Nieuwsbrief 7 - De Watersnip

De Watersnip
Nieuwssnippers
Van de directeur
De wintertijd is afgelopen
zondag ingegaan. Nu is het
‘s avonds al snel weer donIn dit nummer:
ker. Gezellig. De komende
periode staat dan ook weer
Van de directeur
in het teken van de grote
feesten op school; Sint en
Disco
Kerst.
Nationaal Schoolont- Ook wordt het langzaam
weer kouder. Wat echter
bijt
opvalt, is dat nog een behoorlijk kinderen ‘met zonKledinginzameling
der’ jas naar school komen.
Dit is echt te koud en ze
worden dan ziek.
Afgelopen week is ook het
bestuur bij ons op bezoek
geweest. Ze waren erg tevreden over de school en
Kalender:
dan met name over de
06-11 Nationaal
sfeer. Zowel in de groepen
als in het algemeen. Ze hebschoolontbijt
ben bijna alle groepen be07-11 Disco
zocht en daar gekeken hoe
het gaat op De Watersnip.
10-11 t/m 14-11 kleZe hebben veel gesproken
dinginzameling
met ouders. ‘s Ochtends
met ouders bij de groepen
1/2, met de ouders die de
kinderen aan het controleren waren op luizen, met
ouders in de ouderkamer en
Verjaardagen
nog eens met een drietal
07-nov
3 Mustafa ouders specifiek over communicatie en het schoolge13-nov 1/2A Dorian
bouw. Het is voor mij fijn
13-nov 1/2A Melana
om te horen dat er veel goe13-nov
4 Isacar
de berichten over De Water14-nov
3 Jasmyn snip leven onder de ouders,
daar werken we hard voor
17-nov
3 Fatima
met z’n allen.
24-nov 1/2B Isaac
Al met al, weer een reden
24-nov
7 Sudenaz
voor mij, de leerkrachten,
24-nov
8 Kimberly de kinderen, maar ook voor
02-dec
4 Jair
u als ouders om trots te zijn!
Pagina 1
Youtube
De vader van Asha uit groep
1/2A, maakt altijd mooie
filmpjes. Sinds een tijdje
heeft onze school haar eigen
YouTube kanaal. Met video's
van Sinterklaas, sponsorlopen, Koningsspelen, cupcakes maken, opening en
afsluiting kinderboeken
week enz. Het YouTube kanaal is te vinden op http://
www.youtube.nl/
obsdewatersnip of scan deze
QR code:
Jaargang 2 nr. 7
30-10-2014
tie en een grote blauwe vuilniszak mee gekregen.
Aan u als ouders de vraag
deze met kleding te vullen en van 10 tot 14 november in te leveren.
Zodat wij Meve! (Met elkaar voor elkaar) veel kinderen blij kunnen maken.
Op 14 november zou ik de
hulp willen vragen van 1 of
2 ouders met een auto om
de spullen naar Meerzicht te
brengen.
Voor vragen of informatie
kunt u bij mij terecht en bij
Levana, de moeder van Diego uit groep 6.
Huiswerk
Groep 6:
Maandag 03-10 Topografie
provincies Nederland.
Woensdag 05-10 Woordjes
Disco
spelling thema 3
Vrijdag 07-10 Engelse toest
Vanavond geen disco, maar Groep 7:
Donderdag 06-11 rekenen
volgende week vrijdag!
werkbladen verrijking blad 1
en herhaling blad 5.
Kleding
Groep 8:
In Zoetermeer leven 1 op de Dinsdag 04-11 Begrijpend
lezen werkblad af
6 kinderen op of onder de
Donderdag 06-11 Natuurarmoede grens.
Stichting Meve! heeft daar- toets thema 1
om een actie bedacht om
Bijdrage
meer naamsbekendheid en
een grotere groep mensen
Wilt u denken aan de verte kunnen helpen.
In de week van 10 tot 14 no- schillende bijdrages. Er hebvember worden er op meer ben gelukkig al ouders bedan 25 scholen kleding inge- taald, maar nog heel veel
zameld en daar hoort onze niet…
Totaal €51,-, ovv, naam van
school ook bij.
uw kind. Tav De Watersnip:
Vandaag hebben alle kinderen een flyer met informa- NL24INGB004327534
Leren is een kunst!
www.obs-dewatersnip.nl