram Meijer
Contactpersoon namens het bestuur
Project
Het zwaartepunt van onze aandacht is nu gericht op Zilveruitjes. Deze bijeenkomsten, die
plaatsvinden op de eerste en derde zondag van de maand, worden op dit moment goed
bezocht en willen we het komende jaar voortzetten. Wij vertrouwen erop dat de samenwerking
met de bar groep, die tot nu toe goed is verlopen, ook in de toekomst goed zal zijn. We
zorgen er dat tijdens de zondagmiddagen afwisselende programma’s worden georganiseerd.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 62 van 76
Begroting 2015
Uitgaven
Honorarium muzikanten
Presentjes tombola
€ 750.€ 40.-
Uitgaven high tea
Bloemen voor optredende vrijwilligers
€
€
Hapjes w.o. zilveruitjes
Diversen
€ 100.€ 200.-
Totaal
€ 1220.-
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 63 van 76
50.80.-
11 DARE de open-minded vrouwen community!
11.1 Van LesBian festival 2013 naar
DARE
In maart 2013 zag het LesBian Festival in Den Haag het
levenslicht. Dit driedaagse festival had als doel om de
zichtbaarheid en empowerment van Lesbische,
Biseksuele en
Transgender vrouwen (LBT-vrouwen) te vergroten en
waar mogelijk nieuw leven in te blazen.
Na dit 'roze' festival bleek al gauw dat er nieuw leven
binnen de Haagse scène is ontstaan. Vele vrouwelijke
vrijwilligers hebben zich namelijk laten inspireren door het
LesBian festival en hebben zich vervolgens vol
enthousiasme bij COC Haaglanden aangemeld om zich in
te zetten voor een bruisende vrouwen community.
Op dat moment had de toenmalige coördinator van de vrouwengroep net afscheid genomen en was er
geen vrouwengroep meer actief binnen COC Haaglanden. Daarom heeft het bestuurslid Roxanne van
den Berg, dat het LesBian Festival mede georganiseerd had, de binnengekomen vrouwelijke
vrijwilligers bij elkaar gebracht. Na een aantal brainstormsessies is er een enquête over de wensen
binnen de scène opgesteld en uitgevoerd. Van daaruit is een plan opgesteld en strategie bepaald om
een nieuwe Women Community te lanceren, genaamd DARE.
Fun, Flair & DARE
DARE is een open-minded Women Community, waarbij het draait om Fun, Flair en DARE!
Een plek om vrouwen te ontmoeten, te discussiëren en te dansen. Dit met ‘Dare to be
Different’ thema’s en volop verrassingen. Vrouwen combineren hier hun krachten voor een
positieve vibe in Den Haag.
De opening van onze 'Daring' women community werd op 12 oktober 2013 met singer-songwriters en
poetry gevierd.
Op dit moment vindt er eens per twee maanden een entertainend/inhoudelijk DARE-event plaats in het
COC Haaglanden café. Verder is er iedere maand een DARE Ladies Table (DLT) om verhalen te
delen, nieuwe ideeën te bespreken en te dineren.
DARE to Dream
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 64 van 76
De eerste stappen zijn gezet, maar DARE blijft verder groeien, zowel voor als achter de schermen zijn
er nieuwe ideeën in ontwikkeling. Het hart van DARE bestaat uit het kernteam, adviseurs en
barvrijwilligers. Allen zijn vrijwilligers.
DARE zou nooit kunnen bestaan zonder support van de community. Dus ladies, DARE to CARE!
DARE Kernteam
DARE wordt op dit moment getrokken door een kernteam van vrijwilligers dat bestaat uit: Sandra
Khouw; Hodo Essa; Susan Kemerink en Roxanne van den Berg (bestuurslid COC Haaglanden,
initiatiefneemster). Het kernteam vormt samen met adviseurs en barvrijwilligers het hart van DARE.
...DARE to be Different, DARE to Dream, DARE to
Share
https://www.facebook.com/DAREthehague
11.2 DARE events Begroting 2014
Inkomsten
Begroot Uitgaven
Begroot
Sponsorgelden
500,- Promomateriaal (posters, flyers, gadgets)
Rest budget 2013
275,- Events (6 * 300,-)
COC Haaglanden
1.800,-
2.250,- Ladies Table
250,-
Onvoorzien/ reserve
Totaal
750,-
3.000,- Totaal
200,3.000,-
11.3 DARE Festival
Hieronder vindt u onze DARE Festival Begroting. De subsidie is op dit moment door COC
Nederland toegekend. Voor het DARE Festival is een apart plan opgesteld.
11.4 DARE FESTIVAL Begroting
Inkomsten
Sponsorgelden
COC Nederland
COC Haaglanden
Begroot Uitgaven
Begroot
300,- Locatie(s) + styling
2.500,-
8.500,- Promotiemateriaal
1.500,-
200,- Onkostenvergoedingen
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 65 van 76
1.500,-
Gemeente Den Haag
Fondsen (Fonds 1818, Hivos)
5.000,- Programmering
500,- Beveiliging
Entreegelden passé-partout (200 * 7,50)
1.500,-
Entreegelden avondkaarten (200 * 5,-)
1.000,-
Totaal
17.000,- Totaal
10.500,1.000,-
17.000,-
11.5 Internationale Vrouwendag – 8 maart Festival
Namens COC Haaglanden neemt Roxanne van den Berg deel aan het kernteam dat het 8
maart Festival van de gemeente organiseert. Zij zorgt er o.a. voor dat er roze elementen aan
de programmering worden toegevoegd. (roze organisaties op powerspots: COC Haaglanden,
DARE, Rainbow, Roze Règâhs, Roze kerk. Roze thema’s voor in DHDD talkshows en een
COC Haaglanden workshop).
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 66 van 76
12 Café Groep
In 2013 is een begin gemaakt met de vernieuwing van het café. Na jaren van verwaarlozing
van het onderhoud moest er heel veel in orde worden gemaakt. Dat het jaar in het teken van
transformatie stond met een geheel nieuw bestuur met frisse ideeën voor het café en haar
functie, betekende ook dat bestuursleden veel meer dan haar voorgangers betrokken zijn bij
de invulling daarvan. In de zomermaanden is op vele zaterdagen gewerkt aan de vernieuwing
van het café. Onder het schildersvolk waren elke zaterdag ook bestuursleden te vinden, die
met zichtbaar plezier hun eigen steentje kwamen bijdragen. Vele vrijwilligers hebben hard
gewerkt om hun werkplek weer de goede kant uit te helpen. Ons café moet het hebben van
de inzet van vrijwilligers, die juist vanwege hun persoonlijke motivatie om dit werk te doen
voor een bijzondere inbreng zorgen. Ook onze cafébezoekers weten dat te waarderen. In het
begin van 2013 is na veertien jaren bestaan, waarvan tien in ons café, de Meltingpot
diversiteitsdisco-avond tot een einde gekomen. De formule was haar tijd ontgroeid, en COC
Haaglanden kan met trots terugkijken naar een zeer lange periode van goed bezochte
avonden. Dat het de laatste jaren niet meer goed liep doet daar niets aan af. Een nieuwe
generatie jongeren zal met hun eigen ideeën voor nieuwe feesten aan de slag kunnen gaan.
Diversiteit is niet uit ons café vertrokken, het is er nog steeds en wordt nu door anderen op
hun eigen wijze ingevuld. Als jongeren met initiatieven komen zal onze vereniging zich
inspannen om daarvoor ruimte en ondersteuning te bieden.
Er zijn in 2013 een aantal successen geboekt die goed lieten zien waartoe het café in staat is.
In maart het evenement rondom de exclusieve première in ons café van de documentaire film
Contemporary Porn door de de filmmaker Victor Maleno met aansluitend een groot feest. Ook
in maart in ons café een deel van de activiteiten in het kader van het Lesbian Festival. Met
een feest op de vrijdagavond en op zondag een filmvertoning en een borrel. Beiden waren
zeer geslaagd te noemen, ook financieel.
Er meldden zich als gevolg van verscheidene factoren meer nieuwe mensen aan als
vrijwilliger voor het café. Mannen, vrouwen, ook een enkele jongere. Voor deze laatste groep
kon het café nog niet voldoende bieden. Langzaam begint dit wel te verbeteren. Het café was
het gehele jaar geopend op woensdag, donderdag en vrijdag, van 12.00u 's-middags tot 'savonds. Op die dagen serveerden de vrijwilligers een dagschotel voor een bescheiden
groeiend publiek. Sinds augustus zijn de fietsenrekken die jaren vóór het café stonden
verwijderd, zodat hier een terras aangelegd kon worden. Het is de hoop dat het terras in 2014
de bezoekersaantallen verder zal helpen toenemen.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 67 van 76
Niet alles in 2013 was rozengeur en maneschijn. De inkomsten van het café konden niet
voldoende de kosten dekken. Hoewel de directe kosten/baten nog steeds per activiteit
winstgevendheid aantoonde, was het aantal activiteiten te gering. Dit was geen schok want
het bestuur had dit ingecalculeerd voor dat jaar. Eerst een inspanning om het café
vernieuwen, daarna werken aan groei.
Het na een kort ziekbed overlijden van Ton van der Meer, die zich vele jaren met overgave
heeft ingezet voor het eetcafé, was voor iedereen een schok. Zijn aanwezigheid wordt gemist.
Gedurende de zomer zijn een reeks nieuwe vrijwilligers ingewerkt met het oog op de start van
de nieuwe feesten door en voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen uit Den Haag.
Onder de naam DARE, a Daring Women Community zijn in oktober de nieuwe evenementen
van start gegaan.Te noemen vallen: een tweemaandelijks event in Basta en op elke laatste
vrijdag van de maand de Ladies Table. Tijdens het reguliere eetcafé richten de dames een
tafel voor zichzelf in en wel zo dat ze toch deel uitmaken van het gehele gebeuren.
Noemenswaardig is verder het aanblijvende succes van de werkgroep Zilver/50+ die al jaren
goed bezochte activiteiten organiseert in ons café. Veelal worden die gecombineerd met een
(culturele) activiteit in de stad. Twee zondagen in de maand stroomt het café vol met mensen
die meestal boven de vijftig jaar oud zijn. Daarmee vervult het op eigen wijze een duidelijke
behoefte in Den Haag.
Op de tweede zondag van elke maand verzorgt de stichting Internationale Roze Kerk een
dienst. Daarna is het café open.
Elke laatste zondag van de maand is het de beurt aan Ooxo. Dit is een cafe-spelletjesuitgaan-middag voor licht geestelijk gehandicapte LGBT’s. Dit vindt plaats onder leiding van
een professionele activiteitenbegeleider.
Maar ook als het café niet geopend is vervult het nog een functie. Op maandag en dinsdag
komen respectievelijk de koren Vox Rosa en De Heksenketel in ons pand repeteren. Zij
maken naast hun oefeningen graag gebruik van de bar. Zo ook de afdeling voorlichting. Deze
gebruikt het café om uit te blazen na teambuilding-activiteiten.
Bastacafé heeft als COC café ideële doelstellingen die in de vereniging zijn verankerd. Het
café-team dat geheel uit vrijwilligers bestaat zal in 2014/2015 hard werken om méér
bezoekers uit een breder deel van de achterban te prikkelen om langs te komen. Daarbij
horen vriendelijke prijzen zodat het café voor iedereen betaalbaar blijft. Nadrukkelijk zij
gezegd dat er geen plannen op tafel liggen om ons café in 2014 commercieel te maken.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 68 van 76
12.1 WERKPLAN 2014
De volgende punten worden in ons plan opgenomen:
1. We breiden de openingstijd van het café uit met één uur. We gaan niet dicht vóór
22:00. E.e.a. zal gerealiseerd worden door het invoeren van shifts. Shift 1 zal van 12
tot 17 zijn, shift 2 van 17 tot 22 en de kok heeft een eigen shift, t.w.: 16 tot 21. Hiertoe
zijn meer vrijwilligers nodig. We blijven dus voortgaan met het aannemen van nieuwe
mensen. Ook blijven we actief werven.
2. We bieden personeelsleden die daar voor in aanmerking komen een cursus ‘Sociale
Hygiëne’ aan.
3. We organiseren twee keer per jaar een bartraining. Hieraan koppelen we een lunch.
4. We gaan jaarlijks met de barploeg uit eten.
5. We bieden koks en beheerders een HACCP-cursus aan. We vinden dat de hygiëne
volgens wettelijke normen gestructureerd dient te worden.
6. Vooralsnog blijft de cafégroep zoekende naar eigen taken en doelstellingen. Op dit
moment biedt zij vooral faciliteiten aan de inhoudelijke activiteiten van andere
werkgroepen en derden. Echter zijn de grenzen hiervan nog niet duidelijk waardoor
inspanningen door de groep gedaan, niet als zodanig worden herkend. Dit willen we in
2014 veranderen.
Financiële onderbouwing van ons werkplan:
11 x cursus Sociale hygiëne à €198
30 x lunch à €10
€ 2178
€ 300
30 x diner à €50
12 x HACCP cursus à €189
€ 1500
€ 2268
Totaal:
€ 6246
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 69 van 76
13 Werkplan Jong&Out 2014
Wie
Coördinator: Raymond Bosch
De coördinator ondersteunt, faciliteert en begeleidt de begeleiders van de Jong&out meetings
aan. Kennismakingsgesprekken met nieuwe begeleiders worden gedaan door de coördinator
en besproken met het desbetreffende bestuurslid (met Jong&out in de portefeuille).
Daarnaast is de coördinator het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke naar het COC
bestuur. In overleg met de begeleiders bedenkt de coördinator het jaarplan.
Begeleiders: Raymond (voorlopig), Bianca (voorlopig)
Het streven om een pool van tenminste 3 begeleiders te creëren. Profiel begeleider volgt
(VOG; idee; begeleiders de kosten voor de VOG te laten voorschieten, na 6 maanden betaalt
COC dit bedrag terug.
Doelgroep
LHBT jongeren uit Den Haag en omstreken in de leeftijd van 12-18 jaar
Wat
De begeleiders van Jong&out ondersteunen, faciliteren en begeleiden LHBT jongeren met het
opzetten van Jong&out activiteiten.
Waarom
Het is belangrijk dat LHBT jongeren een veilige plek hebben in Den Haag om zichzelf te
kunnen zijn. Jongeren kunnen op die manier elkaar leren kennen op een ontspannen manier
en ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen.
Waar
In het gebouw van COC Haaglanden.
Hoe
Iedere maand wordt er een Jong&Out meeting georganiseerd in het gebouw van COC
Haaglanden. Dit zijn bijeenkomsten waar de jongeren elkaar kunnen leren kennen op een
ontspannen manier en in een veilige omgeving. Zo worden er soms bijvoorbeeld
spelletjesmiddagen en activiteiten gehouden. Belangrijk is dat de jongeren zelf activiteiten
organiseren. Zij worden hierin ondersteund door de begeleiders en de coördinator.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 70 van 76
Wanneer
1e Jong&out meeting op zaterdag 22 februari 2014, van 12.00 - 15.00
2e Jong&Out meeting op zaterdag 29 maart 2014, van 14:00 – 17:30
3e Jong&Out meeting op zaterdag 26 april 2014, van 14:00 – 17:30
Meer informatie
Voor meer informatie over de meetings zelf (zoals adresgegevens en wat er die dag gedaan
wordt) kunnen gevonden worden op de COC Haaglanden website; www.cochaaglanden.nl en
de website van Jong&Out na registratie! Email voor vragen naar:
[email protected]nl
13.1 Begroting Jong&Out 2014
VOG (verklaring van Goed gedrag)
Alle medewerkers (begeleiders en coördinator) vragen een verklaring van goed gedrag aan.
De kosten hiervoor zijn €30.05. Deze kosten worden door het bestuur vergoed.
Gebaseerd op 3 medewerkers, komt dit neer op € 90.
13.1.1 Wervingsplan Jong&Out
Tekst flyer:
Van, voor en door jongeren in Den Haag en omstreken
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ben je homo, lesbisch, bi of transgender? Of ben je
nieuwsgiering naar deze onderwerpen? Wil jij in een groep jongeren onder begeleiding,
praten over je gevoelens, verliefdheid, uitgaan en muziek? (cultuur) Kijk dan eens op:
Flyerplekken
COC Haaglanden, scholen, evenementen, maatschappelijk werk, GGD , Exprezo,
[email protected] Casa, JIP, Roze in Blauw, enz
Indicatie kosten: € 100
Activiteiten inclusief drank en versnaperingen
Inhouse activiteiten; filmmiddag, kookworkshop, discussiemiddagen, karaoke enz.
Outhouse activiteiten mogelijk op termijn. Dit is echter afhankelijk van wat de jongeren
willen/aangeven.
Indicatie kosten: € 50 per meeting
Frisdranken, koffie en thee (kan vanuit Bastacafé, mits van te voren besproken)
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 71 van 76
Chips/koekjes en andere versnaperingen; voorschieten
Diners (kan, mits vooraf besproken met coördinator/ bestuurslid)
Totale begroting is €750
Onze drankjes tijdens de meeting zijn gratis uit grote flessen, door dat dit flessen zijn die over
zijn na activiteiten of tijdens inkoop de acties en bonussen te pakken. Dit door de goede
inkoop en regelaar Bart van Bastacafe.
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 72 van 76
14 Werkplan Jongeren 2014
LHBT Jongeren in de regio Den Haag zijn op zoek naar mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten en zoeken naar plekken waar zij zichzelf kunnen zijn. Hoewel er in de samenleving
aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van acceptatie en respect voor LHBT
jongeren, ervaren zij in het dagelijkse leven nog steeds veel onbegrip en agressie. In de
reguliere uitgaansgelegenheden voelen zij zich vaak onvoldoende op hun gemak. Daar
ervaren zij sociale druk om hetzelfde gedrag te vertonen als heteroseksuele jongeren. Ook op
school en binnen sportverenigingen lopen LHBT jongeren veelal tegen hetero-normatief
ingestelde culturen aan, wat er vaak toe leidt dat zij in de verdrukking komen.
Gewoon 'jong'
De 'take it or leave it' houding van mensen die niet bereid zijn om zich in te spannen om
mensen die anders zijn dan zij zelf een plek te gunnen zorgt soms voor een barrière in de
sociale ontwikkeling van LHBT jongeren. COC Haaglanden spant zich in om deze muur af te
breken. Niet elke LHBT jongere heeft een activistische mentaliteit en dat mag ook niet van
hun worden verlangd. Jongeren moeten vrij zijn om zich aan hun opleiding te kunnen wijden
en daarnaast gewoon 'jong' te zijn. Dat betekent dat zij zich op school veilig moeten weten en
dat zij daarbuiten vrijelijk kunnen deelnemen aan sociale en sportieve activiteiten, om zich net
als andere jongeren van kind naar volwassenheid te kunnen ontwikkelen.
Ondersteuning
Onze vereniging wil aan LHBT jongeren een eigen en volwaardige plek bieden binnen haar
organisatie en voorzieningen (gebouw met kantoren, vergaderruimte, eigen café met
dansruimte) ter beschikking stellen voor (de organisatie van) sociale activiteiten. Verder wil
COC Haaglanden graag de helpende hand bieden waar deze jongeren daar zelf om vragen.
Dat kan zijn door bemiddeling richting politiek en overheid, coaching, trainingen of
maatschappelijk werk. Hierbij zal de vraag het uitgangspunt zijn. Initiatieven van jongeren
zullen ruimte krijgen en kunnen rekenen op support vanuit de organisatie. In het bijzonder
besteedt onze vereniging aandacht aan een veilige plek voor de minderjarige deelnemers.
Onze organisatie kent onder meer een gedragscode met klachtenreglement en een protocol
vertrouwenspersoon. Bij het opstellen daarvan werd specifiek stil gestaan bij de positie van
jongeren die minderjarig zijn.
Voor de initiatieven van jongeren zal onze vereniging ook binnen haar begroting ruimte
maken, om plannen financieel te (kunnen) ondersteunen. Deze ruimte in de begroting zal
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 73 van 76
telkens in overleg aangesproken kunnen worden, wanneer er sprake is van concrete en
onderbouwde plannen.
BEGROTING
Drukwerk2
Lancering nieuw jongerenfeest3
€ 1.250€ 2.500-
Advertenties4
Overige kosten5
€ 1.500€ 750-
TOTAAL
€ 6.000-
2
3
4
5
Posters, flyers, de verspreiding daarvan.
Bijv. inhuren DJ of artiest(en), onkosten bijzondere gast bij opening, snacks, gratis eerste drankje, et
cetera.
Bijv. reclame via Facebook of Omroep West.
Bijv. teambuilding, onkosten organisatie
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 74 van 76
Bijlage: Overzicht Ledenbestand
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 75 van 76
COC Haaglanden – Jaarverslag 2013 – Pagina 76 van 76