Rapport Spoorbouwmeester Naarden

Station
Naarden-Bussum
Cultuurhistorisch onderzoek
en waardestelling
1
CRIMSON, april 2013
Station
Naarden-Bussum
Cultuurhistorisch onderzoek
en waardestelling
2
1
CRIMSON, april 2013
Inhoud
2
3
5
Inleiding
15 Chronologie
16 Stedenbouw
32 Emplacement
54 Architectuur
108 Belangrijkste wijzingen
114 Waardering
122 Aanbevelingen
128 Bibliografie
Inleiding
Station Naarden-Bussum is een complex dat bestaat uit een eilandperron met
perrongebouwen, perronoverkapping en passagierstunnels van 1914, en een
voorgebouw van architect H.G.J. Schelling van 1925. Dit station is niet alleen
een provinciaal monument maar ook één van de topstukken van de ‘Collectie’,
een verzameling van vijftig stationsgebouwen die door de NS, Prorail en het
Bureau Spoorbouwmeester zijn aangewezen als gebouwen die vanwege hun
cultuurhistorische waarde met bijzondere aandacht behandeld dienen te worden.
Het oudere deel van het station is een vroege getuigenis van het forensisme dat
opkwam in de het begin van de 20ste eeuw en daarom cultuurhistorisch van groot
belang voor de NS. Naarden-Bussum was een van de eerste echte forenzenstations
en verschillende details zijn hieruit verklaarbaar, bijvoorbeeld de extra tunnel aan
het einde van de perrons naast de spoorwegovergang die de forenzenstromen
uit de belangrijkste richtingen van een snelle route naar het perron en de trein
voorzag.
Het voorgebouw van Naarden-Bussum uit 1925 is bovendien het vroegst
overgebleven stationsgebouw van de hand van Schelling, het iets eerdere
(en allereerste) Sittard werd in 1992 afgebroken. Station Sittard is het eerste
Nederlandse station met platte daken en is het eerste station dat in een vroegmodernistische of kubistische stijl werd opgetrokken. Het bakstenen gebouw
is opgebouwd uit blokvormige elementen die als het ware tegen elkaar
aangeschoven zijn in een symmetrische compositie. Een paar jaar na station
Sittard maakte Schelling het ontwerp voor station Naarden-Bussum waar hij de
kubistische vormtaal verder ontwikkelde. De symmetrische compositie wordt bij
dit station losgelaten. Station Naarden-Bussum is bijzonder omdat het een vroeg
voorbeeld is van het kubisme dat in de jaren ’30 populair is en zijn apotheose
beleeft in het Raadhuis van Hilversum (Dudok, 1928-1931) en het Haags
gemeentemuseum (Berlage, 1931-1935).
4
5
Station Naarden-Bussum is bovendien bijzonder en interessant binnen het oeuvre
van Schelling en de stationsarchitectuur in het algemeen omdat hier voor het eerst
de entree- en vertrekhal dwars op het spoor werd geplaatst, een typologie die
Schelling in de vooroorlogse periode verder zou ontwikkelen en uitwerken en die
in Amsterdam Amstel een hoogtepunt zou bereiken. Weliswaar bestond al station
Schiedam (1888, D.A.N. Margadant) dat dwars op het spoor geplaatst was, maar
dit werd door de stedenbouwkundige omstandigheden gedicteerd en was niet
zoals bij Naarden-Bussum, Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Amstel een
keuze vanuit een architectonisch concept. In het Amstelstation is de typologie
zo helder uitgewerkt en zo ver, en in alle schalen, doordacht dat het station en
haar pleinen als een precies afgesteld verdeelstation alle verkeersstromen en
-modaliteiten efficiënt afwikkelt. Al is Naarden-Bussum een kleiner station op een
veel eenvoudiger locatie, het station is te zien als een voorstudie of vingeroefening,
als eerste gelegenheid voor Schelling om over het type en de mogelijkheden
ervan na te denken. De ontwikkeling van een ideale plattegrond voor het
stationsgebouw en alle verkeersstromen die erin samenkomen is iets dat door het
hele oeuvre van Schelling loopt en vanaf station Naarden-Bussum tot en met het
laatste station van zijn hand, Station Arnhem (1954), een belangrijke rol speelt.
Station Naarden-Bussum (1926):
Baksteenkubisme
Terwijl Schelling zich tijdens zijn hele loopbaan bij de NS bezig houdt met
het uitwerken van de ideale stationsplattegrond gebruikt hij verschillende
architectonische stijlen om zijn stations in vorm te geven zodat het mogelijk is zijn
oeuvre onder te verdelen in drie perioden:
- 1923-1933 Baksteenkubisme: In deze vroege periode ontwerpt Schelling
in massieve kubistische composities. Station Naarden-Bussum, en enkele
onderstations zijn de enige overgebleven bouwwerken uit deze periode.
- 1933-1939 Nieuwe Zakelijkheid: Station Amsterdam Amstel en Amsterdam
Muiderpoort zijn de beste voorbeelden hiervan. De gebouwen zijn te herkennen
aan grote glaspuien en de slanke betonconstructie die duidelijk in het zich blijft.
- 1950-1954 Systeemarchitectuur: Station Enschede, Hengelo en Zutphen
zijn van deze serie naoorlogse stations overgebleven. De gebouwen zijn op een
regelmatig grid ontworpen en zijn opgebouwd uit (prefab) betonelementen
waarbij classicistische stijlelementen een rol spelen.
Station Amsterdam Amstel (1939):
Nieuwe Zakelijkheid
6
Station Enschede (1950):
systeemarchitectuur
7
Van het vooroorlogse oeuvre van Schelling is met name het indrukwekkende
rijksmonument Amsterdam Amstel uit 1939 bekend. In die periode ontwerpt
hij ook station Amsterdam Muiderpoort en daarnaast de kleinere stations
Boskoop en Waddinxveen in een vergelijkbare stijl. Schellings architectuur is in
de late jaren ’30 lichter geworden; ramen zijn getransformeerd tot transparante
schermen en er komt meer nadruk te liggen op het constructieve betonframe.
In 1942 wordt Schelling samen met Sybolt van Ravensteyn benoemd tot
spoorbouwmeester van de Nationale Spoorwegen die in 1938 door fusie van
de laatst overgebleven spoorwegmaatschappijen is ontstaan. Schelling is dan
verantwoordelijk voor de stations boven en Van Ravensteyn voor die beneden
de grote rivieren. Na de oorlog staan zij samen voor de grote taak de vele
gehavende stations weder op te bouwen of te vervangen. Schelling ontwikkelt
in deze periode van materialenschaarste een systeemarchitectuur gebaseerd op
prefab betonelementen geïnspireerd op de betonarchitectuur van Auguste Perret
en Denis Honegger. Alle naoorlogse stations van zijn hand vormen zo samen een
herkenbare serie. De combinatie van klassieke architectuurthema’s met een sobere
uitvoering en een uiterst functionele houding ten aanzien van de veranderende
stationsprogramma’s maakt deze gebouwen tot een belangrijk onderdeel van de
Nederlandse architectuurgeschiedenis.
worden voor het maken van waardevolle en aantrekkelijke stationsgebieden. De
zorgvuldige omgang met de cultuurhistorische waarden van de stationsomgeving
dienen dus niet alleen om tegemoet te komen aan de vragen en eisen van de
stedenbouwkundigen en monumentenbeschermers van de Gemeente Bussum,
maart volgt ook uit het bedrijfsbelang en het beleid van de NS en de aan haar
gerelateerde bedrijven.
De structuur van dit rapport volgt in grote lijnen de inhoudsopgave zoals deze in
de Briefing Cultuurhistorisch onderzoek door de NS is opgesteld.
De monumentale waarde van Station Naarden-Bussum bestaat uit drie
aspecten: ten eerste is er de cultuurhistorische waarde van het station als een
herinnering aan een periode van vroege suburbanisatie en forensisme. Hierbij
spelen alle delen van het complex, van 1914 en 1925, een rol. Ten tweede
is er de architectuurhistorische waarde van het gebouw als eerste voorbeeld
van een stationstypologie waarin de hal dwars op het spoor is geplaatst en als
een vooruitstrevend en succesvolle toepassing van de het vroege, kubistische
modernisme. Ten derde is er de stedenbouwkundige waarde van het gebouw voor
Bussum als oriëntatiepunt en ruimtelijke bouwsteen, maar ook als vliegwiel voor
de stedenbouwkundige ontwikkeling van de conglomeratie in de 20ste eeuw.
In dit rapport richten wij ons met name op de fysieke aspecten van de
monumentale waarde, en dus met name op de stedenbouwkundige en de
architectonische kwaliteiten van Station Naarden-Bussum. De aanleiding voor
deze cultuurhistorische analyse is het feit dat het Station Naarden-Bussum is
opgenomen in “De Collectie”, en dus bij voorbaat al aanspraak maakt op een
bijzondere behandeling door haar bezitters en gebruikers. In het gelijknamige boek
dat in opdracht van de NS, Prorail en het Bureau Spoorbouwmeester is gemaakt
zijn vijftig stations verzameld waarvan de cultuurhistorische waarde door de
organisatie wordt onderkend, niet alleen als een herinnering aan het verleden,
maar ook en vooral als een waarde die in het heden en in de toekomst ingezet kan
8
9
N
10
11
N
12
13
Chronologie
1874
: Naarden-Bussum wordt middels de Oosterspoorweg met
Amsterdam verbonden.
: Het eerste station Naarden-Bussum wordt opgeleverd.
1899
: Ontwerp voor Prins Hendrikpark aan de voorzijde van het station.
1908
: Zuidelijke perrontunnel wordt gemaakt om de bereikbaarheid
van het middenperron te verbeteren.
1914
: Het eerst station wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
1914
: Juni, begin van de Eerste Wereldoorlog.
1917
: Perrongebouwen met overkappingen worden opgeleverd, het
voorgebouw laat op zich wachten door stijgende materiaalprijzen
en bouwproblemen.
1917
: De HIJSM en de Staatsspoorwegen besluiten te fuseren: begin
van de Nederlandse Spoorwegen.
1926
: Voorgebouw Station Naarden-Bussum naar ontwerp van H.G.J.
Schelling wordt opgeleverd.
1946
: Glas-in-loodramen in de voorgevel.
1958 : De laatste tramlijn wordt opgeheven.
Naarden en Bussum in 1867 voor de komst van de spoorlijn (traject is gestippeld aangegeven). Bussum is dan
nog maar een betekenisloos dorp. De suburbane verstedelijking komt pas echt op gang na de komst van de
spoorlijnen
14
15
1975
: Het stationsplein wordt verbouwd.
2011
: Verbouwing perrongebouw: Julia’s en Seats2meet wordt gerealiseerd.
Stedenbouw
De context van station Naarden-Bussum wordt gekenmerkt door een lommerrijke,
parkachtige omgeving met luxe, vrijstaande villa’s. Deze omgeving is een direct
gevolg van de industriële revolutie. Als gevolg van de mechanisatie van de
landbouw verloren veel arbeiders op het platteland hun baan en trokken naar
de stad in de hoop werk te vinden in de fabrieken. Dit leidde in veel steden tot
overbevolking en vervuiling. Gelijktijdig met dit proces van urbanisatie ontstond
daarom een proces van suburbanisatie; vooral de rijken probeerden de steden te
ontvluchten en vestigden zich aan de randen van de grote steden in aantrekkelijke,
groene villawijken. Dit proces van suburbanisatie trad in Groot-Brittannië,
Duitsland en de Verenigde Staten al in de negentiende eeuw op; omdat Nederland
vrij laat industrialiseerde kwam ook deze suburbanisatie pas veel later op gang,
met name in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Gooise gemeenten als Bussum,
Hilversum, Laren en Blaricum zijn typische gebieden die rond 1900 door de
suburbanisatie een sterke bevolkingsgroei doormaakten.
Spoorlijnen en tramlijnen
Misschien wel de belangrijkste stimulans voor de suburbane ontwikkeling van het
Gooi was de komst van de spoorwegen en de regionale tramlijnen. De HIJSM
(Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij) opende in 1876 een spoorlijn tussen
Amsterdam en Zutphen, de zogenaamde Oosterspoorweg. Het traject Amsterdam
– Amersfoort, ook wel de Gooilijn genoemd, verbond onder andere Naarden,
Bussum en Hilversum met Amsterdam. Deze lijn had bij Hilversum een aftakking
naar Utrecht. Het dorp Bussum werd in 1874 met Amsterdam verbonden.
De Oosterspoorweg was echter primair bedoeld voor goederentransport, de
HIJSM verbond met deze lijn Amsterdam en zijn haven met het Ruhrgebied
en het vervoer van kolen vormde hierin het leeuwendeel. De spoorlijn naar
Duitsland zou via Winterswijk lopen, waar in de 19de eeuw de textielindustrie
een vlucht genomen had. De HIJSM kon op die manier concurreren met de NRS
(Nederlandsche Rhijspoorweg-Maatschappij) die een lijn van Amsterdam naar het
Duitse Elten exploiteerde (Amsterdam – Utrecht – Driebergen-Zeist – Arnhem –
Elten). Pas na de Eerste Wereldoorlog begon het personenvervoer belangrijker te
worden.
LEGENDA
Spoorlijn
Tramlijn
Treinstation
Trein- en tramlijnen in het Gooi, 1925
16
17
Bij de oplevering van de Oosterspoorlijn in 1874 vertrokken per dag negen treinen
van het Amsterdamse treinstation aan het Oosterdok via Hilversum naar Utrecht.
Van deze negen treinen stopten er maar vijf op station Naarden-Bussum. Voor de
bewoners van de villawijken en grondexploitanten was dit natuurlijk ongunstig,
maar ondanks herhaaldelijke verzoeken wees de HIJSM telkens de verhoging
van de stopfrequentie op Naarden-Bussum af. Dit om de gemiddelde snelheid
van de dienst naar Hilversum en Utrecht niet naar beneden te halen. Toch was
deze treindienst een grote verbetering van de mobiliteit; daarvoor kon er alleen ’s
maandags op en neer gereisd worden naar Amsterdam met de diligence.1
Dat een station als Bussum geen prioriteit had blijkt wel uit de introductie van de
zogenaamde ‘slip’. Reizigers met bestemming Bussum moesten in de achterste
wagon plaatsnemen van de trein van Amsterdam naar Hilversum. Net voor het
station werd deze wagon al rijdend afgekoppeld om met de resterende snelheid
het station binnen te kunnen lopen. Aan boord was een remmer die er voor
zorgde dat de wagon precies op het Bussumse perron stopte.2
De bewoners van Bussum waren aan het eind van de negentiende eeuw naast
het treinverkeer sterk afhankelijk van de nu verdwenen stoomtramverbindingen.
Deze trams hadden een veel lagere snelheid dan de gewone treindiensten maar
zorgden voor een goede verbinding tussen Amsterdam, Naarden, Bussum,
Muiden, Laren, Huizen, Hilversum en Blaricum. Deze tramlijnen waren regionaal
van groot belang omdat ook plaatsen die niet door spoorlijnen werden aangedaan
daarmee een betere verbinding kregen. Aanvankelijk waren er twee concurrerende
maatschappijen, de Gooische Stoomtrammaatschappij en de Stoomtramweg
Maatschappij Bussum-Huizen. De laatste nam de eerste over in 1917 en
veranderde in 1930 de naam in Gooische Tramweg Maatschappij. De tramlijnen
richtten zich hoofdzakelijk op personenvervoer en zorgden voor een vergrote
mobiliteit, zeker in de periode dat de auto en de bus nog geen gemeengoed
waren. De ontwikkeling van de tramlijnen was zo een belangrijke factor in het
proces van suburbanisatie.
De tramlijnen werden echter ook gebruikt voor goederenvervoer naar
nabijgelegen fabrieken zoals de Chemische Fabriek Naarden. Vrij snel na de
Tweede Wereldoorlog zijn de meeste van deze lijnen opgeheven als gevolg van de
1) Fabrius, 1917, p. 77
2) Haan, 1990, p. 33.
Vogelvluchtperspectief, omstreeks 1925
‘verbussing’. De lijn tussen Bussum en Huizen bleef het langst bestaan, tot 1958.
Daarna werd deze lijn, die op dat moment alleen nog voor goederenvervoer werd
gebruikt, ook opgeheven.
18
19
Plaats van het station
Dat het treinstation op de grens van Bussum en Naarden is gebouwd, en niet
binnen de stadsgrenzen van Naarden lijkt in eerste instantie opmerkelijk. Bussum is
op dat moment een boerendorpje van 1300 inwoners met vrijwel geen openbare
voorzieningen of industrie. Naarden heeft dan 3000 inwoners en is sinds jaar
en dag een heuse stad. Dat het station toch niet binnen de stadsgrenzen van
Naarden is gebouwd heeft te maken met de vestingen die voor de verdediging
van Amsterdam nodig werden geacht. In 1874, in hetzelfde jaar waarin begonnen
was met de bouw van de Oosterspoorweg, werd door de regering de Vestingwet
in werking gesteld. Deze wet was ontstaan uit een compromis tussen voorstander
en tegenstanders van de vestingen. Tegenstanders meenden dat de vestingsteden
te veel beperkt werden in hun ontwikkelingen als gevolg van de beknellende
stadswallen en grachten. Voorstanders meenden dat de fortificaties van groot
belang waren bij de verdediging van het land, met name voor de stad Amsterdam.
De Vestingwet van 1874 besloot dan ook aan de ene kant de vestingen te
handhaven of zelfs te versterken, maar om tegelijkertijd de vestingen in Friesland
en Groningen, en plaatsen als Deventer en Zutphen op te heffen. De ontmanteling
van de vestingen bood meer vrijheid voor het aanleggen van spoorlijnen: de
ruimte die vrijkwam bij het ontmantelen van de vestingen kon goed gebruikt
worden bij het binnenbrengen van spoorlijnen, zoals in de stad Zutphen is
gebeurd.
Bij Naarden was dit echter niet mogelijk omdat diezelfde Vestingwet de eisen
voor de verdediging van Amsterdam juist aanscherpte. Onder geen beding mocht
de spoorlijn de vestingen van Naarden die onderdeel waren van de Hollandse
Waterlinie doorkruisen, met als gevolg dat het station aan de rand van de
gemeentegrenzen moest worden gebouwd. De spoorlijn moest echter wel onder
het schootsveld van de vesting lopen zodat de vijand er niet ongehinderd gebruik
van kon maken. Verder mochten er geen gebouwen in het schootsveld worden
gebouwd, behalve als deze van hout waren en bij oorlogstijd dus gemakkelijk
konden worden verwijderd. Dit om te voorkomen dat de vijand ze als dekking zou
kunnen gebruiken.3 Om die reden moest ook het station buiten de vesting worden
gebouwd, voorbij de ‘verboden kringen’ waardoor het station vanzelf aan de rand
van Bussum terecht kwam. Op het moment dat het eerste station van NaardenBussum werd geopend stond het dan ook in een bijna leeg gebied tussen de
vesting Naarden en het dorp Bussum.
Ontwerp voor het Prins Hendrikpark,
1899. De grijze lijnen zijn zandsloten
die t.b.v. dit plan gedempt moesten
worden. Onder in de afbeelding het
station
2
Suburbanisatie
In de jaren na de komst van de spoorlijnen groeide Bussum snel: van 1303
inwoners in 1874 naar 3164 inwoners in 1887, 7880 in 1901 en 16.017 in 1915.
Bussum werd hiermee na Hilversum de grootste Gooise gemeente.
In eerste instantie vond de meeste groei plaats aan de westkant van de spoorlijn
in de villawijk Het Spiegel. Deze wijk is een agglomeratie zonder veel samenhang
waar de welgestelde Amsterdamse elite vrijstaande villa’s bouwden. Eerst werden
deze huizen veelal als buitenverblijf gebruikt in de zomermaanden, maar al vrij
snel werden ze permanent bewoond. Deze particuliere suburbane verstedelijking
bereikte in de jaren ’20 haar hoogtepunt. Hierdoor ontstond de situatie dat de
rijke nieuwkomers van Bussum vrijwel allemaal aan de westzijde van het spoor
1
20
3) Heyne, 1983, p. 102.
Prins Hendrikpark rond 1900, gezien vanuit het station
21
Naarden en Bussum in 1911. Let op het onbebouwde gebied om de vesting Naarden en de suburbane
verstedelijking links van de spoorlijn. (1: Het Spiegel, 2: Prins Hendrikpark)
Station Naarden-Bussum (1872-1914)
Timmerloods die tijdelijk, tussen 1914 en 1925, dienst deed als stationsgebouw
woonden, terwijl de middenklasse en de arbeiders aan de oostzijde van het spoor
rond de oude dorpskern woonden.
gebouwd. Het station kreeg een ruim plein dat aangesloten is op een brede
weg die als zicht-as fungeert en vervolgens op een Y-splitsing uitkomt. Met dit
plan – dat het Prins Hendrikpark wordt genoemd – is een fraaie entree naar het
forenzendorp gecreëerd.
Dat deze verstedelijking juist in Bussum plaatsvond had voor een belangrijk deel
te maken met de komst van de spoorlijn. Mensen konden nu in Bussum wonen
terwijl ze elke dag op en neer pendelden naar Amsterdam om te gaan werken.
Daarnaast was in de directe omgeving van het stationsgebouw veel bouwgrond
aanwezig omdat het station in het niemandsland tussen het dorp Bussum en de
vestingstad Naarden was gebouwd. Bussum is één van de eerste Nederlandse
forenzendorpen, gebouwd in een periode dat een dergelijke levensstijl alleen nog
aan de rijken was voorbehouden.
Opvallend was dat het gebied aan de voorzijde van het treinstation rond 1900
nog vrijwel onbebouwd was. Nadat de grond in Het Spiegel aan de andere kant
van het spoor langzaam op begon te raken diende de Gooische Bouwgrond
Maatschappij in 1899 een plan in bij de Bussumse gemeente voor de bouw
van een villapark recht tegenover het station. Het ontwerp werd gemaakt
door J.F. Everts, die in 1901 zou worden aangesteld als gemeentearchitect van
Bussum. Het plan van Everts behelsde niet veel meer dan een wegenplan en een
verkavelingsstructuur; de villa’s werden na uitgifte van de kavels door particulieren
22
23
De bouw van het station
Het eerste station Naarden-Bussum werd in 1872 gebouwd bij de aanleg van
de Oosterspoorweg (ontwerper onbekend) in opdracht van de HIJSM. Al vrij
snel bleek dat het personenvervoer als gevolg van de suburbanisatie sterk
toenam waardoor het stationsgebouw niet langer voldeed. Rond 1914 werd er
bij de HIJSM besloten het eerste stationsgebouw te slopen en te starten met
de nieuwbouw. In juli 1914 brak echter de Eerste Wereldoorlog uit. Eén van de
gevolgen was dat door de schaarste aan bouwmaterialen de prijzen omhoog
schoten. Voor de HIJSM was dit reden om de bouw van het nieuwe station uit te
stellen, en alleen de perrongebouwen en de overkapping op het middenperron
uit te voeren. Wat echter ook meegespeeld zal hebben is dat er tijdens de bouw
van de perrontunnel grote problemen waren ontstaan omdat de bouwput telkens
volliep met water. Eerst werd er met een stoommachine zonder succes geprobeerd
het water weg te pompen. Later werd deze vervangen door een elektrische
pompinstallatie. Er zijn maanden overheen gegaan voordat de problemen
opgelost werden.4 In de tussentijd werd er een voormalige timmerloods aan de
stationsweg omgebouwd tot tijdelijk station en werd een tweede passagierstunnel
aan het einde van het perron bij de spoorwegovergang gebruikt om het perron te
bereiken. Deze tunnel die gebouwd was om een snellere route te bieden aan de
reizigers uit de nieuwe wijk Het Spiegel (en uit Bussum zelf) getuigt van de mate
waarin men gericht was op de groeiende groep forenzen in Bussum.
Wie de ontwerper is van de perrongebouwen en de overkapping uit 1914, is niet
met zekerheid te zeggen. D.A.N. Margadant, de vaste stationsarchitect van HIJSM
was het zeker niet, hij was in 1909 al met pensioen gegaan. Tussen Margadants
pensionering in 1909 en de oprichting van de belangenmaatschap Nederlanse
Spoorwegen samen met de Staatsspoorwegen in 1917 heeft de HIJSM geen
opdracht meer gegeven voor de bouw van grote stations, station Zandvoort
(1908) is het laatste station dat door de HIJSM is aanbesteed. De werken in de
daaropvolgende jaren (tot 1917) zijn enkel uitbreidingen of verbouwingen. Een
echte vervanger voor stationsarchitect Margadant is er dan ook bij de HIJSM nooit
aangesteld.
Uit de originele tekeningen kunnen we opmaken dat tijdens de bouw van de
perrongebouwen er nog geen ontwerp was gemaakt voor het voorgebouw.
Wellicht had dit te maken met de op handen zijnde fusering met de
Staatsspoorwegen in 1917.
Wijziging stationsplein 1975
Met de fusering van de HIJSM met de Staatsspoorwegen kwam de kwestie
onder de aandacht van H.G.J. Schelling die in 1913 bij de Staatsspoorwegen was
komen werken. In 1923 ontwierp hij zijn eerste treinstation in Sittard (gesloopt
in 1993), tevens het eerste Nederlandse treinstation met louter platte daken. Zijn
tweede project, het voorgebouw van Naarden-Bussum wordt in 1926 geopend.
De woning van de stationschef wordt eveneens in dat jaar gebouwd, en is hoogst
waarschijnlijk ook door Schelling ontworpen. De woning heeft een vierkante
plattegrond en een piramidedak.
Het stationsplein
Station Naarden-Bussum heeft een L-vormig stationsplein met in het
oorspronkelijke ontwerp uit 1926 een royaal L-vormig plantsoen dat de twee
delen waaruit het plein bestond benadrukte; een plein voor de hoofdentree
24
4) Tijdschrift Het Leven publiceerde een artikel over de kwestie. Datering van het artikel is niet bekend omdat het
hier een los blad betreft dat in een knipselmap van het Stadsarchief Naarden zit.
25
en de noordvleugel en een plein voor de uitgang aan de zuidzijde. Op het
plantsoen stonden twee hoge lantarenpalen en het werd doorkruist door een
voetgangersroute die er dwars overheen aansloot op de hoofdas van het Prins
Hendrikpark. Voor het busvervoer waren er standplaatsen gereserveerd voor de
bestelgoederenloods (de noordvleugel). Het zuidplein lijkt ingericht te zijn geweest
voor geparkeerde auto’s en/of taxi’s. Omdat er geen originele tekeningen van
de inrichting van het plein meer zijn, zijn de enige bronnen historische foto’s en
kunnen we hierover niet veel meer met zekerheid zeggen.
Bij zijn latere stationsontwerpen vormen de stationspleinen een inherent onderdeel
van het stationsontwerp. De inrichting van de pleinen is geheel gebaseerd op de
meest efficiënte afwikkeling van verschillende verkeersstromen en de soepele
aansluiting van de verschillende vervoersmodaliteiten op elkaar. Schelling zorgde
er bijvoorbeeld altijd voor dat voetgangers en gemotoriseerd verkeer elkaar zo
min mogelijk kruisten. In Naarden-Bussum kunnen we aan de foto’s zien dat de
inrichting van het plein ook op deze manier benaderd is, al is het principe net als in
de architectuur nog niet zo goed uitgewerkt.
Het stationsplein omstreeks 1926
26
27
Stationsplein huidige situatie
28
29
Pas in 1975 is het stationsplein voor het eerst veranderd, waarbij aan de zuidkant
van het plein een aantal standplaatsen voor bussen werd gerealiseerd. Het plein
wordt nu echt in tweeën gedeeld door een trottoir of voetgangerszone die
vanaf de ingang reikt tot aan de Albrechtlaan en die aansluit op de as van de
Prins Hendriklaan. Het noordelijke plein dient als zone voor auto’s die reizigers
wegbrengen en ophalen. Deze opzet wordt tot op heden gehandhaafd. Van
de oorspronkelijke inrichting en het plantsoen is weinig meer over, ook de
lantarenpalen zijn vervangen. De nieuwe inrichting is met de scheiding van
voetgangers en het andere verkeer wel geheel in de geest van Schelling.
De bouwblokken die aan weerszijde van het stationsplein staan zijn ongeveer
tien jaar na de oplevering van het stationsgebouw gebouwd. Zij kaderen het
plein met hun bijna identieke gevels in door een noord en zuidwand te vormen.
Retroactief vormen deze gebouwen een stedenbouwkundig ensemble met het
stationsgebouw aan het plein.
30
31
Emplacement
situatie 2013
Station Naarden-Bussum bestaat uit een voorgebouw uit 1926 en een
middenperron met dienstgebouw, wachtkamers een perronoverkapping die in
1914 zijn gebouwd. Aan de noordzijde van het voorgebouw lagen twee kopsporen
die door de Gooische Tramweg Maatschappij werden gebruikt. Het middenperron
is te bereiken via twee tunnels: de ene loopt tussen het voorgebouw en het
middenperron, de andere ligt zuidelijker en heeft een opgang aan zowel de oostals de westzijde van het spoor nabij de spoorovergang. Boven de trappen van de
zuidelijke perrontunnel zijn overkappingen gemaakt. De positie van de kopsporen
was al bij de bouw van de perrongebouwen bepaald en horen niet bij het ontwerp
van Schelling. Toen door de verbussing deze sporen in onbruik raakten zijn de rails
opgebroken en is er een fietsenstalling gebouwd. Aan het spoor, ten noorden van
het hoofdgebouw staat de woning van de stationschef, deze woning is door de
NS verkocht en nu in particuliere handen. Nog iets noordelijker, naast de overgang
ter hoogte van Zwarteweg/Comeniuslaan staat een seinhuis dat eind jaren ’50
is gebouwd. Daarvoor werden de seinen en wissels bediend in een seinhuis dat
inmiddels is gesloopt.
Aan de westzijde van het spoor stond een goederenloods, deze is enige tijd terug
verdwenen. Hier is een groot aantal parkeerplaatsen gemaakt voor forenzen die
met de auto naar het station komen. Tussen de bestrating van de parkeerplaatsen
liggen nog steeds de rails die de goederenloods bedienden. In tegenstelling tot
Schellings latere stationsontwerpen is er bij het oorspronkelijke ontwerp geen
speciale aandacht gegeven aan de standplaatsen voor bussen. Dit omdat ten tijde
van het ontwerpproces busvervoer nog niet gebruikelijk was.
Routing tussen 1914 en 1926
Eerder hebben we uitgelegd dat station Naarden-Bussum tussen 1914 en 1925
zonder voorgebouw heeft gefunctioneerd. Toen in 1914 het stationsgebouw uit
1872 werd gesloopt, met de bedoeling om spoedig een nieuw station te bouwen,
brak de Eerste Wereldoorlog uit waardoor de realisatie van het voorgebouw
ernstig werd vertraagd. Uiteindelijk zou het huidige voorgebouw pas in 1926
worden opgeleverd. Beide perrontunnels, de gebouwen op het middenperron, en
de overkapping werden wel al in 1914 gebouwd. Een houten timmerloods werd
N
32
33
8
2
1
3
4
6
5
7
N
34
Emplacement 1914
35
1. Tijdelijk stationsgebouw
5. Dienstgebouw
2. Kopsporen ‘Gooische Tram Maatschappij’
6. Zuidelijke perrontunnel
3. Noordelijke perrontunnel (nog niet in gebruik)
7. Goederenloods
4. Wachtkamers
8. Seinhuis
1
9
2
10
3
4
5
6
7
8
N
36
Emplacement 1926
37
1. Entree gebouw
6. Dienstgebouw
2. Kopsporen ‘Gooische Tram Maatschappij’
7. Zuidelijke perrontunnel
3. Noordelijke perrontunnel
8. Goederenloods
4. Transformatieruimte
9. Woning stationschef
5. Wachtkamers
10. Seinhuis
Routing over emplacement
2
tick
et
1
3
5
6
tick
et
7
4
1. Richting Naarden
2. Richting Prins Hendrikpark
3. Richting Tram (huidige fietsenstalling)
4. Richting villawijk Het Spiegel
5. Richting dorpskerk Bussum
6. Perrontunnel tussen voorgebouw en middenperron
7. Zuidelijke perrontunnel
N
38
Routing over emplacement 1926
39
1. Richting Naarden
5. Richting dorpskern Bussum
2. Richting Prins Hendrikpark
6. Perrontunnel tussen voorgebouw en
3. Richting Tram
middenperron
4. Richting villawijk Het Spiegel
7. Zuidelijke perrontunnel
2
1
tick
et
9
3
5
6
7
8
4
N
40
Routing over emplacement (huidige situatie)
41
1. Richting Naarden
6. Perrontunnel tussen voorgebouw en
2. Richting Prins Hendrikpark
middenperron
3. Richting fietsenstalling
7. Zuidelijke perrontunnel
4. Richting villawijk Het Spiegel
8. Richting parkeerplaats
5. Richting dorpskern Bussum
9. Richting busstation
Routing voorgebouw (1926)
vertrek GTM
vertrek
tick
aankomst
et
tick
et
tick
et
vertrek vanuit rijwielstalling
plaatskaarten
bagage
controlepost
N
42
Reizigersstroom voorgebouw 1926
43
Kopsporen van de
Gooische Tram Maatschappij
Routing voorgebouw (huidige situatie)
0
N
44
Reizigersstroom voorgebouw (huidige situatie)
45
2,5
5
10
20
voor automaten’. Vermoedelijk werd deze ruimte gereserveerd voor rudimentaire
‘plaatskaartautomaten’. Uit de revisietekening kunnen we echter opmaken dat
deze ruimte als wachtkamer ingericht is geweest. De wachtkamer was te betreden
via de centrale hal.
De centrale hal werd aanvankelijk dus alleen gebruikt door vertrekkende reizigers.
Voordat de vertrekkende reiziger de perrons kon betreden moest het plaatsbewijs
worden gecontroleerd. Hiervoor waren een tweetal controleposten geplaatst die
in de loop der tijd zijn verwijderd. In de zuidwesthoek van de centrale hal was
een klein kantoor voor de controleurs ingericht. Dit doet nu dienst als technische
ruimte voor een bankautomaat, het loketraam is dichtgemetseld.
ingericht als noodstation. Hier werden de plaatsbewijzen verkocht. Vervolgens
konden de reizigers het middenperron betreden via de zuidelijke perrontunnel.
Ook was het mogelijk om een plaatsbewijs te kopen aan een loklet in het
zuidelijke perrongebouw.
Aan weerzijde van het spoor (oostzijde en westzijde) bevindt zich een toegang
naar de zuidelijke perrontunnel. De toegang aan de westzijde bedient de reizigers
uit Het Spiegel, het villapark dat door het forensisme een sterke groei doormaakte
aan het begin van de twintigste eeuw. De opgang aan de oostzijde ligt in het
verlengde van de Vlietlaan en is de dichtstbijzijnde toegang naar het middenperron
voor reizigers die vanuit de oude dorpskern van Bussum naar het station komen.
Voor reizigers die het station betraden vanuit noordelijke richting, bijvoorbeeld
vanuit Naarden, was de toegankelijkheid in deze periode niet optimaal omdat
iedereen was toegewezen op de zuidelijke perrontunnel.
De reizigersstroom voor vertrekkende reizigers verliep als volgt. Bij binnenkomst
in de hal kon de eventuele bagage direct rechts in het bagagelokaal worden
afgegeven. Hier werd de bagage gewogen en eventueel tijdelijk opgeslagen in een
apart lokaal.
Dan kocht de reiziger aan één van de vijf loketten een plaatsbewijs dat voordat hij
of zij de perrontunnel naar het middenperron kon betreden, aan een controleur
moest worden getoond. Daarna ging men via een trap naar beneden, door
de tunnel om aan het eind weer de trap te bestijgen naar het perron. Op het
middenperron bevonden zich de wachtkamers in drie verschillende klassen.
Reizigers die naar de perrons van de Gooische Tramweg-Maatschappij wilden
gaan moesten voor de trap rechtsaf via een smalle gang naar de kopsporen aan de
noordzijde lopen.
In de jaren tussen 1914 en 1926 was de importantie van de zuidelijke perrontunnel
dus hoger dan na de opening van het voorgebouw. De perrontunnel tussen het
perrongebouw en het voorgebouw behoorde tot hetzelfde bestek als de in 1914
gebouwde perrongebouwen, perronoverkapping en de zuidelijke perrontunnel.
Waarschijnlijk is hiervan tot 1926 echter geen gebruik van gemaakt.5
Routing na 1926
Treinstation Naarden-Bussum gaat pas na twaalf jaar functioneren op de manier
waarop het eigenlijk bedoeld is. De zuidelijke perrontunnel, die tot dan toe
de enige toegang is naar het al in gebruik genomen middenperron, wordt nu
minder belangrijk. De ruimere passagierstunnel vanuit het voorgebouw wordt
nu de belangrijkste route naar het middenperron. In het functioneren van de
perrongebouwen verandert er weinig.
Het middenperron kon ook bereikt worden zonder gebruik te maken van het
voorgebouw. Reizigers kwamen dan op het middenperron door de zuidelijke
perrontunnel en konden dan een plaatsbewijs kopen aan het loket in het zuidelijke
perrongebouw. Vooral voor bewoners van Het Spiegel, aan de zuidoostkant
van het spoor, en bewoners oude Bussumse dorpskern, was dit een handige
alternatieve route.
Het hoofdgebouw staat haaks op de richting van het spoor en was oorspronkelijk
in tweeën gedeeld. De grote, hoge centrale hal en de zone die in het verlengde
van de hal ligt was het gebied voor vertrekkende reizigers. Bij binnenkomst
bevonden zich aan de rechterkant de loketten, waar nu de Albert Heijn to go
is gevestigd. Het vertrek direct links naast de entree – waar nu een koffiebar
is gemaakt – wordt in de originele ontwerptekeningen omschreven als ‘ruimte
46
5) Tijdens de bouw waren er namelijk hardnekkige problemen met opkomend grondwater wat de bouw van de
tunnel ernstig vertraagde.
47
De reizigersstroom voor de arriverende reizigers was strikt gescheiden van de
vertrekkende reizigers. Een reiziger die uitgestapt was op het middenperron liep
via de tunnel naar het voorgebouw. De uitgang aan de zuidkant van het centrale
volume was bedoeld voor arriverende reizigers. Tussen de zone voor arriverende
en vertrekkende reizigers zat een scheidingswand. Deze scheidingswand is
nu verdwenen. Ook in de zone voor arriverende reizigers bevond zich een
Iinks de entree naar perron 1, rechts de trap naar de perrontunnel. De scheiding tussen de tunnel uit 1914
en het voorgebouw van Schelling uit 1926 wordt zichtbaar gemaakt door een band zwarte metselstenen, ter
hoogte van de lichtgele stenen en de meer donkere geglazuurde stenen van de perrontunnel.
48
49
het entreegebouw betreden om de trappen te bereiken naar de passagierstunnel.
Bovendien is de route naar de trams in de noordwesthoek wat eigenaardig
vormgegeven: een smal gangetje leidt schuin en indirect, namelijk via een zone
met twee loketten voor de uitgifte van abonnementen, vanuit de entreehal naar
de uitgang en de tramperrons. De bijna verborgen locatie van deze route en de
andere ongerijmdheden in routing geven Naarden-Bussum in vergelijk met Station
Amsterdam Amstel, waarin Schelling een goedgeoliede vervoersknooppunt heeft
gecreëerd als onderdeel van de grootstedelijke infrastructuur, het karakter van een
schets, een eerste uitprobeersel.
controlepost, waar de treinkaartjes werden ingenomen. De entreepartij aan de
zuidzijde fungeerde oorspronkelijk dus als uitgang. Zoals op de tekening te zien is
was er aan de zuidzijde echter ook een speciale ingang voorzien voor reizigers met
een abonnement. Reizigers met een zuidelijke bestemming (Het Spiegel, de oude
dorpskern) konden het middenperron ook verlaten via de in- en uitgang van de
zuidelijke perrontunnel.
De differentiatie van uit- en ingangen in het voorgebouw van station
Naarden-Bussum laten zien dat Schelling hier een eerste studie maakte naar
de mogelijkheden van de dwarsgeplaatste hal voor de optimalisering van de
plattegrond en routing in het stationsgebouw. De aanleiding vond hij hier in de
plaats waar de tramsporen aanlandden bij het station en de hoofdroutes waarin de
reizigers het station bereikten. Door de entreehal dwars op het spoor te zetten had
hij de ruimte om de verschillende functies voor de vertrekkende passagier logisch
en in een korte route achter elkaar te plaatsen: bagage, loketten, kaartcontrole,
trappen naar de passagierstunnel en de trein en rechts (in de noordwesthoek)
de uitgang naar het perron waar de trams stopten. Aan de zuidzijde was ruimte
voor de aankomstzone, waar alleen de kaartinname plaatsvond. Dat het in
Naarden-Bussum om een eerste aanzet en een nog weinig uitgewerkt concept
gaat is te zien aan verschillende ongerijmdheden. De hal is bijvoorbeeld gericht
op het oosten waar zich de hoofdentree bevindt maar de meeste passagiers
kwamen uit het zuiden, uit het Spiegel aan de andere kant van het spoor of uit
de dorpskern. De fietsenstalling, waarvoor een aparte vleugel is ontworpen, is
dan ook aan de zuidzijde van de entreehal gelokaliseerd en zo ook de ingang
voor abonnementhouders, die het meest gebruik maakten van de fietsenstalling.
Station Naarden-Bussum is waarschijnlijk het eerste station waarin een vleugel
geheel en exclusief bestemd is voor de stalling van fietsen, wat het belang van
het station als forensenstation en als opmaat naar een verkeersmachine als
Amsterdam Amstel onderstreept.6 De extra entree voor mensen die met de fiets
arriveerden via de stallingsvleugel is ook wat onhandig; om bij het middenperron
te komen, waar toch de meeste treinen vandaan vertrokken, moest men toch
weer, een beetje kruip-door-sluip-door, via perron 1 eerst in de noordwesthoek
6) In eerdere en in dezelfde periode gebouwde stations zijn wel fietsenstallingen te vinden maar deze hebben niet
de prominente plaats die de fietsenstalling in Naarden-Bussum inneemt. In een ontwerp voor station Sittard heeft
Schelling ook een vleugel grotendeels voor de stalling van fietsen bestemd, het is echter niet duidelijk of deze ook
zo heeft gefunctioneerd, foto’s laten namelijk zien dat de gevel anders is uitgevoerd. Uitgebreid onderzoek naar de
ontwikkeling van de fietsenstalling in de stationsarchitectuur zou goed zijn maar past helaas niet in het kader van
dit onderzoek.
Reizigersbeleving
Station Naarden-Bussum is gelegen in een lommerrijke omgeving. Rondom het
station staan vooral vrijstaande villa’s verscholen achter groene hagen en hoge
loofbomen. Het station ligt aan een ruim voorplein waar aan weerszijden een
aantal winkelpanden zijn.
De kubistische architectuur van het stationsgebouw onderscheidt zich vooral door
de afwezigheid van schuine daken, desondanks kunnen we niet spreken van een
sterk contrast tussen het station en de omringende bebouwing.
De architectonische vormgeving laat er geen twijfel over bestaan waar de entree
van het gebouw zich bevindt. Het gebouw bestaat uit een hoog volume in
het midden dat aan weerszijden geflankeerd wordt door veel lagere vleugels.
De entree wordt nog eens benadrukt door een bordes met luifel en het grote
vierkante raamvlak boven de entreedeuren. De centrale hal ligt drie traptreden
hoger dan het maaiveld. De traptreden markeren de overgang van voorplein naar
stationsgebouw en van buiten naar binnen.
50
51
Het interieur van het gebouw is anders van sfeer en ook architectonisch wordt hier
een andere taal gehanteerd. De reiziger lijkt een andere wereld binnen te stappen.
Hier zijn verwijzingen naar klassieke architectuur belangrijke beeldelementen.
De centrale hal maakt op de bezoeker een haast sacrale indruk. In de hal is geen
visuele relatie met het voorplein of de perrons en de sporen. Het middenperron
bereikt de reiziger via de perrontunnel waarvoor hij eerst een trap moet afdalen.
Aan het eind van de tunnel moet de reiziger weer een trap beklimmen om op
het middenperron onder een ruime overkapping te belanden. Omdat deze
overkapping en de perrongebouwen meer dan tien jaar eerder zijn gebouwd dan
het voorgebouw, en omdat dit gedeelte door een andere architect is ontworpen,
is hier een duidelijke stijlbreuk zichtbaar. Schelling heeft in stijl geen aansluiting
trekker als de AH to go in het voormalige plaatskaartenkantoor aan de hal is
ondergebracht.
Het middenperron wordt door reizigers nog intensief gebruikt. Dit ondanks het
feit dat de perrongebouwen nieuwe functies hebben gekregen (muziekschool,
Seats2meet) en de interieurs grondig zijn verbouwd. Op het middenperron ervaart
de reiziger echter – zeker ook door de fraaie monumentale overkapping – de
historiciteit van het emplacement.
gezocht bij de traditionele, chaletachtige stijl van de perrongebouwen. Hij
ontwierp daarentegen een modern gebouw dat zowel functioneel als stilistisch
zich kon meten met de meest progressieve architectuur van zijn tijd. Een band van
zwarte bakstenen markeert de grens tussen de twee delen.
Conclusie
Bij historische stationsgebouwen zijn veelal de oorspronkelijke functies zoals
plaatskaartenkantoren, het bagagelokaal, en dienstruimten niet meer als zodanig
in gebruik. Bij station Naarden-Bussum is er op het emplacement veel gewijzigd:
de kopsporen van de tramdienst zijn niet meer in gebruik en de goederenloods
is gesloopt. Ook in het voorgebouw en de perrongebouwen zijn er maar
weinig ruimten die hun oorspronkelijk functie hebben behouden. Een andere
belangrijke verandering in het voorgebouw is het opheffen van de scheiding
tussen aankomende en vertrekkende reizigers. Door al deze veranderingen is de
oorspronkelijke logica van de indeling voor een deel verdwenen.
Desondanks functioneert het gebouw met zijn nieuwe functies nog goed en is de
ervaarbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp van Schelling en de bebouwing
op het middenperron groot. De stedenbouwkundige context is afgelopen decennia
weinig veranderd.
Ook de bewaakte fietsenstalling, die oorspronkelijk in de zuidvleugel was
ondergebracht is niet meer als zodanig in gebruik. Deze is nu in apart
gebouw ondergebracht aan de noordkant van het stationsgebouw. De
perronoverkappingen voor de tramsporen doen nu dienst als overkapping van de
onbewaakte fietsenstalling.
Doordat de functies in het voorgebouw (kaartverkoop, bagageafgifte, etc.) zijn
verdwenen leidt de routing in veel gevallen niet meer langs de monumentale
centrale hal. Reizigers die hun fiets stallen in de fietsenstalling (bewaakt of
onbewaakt) komen niet meer door de centrale hal, dat geldt ook voor reizigers
die overstappen van dan de bus op de trein. Deze betreden het station via de
zuidelijke entree en gaan via de lagere, zuidelijke zijbeuk - waar kaartautomaten
zijn opgesteld - direct naar de tunnel of naar het eerste perron.
Reizigers die met de auto naar het station komen en gebruikmaken van het
parkeerterrein ten westen van het spoor maken in zijn geheel geen gebruik meer
van het voorgebouw; dat geldt overigens voor alle reizigers die het middenperron
betreden via de zuidelijke perrontunnel. Hoewel de architectonische kwaliteit van
het voorgebouw – en met name de centrale hal – hoog is, lijkt de functionaliteit
van deze ruimte alleen maar af te nemen. Het is daarom goed dat er een
52
53
Architectuur
Station Naarden-Bussum bestaat uit delen die uit verschillende periodes stammen.
Met het ene been (de perrongebouwen en –overkappingen van 1914) staat het
station nog enigszins in de 19e eeuw en met het andere been (het voorgebouw uit
1925) in de modernistische 20ste eeuw. We zullen nu eerst het eilandperron en de
perrongebouwen met bijbehorende overkappingen en tunnels beschrijven. Daarna
zullen we ingaan op voorgebouw.
Perrontunnel tussen voorgebouw en middenperron
Bouwfase 1914
Het eilandperron
Bij de HIJSM was het gebruikelijk om zogenaamde eilandperrons toe te passen.
Deze werd voor het eerst ontwikkeld in Den Haag Holland Spoor (1891) door
D.A.N. Margadant. Hierbij werd het eerste perron, dat direct aan het voorgebouw
grensde, vrijgelaten voor goederenvervoer en speciale gelegenheden. De
bedoeling was dat de reizigers altijd vanaf het ruim opgezette middenperron
vertrokken. Dit middenperron was veelal toegankelijk via een tunnel (zoals bij
Naarden-Bussum), hoewel er soms ook gekozen werd voor een brug over het
spoor (bijvoorbeeld in Amersfoort). De eilandperrons werden ruim opzet zodat
de wachtkamers en dienstruimten niet in het voorgebouw maar op het eiland
geplaatst konden worden. Station Den Haag Holland Spoor (1891) en station
Haarlem (1906) beiden ontworpen door Margadant, zijn twee fraaie voorbeelden
van deze typologie.
Op het eilandperron van station Naarden-Bussum staan drie bouwvolumes. In
het meest zuidelijke gebouwtje waren de dienstruimten en het kantoor van de
stationschef ondergebracht. Dit kantoor is nu verbouwd tot wachtruimte, de
vertrekken die daarachter liggen worden gebruikt door het muziekcentrum Luc
van Gessel.
In het middelste gebouw bevonden zich de wachtkamers eerste, tweede en derde
klas. Dit gebouw heeft een trapeziumvormige plattegrond omdat het eilandperron
naar de uiteinden toe versmalt. De wachtkamers zijn later omgebouwd tot
Perrontunnel
stationsrestauratie. In 2011 is deze ruimte opnieuw verbouwd. Aan de voorzijde
is een kiosk gekomen en de vertrekken daarachter zijn heringericht als flexibele
werkplek waar ook kan worden vergaderd. Dit wordt geëxploiteerd door
Seats2meet. Het meest noordelijke gebouwtje fungeerde als transformatorruimte.
54
55
Passagierstunnels en trappen
De passagierstunnel die van het voorgebouw naar het middenperron loopt heeft
een vormgeving die veel overkomsten vertoont met andere perrontunnels uit
die periode zoals bij de stations van Haarlem en Roosendaal. De wanden zijn
opgebouwd uit geel geglazuurd metselwerk, de plinten en bovenrand zijn afgezet
met rood graniet. Het dak wordt in de dwarsrichting overspannen door zware
stalen balken die wit geverfd zijn. Daartussen zijn met de gele stenen tongewelfjes
gemetseld. De traptreden en de bordessen zijn uitgevoerd in rood graniet. Deze
perrontunnel is niet ontworpen door Schelling, maar hoort bij de bebouwing op
het middenperron en was er dus al toen Schellings voorgebouw in 1926 werd
gebouwd. Toen het voorgebouw er nog niet was, ergens tussen 1914 en 1926
ontstond de curieuze situatie dat de trappen feitelijk uitkwamen op het voorplein.
De architectuur van Schelling sluit niet specifiek aan op de architectuur van de
tunnel. De scheiding tussen het gedeelte uit 1914 en het gedeelte uit 1926 wordt
gemarkeerd door een éénlaagse band zwart metselwerk.
Zuidelijke perrontunnel
Aan het zuidelijke uiteinde van het middenperron bevindt zich een tweede
passagierstunnel die is aangelegd om de bereikbaarheid van het middenperron
te verbeteren voor treinreizigers die vanuit Het Spiegel kwamen, de villawijk
ten westen van het spoor die dan volop in ontwikkeling is. Aan de andere
kant is er ook een uitgang gemaakt voor reizigers die naar het oorspronkelijke
dorp Bussum gingen. Wie deze tunnel heeft ontworpen is niet bekend, hij is
tegelijk aanbesteed met de rest van de werken op het middenperron. Van de
oorspronkelijke afwerking van de tunnel is weinig meer zichtbaar sinds daar in
2011 een kunstwerk in de vorm van beprinte beplating op is aangebracht. De
platen, die zijn ontworpen door Studio Modijefski & Studio Molen, verwijzen met
een gevlochten textuur van foto’s van bomen en planten uit de bosrijke omgeving
van Bussum naar het groene karakter van de plaats. De overkappingen van de
trappen zijn nog origineel en net als de perronoverkappingen opgebouwd uit een
dragende constructie van zwartgeverfd staal dat is bekleed met een houten dak.
De witgeverfde houten schroten van de plafonds contrasteren met de zwarte
stalen constructie. De dakjes zijn bol uitgevoerd en volgen in hoogte de trappen
die vanuit de tunnel omhoog komen.
Liften
De oorspronkelijke ontwerptekeningen laten zien dat voor het transporteren
van de bagage van het voorgebouw naar het middenperron een lift met aparte
bagagetunnel was gepland. Tijdens de bouw werd echter besloten de lift en de
tunnel niet uit te voeren, waarschijnlijk had dit te maken met de problemen die
waren ontstaan met opkomend grondwater bij de aanleg van de personentunnel
die voor aanzienlijk vertraging hadden gezorgd. In de ruimte die was gereserveerd
Overdekte entree van de zuidelijke perrontunnel bij de spoorovergang
56
57
Entree van de zuidelijke perrontunnel
Interieur noordelijk perrongebouw met oorspronkelijke erker en deuren
Zuidelijk perrongebouw
voor de bagagelift werd nu een lampisterie ondergebracht, een kleine werkplaats
waar lampen werd bijgevuld, gerepareerd of vervangen.7
het ontwerp voor de perrongebouwen door Schelling werd gemaakt.
In de monumentomschrijving van de gemeente Bussum wordt gesuggereerd dat
het ontwerp door L.C. Westhoff is gemaakt omdat zijn naam op de tekeningen
staat. Dit is echter geen sluitend bewijs dat het ontwerp ook van zijn hand is.8
De stijl waarin de perrongebouwen ontworpen zijn vertoont verwantschap
met het werk van D.A.N. Margadant, de vaste stationsarchitect van de HIJSM.
Margadant, die vooral bekend is van zijn ontwerpen voor station Den Haag
Holland Spoor en station Haarlem, overleed in 1915 nadat hij in 1909 met
pensioen was gegaan. Het is dus uitgesloten dat hij het ontwerp gemaakt heeft.
Mogelijk is het ontwerp gemaakt door een tekenaar die onder Margadant
Enkele jaren geleden is er besloten om twee liften te plaatsen, een ingreep die
geen sinecure bleek te zijn. Bij de bouw van de liftputten speelden dezelfde
problemen als bij de aanleg van de personentunnel bijna honderd jaar eerder:
opkomend grondwater. Dit probleem is tot op heden niet opgelost.
De vormgeving van de perrongebouwen
De perrongebouwen, in art nouveaustijl, dateren uit 1914 en zijn dus een aantal
jaren vroeger gebouwd dan het voorgebouw. Schelling is ten tijde van het ontwerp
van deze gebouwen net in dienst getreden bij de Staatsspoorwegen. Aangezien
de perrongebouwen in opdracht van HIJSM gemaakt zijn is het dus uitgesloten dat
58
7) Zie tekening pagina 56-57, nummer 8.
59
8) Westhoff was bij de HIJSM de verantwoordelijke voor het ontwerp van viaducten, bruggen en wegen. In die
hoedanigheid had hij enige creatieve ontwerpervaring opgedaan zoals bij station Haarlem. Hier ontwierp hij de
viaducten aan weerszijden van het stationsgebouw. Dat zijn handtekening op de tekeningen staat is wat ons betreft
niet voldoende reden om het ontwerpwerk aan Westhoff toe te kennen. Bij ons onderzoek voor station Haarlem
hebben we veel tekeningen gevonden waar een handtekening van Westhoff op staat maar zonder twijfel aan
D.A.N. Margadant toegeschreven moeten worden. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met Westhoffs rol als
hoofdverantwoordelijke van het uitvoerende deel van het bouwproces.
gewerkt heeft. Net als in Haarlem is hier een lichte geglazuurde steen toegepast
gecombineerd met banden van blauwe en gele geglazuurde stenen. Ook de
natuurstenen plint en de manier waarop de spanten van de perronoverkapping
tegen de perrongebouwtjes zijn geplaatst lijken op de Haarlemse architectuur.
Hoewel veel details anders zijn doet de architectuur sterk denken aan die van
station Haarlem die in een Berlagiaanse art nouweaustijl is vormgegeven.
Perrongebouw: wachtkamers
Het noordelijke perrongebouw fungeerde oorspronkelijk als wachtruimte. In
het gedeelte het dichts bij de perrontrappen was de wachtkamer 1ste klasse,
daarachter lag de wachtkamer 2de klasse en in het eind van het gebouw was
de wachtkamer 3de klasse. De wachtkamer 1ste klasse had eigen toiletten, de
wachtkamer 1ste en 2de klassen waren toegewezen op de toiletruimte op het
noordelijke uiteinde van het wachtkamergebouw.
De plattegrond van dit wachtkamergebouw is trapeziumvormig omdat het
middenperron naar het einde toe smaller wordt.
De oorspronkelijke indeling van dit perrongebouw is niet behouden gebleven. De
buitengevel daarentegen is nog vrijwel geheel in oorspronkelijke staat. Zelfs de
meeste houten kozijnen lijken nog te dateren uit 1914. Bij de recente verbouwing
van dit perrongebouw is er gepoogd de oorspronkelijke details zoveel mogelijk
te bewaren. Zo zijn de daklichten, de lichtgele verblendsteen en de historische
balklaag in het zicht gehouden.
De buitengevel van het perrongebouw is als het volgt opgebouwd: het gebouw
heeft rondom een granieten plint van ongeveer 80 centimeter, het muurvlak
daarboven is opgemetseld met een lichtgele verblendsteen. Langs de bovenrand
van de kozijnen is een geel-blauwe band van geglazuurde verblendstenen
toegepast. Verder zitten er boven de verschillende dubbele toegangsdeuren
tweekleurige tegeltableaus met opschriften als “Wachtkamer 1e en 2e
klasse rooken” en “Wachtkamer 3e klassen”. Kozijnen en deuren zijn nog in
oorspronkelijke staat.
Originele deur in het zuidelijke perrongebouw
60
61
Perrongebouw: diensten
Het zuidelijke perrongebouw fungeerde oorspronkelijk als dienstgebouw. Net als
het wachtkamergebouw heeft het een licht trapeziumvormige plattegrond.
Aan de noordzijde van het dienstgebouw bevond zich het kantoor van de
stationschef en de onderchef. Het tegeltableau met opschrift “stationschef” wijst
hier nog op. Daarachter bevond zich een toiletruimte voor het dienstpersoneel.
62
Perrongebouw: voormalige wachtkamers
63
64
Perrongebouw: wachtkamers, 1914
65
66
Perrongebouw: diensten, 1914
67
68
Perronoverkapping middenperron
69
Verder was er een magazijn en een lampisterie.9 Daarachter was een ruimte met
twee erkerramen waar seinen bediend konden worden. Ook kon men er een
telegram versturen of een kaartje kopen.
De vormgeving van dit perrongebouw komt sterk overeen met het noordelijke
perrongebouw waar de wachtkamers waren ondergebracht.
De volgende oorspronkelijke elementen in het dienstgebouw zijn nog
vermeldenswaardig: in sommige vertrekken bevindt zich onder het tapijt nog de
oorspronkelijk eikenhouten parketvloer met visgraatmotief. Daarnaast zijn er nog
een aantal originele grenen binnendeuren bewaard gebleven. Ook de daklichten
met omtimmering zijn nog vermeldenswaardig. De tegelvloer en het plafond in het
portaal van het dienstgebouw dat toegang biedt aan de achterste vertrekken zijn
eveneens oorspronkelijke details.
Eerste Vierendeelbrug in België,
1904. Geen diagonalen, zware
verbindingen, spanten en liggers
Transformatorhuisje
Het meest noordelijke perrongebouw staat buiten de overkapping en fungeerde
als transformatorhuisje. Ondanks de louter technische functie van het gebouw is
er veel zorg besteed aan de vormgeving. De plint is uitgevoerd in graniet, ook de
raamdorpelstenen zijn gemaakt van rood graniet. De muren zijn opgetrokken in
een witte verblendsteen, gemetseld in halfsteens verband. In de bovenste lagen
metselwerk zijn verbijzonderingen doorgevoerd.
Constructie perronoverkapping
Naarden-Bussum. Let op het
ontbreken van de diagonalen en
de momentvaste verbindingen
Perronoverkapping
Station Naarden-Bussum heeft perronoverkappingen op het eilandperron
die ter hoogte van de perrongebouwen tegen de zijgevel zijn aangezet en op
natuurstenen basementen rusten. De overkapping kraagt aan weerszijden een
aantal meters uit. Deze perronoverkapping is onderdeel van de werkzaamheden
die in 1914 van start zijn gegaan en zijn dus niet ontworpen door Schelling.
Tussen de twee perrongebouwen loopt de kap door en is deze verhoogd
waardoor er twee lichtstroken zijn ontstaan. Boven de trappen is een extra
verhoging gemaakt met behulp van een dwars geplaatst zadeldak. Hierdoor valt er
bij de opgangen naar het perron veel licht naar binnen.
Ook aan de uiteinden van het perron is de constructie van de overkapping
bijzonder. Hier is een zwaar gedimensioneerde kolom gemaakt waaraan aan
weerszijden een uitkragende balk is opgehangen. De overkapping staat dus op één
70
9) Hier werden lampen gerepareerd en bijgevuld.
71
Transformatieruimte op
middenperron
kolom in plaats van twee. Op het zuidelijke uiteinde van de perronoverkapping
bevindt zich in de lengterichting van de overkapping een lichtstraat.
Wat vooral opvalt aan de constructie van de perronoverkapping is dat er geen
gebruik wordt gemaakt van diagonalen ten behoeve van de stijfheid, maar
dat de verbindingen momentvast zijn uitgevoerd zoals bij een vierendeelligger.
Deze constructiemethode werd ontwikkeld door de Belgische ingenieur Arthur
Vierendeel en was aanvankelijk niet populair. Aan het begin van de twintigste
eeuw werden desondanks een flink aantal spoorbruggen gebouwd (vooral
in België) volgens zijn principes. Daarna ontspon zich in de vakliteratuur van
ingenieurs een levendige discussie over welke constructiemethode nu het meest
effectief en economisch interessant was. Uiteindelijk bleek toch de vakwerkligger
(met diagonalen) toepassingsvriendelijker en wordt de vierendeelligger nog maar
sporadisch toegepast. De perronoverkapping van Naarden-Bussum is dan ook het
enige station ons bekend waar een dergelijke constructiemethode is toegepast.
Bij het voorgebouw van Schelling uit 1926 zijn ook een aantal
perronoverkappingen gemaakt. Deze latere overkappingen zijn samengestelde
staalprofielen, verbonden met behulp van klinknagels. In tegenstelling tot de
overkapping op het middenperron zijn hier geen vakwerken toegepast.
Ook de overkappingen voor de tramsporen, waaronder zich nu de fietsenstalling
bevind, horen bij het voorgebouw van 1926 en zijn op eenzelfde wijze
vormgegeven.
72
73
74
Gevel aanzichten
75
76
Doorsnedes
77
Voorgebouw
Schelling 1926
Voorgebouw Schelling
1926
18
18
19
20
19
21
22
23
22
8
21
23
8
20
7
7
10
10
9
9
6
6
10
10
2
5
12
13
2
5
12
4
3
11
1
1. hoofdentree
2. centrale hal
3. wachtkamer
4. afgifte bagage
5. plaatskaarten
hoofdentree
6. afgifte1.abonnementen
2. centrale
hal
7. gang naar
tramlijnen
3. uitgevoerd)
wachtkamer
8. lift (niet
4. afgifte bagage
9. controleposten
vertrekhal
5. plaatskaarten
10. hal arriverende
reizigers
6. afgifte
abonnementen
11. entree
afgifte bagage21. extra16.
kantoor
ambtenaren
11. entree
afgifte
bagage
16. kantoor
ambtenaren
entree
naar
perrons
7. gang naar
tramlijnen
12. tijdelijke
opslag bagage
17.dames
loket bestelgoederen
12. tijdelijke
opslag
bagage
17. loket
bestelgoederen
22. toilet
8. lift (niet
uitgevoerd)
13. toiletten
kruiers
18.heren
werkplaats fietsen
13. toiletten
kruiers
18. werkplaats
fietsen
23. toilet
9. controleposten vertrekhal19. rijwielstalling
14. bagagedepot
19. rijwielstalling
14. bagagedepot
10. hal arriverende reizigers 20. entree
15. bestelgoederenloods
20. entree rijwielstalling
15. bestelgoederenloods
rijwielstalling
N
78
Plattegrond voorgebouw Schelling 1926
79
14
13
4
1
21. extra entree naar perrons
22. toilet dames
23. toilet heren
15
16
17
16
3
15
11
14
17
14
13
15
17
16
Voorgebouw huidige situatie
18
19
Dienstgebouw
12
12
Perrongebouw
12
11
11
7
6
8
5
4
9
10
10
2
1. hoofdentree
8. opslag
15. wachtkamer
2. centrale hal
9. AH to go
16. Julia’s foodcorner en kiosk
3. koffiebar
10. leegstaande ruimte
17. dienstruimte
4. automaten
11. toiletten
18. flexwerken (Seats2meet)
5. pinautomaat
12. leegstaande berging
19. pantry
6. perrontunnel
13. muziekschool
7. dienstruimte
14. dienstruimte
10
3
10
10
10
1
Voorgebouw
1. hoofdentree
6. perrontunnel
2. centrale Plattegrond
hal
7. dienstruimte
huidige situatie
3. koffiebar
8. opslag
4. automaten
9. AH to go
5. pinautomaat
10. leegstaande ruimte
11. toiletten
12. leegstaande berging
80
81
N
0
2,5
5
10
20
Bouwfase 1925 - Schelling
Architectuurhistorisch kader: de invloed van Frank Lloyd Wright, de
Stijl en van Heukelom
Een rode draad die door alle periodes waarin we het oeuvre van Schelling kunnen
onderverdelen heenloopt is de zoektocht van Schelling naar de ideale plattegrond
voor het stationsgebouw. In Naarden-Bussum worden de eerste ideeën onderzocht
die in Amsterdam Amstel en latere stations uitmonden in de creatie van efficiënte
knooppunten waar verschillende vervoersmodaliteiten soepel en logisch op elkaar
worden aangesloten op verschillende schalen en niveau’s. In de inleiding hebben
we laten zien dat het oeuvre van H.G.J. Schelling verder uiteenvalt in drie stijlen.
Allereerst is er in de jaren ’20 de periode die we het baksteenkubisme hebben
genoemd. Station Naarden-Bussum is hiervan het meest duidelijke voorbeeld. In
de tweede periode, eind jaren ’30, ontwerpt Schelling de Amsterdamse stations
(Amstel en Muiderpoort) die meer verband houden met de architectuur van de
Nieuwe Zakelijkheid. Na de oorlog worden de gebouwen zonder uitzondering
gemaakt van beton, waarbij de afmetingen zijn afgestemd op een strak
maatsysteem. De gebouwelementen zijn zoveel mogelijk geprefabriceerd. Station
Zutphen, Hengelo en Enschede zijn fraaie voorbeelden van de late Schelling en zijn
vandaag de dag nog in gebruik. We zullen nu dieper ingaan op de vroege periode
van het oeuvre van Schelling en de vormgeving die hij in het begin van zijn carrière
ontwikkelde in een breder architectuurhistorisch kader plaatsen.
In de periode dat Schelling werkt aan het ontwerp voor station Naarden-Bussum
begint in Nederland onder progressieve architecten interesse te ontstaan voor het
werk van de beroemde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959).
De invloed van Wright is duidelijk terug te zien in het werk van toonaangevende
Nederlandse architecten als H.P. Berlage, J.J.P. Oud, W.M. Dudok, en Robert van
’t Hof. Ze steken hun waardering voor Wright niet onder stoelen of banken, in de
vakliteratuur uit die periode wordt veelvuldig aandacht besteed aan de ontwerpen
van de Amerikaanse architect. Berlage ontmoette Wright persoonlijk op zijn reis
door de Verenigde Station in 1911. Vooral in Berlages laatste werk, het Haags
Gemeentemuseum (ontwerp 1927), is de invloed van Wright duidelijk herkenbaar.
82
83
Dat ook Schelling een liefhebber was van de architectuur van Frank Lloyd Wright
blijk uit twee artikelen die hij publiceert in tijdschrift bouw in 1940 en 1952.
Schelling vindt Wrights ‘meesterlijke behandeling van den plattegrond (…)
altijd een genot’, ook ‘zijn liefde en aandacht voor het materiaal’ is iets dat zijn
goedkeuring kan wegdragen. Daarnaast refereert hij aan Wrights opzet waarbij
de gebouwen rond één grote centrale ruimte zijn opgezet, ‘die in open verbinding
staan met de centrale hal’, iets wat Wright fraai toepaste in zijn beroemde Larkin
Building.10
Interessant aan deze artikelen is dat veel van de aspecten die Schelling noemt in
de bespreking van Wrights werk, op één of andere manier terug te vinden zijn in
zijn eigen oeuvre.11
Het vroegste Nederlandse bouwwerk waarin duidelijk de invloed van Wright is
te zien, is een villa die tussen Utrecht en Zeist staat naar het ontwerp van Robert
van ’t Hoff (1887-1979). Hij ontwierp deze villa - Villa Henny - kort nadat hij in
1914 Wright had ontmoet in de Verenigde Staten. Van ’t Hoff nam op de terugreis
een grote hoeveelheid publicaties en foto’s mee van het werk van Wright. Enkele
jaren later komt hij in contact met de kunstenaars en architecten van De Stijl, die
net als Van ’t Hoff veel waardering hadden voor Wrights architectuuropvattingen.
In 1918 begint Van ’t Hoff samen te werken met Piet Klaarhamer, een Utrechtse
architect en meubelmaker. Waarschijnlijk ontmoet hij daar ook Gerrit Rietveld,
die op dat moment nog een onbekende timmerman is. Rietveld was al in 1911 als
zelfstandig meubelmaker begonnen, maar werd in de avonduren door Klaarhamer
bijgeschoold. Het is zeer waarschijnlijk dat Rietveld hier voor het eerst kennis
maakt met het werk van Frank Lloyd Wright. Op aanraden van Robert van ’t
Hoff stuurt Rietveld in 1918 een brief en een foto van het prototype van zijn later
wereldberoemde ‘Rood-blauwe stoel’ naar Theo van Doesburg, de redacteur van
de Stijl. Zij hebben veel waardering voor deze meubels; Rietveld groeit uit tot een
van de meest belangrijke representanten van De Stijl.
Brief van Rietveld aan Schelling 19
oktober 1958: ‘Je was eigenlijk m’n
enige echte vrind, beste Her, en
van mij uit blijft dit zo.’
Interessant is dat Schelling in de periode dat hij aan station Naarden-Bussum
werkt een vriendschappelijke band opbouwt met Gerrit Rietveld. Eigenlijk is hij
de eerste opdrachtgever die zijn zeer geabstraheerde meubels afneemt. Toen
Schelling in 1916 trouwde maakte Rietveld zijn trouwmeubilair: een kast, een
buffet, een tafel, een lijst voor affiches, een kapstok en een paraplumand. Als
in 1918 Schellings dochter Karin Johanna geboren wordt ontwerpt Rietveld
het geboortekaartje, het wiegje en een commode. Veel belangrijker zijn de
10) Schelling, 1940; Schelling, 1952.
11) Schelling, 1940, p. 255, 256.
84
85
Kinderstoel die Rietveld in 1922
maakte voor Schelling. Deze
stoel kan als voorstudie worden
beschouwd voor de beroemde
rood-blauwe stoel die Rietveld
later maakte
Villa Allegonda, J.J.P. Oud, 1917: gepubliceerd in
Bouwkundig Weekblad in 1918
kinderstoelen die Rietveld voor Schelling maakte; dit is het eerste werk van
Rietveld dat in het tijdschrift van De Stijl wordt gepubliceerd. Deze kinderstoelen
zijn vooral bijzonder omdat ze de opmaat vormen voor Rietvelds beroemde Roodblauwe stoel die hij een paar jaar later ontwerpt. Deze stoel zal internationaal
uitgroeien tot het meest bekende ontwerp van de Stijl. Schelling speelt dus aan
de zijlijn een rol bij de totstandkoming van dit iconische ontwerp. Daarnaast laat
het ons zien dat Schelling er een zeer progressieve smaak op nahield. Nog voor
Rietveld bekendheid begon te genieten bij vakgenoten stond Schellings huis al vol
met zijn hypermoderne meubels. Uit een brief uit 1958 die Rietveld aan Schelling
stuurt om hem te feliciteren met zijn zeventigste verjaardag blijkt wel dat Rietveld
veel waardering had voor Schelling. Hij schrijft: ‘Je was eigenlijk m’n enige echte
vrind beste Her, en van mij uit blijft dit zo.’ En verder: ‘Ik hoop altijd me te blijven
herinneren aan jullie enthousiaste en idealistische levenshouding die veel heeft
bijgedragen tot m’n eigen inzichten.’12
Villa Henny, Robert van ‘t Hoff, 1916: gepubliceerd
in De Stijl in 1919
Opvallend zijn ook de overeenkomsten tussen de architectuurprojecten die
rond 1920 worden gepubliceerd in tijdschrift De Stijl en Schellings ontwerp voor
station Naarden-Bussum. Deze projecten, voornamelijk ontworpen door Jan Wils,
J.J.P. Oud, en Robert van ’t Hoff, worden gekenmerkt door in elkaar geschoven
kubistische volumes. Deze volumes zijn over het algemeen gesloten (niet
transparant). De gebouwen hebben platte daken, soms met grote overstekken.
Vooral bij J.J.P. Oud wordt het kubisme massiever doordat de lijsten weggelaten
worden. Ongetwijfeld kende Schelling deze gebouwen en vormden ze een
belangrijke inspiratiebron voor zijn eigen ontwerpen.
Hotel in Woerden, Jan Wils, 1918: gepubliceerd
in De Stijl in 1919
Een andere architect die door dit kubisme van De Stijl is beïnvloed is W.M.
Dudok die vooral veel in Hilversum heeft gebouwd. Dudok werkte in de jaren
’10 vaak samen met Oud, wiens invloed vooral in zijn werk uit de jaren ’20 te
zien is. Dudok is tevens een Nederlandse architect in wiens werk de invloed van
Wright sterk terug te zien is. Het vroege werk van Dudok (jaren ’10) is nog sterk
te herleiden op H.P. Berlage’s baksteenarchitectuur. Rond 1920 wordt Dudoks
werk echter steeds abstracter en meer kubistisch. Deze stijl met verspringende,
asymmetrische massieve bouwvolumes in metselwerk vond zijn apotheose in zijn
beroemde Hilversumse raadhuis, dat een paar jaar na het stationsgebouw van
Naarden-Bussum gebouwd wordt. Schelling zal voor zijn ontwerp voor Naarden-
Ontwerp fabriek, J.J.P. Oud: gepubliceerd in
De Stijl in 1920
86
87
12) Brief van Gerrit Rietveld aan H.G.J. Schelling, 19 oktober 1958. Rietveld Schröderarchief.
88
Schellings baksteenkubisme, voorgevel Naarden-Bussum
89
Bussum wel gekeken hebben naar de
Hilversumse Dr. H. Bavinckschool die
in 1921 werd gebouwd.
Schellings ontwerp voor station
Naarden-Bussum is dus sterk
gerelateerd aan het vroege
architectonische werk van De Stijl. De
meubels die hij kocht bij zijn vriend
Gerrit Rietveld bewijzen dat hij een
liefhebber van het eerste uur was van
deze avant-gardistische architectuur.
gebouwen zijn sober met decoratie en ornamentiek en proberen door middel van
complexe metselwerkpatronen de muurvlakken te verfraaien. Frappant is ook de
formele overeenkomst tussen de gemetselde pilasters in de gevel van de Inktpot
die zorgen voor de verticale geleding en de manier waarop het interieur van de
centrale hal van station Naarden-Bussum is vormgegeven. En hoewel de Inktpot
veel statiger en meer symmetrisch is opgebouwd dan het station van Schellings
hand zien we ook hier soms de speelse kubistische composities terug die wellicht
als vingeroefening voor Naarden-Bussums ontwerp kunnen worden beschouwd.
Dat kubisme zien we bij de Inktpot bijvoorbeeld bij de volumes aan weerzijde van
de trappen (in het plantsoen) voor de hoofdentree.
Bavinckschool, W.M. Dudok, 1921
Van Heukelom
Tijdens het bouwproces van station Naarden-Bussum was G.W. van Heukelom
Schellings leidinggevende. Bij de Staatsspoorwegen, waar Van Heukelom in 1891
was komen werken, was hij Chef van de Dienst Weg en Werken. Van Heukelom
ontwierp tijdens zijn loopbaan verschillende stationsgebouwen, zoals station
Hengelo (1899, gesloopt na WOII), station Roosendaal (1907, nadien ingrijpend
verbouwd), Eindhoven (1912, gesloopt in 1956), station Maastricht (1914) en
station Weert (1914).
Tussen de treinstations van Van Heukelom en het vroege werk van Schelling
zijn weinig overeenkomsten. Die overeenkomsten zijn er wel met het Derde
Administratiegebouw (bedoeld als kantoorgebouw voor de NS) in Utrecht,
dat beter bekend staat als ‘de Inktpot’. Dit gebouw is door Van Heukelom
ontworpen en gebouwd tussen 1918 en 1921, enkele jaren voor de bouw van
het voorgebouwen van NaardenBussum. In tegenstelling tot Van
Heukeloms treinstations is het in
een veel modernere architectuurstijl
ontworpen. Het is zeer waarschijnlijk
dat Schelling bij het ontwerp of
de uitwerking van de Inktpot
betrokken is geweest, zeker gezien
de opmerkelijke overeenkomsten
tussen station Naarden-Bussum en
de Inktpot. We zien hier een zeer
‘De Inktpot’, G.W. van Heukelom, 1918-1921
vergelijkbaar materiaalgebruik, beide
Het voorgebouw
Station Naarden-Bussum is opgebouwd uit doosvormige volumes die als het
ware op asymmetrische wijze tegen elkaar zijn geschoven. Centraal bevindt
zich een hoge rechthoekige doos haaks op het spoor, de entreehal. Aan de
zuidkant van de centrale hal, tegen het spoor aan, is een langwerpig, laag volume
oorspronkelijk bestemd voor de fietsenstalling. Ten noorden van de centrale hal
vormt het gebouw trapsgewijs een lagere vleugel bestemd voor de bagage en
bestelgoederen. De plattegrond die hiermee gevormd wordt is bajonetvormig.
Dit soort bajonetvormige plattegronden werden in die periode vaak door
Modernistische architecten toegepast, bijvoorbeeld door W.M. Dudok in de Dr. H.
Bavinckschool in Hilversum (1921).
Wat allereerst opvalt is de asymmetrie van de plattegrond; de vleugel waar
de fietsenstalling is ondergebracht grenst direct aan het eerste perron. De
noordvleugel is naar voren geschoven zodat de kopsporen van de Gooische
Tramweg-Maatschappij (GoTM), tussen de treinsporen en de noordvleugel, direct
aangesloten konden worden op de entreehal. Toen deze tramlijnen in de jaren
’50 opgeheven werden zijn er parkeerplaatsen gemaakt; recentelijk is er een
fietsenstalling gebouwd.
90
91
Een nieuwe typologie
Ook opmerkelijk is dat het hoofdgebouw met de entreehal dwars op het spoor is
gezet. Dit is een belangrijke breuk met de meer traditionele stationsplattegronden
die veelal aan classicistische typologieën zijn ontleend. Ook bij latere ontwerpen
station Naarden-Bussum - visueel waardestellend onderzoek - 26 april 2010
architectenbureau Fritz
Diagrammatische weergave van de kubistische opbouw van het
voorgebouw. Analyse en weergave: Architectenbureau Fritz, Visueel
Waardestellend onderzoek Station Naarden-Bussum, 2010
92
93
21
treinsporen
Diagram traditionele 19de eeuwse plattegrond
treinsporen
tramsporen
diagram innovatie plattegrond Schelling: dwars geplaatst hoofdgebouw
zal Schelling gebruik maken van een dwars geplaatst hoofdgebouw zoals bij
Station Amsterdam Amstel (1939) en Amsterdam Muiderpoort (1939). In
Naarden-Bussum wordt een eerste aanzet gedaan voor dit type station. Schelling
kon met dit dwars geplaatste hoofdvolume een betere aansluiting maken met
het tram- en busvervoer. Met de Amsterdamse stations ontwierp Schelling
een heus vervoersknooppunt, een overstapmachine waarin alle verschillende
verkeersmodaliteiten optimaal, zonder elkaar in de weg te zitten, aansluiting
vinden. Dit bereikt hij met verschillende pleinen, en niveau’s voor de verschillende
transportmiddelen die het station verbinden met het verkeersnetwerk van de stad.
Bij Naarden-Bussum was dit natuurlijk veel minder het geval, Naarden-Bussum
is dan ook geen hoofdstad maar een slaapstad, de stedenbouwkundige situatie
is veel eenvoudiger. Het dwars geplaatste hoofdgebouw lijkt dan ook meer een
uitprobeersel te zijn een eerste schets voor de plattegronden van Amsterdam
Amstel en Amsterdam Muiderpoort. Naarden-Bussum is te zien als de eerste
aanloop naar een nieuwe stationstypologie.
Centrale hal jaren ‘50
94
95
Interieur - exterieur
Het interieur van het gebouw is anders van sfeer en ook architectonisch wordt
hier een andere taal gehanteerd. Hier zijn verwijzingen naar klassieke architectuur
belangrijke beeldelementen. Opvallend is de sterke verticale geleding in de
centrale hal. Schelling lijkt hier geïnspireerd te zijn door de basilicatypologie: een
hoog middenschip met bovenlichten (clerestorium) met aan weerszijden lagere
zijbeuken. De centrale hal maakt zo een sacrale indruk op de reiziger, iets dat
versterkt wordt door het glas in lood, de verticale geleding, en het licht dat vooral
van boven komt. Een effect dat wordt versterkt doordat men bij binnenkomst
eerst door een laag en donker tochtportaal moet voor men in het hoge en
lichte middenschip komt, zoals bij kerkgebouwen ook het geval is. De vertande
hoeken van de doorlopende ‘pijlers’ doen trouwens denken aan de gebundelde
pijlers in gotische kathedralen. Dit alles gebeurt wel in de strakke lijnen en
vormgeving van het modernisme. Het verschil tussen exterieur en interieur
wordt subtiel geaccentueerd in het kleurgebruik. Terwijl in het exterieur vooral
roodbruin metselwerk is gebruikt is het interieur lichter door het gebruik van
met glas-in-loodramen vormen een motief dat aan de religieuze architectuur is
ontleend. Door de ruimte bovenin te belichten wordt de blik van de bezoeker
naar boven getrokken. Met name in de vertrekhal is er veel aandacht besteed
aan de toepassing van het metselwerk. In de plinten is zwart geverfd metselwerk
gebruikt, daarboven tot ongeveer drie meter hoog is een gele geglazuurde steen
toegepast. Daar weer boven is een ongeglazuurde steen gebruikt. Waar de twee
vlakken elkaar ontmoeten zorgt een zwarte band voor een horizontaal accent
in de ruimte. Opvallend zijn ook hier weer de vierkante patronen die in het
metselwerk zijn verwerkt. Schelling paste deze patronen toe om de grote gesloten
muurvlakken te verlevendigen.
De oorspronkelijke vloertegels zijn niet meer aanwezig. Het type en de kleur van
deze tegels hebben we niet kunnen achterhalen.
Vermeldenswaardig is verder de manier waarop de betonnen dakbalken op de
gemetselde kolommen zijn gelegd. Door gebruik te maken van een blokvormige
oplegnok is er een onderscheid gemaakt tussen de betonnen balk enerzijds en de
gemetselde kolom anderzijds. Hierdoor is de leesbaarheid van de constructie van
het gebouw versterkt.
Controleposten in centrale hal, jaren ‘50
Vleugels
De zuidvleugel deed dienst als fietsenstalling en gaf plaats aan 500 fietsen.
Opvallend is dat er twee entreepartijen in de zuidvleugel zitten. De meest
zuidelijke entree verschafte toegang tot de fietsenstallingen, daarna liep de reiziger
naar het hoofdgebouw om toegang te krijgen tot de perrons. Alleen op drukke
dagen konden reizigers van de andere entree in de zuidvleugel gebruik maken.
Hier vond de kaartcontrole plaats en kwam men via de achterzijde direct op
perron 1 terecht. Vertrok de trein vanaf het middenperron dan kon men via het
hoofdgebouw de perrontunnel betreden. Rechts van deze entree was een toilet
voor zowel dames als heren. In het uiteinde van de zuidvleugel bevond zich een
reparatiewerkplaats voor fietsen.
een gele steen. De zijbeuken zijn beiden voorzien van lichtstraten. Een dergelijke
lichtstraat bevindt zich ook in de voormalige bagageloods. In de naastgelegen
bestelgoederenloods bevond zich oorspronkelijk over vrijwel de gehele lengte nog
een lichtstraat. Deze is echter dichtgemaakt.
De monumentale detaillering van de centrale hal wordt in de andere ruimtes van
het voorgebouw gecontrasteerd door een neutrale en functionele afwerking.
Buiten het centrale gedeelte van het voorgebouw zijn er, op de lichtstraten na, in
de vleugels geen interessante details in de interieurs (d.w.z. plafonds, decoraties,
vloerafwerkingen, etc.) aanwezig.
De centrale vertrekhal
Het zwaartepunt van het gebouw is de centrale hal in het voorgebouw.
Oorspronkelijk werd deze ruimte alleen betreden door reizigers die Bussum op
het punt stonden te verlaten, arriverende reizigers werden via de gang aan de
zuidzijde naar buiten geleid. Zonder overdrijven kunnen we stellen dat deze ruimte
een haast sacrale sfeer ademt. Dit komt allereerst doordat de vertrekhal een
sterke verticale geleding heeft. Deze verticaliteit heeft Schelling versterkt door in
de kolommen een vertanding aan te brengen. Ook de lichtbeuken (clerestorium)
96
97
Aan de andere kant van het hoofdgebouw bood de noordvleugel, opmerkelijk veel
ruimte voor de afhandeling van goederen en bagage. In de jaren ’20 had de trein
nog bijna een monopolie op het langeafstandsreizen. Hoewel het autobezit onder
de bovenklasse in de jaren na de Eerste Wereldoorlog sterk toenam, was voor het
grootste deel van de bevolking de trein het aangewezen vervoermiddel, zeker voor
meerdaagse reizen. Daarom moest er bij het ontwerp van het stationsgebouw
worden nagedacht over de route die de bagage van het voorgebouw naar het
Entree naar vormalige bagageloods
98
99
Detail dakrand mer verbijzonderingen in
metselwerk
Vertandingen in metselwerk
latei in gewassen grindbeton
Zijbeuk zuidzijde van het hoofdgebouw
100
101
middenperron en uiteindelijk naar de trein moest nemen. Reizigers konden hun
bagage afgeven direct rechts naast de entree in de centrale hal. In dit lokaal
werden de koffers gewogen en tijdelijk opgeslagen in een achterliggende ruimte.
Dit gebouwonderdeel had ook een eigen entree. Meest noordelijk was nog een
grote ruimte van 30 bij 12 meter gereserveerd voor de afhandeling van snelgoed
en bestelgoederen, een soort pakketdienst die gekoppeld was aan het treinverkeer.
Voor de intrede van de bestelbus was dit een belangrijke dienst die op elk station
een plek moest krijgen.
Op een aantal plaatsen in de noordvleugel van het voorgebouw zitten lichtstraten.
Deze zijn onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van H.G.J. Schelling.
Decoratie en ornamentiek
In station Naarden-Bussum zijn zeer uiteenlopende decoratieve metselpatronen
terug te vinden. Bij de gesloten muurvlakken, zowel binnen als buiten, is
het zogenaamde kettingverband toegepast. Vooral op de randen van de
bouwvolumes, dus de dakrand, de plinten, en de hoeken zijn verbijzonderingen
gemaakt met afwijkende steenformaten. Een dergelijke decoratieve toepassing van
het metselwerk doet ook denken aan de Amsterdamse School, een bouwstijl die in
de jaren ’20 populair was. Belangrijk hier is dat de decoratie in het bouwmateriaal
zelf wordt gezocht. Er is in de gevel vrijwel geen natuursteen gebruikt alleen
bijvoorbeeld om de vensters te accentueren. Buiten deze verfraaiingen in het
metselwerk zijn er zeer beperkt decoraties toegepast. In sommige betonnen balken
is een geblokt patroon van tegeltjes aangebracht. Verder bevatten de vensters
in de centrale hal kleurig (vuurrood, violet, geel) glas in lood met een abstract
patroon.
Glas-in-lood
Het opvallende glas in lood boven de deuren in de entreehal is in 1946
aangeboden door de inwoners van Naarden en Bussum bij de elektrificatie
van het baanvak Amsterdam-Utrecht-Amersfoort. Bij die gelegenheid werd
er ook een bronzen gedenkplaat onthuld. Deze ramen werden ontworpen en
vervaardigd door Pieter A.H. Hofman en laten de wapens van dorpen en steden
die aan de spoorlijn liggen zien. Hofman is onder meer bekend van de glasramen
in de Haagse Bijenkorf, het PTT-gebouw in diezelfde stad en de ramen in het
kantoor van Mekog (Hoogovens) in IJmuiden. Het ontwerp voor de ramen werd
in nauw overleg tussen Schelling en Hofman gemaakt, dit blijkt uit schetsen
102
103
Decoratief metselwerk
en correspondentie die daar nog van overgebleven is. Schelling maakte diverse
schetsen van glas-in-loodramen, die hij vervolgens naar Hofman opstuurde.
Schelling bepaalde de compositie en vertelde Hofman welk wapen op welke
positie moest komen.
Over de andere glas-in-loodramen hebben we geen informatie kunnen vinden.
Zij zien er origineel uit en zijn sfeer- en beeldbepalend voor de hal door hun felle
kleuren (rood, violet, geel) en abstracte patronen.
104
Door Schelling gemaakte schets voor Pieter Hofman
105
Betonconstructie in het zicht
Aan het begin van de twintigste
eeuw werd beton regelmatig
toepast als bouwmateriaal. De
meerderheid van de architecten
was echter van mening dat dit
bouwmateriaal niet in het zicht
mocht blijven. Om die reden werd
het met metselwerk of beplating
aan het zicht onttrokken. In
Nederland was het H.P. Berlage
De Nederlanden van 1845’ H.P. Berlage
die als één van de eersten
experimenteert met betonconstructies die in het zicht blijven. Een duidelijk
voorbeeld daarvan is het kantoorgebouw dat voor de verzekeringsmaatschappij
‘De Nederlanden van 1845’ tussen 1921 en 1928 werd gebouwd aan de Raamweg
in Den Haag. Het betonnen constructieve frame wordt hier een representatief
onderdeel van het gebouw. Ook in station Naarden-Bussum zien we een dergelijke
toepassing van betonnen constructieonderdelen. In de gevel zijn de luifels en
de lateien boven de ramen en deuren in grofkorrelig beton uitgevoerd. Binnen
hebben de constructiebalken eenzelfde uitstraling. Een dergelijke toepassing van
beton laat opnieuw zien dat Schelling er progressieve architectonische opvattingen
op na hield die sterke verwantschap heeft met F.L. Wright en H.P. Berlage. In
tegenstelling tot de latere functionalisten zoals Jan Duiker, Bernard Bijvoet en
Leendert van der Vlugt, wordt het beton hier gepresenteerd als een haast rustiek
materiaal. De functionalisten daarentegen probeerden het beton zo glad en
abstract mogelijk te maken en verfden de betonconstructies vaak wit, zoals bij de
Van Nelle fabriek (Van der Vlugt, 1928) en de Openluchtschool (Duiker en Bijvoet,
1929). Bij Schelling en Berlage zien we dus iets anders, hier heeft het beton een
natuurlijke kleur en is het grind naar de oppervlakte gebracht. In navolging van
In de jaren negentig van de 20ste eeuw zijn de
kozijnen in een licht- en donkerblauwe kleur
geverfd.
Vooral veel van de originele buitendeurkozijnen
zijn verdwenen. Met zekerheid is vast te stellen
dat de dubbele deuren in de voorgevel van het
voormalige bagagelokaal wel origineel zijn. De
oorspronkelijk kleur is ook hier niet bekend.13
Klokken
Aan weerszijden van het hoofdgebouw
bevinden zich twee identieke klokken. Zeer
Originele stalen kozijnen
waarschijnlijk zijn deze ook ontworpen door
Schelling. Ze vertonen een vergelijkbare
kubistische tekening als we aantreffen in het
glas in lood in de vertrekhal. Deze kubistische
tekening is gemaakt met groenblauwe,
zwarte en messingkleurige keramische tegels.
De keuze om de klokken op de zijgevels te
monteren in plaats van op de voorgevel, en
in de stedenbouwkundige as van het Prins
Hendrikpark, heeft waarschijnlijk te maken met
de belangrijkste routes naar het stationsgebouw.
De klokken zijn zo goed zichtbaar voor reizigers
Klokken
die vanuit de richting van de Albrechtlaan
of de Stationsweg het gebouw naderden, de
richtingen van waaruit de meeste reizigers kwamen.
Detail constructie
F.L. Wright lijkt Schelling van mening te zijn dat de tekening, de structuur en de
kleur van het materiaal naar voren moet worden gebracht. Het gaat hier over de
natuurlijke schoonheid van het materiaal die zichtbaar moet blijven. Een opvallend
detail dat Schelling toepaste in de betonnen balken zijn de geblokte tegelbanden.
In sommige balken gebruikte hij een combinatie van licht- en donkerblauwe
tegeltjes, op andere plekken gebruikte hij zwarte en goudkleurige tegeltjes.
Kozijnen
Een groot aantal van de originele stalen kozijn zijn niet meer aanwezig in het
gebouw. De oorspronkelijke kozijnen die er nog wel zijn hebben een fraaie
vlakverdeling die aan de beeldtaal van De Stijl doet denken. Een flink aantal
stalen kozijnen zijn in de loop der jaren vervangen door houten kozijnen waarbij
geprobeerd is de oorspronkelijke vlakverdeling te behouden. Deze kozijnen missen
de slanke stijlen en regels die zo kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke stalen
kozijnen.
106
107
13) Of deze blauwe kleur ook origineel is hebben wij niet kunnen achterhalen. Navraag bij de verantwoordelijke
instanties van de gemeente Bussum en de provincie hebben geen documentatie opgeleverd waaruit blijkt dat de
keuze voor deze bijzondere kleurstelling gebaseerd is op architectuurhistorisch kleurenonderzoek. Ook historische
foto’s brachten ons geen duidelijkheid omdat er vanzelfsprekend alleen zwart-witfoto’s beschikbaar zijn. Daaruit is
wel af te leiden dat het oorspronkelijk een lichte kleur is geweest. In de archieven zijn geen tekeningen of bestekken
gevonden waaruit de oorspronkelijk kleur kan worden afgeleid.
Belangrijkste
wijzingen
Zuidvleugel
De zuidvleugel was oorspronkelijk grotendeels bestemd als fietsenstalling maar
staat nu grotendeels leeg, een nieuwe fietsenstalling is ten noorden van de
entreehal gebouwd. Een deel van de ruimte wordt nog wel door de gemeente
Bussum gebruikt om fietsen te stallen die bij werkzaamheden worden verwijderd.
De ruimte aan de extra ingang naar perron 1 fungeert nu als een berging voor de
aannemer die het onderhoud doet op het station.
Daarnaast bevond zich een openbaar toilet. De opmerkzame bezoeker zal hier aan
de pleinzijde nog een afwijkend patroon in het metselwerk signaleren: hier zijn de
oorspronkelijke deuropeningen dichtgemetseld.
Centrale hal
Allereerst zijn bij binnenkomst aan de rechterhand de vijf oorspronkelijke loketten
verdwenen. Op de plek waar zich vroeger de loketten en het plaatskaartenkantoor
bevonden is nu een AH to go gevestigd. In de oorspronkelijke toestand was er
een doorlopende borstwering zoals op de originele doorsnede te zien is. Ook aan
de linkerkant zijn de originele kozijnen verdwenen, deze vormden een scheiding
tussen aankomende en vertrekkende reizigers. Uiteraard zijn ook alle elektrische
schuifdeuren van later datum.
De ruimte direct links naast de entree werd oorspronkelijk gebruikt als
wachtruimte. Nu is daar een koffiezaak in gevestigd. Bovendien zijn in de hal
de originele vloertegels verdwenen, zoals overigens ook in de rest van het
voorgebouw. Ook zijn veel van de originele raam- en deurkozijnen verdwenen (zie
ook elementen aangegeven in originele doorsnede).
Verdwenen loketramen
Noordvleugel
De ruimten naast de centrale hal waren oorspronkelijk bestemd voor loketten,
het plaatskaartenkantoor en ruimten voor de afhandeling van reizigersbagage.
Nu bevindt zich hier naast de AH to go de muziekschool Luc van Gessel, die
binnenkort naar het middenperron zal verhuizen. Hoewel ook hier in de loop der
jaren fors is verbouwd zijn een aantal muurvlakken nog in oorspronkelijke staat
waarbij het typische gele metselwerk nog zichtbaar is. Boven de entree aan de
binnenzijde van het bagagedepot is met zwarte sjabloonletters de tekst “verboden
te rooken” aangebracht. De bestelgoederenloods in de noordvleugel wordt als
magazijnruimte voor het Fietspoint gebruikt.
108
109
Perrongebouwen
Beide perrongebouwen zijn in de loop der jaren flink verbouwd. Ondanks deze
verbouwingen is de buitenste schil van de perrongebouwen opmerkelijk goed
intact gebleven. Zelfs de originele houten kozijnen zijn veelal nog aanwezig. De
wijzingen hebben dus vooral in het interieur plaatsgevonden. Het noordelijke
perrongebouw dat oorspronkelijk diende als wachtruimte (in drie klassen)
is recentelijk grondig verbouwd. Aan de voorzijde is er een filiaal van Julia’s
koffiebar/restaurant gevestigd, daarachter is een ruimte ingericht voor flexwerkers
(Seats2meet). Ondanks deze stevige verbouwing zijn veel originele details in
het zicht gebleven zoals de raamkozijnen, geglazuurde stenen, en de balklagen.
Het zuidelijke perrongebouw was oorspronkelijk een dienstgebouw. Hier hield
onder andere de stationschef kantoor. Dit kantoor is nu een wachtruimte. De
achterliggende vertrekken staan op het moment leeg maar zullen in de nabije
toekomst door muziekschool Luc van Gessel in gebruik worden genomen.
Perron-overkapping ‘Gooische Tram Maatschappij’. Nu een fietsenstalling
De kopsporen van de Gooische Tram Maatschappij
Toen de tramlijnen eind jaren vijftig hun functie verloren zijn de drie kopsporen
achter de bestelgoederenloods verwijderd. De perronoverkapping bleef wel
bestaan. In de jaren zestig werd het terrein gebruikt als parkeerplaats. Momenteel
is het een grote fietsenstalling en is er waar vroeger de tramsporen liepen een
extra overkapping gebouwd.
110
111
Perron-overkapping ‘Gooische Tram Maatschappij’
Dienstgebouw
Perrongebouw
wijzigingstekening
situatie2013
Voorgebouw
oorspronkelijkesituatie(1914/1926)
112
113
N
0
2,5
5
10
20
Architectuur- en kunsthistorische
Waarden
Waardering
Stationsgebouwen 1914 – Perrongebouwen en reizigerstunnels met
bijbehorende overkappingen
Cultuurhistorische waarden
•
•
•
Station Naarden-Bussum is cultuurhistorisch interessant als station van
een van de eerste forenzendorpen die ontstonden door de komst van de
trein. Hoewel Bussum al bestond voor de komst van de spoorlijn heeft
toch de meeste groei daarna pas plaatsgevonden. Het hele westelijke
deel van Bussum is aangelegd naar aanleiding van de mogelijkheid die het
vervoer per trein bood om dagelijks op en neer te pendelen naar het werk,
voornamelijk in Amsterdam.
Station Naarden-Bussum is het eerste station dat gebouwd is door het
nieuwe samenwerkingsverband tussen MESS en HIJSM (vanaf 1917,
complete fusie en vorming NS in 1927).
•
•
•
114
115
In vergelijk met het voorgebouw uit 1926 zijn de perrongebouwen niet
uniek te noemen. Toch zijn zij het behouden waard. In de eerste plaats
omdat ze een belangrijke nieuwe ontwikkeling markeren: het ontstaan van
het forensisme. Dit geldt ook voor de zuidelijke passagierstunnel. Zonder
deze gebouwen zou de historische betekenis van Naarden-Bussum als vroeg
forenzendorp minder zichtbaar en ervaarbaar zijn. In de tweede plaats is de
architectuur van de perrongebouwen een voorbeeld van de art nouveaustijl
die in de bouwperiode gangbaar was en bevindt het zich nog in een goede
staat. Vooral het exterieur is nog in oorspronkelijke staat maar ook in de
interieurs zijn ondanks herinrichtingen hier en daar nog originele details te
vinden zodat het oorspronkelijke ontwerp nog goed ervaarbaar is.
De perronoverkapping is een mooi en gaaf voorbeeld van de stalen
overkappingen die men in deze periode pleegde te maken. Met name de
verbijzondering in het gedeelte tussen de twee perrongebouwen in, maakt
de overkapping interessant. Hier is een extra lichtstrook en een dwars
geplaatst zadeldak toegepast waardoor er een lichte verblijfsruimte is
ontstaan boven de trappen van de reizigerstunnel.
Daarnaast is de perronoverkapping op het middenperron bijzonder omdat
er gebruik is gemaakt van momentvaste verbindingen, herkenbaar aan de
driehoekige verbindingstukken in de hoeken van de constructieonderdelen.
De stijlen en regels zijn bij deze constructiemethode zwaarder uitgevoerd
dan bij de gebruikelijke vakwerkliggers met diagonalen. Voor zover ons
bekend is dit het enige station waar deze constructiemethode voor een
perronoverkapping is toegepast.
De reizigerstunnels en trappen, die van het entreegebouw naar het
middenperron en de zuidelijke perrontunnel, zijn origineel en in redelijke
staat. De zuidelijke perrontunnel is aangepast door een kunstwerk dat de
wanden van de tunnel inclusief delen van de trapwanden bekleedt. De
overkappingen van de trappen zijn nog origineel en intact.
Stationsgebouw 1926 - Entreegebouw
•
•
•
•
•
Station Naarden-Bussum is architectuurhistorisch interessant als eerste
schets voor de ontwikkeling van een nieuwe stationstypologie met een
dwars geplaatste entreehal met verschillende pleinen waarmee het station
wordt verweven met de plaatselijke verkeersnetwerken. Deze typologie
zal Schelling later verder uitwerken en tot een zeer efficiënt functioneel
structurerend principe brengen in Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam
Amstel.
Station Naarden-Bussum is het vroegst overgebleven Nederlandse
stationsgebouw dat ontworpen is in de vroeg modernistische of kubistische
stijl. De massa van het voorgebouw bestaat uit in elkaar geschoven
doosvormige volumes. Deze ruimtelijke compositie en vormgeving is zeer
kenmerkend voor het vroege architectonische werk van Frank Lloyd Wright,
De Stijl, Dudok en de late Berlage.
Station Naarden-Bussum is het vroegst overgebleven station van
spoorbouwmeester H.G.J. Schelling (station Sittard uit 1923 werd in 1992
gesloopt) en vormt binnen zijn oeuvre een interessante uitzondering. In
zijn vooroorlogse werk beweegt hij zich stilistisch steeds meer naar een
Nieuw Zakelijke stijl die zijn hoogtepunt vindt in Station Amsterdam Amstel
(1939) met zijn enorme glasoppervlakken, maar Naarden-Bussum is met
zijn gesloten bakstenen volumes en uitbundig gekleurde glas-in-loodramen
meer geïnspireerd op het modernisme van De Stijl en van Frank Lloyd
Wright.
Station Naarden-Bussum bestaat uit een hoog, dwars op het spoor
geplaatst entreegebouw met aan weerszijden lagere vleugels die een meer
horizontale geleding hebben en de compositie van het gebouw in evenwicht
brengen. Vooral het contrast tussen het gesloten, vrij donkere bakstenen
exterieur van het gebouw en de ruimtelijkheid van de hoge entreehal waar
het licht op zonnige dagen van boven door de glas-in-loodramen kleurig
naar binnen stroomt is een belangrijke kwaliteit van het gebouw. Door de
gesloten gevels wordt de belichting met name via daklichten, lichtstraten
en bovenlichten bewerkstelligd wat in belangrijke mate bijdraagt aan de
kerkachtige sfeer in het interieur.
Het gebouw kenmerkt zich door een zeer uiteenlopende toepassing
van metselwerk in combinatie met betonnen elementen. Schelling paste
baksteen toe in verschillende formaten, kleuren, en verbanden. Het beton
heeft een opvallende kiezeltoeslag. De materialen zijn waar mogelijk puur,
d.w.z. onbehandeld, toegepast met uitzondering van de plinten waarvoor
zwartgeverfd baksteen is gebruikt.
Stedenbouwkundige en
ensemblewaarden
•
•
•
•
116
117
Station Naarden-Bussum vormt de fysieke aanleiding voor de planning en
bouw van de villawijk Prins Hendrikpark. Het gebouw vormt het brandpunt
van de wijk, het stratenplan is vanuit het station ontworpen. De centrale as
van de wijk culmineert aan de ene kant in het station en vertakt zich aan de
andere kant in een Y-splitsing.
Het stationsplein is in 1975 opnieuw ingericht waardoor de oorspronkelijke
inrichting verloren is gegaan. Toch is de herinrichting door de
functionalistische benadering van het voorplein wel in de geest van
Schelling. De scheiding van voetgangersstromen en gemotoriseerd
verkeer is een principe waar hij veel aandacht aan besteed heeft in zijn
stationsontwerpen. Vooral de voetgangerszone die het plein opdeelt in
twee functioneel verschillende zones (noord: kiss + ride, zuid: bussen) geeft
veel onbelemmerde ruimte aan de voetganger.
Aan weerszijden van stationsplein met plantsoen werden in de jaren 30
van de 20ste eeuw blokken met woningen boven winkels gebouwd die het
station in een stedenbouwkundig kader plaatsen. De elementen vormen zo
samen een stedenbouwkundig ensemble.
Ruimtelijk vormt het stationsplein een belangrijk element in de context
van het station maar ook voor de beleving van de architectuur is het plein
van groot belang. Het plein geeft de reiziger letterlijk ruimte en tijd bij het
benaderen van het station om het gebouw te zien.
Perrongebouw
Dienstgebouw
Dienstgebouw
0
2,5
5
10
Perrongebouw
Perrongebouw
Dienstgebouw
0
2,5
5
Waarderingskaart
Legenda
hogemonumentwaarde
positievemonumentwaarde
indifferentemonumentwaarde
plafond,zolderingofkapconstructie
methogemonumentwaarde
Voorgebouw
interieurmethogemonumentwaarde
118
119
0
N
0
2,5
2,5
5
5
10
10
20
20
10
120
121
Aanbevelingen
Algemeen
Station Naarden-Bussum is een historisch en architectonisch interessant complex
van gebouwen en is daarom niet alleen een monumentwaardig station maar ook
van belang voor de identiteit van de NS. Dit vroege forenzenstation markeert het
begin van een nieuw tijdperk: het forensisme, een fenomeen dat nog steeds een
belangrijke raison d’être en inkomstenbron is voor de spoorwegen. Het vroegste
deel van het station uit 1914 (eilandperron met gebouwen, overkappingen,
tunnels en bijbehorende trappen) herinnert de reiziger aan de periode dat het
forensisme in Nederland opkwam. Het latere deel van Schelling uit 1925 laat
de allereerste stappen zien die gemaakt werden naar de ontwikkeling van een
moderne, functionele stationsarchitectuur van ingewikkelde maar gestroomlijnde
vervoersknooppunten. Station Naarden-Bussum is als een eerste schets en
vingeroefening hiervan te zien. Veel is al veranderd en aangepast in de loop der
tijd waardoor het oorspronkelijke routingsysteem, dat de aanleiding vormde voor
de plattegrond, niet meer zichtbaar en ervaarbaar is. Het zou ook onwerkbaar
zijn dit te behouden; de tramlijnen zijn verdwenen, de fietsenstalling fungeert
niet meer als zodanig (er is een nieuwe gebouwd), de loketten zijn verdwenen
vanwege de komst van kaartautomaten, bagage en pakketten worden niet meer
door de NS afgehandeld. Het is daarom belangrijk de architectuur van beide
periodes van het station, 1914 en 1925, zo oorspronkelijk mogelijk te bewaren.
Door de architectuur te behouden en restaureren blijft de historische gelaagdheid
zichtbaar en gaat de historische ervaring die hiermee nog in het gebouw schuilt
niet verloren. Wij bevelen daarom in het algemeen aan:
•
De oorspronkelijke architectuur te behouden, respecteren en waar mogelijk
te restaureren. Dit geldt zowel voor de gebouwen en constructies uit 1914
als voor die uit 1926, zowel voor de exterieurs als voor de interieurs. Dit
betekent dat de gebouwen en hun architectonische compositie onaangetast
dienen te blijven. Het spreekt voor zich dat er geen volumes op of aan
het kubistische entreegebouw uit 1926 gebouwd mogen worden, dit zou
de compositie verstoren en de bestaande architectuur verhullen. Ook
aan de perrongebouwen dienen geen volumes bijgebouwd te worden,
•
Stationsgebouwen 1914 – Perrongebouwen en reizigerstunnels met
bijbehorende overkappingen
In het zuidelijke perrongebouw zijn nog een groot aantal originele details
aanwezig zoals plafonds, eiken deuren, en tegelvloeren en houten vloeren.
Bij toekomstige verbouwingen en restauraties dienen deze naar de
oppervlakte te worden gebracht en gerestaureerd. Ook de oorspronkelijke
details in het andere perrongebouw, zoals de originele raamkozijnen, erkers
e.d. dienen te worden behouden.
Het bouwen van nieuwe extra volumes op de perrons raden wij af omdat
dit de bestaande architectuur zou aantasten. In geen geval dient er aan
de perrongebouwen vast gebouwd te worden, maar ook losse volumes
toevoegen is problematisch. In de eerste plaats omdat het ensemble uit
1914 dan nog meer zou worden aangetast dan dit al door herinrichtingen
gebeurd is en de nieuwe volumes zouden gaan concurreren met de
originele architectuur. In de tweede plaats omdat het zicht op, maar ook
de lichttoetreding door de bovenlichten in de perronoverkapping niet
belemmerd mag worden.
•
•
122
123
dit zou afbreuk doen aan het oorspronkelijke ontwerp. Dit betekent
ook vanzelfsprekend dat alle originele details behouden en zo mogelijk
gerestaureerd dienen te worden. Dit geldt voor alle bouwperioden en
alle onderdelen, ook de verschillende overkappingen van perrons en
trappen (die bij de zuidelijke tunnel horen), tunnels en trappen die bij
het voorgebouw horen zoals de entreetrappen met bloembakken en de
trappen aan de oostelijke gevel (naar de bagageloods en de fietsenstalling).
Deze trappen zijn allen nog origineel, hoewel hier en daar aangepast (de
bloembakken aan weerszijden van de entreetrap waren oorspronkelijke
gesloten bakstenen volumes).
Voor de beleefbaarheid van de architectuur is het van belang (zoals altijd)
om ruimten zo helder mogelijk in te richten, zo min mogelijk objecten toe
te voegen en deze in kleurgebruik en vormentaal zo goed mogelijk af te
stemmen op de oorspronkelijke architectuur. Het zou bijvoorbeeld beter
zijn de felrode trapleuningen te vervangen door neutraler ontworpen en
gekleurde trapleuningen. Ook met reclame-uitingen en bewegwijzering
dient men terughoudend zijn en de vormgeving ervan af te stemmen op de
architectuur.
•
•
•
De noordelijke reizigerstunnel wordt op dit moment verbouwd en van liften
voorzien, het is onduidelijk wanneer dit werk voltooid zal zijn. Voor de
liften heeft men twee gaten in de tunnelwanden moeten maken. Ook hier
bevelen wij aan de oorspronkelijke details zo veel mogelijk te behouden,
beschermen en zo nodig te restaureren. Het gaat hierbij om tegelwanden,
metselwerk, natuurstenen hoeken en banden, de plafonds met zware ijzeren
balken en daartussen de tongewelfjes, de originele smeedijzeren hekwerken.
De oorspronkelijke vloer is al bij een eerdere opknapbeurt vervangen.
Voor de zuidelijke reizigerstunnel geldt hetzelfde als voor de noordelijke.
Hier zijn echter al meer van de originele details verdwenen; de vloeren
zijn niet meer origineel en de wandbekleding is verdwenen achter een
kunstwerk. Terwijl het kunstwerk visueel inhoudelijk van redelijk niveau is,
is de detaillering van de beprinte platen die op de wanden zijn aangebracht
van een nogal laag niveau. Wij voorzien dat het kunstwerk er na een paar
jaar armoedig uit zal zien. Bij een mogelijke toekomstige verwijdering van
het kunstwerk zal de staat van de achterliggende wanden doorslaggevend
zijn voor de te volgen weg; restauratie of vernieuwing? De overkappingen
van de trappen die naar de tunnel leiden zijn nog wel in originele en goede
staat, deze dienen dan ook behouden en goed onderhouden te worden.
Stationsgebouw 1926 – Entreegebouw
De eigen kleur en structuur van de materialen dienen zoveel mogelijk
in het zicht te blijven, zoals bij het grindbeton in de dragende
constructieonderdelen en het metselwerk. Schelling was van mening dat het
beschilderen of bepleisteren van deze materialen niet wenselijk was.
Bij toekomstige herinrichtingen dient extra aandacht besteed te worden
aan het terugbrengen van zoveel mogelijk details die mogelijk onder en
achter beplating en verlaagde plafonds verborgen zitten. Met name de
bovenlichten of lichtstraten in de plafonds van het oorspronkelijke bagageen snelgoedloods zouden weer in het zicht moeten komen.
De originele kozijnen behouden, restaureren en zo mogelijk de
renovatiekozijnen vervangen door metalen kozijnen die de oorspronkelijke
indeling en fijnheid hebben.
Van de plaatsing van poortjes voor de kaartcontrole is in Naarden-Bussum
afgezien. Dit juichen wij zeer toe omdat deze altijd een storend element in
het geheel vormen en afbreuk doen aan het originele ontwerp.
Over het algemeen is het stationsgebouw in goede en grotendeels in
originele staat. Er is wel sprake van achterstallig onderhoud. Het lijkt er
bijvoorbeeld sterk op dat de hemelwaterafvoer op de platte daken van
het hoofdgebouw niet goed functioneert. Op verschillende plekken in de
buitengevel zijn donkere, vochtige plekken ontstaan. Technisch onderhoud
is hier dringend noodzakelijk. Het reinigen van de gevels is daaropvolgend
aan te bevelen. Ook zijn hier en daar reparaties nodig, zoals aan het
metselwerk van de entreegevel waar een hoek is afgebroken.
Stationsplein
Van de originele inrichting van het stationsplein is niets meer over, in 1975
heeft herinrichting van het plein plaatsgevonden. Bestond het L-vormige plein
oorspronkelijk uit twee pleinen die in elkaar over vloeiden en een L-vormig
plantsoen die het verkeer enigszins in goede banen leidde, in 1975 is het plein echt
in tweeën gesplitst door een trottoir dat vanaf de entree tot de Albrechtlaan reikt.
Het gebruik van het plein is sinds 1975 in principe gelijk gebleven: het stationsplein
bestaat uit een noordelijk plein dat bestemd is voor kiss+ride en een zuidelijk plein
waar de bushaltes en de taxistandplaats te vinden zijn.
•
•
•
•
•
124
125
Bij een mogelijk toekomstige herinrichting bevelen wij aan de beplanting
en bebouwing minimaal te houden zoals nu het geval is. Ten alle tijden
moet de entreegevel zichtbaar blijven vanuit de hoofdas van het Prins
Hendrikpark. Dat betekent geen hoge bomen of kiosken en haltegebouwen.
De bomen die er nu staan fungeren als visuele scheiding van de
verschillende pleinen en vormen in een lijn links van de entreezone en langs
de as van de Prins Hendriklaan geen obstakel en zelfs een aangenaam en
comfortabel element op het plein.
Beheer en exploitatie
Voor de exploitatie en de reizigersbeleving is het van belang het station in een
zo origineel mogelijke staat te behouden. Juist het historische karakter en de
bijzondere architectuur van dit station maken het denken wij aantrekkelijk voor
mogelijke huurders en in ieder geval is dit het geval voor de reizigers, de primaire
doelgroep. Het gebouw maar ook de context vraagt om huurders uit het duurdere
segment met een bepaalde kwaliteit die matcht met de monumentale waarde van
het gebouw. Om een station aantrekkelijk te maken voor de reiziger is een zekere
mate van gebruik van de gebouwen van groot belang, zichtbaar leegstaande
ruimtes dragen niet bij aan de verblijfskwaliteit en sfeer van een station. De
nieuwe functies die nu gevonden zijn (AH togo, Julia’s, de koffiezaak in de hal,
Seats2meet en de muziekschool) zijn wat dat betreft goed gekozen. Het meest
ideaal zou het zijn als alle functies in het station gerelateerd zijn aan de primaire
functie van het gebouw: het vervoer van reizigers. De muziekschool valt dan
eigenlijk uit de toon maar aangezien het belangrijk is dat het gebouw gebruikt
wordt moet zo’n uitzondering denken wij toch gemaakt worden. Van groot belang
is dan wel zoals eerder gesteld dat de functie een hoog kwaliteitsniveau heeft.
Dus geen McDonald’s of disco.
Het station is in te delen in een openbare reizigerszones, de hal en de
perrons, en zones die zich meer lenen voor minder openbare functies, zoals
de noordvleugel. Aan de hal en op het perron moeten zich vanzelfsprekend
de primaire reizigersfuncties bevinden zoals kaartverkoop en informatie
maar ook de vervoersgebonden horeca en retail. Hoewel de ligging aan
het voorplein een publieke potentie in zich heeft, passen in de bagageloods
door de gesloten gevels juist meer private functies: kantoorfuncties,
werkplaatsen, opslag. De functie die er tot voor kort een plek vond, een
muziekschool, past hier wat dat betreft ook prima maar is recentelijk
verhuisd naar het perron. Te denken valt voor de noordvleugel wellicht
aan een vestiging van een pakketdienst of een computer(service)zaak,
in ieder geval dient een toekomstige functie niet afhankelijk te zijn van
zichtbaarheid. De gevel moet ontaangetast te blijven, er mogen dus geen
nieuwe ramen in gemaakt worden en ook met reclame-uitingen aan de
gevel dient men zeer terughoudend te zijn. De zuidvleugel, oftewel de
originele fietsenstalling, is ook geschikt voor meer private of semi-openbare
functies als kantoren en werkplekken en opslag. Ook hier zijn de gevels
gesloten, nog meer gesloten dan in de noordvleugel en dient de gevel en
haar indeling zoveel mogelijk intact te blijven.
De nieuwe fietsenstalling, die op de plaats van de verdwenen tramrails en
perrons is gebouwd, functioneert daar prima. Deze plek leent zich door zijn
verscholenheid achter de noordvleugel hier goed voor, en sluit goed aan
bij de routing in het gebouw. Vanaf perron 1 is het aanzicht van de stalling
niet bijzonder fraai en doet zij wel afbreuk aan de architectuur van het
entreegebouw. De enige alternatieve locatie zou de bagagehal zelf kunnen
zijn.
•
Donkere vlekken als gevolg van
lekkage, zuidelijke entree
Donkere vlekken als gevolg
van lekkage, oorspronkelijke
fietsenstalling
•
126
127
Metselwerk waar nodig
herstellen
Bibliografie
Schelling, H.G.J. 1949. Nieuwe stations voor Enschede en Hengelo. Bouw. jg. 4, nr.
9, p. 143.
Schelling, H.G.J. 1950. Het nieuwe stationsgebouw te Enschede. Bouwkundig
Weekblad. 68, (47), p. 725-745.
Architectenbureau Fritz, Visueel waardestellend onderzoek station NaardenBussum, 26 april 2010.
Schelling, H.G.J. 1952. Tentoonstelling Frank Lloyd Wright te Rotterdam.
Bouwkundig Weekblad. 70, (29-30), p. 231-232.
Fabius, A.N.J. 1917. Geschiedenis van een honderdjarige: zijnde de opkomst van
het dorp Bussum. Bussum: Wed. G. M. Märckelbach.
Schelling, H.G.J. 1953. Nieuwere spoorwegstations. De Ingenieur. nr. 12, p. 53-66.
Haan, de, J. 1990. Gooische Villaparken: Ontwikkeling van het buitenwonen in
het Gooi tussen 1874 en 1940. Haarlem: Schuyt & Co.
SteenhuisMeurs, Amsterdam Amstel, cultuurhistorisch onderzoek en
waardestelling, juli 2011
Heyne, M.J.M. 1983. De forten rond Bussum en hun Verboden Kringen. In: A.C.J.
de Vranckrijker, red. 1983. Bussum in historische perspectief. Hilversum: Stichting
Tussen Vecht en Eem en de vereniging van Vrienden van het Gooi.
Wright, F.L., 1901. Het kunstambacht van de machine. In: H. Heynen, A. Loeckx,
L. de Cauter, K. van Herck (red.). 2001. Dat is architectuur: sleutelteksten uit de
twintigste eeuw. Rotterdam Uitgeverij 010. P. 41-47.
Oud, J.J.P. 1917 (1968). Kunst en Machine. De Stijl. 1, (4), p. 42. (Complete reprint 1968).
Beeldverantwoording
Stadarchief Naarden: p. 19, 21 (rechtsboven), 26-27, 31, 95, 96.
Utrechts Archief: p. 25, 34-35, 74-75, 76-77, 78-79, 88-89, 104.
Tekeningenarchief Pro Rail: 36-37, 44-45, 55 (bovenaan), 64-65, 66-67, 68-69.
NAI: p. 86, 90 (bovenaan).
www.stationsweb.nl: p. 6, 22, 23.
Google Earth: p. 10-11, 33.
Architectenbureau Fritz: p. 92-93.
Schelling, H.G.J. 1938 (18 juni). Nieuwe stations te Amsterdam, Bouwkundig
Weekblad Architectura. 25, p. 205-216.
Schelling, H.G.J. 1939 (23 december). De in gebruik genomen nieuwe stations te
Amsterdam – I. Bouwkundig Weekblad Architectura. 51, p. 469-473.
Schelling, H.G.J. 1939 (30 december). De in gebruik genomen nieuwe stations te
Amsterdam – II. Bouwkundig Weekblad Architectura. 52, p. 477-482.
Schelling, H.G.J. 1940. Over Normalisatie. Bouwkundig Weekblad. 61, (45), p.
362-364.
Schelling, H.G.J. 1940. De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Bouwkundig
Weekblad. 61, (33), p. 255-261.
128
129
Geraadpleegde archieven
NAI
Utrechts Archief (Archieven van de Nederlandse Spoorwegen).
Stadsarchief Naarden
tekeningenarchief ProRail
Station Naarden-Bussum
Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling
In opdracht van NS en ProRail
Crimson Architectural Historians
(Ewout Dorman, Cassandra Wilkins, Jan van Ballegooijen)
Rotterdam, april 2013
Mathenesserlaan 179-181
3014 HA Rotterdam The Netherlands
(31) 10 2827724 / [email protected]
www.crimsonweb.org
130
131
132
ARCHITECTURAL HISTORIANS