landschapsontwikkelingsplan - Ruimtelijkeplannen gemeente

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN
‘KLUIZERHEIDE’
1 Februari 2014
Plan Kluizerheide:
Initiatiefnemer:
H.B.J. Jansen Maastrichterweg 255
5556 VB Valkenswaard
Opdrachtgever:
H.B.J. Jansen
Maastrichterweg 255
5556 VB Valkenswaard
Projectlocatie:
Maastrichterweg 255 Valkenswaard
Kadastraal perceel:
Sectie K, nummers 120, 452, 485 en 484
Contactpersoon:
H.B.J. Jansen en of J.P.W.M. Kwinten
Datum:
1 Februari 2014
1 Samenvatting
Voor de ontwikkeling van het terrein van Manege Kluijzerheide aan de Maastrichterweg 255 is er onderhavig plan
opgesteld voor de landschappelijke inpassing en versterking van de voorgenomen ontwikkelingen. Het is de ambitie de
geplande ontwikkelingen binnen het plangebied middels dit landschapplan op een gebiedseigen wijze in te passen in de
omgeving. Verscheidene maatregelen zullen worden genomen om het plangebied landschappelijk te verbinden met de
directe omgeving en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de landschapsstructuur rondom de Maastrichterweg.
Het betreft hier de landschappelijke inpassing van permanente voorzieningen ten behoeve van het bedrijven van een
publieksgerichte Manege met fok en africhtingsruimtes.
Binnen plangebied worden concreet de volgende maatregelen genomen:
Het uitgangspunt van de visie is het landschappelijk betrekken van het plangebied bij de omgeving van de
Maastrichterweg. Het plangebied zal dan ook zoveel mogelijk open gehouden worden en waar mogelijk open gemaakt
worden aan de zijde van de Maastrichterweg. De entrees zullen geaccentueerd worden met bomenlanen waarbij de oostwest richting de belangrijkste lijnrichting in het ontwerp is. Verder zullen enkele bijzondere punten in het plan met extra
aandacht uitgewerkt worden.
De nieuwe opstallen worden landschappelijk ingepast middels beplantingstroken. In fase 2 zullen ook de bestaande
varkenstallen worden geamoveerd en vervangen worden door een nieuwe rijhal (wedstrijd formaat) met stalling die iets
verder van de Maastrichterweg af zal komen te liggen. Door het verwijderen van 2 grote varkensstallen zal de indruk
ontstaan dat het bebouwd oppervlak minder groot wordt op het totale terrein.
Er wordt een waterberging aangelegd die het hemelwater zal opvangen en laten irrigeren in het grondwater. Het erf zal
worden opengesteld voor publiek. Dit heeft het voordeel dat het huidige wandelpad/ruiterpad hetgeen komt van de
Malpie wat uitkomt op de Maastrichterweg kan worden doorgetrokken over het perceel en daarna weer aansluiten kan
op de route van de Abdijweg. Wandelaars en fietsers kunnen daardoor de drukke rotonde op de Maastrichterweg bij
het Zomerhof mijden. Deze rotonde is zomers erg druk met alle soorten verkeer wat vaak tot gevaarlijke situaties
aanleiding kan geven.
Voor de groenvoorziening worden de volgende bomen en planten gebruikt:
Laanbeplanting – bomen
Hoogstam fruitbomen
Laanbeplanting – knip- en scheerheg:
Beplanting- struweelbeplanting
52 stuks
11 stuks
720 stuks
630 stuks
Voor de inrichting wordt gekozen voor inheems plantmateriaal, maatvoering gaat uit van een directe
kwaliteitsverbetering middels groot plantmateriaal.
Kosten van deze investering bedraagt indicatief € 10.129 (excl. btw).
In de planvorming is rekening gehouden met vigerend beleid, gebiedskenmerken (Kempen), omgeving plangebied en
gebruik van het terrein. Binnen deze kaders is er een voorstel gemaakt voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen
binnen het gebied. De maatregelen sluiten concreet aan bij de aanwezigheid van de landschappelijke elementen zoals
bomenlanen en bosschages op de aangrenzende percelen en openbaar gebied.
2 Leeswijzer
Voor u ligt het plan voor de landschappelijke inpassing en versterking van de nieuw te bouwen opstallen als
/uitbreiding op de bestaande voorzieningen en faciliteiten van Manege Kluizerheide aan de Maastrichterweg
255 (hierna te noemen plangebied). Plangebied is reeds in gebruik en omvat meerdere opstallen en
gebruiksfuncties (zie voor de huidige situatie afbeelding 2 op bladzijde 8).
Onderstaand is de directe aanleiding van onderhavige landschappelijke inpassing en versterking opgenomen:
‘Manege Kluijzerheide is gevestigd aan de Maastrichterweg 255 te Valkenswaard en betreft een grootschalig bedrijf
wat zich tot op heden richt op de intensieve veehouderij en in omschakeling is naar een alles omvattende
publieksgerichte manege. Naast de normale manege activiteiten zoals het geven van les, stallen en verzorgen van
paarden, het fokken, africhten en trainen van paarden, wordt ook op kleine schaal onderlinge wedstrijden
georganiseerd, worden in een landwinkel groente, fruit en levensmiddelen verkocht. Daarnaast zal in een streekrestaurant
lokale gerechten worden geserveerd en zal op kleine schaal bed en breakfast worden aangeboden.
Voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn extra voorzieningen en faciliteiten benodigd die met dit plan worden
gerealiseerd mede om op deze manier een kwalitatief goed concept te kunnen aanbieden aan de mensen van
Valkenswaard en omstreken..
Om te komen tot een landschappelijk inpassing van de opstallen binnen het plangebied en een versterking van
het plangebied wordt er gebruik gemaakt en/of verwezen naar de navolgende documentatie:
-Provincie Noord-Brabant ‘Gebiedspaspoorten’.
-Structuurvisie Valkenswaard.
-Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020.
-Voorontwerp-bestemmingsplan “manege Kluizerheide”.
-Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA).
In hoofdstuk 1 van deze rapportage wordt er een beschrijving gegeven van de huidige situatie, en de aanwezige
landschappelijke waarden, op en rondom het plangebied. Hier wordt een toelichting gegeven op het vigerend
beleid dat van toepassing is.
In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op de voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied.
In hoofdstuk 3 wordt er een gedetailleerde toelichting gegeven op de voorgenomen landschappelijke
inpassingsmaatregelen en het hieruit voortkomende inrichtingsplan. De maatregelen zijn gebaseerd op het
vigerend beleid, de aansluiting bij het omliggende landschap en het van toepassing zijnde gebiedspaspoort
(Kempen) zoals eerder beschreven in hoofdstuk één. De toelichting omvat onder meer sortiment, areaal en
kwaliteit van de maatregelen.
3 Inhoudsopgave
Colofon
1
Samenvatting
2
Inleiding/leeswijzer
3
Inhoudsopgave
4
1. Plangebied en haar omgeving
1.1 Historie plangebied en haar omgeving
1.2 Huidige situatie plangebied
1.3 Omschrijving huidige activiteiten
1.4 Landschappelijke waarden plangebied en haar omgeving
1.5 Beleid plangebied en haar omgeving
5
5
6
7
7
10
2. Voorgenomen ontwikkelingen (Achtergronden)
16
3. Landschappelijke inpassing
3.1 Toelichting landschappelijke inpassing
3.2 Wandelpaden
3.3 Bomenlaan
3.4 Houtwal
3.5 Hagen
3.6 Poel
3.7 Varkensstallen
18
18
19
20
20
20
21
21
4. Conclusie
22
Bijlage 1. Financieel overzicht realisatie landschappelijke inpassing
Bijlage 2. Landschappelijk inpassingsplan
4 1. Plangebied en haar omgeving. In dit hoofdstuk zal een toelichting gegeven worden op de inrichting en het gebruik van de historische en de
huidige situatie van het plangebied. Hiervoor zijn verschillende historische kaarten opgenomen. Daarnaast
worden de huidige activiteiten kort toegelicht als achtergrond voor het gebruik van het terrein. Waarna de
bestaande landschappelijke waarden van het plangebied en de directe omgeving beschreven worden. Tot slot
zal het beleid dat van toepassing is op het plangebied nader toegelicht worden.
1.1 Historie plangebied en haar omgeving.
Het plangebied is gelegen nabij de kruising van de Abdijweg en de Maastrichterweg. De hoofdentree is
gevestigd aan de Maastrichterweg welke reeds op historische kaarten van rond 1800 terug te vinden is. Tot het
begin van de twintigste eeuw bestaat het plangebied en haar omgeving uit heide en ruige gronden. In die tijd
was de omgeving van het plangebied een relatief groot open gebied. Vanaf 1900 is het plangebied en de
omgeving langzaam steeds verder in cultuur gebracht. Hierdoor ontstonden onder meer weides en akkers, maar
werd de structuur van het landschap ook steeds kleinschaliger, bijvoorbeeld door het ontstaan van het Opperbos
ten oosten van het plangebied. De Maastrichterweg heeft hierbij als belangrijke ontginningsbasis gediend. Dit is
nog steeds aan de landschapsstructuur te herkennen doordat de verkaveling loodrecht op de weg staat en alle
woningen en bedrijven op deze weg ontsloten zijn.
Historische kaart plangebied omstreeks 1850. Plangebied is rood omlijnt.
Historische kaart plangebied omstreeks 1900. Plangebied is rood omlijnt.
5 Historische kaart plangebied omstreeks 1950. Plangebied is rood omlijnt.
1.2 Huidige situatie plangebied.
Op onderstaande topografische kaart is het totale plangebied aan de Maastrichterweg/Abdijweg rood
omkaderd. De voorgenomen ontwikkelingen zullen hoofdzakelijk in het noorden en het oosten van het plangebied
plaatsvinden. Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Valkenswaard op circa vier kilometer buiten de
kern Valkenswaard. Op ruim 500 meter ten westen van het plangebied ligt de kern van Borkel en Schaft.
Topografische kaart plangebied en omgeving. Plangebied is rood omlijnt.
De kadastrale percelen omvatten de volgende percelen:
Valkenswaard Maastrichterweg 255
Borkel sectie K nummers 120, 452, 484 en 485 gedeeltelijk
6 Onderstaande afbeelding geeft een gedetailleerde impressie van het huidige gebruik binnen het plangebied:
Omschrijving van huidige activiteiten binnen het plangebied. Plangebied is rood omlijnt.
1.3 Omschrijving huidige activiteiten.
Momenteel worden binnen het plangebied verschillende activiteiten ondernomen. Tot op heden is binnen het
plangebied een agrarisch bedrijf in de vorm van een vleesvarkensbedrijf aanwezig. In de voormalige
fokzeugenstal worden nu pensionpaarden gestald. Ook is een rijbak aanwezig voor de manege activiteit en vindt
gedeeltelijk akkerbouw plaats. Daarnaast vindt hier een agrarische nevenfunctie plaats in de vorm van een
winkel waarin de verkoop van landbouwproducten plaatsvindt in samenhang met een assortiment levensmiddelen
en streekproducten ten behoeve van de inwoners van de kernen Borkel en Schaft om de leefbaarheid te
vergroten van deze kleine kernen. Tot slot is binnen het plangebied een bedrijfswoning aanwezig.
7 1.4 Landschappelijke waarden plangebied en haar omgeving.
Voor de keuze van de landschappelijke inrichting is de huidige situatie van het plangebied en haar omgeving,
gericht op bestaande landschappelijke waarden, geïnventariseerd. Dit om hier waar mogelijk aansluiting op te
vinden. Onderstaand worden navolgend de landschappelijke waarden van het plangebied, en haar omgeving,
nader toegelicht.
Entree Maastrichterweg
Het huidige plangebied bevat twee entrees aan de zijde van de Maastrichterweg. De zijde van het plangebied
nabij de Maastrichterweg wordt gekenmerkt door een gradiënt in openheid van gesloten aan de noordzijde,
naar zeer open aan de zuidzijde. Aan de noordzijde nabij de bestaande stallen is een volgroeide houtwal van
inheemse struik- en boomvormers gesitueerd welke het zicht op deze bestaande stallen grotendeels ontneemt.
Nabij de landwinkel en de bedrijfswoning wordt het zicht enigszins meer open, maar hier zijn nog steeds enkele
hagen en solitaire bomen aanwezig. In het zuiden van het plangebied, waar de Maastrichterweg aan de
bestaande weide grenst is het zicht helemaal open.
Ruimte ten behoeve van stalling paarden
De huidige ruimte ten behoeve van de stalling van paarden bevindt zich in de voormalige zeugenstal. Deze
bevindt zich in het noorden van het plangebied. De inrichting van deze stal en de directe omgeving hiervan is op
dit moment vooral functioneel, met een beperkte aandacht voor de landschappelijke inpassing van deze
gebouwen. In de omgeving van deze stallen bevinden zich onder meer een opslag voor mest en voer. De
belangrijkste structuurdrager hier is de bomenlaan van de Gewone Beuk (Fagus sylvatica) met een heg van
dezelfde soort welke de verbinding tussen de entree aan de Maastrichterweg en de stallen versterkt.
Bestaande stallen.
Landwinkel/bedrijfswoning
De directe omgeving van de landwinkel en de bedrijfswoning kan gekenmerkt worden als een erfuitstraling. Hier
is momenteel ruimte om te parkeren achter de houtwal naast de Maastrichterweg, is gelegenheid om samen te
komen en even te zitten en bevind zich een afwisseling van gazon, hagen, beplanting en solitaire bomen. Het
gedeelte achter de bedrijfswoning, met onder meer een paar fruitbomen en een notenboom is momenteel privé.
Nabij de parkeerplaats van de Landwinkel is een oude Eik aanwezig. Deze eik markeerde de grens tussen de
gemeente Valkenswaard en Borkel en Schaft. Deze grens wordt buiten het erf ook middels de laanbeplanting
naast de Maastrichterweg gemarkeerd, waar een overgang in soorten aanwezig is
8 Bestaande landwinkel en bedrijfswoning.
Oude Eik aangeplant ter markering van de gemeentegrens.
9 Weide
De weide aan de zuidzijde van het plangebied is het meest open. Vanaf het erf vormt dit de overgang met het
zuidelijker gelegen akkergebied wat nog meer open is. Dit gebied is momenteel hoofdzakelijk in gebruik voor de
beweiding door de paarden. Door de beplanting welke vooral op de aangrenzende percelen aanwezig is wordt
deze weide momenteel al groen omzoomd.
Landschappelijke waarden omgeving
Het plangebied ligt binnen de ruimtelijke structuur van een overwegend zuid-noord gericht landschap. De beide
laaglandbeken, de Dommel en de Tongelreep bezitten beiden een langgerekte zone van lage en relatief natte
gronden welke aangeduid worden als beekdalgronden. Deze beide beekdalgronden zijn van elkaar gescheiden
door een dekzandrug welke relatief hooggelegen is en daardoor ook vooral droge gronden bevat. Deze
dekzandrug loopt net als de laaglandbeken van zuid naar noord. De Maastrichterweg en het tracé van de
voormalige spoorlijn zijn destijds aangelegd op deze dekzandrug.
Het plangebied is gelegen op de originele overgang van het kampenlandschap bij het buurtschap
Schaft naar de omringende heidevelden. Zoals in paragraaf 1.1 reeds toegelicht is zijn deze heidevelden
ontgonnen en is ook deze overgang in landschapstypen vervaagt. Ter bescherming van de akkercomplexen van
het buurtschap Schaft zijn destijds vele houtwallen aangeplant. In die tijd was het plangebied dus gelegen op de
overgang van een zeer kleinschalig kampenlandschap naar een zeer open heidelandschap. Doordat door de
heideontginning de noodzaak voor de bescherming van dit akkercomplex overbodig maakte zijn ook veel van
deze houtwallen verdwenen, terwijl het voormalige heidegebied juist minder open werd. Deze overgang is nog
steeds waar te nemen, maar door alle veranderingen is dit wel steeds lastiger geworden.
Bodemkaart, plangebied gelegen op dekzandrug tussen twee beekdalen. Plangebied is rood omlijnt.
10 1.5 Beleid plangebied en haar omgeving.
Op basis van de voorgaande beschrijving van de kwaliteiten van het plangebied en die van het aangrenzende
landschap is dit landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op verschillende
beleidsondergronden, zoals de door de provincie opgestelde gebiedspaspoorten en het bestaande gemeentelijk
beleid. Daarnaast biedt ook de gebiedstypologie en de omgeving informatie welke in de keuzes voor de
landschappelijke inpassing meegenomen zijn. In dit hoofdstuk zal vooral deze achtergrondinformatie nader
toegelicht worden.
1.5.1 Gebiedspaspoort Kempen
De provincie Noord-Brabant heeft de uniforme gebieden in haar provincie afgebakend, benoemd en hier
aansluitend gebiedspaspoorten voor opgesteld. Deze gebiedspaspoorten dienen als visievorming bij de
realisatie van grootschalige ontwikkelingen, veelal wordt hier op gemeentelijk niveau een verdere uitwerking op
gegeven. Er is gekozen om de uitwerking van de landschappelijke inpassing op te stellen op basis van de
informatie die beschikbaar wordt gesteld in de gebiedspaspoorten. In dit hoofdstuk wordt allereerst een
samenvatting gegeven van de informatie die, op basis van het plangebied, uit de gebiedspaspoorten is te halen.
Gebiedstype: Kempen
Kenmerken Kempen: kleinschalig mozaïek aan de bovenloop van de beken, rijk aan dennen en eiken.
Nadere toelichting gebiedskenmerken Kempen.
‘In de afgelopen decennia heeft door de ruilverkaveling, normalisatie van de watergangen en grootschalige
landinrichting een nivellering van de verschillen tussen de oude en jonge ontginningen plaatsgevonden. Het
moderne landschap van de Kempen bestaat uit een landelijk gebied met een sterke menging van landbouw,
natuur, wonen en recreatie. Binnen de landbouwbedrijven zijn grote verschillen, die uiteenlopen van verbrede
landbouw met inzet op natuur- en landschapsbeheer, recreatie en/of zorg tot gespecialiseerde intensieve
veehouderijen. De dorpen van de Kempen hebben zich afhankelijk van hun ligging verschillend ontwikkeld. De
kernen die liggen aan belangrijke routes zijn uitgegroeid tot suburbane woonkernen met soms redelijk grote
bedrijventerreinen. De dorpen op afstand van deze routes hebben een landelijker karakter en zijn beperkter in
omvang gebleven. Het afwisselende en kleinschalige landschap draagt bij aan de aantrekkelijkheid van dit
gebied als woonomgeving. Landinrichtingen en kavelverbeteringen hebben het landschap haar huidige vorm
gegeven. Er zijn sterke contrasten tussen het kleinschalige landbouwbedrijf en de rationeel ingerichte
landbouwgebieden in de zuidelijke Kempen’. (uit: Gebiedspaspoorten Uitwerking Structuurvisie ruimtelijke
ordening Provincie Noord-Brabant, januari 2011)
11 1.5.2 Structuurvisie Valkenswaard
Als gevolg van de nieuwe ‘Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het voor iedere gemeente verplicht een structuurvisie
te hebben. Deze structuurvisie dient twee doelen. Enerzijds is dit een ruimtelijk toetsingskader en visie voor de
lange termijn. Anderzijds bevat de structuurvisie een ruimtelijk functioneel programma en uitvoeringsplan voor de
korte en middellange termijn. Deze structuurvisie moet hiermee richting geven aan de toekomst van Valkenswaard
naar het jaar 2030.
‘Bij ruimtelijke ontwikkeling is sprake van kwaliteitsverbetering van het landschap. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in
het buitengebied zal rekening gehouden moeten worden met de ambitie. Uitgangspunt is dat bij ontwikkelingen
in het landelijk gebied de ruimtelijke kwaliteit van het landschap wordt verbeterd of ten minste niet achteruit
gaat. De verbetering van het landschap kan op diverse manieren worden bereikt zoals door de aanleg van
planten, realisatie van poelen en de sloop van gebouwen. Op die manier kan een bijdrage worden geleverd
aan de verbetering op gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatie en beeldkwaliteit. De exacte uitwerking
hiervan is opgenomen in het landschapsontwikkelingsplan en zal worden opgenomen in het kader van het
bestemmingsplan buitengebied.’ (uit: Structuurvisie Valkenswaard, blz. 21)
Uitsnede structuurvisie gemeente Valkenswaard, kaart buitengebied. Plangebied is rood omlijnt.
Legenda bij bovenstaande uitsnede structuurvisie.
12 1.5.3 Landschapsontwikkelingsplan
Om de visie van de gemeente Valkenswaard zoals onder meer beschreven in de structuurvisie 2011-2020 op het
landschap uit te dragen, om sturing te geven aan veranderingen in het buitengebied en om concrete projecten tot
uitvoering te brengen, is een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het is een op zichzelf staand plan,
maar heeft een duidelijke relatie met de structuurvisie en met het bestemmingsplan buitengebied. Het doel van
het LOP is om bestaande landschappelijke waarden te behouden en te versterken. Daarbij wordt rekening
gehouden met bestaand beleid en ontwikkelingen.
In het LOP vindt een analyse plaats van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen, het deel van de analyse
wat voor het plangebied geldt zal later in deze paragraaf weergegeven worden. Deze punten zijn vertaald in
een visie, waarin per deelgebied 'maatregelen fysiek' en 'maatregelen beleid' worden genoemd. De
'maatregelen beleid' zijn vooral aandachtspunten en zijn nog niet in die mate uitgewerkt dat dit al in het
bestemmingsplan kan worden vertaald. Wel zal het LOP mogelijkheden moeten bieden om de 'maatregelen
fysiek', oftewel natuur- en landschapsontwikkeling in concrete acties om te zetten. Het plangebied is gelegen in
het deelgebied ‘Omgeving Schaft’. De opgave is hier om het waardevolle karakter van het kleinschalige
buurtschap en de daaromheen liggende landschappen (beekdal, akkers en jonge ontginningen) te behouden.
Fysieke maatregelen bestaan hier uit het versterken van de geleidelijke en groen/rood gemêleerde overgang
dorp- buitengebied door het stimuleren van de aanleg van erfbeplantingen. Dit dient te gebeuren met aandacht
voor het open houden van de omliggende akkers.
Relevante punten SWOT-analyse (uit: Landschapsontwikkelingsplan juni 2011, blz. 41):
Sterkte
S1 Buurtschap met mooie (monumentale) bomen en oude boerderijen.
S2 Een kleinschalig en aantrekkelijk landschap, er is een sterke relatie van het dorp met het landelijke gebied
onder andere door doorzichten vanuit het dorpslint op het landschap.
S3 Tuinen lopen over in het landschap.
S4 Herkenbare afwisseling van oude akkercomplexen op hogere gronden en grasland op de lagere vochtige
delen.
Zwakte
Z1 Doordat landschapselementen verdwijnen staat de cultuurhistorische kleinschaligheid van het landschap onder
druk.
Z2 Sterke verrommeling door autonome ontwikkelingen in het gebied tussen Schaft en de Maastrichterweg, de
grootschalige ontwikkelingen die veelal 'kaal' in het landschap liggen botsen met het kleinschalige, dorpse
karakter van Schaft.
Z3 Het contrast tussen het kleinschalige landschap rond het dorp en de grootschalige Schafterheide vervaagt.
Kansen
K1 De verdere uitbreiding paardenhouderijen en recreatieve bedrijven aan de Maastrichterweg en Schafterdijk
biedt kans om de landschappelijke kwaliteit te versterken.
K2 Mogelijkheid "Rood voor Groen" in de vorm van nieuwe landgoederen.
Bedreigingen
B1 Bij het dichtbouwen van het dorpslint gaan doorzichten naar het buitengebied verloren.
13 B2 De ontwikkeling van grootschalige recreatieve voorzieningen aan Schafterdijk vormt een bedreiging voor het
kleinschalige landschap.
Kaart bij SWOT-analyse deelgebied Schaft. Plangebied is oranje omlijnt.
Kaart landschapsontwikkelingsplan deelgebied Schaft. Plangebied is oranje omlijnt.
14 Hoofdpunten visie gemeente Valkenswaard voor deelgebied Schaft, uit: Landschapsontwikkelingsplan, juni 2011.
Opgave
Behoud van het waardevolle karakter van het kleinschalig buurtschap en de daaromheen liggende landschappen
(beekdal, akkers en jonge ontginningen). Eventuele ontwikkelingen dienen de bebouwingskern (ruimtelijk en
landschappelijk) te versterken en te passen binnen de maat en schaal van de verschillende cultuurlandschappen.
Streefbeeld
Schaft is een kleinschalig dorpslint met doorzichten naar het buitengebied. De achterzijden van de erven zijn
beplant en vormen een zachte, vanzelfsprekende overgang naar het omliggende landschap. Ten noorden van
Schaft vormen de kleine buurtschappen Poterseind en Klein Schaft een meer rafelige overgang van bebouwing
naar landschap door een afwisseling van boerderijen, erfbeplanting en akkers.
De Schafterdijk vormt de grens tussen het agrarisch gebied grenzend aan het Dommeldal en de ontginningen aan
de Maastrichterweg. De bebouwing heeft een agrarisch karakter en de directe omgeving van de opstallen is
voorzien van erfbeplanting. Ten westen van de Schafterdijk is open agrarisch gebied zonder bebouwing. Hier
vinden geen grootschalig nieuwe ontwikkelingen plaats. Ten oosten van de Schafterdijk is dat eventueel en in
beperkte mate wel mogelijk, maar dan dienen ze wel georiënteerd te zijn op de Maastrichterweg. Die
ontwikkelingen zijn ingebed in bosstroken en houtwallen.
Maatregelen fysiek
Het versterken van de geleidelijke en groen/rood gemêleerde overgang dorp- buitengebied door het stimuleren
van de aanleg van erfbeplanting. Dit dient te gebeuren mat aandacht voor het openhouden van de omliggende
akkers.
Maatregelen beleid
Eventuele ruimtelijke initiatieven koppelen aan het dorp (in de kern) en niet daarbuiten. Andere mogelijkheid is
gebied tussen Schafterdijk en Maastrichterweg (als deel ontwikkelingsas Maastrichterweg, zie daarvoor
deelgebied Brugse Heide & Opperheide).
De open akkers rond Schaft (geel op de kaart) zijn waardevol voor de landschappelijke setting van het dorp.
Bovendien hebben ze samen met het dorp cultuurhistorische waarde. Deze akkertjes en de openheid ervan dienen
behouden te blijven.
15 2. Voorgenomen ontwikkelingen (Achtergronden).
Het voornemen binnen het plangebied voorziet in de realisatie van een dagrecreatieve voorziening in de vorm
van een manege met restaurant en bed & breakfast inclusief de positieve bestemming van de bestaande
landwinkel. Ook zullen binnen het plangebied paarden opgefokt en getraind worden in de nieuw te bouwen
manege.
De nieuwe inrichting van het plangebied voorziet in een aantal bepalende elementen:
1. Het bestaande woonhuis wordt gehandhaafd;
2. Bestaande stallen (2.300 m²) aan de noordzijde van het plangebied worden in fase 2 gesloopt;
3. Er wordt een nieuwe manege gebouwd van circa 1.800 m²;
4. Er zal een restaurant worden gerealiseerd à 300 m² en de landwinkel van 100 m² zal gehandhaafd blijven
maar zal binnen dezelfde bebouwing als het restaurant worden ondergebracht;
5. Er zal een prieeltje worden gebouwd;
6. Een nieuwe rijhal van circa 2.500 m² zal worden gebouwd in fase 2;
7. Een nieuwe buitenbak zal worden aangelegd.
Op onderstaande afbeelding is het een en ander verbeeld. De nieuwe manege zal landschappelijk worden
ingepast middels verscheidene groenelementen op het perceel. De nieuwe inrichting van het plangebied voorziet
voorts in een geheel eigen en herkenbare ontsluitingsweg voor de manege die het karakter krijgt van een
oprijlaan/stoeterij aan de abdijweg. Aan de oprijlaan worden enkele parkeerterreinen gesitueerd. Het grootste
parkeerterrein is echter aan de zuidzijde van het plangebied gesitueerd. Middels de oprijlaan worden de
verschillende gebouwen en functies met elkaar verbonden. Hiermee wordt een eenheid in de verscheidenheid
gecreëerd. (uit: bestemmingsplan ‘Maastrichterweg 255, 2013).
16 Landschappelijk inpassingsplan, zie voor grotere afbeelding bijlage 2.
17 3. Landschappelijke inpassing
Als gevolg van de ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 dient een landschapsinvesteringsbijdrage
gedaan te worden door de ontwikkelaar. De voorkeur wordt gegeven aan het ter plekke toepassen van deze
landschapsinvesteringsbijdrage, ten faveure van het doen van een bijdrage aan het gemeentelijke fonds mede
omdat de benodigde gelden ver de benodigde minimale bijdrage overtreft. De sociale, ecologische, en
landschappelijke compensatie die met deze investering tot stand komt zal hierdoor ten goede komen aan de
directe omgeving van het project. De landschapsinvesteringsbijdrage is gebaseerd op de waardevermeerdering
als ontstaan ten gevolge van de bestemmingswijziging. In het taxatierapport van december 2013 wordt de
waardestijging bepaald op € 35.000. De landschapsinvestering dient hierdoor minimaal € 7.000 te bedragen
(20% x € 35.000). Deze landschapsinvesteringsbijdrage kan op verschillende manieren plaatsvinden:
- De aanleg van extra natuur en/of de verbetering van water, bodem en landschap of cultuurhistorie.
- De investering in de extensieve recreatiemogelijkheden zoals wandelpaden.
- De vermindering van ammoniak en geur uitstoot.
- De afbraak van de varkensstallen.
(Gebaseerd op: Taxatierapport waardeverandering door bestemmingswijziging, 5 september 2013)
Om deze landschapsinvesteringsbijdrage op een passende wijze om te zetten in een landschappelijke inpassing is
een inrichtingsplan opgesteld, zie bijlage 2. In dit hoofdstuk worden de keuzes binnen dit inrichtingsplan nader
toegelicht.
Enkele algemene uitgangspunten welke binnen dit landschapsplan van belang zijn:
-
De landschappelijke inpassing/verbetering van de nieuwe ontwikkeling binnen het erf en het
omliggende cultuurlandschap, dient ook een bijdrage te leveren aan de
landschapskwaliteit/landschapsstructuur van het geheel in zijn omgeving. Het doel hierbij is ook de
structuur van het landschap te versterken en de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten.
-
Het versterken van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en de samenhang van het regionale
recreatieve netwerk.
-
De potentiële landschappelijke kwaliteit van het plangebied wordt benut door het versterken van de
ruimtelijke beslotenheid.
-
Bestaande landschapsstructuren zullen behouden worden en waar mogelijk aangevuld met voor dit
gebied kenmerkende structuren en soorten.
3.1 Toelichting landschappelijke inpassing
Het is de ambitie om met de ontwikkelingen binnen het plangebied integraal de landschappelijke kwaliteit van
het plangebied zelf en de omgeving een positieve impuls te geven. Het belangrijkste uitgangspunt binnen het
landschapsplan is het plangebied landschappelijk zoveel mogelijk een eenheid te laten vormen met de omgeving
Maastrichterweg. Hiervoor wordt het beeld vanaf de Maastrichterweg naar het plangebied zoveel mogelijk
open gehouden. De bestaande houtwal parallel aan de Maastrichterweg zal op strategische locaties gesnoeid
worden zodat nog een groter deel van het plangebied zichtbaar wordt. De lijnen met opgaande beplanting
worden haaks op de Maastrichterweg gesitueerd zodat het beeld open blijft. Deze lijnen zullen bestaan uit
bomenrijen of lanen gesitueerd op strategische locaties zodat deze de bijzondere elementen van het plangebied
accentueren. Zo zullen bijvoorbeeld beide entrees aan de Maastrichterweg voorzien worden van een bomenlaan.
De gemeentelijke laanstructuur naast de Maastrichterweg wordt als belangrijk uitgangspunt meegenomen in de
planvorming. Dit is de belangrijkste groenstructuur aan de westzijde van het plangebied. Aan de noordzijde zal
de reeds bestaande houtwal uitgedund en vergroot worden zodat op termijn een afwisselende en natuurlijke
buffer ontstaat. Aan de oostzijde zal een bomenlaan de hoofdentree van de manege een statige uitstraling
geven. Deze drie elementen, de bestaande gemeentelijke bomenlaan bij de Maastrichterweg, de houtwal en de
bomenlaan aan de oostzijde van het plangebied zullen de belangrijkste structuurdragers rondom het erf zijn.
Daarnaast zal een kleinschalig patroon van bomenlanen, heggen en bosschages als visuele aankleding van het
terrein dienen, de kleinschalige landschapsstructuur continueren en door een verhoging van de ecologische
variatie binnen het terrein als ecologische stapstenen binnen het grotere schaalniveau dienen. Al de bestaande en
nieuwe groenelementen vormen een ecologische meerwaarde als schuil- en nestgelegenheid voor vogels, dieren
en planten, zeker vanuit het nabij gelegen open akkergebied.
18 Regenwater zal opgevangen worden in het infiltratiebassin en hier infiltreren, enkel de piekafvoer zal
plaatsvinden op het lokale oppervlaktewater. Afgerond dient 380 m3 waterbergingsruimte binnen het
plangebied gerealiseerd te worden. Het hemelwater wordt afgekoppeld waardoor een natuurlijke waterberging
op eigen terrein ontstaat voor het op te vangen hemelwater.
De beplanting zal bestaan uit inheemse soorten waardoor deze aansluit bij het reeds bestaande lokale
beplantingsnetwerk. Daarnaast is de soortkeuze gebaseerd op de lokale fysiologische eigenschappen van het
terrein.
3.2 Wandelpad
De extensieve recreatie in de regio zal een positieve impuls krijgen doordat het terrein deels publiek
toegankelijk gemaakt wordt middels een wandelpad welke aansluiten op het bestaande netwerk in de regio.
Momenteel volgen verschillende erkende wandelroutes de zandpad ‘Klein Schaft, welke eindigt op de
Maastrichterweg tegenover de entree naar het plangebied. Momenteel dienen wandelaars de drukke
Maastrichterweg te volgen om vervolgens bij de rotonde over te steken in de richting van de Abdijweg. Door dit
wandelpad binnen het plangebied te verlengen kunnen wandelaars gebruik maken van de bestaande
oversteekplaats in de Maastrichterweg nabij de entree van het plangebied en daarnaast kunnen zij hun weg in
een rustigere omgeving vervolgen.
Via het wandelpad zal het mogelijk zijn vanaf de Abdijweg en de Maastrichterweg het terrein te doorkruisen. De
wandelpaden zullen deels over bestaande oprijlanen lopen en deels aangelegd worden. Middels aan te
brengen markeringspunten zal de wandelaar op een onopvallende maar duidelijke wijze zijn weg kunnen vinden
over het erf. Het accentueren en op een ingetogen maar authentieke wijze vormgeven van de entrees en de
bijzondere elementen binnen het plangebied zullen hier een belangrijke rol bij spelen. Zo kan men in de toekomst
bijvoorbeeld even zitten onder de bestaande oude Eik welke de voormalige gemeentegrens tussen
Valkenswaard en Borkel markeert.
Het aan te leggen wandelpad zal aansluiten op de wandelroutes via “Klein Schaft” en gebruik maken van de bestaande
oversteekplaats.
19 3.3 Bomenlaan
De bomenlanen vormen de belangrijkste groene structuurdragers binnen het plangebied. Deze zullen ingezet
worden om de drie entrees te accentueren en deze een statige uitstraling te geven. Deze bomenlanen zullen
zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds bestaande beplanting. Zo wordt bij de meest noordelijke entree de
bestaande beukenlaan verlengd tot aan de entree van de nieuwe rijhal en nabij het woonhuis worden de twee
bestaande Paardenkastanjes aangevuld met bomen van hetzelfde soort.
De bomenlaan aan de oostzijde van het plangebied zal aangeplant worden in dezelfde cultuurhistorische stijl als
de bestaande gemeentelijke bomenlaan naast de Maastrichterweg. In de gemeentelijke laan is de voormalige
gemeentegrens tussen Valkenswaard en Borkel zichtbaar in de beplanting. Aan de zijde van Borkel bestaat de
laan uit Lindes en aan de zijde van Valkenswaard bestaat de laan uit Eiken. Ook de grote solitaire eik nabij de
parkeerplaats van de landwinkel is een markeringspunt van deze voormalige gemeentegrens. Deze stijl zal
voortgezet worden in de beplantingskeuze voor de laan in het oosten van het plangebied. Aan de ‘Borkelse’
zijde van de grens zal de laan bestaan uit Paardenkastanjes. Een Inlandse Eik zal de grens markeren en aan de
‘Valkenswaardse’ zijde van de grens zullen Lindes aangeplant worden.
3.4 Houtwal
De houtwal vervult een belangrijke visuele en ecologische rol. Visueel vormt dit op de locaties waar dit wenselijk
is een dichte afscheiding. Dit is vooral aan de achterzijde van het plangebied het geval, het zicht vanaf de
openbare weg zal zoveel mogelijk open gehouden worden om het plangebied een geheel met de omgeving te
laten zijn en niet als afzonderlijk object af te schermen. De bestaande houtwal parallel aan de Maastrichterweg
zal gehandhaafd worden, maar deze zal op strategische locaties uitgedund worden om zo het zicht op het
plangebied vanaf de Maastrichterweg te vergroten. Naast de houtwal in het noorden zal ook in het zuiden met
hetzelfde sortiment een bosschage aangelegd worden. Deze bosschage zal de overgang vormen met de
bestaande beplanting op de aangrenzende percelen. Naast de visuele functie heeft de houtwal ook een
belangrijke ecologische functie. Door de plantkeuze zal op relatief korte termijn een gesloten gevarieerde
beplanting ontstaan welke perfect kan dienen als schuil- en broedplaats voor kleine dieren zoals vogels.
De houtwal zal bestaan uit boomvormers en struikvormers. Gekozen is voor enkel inheemse soorten welke
individueel gemengd in een driehoeksverband met een onderlinge afstand van 1.25 meter zijn aangeplant.
Struikvormers in houtwal:
Lijsterbes
Krent
Hulst
Gelderse roos
Hazelaar
Liguster
Sorbus aucuparia
Amelanchier lamarckii
Ilex aquifolium
Viburnum opulus
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Boomvormers in houtwal:
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Alnus glutinosa
Gewone es
Zomereik
Zwarte els
3.5 Hagen
De hagen vervullen een belangrijke visuele functie. De geplande ontwikkelingen binnen het plangebied zullen ook
visuele consequenties hebben, zowel voor het plangebied zelf, als voor passanten op de Maastrichterweg en
Abdijweg. Om deze consequenties zoals het zicht op geparkeerde auto’s tot een minimum te beperken zullen op
strategische plaatsen hagen aangeplant worden. Daarnaast zal de parkeerplaats aangelegd worden met een
halfverharding, waardoor de landschappelijke uitstraling vergroot wordt en de regenwaterinfiltratie niet
verstoord wordt.
De hagen zullen aangeplant worden met de Beuk (Fagus sylvatica). Dit inheemse soort is zeer schikt als
haagvormer en komt van nature voor op de relatief drogere zandgronden zoals binnen het plangebied. De
hagen zullen aangeplant worden in een enkele rij met vijf stuks per m1.
20 3.6 Poel
Zoals in de watertoets gesteld is zal een infiltratiebassin van 380 m3 aangelegd moeten worden voor de opvang
en infiltratie van het regenwater op eigen terrein. Dit bassin zal centraal op het terrein gesitueerd worden.
Door de profilering van het infiltratiebassin (flauw talud aan noordzijde (1:2), stijl talud aan zuidzijde(1:3)) zal
dit bassin een belangrijke ecologische waarde hebben. Hierdoor ontstaat een relatief groot oppervlak met water
wat snel opwarmt en hierdoor geschikt is voor verschillende soorten insecten zoals libellen. Daarnaast is de grote
diversiteit aan waterdiepten (bij normaal weer een lage waterstand en bij veel regen een hoge waterstand) ook
zeer geschikt voor verschillende flora en fauna. De beplanting rondom dit bassin zal door de soortkeuze en
situering (het vormen van een luwte bij het infiltratiebassin) bijdragen aan het verhogen van de ecologische
waarde van deze infiltratiezone.
3.7 Varkensstallen
Voor de landschappelijke inpassing binnen het plangebied is niet enkel de nieuwe inrichting van belang, maar
ook de ‘storende’ elementen welke verdwijnen. Zoals reeds in het taxatierapport vermeld is, is ook de afbraak
van de bestaande varkensstallen en de afname van ammoniak en geurhinder een bijdrage aan de
landschappelijke inpassing. Alwaar deze ontwikkelingen pas in de tweede fase gestalte zullen krijgen zijn deze
niet meegenomen in dit landschapsplan.
Bestaande varkensstallen welke gefaseerd plaats zullen maken voor de nieuwbouw.
21 4. Conclusie Dit landschapsplan toont aan wat het belang is van het ter plekke toepassen van de
landschapsinvesteringsbijdrage en hoe deze ingreep verankert zit in het huidige beleid en de historische en
huidige landschapsstructuur.
Voor de plant- en graafwerkzaamheden zoals voorgesteld in dit landschapsplan is een begroting opgesteld (zie
bijlage 1). Zoals deze begroting laat zien zal de landschappelijke ontwikkeling binnen het plangebied met een
investering van € 10.129 de minimaal vereiste landschapsinvesteringsbijdrage van € 7.000 ruim overschrijden.
Binnen deze begroting zijn ontwikkelingen zoals de aanleg van het wandelpad, de afbraak van de
varkensstallen en de afname van ammoniak en geurhinder bovenal nog niet in deze begroting meegenomen,
hoewel deze ontwikkelingen volgens het taxatierapport wel onderdeel van de landschapsinvesteringsbijdrage
zijn. Doordat deze ontwikkelingen wel gepland zijn mag redelijkerwijs aangenomen worden dat de
landschapsinvesteringsbijdrage uiteindelijk nog veel hoger uitpakt dan de in dit plan begrootte € 10.129.
22 BIJLAGE 1 FINANCIEEL OVERZICHT REALISATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
BIJLAGE 2 LANDSCHAPSPLAN
23 24 Plantlijst bij landschapsplan ‘Kluizerheide’.
LAANBOMEN
2
30
6
6
7
1
Gewone beuk
Paardekastanje
Haagbeuk
Zilverlinde
Noot
Zomereik
Fagus sylvatica
Aesculus hippocastanum
Carpunus betulus
Tilia tomentosa
Juglans regia
Quercus robur
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
FRUITBOMEN
11
Hoogstam fruitbomen (verschillende soorten)
HAAG
720
Gewone beuk
Fagus sylvatica (4/m1)
60-80
BOSPLANTSOEN
20
20
20
Gewone es
Zomereik
Zwarte els
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Alnus glutinosa
1+2
1+2
1+1
95
95
95
95
95
95
Lijsterbes
Krent
Hulst
Gelderse roos
Hazelaar
Liguster
Sorbus aucuparia
Amelanchier lamarckii
Ilex aquifolium
Viburnum opulus
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
1+1
1+1
cont.
1+1
1+1
0+2
25