Stand van zaken omgevingsvergunning

MLALG-2011-07
Stand van zaken
Omgevingsvergunning
Studiedag “milieuwetgeving voor gevorderden”
1 - 15/12/2014
Stand van zaken
op wetgevend vlak
2 - 12/15/2014
Wat is er reeds beslist?
Nog niet
definitief!
• Via mededeling aan de Vlaamse regering op 21.12.2012:
• Vastlegging van de gesloten lijsten van Vlaamse en provinciale projecten
• Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 6.12.2013 van:
• het voorontwerp van decreet
• actieplan lokale besturen
• keuze voor de Raad van Vergunningsbetwisting i.p.v. Raad van State
• Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 6.02.2014 van:
• de werklastmeting op lokale besturen (provincies en gemeenten)
• Principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 23.05.2014
van het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning
3 - 15/12/2014
het omgevingsdecreet is er!
• Het Vlaams Parlement keurde op 23.04.2014 het decreet goed.
• afgekondigd door de Vlaamse Regering op 25.04.2014 (B.S. 23 oktober
2014)
• treedt in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te
stellen datum
• datum van inwerkingtreding valt minstens een jaar na de datum van
goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering
• Het Vlaams Parlement keurde op 23.04.2014 het
handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning goed.
• afgekondigd door de Vlaamse Regering op 25.04.2014 (B.S. 6
september 2014)
• treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum
na de inwerkingtreding van het handhavingsprogramma Ruimtelijke
Ordening
• Aantal artikels zijn reeds in werking (17 – 19, 113, 119 en 125)
4 - 15/12/2014
Waar wordt aan gewerkt?
• uitvoeringsbesluit (ontwerp van 23.05.2014)
• ontbrekende onderdelen in het uitvoeringsbesluit
• de inhoud van een vergunningsaanvraag en meldingsdossier
• aangepaste indelingslijst van Vlarem I
• modaliteiten aanmelding MER/OVR-procedure
• uitvoeringsbepalingen van titel V van DABM
• omzetting milieuvergunning van bepaalde duur naar onbepaalde duur
• Digitale indiening via een Vlaams loket
• Uitwerken actieplan ondersteuning gemeenten
• vorming
• ondersteuning door de POVC
• overlegstructuren en FAQ
• …
Van zodra de wetgeving
voldoende ver is uitgewerkt zal
de provincie Antwerpen de
gemeenten ondersteunen
via vorming en opleiding.
5 - 15/12/2014
Eén omgevingsvergunning (OV)
3 decreten
6 - 12/15/2014
OV wordt geregeld door 3 DECRETEN
• Omgevingsdecreet:
• kaderdecreet en kapstok voor de invoering van de omgevingsvergunning
• milieuvergunningendecreet verdwijnt
• proceduredecreet
• DABM (decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid):
• integratie MER en OVR
• Kapstok voor indelingslijst van Vlarem I
• Kapstok voor Vlarem II en III
(titel V – art 5.2.1)
(titel V – hfd 4)
• Evaluaties (meerjarenprogramma, coördinatie, uitvoering, advisering)
• Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO):
• Procedures worden geschrapt
• Overige (zoals toetsingskader, wat is vergunningsplichtig)  VCRO
7 - 15/12/2014
Belangrijkste krachtlijnen
• samenvoegen milieuvergunning en stedenbouwkundige
vergunning
• ook verkavelingsvergunning
• integratie MER/OVR procedures
• milieuvergunning wordt permanent
evaluaties
• overgangsregeling voor omzetting naar een permanente
vergunning
8 - 15/12/2014
Beroep bij laatste adm. aanleg
Milieuvergunning -> Raad van State
Stedenbouwkundige vergunning  Raad voor Vergunningsbetwistingen
Keuze voor de Raad van Vergunningsbetwistingen
Hoofdstuk 9 decreet omgevingsvergunning (art. 105)
9 - 15/12/2014
Omgevingsvergunning
in de praktijk
10 - 12/15/2014
Bevoegde overheden voor OV
• Vlaamse Regering:
• voor wat de Vlaamse projecten betreft (gesloten lijst)
• verplaatsbare activiteiten (over provinciegrenzen heen)
• deputatie:
• 1ste klasse inrichtingen die niet voorkomen op de gesloten lijsten van gemeentelijke
of Vlaamse projecten;
• provinciale projecten (gesloten lijst);
• verplaatsbare activiteiten (over gemeentegrenzen heen, binnen 1 provincie)
• college van Burgemeester en Schepenen:
• gemeentelijke projecten
• voor de andere gevallen
Er is nog steeds
geen gemeentelijke
gesloten lijst.
11 - 15/12/2014
Eén bevoegde overheid voor OV
• Cascaderedenering:
• eerst gesloten lijst consulteren
• daarna indelingslijst
Er is nog geen aangepaste
indelingslijst beschikbaar (met
declassering).
• Gesloten lijst bepaalt ENKEL de bevoegde overheid:
• Het ontwerp van aanvraagformulier stelt dat naast vermelding van activiteiten van
de gesloten lijst ook de vlaremrubrieken en de stedenbouwkundige handelingen
volgens de codex RO moeten vermeld worden
• Vlarem II blijft gelden als toetsingskader voor activiteiten op de gesloten lijst
waarvoor ook Vlaremrubrieken van toepassing zijn
ontwerp van besluit van 23.05.2014
art. 12  nieuw
Gemeenten beslissen over ‘de verandering van een onderdeel’ van klasse-I projecten
die tot de bevoegdheid van de deputatie behoren, indien de aanvraag geen
betrekking heeft op de exploitatie van een activiteit van klasse 1 of de uitvoering van
een ermee onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handeling.
12 - 15/12/2014
Gemeentelijk omgevingsambtenaar
• minimaal 1 gemeentelijke omgevingsambtenaar
art. 9 decreet omgevingsvergunning
• eigen personeel, intercommunale of intergemeentelijk
• samen voldoende kennis van zowel RO als milieu
• ontwerp van besluit van 23.05.2014
art. 131 - 135
• aanstelling op niveau A of op niveau B (mits 5 jaar beroepservaring)
• In afwijking kan aanstelling van B of C voor GSA en gemeentelijke milieuambtenaar
• advies SARO/MINAraad/SERV/SALV : “personen die de taak van milieuambtenaar vervullen”
• kwaliteitseisen kennis milieu:
• cursus milieu (masterdiploma) of
• aantoonbare beroepservaring (5 jaar hoofdtaak beoordelen milieuvergunningsaanvragen)
• kwaliteitseisen kennis RO:
• cursus stedenbouw, RO of ruimtelijke planning (masterdiploma) of
• aantoonbare beroepservaring (5 jaar hoofdtaak beoordelen aanvragen sted. verg. of
verkaveling)
13 - 15/12/2014
Procedure gewone aanvraag
Afd. 2 van hfd 2
idem voor
(ambtshalve)
wijziging
voorwaarden
Indienen aanvraag
Onderzoek ontvankelijkheid
en volledigheid binnen de
30 dagen STARTDATUM
PROCEDURE*
Extra openbaar onderzoek
en adviezen bij :
-
adm. lus (art 13)
onregelmatigheden
herstellen
-
wijzigingen van de
vergunningsaanvraag
(art 30), tenzij:
- geen afbreuk aan
mens/milieu/RO
- tegemoetkoming
adviezen en bezwaren
- geen schending rechten
derden
-
ook in beroep zijn
wijzigingen van de
aanvraag mogelijk (art
64)
•
•
Geïntegreerd advies van
POVC op basis van adviezen
van adviesinstanties en CBS
Openbaar onderzoek
•
Beslissing binnen maximum 120 dagen na *,
tenzij door de aanvrager een wijziging aan de
aanvraag wordt aangebracht die leidt tot een
tweede openbaar onderzoek of in het geval van
toepassing van bestuurlijke lus =
120 d + 60 d = 180 dagen
art 25
POVC vraagt de
adviezen op,
tenzij advies van
POVC niet vereist
is
art 29
SC bevoegde
overheid: verslag
gemeentelijk
omgevingsambte
naar is vereist
art 29
verslag toetsen
aan VCRO en
DABM
105 dagen
zonder
POVC
14 - 15/12/2014
Stroomschema voor alle klasse 2A : idem gedeclasseerde inrichtingen
15 - 15/12/2014
Vereenvoudigde procedure
Afd. 3 van hfd 2
Indienen aanvraag
Onderzoek ontvankelijkheid
en volledigheid binnen de
30 dagen STARTDATUM
PROCEDURE*
•
Wijzigingen van de aanvraag
kunnen mits (art 45):
-
geen afbreuk aan
mens/milieu/RO
-
tegemoetkoming adviezen
-
geen openbaar onderzoek
vereist
Inwinnen adviezen van
adviesinstanties en CBS
•
art 44
SC bevoegde overheid: verslag
gemeentelijk
omgevingsambtenaar is vereist
art 44
verslag toetsen aan VCRO en
DABM
Sanctie:
stilzwijgende
weigering
Beslissing binnen maximum 60 dagen na *
16 - 15/12/2014
Vereenvoudiging door 2 procedures
• gewone procedure vgl. met vergunningsaanvraag vandaag
• zonder POVC : 105 kalenderdag
• met POVC: 120 kalenderdag
• vereenvoudigde procedure vgl. met mededeling kleine
verandering
• Melding vgl. met melding klasse 3
• 2 beroepsprocedures  de beroepsprocedure voor “gewone
procedure” en “vereenvoudigde procedure”
NIEUW: beslissing in 1ste aanleg wordt definitief bij overschrijding beslissingstermijn
• bijstellen van de omgevingsvergunning / voorwaarden
• Afwijking op alg. & sect. Voorwaarden (DABM – deel V - hfd 4)
• schorsing en opheffing
• overnames
procedures
cf. VLAREM
17 - 15/12/2014
Impact samenvoegen milieu en
stedenbouw
• ingedeelde inrichtingen: aanvragen met enkel milieu luik
enkel stedenbouwkundig luik of gemengd
• inzetten op samenwerken milieu en stedenbouw: beide
expertises zijn nodig
• de inhoud wordt complexer & ruimer toetsingskader
18 - 15/12/2014
Permanente vergunningevaluaties
• de hervergunning maakt plaats voor evaluaties die kunnen
leiden tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden, het
voorwerp of de duur
• na 20 jaar evalueren of bijstellen vergunning vereist is
• “filterbevoegdheid” door de POVC: vermijden van opstarten van nodeloze
procedures bij manifest ongegronde verzoeken (art. 87)
• het bijstellen van de vergunning kan ENKEL door de vergunningverlener
• specifieke evaluaties : focus op die bedrijven / sectoren die best
DABM
deel V
hfd 4
afd 5
worden opgevolgd, bvb. door gewijzigde beleidsplannen of BBT’s
• POVC als instrument ter ondersteuning evaluaties door gemeenten (art. 204)
Niet ALLE inrichtingen evalueren, MAAR keuzes maken via
een voortschrijdende meerjarenprogramma dat jaarlijks
wordt geactualiseerd en afgestemd op de
programmatorische aanpak van de milieuhandhaving!
19 - 15/12/2014
Impact door invoering van evaluaties
i.p.v. hervergunning
WERKLASTVERSCHUIVING VAN DE BEDRIJVEN
NAAR DE OVERHEID
• Nu is de overheid aan zet.
Er is expertise en tijd nodig om in overleg met adviesinstanties &
toezichthouders tot een planning/programmatie en uitvoering van
de evaluaties te komen.
• De bijstelling vraagt overleg met exploitant om te komen tot een
samengesteld dossier voor bijstelling van de vergunning.
20 - 15/12/2014
Procedure voor omzetting tot een
permanente vergunning
• Extra procedure die enkel mogelijk is voor inrichtingen die
vergund zijn voor 20 jaar via een dossier ingediend na 10
september 2002  extra werklast voor een periode van 17 jaar.
• Keuze van de exploitant om dit te vragen tussen de 48 en 36
maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn.
• Wat moet er gebeuren:
• openbaar onderzoek (omwonenden en adviesinstanties krijgen inspraak)
• de beoordeling of de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is
• de beoordeling of een MER of passende beoordeling vereist is voor de omzetting
• aktename met vermelding van geactualiseerde vergunningssituatie m.b.t. de
stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van ingedeelde activiteiten of
inrichtingen en de voorwaarden (m.u.v. bijzondere voorwaarden met een tijdelijk
karakter of die geen uitwerking meer hebben)
Tegen de aktename is
geen administratief beroep
mogelijk.
21 - 15/12/2014
Omgevingsvergunning
DIGITAAL?
22 - 12/15/2014
Digitalisering wat betekent dit?
• Indiening dossier per beveiligde zending
• Aangetekende schrijven
indiening op papier in 2-voud (ontwerpbesluit)
• Afgifte tegen ontvangstbewijs
• Elk ander door Vlaanderen toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van
kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld  digitaal indienen via een door
Vlaanderen uitgebouwd uitwisselingsplatform
• Adviesuitwisseling via uitwisselingsplatform
• Besluiten zijn digitaal raadpleegbaar
• Informatie (data) op uitwisselingsplatform  databank
De provincie Antwerpen zet in op digitalisering
als voorbereiding op de komst van de omgevingsvergunning
 door gebruik te maken van een digitaal platform voor adviesuitwisseling en
digitale dossieronderdelen
 door mee in te stappen als piloot in het Vlaamse eMILproject
23 - 15/12/2014
ONLOSMAKELIJK VERBONDEN
ZIJN BEDRIJVEN EN STUDIEBUREAUS
voorbereid en georganiseerd op
HET INDIENEN VAN EEN
GEÏNTEGREERD SAMENGESTELD
DOSSIER
MILIEU EN BOUW?
24 - 15/12/2014
Bedankt
Martine Verhelst
Diensthoofd Milieuvergunningen
DIENST MILIEUVERGUNNINGEN
Departement Leefmilieu
PaS - Provinciehuis aan de Singel,
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
T 03 240 57 44
www.provincieantwerpen.be