Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

Brauw, Jhr. Ir. Robert de. - Dir. N.V. Fayence en
Tegelfabriek Westraven v/h Gebr. Ravesteyn te Utrecht.
- Geb. 4 Apr. 1890 te Haarlem. - Vader: theodorus Engelbert, gep. Schout bij Nacht K.N.M. - Moeder: Catharina,
Quirina Twiss. - Geh. den SOsten Aug. 1915 te Delft met
Alida Theodora Schiphorst. - Uit dit huwelijk werd
i
den 7en Febr.
1925 een zoon
geboren, t.w.
Robert.
Na
met goed gevolg het eind1
examen aan de
H.B.S. 5-j.c. te
Breda afgelegd
te hebben, liet
,:: \ hij zich in !!)()7
als student a.d.
Techn. Hoogeschool te Delft
mSS inschrijven, en
i!J!§ in 1914 verwierf hij het
dipl. scheikundig ingenieur.
In
hetzelfde
l j aar werd h ij als
zoodanig aangesteld b.h. Jurgensconcern te
Emmerik (D.),
alwaar hij tot
1918 werkzaam was, om daarna door genoemd concern
overgeplaatst te worden naar het Centraal Onderzoekingslaboratorium te Zwijndrecht. In 1922 nam hij zijn ontslag
en werd als scheik. ingenieur benoemd, bij de N.V. Glasfabriek Leerdam, alwaar hij in het daaropvolgend jaar
werd bevorderd tot onder-directeur, belast met de wetenschappelijke bedrijfsleiding. — Tijdens zijn verblijf in L.
was hij lid van den Voogdijraad. - In 1931 aanvaardde hij
zijn huidige functie. Het hoofdproduct der tegelfabriek
bestaat uit kunstglazuurtegels en aanverwante artikelen,
terwijl zij zich sinds 1937 ook toelegt op de vervaardiging
van potterie. - Van 1932-'34 was d. B. commissaris van de
N. V. Sumatra's Goudmijn te 's-Gravenhage. - Aangezien in
opzet en werkwijze van deze onderneming niet de minste
wijziging was te brengen en zijn werkzaamheid daardoor
geen beteekenis kon hebben, trad hij in 1934 uit deze N.V.
- Ir. d. B. maakte deel uit van eenige commissies en genootschappen op wetenschappelijk gebied. - Hij bezocht
voor studie vele landen van Europa, mede in verband met
octrooiaangelegenheden. - Hij is een liefhebber van watersport en tennis; in zijn studententijd was hij raceroeier
van „Laga"; thans is hij bestuurslid van de N.L.T.B.;
district Utrecht. - Graaf Adolfstraat 8, Utrecht.
•