Notitie Toegang en Sociaal wijkteam - Raad Velsen

Raadsplein Velsen
Bespreekvoorstel
Onderwerp
Datum sessie / nummer
Notitie Toegang en Sociaal wijkteam
11 september 2014
Sessie 1
Behandeling in Carrousel
Voorzitter
H.B.E. Dreijer
Griffie
S. Neeskens
Locatie
Raadzaal
Tijdsduur
90 minuten
Portefeuillehouder
R.G. te Beest
Doel sessie
Informatie ontvangen over de overzichtsnotitie toegang sociaal
domein 2015 en de uitvoeringsnotitie sociaal wijkteam Velsen
2014-2016
Toelichting
Met Toegang Sociaal Domein wordt het proces verstaan vanaf het
moment waarop inwoners zich melden, of worden gemeld, met een
ondersteuningsvraag. De toegang bestaat uit de fysieke toegang,
telefonische en/of digitale bereikbaarheid. Het doel is om de eigen
regie van de inwoner (en zijn omgeving) te versterken en de
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.
Het college wil op het gebied van toegang meer samenhang
realiseren binnen het sociale domein.
In twee notities geeft het college weer hoe zij hieraan vorm wil
geven. De overzichtsnotitie Toegang Sociaal Domein 2015 gaat
over de integrale inrichting van de toegang en toeleiding tot zorg
en ondersteuning in de gemeente Velsen. De uitvoeringsnotitie
Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016 spits zich toe op de invoering
van sociale wijkteams in Velsen.
Behandeladvies
Wie wordt
uitgenodigd?
►Korte inleiding over het sociaal domein
►Presentatie over toegang in het algemeen
►Presentatie over sociale wijkteams
►Raadsleden stellen vragen / maken opmerkingen
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Voorzitter vat mogelijke afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Spreekrecht publiek
Ja
Resultaat sessie
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college
Max. 3 minuten per inspreker