pdf, 151 kB - Waterschap Reest en Wieden

VOORSTEL AB
AGENDAPUNT :
CATEGORIE
PORTEFEUILLEHOUDER
: H.J. Pereboom
VERGADERING D.D.
NUMMER
OPSTELLER
FUNCTIE
VERGADERING MT D.D.
VERGADERING DB D.D.
OPGESTELD D.D.
:
:
:
:
:
:
:
: A-STUK (Afdoeningsstuk)
AB
25 maart 2014
WS/ZOM/GVe/8134
ing. G. Verstoep, 0522-278621
Beleidsmedewerker Waterbeheer
-4 maart 2014 (8096)
4 februari 2014
ONDERWERP
Groot onderhoud Primaire waterkering.
SAMENVATTING
Ons land wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en
Markermeer door de zogenaamde primaire waterkeringen. Elke 6 jaar (en na de wetswijziging om de 12
jaar) vindt een wettelijke toetsing plaats van deze waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of ze
aan de wettelijke normen voldoen. De rapportage van de meest recente (derde) toetsing van de primaire
waterkeringen binnen Reest en Wieden is in 2010 opgesteld. In 2012 bleek dat in landelijk opzicht de
derde toetsing nog niet overal compleet en geheel afgerond was. Met een zogenaamd verlengde derde
toetsing zijn de laatste toetsingsoordelen boven water gekomen. Ook het waterschap Reest en Wieden
heeft enkele kunstwerken die tijdens deze verlengde derde toetsing zijn behandeld.
De problemen die voortkomen uit de toetsing van onze primaire waterkering zijn in vergelijking met
andere waterschappen in Nederland beperkt qua omvang, impact en verbeterkosten. Het oplossen van
het knelpunt bij de keersluis in de Whaa vergt nog enig onderzoek. Alle andere tekortkomingen zijn
inmiddels of kunnen relatief eenvoudig worden opgelost. Deze zaken zullen de komende periode worden
opgepakt en uitgevoerd, zodat onze primaire waterkeringen met ingang van het stormseizoen 2014
(behoudens de keersluis) geheel ‘veilig’ zijn.
ADVIES
Uitvoeren van verbeteringsmaatregelen aan de inlaat Stroink, de effluentleiding van de zuivering
Vollenhove en een tweetal duikers nabij Vollenhove in de primaire waterkering voor een bedrag van
€ 120.000,00.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN
Door middel van de toetsing wordt landelijk een eenduidig beeld verkregen van de veiligheid tegen
overstroming door hoog buitenwater. Door het uitvoeren van de toetsing en het uitvoeren van
verbeteringswerkzaamheden realiseert en handhaaft het waterschap het wettelijk vereiste
veiligheidsniveau. Met dit initiatief toont het waterschap haar verantwoordelijkheid te nemen bij het
garanderen van de veiligheid van de burgers in het beheergebied.
Op 28 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur de resultaten van de derde toetsing vastgesteld en het
Algemeen Bestuur hierover geïnformeerd.
Op 8 oktober 2013 heeft het Dagelijks Bestuur de resultaten van de verlengde derde toetsing
vastgesteld en het Algemeen Bestuur hierover geïnformeerd.
fws
Pagina 2 van 5
Nummer: WS/ZOM/GVe/8134
Het krediet in de begroting van 2013 (€ 100.000,00) voor de verbetering van de primaire waterkering
is gebruikt voor een onderzoek naar de oplossingen voor de tekortkomingen van keersluis De Whaa.
Dit is gebeurd in verband met de aanmelding van het herstel van keersluis De Whaa als project in het
(landelijke) HoogWaterBeschermingsProgramma en de hiermee gepaard gaande bereidheid tot
voorfinanciering.
Het in de begroting van 2014 gereserveerde bedrag ( € 200.000,00) voor ‘Regionale waterkering
groot onderhoud’ is niet meer noodzakelijk voor Regionale keringen. De lasten van de voorliggende
investering van € 120.000,00 voor de primaire waterkering kunnen worden gedekt met de lasten voor
de regionale waterkering. Dit is mogelijk omdat het gaat om zelfde afschrijvingstermijn, zelfde
programma en beleidsproduct.
TIJDPAD
De maatregelen zullen in 2014 worden uitgevoerd, zodat onze primaire waterkeringen met ingang van het
stormseizoen 2014 (behoudens de keersluis) geheel ‘veilig’ zijn.
INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE
PM.
FINANCIËN
Investering
Kredietaanvraag betreft Krediet voor groot onderhoud Primaire waterkering
Kredietaanvraag
€ 120.000,00 Bijdrage derden
€ 0,00
Netto krediet
Bedrag begroting
€
0,00 Reeds aangevraagd
€ 0,00
Afschrijvingstermijn
25 jaar
Kapitaallasten ten laste van product 6400 Beheer en onderhoud veiligheid
€ 120.000,00
De verwachte in gebruik name datum van de investering is oktober 2014 waardoor op basis van het
activerings- en afschrijvingsbeleid voor het eerst de lasten tot uitdrukking komen met ingang van 2015.
De lasten van de voorliggende investering van € 120.000,00 voor de primaire waterkering worden gedekt
met de lasten voor de regionale waterkering. Dit is mogelijk omdat het gaat om zelfde afschrijvingstermijn,
zelfde programma en beleidsproduct.
Daarmee vervalt de voorgenomen investering Regionale waterkering groot onderhoud voor € 200.000,00.
Verwachting exploitatie
kapitaallasten
overige exploitatielasten
opbrengsten
OPENBAARHEID
Ja.
Volledig jaar
€ 7.858,00
€
0,00
€
0,00
Pagina 3 van 5
Nummer: WS/ZOM/GVe/8134
BIJLAGEN
Overzichtskaart maatregelen.
BESLUIT
Dagelijks Bestuur,
mr. A.K. Schuttinga,
Secretaris-directeur
M.M. Kool,
Dijkgraaf
Pagina 4 van 5
Nummer: WS/ZOM/GVe/8134
TOELICHTING
Ons land wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en
Markermeer door de zogenaamde primaire waterkeringen. Elke 6 jaar (en na de wetswijziging om de 12
jaar) vindt een wettelijke toetsing plaats van deze waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of ze
aan de wettelijke normen voldoen. De rapportage van de meest recente (derde) toetsing van de primaire
waterkeringen binnen Reest en Wieden is in 2010 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft in de
vergadering van 28 juni 2010 de resultaten van de derde toetsronde primaire waterkeringen vastgesteld
en het verslag van de veiligheidstoetsing naar de provincie gestuurd. Het Algemeen Bestuur is hierover in
september 2010 geïnformeerd.
Aanvullende toetsing
In 2012 bleek dat in landelijk opzicht de derde toetsing nog niet overal compleet en geheel afgerond was.
Met een zogenaamde verlengde derde toetsing zijn de laatste toetsingsoordelen boven water gekomen.
Ook het waterschap Reest en Wieden heeft enkele kunstwerken die tijdens deze verlengde derde toetsing
zijn behandeld. De resultaten van deze verlengde derde toetsing zijn vastgesteld in de DB-vergadering
van 8 oktober 2013 en meegedeeld in de AB-vergadering van 29 oktober 2013.
Tekortkomingen
De problemen die voortkomen uit de toetsing van onze primaire waterkering zijn in vergelijking met
andere waterschappen in Nederland beperkt qua omvang, impact en verbeterkosten. Het oplossen van
het knelpunt bij de keersluis in de Whaa vergt nog enig onderzoek. Alle andere tekortkomingen zijn
inmiddels of kunnen relatief eenvoudig worden opgelost. Deze zaken zullen de komende periode worden
opgepakt en uitgevoerd, zodat onze primaire waterkeringen met ingang van het stormseizoen 2014
(behoudens de keersluis) geheel ‘veilig’ zijn.
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de tekortkomingen aan de Primaire
waterkeringen van het waterschap Reest en Wieden met de te nemen maatregelen, de planning en de
(globale) kostenraming.
Overzicht tekortkomingen Primaire waterkering waterschap Reest en Wieden
locatie
tekortkoming
concrete maatregelen
uitgevoerd / planning / kader
raming
zuidzijde kern Blokzijl
Over traject van 0,2 km gebrek
aan hoogte
traject herprofileren en tracé ca
20 m' in noordelijke richting
verleggen
Uitgevoerd in voorjaar 2013 door
gemeente Steenwijkerland ikv
herinrichting Zuiderwalstraat te
Blokzijl
Zwartsluis keersluis De Whaa
toetspeil is hoger dan
ontwerppeil; overslagwater;
ontbreken sluitprotocol
instellen nader onderzoek en
opstellen plan van aanpak
In 2014 wordt een onderzoek
gedaan naar de mogelijke
oplossingen.
PM
Suatiesluis Blokzijl
onbetrouwbare afsluitmiddelen,
ontbreken sluitprotocol, lozen
polderwater
Gehele kunstwerk restaureren,
aanbrengen nieuwe dubbele
kering en polderafvoer
verwijderen
Uitgevoerd in 2012 door
waterschap ikv herstel
cultuurhistorisch
waterhuishoudkundig erfgoed
_
2 duikers omgeving Vollenhove
onvoldoende gegevens over
constructie en onderhoudstaat
van duiker en afsluitmiddelen
Nader onderzoek, formuleren en
Verbeterwerkzaamheden 2014
uitvoeren
Team P&T
verbeteringsmaatregelen
€
10.000,00
effluentleiding RWZ Vollenhove
Betrouwbaarheid afsluiting is
onvoldoende
bestaande afsluiter vervangen,
terugslagklep aanbrengen en
opstellen sluitprotocol
wordt meegenomen in reguliere
(groot) onderhoud van de afdeling
Zuiveren
€
20.000,00
Inlaat Stroink
onvoldoende stabiliteit binnenen buitentalud tussen inlaat en
gemaal
extra damwand slaan, talud
verflauwen, steenzetting
plaatsen, aanvullen en inzaaien
wordt/is meegenomen bij aanleg
vispassage Stroink
Inlaatduiker Kuinrestr te Blokzijl
situatie is ter plaatse gewijzigd,
combineren met kleine tracé
waardoor duiker geen onderdeel tracé corrigeren door middel van
correctie aan de zuidzijde van
van de waterkering meer
een leggerwijziging
Blokzijl 2014
uitmaakt
Totaal
_
€
90.000,00
€ 120.000,00
Pagina 5 van 5
Nummer: WS/ZOM/GVe/8134
Financiën
Het krediet in de begroting van 2013 (€ 100.000,00) voor de verbetering van de primaire waterkering is
gebruikt voor een onderzoek naar de oplossingen voor de tekortkomingen van keersluis De Whaa. De
tekortkomingen aan de regionale waterkeringen kunnen naar verwachting geheel worden verbeterd uit het
in 2013 aangevraagde krediet ( € 100.000,00) voor ‘Regionale waterkeringen groot onderhoud’. Het in de
begroting van 2014 gereserveerde bedrag ( € 200.000,00) voor ‘Regionale waterkering groot onderhoud’
is dan niet meer noodzakelijk voor Regionale keringen. De lasten van de voorliggende investering van
€ 120.000,00 voor de primaire waterkering worden gedekt met de lasten voor de regionale waterkering.
Dit is mogelijk omdat het gaat om zelfde afschrijvingstermijn, zelfde programma en beleidsproduct.
Wij stellen voor verbeteringsmaatregelen aan de inlaat Stroink, de effluentleiding van de zuivering
Vollenhove en een tweetal duikers nabij Vollenhove in de primaire waterkering uit te voeren voor een
bedrag van € 120.000,00.